ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2014. Dotyczące:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2014. Dotyczące:"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 2 kwietnia 2014 r. 3DC Sp. z o.o. ul. Wańkowicza 1/ Warszawa Adres korespondencyjny: Ul. Szturmowa 9/ Warszawa NIP: REGON: KRS: Sąd rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 5000 złotych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2014 Dotyczące: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa 3DC Sp. z o.o. jako wystawcy w ramach targów Electronic Entertainment Expo (E3) w Los Angeles 1. Wprowadzenie Zapytanie dotyczy organizacji wyjazdu i uczestnictwa 3DC Sp. z o.o. jako wystawcy w ramach targów Electronic Entertainment Expo (E3) w Los Angeles, USA. Wyjazd i uczestnictwo 3DC Sp. z o.o. na targach E3 organizowane jest w ramach Projektu Realizacja działań mających na celu wzrost rozpoznawalności marki serwisu 3DC.COM w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wybór Wykonawcy dla przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. 2. Przedmiot zapytania ofertowego Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja prac mających na celu zorganizowanie wyjazdu i uczestnictwa firmy 3DC Sp. z o.o. jako wystawcy w ramach targów Electronic Entertainment Expo (http://www.e3expo.com/) w Los Angeles, USA.

2 Termin odbywania się targów: czerwca 2014r. Termin pobytu pracowników 3DC Sp. z o.o. na targach: 8-13 czerwca 2014r. Zakres prac, którego dotyczy niniejsze zapytanie obejmuje: 1. Zakup usług przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych oraz tłumaczenia tych materiałów (wizytówki) przygotowanie trzech projektów graficznych wizytówek w wersji angielskiej (dla przedsiębiorcy i dwóch pracowników) oraz ich druk w łącznej ilości 2500 sztuk. 2. Zakup usług przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych oraz tłumaczenia tych materiałów (konspekt) przygotowanie atrakcyjnego wizualnie konspektu promocyjnego (2 strony A4) i jego przetłumaczenie na język angielski wraz z drukiem w ilości 1000szt. 3. Zakup usług przygotowania materiałów promocyjnych i reklamowych oraz tłumaczenia tych materiałów (prezentacja) przygotowanie atrakcyjnej graficznie prezentacji (od 7-15 slajdów) wraz z treściami i jej przetłumaczenie na język angielski. 4. Zakup usług przygotowania materiałów promocyjnych i reklamowych (film promocyjny) stworzenie atrakcyjnego, dynamicznego filmu promocyjnego (od 30sec. do 1min30sec.), który pokazywał będzie czym jest gra oferowana za pośrednictwem serwisu 3DC.com i jak wygląda zbudowany w niej wirtualny świat. 5. Przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji technicznej (instrukcja integracyjna) stworzenie i przetłumaczenie na język angielski instrukcji integracyjnej, która będzie prezentowała techniczny aspekt możliwości integracji gry oferowanej przez serwis 3DC.com na portalach potencjalnych partnerów. 6. Wynajem powierzchni wystawienniczej zapewnienie powierzchni na targach E3, na której zostanie umieszczona zabudowa wystawiennicza. 7. Wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej organizacja zabudowy powierzchni wystawienniczej do 12 metrów kwadratowych lub w formie samodzielnego kiosku wraz z zapewnieniem wymaganych wizualizacji i grafik oraz zapewnieniem wyposażenia w postaci: monitora o rozmiarze minimum 22 cale, dostępu do sieci elektrycznej z możliwością podłączenia co najmniej 5 urządzeń oraz zapewnieniu dostępu do sieci Internet. 8. Zakup usług w zakresie obsługi technicznej w tym nagłośnienia i oświetlenia powierzchni wystawienniczej przygotowanie stoiska od strony technicznej do możliwości prezentacji serwisu 3DC.COM 9. Wpis do katalogu targowego zapewnienie wpisu do katalogu targowego w związku z udziałem w targach, związany z rejestracją uczestnika targów w roli wystawcy. 10. Przejazd przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach lub wystawach zakupienie biletów lotniczych dla 3 osób (Przedsiębiorcy i dwóch pracowników) na trasie Warszawa Los Angeles i Los Angeles Warszawa. Przylot do Los Angeles w dniu 8 czerwca 2014r. Wylot z Los Angeles w dniu 13 czerwca 2014r. 11. Nocleg przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach lub wystawach zapewnienie zakwaterowania dla 3 osób (Przedsiębiorca i dwóch pracowników) w terminie od 8-13 czerwca 2014r. w Los Angeles. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wymienione w punktach od 1 do 5 prace do dnia 31 maja 2014r.

3 Prace wymienione w punktach od 6-9 Wykonawca zobowiązuje się wykonać do dnia 8 czerwca 2014r. z zastrzeżeniem, że poszczególne elementy powinny zostać ustalone z Organizatorem Targów E3 odpowiednio wcześniej (terminy do zdeterminowania przez Wykonawcę) celem rezerwacji powierzchni, dokonania wpisu, itp.; Prace wymienione w punktach 10 i 11 Wykonawca zobowiązuje się wykonać do dnia 7 czerwca 2014r. Zamawiający udzieli wszelkich dodatkowych informacji nie posiadających charakteru poufnych, w przeciągu dwóch dni od chwili otrzymania szczegółowego zapytania ze strony podmiotu zainteresowanego realizacją przedmiotu zapytania ofertowego. Dodatkowe informacje zostaną również udzielone w odpowiedzi na zapytania otrzymane przy okazji bezpośrednich spotkań, rozmów telefonicznych czy też za pośrednictwem poczty. 3. Kryteria wyboru Wykonawcy Oferenci składają oferty na niniejsze zapytanie za pośrednictwem Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Z pośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która otrzyma najmniejszą wartość wskaźnika α, gdzie: α=p/pmin - d p cena łączna netto wykonania wszystkich elementów zapytania ofertowego pmin najniższa cena łączna netto wykonania wszystkich elementów zapytania ofertowego z pośród zebranych ofert, d premia punktowa za doświadczenie Oferenta, która zostanie przyznana wg poniższej tabeli: Ilość zorganizowanych dla podmiotów zewnętrznych Wartość premii punktowej (d) uczestnictw na imprezach wystawienniczych, które wiązały się z przygotowaniem zabudowy wystawienniczej , ,4 7 i więcej 0,5 Pragniemy zaznaczyć, iż wartość wskaźnika α kształtuje się w zależności od rodzaju otrzymanych ofert i nie może zostać obliczona przed zakończeniem okresu składania ofert. 4. Warunki składania ofert 1) Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania. Formularz ofertowy można otrzymać w wersji papierowej w biurze Zamawiającego lub w wersji elektronicznej, w odpowiedzi na wyraźne życzenie skierowane do Zamawiającego drogą telefoniczną, ową lub osobiście podczas bezpośredniego spotkania. Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest także na stronie w zakładce poświęconej informacjom o realizowanym Projekcie i jego współfinansowaniu ze środków unijnych.

4 2) Oferty należy przesyłać do biura Zamawiającego lub składać osobiście pod adresem: ul. Szturmowa 9/4, Warszawa. 3) Oferty należy dostarczać do Zamawiającego w terminie od 2 kwietnia 2014 roku do 16 kwietnia 2014 roku. 4) Za datę dostarczenia ofert przesyłanych za pomocą poczty lub firm kurierskich uznaje się dzień ich faktycznego wpłynięcia do biura Zamawiającego. 5) Wymagany minimalny okres ważności ofert: do 31 maja 2014 roku. 6) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Ocenione zostaną wyłącznie kompletne oferty, zawierające wyceny dla wszystkich elementów zamówienia. 7) Ocenie zostaną poddane wyłącznie prawidłowo przygotowane oferty, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferentów i złożone w wyznaczonym terminie. 8) Ocena zostanie dokonana w terminie do 30 kwietnia 2014 roku. Protokół z posiedzenia komisji dokonującej wyboru wykonawcy będzie opublikowany na tablicy informacyjnej w biurze Zamawiającego i dostępny w okresie 30 dni od daty podjęcia decyzji o wyborze wykonawcy. Informacje na temat wyboru wykonawcy będą również dostępne na wyraźne życzenie oferentów, otrzymane telefonicznie lub owo. 9) Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, niezwłocznie zostaną przeprowadzone ostateczne rozmowy, w celu podpisania finalnej umowy. 10) Wybór dokonany przez Zamawiającego ma charakter ostateczny. 7. Załączniki: 1) Formularz ofertowy 1/10/ Osoba do kontaktu Kamil Biały tel Adres korespondencyjny: 3DC Sp. z o.o. Ul. Szturmowa 9/ Warszawa

5 FORMULARZ OFERTOWY NR 1/04/2014 Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/04/2014 Dotyczący: Organizacji wyjazdu i uczestnictwa 3DC Sp. z o.o. jako wystawcy w ramach targów Electronic Entertainment Expo (E3) w Los Angeles Dane oferenta: Nazwa firmy: Adres: Miejscowość: NIP: Osoba do kontaktu: Telefon kontaktowy: Fax: W imieniu., składam ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/04/2014 firmy 3DC Sp. z o.o., na następujących warunkach: ELEMENT ZAMÓWIENIA: Zgodnie z punktem 2.1 zapytania ofertowego Zgodnie z punktem 2.2 zapytania ofertowego Zgodnie z punktem 2.3 zapytania ofertowego Zgodnie z punktem 2.4 zapytania ofertowego Zgodnie z punktem 2.5 zapytania ofertowego Zgodnie z punktem 2.6 zapytania ofertowego Zgodnie z punktem 2.7 zapytania ofertowego Zgodnie z punktem 2.8 zapytania ofertowego Zgodnie z punktem 2.9 zapytania ofertowego Zgodnie z punktem 2.10 zapytania ofertowego Zgodnie z punktem 2.11 zapytania ofertowego OFEROWANA CENA (NETTO,PLN): RAZEM (łącznie za elementy od 1-11): DOŚWIADCZENIE Ilość zorganizowanych dla podmiotów zewnętrznych uczestnictw na

6 imprezach wystawienniczych, które wiązały się z przygotowaniem zabudowy wystawienniczej. Oświadczam, że: 1. Zapoznałem się z warunkami Zapytania ofertowego nr 1/04/ Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia. 3. Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia. 4. Będę ściśle współpracował z innymi podmiotami współpracującymi z firmą 3DC Sp. z o.o. w celu prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia. 5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia 31 maja 2014 roku.... (miejsce i data). (podpis, pieczątka imienna i/lub firmowa) Dane zamawiającego: 3DC Sp. z o.o. ul. Wańkowicza 1/ Warszawa Adres korespondencyjny: Ul. Szturmowa 9/ Warszawa NIP: REGON: KRS: Sąd rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 5000 złotych

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej Edotto Andrzej Lewna ul.obrzeżna 5f, lok. 57 NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 02.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 02.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE "GATO GROUP POLAND" Sp. z o.o. ul. Ateńska 61 03-978 Warszawa Warszawa, 02.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE PłaceRachunki Sp. z o.o. ul. Misjonarzy Oblatów 11 40-129 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 22.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2010/WL-SI w sprawie zakupu usługi kolokacji serwerów zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze w KSI: WND-POKL.03.03.04.00-010/10

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Kamerados Sp. z o.o. ul. Leopolda 31 40-189 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 23 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo