REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa zasady i warunki przyznawania oraz wypłaty wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu Nowa perspektywa, realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Projekt Nowa perspektywa jest realizowany przez ENTERPRISE INVESTMENT ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, Oddział w Gdańsku w okresie od r. do r. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Definicje Projekt - projekt pod nazwą Nowa perspektywa. Beneficjent ENTERPRISE INVESTMENT ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Oddział w Gdańsku. Instytucja Pośrednicząca (IP) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Komisja Oceny Wniosków (KOW) Komisja powoływana przez Beneficjenta do zadań, której należy: wybór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, wybór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz ocena biznesplanów. KOW złożona jest z Ekspertów powołanych przez Beneficjenta. Uczestnik/-ka osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w podpisała Deklarację uczestnictwa w Projekcie. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości składany przez Uczestnika/-kę. Pomoc de minimis - pomoc w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, udzielana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2010 r. Nr 239, poz z późn. zm.). Rozpoczęcie działalności gospodarczej- oznacza, iż za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy uznać dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności. 3 Rodzaj i zakres wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 1. Udzielane na podstawie niniejszego Regulaminu wsparcie na rozwój przedsiębiorczości obejmuje: a) finansowe wsparcie na rozwój przedsiębiorczości w formie: - jednorazowej dotacji inwestycyjnej (zwanej dalej Dotacją), tj. środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości nie wyższej niż ,00 zł. na osobę,

2 - podstawowego wsparcia pomostowego, tj. wsparcia finansowego w kwocie nie wyższej niż 1.600,00 zł za 1 miesiąc, przyznawanego na 6 miesięcy przypadających w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, b) usługi doradcze o charakterze specjalistycznym, świadczone w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, w tym indywidualne doradztwo biznesowe i pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji. 2. Dotacja polega na udzieleniu osobie fizycznej, która rozpoczęła działalność gospodarczą w ramach Projektu, jednorazowego wsparcia kapitałowego, umożliwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych zapewniających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa, w wysokości nie wyższej niż ,00 zł na osobę. Wysokość udzielonej Dotacji uzależniona jest od potrzeb Uczestnika/-ki Projektu związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej i wykazanych we wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, w tym w szczególności w biznesplanie i innych dokumentach, stanowiących załączniki do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Dotacja jest bezzwrotna z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie i w Umowie na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i Umowie o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego. 3. Środki Dotacji mogą być przeznaczone przez Uczestnika/-kę Projektu wyłącznie na wydatki inwestycyjne, niezbędne dla uruchomienia działalności gospodarczej nie mniej niż 70% kwoty dotacji (w tym m.in. środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych) oraz wydatki na środki obrotowe (do 30% kwoty dotacji) uznane za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. 4. Podstawowe wsparcie pomostowe stanowi bezzwrotną pomoc kapitałową, która może zostać przeznaczona na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym składek ZUS, podatków oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością. 5. Wsparcie doradcze jest obligatoryjne dla Uczestników Projektu, którym została udzielona Dotacja i jest udzielane na podstawie umowy. Każdy Uczestnik/-ka Projektu, któremu została ona udzielona, może skorzystać z 5 godzin wsparcia doradczego. 4 Warunki uzyskania pomocy finansowej 1. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości może być udzielone Uczestnikowi/-ce Projektu, który spełni łącznie następujące warunki: nie posiada zdolności do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej; w ciągu 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu nie posiadał wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie był zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadził działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.: działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej), jak również nie posiadał w ww. okresie zarejestrowanej, ale zawieszonej działalności gospodarczej; w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty ,00 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielania pomocy; nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z PEFRON, Funduszu Pracy lub w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na rozpoczęcie działalności gospodarczej; uzyska pozytywną ocenę formularza rekrutacyjnego oraz pozytywną opinię doradcy zawodowego odnośnie kompetencji Uczestnika/-ki projektu w zakresie przedsiębiorczości;

3 ukończy szkolenie z zakresu przedsiębiorczości obejmujące 40 godzin szkolenia oraz skorzysta z indywidualnego doradztwa z zakresu przygotowania Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego; złoży w terminie Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, który zostanie pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Wniosków; po otrzymaniu decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego dopełni w terminie formalności warunkujące zawarcie umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości; spełni pozostałe wymogi określone w niniejszym Regulaminie lub w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. 2. Ocena zdolności do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej jest dokonywana na różnych etapach udziału w Projekcie, w szczególności na podstawie oświadczeń Uczestnika/-ki Projektu w tym przedmiocie, jak również na podstawie danych zawartych we Wniosku o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, w tym w szczególności w biznesplanie oraz informacji przekazanych w ramach IPD. 3. Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości udzielane Uczestnikowi Projektu po podjęciu przez niego działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis, która podlega w szczególności przepisom Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. nr 239, poz. 1598). Wsparcie stanowiące pomoc de minimis nie może być udzielane na pokrycie wydatków lub podmiotom działającym w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a-g rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, w tym w szczególności: na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r., w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, na działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą; udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, na działalność związaną z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach, wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzania nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem, na działalność uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r., w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej, podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. 4. Datą przyznania pomocy de minimis jest data zawarcia umowy o udzielenie wsparcia objętego tą pomocą.

4 5 Procedura składania aplikacji o przyznanie wsparcia finansowego 1. Uczestnik/-ka Projektu składa Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami w Biurze Projektu na ul. Chmielnej 101/102 p. I w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty ukończenia szkolenia i doradztwa indywidualnego z zakresu przedsiębiorczości w godzinach pracy biura: 08:00-16: Wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego składa się na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu. Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu (adres patrz 5, pkt. 1), oraz na stronie internetowej: 3. Wnioski należy wypełnić komputerowo. Wnioski powinny być podpisane przez Uczestnika/-kę Projektu w przeznaczonych do tego miejscach, a każda strona wniosku (i załączników), na której nie ma podpisu, powinna być parafowana. Do wniosków należy dołączyć: 1) biznesplan (sporządzony na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu), w którym Uczestnik/-ka Projektu podaje w szczególności: a) charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, b) wysokość wnioskowanej kwoty Dotacji oraz całkowitego kosztu przedsięwzięcia, c) szczegółowe zestawienie towarów lub usług planowanych do zakupu ze środków Dotacji wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej, d) termin, w którym nastąpi pełne wykorzystanie środków Dotacji, nie dłuższy niż 3 miesiące; 2) harmonogram rzeczowo-finansowy; 3) oświadczenie w przedmiocie zamiaru zarejestrowania się jako płatnik VAT; 4) oświadczenia w przedmiocie otrzymania pomocy de minimis (wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy w wypadku, gdy Uczestnik/-ka Projektu taką pomoc otrzymał); 5) zaświadczenie potwierdzające ukończenie w ramach Projektu szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, wydane przez pracowników Biura Projektu; 6) dokumenty potwierdzające uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne lub celowe do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej; 7) płytę CD z zapisanymi na niej plikami elektronicznymi zawierającymi: wnioski, biznesplan, harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 6, oraz ewentualnie dodatkowe dokumenty składane przez Uczestnika/-kę Projektu wraz z wnioskiem. Wszystkie pliki elektroniczne muszą być tożsame z dokumentami składanymi w wersji papierowej. Biuro Projektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z ewentualnych rozbieżności pomiędzy wersją papierową i elektroniczną lub pomiędzy oryginałem, a kopią wniosku. 6 Kryteria oceny złożonych wniosków 1. W celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Beneficjent powołuje Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków, który określa również skład i zakres kompetencji Komisji Oceny Wniosków. Oceny formalnej i merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dokonuje się w terminie do 21 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków.

5 2. Każdy wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oceniany jest przez 2 członków KOW. 3. Ocenie podlegają wyłącznie wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości złożone w okresie prowadzenia naboru. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości złożone przed terminem lub po terminie ich składania nie będą rozpatrywane. 4. Ocena wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości prowadzona jest w dwóch etapach: a) pierwszy etap ocena formalna; podlegają jej wszystkie wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości złożone w terminie naboru, b) drugi etap ocena merytoryczna; podlegają jej wyłącznie wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. 5. Ocena formalna dokonywana jest metodą 1 0 (tj. spełnia nie spełnia). 6. Podczas oceny formalnej członkowie KOW dokonują oceny kompletności oraz poprawności Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami oraz kwalifikowalności Uczestnika/-ki w oparciu o Kartę weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosków. 7. Przewodniczący KOW niezwłocznie po przeprowadzeniu oceny formalnej przekazuje Beneficjentowi informację w formie protokołu z oceny formalnej o wynikach oceny formalnej i listę wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wymagających poprawek formalnych wraz z ich opisem. 8. Po zakończeniu oceny formalnej Uczestnik/-ka zostanie wezwany pisemnie do dokonania poprawek/uzupełnień formalnych w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o brakach formalnych. 9. Uczestnik/-ka zobowiązany jest do dokonania poprawek/uzupełnień złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. 10. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości może zostać poprawiony wyłącznie jeden raz w terminie wskazanym w 6 pkt 8. Po upływie terminu dokonywanie poprawek/uzupełnień nie jest możliwe. 11. KOW w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia dokumentów (dokonania poprawek/uzupełnień) przeprowadza ponowną ocenę formalną wniosku. 12. Powtórna ocena formalna jest oceną ostateczną, od której nie przysługuje już żaden środek odwoławczy. 13. W przypadku niewniesienia uzupełnień/poprawek w wyznaczonym terminie lub jeżeli poprawki zostaną wniesione niewłaściwie, Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Uczestnika/-ki zostanie odrzucony z przyczyn formalnych i nie będzie podlegać ocenie merytorycznej. 14. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie te Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. 15. W trakcie oceny merytorycznej KOW ocenia Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w oparciu o Kartę oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu). 16. Każdy Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości może otrzymać maksymalnie 100 punktów, a wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego maksymalnie 15 punktów. Wnioski podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez dwóch niezależnych Ekspertów w oparciu o Karty Oceny Merytorycznej, które szczegółowo określają kryteria merytoryczno-techniczne oceny wniosków i zasady ich punktacji (w wypadku wniosku o udzielenie dotacji ocenie podlega przede wszystkim wykonalność, kompletność, operacyjność, racjonalność i trwałość projektu, a w wypadku wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego kwalifikowalność wydatków finansowanych z podstawowego wsparcia pomostowego, adekwatność rodzaju i wysokości tych wydatków). 17. Ocena Członków KOW musi być liczbą całkowitą, nie może być ułamkiem np. 1,5 lub 2, Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, które uzyskały mniej niż 60% punktów ogółem i mniej niż 40% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny (oznaczonym

6 cyfrą rzymską) w każdej z kart oceny, zgodnie z Kartą oceny merytorycznej, nie mogą być rekomendowane do dofinansowania. 19. W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami członków Komisji Oceny Wniosków wynosi więcej niż 30% punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60% ogólnej sumy punktów), wniosek musi być oceniony przez trzeciego członka Komisji, wyłonionego przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę losowo, spośród osób, które wcześniej nie dokonywały oceny tego wniosku. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. 20. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości może zostać odrzucony w przypadku, gdy KOW podczas oceny stwierdzi, że opisana we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego działalność gospodarcza jest wykluczona z możliwości uzyskania pomocy de minimis lub dostrzeże inne naruszenia zasad i przepisów uniemożliwiające przyznanie wsparcia finansowego. 21. Złożenie dokumentów potwierdzających nieprawdę stanowi podstawę do nieudzielenia wsparcia na każdym etapie oceny. 22. KOW może zaproponować niższą niż wnioskowana we wniosku kwota w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za nieuzasadnione (np. zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi lub niezwiązane z przedsięwzięciem). 23. Członek KOW, który ocenia dany Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i proponuje obniżenie wysokości kwoty, dokonuje odpowiedniej adnotacji w Karcie oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. 24. Warunkiem zarekomendowania wniosku do przyznania wsparcia jest spełnienie łącznie następujących warunków: uzyskanie minimum 60% punktów ogółem i minimum 40% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny (oznaczonym cyfrą rzymską) w każdej z kart oceny, zgodnie z Kartą oceny merytorycznej wniosku; znalezienie się na liście 24 pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz rekomendowanych do dofinansowania. 25. Ocena merytoryczna dokonywana przez KOW stanowić będzie podstawę do sporządzenia listy rankingowej wniosków spełniających minimum punktowe, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Utworzona zostanie również lista rezerwowa na odwołania w wysokości 20% środków przeznaczonych na udzielenie dotacji z wniosków, które zdobyły wymagane minimum punktów. Osoba ubiegająca się o udzielenie wsparcie zostanie pisemnie poinformowana o wynikach merytorycznej oceny wniosku (tj. o liczbie uzyskanych punktów, decyzji o przyznaniu wsparcia i jego wysokości lub o odrzuceniu wniosku o udzielenie wsparcia wraz z podaniem przyczyn odrzucenia). 26. Uczestnik/-ka Projektu, którego wniosek został odrzucony na etapie oceny merytorycznej, ma prawo złożenia do Biura Projektu Wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub podstawowego wsparcia pomostowego, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji i/lub uzupełnieniem ewentualnych braków. Dodatkowe wyjaśnienia/ informacje nie mogą służyć uzupełnieniu treści Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub podstawowego wsparcia pomostowego i powinien odnosić się jedynie do treści zawartych we wniosku lub uwag dotyczących procedury oceny wniosku. Ewentualne dodatkowe informacje niewynikające z treści wniosku, a zawarte we Wniosku nie są brane pod uwagę przez KOW przy jego rozpatrywaniu, jako mające wpływ na dokonaną ocenę wniosku. 27. Wniosek o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie wsparcia należy złożyć w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o odrzuceniu Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub podstawowego wsparcia pomostowego. 28. Wniosek o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub podstawowego wsparcia pomostowego podlega rozpatrzeniu w terminie do 7 dni od

7 dnia wpływu wniosku w tej sprawie. Ponownej oceny dokonuje dwóch innych Ekspertów. Wniosek kwalifikuje się do otrzymania Dotacji, jeżeli został oceniony na co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów (chyba że rozbieżność między ekspertami wynosi co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów), a w odniesieniu do wszystkich ocen poszczególnych kryteriów otrzymał co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów. Osoba składająca Wniosek o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub podstawowego wsparcia pomostowego zostanie pisemnie poinformowana o wynikach powtórnej oceny wniosku. Powtórna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 29. Ostateczne zamknięcie listy Uczestników Projektu jest możliwe po rozpatrzeniu wszystkich Wniosków o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości lub/i podstawowego wsparcia pomostowego. W przypadku większej liczby wniosków spełniających minimum punktowe i niewykorzystaniu puli środków kolejne dotacje przyznawane będą zgodnie z ostateczną listą uczestników zakwalifikowanych do wsparcia. Skład i obowiązki Komisji Oceny Wniosków (KOW) 1. Skład i obowiązki Komisji Oceny Wniosków (KOW) zostały opisany w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków. 2. Regulamin Komisji Oceny Wniosków zostanie zamieszczony na stronie Zawarcie Umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości 1. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub podstawowego wsparcia pomostowego Uczestnik/-ka Projektu zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. decyzji, ale nie później niż do r.: - zarejestrować działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w tym w ZUS i w Głównym Urzędzie Statystycznym, - rozpocząć działalność (datą rozpoczęcia działalności jest data podana we wpisie w CEIDG), - dostarczyć do Biura Projektu potwierdzenie rejestracji w CEIDG, potwierdzenie nadania NIP i numeru REGON oraz potwierdzenie otworzenia rachunku bankowego. 2. Dotacja i podstawowe wsparcie pomostowe są udzielane Uczestnikowi/-ce Projektu na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, zwanej dalej Umową o udzielenie wsparcia, zawieranej pomiędzy Uczestnikiem/-ką a Beneficjentem po dostarczeniu przez Uczestnika/-kę Projektu dokumentów i po rozpoczęciu przez niego działalności gospodarczej. 3. W Umowie o udzielenie wsparcia Uczestnik/-ka Projektu zobowiązuje się do: 1) nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy, 2) dokonania zakupu towarów i/lub usług ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z biznesplanem, 3) rozliczenia Dotacji w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania Dotacji (tj. od daty ostatniego wydatku pokrywanego z Dotacji). Z komentarzem [E1]: Zmiana na do r. pod warunkiem uzyskania akceptacji DEFS na wydłużenie okresu realizacji projektu. Z komentarzem [E2]: Było 14

8 4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin rozliczenia może być przedłużony na wniosek Uczestnika/- ki projektu. 9 Wypłata wsparcia finansowego 1. Dotacja i podstawowe wsparcie finansowe zostaną wypłacone na rachunek bankowy Uczestnika Projektu wskazany w Umowie o udzielenie wsparcia finansowego. 2. Ustalony w Umowie na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej okres wydatkowania środków Dotacji, nie dłuższy niż 3 miesiące, rozpoczyna bieg z chwilą wypłaty środków Dotacji Uczestnikowi/-ce Projektu, 3. Podstawowe wsparcie pomostowe jest wypłacane Uczestnikowi/-ce Projektu w miesięcznych transzach pod warunkiem złożenia przez Uczestnika Projektu pisemnego oświadczenia o niezaleganiu z płatnością składek w ZUS (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 25). 10 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego 1. Warunkiem wypłaty środków na rozwój przedsiębiorczości, o których mowa w 4 jest wniesienie przez Beneficjenta pomocy w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego zabezpieczenia w jednej z następujących form: a) weksel in blanco z poręczeniem wekslowym (aval) jednej osoby, gdzie poręczycielem może być osoba fizyczna w wieku do 65 roku życia, niebędąca małżonkiem Uczestnika, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż 2.500,00 zł brutto/miesięcznie (z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie jednorazowej dotacji), b) weksel in blanco z poręczeniem dwóch osób (aval), gdzie poręczycielem może być osoba fizyczna w wieku do 65 roku życia, niebędąca małżonkiem Uczestnika, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż 1.700,00 zł brutto/miesięcznie (z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie jednorazowej dotacji), c) gwarancja bankowa, d) zastaw na prawach lub rzeczach, e) blokada rachunku bankowego. 2. O wyborze formy zabezpieczenia decyduje Beneficjent pomocy 11 Rozliczenie dotacji 1. Uczestnik/-ka Projektu zobowiązany jest do rozliczenia 100% środków Dotacji. 2. Rozliczenie Dotacji następuje przez złożenie przez Uczestnika/-kę Projektu w terminie 30 dni od zakończenia ponoszenia wydatków objętych dotacją (tj. od daty poniesienia ostatniego wydatku finansowanego z Dotacji) oświadczenia o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem wraz ze szczegółowym zestawieniem towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków objętych Dotacją i wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych. Przez wydatkowanie środków Dotacji zgodnie z biznesplanem należy rozumieć przeznaczenie Dotacji na wydatki określone w biznesplanie w zakresie zaakceptowanym przez Komisję Oceny Wniosków. Na żądanie Biura Projektu Uczestnik/-ka Projektu Z komentarzem [E3]: Było 14

9 przedstawi kopie dokumentów księgowych dotyczących zakupów wymienionych w wyżej wymienionym zestawieniu. 3. W terminie do 21 dni od upływu roku od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, Uczestnik/- ka Projektu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez 12 miesięcy. 12 Obowiązek zwrotu Dotacji 1. Uczestnik/-ka Projektu ma obowiązek zwrotu otrzymanej Dotacji (lub jej odpowiedniej części) wraz z odsetkami ustawowymi jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia otrzymania Dotacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu, jeżeli Uczestnik/-ka Projektu: a) nie wykorzysta całości otrzymanych środków Dotacji lub wykorzysta otrzymane środki niezgodnie z biznesplanem, w szczególności w sytuacji, gdy zakupi towary lub usługi nie ujęte w zestawieniu towarów lub usług przewidzianych do zakupienia ze środków Dotacji lub zakupi je po upływie okresu wydatkowania środków określonego w umowie o udzielenie wsparcia, b) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia, przy czym do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, c) zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozwój przedsiębiorczości, w tym w szczególności jeżeli okaże się, że posiadał zdolność do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej, e) nie złoży w terminie rozliczenia, f) nie złoży w terminie oświadczenia o prowadzeniu działalności przez 12 miesięcy, g) naruszy inne istotne warunki Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 13 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest podany do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu www. 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Projektu www. 3. W wypadku zmian Regulaminu lub załączników do Regulaminu, wchodzą one w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Projektu www. 4. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część: a. Załącznik nr 1 Formularz biznesplanu b. Załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości c. Załącznik nr 3 Karta oceny biznesplanu d. Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości e. Załącznik nr 5 - Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości f. Załącznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo-finansowy g. Załącznik nr 7 - Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego h. Załącznik nr 8 - Umowa o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

10 i. Załącznik nr 9 Oświadczenia w przedmiocie pomocy de minimis j. Załącznik nr 10 Wniosek o zmianę biznesplanu k. Załącznik nr 11 Informacja o przesunięciach pomiędzy wydatkami l. Załącznik nr 12 Oświadczenie o dokonaniu zakupów m. Załącznik nr 13 Oświadczenie w przedmiocie podatku VAT n. Załącznik nr 14 Oświadczenie o niezaleganiu z płatnością składek ZUS

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach Projektu: PRACA PRZEDE WSZYSTKIM Numer identyfikacyjny Projektu: WND- POKL.08.01.02-22-131/13 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO.

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4 -

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: Beneficjent JMM Mariusz Lewandowski, os. Jana III Sobieskiego 37/21,

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE SŁOWNIK POJĘĆ. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE SŁOWNIK POJĘĆ. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Nowy rozdział w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków ZAŁACZNIK NR 18 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTACJI. Numer identyfikacyjny Projektu: POKL.08.01.02-22-001/14

REGULAMIN DOTACJI. Numer identyfikacyjny Projektu: POKL.08.01.02-22-001/14 REGULAMIN DOTACJI Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII I. Informacje podstawowe. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Przedsiębiorcze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZAKŁADAM FIRMĘ WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE SOKOŁOWSKIM Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku realizowanego przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Cała naprzód ku zatrudnieniu nr WND-POKL.08.01.02-22-111/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 zawarta dnia XX/XX/2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Pawłem Ceńkarem, zam. Ligotka 1, 46-100 Namysłów, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Provider PPHU Paweł

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Osi Priorytetowej VII - REGIONALNY RYNEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA w ramach PO WER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty

Bardziej szczegółowo

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NR. Projekt Zysk z przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanej przez HOG POLSKA Jakub Gibała na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt MÓJ BIZNES! nr RPLU.09.03.00-06-0163/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Euro-Forum Marek Gudków w partnerstwie z Centrum Szkoleń i Innowacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR.

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR. Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia realizowanym w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 7.4.2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów ostatecznych/beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia Załącznik nr 19 Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego zawarta dnia w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKT WŁASNY BIZNES. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKT WŁASNY BIZNES. Program Operacyjny Kapitał Ludzki REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKT WŁASNY BIZNES Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI fundusz SPOŁECZNY Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wejherowo, dnia

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA w ramach Działania 6.2 POKL

POMOC PUBLICZNA w ramach Działania 6.2 POKL POMOC PUBLICZNA w ramach Działania 6.2 POKL Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19 stycznia 2010 r. Podstawy prawne/podręczniki Ustawa z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Strona 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia Ogólne Projekt Własny biznes- sposób na życie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA, na podstawie Umowy nr

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA

OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA Zał. 2. do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Zmiana szansą na rozwój OŚWIADCZENIA / DEKLARACJA udziału w projekcie Zmiana szansa na rozwój (ścieżka 1A) Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr umowy:.. Przedmiot umowy 1

Nr umowy:.. Przedmiot umowy 1 UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.4.2 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIAŁANIE 2.3 WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.iii PRACA NA WŁASNY RACHUNEK,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego; UMOWA NR.

Załącznik nr 6 Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego; UMOWA NR. Załącznik nr 6 Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego; UMOWA NR. O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój Załącznik do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Zał. 4 do Standardu udzielania wsparcia Minimalny zakres Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. UMOWA nr O UDZIELENIE WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. UMOWA nr O UDZIELENIE WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości UMOWA nr O UDZIELENIE WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu: Na pomoc pracy niwelowanie negatywnych skutków

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Obrotny Kaszeba

Regulamin uczestnictwa w projekcie Obrotny Kaszeba Regulamin uczestnictwa w projekcie Obrotny Kaszeba Cel projektu Projekt Obrotny Kaszeba (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTAW NA SIEBIE! Program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy z Obszarów Strategicznej Interwencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą Załącznik Nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo