I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zwana w dalszej części regulaminu K2 Search, usług (Monitoring konkurencji, Audyt SEO, Pozycjonowanie). 2 Rozpoczęcie świadczenia usług następuje z chwilą zawarcia Umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą wprowadzenia danych Klienta do systemu rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej klient.s3.pl, zaakceptowania niniejszego regulaminu, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy. 3 Umowa zostaje zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony każdej ze stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej. 4 Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa K2 Search lub na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 ze zm.), może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, składając listownie na adres korespondencyjny K2 Search z dopiskiem odstąpienie od umowy stosowne oświadczenie na piśmie. W takim wypadku Umowa jest uważana za niezawartą.

2 II. Zasady świadczenia usług 1. K2 Search zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z Regulaminem, a Klient zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za wykonane usługi i przestrzegania postanowień Regulaminu i Umowy. 2. W przypadku zamówienia świadczenia usług, do świadczenia których konieczne jest zapewnienie K2 Search dostępów do kont będących własnością Klienta (w szczególności: Google Analytics, Google Webmaster Tools, AdWords, konta w serwisie społecznościowym Facebook) Klient zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć K2 Search aktualne dane dostępowe do kont. 3. Klient oświadcza, iż na dzień podpisania niniejszej umowy i w trakcie jej trwania, żadna inna firma lub osoba nie będzie wykonywać usług, które są świadczone na rzecz Klienta przez K2 Search. III. Odpowiedzialność stron 1. K2 Search ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy Klienta lub nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy K2 Search ponosi wobec Klienta odpowiedzialność w zakresie poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści. 2. Klient zobowiązuje się do: a) niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących uniemożliwić lub znacznie utrudnić świadczenie usług przez K2 Search, b) terminowego regulowania wszelkich należności związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez K2 Search, c) niezwłocznego poinformowania K2 Search o wszczęciu wobec Klienta postępowania likwidacyjnego lub układowego.

3 3. Klient oświadcza, iż będzie posiadał pełne prawa do serwisów i kont objętych świadczeniem usług oraz oświadcza, że jest uprawniony do zlecenia świadczenia usług dla rzecz serwisów i dla kont oraz, że świadczenie usług przez K2 Search nie narusza niczyich praw IV. Wynagrodzenie 1 K2 Search przysługuje wynagrodzenie, płatne w wysokości oraz na zasadach określonych w umowie. Kwota wynagrodzenia uzależniona jest od pakietu usług zamówionych przez Klienta. 2 Stawki wynagrodzenia wskazane w umowie są stawkami netto. Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o stawkę podatku VAT obowiązującą w dacie wystawienia faktury. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie i w sposób określony w fakturze VAT. 3 K2 Search zobowiązany jest do załączenia do każdej faktury VAT raportu zawierającego zestawienie działań K2 Search, objętych fakturą VAT. 4 K2 Search wystawia fakturę VAT w terminie do 14 dni od zakończenia każdego okresu abonamentowego. 5 Klient zobowiązuje się do uiszczania należności wynikających z faktur VAT na wskazany przez K2 Serach rachunek bankowy w terminie. od daty jej wystawienia, przy czym K2 Search może określić w fakturze dłuższy termin płatności. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania należności na rachunku bankowym K2 Search. 6 W razie opóźnienia którejkolwiek płatności K2 Search przysługuje prawo do naliczenia Klientowi odsetek od zaległej płatności w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. 7 K2 Search ma prawo ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług, jeśli Klient opóźnia się z zapłatą przez okres dłuższy niż 7 dni, oraz ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług, jeżeli Klient narusza inne warunki Regulaminu. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o takim ograniczeniu lub zawieszeniu. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji, zgodnie z niniejszym regulaminem.

4 8 W sytuacji wskazanej w ust. powyżej K2 Search ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Klient nie dokona zapłaty w terminie 7 dni od daty ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usług. V. Reklamacje 1. Klient może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy pisemnie na adres korespondencyjny K2 Search lub pocztą elektroniczną. 2. Za dzień wniesienia reklamacji pisemnej przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny K2 Search, datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej K2 Search. 3. Reklamacja powinna określać: a) imię i nazwisko lub nazwę Klienta wraz z adresem zamieszkania albo siedziby; b) przedmiot reklamacji oraz reklamowany okres świadczenia usług; c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; d) datę zawarcia Umowy e) czytelny podpis Klienta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 4. Reklamacja może zostać złożona w terminie trzech miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od dnia, w którym Usługi zostały nienależycie wykonane lub miały być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury VAT, zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym K2 Search powiadomi Klienta w terminie wskazanym w ust. 5 poniżej. 5. K2 Search rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

5 VI. Dane osobowe 1. K2 Search sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem informuje, iż jest Administratorem Danych, danych osobowych Klientów, których dane gromadzone są wyłącznie dla celów związanych ze świadczeniem usług, na podstawie zgody udzielonej przez Klientów, zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., dalej UODO). 2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności uczestników konkursu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. 3. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane Klientów mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych także dla celów marketingowych w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz ze zm.). 4. Bez odrębnej zgody zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Osobom ujawniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania a w sytuacji przetwarzania ich danych w celach marketingowych możliwość wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie określonych powyżej celów. VII. Prawa autorskie 1. W przypadku, gdy w wyniku wykonywania niniejszej Umowy powstaną utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, K2 Search oświadcza, że

6 będzie posiadać wyłączne prawa autorskie do utworów (dalej Utwór lub Utwory ) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy oraz oświadcza, że Utwory te nie będą zawierały żadnych zapożyczeń w stopniu naruszającym prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. W przypadku ujawnienia się udokumentowanych wad prawnych Utworów, K2 Search zobowiązany będzie do pokrycia roszczeń odszkodowawczych osób trzecich, stwierdzonych prawomocnym wyrokiem właściwego sądu powszechnego. 2. K2 Serach, w ramach wynagrodzenia określonego w Sekcji IV regulaminu i pod warunkiem jego zapłaty, przenosi na Klienta autorskie prawa majątkowe do utworów, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, także w przypadku gdyby wykonała ją przy pomocy osób trzecich lub jej wykonanie powierzyła, za zgodą Klienta, osobie trzeciej. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów, dotyczyć będzie następujących pól eksploatacji: trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotniania techniką kserograficzną, cyfrową lub drukarską, rozpowszechniania Utworu lub jego kopii, w tym jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, korzystania z Utworu lub jego kopii w pełnym zakresie związanym z przedmiotem prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, utrwalania w postaci fotokopii, kserokopii, zapisu cyfrowego lub jakąkolwiek inną techniką, oraz prawo do rozpowszechniania w utworach prasowych i internetowych. wprowadzania do pamięci komputera. 3. K2Search upoważnia Klienta do dokonywania opracowań Utworów, w szczególności tłumaczeń, przeróbek, adaptacji, oraz do rozporządzania i korzystania z opracowań. 4. Klient jest uprawniony do wykonywania lub zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów, jakie nabył w ramach umowy.

7 VIII. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. K2 Search powiadomi Klienta o każdej proponowanej zmianie w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej dwóch tygodni przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku braku akceptacji zmian regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta, który nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o takich zmianach. 3. Klient zobowiązuje się zawiadamiać K2 Search o każdej zmianie swego stałego miejsca zamieszkania lub siedziby, statusu prawnego, nazwy lub nazwiska niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną. 4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby K2 Search. Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA Operator Epoka sp zoo Usługi : 1) Telefonia, Internet, telewizja kablowa TIT 2) Usługi radio-dostępowe telefonia i Internet 3)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sławomir Cisło PHU PC-et,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Definicje: 1. Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do sieci ITNET. 2. Adres IP unikalny w skali

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo