Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S i ubezpieczeń dodatkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S i ubezpieczeń dodatkowych"

Transkrypt

1 Nr polisy Nr deklaracji Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S i ubezpieczeń dodatkowych Zmiana deklaracji z powodu (proszę zakreślić odpowiednie pole) zmiany zakresu ubezpieczenia/świadczeniodawcy zmiany danych ubezpieczonego zmiany uposażonych unieważniam wszystkie poprzednie dyspozycje dotyczące uposażonych i jednocześnie wyznaczam jako uposażonego osobę wymienioną w części IV. Określenia, które zostały zdeiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, używane są w tym dokumencie w takim samym znaczeniu. I. Dane dotyczące ubezpieczonego proszę o czytelne wypełnienie deklaracji drukowanymi literami 1) wypełnić, gdy obywatelstwo polskie 2) wypełnić, gdy jest inny niż Polska osoba formalnie związana z ubezpieczającym (np. pracownik) partner życiowy ubezpieczonego bądź dziecko nie związane formalnie z ubezpieczającym inna osoba nie związana formalnie z ubezpieczającym Pan Pani Data urodzenia Miejsce urodzenia Nazwisko Imię Drugie imię Obywatelstwo polskie inne: PESEL 1) Kraj stałego zamieszkania 2) Adres do korespondencji: Kod pocztowy - Poczta Telefon kontaktowy II. Zgoda na objęcie ubezpieczeniem Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Składka (na życie), zł Składka (na zdrowie), zł kod zakresu (dotyczy ubezpieczonego i każdego współubezpieczonego) Wnioskuję o realizację świadczeń zdrowotnych w Należy wypełnić w przypadku przystępowania do grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna zakres podstawowy (ubezpieczony) zakres rozszerzony (ubezpieczony i współubezpieczeni) W celu realizacji świadczeń proszę dzwonić pod nr tel Składka, zł Należy wypełnić w przypadku przystępowania do grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia specjalistycznego Składka, zł Suma ubezpieczenia Życie, zł LC, zł Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, infolinia:

2 Współubezpieczeni 2) proszę wypełnić gdy jest inny niż Polska w przypadku zgody proszę wstawić X w pole (niezaznaczenie pola oznacza brak zgody) 4) w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa w imieniu współubezpieczonego jego przedstawiciel ustawowy Lp. Pan Pani Pierwsze imię Drugie imię 1. Nazwisko PESEL Stopień pokrewieństwa partner życiowy dziecko inny Data urodzenia Miejsce urodzenia Adres do korespondencji Kod pocztowy - Poczta Kraj stałego zamieszkania 2) Telefon kontaktowy Przyjmuję do wiadomości informacje zawarte w pkt 2 części V deklaracji. Potwierdzam i akceptuję treść oświadczeń zawartych w pkt 1, 9 i 10 części V oraz udzielam upoważnienia i wyrażam zgodę na czynności określone w pkt 3 i 8 części V deklaracji. Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych zgodnie z zapisami pkt 4 części V deklaracji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zapisami pkt 5 części V deklaracji. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zgodnie z zapisami pkt 6 części V deklaracji. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji zgodnie z zapisami pkt 7 części V deklaracji. Lp. Pan Pani Pierwsze imię Drugie imię 2. Nazwisko PESEL Stopień pokrewieństwa partner życiowy dziecko inny Data urodzenia Miejsce urodzenia Adres do korespondencji Kod pocztowy - Poczta... podpis współubezpieczonego bądź przedstawiciela ustawowego 4) Kraj stałego zamieszkania 2) Telefon kontaktowy Przyjmuję do wiadomości informacje zawarte w pkt 2 części V deklaracji. Potwierdzam i akceptuję treść oświadczeń zawartych w pkt 1, 9 i 10 części V oraz udzielam upoważnienia i wyrażam zgodę na czynności określone w pkt 3 i 8 części V deklaracji. Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych zgodnie z zapisami pkt 4 części V deklaracji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zapisami pkt 5 części V deklaracji. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zgodnie z zapisami pkt 6 części V deklaracji. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji zgodnie z zapisami pkt 7 części V deklaracji. Lp. Pan Pani Pierwsze imię Drugie imię 3. Nazwisko PESEL Stopień pokrewieństwa partner życiowy dziecko inny Data urodzenia Miejsce urodzenia Adres do korespondencji Kod pocztowy - Poczta... podpis współubezpieczonego bądź przedstawiciela ustawowego 4) Kraj stałego zamieszkania 2) Telefon kontaktowy Przyjmuję do wiadomości informacje zawarte w pkt 2 części V deklaracji. Potwierdzam i akceptuję treść oświadczeń zawartych w pkt 1, 9 i 10 części V oraz udzielam upoważnienia i wyrażam zgodę na czynności określone w pkt 3 i 8 części V deklaracji. Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych zgodnie z zapisami pkt 4 części V deklaracji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zapisami pkt 5 części V deklaracji. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zgodnie z zapisami pkt 6 części V deklaracji. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji zgodnie z zapisami pkt 7 części V deklaracji.... podpis współubezpieczonego bądź przedstawiciela ustawowego 4) III. Łączna wysokość składek, zł. Upoważniam ubezpieczającego do potrącania składek za ubezpieczenie z mojego wynagrodzenia za pracę lub innych wypłat i przekazywania ich do PZU Życie SA (oświadczenie dotyczy wyłącznie osoby formalnie związanej z ubezpieczającym). 2

3 IV. Uposażeni w przypadku niewskazania uposażonego, świadczenie przysługuje osobom zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Lp. Nazwisko i imię/nazwa Data i miejsce urodzenia/regon Adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym % świadczenia 1. % 2. % % V. Zgoda na objęcie ubezpieczeniem i oświadczenie ubezpieczonego wypełnia przystępujący do ubezpieczenia w przypadku zgody proszę wstawić X w pole (niezaznaczenie pola oznacza brak zgody) Oświadczam, że: 1. Przed podpisaniem niniejszej Deklaracji przystąpienia otrzymałam/em i zapoznałam/em się z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których wnioskuję o przystąpienie do ubezpieczenia. Oświadczam, że chcę skorzystać z zastrzeżenia na moją rzecz ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w tym na wysokość sumy ubezpieczenia. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zakresem świadczeń z tytułu ubezpieczenia i wyłączeniami odpowiedzialności z tytułu uprzednio występującej choroby. 2. Zostałam/em poinformowana/y, że administratorem moich danych osobowych jest PZU Życie SA z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, Warszawa oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Celem przetwarzania tych danych jest przystąpienie do ubezpieczenia i wykonywanie umowy ubezpieczenia oraz realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz inansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 t.j.). Jednocześnie oświadczam, że jestem uprawniony do udostępniania danych osobowych innych osób wymienionych w tym dokumencie. 3. Dla potrzeb oceny ryzyka i ustalenia odpowiedzialności z tytułu zdarzeń objętych ubezpieczeniem upoważniam kierownictwo placówek służby zdrowia oraz lekarzy do udzielania PZU Życie SA informacji, w tym do przekazania do PZU Życie SA kopii dokumentacji medycznej, dotyczących mojego stanu zdrowia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PZU Życie SA, z siedzibą przy al. Jana Pawła II 24, Warszawa, w wyżej wymienionych celach. 4. Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innemu zakładowi ubezpieczeń w celach określonych w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66). 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez PZU Życie SA z siedzibą przy al. Jana Pawła II 24, Warszawa, w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub zostanie rozwiązana. 6. Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych następującym podmiotom: PZU SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, Warszawa, PZU Centrum Operacji SA z siedzibą przy ul. Postępu 18 a, Warszawa oraz innym podmiotom powiązanym kapitałowo z PZU Życie SA. Powyższe dane podaję dobrowolnie. 7. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych przez: PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, Warszawa, PZU Centrum Operacji SA z siedzibą przy ul. Postępu 18 a, Warszawa oraz inne podmioty powiązane kapitałowo z PZU Życie SA. 8. W celu wykonania umowy wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych: 1) świadczeniodawcy medycznemu realizującego/emu procedury wynikające z wybranego przeze mnie zakresu ubezpieczenia; 2) podmiotowi wykonującemu czynności ubezpieczeniowe w imieniu i na rzecz PZU Życie SA, zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 9. W dniu podpisania niniejszej deklaracji przystąpienia nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych oraz nie uznano w stosunku do mnie niezdolności do pracy lub niezdolności do służby orzeczeniem właściwego organu. 10. Niniejsze oświadczenie oraz dane osobowe składam dobrowolnie, a podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.... podpis ubezpieczonego 3

4 VI. Oświadczenie płatnika składki proszę wypełniać w przypadku gdy do ubezpieczenia przystępuje osoba niezwiązana formalnie z ubezpieczającym Wyrażam zgodę na potrącanie przez ubezpieczającego z mojego wynagrodzenia za pracę lub innych wpłat składek na ubezpieczenie za następujące osoby: partner życiowy dziecko/dzieci inna osoba Nazwisko płatnika Imię płatnika PESEL płatnika... podpis płatnika VII. Wypełnia ubezpieczający Rodzaj stosunku prawnego łączącego osobę przystępującą do ubezpieczenia z ubezpieczającym: umowa o pracę umowa o dzieło umowa zlecenie inny (jaki) Osoba przystępująca do ubezpieczenia pozostaje w stosunku prawnym z ubezpieczającym od w załączeniu dotychczasowa/e deklaracja/e nr (z podanym okresem, za który przekazano ostatnią składkę)... pieczęć ubezpieczającego... pieczątka i podpis osoby obsługującej ubezpieczenie Uwagi dodatkowe VIII. Wypełnia PZU Życie SA wpływu do PZU Życie SA... pieczątka i podpis pracownika PZU Życie SA IX. Rezygnacja Rezygnacja z ubezpieczenia dodatkowego od dnia Rezygnacja z ubezpieczenia podstawowego wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi od dnia... podpis ubezpieczonego X. Rezygnacja współubezpieczonego Pan Pani Pierwsze imię Drugie imię Nazwisko Stopień pokrewieństwa partner życiowy dziecko inny Data urodzenia Miejsce urodzenia Adres do korespondencji Kod pocztowy - Poczta PESEL Rezygnacja z ubezpieczenia podstawowego wraz z ubezpieczeniami dodatkowymi od dnia... podpis ubezpieczonego PZUŻ 8715/7

5 DEKLARACJA CELU Ubezpieczenie zdrowotne PZU dla cz!onków SWRN OPIEKA MEDYCZNA S Umawianie wizyt i us!ug poprzez infolini" PZU POMOC kontakt pod numerem Do ubezpieczenia mog# przyst#pi$ osoby do 67 roku %ycia. Gwarantowane parametry dost"pno&ci: - do 2 dni do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, - do 5 dni do specjalisty. REFUNDACJA - mo%liwo&$ zwrotu kosztu leczenia zrealizowanego poza sieci# placówek PZU Pomoc na podstawie faktury. Mo%liwo&$ zmiany zakresów pakietów indywidulanych tylko w rocznic" polisy. W tracie roku polisowego mo%na dokona$ zmiany wariantu na partnerski lub rodzinny. Ponowne przyst#pienie do pakietu mo%liwe jest w rocznic" polisy. Wykaz partnerów medycznych PZU POMOC SA: Zakres wiadcze!"w danym ubezpieczeniu STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM Opieka podstawowa Lekarz rodzinny, Internista, Pediatra Opieka specjalistyczna Alergolog Anestezjolog Audiolog Chirurg ogólny Chirurg onkolog Chirurg naczyniowy Dermatolog Diabetolog Endokrynolog Gastrolog Ginekolog Hematolog Hepatolog Kardiolog Lekarz chorób zaka!nych Lekarz specjalista rehabilitacji Nefrolog Neurochirurg Neurolog Okulista Onkolog Ortopeda Otolaryngolog Proktolog Pulmonolog Radiolog Reumatolog Urolog

6 Traumatolog Wenerolog Psychiatra 4 wizyty w roku 4 wizyty w roku Psycholog 4 wizyty w roku Zabiegi ambulatoryjne piel"gniarskie ogólnolekarskie alergologiczne chirurgiczne ginekologiczne okulistyczne ortopedyczne otolaryngologiczne urologiczne Badania diagnostyczne Realizowane zgodnie ze wskazaniami medycznymi na zlecenie lekarza!wiadczeniodawcy w placówkach wskazanych przez!wiadczeniodawc" za po#rednictwem infolinii medycznej Diagnostyka laboratoryjna - podstawowe testy diagnostyczne. badania hematologiczne i uk#adu krzepni"cia ü ü ü badania biochemiczne ü ü ü ü badania serologiczne i immunologiczne ü ü ü ü badania hormonalne ü ü ü badania moczu ü ü ü ü badania ka#u ü ü ü badania bakteriologiczne ü ü ü ü badania wirusologiczne ü ü inne ü ü ü ü Diagnostyka laboratoryjna - specjalistyczne testy diagnostyczne badania biochemiczne - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü badania immunologiczne - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü badania hormonalne - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü badania moczu ü ü badania bakteriologiczne ü ü badania wirusologiczne - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü badania markerów nowotworowych ü inne - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü Diagnostyka radiologiczna badania z zakresu diagnostyki RTG ü ü ü mammografia - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü urografia - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü wlew doodbytniczy - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü Diagnostyka ultrasonograficzna badania z zakresu diagnostyki USG ü ü ü ü echokardiografia - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü USG dopplerowskie - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü Diagnostyka obrazowa tomografia komputerowa TK - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü rezonans magnetyczny NMR - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü

7 Diagnostyka endoskopowa gastroskopia - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü sigmoidoskopia - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü rektoskopia - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü kolonoskopia - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü anoskopia Badania"czynno ciowe spirometria ü ü ü ü badanie EKG spoczynkowe ü ü ü badania EKG pomiar ca#odobowy metod& Holtera, próba wysi#kowa, pomiar ca#odobowy ci'nienia t"tniczego (metod& Holtera ci'nieniowego) - 15% zni$ki - 15% zni$ki badania EEG - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü badania EMG - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü densytometria - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü audiometria - 15% zni$ki - 15% zni$ki ü ü Prowadzenie"ci#$y ü ü us#uga obejmuje: Szczepienia ochronne kwalifikacj", iniekcj" oraz koszt szczepionki p/grypie sezonowej ü ü ü anatoksyna p/t"$cowa ü ü ü p/wzw typ A p/ WZW typ B Opieka stomatologiczna Przegl&d stomatologiczny bezp%atnie"1"x"w"roku Stomatologia zachowawcza dost&p"ze"zni$k#" 20% zni$ki realizowane w stosunku do ceny us#ugi obowi&zuj&cej w placówce medycznej Wizyty domowe Us#uga realizowana jest w zakresie terytorialnym okre'lonym przez 'wiadczeniodawc" - informacja dost"pna na infolinii Porada lekarska internisty lub lekarza rodzinnego albo pediatry, przeprowadzona ca#odobowo w domu ubezpieczonego 2 wizyty w roku 4 wizyty w roku 4 wizyty w roku Rehabilitacja ambulatoryjna 30 zabiegów w roku zabiegi kinezyterapii zabiegi fizjoterapii umawianie"wizyt"oraz"bada!"odbywa"si&" Infolinia 24h przez"konsultantów""za"po rednictwem"infolinii" PZU POMOC SA TELEFONICZNA ASYSTA PRAWNA ü Uwaga: Powy$sza tabela stanowi jedynie przyk%adowe porównanie zakresów ubezpieczenia OMS. Szczegó%owy, obszerny wykaz #wiadcze& przys%uguj'cych ubezpieczonemu w ramach poszczególnych zakresów ubezpieczenia : STANDARD, KOMFORT, KOMFORT PLUS, OPTIMUM zawieraj' za%'czniki do oferty.

8 O WIADCZENIE!CZ"ONKA!SWRN! UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PZU imi" i nazwisko WYBIERAM prosz#!o!zaznaczenie!znakiem!x wybranego wariantu: Wysoko'* sk#adek miesi"cznych: STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM Pakiet Indywidualny* 44 z% 85 z% 133 z% 206 z% Pakiet Partnerski* (osoba doros#a + 1 dziecko )* 82 z% z%" 259 z% 399 z% Pakiet Rodzinny * (ubezpieczony+ wspó#ma#$onek/partner + wszystkie dzieci do 18 lub 25 roku $ycia je$eli 119 z% 241 z% 386 z% 592 z% si" ucz&) *Podana wysoko#( sk%adek uwzgl"dnia sk%adk" cz%onkowsk' SWRN )6 z%* oraz w wariancie OPTIMUM dodatkowo sk%adk" za TAP )6 z%*. O#wiadczam, $e jestem zainteresowany/a przyst'pieniem od dnia roku do ubezpieczenia zdrowotnego proponowanego przez PZU +ycie S.A.. Niniejszym zobowi'zuj" si" wp%aca( sk%adk" ubezpieczeniow' z góry )do 15 dnia ka$dego miesi'ca* na konto SWRN prowadzone przez Bank Millenium SA nr: i upowa$niam Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Nauki do przekazywania nale$nych sk%adek ubezpieczeniowych do PZU +ycie S.A.. Jestem #wiadoma/y, $e brak wp%aty w wymaganym terminie powoduje wyga#niecie ubezpieczenia. O#wiadczam, $e zapozna%em/am si" z Zakresem!wiadcze& Zdrowotnych STANDARD, KOMFORT, KOMFORT PLUS i OPTIMUM oraz ogólnymi warunkami o kodzie Z0GP33, UZGP33. Przyjmuj" równie$ do wiadomo#ci, $e zakres #wiadcze& oraz sk%adki mog' ulec zmianie. O ewentualnej zmianie warunków dany ubezpieczony b"dzie odpowiednio wcze#niej powiadomiony przez Stowarzyszenie WRN. Tym samym, wyra$am zgod" na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101/2002 poz.926 z pó-niejszymi zmianami* przez PZU +YCIE S.A. oraz NESTOR Sp. z o.o. i Nestor Serwis, April Polska Service Sp. z o.o. do celów realizacji przedmiotowej umowy ubezpieczenia.. czytelny podpis Przyst"puj'c do proponowanego ubezpieczenia: jestem/by%em zatrudniony w: informacj" otrzyma%em od:

9 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA WSPIERANIA ROZWOJU NAUKI Zarejestrowanego pod numerem KRS: w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS Nazwisko:... Imię:... PESEL:... Zawód:... Wykształcenie / stopień naukowy... Adres korespondencyjny: Ulica / nr:... Kod poczt.: - Miejscowość: Tel. kom:... Tel.: ... OŚWIADCZENIE Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z treścią statutu, celami i zadaniami Stowarzyszenia, oraz zobowiązuję się do ich sumiennego wypełniania i przestrzegania, w szczególności opłacania składki członkowskiej. Jednocześnie wyrażam zgodę na wysyłanie przez stowarzyszenie wszelkich powiadomień drogą elektroniczną. Na podstawie art.23 us.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z dnia 29 październik 1997r. nr 133, poz.88 wyrażam zgodę na używanie do celów statutowych Stowarzyszenia moich danych osobowych, zawartych w niniejszej deklaracji, jak również na przesyłanie ofert handlowych przez stowarzyszenie. dnia.../.../... Rok / miesiąc / dzień. (własnoręczny podpis) NABYCIE CZŁONKOSTWA ( wypełniają władze stowarzyszenia) Z dniem.../.../...na podstawie niniejszej deklaracji przyjmuję Pana / Panią Rok / miesiąc / dzień...pesel nr... w poczet członków wspierających Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Osobistego

Umowa Konta Osobistego Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Lokacyjnego, Umowa Konta Osobistego A`vista Umowa o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów indywidualnych, Umowa Karty, Umowa o Naklejkę Zbliżeniową na odległość

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Zakres podstawowy..............................................................................................

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Spis treści Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11) Postanowienia ogólne...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 DATA W PŁYW U: Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 o dofinansowanie ze środków PFRON

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F D A T A W P Ł Y W U : Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego

Bardziej szczegółowo