Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych"

Transkrypt

1 Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

2 System x Serwery IBM System x odwiedź: ibm.com/systems/pl/x

3 IBM System x3105 Łatwy w instalacji serwer dla rozwijajàcych si małych firm. IBM System x3105 to znakomita propozycja dla rozwijajàcych si małych przedsi biorstw; idealnie nadaje si jako pierwszy serwer plików, druku lub aplikacji. Jest to łatwy w instalacji i gotowy do u ytku serwer zbudowany na bazie sprawdzonych technologii z myêlà o rosnàcych potrzebach współczesnych firm. W x3105 zastosowano najnowoczeêniejsze technologie serwerowe, takie jak procesory dwurdzeniowe i pami ç ECC wraz z produktami uzupełniajàcymi. Serwer x3105 dostarczany jest ze wszystkimi niezb dnymi narz dziami umo liwiajàcymi jego natychmiastowe uruchomienie. IBM ServerGuide pomaga w zainstalowaniu systemu operacyjnego i szybkim rozpocz ciu pracy. Dla wygody u ytkowników serwer x3105 mo na tak e zamówiç z fabrycznie zainstalowanym systemem Microsoft Windows Small Business Server 2003 rozwiàzaniem przetestowanym przez IBM. Prosty w implementacji i zarzàdzaniu dzi ki nowym technologiom w zakresie pami ci RAM, dysków i rozszerzeƒ wejêcia/ wyjêcia umo liwiajàcym elastycznà rozbudow. Mo liwoêç instalacji nap dów taêmowych do kopii zapasowych oraz awaryjnego zasilania UPS, gwarantujàcym bezpieczeƒstwo danych istotnych dla działalnoêci przedsi biorstwa i zapewniajàcym płynnà prac w przypadkach awarii zasilania. Niezawodny serwer w przyst pnej cenie, gotowy do pracy bezpoêrednio po wyj ciu z pudełka. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Naprawa na miejscu u klienta przez 1 rok z mo liwoêcià przedłu enia do 3 lat. : Lidia Wojdat System x Channel Coordinator odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

4 Dane techniczne serwera IBM System x3105 Obudowa Wie a Procesor (maks.) AMD Opteron z serii 1000 (dwurdzeniowy) lub AMD Athlon (jednordzeniowy) Pami ç podr czna 2 x 1 MB lub 512 KB (w zale noêci od modelu) Liczba procesorów (min./maks.) 1/1 Pami ç operacyjna 1 (stand./maks.) 512 MB lub 1 GB/8 GB DDR II 667 MHz w 4 gniazdach DIMM Złàcza 2 PCI, 2 PCI-Express (x8, x8) Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 2x Serial ATA (SATA) 1TB Serial ATA (SATA) lub nearline SATA Zintegrowany Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 310W 1/1 Obsługa RAID Programowo RAID-0, -1; opcjonalnie sprz towa RAID-0, -1 Zarzàdzanie systemem IBM ServerGuide Obsługiwane systemy operacyjne Windows Small Business Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Novell Netware Gwarancja Roczna ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i układów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i układami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = ,000 bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

5 IBM System x3200 Podstawowy serwer w handlu detalicznym, udost pnianiu plików, obsłudze wydruków lub infrastrukturze sieciowej. Serwer IBM System x3200 jest rozwiàzaniem pozwalajàcym obni yç koszty u ytkowania infrastruktury informatycznej w jej całym cyklu ycia. x3200 to nie tylko maszyna przyst pna cenowo, lecz tak e łatwa w zarzàdzaniu i modernizacji. W zale noêci od wymaganego poziomu niezawodnoêci, mo na wybraç nap dy dysków SATA, nearline SATA lub Serial Attached SCSI. W wypadku awarii nap du dysku lub zasilacza serwer x3200 działa dalej dzi ki nadmiarowemu zasilaniu i dyskom typu hot-swap. Zintegrowana sprz towa macierz RAID-0 lub -1 zapewnia ochron danych o krytycznym znaczeniu dla działania przedsi biorstwa. Dost pne sà tak e opcjonalne konfiguracje RAID-5 i systemy taêm do obsługi kopii zapasowych. W Êrodowiskach rozproszonych i wymagajàcych dost pu zdalnego serwer x3200 pozwala do minimum ograniczyç koszty zarzàdzania. Obsługuje mechanizmy zarzàdzania zgodne ze standardem IPMI oraz kart IBM Remote Supervisor Adapter II udost pniajàcà zaawansowane funkcje zarzàdzania sprz tem. Niespotykany dotàd w tej klasie poziom dost pnoêci. Mo liwoêç ograniczenia do absolutnego minimum przestojów w infrastrukturze obsługi plików, wydruków i infrastruktury sieciowej. Gwarancja wysokiej ochrony inwestycji IT dzi ki zintegrowanym w serwerze zaawansowanym technologiom, takim jak dwurdzeniowe procesory czy wymienialne podczas pracy dyski hot-swap. Podstawowe funkcje monitorowania sprz tu i ostrzegania zgodne ze standardem IPMI. Dostarczane z serwerem oprogramowanie IBM Director umo liwiajàce wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Naprawa na miejscu u klienta przez 1 rok lub 3 lata, z mo liwoêcià przedłu enia na kolejny okres. : Lidia Wojdat System x Channel Coordinator odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

6 Dane techniczne serwera IBM System x 3200 Obudowa Procesor (pami ç podr czna L2/ zegar procesora / maks. cz stotliwoêç szyny FSB) Wie a, opcjonalnie rack 5U (tower-to-rack kit) Intel Xeon (dwurdzeniowy) (4 MB/maks. 2,4 GHz/1066 MHz) lub Intel Pentium D (dwurdzeniowy) (2x2 MB/maks. 3,4 GHz/800 MHz) Liczba procesorów (min./maks.) 1/1 Pami ç operacyjna 1 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa Zasilacz (stand./maks.) Komponenty wymienialne podczas pracy Obsługa RAID Maks. 8 GB pami ci DDR II 667 MHz 3 PCI i 2 PCI-Express (x8, x1), gniazdo dedykowane dla Remote Supervisor Adapter II, sprz towa macierz RAID-0, -1 zintegrowany na płycie serwera 4 dyski twarde Serial ATA 3,5 simple-swap lub hot-swap albo 4 dyski twarde Serial Attached SCSI 2,5 lub 3,5 hot-swap Maksymalnie 1,2 TB na dyskach twardych Serial Attached SCSI (SAS) albo maksymalnie 2,0 TB na dyskach twardych SATA Zintegrowany Gigabit Ethernet 400 W 1/1 lub nadmiarowy (2/2) 430 W hot-swap (zale nie od modelu) Nap dy dysków twardych, zasilacze (zale nie od modelu) Zintegrowana sprz towa RAID-0, -1 (w zale noêci od modelu). Opcjonalna modernizacja do RAID-5 i RAID-6 Zarzàdzanie systemem Mini-BMC zgodny z IPMI 1.5, IBM Director, Alert Standard Format 2.0, IBM ServerGuide, opcjonalny Remote Supervisor Adapter II i opcjonalny Remote Deployment Manager Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition, Windows Small Business Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare, IBM OS 4690 Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta (w zale noêci od modelu) 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i układów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i układami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = ,000 bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy układy pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. 4 Gdy układy pami ci DIMM PC o pojemnoêci 2 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

7 IBM System x3250 Przyst pny cenowo i niezawodny jednoprocesorowy serwer do zastosowaƒ internetowych i infrastrukturalnych. IBM System x3250 to jednoprocesorowy serwer atwy w instalacji, zarzàdzaniu i serwisowaniu. Zaprojektowany z myêlà o szybkich dwurdzeniowych procesorach 64-bitowych mo e z powodzeniem zoptymalizowaç wydajnoêç serwera WWW i infrastruktury sieciowej. Tam, gdzie wymagana jest najwi ksza wydajnoêç, polecane sà wersje z procesorami Intel Xeon lub Intel Pentium D, natomiast do obs ugi aplikacji mniej obcià ajàcych serwer wystarczajàcy jest procesor Intel Celeron. Nap dy dysków twardych Serial Attached SCSI (SAS) i interfejsy PCI-Express to rozwiàzania zapewniajàce wi kszà wydajnoêç zintegrowanego podsystemu we/wy i kompatybilnoêç z urzàdzeniami najnowszej generacji. Zaimplementowane podstawowe funkcje monitorowania sprz tu i ostrzegania zgodne ze standardem IPMI, a oprogramowanie IBM Director poprzez spójnà struktur umo liwia wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. W swojej klasie cenowej systemów podstawowych oferuje znakomità wydajnoêç i najwy szy poziom niezawodnoêci. Du a wydajnoêç i elastycznoêç dost pne za rozsàdnà cen. Zoptymalizowana do szafy przemys owej obudowa 1U gwarantujàca atwe i efektowne zarzàdzanie przestrzenià. Mo liwoêç serwisowania dysków twardych typu simple-swap i hot-swap bez wyjmowania systemu ze stela a. Opcjonalna karta Remote Supervisor Adapter II SlimLine umo liwiajàca zdalne zarzàdzanie serwerem nawet wtedy, gdy jest on wy àczony. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Naprawa na miejscu u klienta przez 1 rok lub 3 lata, z mo liwoêcià przed u enia o kolejny okres. : Lidia Wojdat System x Channel Coordinator odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

8 Dane techniczne serwera IBM System x3250 Obudowa Rack /1U Procesor (pami ç podr czna L2/ zegar procesora / maks. cz stotliwoêç szyny FSB) Intel Xeon (dwurdzeniowy) (2 MB lub 4 MB/maks. 2,4 GHz/1066 MHz) lub Intel Pentium D (dwurdzeniowy) (4 MB/maks. 3,4 GHz/800 MHz) lub Intel Celeron (256 KB/2,93 GHz/533 MHz) Liczba procesorów (min./maks.) 1/1 Pami ç operacyjna 1 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 512 MB lub 1 GB/8 GB DDR II 667 MHz w 4 gniazdach DIMM 2 PCI-Express (x8) Maksymalnie dwa 3,5 dyski twarde simple swap Serial ATA albo dwa 3,5 hot-swap Serial ATA lub Serial Attached SCSI (SAS) albo cztery 2,5 hot-swap SAS 1,0 TB na dyskach Serial ATA lub 600 GB na dyskach Serial Attached SCSI Zintegrowany podwójny Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 350W 1/1 Komponenty wymienialne podczas pracy Obsługa RAID Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja Dyski Serial ATA i Serial Attached SCSI Zintegrowany sprz towy RAID-0, -1 (w zale noêci od modelu) Mini-BMC zgodny ze standardem IPMI 1.5, Automatic Server Restart, BM Director, IBM ServerGuide, Remote Deployment Manager, IBM Wake on LAN, opcjonalny Remote Supervisor Adapter II SlimLine Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition/ Web Edition, Windows Small Business Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Windows 2000 Server i Advanced Server, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = ,000 bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

9 IBM System x3400 WydajnoÊç w przyst pnej cenie dla rozwijajàcych si firm. Serwer IBM System x3400 to znakomite i niedrogie rozwiàzanie dla rozwijajàcych si firm, w których wymagana jest ca odobowa dost pnoêç aplikacji krytycznych dla dzia alnoêci przedsi biorstwa. Oferowane opcje dodatkowe umo liwiajà skonfigurowanie serwera dostosowanego do indywidualnych potrzeb - od podstawowego serwera plików i wydruków po stabilny serwer aplikacji obs ugujàcy najwa niejsze oprogramowanie. Pozwala na wdro enie infrastruktury mniej rozbudowanej pod wzgl dem sprz towym, a jednoczeênie obs ugujàcej dotychczas u ywane i nowe aplikacje. Rozwijajàce si przedsi biorstwo mo e rozpoczàç wdro enie od prostej konfiguracji, a nast pnie w miar nowych potrzeb dodawaç opcje i zwi kszaç moc obliczeniowà. Dzi ki architekturze dwuprocesorowej i obs udze procesorów dwurdzeniowych, ten niedrogi i stabilny serwer x3400 znakomicie sprawdzi si w oddzia ach firm, w których realizowane sà z o one operacje na danych. Opcjonalne funkcje nadmiarowoêci pomagajà w utrzymaniu dost pnoêci i eliminacji przestojów w Êrodowiskach istotnych dla dzia alnoêci firmy. Dostarczane wraz z serwerem oprogramowanie IBM Director oferuje nowy wymiar zarzàdzania. Zapewnia funkcje monitorowania sprz tu i ostrzegania oraz zdalnego w àczania/ wy àczania serwera i stacji klienckich, cz sto nawet w sytuacjach, kiedy system nie dzia a. Serwer dla ma ych organizacji o wielkich planach, który gotów jest rozwijaç si razem z nimi. Najnowsze procesory Intel Xeon wspierajàce technologi Intel EM64T i zapewniajàce wyjàtkowà wydajnoêç zainstalowanych aplikacji. Zaawansowane technologie pozwalajàce zwi kszyç dost pnoêç i bezpieczeƒstwo rozwiàzania. ASF 2.0 i opcjonalny adapter zdalnego zarzàdzania Remote Supervisor II SlimLine usprawniajàce zarzàdzanie. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Naprawa na miejscu u klienta przez 1 rok lub 3 lata, z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Lidia Wojdat System x Channel Coordinator odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

10 Dane techniczne serwera IBM System x3400 Obudowa Procesor Tower, opcjonalnie rack 5U (tower-to-rack kit) Dwurdzeniowy procesor Intel Xeon 5130 taktowny zegarem maks. 2.0 GHz, z magistralà FSB maks. 1333MHz Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 2x 2MB L2 1 GB / 32 GB w pe ni buforowanej pami ci DIMM 667 MHz w 8 gniazdach DIMM 3 PCI-Express, 2 PCI-X i 2 PCI Maksymalnie 8 dysków hot-swap SAS lub hot-swap SATA lub do 4 dysków simple-swap SATA (w zale noêci od modelu) 4,0 TB hot-swap SATA, 2,4 TB hot-swap SAS lub 2,0 TB simple-swap SATA Zintegrowany Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 670 W 1/1 lub 835 W 1/2 Komponenty wymienialne podczas pracy Obsługa RAID Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja Zasilacz, wentylatory i nap dy dysków twardych (wybrane modele) Wbudowana RAID-0/-1/-10, opcjonalna RAID-5 Automatyczny restart serwera; Predictive Failure Analysis dla nap dów dysków twardych, procesorów, VRM, wentylatorów i pami ci; wbudowany procesor zarzàdzajàcy IPMI System Management Processor; IBM Director; opcjonalny adapter Remote Supervisor Adapter II SlimLine i ServerGuide Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000/ Advanced Server, Red Hat Linux, SUSE Linux, Novell NetWare, VMware ESX Server, SCO UnixWare, SCO OpenServer Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta (w zale noêci od modelu) 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = ,000 bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

11 IBM System x3455 Znakomita wydajnoêç obliczeniowa po przyst pnej cenie. IBM System x3455 to przyst pny cenowo, stabilny i wydajny system w zwartej obudowie. Idealnie nadaje si do Êrodowisk intensywnych obliczeƒ, u atwia optymalizacj bie àcej dzia alnoêci firmy oraz przygotowanie jej na przysz e zmiany. Serwer x3455 zapewnia wyjàtkowo wysokà przepustowoêç I/O, przyspieszajàc komunikacj mi dzy procesorami, a tym samym przetwarzanie danych, co powoduje, e jest doskona ym rozwiàzaniem dla aplikacji sektora naukowego, technicznego i finansowego. Architektura IBM extended I/O zastosowana w modelu x3455 obejmuje szereg dodatkowych gniazd I/O pozwalajàcych na skalowanie systemu odpowiednio do przysz ych potrzeb firmy. W serwerze mo na zainstalowaç maksymalnie 48 GB energooszcz dnej pami ci DDR II w szeêciu modu ach DIMM na ka dy procesor oraz architektur AMD Direct Connect. Zaawansowane funkcje, takie jak sterowanie zasilaniem, instalacja i zdalne zarzàdzanie przez interfejs SOL (Serial Over Lan) upraszczajà procesy zarzàdzania systemem x3455. atwy w u yciu i nieskomplikowany w zarzàdzaniu serwer w obudowie 1U. Najnowsze dwurdzeniowe procesory AMD Opteron zapewniajàce wyjàtkowà wydajnoêç. Oprogramowanie IBM Director umo liwiajàce wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Naprawa na miejscu u klienta przez 1 rok lub 3 lata, z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Lidia Wojdat System x Channel Coordinator odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

12 Dane techniczne serwera IBM System x 3455 Obudowa Rack/1U Procesor Dwurdzeniowy procesor AMD Opteron, model 2210, 2214, 2216, 2218, lub 2220 Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa Zasilacz (stand./maks.) Obsługa RAID Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja 2MB na procesor 2 x 512 MB / 48 GB pami ci SDRAM PC5300 ECC DDR II Chipkill 667 MHz w 12 gniazdach DIMM 2 PCI-Express lub 1 PCI-Express i 1 HTx Maksymalnie 2 dyski SATA lub SAS 1,0 TB na dyskach SATA II lub 600 GB na dyskach SAS Zintegrowane dwa interfejsy Gigabit Ethernet 650 W Zintegrowana RAID-0, -1 dla dysków twardych SAS Wbudowany procesor zarzàdzania systemem (zgodny z IPMI 2.0), Cluster Systems Management, IBM Director Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Linux, SUSE Linux 1 rok z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = ,000 bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

13 IBM System x3500 Stabilny dwuprocesorowy serwer do zastosowaƒ w Êrodowiskach rozproszonych. Serwer IBM System x3500 jest standardowo wyposa ony w liczne zaawansowane funkcje zwi kszajàce dost pnoêç, w tym zaawansowanà ochron danych gwarantujàcà wysokà niezawodnoêç systemu. FunkcjonalnoÊç ta jest zawarta w cenie podstawowego serwera. W zapewnieniu nieprzerwanej dost pnoêci serwera pomagajà tak e opcje dodatkowe, takie jak podzespo y nadmiarowe, zaawansowana ochrona pami ci, zintegrowane funkcje zarzàdzania systemem i pami ç masowa o du ej pojemnoêci. Wyposa ony w dwurdzeniowe procesory serwer x3500 charakteryzuje si obni onym poborem mocy i zapewnia znakomità moc obliczeniowà i skalowalne, szybkie podsystemy I/O. x3500 to platforma na ca e ycie gwarantujàca dost pnoêç przez 24h na dob 7 dni w tygodniu i eliminujàca wiele problemów zwiàzanych z wdro eniem i serwisowaniem. Serwer x3500 pozwala równie na wykorzystanie technologii wirtualizacji. Mo liwe jest wdro enie infrastruktury mniej rozbudowanej pod wzgl dem sprz towym, a jednoczeênie obs ugujàcej dotychczasowe i nowe aplikacje. Niespotykana dotàd wydajnoêç i niezawodnoêç. Najnowsze dwurdzeniowe procesory Intel Xeon zapewniajàce wyjàtkowà wydajnoêç zainstalowanych aplikacji. Pami ci zabezpieczone mechanizmami memory mirroring i on-line spare pozwalajàce na nieprzerwane dzia anie i wyd u ony czas dost pnoêci serwera. Zintegrowany procesor serwisowy gwarantujàcy zdalnà diagnostyk przez LAN lub modem. Panel light path diagnostics umo liwiajàcy w przypadku awarii szybkà identyfikacj problemu bez koniecznoêç otwierania serwera. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Naprawa na miejscu u klienta przez 1 rok lub 3 lata, z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Lidia Wojdat System x Channel Coordinator odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

14 Dane techniczne serwera IBM System x3500 Obudowa Tower, opcjonalnie 5U rack (tower-to-rack kit ) Procesor Dwurdzeniowy procesor Intel Xeon 5160 taktowany zegarem maks. 3,0 GHz, z magistralà FSB maks. 1333MHz Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç podr czna (maks.) 2x 2MB Pami ç operacyjna 1 (stand./maks.) 1 GB / 48 GB w pe ni buforowanej pami ci DIMM 667 MHz w 12 gniazdach DIMM Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 3 PCI-Express, 2 PCI-X i 1 PCI Maksymalnie 8 dysków hot-swap SAS lub 8 hot-swap SATA 2,4 TB hot-swap SAS, 4 TB hot-swap SATA Zintegrowany podwójny Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 835 W 1/ Obsługa RAID Wbudowana RAID-0, -1, -5, -10 Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja Automatyczny restart serwera; Predictive Failure Analysis dla nap dów dysków twardych, procesorów, VRM, wentylatorów i pami ci; funkcja diagnostyczna Light Path Diagnostics z mo liwoêcià podglàdu przez panel boczny, wbudowany procesor zarzàdzajàcyipmi System Management Processor; IBM Director; opcjonalny adapter Remote Supervisor Adapter II SlimLine i ServerGuide Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000/ Advanced Server, Red Hat Linux, SUSE Linux, Novell NetWare, VMware ESX Server, SCO OpenServer, SCO UNIXware 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = ,000 bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. 4 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 2 GB b dà dost pne.. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

15 IBM System x3550 SzybkoÊç i wydajnoêç aplikacji w oêrodkach przetwarzania danych. System x3550 to serwer zaprojektowany z myêlà o szerokiej gamie aplikacji, od obs ugi serwera www po konsolidacj obcià enia i wirtualizacj. Zosta zoptymalizowany pod kàtem wydajnoêci obs ugi aplikacji i bazuje na funkcjonalnej infrastrukturze umo liwiajàcej adresowanie wi kszej pami ci i zapewniajàcej radykalny wzrost wydajnoêci przy jednoczesnym ograniczeniu poboru mocy. Serwer x3550 mo e byç wyposa ony w szybkie dwurdzeniowe procesory z magistralà FSB o imponujàcej szybkoêci 1333 MHz, a sprz towa macierz RAID z 2,5-calowymi nap dami dysków twardych SAS stanowi standardowe wyposa enie serwera i zapewnia ochron oraz dost pnoêç danych. Serwer x3550 ma wbudowane mechanizmy ochrony przed uszkodzeniami. Narz dzie IBM PowerExecutive pozwala na monitorowanie poboru mocy a przez to na redukcj kosztów zasilania, ch odzenia i budowy infrastruktury. Nadmiarowe wentylatory wymienialne podczas pracy ch odzà podzespo y i nigdy nie sà przyczynà wy àczenia serwera. Serwer 1U wygodny w zarzàdzaniu, instalacji i obs udze. Wyjàtkowa wydajnoêç zainstalowanych aplikacji dzi ki najnowszym dwurdzeniowym procesorom Intel Xeon. Proste i sprawne zarzàdzanie sprz tem dzi ki zintegrowanemu procesorowi serwisowemu i opcjonalnemu adapterowi zdalnego zarzàdzania Remote Supervisor II SlimLine. Panel light path diagnostics umo liwiajàcy w przypadku awarii szybkà identyfikacj problemu bez koniecznoêç otwierania serwera. Oprogramowanie IBM Director zapewniajàce obs ug wielu systemów operacyjnych, spójnà struktur oraz wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Naprawa na miejscu u klienta przez 1 rok lub 3 lata, z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Lidia Wojdat System x Channel Coordinator odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

16 Dane techniczne serwera IBM System x3550 Obudowa Rack/1U Procesor Dwurdzeniowy procesor Intel Xeon 5160 taktowany zegarem maks. 3,0 GHz, z magistralà FSB maks. 1333MHz Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 2x 2MB 1 GB / 32 GB w pe ni buforowanej pami ci DIMM 667 MHz 2 PCI-Express (x8) Maksymalnie 2 dyski 3.5 lub 4 dyski 2.5 hot-swap SAS HDD lub do 2 dysków simple-swap SATA 293,6 GB hot-swap SAS lub 1 TB simple-swap SATA Zintegrowany podwójny Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 670 W 1/2 Komponenty wymienialne podczas pracy Zasilacze, wentylatory, dyski (w wybranych modelach) Obsługa RAID Zintegrowany RAID-0-1, opcjonalny RAID-5, - 6 Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja IBM PowerExecutive 2.0 (wchodzi w sk ad oprogramowania IBM Director), wbudowany procesor serwisowy, diagnostyczne diody LED, otwierany panel diagnostyczny Light Path Diagnostics panel, automatyczny restart serwera, opcjonalny adapter Remote Supervisor Adapter II SlimLine, IBM Director, ServerGuide i opcjonalne narz dzie Remote Deployment Manager Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000 Server/Advanced Server, Red Hat Enterprise Linux 3.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0 i 9.0, TurboLinux Enterprise Server 8.0, Novell NetWare 6.5 i VMware ESX Server v2.5 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = ,000 bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. 4 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 2 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

17 IBM System x3650 Solidny i niezawodny serwer zaprojektowany dla aplikacji o krytycznym znaczeniu. Serwer IBM System x3650 oferuje wyjàtkowà wydajnoêç i niezawodnoêç, jest szczególnie przydatny w oêrodkach przetwarzania danych o ograniczonej powierzchni. Standardowo wyposa ony w szereg innowacyjnych rozwiàzaƒ, serwer x3650, dzi ki mechanizmom zarzàdzania z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, pozwala na sta à kontrol zasobów. Oferuje moc obliczeniowà charakterystycznà dla procesorów dwurdzeniowych, obs uguje maksymalnie cztery rdzenie procesorów i imponujàcy podsystem pami ci z 12 gniazdami DIMM. Skalowalna pami ç i podsystem I/O spe niajà wymagania dotyczàce niezawodnoêci i szybkoêci przetwarzania, a zintegrowana macierz RAID skutecznie chroni dane. Wymienialne podczas pracy zasilacze i wentylatory z funkcjà Calibrated Vectored Cooling, pracujàce pod nadzorem narz dzia IBM PowerExecutive, zapewniajà optymalne ch odzenie systemu, dzi ki czemu na dwuprocesorowym serwerze mo na uruchamiaç równolegle dwa ró ne obcià enia, a wszystko w ramach zak adanego bud etu dzia u IT. Serwer 2U wygodny w zarzàdzaniu, instalacji i obs udze. atwa instalacja i zarzàdzanie dzi ki u yciu zaawansowanych, zintegrowanych technologii. Narz dzie Power Executive umo liwiajàce zaawansowane monitorowanie poboru mocy i jednoczesne ograniczenie kosztów ch odzenia. Zintegrowany procesor serwisowy czuwajàcy nad bezawaryjnà pracà serwera. Oprogramowanie IBM Director zapewniajàce obs ug wielu systemów operacyjnych, spójnà struktur oraz wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Naprawa na miejscu u klienta przez 1 rok lub 3 lata, z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Lidia Wojdat System x Channel Coordinator odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

18 Dane techniczne serwera IBM System x3650 Obudowa Procesor Rack/2U Dwurdzeniowy Intel Xeon 5160 taktowany zegarem maks. 3,0 GHz, z magistralà FSB maks. 1333MHz Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç podr czna (maks) 2x 2MB Pami ç operacyjna 1 (stand./maks.) 1 GB / 48 GB w pe ni buforowanej pami ci DIMM 667 MHz w 12 gniazdach DIMM Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 4 PCI-E lub 2 PCI-X i 2 PCI-Express Do 8 dysków hot-swap SAS 1,8 TB hot-swap SAS Zintegrowany podwójny Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 835 W 1/2 Komponenty wymienialne podczas pracy Zasilacze, wentylatory i dyski Obsługa RAID Wbudowana RAID-0, -1, -10, opcjonalna RAID-5, -6 Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja IBM PowerExecutive 2.0 (wchodzi w sk ad oprogramowania IBM Director), wbudowany procesor serwisowy, diagnostyczne diody LED, otwierany panel diagnostyczny Light Path Diagnostics panel, automatyczny restart serwera, opcjonalny adapter Remote Supervisor Adapter II SlimLine, IBM Director, ServerGuide i opcjonalne narz dzie Remote Deployment Manager Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000/ Advanced Server, Red Hat Linux, SUSE Linux, Novell NetWare, VMware ESX Server letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = ,000 bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. 4 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 2 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

19 IBM System x3655 NiezawodnoÊç i wydajnoêç potrzebne w ka dej firmie. Zastosowane w serwerze IBM System x3655 procesory dwurdzeniowe, 16 dost pnych gniazd DIMM i maksymalnie 64 GB pami ci DDR II oraz stabilny podsystem I/O pozwalajà na szeroki wybór konfiguracji. Prostota infrastruktury sprzyja niezawodnoêci i bezpieczeƒstwu danych, podobnie jak szereg rozwiàzaƒ zastosowanych w serwerze z funkcjà diagnostycznà Light Path Diagnostics, komponenty nadmiarowe i wymienialne podczas pracy (hot-swap) oraz opcjonalny modu Remote Supervisor Adapter II SlimLine. Serwer umo liwia korzystanie ze standardu IPMI 2.0 oraz modu u TPM (Trusted Platform Module). Serwer x3655 to znakomite po àczenie wydajnoêci procesorów AMD Opteron z niezawodnoêcià systemów IBM. Serwer 2U wygodny w zarzàdzaniu, instalacji i obs udze. Prosta instalacja i zarzàdzanie dzi ki u yciu zaawansowanych, zintegrowanych technologii. Narz dzie IBM PowerExecutive pozwalajàce na monitorowanie poboru mocy oraz redukcj kosztów zasilania, ch odzenia i infrastruktury. Zintegrowany procesor serwisowy czuwajàcy nad bezawaryjnà pracà serwera. Oprogramowanie IBM Director zapewniajàce obs ug wielu systemów operacyjnych, spójnà struktur i wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Naprawa na miejscu u klienta przez 1 rok lub 3 lata, z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Lidia Wojdat System x Channel Coordinator odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

20 Dane techniczne serwera IBM System x3655 Obudowa Rack/2U Procesor Dwurdzeniowy procesor AMD Opteron, model 2210, 2212, 2216 lub 2218 Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç operacyjna 1 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 64 GB pami ci DDR II 667 MHz w 16 gniazdach DIMM Standardowo: 2 PCI-E x8 i 1 PCI-E x4; opcjonalnie: karta noêna 1HTx, 1 PCI-X 133 MHz lub karta noêna 1 PCI-E x16 Osiem dysków 2,5 hot-swap SAS lub szeêç dysków 3,5 hot-swap SAS/SATA 1,8 TB na dyskach hot-swap SAS lub 3,0 TB na dyskach hot-swap SATA lub 584 GB na dyskach hot-swap SAS Zintegrowane dwa interfejsy Gigabit Ethernet z TOE Zasilacz (stand./maks.) 835 W 1/2 Komponenty wymienialne podczas pracy Zasilacze, wentylatory i dyski Obsługa RAID Wbudowana RAID-0, -1, -10, opcjonalna RAID-5, -6 Zarzàdzanie systemem Kontroler zarzàdzajàcy Baseboard Management Controller zgodny z IPMI 2.0 (standardowo), Remote Supervisor Adapter II SlimLine (opcjonalnie) Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2003 (32-/64-bitowy), Red Hat Enterprise Linux 4.0 (64-bitowy), SUSE Linux Enterprise Server 9.0 (32-/64-bitowy), VMware 3.0 Gwarancja 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = ,000 bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. 4 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 2 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Integracja jako sposób na optymalizację kosztów dla małych i średnich firm.

Integracja jako sposób na optymalizację kosztów dla małych i średnich firm. Jakub Roguski Integracja jako sposób na optymalizację kosztów dla małych i średnich firm. The Business Case (Zazwyczaj koszty zakupu to niewielka część TCO) TCO For modern IT platforms, 30% of the total

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy Załącznik nr 7... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy CZĘŚĆ 1 1. Serwer wysokiej gęstości blade typu 1 2 szt. (z jedną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH PRZEWODNIK PO PRODUKTACH 1 WHAT STORAGE DOES NEXT. LENOVOEMC LTD. TO spółka założona przez Lenovo i EMC, która prowadzi sprzedaż sieciowych pamięci masowych iomega. Firmy Lenovo i EMC jedno z najszybciej

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM

BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM B EZPI Internet otwiera przed nami wielkie mo liwoêci, ale korzystanie z niego nie jest pozbawione pewnego ryzyka. W drodze do pe nego wykorzystania Internetu wielkà rol do

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 www.novell.pl CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Bezpieczny i niezawodny, wydajny i skalowalny Linux dla biznesu Za systemem SUSE LINUX Enterprise Server 9 stoi rozbudowana

Bardziej szczegółowo