Związek Dealerów Samochodów, ul. Podchorążych 83, Warszawa tel.(22) , fax (22) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Związek Dealerów Samochodów, ul. Podchorążych 83, 00-722 Warszawa tel.(22) 840 82 44, fax (22) 840 82 44, e-mail: biuro@zds.org.pl, www.zds.org."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 6 marca 2015 roku REKOMENDACJA PRAWNA dot. abonamentu RTV od odbiorników w samochodach demonstracyjnych, ekspozycyjnych i zastępczych po wyroku WSA w Warszawie z dnia r. sygn. akt VI SA/Wa 1050/14 Opis stanu prawnego Podstawą prawną do pobierania abonamentu radiowo telewizyjnego jest ustawa z dnia 25 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz. 728), która określa podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat, zasady wnoszenia i ich wysokość oraz zwolnienia z tego obowiązku. Przedsiębiorca odmiennie niż w przypadku gospodarstw domowych płaci za każdy odbiornik radiowy i telewizyjny który wchodzi w skład jego przedsiębiorstwa, a więc łącznie z odbiornikiem w samochodzie służbowym. Zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy, odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. Dodatkowo w art. 2 ust. 2 ustawodawca wprowadził domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Powyższe przepisy w sposób precyzyjny i nie budzący wątpliwości przesądzają o konieczności wnoszenia opłat za każdy firmowy odbiornik. Dotychczas jednak samochody demonstracyjne, ekspozycyjne w salonie oraz zastępcze w serwisie traktowane były jako wyjątek, ponieważ obowiązujące było stanowisko, że odbiornik radiowy w wymienionych kategoriach pojazdów (jako standard wyposażenia pojazdu) nie różni się od radia stojącego na półce w sklepie oprócz tego tylko, że jest opakowany całym samochodem i razem z tym samochodem stanowi przedmiot sprzedaży, ewentualnie wynajmu lub użyczenia. W związku z powyższym zastosowanie miał art. 5 ust. 2 ustawy, który dotyczy rejestracji odbiorników. Przepis ten zwalnia z obowiązku rejestracji odbiorniki przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do

2 używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy. Samochód demonstracyjny w myśl przepisów podatkowych do czasu kiedy nie wchodzi do środków trwałych dealera wciąż zachowuje status towaru handlowego. Samochód taki jest zawsze albo wynajmowany (odpłatnie) albo użyczany (nieodpłatnie) klientom lub potencjalnym klientom dealera celem odbycia jazd demonstracyjnych, w związku z czym podpada pod kategorię przeznaczonego do przekazania osobom trzecim na podstawie umów. Ponadto jego głównym przeznaczeniem jest i tak zawsze sprzedaż. Samochód ekspozycyjny, który stoi w salonie jest towarem przeznaczonym na sprzedaż. Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. Samochody zastępcze w serwisie są również przeznaczone do przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów i umowy te to albo użyczenie (jeżeli samochód jest udostępniany nieodpłatnie na czas naprawy klientowi serwisu) albo najem (jeżeli klient serwisu płaci za samochód zastępczy). Jako że zwolnienie z obowiązku rejestracji jest tożsame z nie podleganiem pod przepisy ustawy o opłatach abonamentowych, skutkuje to brakiem obowiązku płacenia abonamentu od wymienionych kategorii pojazdów. Sytuacja uległa zmianie po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia r. sygn. akt VI SA/Wa 1050/14. W wyroku tym sąd przede wszystkim uznał, że radio w samochodzie stanowi oddzielną rzecz. Sąd wprawdzie w ogóle nie analizował tej kwestii w uzasadnieniu i nie wyraził tam takiej opinii, ale to że tak uznał wynika z opisanych w całym uzasadnieniu przesłanek które stanowiły dla sądu podstawę do wydania wyroku. Sąd uznał więc te kwestię za tak oczywistą, że nie widział nawet potrzeby szerszego jej uzasadniania. Niemniej, w związku z faktem, że w ocenie WSA w Warszawie radio nie stanowi części składowej samochodu, to nie podziela też losu prawnego samochodu, co oznacza że o ile samochody demonstracyjne, ekspozycyjne i zastępcze przeznaczone są do sprzedaży lub przekazania osobom

3 trzecim do używania na podstawie umów, to radia w nich zamontowane już niekoniecznie, a przynajmniej że nie można tak przyjąć z automatu. Sąd uznał także, że ustawa o opłatach abonamentowych wprowadza generalny obowiązek ponoszenia opłat abonamentowych, a wyjątki od niego, takie jak powoływany tu art. 5 ust. 2 pkt 3 muszą być interpretowane wąsko, a nie rozszerzająco. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika według sądu - że ma on zastosowanie tylko do przedsiębiorców, których przedmiotem działalności gospodarczej jest sprzedaż lub przekazywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych osobom trzecim do używania na podstawie umów. Sąd wskazał dalej, że z ustaleń Ministra Administracji i Cyfryzacji (który wydał tu decyzję w II instancji), co do przedmiotu działalności gospodarczej dealera nie wynikało, aby czynności w zakresie sprzedaży lub przekazywania odbiorników do używania na podstawie umów należały do zakresu jego działalności gospodarczej. P onadto sąd zawarł kluczowe zdanie, że sprzedaż lub przekazywanie do używania odbiorników radiofonicznych nie było przedmiotem ewentualnych umów z klientami dealera, a w każdym bądź razie spółka nie wykazała tego np. poprzez złożenie stosownych umów zawierających stosowne zapisy w tym względzie. Rekomendacja działania: krok I oddzielna umowa z klientem na sprzedaż/wynajem/użyczenie radia Idąc za tokiem rozumowania sądu, radia w samochodach muszą być teraz przedmiotem oddzielnych umów. I tak, sprzedając klientowi samochód trzeba mu oddzielnie sprzedać radio. Wynajmując lub użyczając samochód demonstracyjny albo zastępczy w serwisie, trzeba klientowi oddzielnie wynająć/użyczyć radio. W ocenie Związku Dealerów Samochodów nie jest celowe zawieranie umów na radia na oddzielnym papierze (chociaż dla większej pewności można je stosować), a wystarczające po prostu umieszczenie dodatkowego zapisu w już stosowanych umowach: a) dla umowy sprzedaży powinien on brzmieć: Poza pojazdem określonym w ( ) sprzedaje także znajdujący się w pojeździe odbiornik radiowy i stanowi on odrębny przedmiot sprzedaży którego cena zawiera się w cenie pojazdu,

4 b) dla umowy najmu/użyczenia powinien on brzmieć: Poza pojazdem określonym w ( ) przedmiotem najmu/użyczenia jest wbudowany w pojeździe odbiornik radiowy i stanowi on odrębny przedmiot najmu/użyczenia. Strony zgodnie ustalają, że zawierają umowę najmu/użyczenia odbiornika radiowego na czas umowy najmu/użyczenia pojazdu i w celu tożsamym z umową najmu/użyczenia pojazdu Oczywiście w takim przypadku wynajem radia powinien być dokumentowany oddzielną pozycją na fakturze wynajmu samochodu. Rekomendacja działania: krok II dostosowanie przedmiotu działalności dealera w rejestrach WSA w Warszawie w omawianym wyroku dość dużą część uzasadnienia poświęcił temu, że nie wykazano iż dealer rzeczywiście prowadzi działalność w zakresie sprzedaży lub wynajmu/użyczenia odbiorników radiowych. Sąd powołał się między innymi na to, że działalność taka nie wynika z załączonego odpisu KRS dealera. W ocenie Związku Dealerów Samochodów wpis w KRS nie powinien być tutaj przesądzający i działalność w zakresie sprzedaży lub wynajmu/użyczenia odbiorników radiowych można także wykazać w inny sposób. Niemniej czyniąc zadość takiej interpretacji WSA w Warszawie rekomenduje się uzupełnienie przedmiotu działalności przez dealera i dodanie działalności w zakresie sprzedaży odbiorników oraz ich wynajmu. W przypadku dealerów prowadzących działalność jednoosobowo oraz w formie spółek cywilnych wymagać to będzie zmiany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą można zrobić nawet przez Internet. Natomiast w przypadku dealerów prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego wymagać to będzie zmiany umowy spółki, a więc sporządzenia kolejnego aktu notarialnego, a następnie wpisu do KRS. Działalność powinna zostać uzupełniona o, co najmniej, następujące kody działalności według PKD 2007:

5 Zastrzeżenie końcowe Spełnienie powyższych wymagań mając na uwadze treść omawianego wyroku - powinno uchronić dealerów od konieczności uiszczania abonamentu w ich samochodach. Nie zmienia to faktu, że dealerzy powinni w dalszym ciągu w przypadku postępowań kontrolnych i przed WSA podnosić, że odbiornik radiowy jest częścią składową samochodu i dzieli jego los prawny, czyli jest przeznaczony wyłącznie do sprzedaży/wynajmu/użyczenia razem z samochodem. Argumentacja powinna opierać się przede wszystkim na tym, że obecne radia w samochodach stanowią w pełni zintegrowany z deską rozdzielczą pojazdu system, niewyjmowalny bez naruszenia konstrukcji tego systemu deski rozdzielczej. W większości przypadków system ten (w szczególności jego ekran) służy nie tylko do obsługi odbiornika radiowego ale także do obsługi takich funkcji samochodu jak nawigacja, komputer pokładowy, klimatyzacja, podłączenie telefonu komórkowego lub tabletu. Sądy mogą takiej wiedzy nie mieć i być może w ich ocenie radio w aucie to wciąż kieszeń i wyjmowany odbiornik. Związek Dealerów Samochodów wyraża ponadto nadzieję, że dealerzy będący adresatem tego typu wyroków WSA w Warszawie (a poza wyrokiem z r. wiadomo jeszcze o innych podobnych wydanych ostatnio przeciwko dealerom) zaskarżą te wyroki i zostaną one uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny, a tym samym uzupełnianie umów sprzedaży/najmu/użyczenia pojazdów oraz zmiany w rejestrach dotyczące przedmiotu działalności będą zbędne i wszystko wróci do poprzednio obowiązujących zasad. Do czasu jednak wyroku NSA rekomendowane jest wprowadzenie zmian jak powyżej, ponieważ z pewnością Minister Administracji i Cyfryzacji będzie obecnie opierał swoje decyzje na wykładni WSA w Warszawie. Związek Dealerów Samochodów podejmie ponadto wszelkie działania prawne i lobbingowe mające na celu zmianę orzecznictwa Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz sądów tak aby dealerzy samochodów mogli korzystać z wyłączenia obowiązku płacenia abonamentu RTV, na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy, bez konieczności wprowadzania opisywanych zmian organizacyjnych i prawnych. Zespół Prawny Związku Dealerów Samochodów

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10.12.2014r. W związku z wchodzącą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla Bieniasze k/bartoszyc 21-22 październik 2011 1/128 Wstęp Problematyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 486 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 13/91)

Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 486 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 13/91) Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 486 UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 13/91) w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne to warto wiedzieć!

Usługi telekomunikacyjne to warto wiedzieć! Konsumenckie Centrum E-Porad ARTYKUŁ NR 2 Usługi telekomunikacyjne to warto wiedzieć! Usługa telekomunikacyjna polega na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej 1. Oznacza to, że umowami o świadczenie

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Warszawa, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) 1. Zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-68/08/09/10/AW Gdańsk, dnia 14 stycznia 2010 r. DECYZJA NR RGD. 2/2010 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Niniejszy poradnik stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 18/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Orzecznictwo sądów odgrywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo