Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego"

Transkrypt

1 Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego I. Warunki ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego 1. Odbycie poradnictwa zawodowego (2h na osobę) termin październik/listopad 2014 r. spotkania umawiane będą indywidualnie 2. Odbycie doradztwa grupowego (80 h na osobę) termin październik/listopad 2014 r. szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się w materiałach szkoleniowych 3. Odbycie szkolenia zawodowego (czas trwania około 6 dni) proponowana tematyka szkoleń: a) Pisanie projektów b) Sprzedaż, handel i marketing c) Administracyjno-biurowe kadry i płace d) Content marketing i marketing Termin realizacji szkoleń: grudzień 2014 r. /styczeń 2015 r. 4. Odbycie indywidualnego doradztwa z zakresu przygotowywania biznesplanów 2 godziny na osobę, termin do r. zakłada się, ze doradztwo odbywać się będzie w formie zdalnej. 5. Złożenie biznesplanu do r. II. Kolejne etapy ubiegania się o wsparcie 1. do r. ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej 2. do r. składanie odwołań 3. do r. publikacja ostatecznej listy osób, które otrzymają wsparcie 4. do r. założenie działalności gospodarczej 5. od r. możliwe jest podpisywanie umów o przyznanie dotacji (umowy mogą zostać podpisane PO założeniu przez uczestnika projektu działalności gospodarczej).

2 III. Najważniejsze zasady przyznawania i rozliczania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1. Warunkiem otrzymania dotacji jest: a) skorzystanie z proponowanych from wsparcia proponowanych przez realizatora projektu (szkolenia zawodowe realizowane będą w terminie późniejszym), b) złożenie biznesplanu c) pozytywna ocena biznesplanu przez ekspertów d) złożenie kompletnej dokumentacji 2. Podpisanie umowy: a) umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego podpisane zostaną z osobami, które zostały zakwalifikowane przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania wsparcia, b) po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji należy zarejestrować działalność gospodarczą, przedstawić stosowane zaświadczenia będące załącznikami do umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej Ścieżka Własna Firma WF., kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy *, biznesplan kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311), oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty ,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym

3 Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem. zaświadczenie z banku o numerze rachunku bankowego firmy lub kopia umowy z bankiem zawierająca numer rachunku bankowego firmy. 3. Wniesienie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy: 1. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Beneficjent pomocy zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco poręczonego przez poręczyciela, spełniającego niżej opisane wymagania, wraz z deklaracją wekslową, zawierającą upoważnienie dla Beneficjenta do wypełnienia tego weksla do kwoty równej sumie dotacji, powiększonej o odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, naliczone od dnia przekazania środków na konto Beneficjenta pomocy do dnia zwrotu, w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z niniejszej umowy albo niewykonania przez niego zobowiązań powstałych na skutek rozwiązania tej umowy. Niedostarczenie zabezpieczenia przed podpisaniem ww. Umowy, traktowane jest jako rezygnacja z uczestnictwa w projekcie, w wyniku czego Beneficjent pomocy podlega usunięciu z listy uczestników Projektu. 2. Poręczyciele, którzy udzielą poręczenia wekslowego na wekslu in blanco wystawionym przez Beneficjenta pomocy: a) Są osobami fizycznymi w wieku do 65 lat, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, b) Pozostawały przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy kalendarzowych przed datą zawarcia niniejszej umowy w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości (w wyjątkowych przypadkach Beneficjent może przyjąć poręczenie wekslowe od osób, które pozostawały w stosunku pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy) Lub Prowadziły przez taki sam okres działalność gospodarczą, albo uzyskiwały dochody z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, Albo

4 Pobierały emeryturę c) Uzyskały w okresie ostatnich pełnych 6 miesięcy kalendarzowych przed datą zawarcia niniejszej umowy średnie miesięczne dochody w wysokości nie niżej niż zł (dwa tysiące zł) brutto, d) W chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych. Każdy poręczyciel może udzielić poręczenia tylko jednemu Beneficjentowi pomocy. 3. W celu udokumentowania spełnienie przez poręczycieli ww. wymogów, Beneficjent pomocy razem z wekslem in blanco przedłoży Beneficjentowi stosowne dokumenty, w tym: 1) W przypadku poręczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy- zaświadczenie o zatrudnieniu i o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych ze stosunku pracy w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy ( w wyjątkowych miesiącach 6 miesięcy); 2) W przypadku poręczycieli prowadzących działalności gospodarczą: a) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2012 roku albo kopię deklaracji na podatek dochodowy za 2012 rok wraz z dowodem złożenia tej deklaracji w Urzędzie Skarbowym, c) Pisemne oświadczenie poręczyciela o wysokości dochodu osiągniętego w okresie od r. do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy oraz d) Zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie później niż 2 miesiące przed zawarciem niniejszej umowy; 3) Decyzje o przyznaniu emerytury oraz dowody potwierdzające otrzymanie emerytury; 4) Oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.

5 Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia: a) w przypadku gdy Beneficjent pomocy/poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim - oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia/poręczenie weksla ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową, b) jeżeli Beneficjent pomocy/poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim - oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim. Weksel in blanco zostanie Beneficjentowi pomocy zwrócony na jego pisemny wniosek złożony po całkowitym rozliczeniu przez Beneficjenta udzielonego wsparcia finansowego oraz nie szybciej niż przed upływem terminu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej określonej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (lub daty zarejestrowania w KRS) i obowiązkowym potwierdzeniu tego faktu dokumentami (odpowiednie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS, właściwego organu rejestrowego) w terminie 3 tygodni od daty upływu dwunastomiesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej. 5) Beneficjent Pomocy może wnieść również zabezpieczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w postaci: a) pieniądza; b) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; d) zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; e) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; f) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta; g) przewłaszczenia rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; h) hipoteki; i) gwarancji bankowej; j) blokady rachunku bankowego; Zastosowanie form zabezpieczenia wymienionych w niniejszym punkcie będzie uzgadniane indywidualnie pomiędzy Beneficjentem (Projektodawcą) a Beneficjentem Pomocy.

6 4. Rozliczanie przyznanej dotacji 1) Dotacja zostanie przekazana w dwóch transzach: a) zaliczki w wysokości 80% wnioskowanej kwoty, b) płatności końcowej w wysokości 20% wnioskowanej kwoty. 2) Warunkiem wypłaty płatności końcowej jest: a. zrealizowanie inwestycji objętej dotacją, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji; b. złożenie zestawienia poniesionych wydatków inwestycyjnych, wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, takimi jak: kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych Beneficjenta pomocy lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności oraz obowiązek przekazania oryginałów przed dokonaniem płatności, kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji; Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie z Biznes Planem Szczegółowe zestawienie towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych. 2) przeprowadzenie przez Beneficjenta kontroli na miejscu realizacji inwestycji w celu zbadania czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z wnioskiem, w zakresie zaakceptowanym przez Beneficjenta; 3) akceptacja przez Beneficjenta przekazanego przez Uczestnika projektu zestawienia poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji; 5) dostępność środków na rachunku bankowym Beneficjenta. 5. Przeznaczenie dotacji: Środki jednorazowej dotacji inwestycyjnej mogą zostać przeznaczone na zakup niezbędnego do prowadzenia

7 działalności gospodarczej sprzętu i wyposażenia np.: komputer, drukarka, projektor, ekran, tablice interaktywne, samochód do kwoty 10000,00 złotych jeśli jest niezbędny do wykonywania działalności, meble, stworzenie strony internetowej, w szczególnych przypadkach również drobne prace adaptacyjne, zakup wieszaków do sklepów, manekinów, towaru do kwoty 3000,00 złotych 6. Przeznaczenie wsparcia pomostowego: Środki otrzymane w ramach wsparcia pomostowego można przeznaczyć na: zapłatę składek ZUS, zakup towaru, zakup materiałów biurowych zakup benzyny, zakup środków czystości (w przypadku, gdy firma posiada biuro), finansowanie szkoleń specjalistycznych, promocję i marketing firmy (reklamy, ulotki, wizytówki, banery itp.) oraz inne bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 realizowanym przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nr..

Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nr.. Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź, reprezentowanym przez. (Koordynatora

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Informacje o projekcie 1. Projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM Projekt Pomagamy przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Polskim Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo