Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych"

Transkrypt

1 Dystrybutorzy PartnerWorld Usługi finansowe Lotus software Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Usługi IT Terminale kasowe Infoprint System Storage System i System p System x Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

2 System x Serwery IBM System x odwiedź: ibm.com/systems/pl/x

3 IBM System x3200 Podstawowy serwer w handlu detalicznym, udost pnianiu plików, obsłudze wydruków lub infrastrukturze sieciowej. Serwer IBM System x3200 jest rozwiàzaniem pozwalajàcym obni yç koszty u ytkowania infrastruktury informatycznej w jej całym cyklu ycia. x3200 to nie tylko maszyna przyst pna cenowo, lecz tak e łatwa w zarzàdzaniu i modernizacji. W zale noêci od wymaganego poziomu niezawodnoêci, mo na wybraç nap dy dysków SATA, nearline SATA lub Serial Attached SCSI. W wypadku awarii nap du dysku lub zasilacza serwer x3200 działa dalej dzi ki nadmiarowemu zasilaniu i dyskom typu hot-swap. Zintegrowana sprz towa macierz RAID-0 lub -1 zapewnia ochron danych o krytycznym znaczeniu dla działania przedsi biorstwa. Dost pne sà tak e opcjonalne konfi guracje RAID-5 i systemy taêm do obsługi kopii zapasowych. W Êrodowiskach rozproszonych i wymagajàcych dost pu zdalnego serwer x3200 pozwala do minimum ograniczyç koszty zarzàdzania. Obsługuje mechanizmy zarzàdzania zgodne ze standardem IPMI oraz kart IBM Remote Supervisor Adapter II udost pniajàcà zaawansowane funkcje zarzàdzania sprz tem. Niespotykany dotàd w tej klasie poziom dost pnoêci. Mo liwoêç ograniczenia do absolutnego minimum przestojów w infrastrukturze obsługi plików, wydruków i infrastruktury sieciowej. Gwarancja wysokiej ochrony inwestycji IT dzi ki zintegrowanym w serwerze zaawansowanym technologiom, takim jak dwurdzeniowe procesory czy wymienialne podczas pracy dyski hot-swap. Podstawowe funkcje monitorowania sprz tu i ostrzegania zgodne ze standardem IPMI. Dostarczane z serwerem oprogramowanie IBM Director umo liwiajàce wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

4 Dane techniczne serwera IBM System x3200 Obudowa Procesor (pami ç podr czna L2/zegar procesora / maks. cz stotliwoêç szyny FSB) Wie a, opcjonalnie rack 5U (tower-to-rack kit) Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/ maks. 2,13 GHz/1066 MHz), dwurdzeniowy Intel Xeon (4 MB/ maks. 2,4 GHz/1066 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Pentium D (2x2 MB/ maks. 3,4 GHz/800 MHz) Liczba procesorów (min./maks.) 1/1 Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Maks. 8 GB pami ci DDR II 667 MHz Złàcza 3 PCI i 2 PCI-Express (x8, x1) Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa Zasilacz (stand./maks.) Komponenty wymienialne podczas pracy Obsługa RAID 4 dyski twarde Serial ATA 3,5 simple-swap lub hot-swap albo 4 dyski twarde Serial Attached SCSI 2,5 lub 3,5 hot-swap Do 1,2 TB na dyskach SAS lub 3,0 TB na dyskach SATA Zintegrowany Gigabit Ethernet 400 W (1/1) lub nadmiarowy 430 W (2/2) hot-swap (zale nie od modelu) Nap dy dysków twardych, zasilacze (zale nie od modelu) Zintegrowana sprz towa RAID-0, -1 (w zale noêci od modelu). Opcjonalna modernizacja do RAID-5 i RAID-6 Zarzàdzanie systemem Mini-BMC zgodny z IPMI 1.5, IBM Director, Alert Standard Format 2.0, IBM ServerGuide, opcjonalny Remote Supervisor Adapter II i opcjonalny Remote Deployment Manager Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition, Windows Small Business Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare, IBM OS 4690 Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta (w zale noêci od modelu) 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i układów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i układami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy układy pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

5 IBM System x3250 Przyst pny cenowo i niezawodny jednoprocesorowy serwer do zastosowaƒ internetowych i infrastrukturalnych. IBM System x3250 to jednoprocesorowy serwer atwy w instalacji, zarzàdzaniu i serwisowaniu. Zaprojektowany z myêlà o szybkich dwu- lub czterordzeniowych procesorach 64-bitowych mo e z powodzeniem zoptymalizowaç wydajnoêç serwera WWW i infrastruktury sieciowej. Tam, gdzie wymagana jest najwi ksza wydajnoêç, polecane sà wersje z procesorami Intel Xeon lub Intel Pentium D, natomiast do obs ugi aplikacji mniej obcià ajàcych serwer wystarczajàcy jest procesor Intel Celeron. Nap dy dysków twardych Du a wydajnoêç i elastycznoêç dost pne za rozsàdnà cen. Zoptymalizowana do szafy przemys owej obudowa 1U, gwarantujàca atwe i efektowne zarzàdzanie przestrzenià. Serial Attached SCSI (SAS) i interfejsy PCI-Express to rozwiàzania zapewniajàce wi kszà wydajnoêç zintegrowanego podsystemu we/wy i kompatybilnoêç z urzàdzeniami najnowszej generacji. Zaimplementowane podstawowe funkcje monitorowania sprz tu i ostrzegania zgodne ze standardem IPMI, a oprogramowanie IBM Director poprzez spójnà struktur umo liwia wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. W swojej klasie cenowej systemów podstawowych oferuje znakomità wydajnoêç i najwy szy poziom niezawodnoêci. Mo liwoêç serwisowania dysków twardych typu simple-swap i hot-swap bez wyjmowania systemu ze stela a. Opcjonalna karta Remote Supervisor Adapter II SlimLine, umo liwiajàca zdalne zarzàdzanie serwerem nawet wtedy, gdy jest on wy àczony. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

6 Dane techniczne serwera IBM System x3250 Obudowa Rack /1U Procesor (pami ç podr czna L2/zegar procesora/maks. cz stotliwoêç szyny FSB) Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/ maks. 2,4 GHz/1066 MHz), dwurdzeniowy Intel Xeon (2 MB lub 4 MB/ maks. 2,4 GHz/1066 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Pentium D (2x2 MB/maks. 3,4 GHz/800 MHz) Liczba procesorów (min./maks.) 1/1 Pami ç operacyjna 1 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 512 MB lub 1 GB/8 GB DDR II 667 MHz w 4 gniazdach DIMM 2 PCI-Express (x8) Maksymalnie dwa 3,5 dyski twarde simple swap Serial ATA albo dwa 3,5 hot-swap Serial ATA lub Serial Attached SCSI (SAS), albo cztery 2,5 hot-swap SAS 1,0 TB na dyskach Serial ATA lub 600 GB na dyskach Serial Attached SCSI Zintegrowany podwójny Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 350W (1/1) Komponenty wymienialne podczas pracy Obsługa RAID Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja Dyski Serial ATA i Serial Attached SCSI Zintegrowany sprz towy RAID-0, -1 (w zale noêci od modelu) Mini-BMC zgodny ze standardem IPMI 1.5, Automatic Server Restart, BM Director, IBM ServerGuide, Remote Deployment Manager, IBM Wake on LAN, opcjonalny Remote Supervisor Adapter II SlimLine Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition/ Web Edition, Windows Small Business Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Windows 2000 Server i Advanced Server, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

7 IBM System x3400 WydajnoÊç w przyst pnej cenie dla rozwijajàcych si firm. Serwer IBM System x3400 to znakomite i niedrogie rozwiàzanie dla rozwijajàcych si fi rm, w których wymagana jest ca odobowa dost pnoêç aplikacji krytycznych dla dzia alnoêci przedsi biorstwa. Oferowane opcje dodatkowe umo liwiajà skonfi gurowanie serwera dostosowanego do indywidualnych potrzeb od podstawowego serwera plików i wydruków po stabilny serwer aplikacji, obs ugujàcy najwa niejsze oprogramowanie. x3400 pozwala na wdro enie infrastruktury mniej rozbudowanej pod wzgl dem sprz towym, a jednoczeênie obs ugujàcej dotychczas u ywane i nowe aplikacje. Rozwijajàce si przedsi biorstwo mo e rozpoczàç wdro enie od prostej konfi guracji, a nast pnie w miar nowych potrzeb Serwer dla ma ych organizacji o wielkich planach, który gotów jest rozwijaç si razem z nimi. dodawaç opcje i zwi kszaç moc obliczeniowà. Dzi ki architekturze dwuprocesorowej i obs udze dwui czterordzeniowych procesorów, ten niedrogi i stabilny serwer x3400 znakomicie sprawdzi si w oddzia ach fi rm, w których realizowane sà z o one operacje na danych. Opcjonalne funkcje nadmiarowoêci pomagajà w utrzymaniu dost pnoêci i eliminacji przestojów w Êrodowiskach istotnych dla dzia alnoêci fi rmy. Dostarczane wraz z serwerem oprogramowanie IBM Director oferuje nowy wymiar zarzàdzania. Zapewnia funkcje monitorowania sprz tu i ostrzegania oraz zdalnego w àczania/wy àczania serwera i stacji klienckich, cz sto nawet w sytuacjach, kiedy system nie dzia a. Najnowsze procesory Intel Xeon, wspierajàce technologi Intel EM64T i zapewniajàce wyjàtkowà wydajnoêç zainstalowanych aplikacji. Zaawansowane technologie pozwalajàce zwi kszyç dost pnoêç i bezpieczeƒstwo rozwiàzania. ASF 2.0 i opcjonalny adapter zdalnego zarzàdzania Remote Supervisor II SlimLine usprawniajàce zarzàdzanie. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

8 Dane techniczne serwera IBM System x3400 Obudowa Procesor Tower, opcjonalnie rack 5U (tower-to-rack kit) Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/maks. 1,86 GHz/1066 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Xeon (4 MB/maks. 2,0 GHz/1333 MHz) Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 2x4 MB L2 (czterordzeniowy) lub 2x2 MB L2 (dwurdzeniowy) 1 GB/32 GB w pe ni buforowanej pami ci DIMM 667 MHz w 8 gniazdach DIMM 3 PCI-Express, 2 PCI-X i 2 PCI Maksymalnie 8 dysków hot-swap SAS lub hot-swap SATA, lub do 4 dysków simple-swap SATA (w zale noêci od modelu) 4,0 TB hot-swap SATA, 2,4 TB hot-swap SAS lub 2,0 TB simple-swap SATA Zintegrowany Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 670 W (1/1) lub 835 W (1/2) Komponenty wymienialne podczas pracy Obsługa RAID Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja Zasilacz, wentylatory i nap dy dysków twardych (wybrane modele) Wbudowana RAID-0/-1/-10, opcjonalna RAID-5 Automatyczny restart serwera; Predictive Failure Analysis dla nap dów dysków twardych, procesorów, VRM, wentylatorów i pami ci; wbudowany procesor zarzàdzajàcy IPMI System Management Processor; IBM Director; opcjonalny adapter Remote Supervisor Adapter II SlimLine i ServerGuide Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000/ Advanced Server, Red Hat Linux, SUSE Linux, Novell NetWare, VMware ESX Server, SCO UnixWare, SCO OpenServer Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta (w zale noêci od modelu) 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

9 IBM System x3455 Znakomita wydajnoêç obliczeniowa po przyst pnej cenie. IBM System x3455 to przyst pny cenowo, stabilny i wydajny system w zwartej obudowie. Idealnie nadaje si do Êrodowisk intensywnych obliczeƒ, u atwia optymalizacj bie àcej dzia alnoêci fi rmy oraz przygotowanie jej na przysz e zmiany. Serwer x3455 zapewnia wyjàtkowo wysokà przepustowoêç I/O, przyspieszajàc komunikacj mi dzy procesorami, a tym samym przetwarzanie danych, co powoduje, e jest doskona ym rozwiàzaniem dla aplikacji sektora naukowego, technicznego i fi nansowego. Architektura IBM extended I/O zastosowana w modelu x3455 obejmuje szereg dodatkowych gniazd I/O, pozwalajàcych na skalowanie systemu odpowiednio do przysz ych potrzeb fi rmy. W serwerze mo na zainstalowaç maksymalnie 48 GB energooszcz dnej pami ci DDR II w szeêciu modu ach DIMM na ka dy procesor oraz architektur AMD Direct Connect. Zaawansowane funkcje, takie jak: sterowanie zasilaniem, instalacja i zdalne zarzàdzanie przez interfejs SOL (Serial Over Lan), upraszczajà procesy zarzàdzania systemem x3455. atwy w u yciu i nieskomplikowany w zarzàdzaniu serwer w obudowie 1U. Najnowsze dwurdzeniowe procesory AMD Opteron, zapewniajàce wyjàtkowà wydajnoêç. Oprogramowanie IBM Director umo liwiajàce wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Roczna ograniczona gwarancja z naprawà u klienta : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

10 Dane techniczne serwera IBM System x3455 Obudowa Rack/1U Procesor Dwurdzeniowy procesor AMD Opteron, model 2210, 2214, 2216, 2218, lub 2220 Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa Zasilacz (stand./maks.) 2 MB na procesor 2 x 512 MB/48 GB pami ci SDRAM PC5300 ECC DDR II Chipkill 667 MHz w 12 gniazdach DIMM Standardowo PCI-Express (1) x16; opcjonalnie (1) x8 lub (1) HTx Maksymalnie 2 dyski SATA lub SAS 1,5 TB SATA lub 600 GB SAS Zintegrowane dwa interfejsy Gigabit Ethernet 650 W Obsługa RAID Opcjonalny RAID -0, -1 Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja Wbudowany procesor zarzàdzania systemem (zgodny z IPMI 2.0), Cluster Systems Management, IBM Director Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Linux, SUSE Linux Roczna ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

11 IBM System x3500 Stabilny dwuprocesorowy serwer do zastosowaƒ w Êrodowiskach rozproszonych. Serwer IBM System x3500 jest standardowo wyposa ony w liczne zaawansowane funkcje zwi kszajàce dost pnoêç, w tym zaawansowanà ochron danych, gwarantujàcà wysokà niezawodnoêç systemu. FunkcjonalnoÊç ta jest zawarta w cenie podstawowego serwera. W zapewnieniu nieprzerwanej dost pnoêci serwera pomagajà tak e opcje dodatkowe, takie jak podzespo y nadmiarowe, zaawansowana ochrona pami ci, zintegrowane funkcje zarzàdzania systemem i pami ç masowa o du ej pojemnoêci. Wyposa ony w dwu- lub czterordzeniowe procesory serwer x3500 charakteryzuje si obni onym poborem mocy i zapewnia znakomità moc obliczeniowà i skalowalne, szybkie podsystemy I/O. x3500 to platforma na ca e ycie gwarantujàca dost pnoêç przez 24h na dob 7 dni w tygodniu i eliminujàca wiele problemów zwiàzanych z wdro eniem i serwisowaniem. Serwer x3500 pozwala równie na wykorzystanie technologii wirtualizacji. Mo liwe jest wdro enie infrastruktury mniej rozbudowanej pod wzgl dem sprz towym, a jednoczeênie obs ugujàcej dotychczasowe i nowe aplikacje. Niespotykana dotàd wydajnoêç i niezawodnoêç. Najnowsze czterordzeniowe procesory Intel Xeon, zapewniajàce wyjàtkowà wydajnoêç zainstalowanych aplikacji. Pami ci zabezpieczone mechanizmami memory mirroring i on-line spare pozwalajàce na nieprzerwane dzia anie i wyd u ony czas dost pnoêci serwera. Zintegrowany procesor serwisowy, gwarantujàcy zdalnà diagnostyk przez LAN lub modem. Panel Light Path Diagnostics umo liwiajàcy w przypadku awarii szybkà identyfi kacj problemu bez koniecznoêci otwierania serwera. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

12 Dane techniczne serwera IBM System x3500 Obudowa Tower, opcjonalnie 5U rack (tower-to-rack kit ) Procesor Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/maks. 2,66 GHz/1333 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Xeon (4 MB/maks. 3,0 GHz/1333 MHz) Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 2x4 MB L2 (czterordzeniowy) lub 2x2 MB L2 (dwurdzeniowy) 1 GB/48 GB w pe ni buforowanej pami ci DIMM 667 MHz w 12 gniazdach DIMM 3 PCI-Express, 2 PCI-X i 1 PCI Maksymalnie 8 dysków hot-swap SAS lub 8 hot-swap SATA 2,4 TB hot-swap SAS, 4 TB hot-swap SATA Zintegrowany podwójny Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 835 W (1/2) Obsługa RAID Wbudowana RAID-0, -1, -5, -10 Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja Automatyczny restart serwera; Predictive Failure Analysis dla nap dów dysków twardych, procesorów, VRM, wentylatorów i pami ci; funkcja diagnostyczna Light Path Diagnostics z mo liwoêcià podglàdu przez panel boczny, wbudowany procesor zarzàdzajàcy IPMI System Management Processor; IBM Director; opcjonalny adapter Remote Supervisor Adapter II SlimLine i ServerGuide Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000/Advanced Server, Red Hat Linux, SUSE Linux, Novell NetWare, VMware ESX Server, SCO OpenServer, SCO UNIXware 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

13 IBM System x3550 SzybkoÊç i wydajnoêç aplikacji w oêrodkach przetwarzania danych. System x3550 to serwer zaprojektowany z myêlà o całej gamie aplikacji, od obs ugi serwera www po konsolidacj obcià enia i wirtualizacj. Zosta zoptymalizowany pod kàtem wydajnoêci obs ugi aplikacji i bazuje na funkcjonalnej infrastrukturze, umo liwiajàcej adresowanie wi kszej pami cii zapewniajàcej radykalny wzrost wydajnoêci przy jednoczesnym ograniczeniu poboru mocy. Serwer x3550 mo e byç wyposa ony w szybkie dwu- lub czterordzeniowe procesory z magistralà FSB o imponujàcej szybkoêci 1333 MHz, a sprz towa macierz RAID z 2,5-calowymi nap dami dysków twardych SAS stanowi standardowe wyposa enie serwera i zapewnia ochron oraz dost pnoêç danych. Serwer x3550 ma wbudowane mechanizmy ochrony przed uszkodzeniami. Narz dzie IBM PowerExecutive pozwala na monitorowanie poboru mocy, a przez to na redukcj kosztów zasilania, ch odzenia i budowy infrastruktury. Nadmiarowe wentylatory, wymienialne podczas pracy, ch odzà podzespo y i nigdy nie sà przyczynà wy àczenia serwera. Serwer 1U wygodny w zarzàdzaniu, instalacji i obs udze. Wyjàtkowa wydajnoêç zainstalowanych aplikacji dzi ki najnowszym dwurdzeniowym procesorom Intel Xeon. Proste i sprawne zarzàdzanie sprz tem dzi ki zintegrowanemu procesorowi serwisowemu i opcjonalnemu adapterowi zdalnego zarzàdzania Remote Supervisor II SlimLine. Panel Light Path Diagnostics umo liwiajàcy w przypadku awarii szybkà identyfi kacj problemu bez koniecznoêci otwierania serwera. Oprogramowanie IBM Director zapewniajàce obs ug wielu systemów operacyjnych, spójnà struktur oraz wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

14 Dane techniczne serwera IBM System x3550 Obudowa Procesor Rack/1U Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/maks. 2,66 GHz/1333 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Xeon (4 MB/maks. 3,0 GHz/1333 MHz) Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 2x4 MB L2 (czterordzeniowy) lub 2x2 MB L2 (dwurdzeniowy) 1 GB/32 GB w pe ni buforowanej pami ci DIMM 667 MHz 2 PCI-Express (x8) Maksymalnie 2 dyski 3.5 lub 4 dyski 2.5 hot-swap SAS HDD lub do 2 dysków simple-swap SATA 293,6 GB hot-swap SAS lub do 1,5 TB simple-swap SATA Zintegrowany podwójny Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 670 W (1/2) Komponenty wymienialne podczas pracy Zasilacze, wentylatory, dyski (w wybranych modelach) Obsługa RAID Zintegrowany RAID-0-1, opcjonalny RAID-5, - 6 Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja IBM PowerExecutive 2.0 (wchodzi w sk ad oprogramowania IBM Director), wbudowany procesor serwisowy, diagnostyczne diody LED, otwierany panel diagnostyczny Light Path Diagnostics Panel, automatyczny restart serwera, opcjonalny adapter Remote Supervisor Adapter II SlimLine, IBM Director, ServerGuide i opcjonalne narz dzie Remote Deployment Manager Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000 Server/Advanced Server, Red Hat Enterprise Linux 3.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0 i 9.0, TurboLinux Enterprise Server 8.0, Novell NetWare 6.5 i VMware ESX Server v2.5 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

15 IBM System x3650 Solidny i niezawodny serwer, zaprojektowany dla aplikacji o krytycznym znaczeniu. Serwer IBM System x3650 oferuje wyjàtkowà wydajnoêç i niezawodnoêç, jest szczególnie przydatny w oêrodkach przetwarzania danych o ograniczonej powierzchni. Standardowo wyposa ony w szereg innowacyjnych rozwiàzaƒ, serwer x3650, dzi ki mechanizmom zarzàdzania z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, pozwala na sta à kontrol zasobów. Oferuje moc obliczeniowà charakterystycznà dla wydajnych dwu- i czterordzeniowych procesorów i imponujàcy podsystem pami ci z 12 gniazdami DIMM. Skalowalna pami ç i podsystem I/O spe niajà wymagania dotyczàce niezawodnoêci i szybkoêci przetwarzania, a zintegrowana macierz RAID skutecznie chroni dane. Wymienialne podczas pracy zasilacze i wentylatory z funkcjà Calibrated Vectored Cooling, pracujàce pod nadzorem narz dzia IBM PowerExecutive, zapewniajà optymalne ch odzenie systemu, dzi ki czemu na dwuprocesorowym serwerze mo na uruchamiaç równolegle dwa ró ne obcià enia, a wszystko w ramach zak adanego bud etu dzia u IT. Serwer 2U wygodny w zarzàdzaniu, instalacji i obs udze. atwa instalacja i zarzàdzanie dzi ki u yciu zaawansowanych, zintegrowanych technologii. Narz dzie Power Executive umo liwiajàce zaawansowane monitorowanie poboru mocy i jednoczesne ograniczenie kosztów ch odzenia. Zintegrowany procesor serwisowy, czuwajàcy nad bezawaryjnà pracà serwera. Oprogramowanie IBM Director zapewniajàce obs ug wielu systemów operacyjnych, spójnà struktur oraz wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

16 Dane techniczne serwera IBM System x3650 Obudowa Procesor Rack/2U Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/ maks. 2,66 GHz/1333 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Xeon (4 MB/ maks. 3,0 GHz/1333 MHz) Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç podr czna (maks) Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej 1, 2, pami ci dyskowej Karta sieciowa 2x4 MB L2 (czterordzeniowy) lub 2x2 MB L2 (dwurdzeniowy) 1 GB/48 GB w pe ni buforowanej pami ci DIMM 667 MHz w 12 gniazdach DIMM 4 PCI-E lub 2 PCI-X i 2 PCI-Express Do 8 dysków hot-swap SAS 1,8 TB hot-swap SAS Zintegrowany podwójny Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 835 W (1/2) Komponenty wymienialne podczas pracy Zasilacze, wentylatory i dyski Obsługa RAID Wbudowana RAID-0, -1, -10, opcjonalna RAID-5, -6 Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja IBM PowerExecutive 2.0 (wchodzi w sk ad oprogramowania IBM Director), wbudowany procesor serwisowy, diagnostyczne diody LED, otwierany panel diagnostyczny Light Path Diagnostics Panel, automatyczny restart serwera, opcjonalny adapter Remote Supervisor Adapter II SlimLine, IBM Director, ServerGuide i opcjonalne narz dzie Remote Deployment Manager Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000/ Advanced Server, Red Hat Linux, SUSE Linux, Novell NetWare, VMware ESX Server letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

17 IBM System x3655 NiezawodnoÊç i wydajnoêç potrzebne w ka dej firmie. Zastosowane w serwerze IBM System x3655 procesory dwurdzeniowe, 16 dost pnych gniazd DIMM i maksymalnie 64 GB pami ci DDR II oraz stabilny podsystem I/O pozwalajà na szeroki wybór konfi guracji. Prostota infrastruktury sprzyja niezawodnoêci i bezpieczeƒstwu danych; szereg rozwiàzaƒ zastosowanych w serwerze funkcja diagnostyczna Light Path Diagnostics, komponenty nadmiarowe i wymienialne podczas pracy (hot-swap) oraz opcjonalny modu Remote Supervisor Adapter II SlimLine. Serwer umo liwia korzystanie ze standardu IPMI 2.0 oraz modu u TPM (Trusted Platform Module). Serwer x3655 to znakomite po àczenie wydajnoêci procesorów AMD Opteron z niezawodnoêcià systemów IBM. Serwer 2U wygodny w zarzàdzaniu, instalacji i obs udze. Prosta instalacja i zarzàdzanie dzi ki u yciu zaawansowanych, zintegrowanych technologii. Narz dzie IBM PowerExecutive pozwalajàce na monitorowanie poboru mocy oraz redukcj kosztów zasilania, ch odzenia i infrastruktury. Zintegrowany procesor serwisowy czuwajàcy nad bezawaryjnà pracà serwera. Oprogramowanie IBM Director zapewniajàce obs ug wielu systemów operacyjnych, spójnà struktur i wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

18 Dane techniczne serwera IBM System x3655 Obudowa Rack/2U Procesor Dwurdzeniowy procesor AMD Opteron, model 2210, 2212, 2216 lub 2218 Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 64 GB pami ci DDR II 667 MHz w 16 gniazdach DIMM Standardowo: 2 PCI-E x8 i 1 PCI-E x4; opcjonalnie: karta noêna 1 HTx, 1 PCI-X 133 MHz lub karta noêna 1 PCI-E x16 Osiem dysków 2,5 hot-swap SAS lub szeêç dysków 3,5 hot-swap SAS/SATA 1,8TB na dyskach SAS lub 4,5TB na dyskach hot-swap SATA Zintegrowane dwa interfejsy Gigabit Ethernet z TOE Zasilacz (stand./maks.) 835 W (1/2) Komponenty wymienialne podczas pracy Zasilacze, wentylatory i dyski Obsługa RAID Wbudowana RAID-0, -1, -10, opcjonalna RAID-5, -6 Zarzàdzanie systemem Kontroler zarzàdzajàcy Baseboard Management Controller zgodny z IPMI 2.0 (standardowo), Remote Supervisor Adapter II SlimLine (opcjonalnie) Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2003 (32-/64-bitowy), Red Hat Enterprise Linux 4.0 (64-bitowy), SUSE Linux Enterprise Server 9.0 (32-/64-bitowy), VMware 3.0 Gwarancja 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

19 IBM System x3755 Znakomita wydajnoêç operacji zmiennoprzecinkowych w przyst pnym cenowo serwerze. IBM System x3755 oferuje rewelacyjnà wydajnoêç wsz dzie tam, gdzie stawia si na intensywne procesy obliczeniowe. Unikalna architektura AMD, obejmujàca zintegrowany kontroler pami ci i technologi HyperTransport sprawia, e serwer x3755 jest wyjàtkowo przydatny do zastosowaƒ wymagajàcych minimalnych opóênieƒ i du ej szybkoêci dost pu do danych w pami ci. ElastycznoÊç konfi guracji pozwala na modernizacj systemów odpowiednio do potrzeb oraz optymalizacj systemu pod kàtem wydajnoêci bàdê kosztu zakupu. Model x3755 to prawdziwy lider szybkoêci dost pu do zasobów pami ci. Obs uga przysz ych procesorów czterordzeniowych otwiera drog do zastosowania w posiadanych serwerach najnowszych rozwiàzaƒ technicznych, gdy tylko stanà si dost pne. Serwer jest w stanie zapewniç pojemnoêç i szybkoêç pami ci niezb dnà w obliczeniach naukowych i technicznych; zarówno w aplikacjach 32-, jak i 64-bitowych szybki dost p do danych ma zasadnicze znaczenie dla wydajnoêci. Niespotykana dotàd wydajnoêç i niezawodnoêç. Najnowsze, wysoko wydajne dwurdzeniowe procesory AMD Opteron. Zintegrowany procesor serwisowy zapewniajàcy zdalnà diagnostyk. FunkcjonalnoÊç Predictive Failure Analysis zaawansowany mechanizm do prognozowania awarii dla procesorów, modu ów VRM, pami ci, dysków i zasilaczy. Panel Light Path Diagnostics pozwalajàcy na szybkà identyfi kacj niesprawnych podzespo ów w przypadku awarii. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

20 Dane techniczne serwera IBM System x3755 Obudowa Procesor Rack/4U Dwurdzeniowy procesor AMD Opteron, model 8220 (max. 2.8GHz) Liczba procesorów (min./maks.) 1/4 lub 2/4 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 1 MB L2 128 GB pami ci DDR II 667 MHz àcznie 7: 4 PCI-Express (1) x16; (2) x8; (1) x4 i 2 PCI-X (133 MHz/100 MHz) oraz 1 HTx Maksymalnie 4 dyski SAS 1,2 TB hot-swap SAS Zintegrowane dwa interfejsy Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 1500 W (1/2) Komponenty wymienialne podczas pracy Obsługa RAID Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja Zasilacze, wentylatory i dyski twarde Zintegrowana RAID-0, -1, -10, opcjonalna RAID-5 Kontroler zarzàdzajàcy Baseboard Management Controller zgodny z IMPI 2.0 (standardowo), RSA II SlimLine (opcjonalnie) Microsoft Windows 2003 (32-bitowy/64-bitowy), Red Hat Enterprise Linux 4.0 (32-bitowy/64-bitowy), SUSE Linux Enterprise Server 9.0 (32-bitowy/64-bitowy), VMware ESX Server letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

21 IBM System x3800 Wysoko wydajny, wszechstronny serwer z du à wewn trznà pami cià masowà przeznaczony dla zaawansowanych rozwiàzaƒ. Serwer IBM System x3800 charakteryzuje si znakomità wydajnoêcià, dost pnoêcià i atwoêcià zarzàdzania. Zastosowano w nim zaawansowane, zintegrowane rozwiàzania techniczne, gwarantujàce bezpieczeƒstwo inwestycji rozwiàzania, których mo na by oczekiwaç w systemach wysokiej klasy - dost pne w cenie, na którà mogà sobie pozwoliç Êrednie fi rmy. x3800 to pierwszy model z rodziny System x zaprojektowany w oparciu o architektur IBM X3 trzecià generacj technologii IBM Enterprise X- Architecture inspirowanej rozwiàzaniami spotykanymi w komputerach mainframe. Model x3800 znakomicie sprawdza si w obs udze aplikacji krytycznych dla dzia ania przedsi biorstwa, takich jak: systemy ERP, oprogramowanie wspomagajàce prac grupowà (aplikacje IBM Lotus Notes i Microsoft Exchange do obs ugi poczty elektronicznej), serwery terminali i aplikacje obs ugi baz danych. Âwietnie nadaje si do intensywnego przetwarzania transakcyjnego i realizacji tradycyjnych funkcji serwerów infrastruktury. Wysoko wydajny serwer z mo liwoêcià rozbudowy do 4 procesorów. Mo liwoêç uruchamiania 32- i 64-bitowych aplikacji, dzi ki wydajnym nowym procesorom Intel Xeon MP z technologii EM64T. Gwarancja zwi kszonej niezawodnoêci, dzi ki zastosowaniu technologii IBM Active Memory i IBM Memory ProteXion zapobiegajàcym przestojom serwera. Wi ksza dost pnoêç serwera, dzi ki oferowanym w standardzie funkcjom monitorowania sprz tu i ostrzegania. Proste i sprawne zarzàdzanie zabezpieczeniami systemu przed wirusami i innymi zagro eniami poprzez modu Trusted Platform Module (TPM). Dostarczane z serwerem oprogramowanie IBM Director umo liwiajàce wszechstronne zarzàdzanie sprz tem przy u yciu wygodnego interfejsu u ytkownika. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

22 Dane techniczne serwera IBM System x3800 Obudowa Procesor Wie a lub monta w stela u (7U) Intel Xeon MP (jednordzeniowy) maks. 3,66 GHz lub Intel Xeon MP (dwurdzeniowy) maks. 3,5 GHz/667 MHz Liczba procesorów (min./maks.) 1/4 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa Zasilacz (stand./maks.) Komponenty wymienialne podczas pracy Obsługa RAID Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja 1 MB L2 na procesor (jednordzeniowy) i 2x2 MB L2 (procesory dwurdzeniowe) oraz zintegrowana pami ç podr czna XceL4v Dynamic Server Cache 1 GB lub 2 GB/64 GB pami ci SDRAM PC DDR II 2 Active PCI-X 2.0/266 MHz i 4 PCI-Express x8 Maksymalnie 12 dysków 3.5 Serial Attached SCSI (SAS) 3.6 TB SAS (wspiera dyski 300GB SAS) Zintegrowany podwójny Gigabit Ethernet 775 W 2/3 wymienialne podczas pracy (N+1) Zasilacze, wentylatory, dyski, pami ci oraz adaptery PCI-X Opcjonalnie RAID-0, -1, -5 (ServeRAID -8i) Alert on LAN 2, automatyczny restart serwera, IBM Director, IBM ServerGuide, Remote Supervisor Adapter II SlimLine (opcjonalnie), Light Path Diagnostics (z niezale nym zasilaniem), funkcja Predictive Failure Analysis obejmujàca procesory, VRM, wentylatory, zasilacze i pami ç, Wake on LAN Microsoft Windows Server 2003 (wersje Standard i Enterprise, 32-bitowe i x64), 32- i 64-bitowe systemy Red Hat Enterprise Linux oraz SUSE Enterprise Linux, VMware ESX Server 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

23 IBM System x3850 Nowy, kompaktowy czteroprocesorowy serwer dla 64-bitowych aplikacji warstwy poêredniej. IBM System x3850 oferuje wyjàtkowà wydajnoêç, bardzo ma e opóênienia oraz wysokà dost pnoêç i atwoêç zarzàdzania w po àczeniu z zaawansowanymi, zintegrowanymi technologiami, które zapewniajà bezpieczeƒstwo inwestycji w rozwiàzania informatyczne. Serwer x3850 zosta zaprojektowany w oparciu o 64-bitowe procesory Intel Xeon MP i architektur IBM X3, trzecià generacj technologii IBM Enterprise X-Architecture, inspirowanà rozwiàzaniami spotykanymi w komputerach mainframe. Serwer ten znakomicie sprawdza si w obs udze aplikacji krytycznych dla dzia ania przedsi biorstwa, takich jak: systemy ERP, serwery baz danych lub specjalistyczne aplikacje oparte na technologii Java, np. IBM WebSphere. Âwietnie nadaje si do intensywnego przetwarzania transakcyjnego. Wysoko wydajny czteroprocesorowy serwer, wyposa ony w procesory Intel Xeon MP z technologià EM64T, umo liwiajàcy uruchamianie 32- i 64-bitowych aplikacji. Gwarancja zwi kszonej niezawodnoêci dzi ki technologii IBM Active Memory. Zintegrowane funkcje monitorowania sprz tu i ostrzegania z mo liwoêcià rozbudowy o zaawansowany adapter zdalnego nadzoru Remote Supervisor Adapter (RSA). Proste i sprawne zarzàdzanie zabezpieczeniami przy u yciu zintegrowanych sprz towych funkcji ochrony, obs ugujàcych uwierzytelnianie u ytkowników i zabezpieczajàcych system przed wirusami i innymi zagro eniami poprzez modu Trusted Platform Module (TPM). Oprogramowanie IBM Director umo liwiajàce wszechstronne zarzàdzanie sprz tem przy u yciu wygodnego interfejsu u ytkownika. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

24 Dane techniczne serwera IBM System x3850 Rozmiar Procesor Stela /3U Intel Xeon MP (jednordzeniowy) maks. 3,66 GHz lub Intel Xeon MP (dwurdzeniowy) maks. 3,5 GHz/667 MHz Liczba procesorów (min./maks.) 1/4 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa Zasilacz (stand./maks.) Komponenty wymienialne podczas pracy Obsługa RAID Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja 1 MB L2 na procesor (jednordzeniowy) i 2x2 MB L2 (procesory dwurdzeniowe) oraz zintegrowana pami ç podr czna XceL4v Dynamic Server Cache 2 GB/64 GB pami ci SDRAM PC DDR II 2 Active PCI-X 2.0/266 MHz i 4 PCI-Express x8 Do 6 dysków 2,5 Serial Attached SCSI (SAS) 440,4 GB na dyskach Serial Attached SCSI Zintegrowane dwa interfejsy Gigabit Ethernet 1300 W (1/2), wymienialne podczas pracy Zasilacze, wentylatory, pami ç, dyski twarde i adaptery PCI-X Opcjonalnie RAID-0, -1, -5 (ServeRAID -8i) Alert on LAN, automatyczny restart serwera, IPMI 2.0, IBM Director, IBM ServerGuide, Remote Supervisor Adapter II SlimLine (opcjonalnie), Light Path Diagnostics (z niezale nym zasilaniem), funkcja Predictive Failure Analysis obejmujàca dyski twarde, procesory, VRM, wentylatory, zasilacze i pami ç, Wake on LAN Microsoft Windows Server 2003 (wersje Standard i Enterprise, 32-bitowe i x64), Red Hat Linux, SUSE Linux, Microsoft Windows 2000 (Server i Advanced Server), VMware ESX Server 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

25 IBM System x3950 Wysoka wydajnoêç, elastyczne partycjonowanie i najwy sza dost pnoêç, niezb dna do obs ugi baz danych, systemów ERP i konsolidacji serwerów. Serwer IBM System x3950 zosta zbudowany w oparciu o architektur IBM X3, która wnios a szereg udoskonaleƒ do bran y serwerów z procesorami x64. Równowaga mi dzy znakomità wydajnoêcià procesorów 64-bitowych a wysokà dost pnoêcià sprawia, e serwer x3950 jest znakomità odpowiedzià na dynamicznie zmieniajàce si potrzeby fi rm. Wprowadzono w nim liczne rozwiàzania, u atwiajàce modularnà rozbudow i partycjonowanie. Kluczowe znaczenie ma tutaj konstrukcja oparta na czteroprocesorowych kasetach o wysokoêci 3U, wyposa onych w 6 gniazd I/O. Wychodzàc od podstawowej Wysoko wydajny czteroprocesorowy serwer, wyposa ony w wydajne procesory Intel Xeon MP z technologià EM64T, umo liwiajàcy uruchamianie 32- i 64-bitowych aplikacji. Gwarancja zwi kszonej niezawodnoêci dzi ki technologii IBM Active Memory. Optymalna wydajnoêç i ywotnoêç dzi ki technologii IBM Calibrated Vectored Cooling usprawniajàcej ch odzenie podzespo ów wewn trznych. Zintegrowane funkcje monitorowania sprz tu i ostrzegania, z mo liwoêcià rozbudowy o zaawansowany adapter zdalnego nadzoru Remote Supervisor Adapter (RSA). Proste i sprawne zarzàdzanie zabezpieczeniami przy u yciu zintegrowanych sprz towych funkcji ochrony, obs ugujàcych uwierzytelnianie u ytkowników i zabezpieczajàcych system przed wirusami i innymi zagro eniami poprzez modu Trusted Platform Module (TPM). Oprogramowanie IBM Director umo liwiajàce wszechstronne zarzàdzanie sprz tem przy u yciu wygodnego interfejsu u ytkownika. konfi guracji dwuprocesorowej, mo na w miar potrzeb stopniowo dodawaç procesory, gniazda I/O oraz pami ç. Mo liwoêç rozbudowy konfi guracji do 32 procesorów w oêmiu kasetach otwiera drog do pe nego wykorzystania elastycznych mechanizmów partycjonowania i zbudowania optymalnej konfi guracji skalowalnej w gór (bazy danych, systemy ERP) albo wszerz (konsolidacja serwerów). Model x3950 oferuje po àczenie cech niespotykanych w tej klasie serwerów standardowych i mo liwoêç stopniowanej rozbudowy, 64-bitowe adresowanie pami ci, mechanizmy redukcji opóênieƒ wywodzàce si z komputerów mainframe, zaawansowane techniki zapewnienia dost pnoêci z mo liwoêcià stopniowej rozbudowy, a wszystko to w cenie ni szej ni cena systemów RISC/UNIX o porównywalnej wydajnoêci. Wiele ze zintegrowanych funkcji i nowatorskich rozwiàzaƒ zastosowanych w serwerze x3950 zapewnia bezpieczeƒstwo inwestycji, przygotowujàc organizacj na nast pny etap ewolucji technologii serwerów korporacyjnych na migracj do aplikacji 64-bitowych dzia ajàcych na procesorach x86. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

26 Dane techniczne serwera IBM System x3950 Rozmiar Stela /3U (na ka dà kaset ) Procesor Intel Xeon MP (dwurdzeniowy) maks. 3,5 GHz/667 MHz Liczba procesorów (min./maks.) 2/4 na kaset, 32 na konfi guracj Pami ç podr czna (maks.) 2x2 MB L2 (dwurdzeniowy), do 16 MB L3 Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) 2 GB/64 GB pami ci SDRAM PC DDR II na kaset, maksymalnie 512 GB Złàcza 6/6 (na kaset ) Active PCI-X 2.0, wszystkie gniazda obs ugujà cz stotliwoêç maks. 266 MHz Wn ki na dyski Do 6 dysków 2,5 Serial Attached SCSI (SAS) (na kaset ) Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 440,4 GB na kaset, na nap dach dysków twardych SAS Karta sieciowa Zintegrowane dwa interfejsy Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 1300 W (2/2) Komponenty wymienialne podczas pracy Zasilacze, wentylatory, pami ç, dyski twarde i adaptery PCI-X Obsługa RAID Opcjonalnie RAID-0, -1, -5 (ServeRAID -8i) 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

27 Dane techniczne serwera IBM System x 3200 System x 3250 System x 3400 System x 3455 Obudowa Wie a, opcjonalnie rack 5U (tower-to-rack kit) Rack /1U Tower, opcjonalnie rack 5U (tower-to-rack kit) Rack/1U Procesor (pami ç podr czna L2/zegar procesora/maks. cz stotliwoêç szyny FSB Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/maks. 2,13 GHz/1066 MHz), dwurdzeniowy Intel Xeon (4 MB/maks. 2,4 GHz/1066 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Pentium D (2x2 MB/maks. 3,4 GHz/800 MHz) Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/maks. 2,4 GHz/1066 MHz), dwurdzeniowy Intel Xeon (2 MB lub 4 MB/maks. 2,4 GHz/1066 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Pentium D (2x2 MB/maks. 3,4 GHz/800 MHz) Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/maks. 1,86 GHz/1066 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Xeon (4 MB/maks. 2,0 GHz/1333 MHz) Dwurdzeniowy procesor AMD Opteron, model 2210, 2214, 2216, 2218, lub 2220 Liczba procesorów (min./maks.) 1/1 1/1 1/2 1/2 Pami ç podr czna (maks.) 2x4 MB L2 (czterordzeniowy) lub 2x2 MB L2 (dwurdzeniowy) 2 MB na procesor Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Maks. 8 GB pami ci DDR II 667 MHz 512 MB lub 1 GB/8 GB DDR II 667 MHz w 4 gniazdach DIMM 1 GB/32 GB w pe ni buforowanej pami ci DIMM 667 MHz w 8 gniazdach DIMM 2 x 512 MB/48 GB pami ci SDRAM PC5300 ECC DDR II Chipkill 667 MHz w 12 gniazdach DIMM Złàcza 3 PCI i 2 PCI-Express (x8, x1) 2 PCI-Express (x8) 3 PCI-Express, 2 PCI-X i 2 PCI Standardowo PCI-Express (1) x16; opcjonalnie (1) x8 lub (1) HTx Wn ki na dyski 4 dyski twarde Serial ATA 3,5 simple-swap lub hot-swap albo 4 dyski twarde Serial Attached SCSI 2,5 lub 3,5 hot-swap Maksymalnie dwa 3,5 dyski twarde simple swap Serial ATA albo dwa 3,5 hot-swap Serial ATA lub Serial Attached SCSI (SAS), albo cztery 2,5 hot-swap SAS Maksymalnie 8 dysków hot-swap SAS lub hot-swap SATA, lub do 4 dysków simple-swap SATA (w zale noêci od modelu) Maksymalnie 2 dyski SATA lub SAS Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Do 1,2 TB na dyskach SAS lub 3,0 TB na dyskach SATA 1,0 TB na dyskach Serial ATA lub 600 GB na dyskach Serial Attached SCSI 4,0 TB hot-swap SATA, 2,4 TB hot-swap SAS lub 2,0 TB simple-swap SATA 1,5 TB SATA lub 600 GB SAS Karta sieciowa Zintegrowany Gigabit Ethernet Zintegrowany podwójny Gigabit Ethernet Zintegrowany Gigabit Ethernet Zintegrowane dwa interfejsy Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 400 W (1/1) lub nadmiarowy 430 W (2/2) hot-swap (zale nie od modelu) 350 W (1/1) 670 W (1/1) lub 835 W (1/2) 650 W Komponenty wymienialne podczas pracy Nap dy dysków twardych, zasilacze (zale nie od modelu) Dyski Serial ATA i Serial Attached SCSI Zasilacz, wentylatory i nap dy dysków twardych (wybrane modele) Obsługa RAID Zintegrowana sprz towa RAID-0, -1 (w zale noêci od modelu). Opcjonalna modernizacja do RAID-5 i RAID-6 Zintegrowany sprz towy RAID-0, -1 (w zale noêci od modelu) Wbudowana RAID-0/-1/-10, opcjonalna RAID-5 Opcjonalny RAID -0, -1 Zarzàdzanie systemem Mini-BMC zgodny z IPMI 1.5, IBM Director, Alert Standard Format 2.0, IBM ServerGuide, opcjonalny Remote Supervisor Adapter II i opcjonalny Remote Deployment Manager Mini-BMC zgodny ze standardem IPMI 1.5, Automatic Server Restart, BM Director, IBM ServerGuide, Remote Deployment Manager, IBM Wake on LAN, opcjonalny Remote Supervisor Adapter II SlimLine Automatyczny restart serwera; Predictive Failure Analysis dla nap dów dysków twardych, procesorów, VRM, wentylatorów i pami ci; wbudowany procesor zarzàdzajàcy IPMI System Management Processor; IBM Director; opcjonalny adapter Remote Supervisor Adapter II SlimLine i ServerGuide Wbudowany procesor zarzàdzania systemem (zgodny z IPMI 2.0), Cluster Systems Management, IBM Director Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition, Windows Small Business Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare, IBM OS 4690 Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition/Web Edition, Windows Small Business Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Windows 2000 Server i Advanced Server, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000/ Advanced Server, Red Hat Linux, SUSE Linux, Novell NetWare, VMware ESX Server, SCO UnixWare, SCO OpenServer Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Linux, SUSE Linux Gwarancja Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta (w zale noêci od modelu) Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta (w zale noêci od modelu) Roczna ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i układów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i układami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy układy pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

IBM BladeCenter: właściwy wybór

IBM BladeCenter: właściwy wybór Otwarte, nieskomplikowane i ekologiczne serwery dla przedsiębiorstw o zróżnicowanych potrzebach IBM BladeCenter: właściwy wybór Najwa niejsze informacje Wdrażanie innowacji w ramach elastycznej architektury

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IBM BladeCenter

Rozwiązania IBM BladeCenter Innowacyjna technologia modularna zapewnia wyjątkową wydajność, gęstość instalacji i dostępność po przystępnych cenach Rozwiązania IBM BladeCenter instalować wysokowydajne, pracy 2-procesorowe serwery

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje

Bardziej szczegółowo

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel ROZWIÑZANIA SIECIOWE ALCATELA AMBITNIE... ALE Z ROZWAGÑ ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2 WST P Szanowni Paƒstwo, Pragnàc przybli yç ofert Alcatela w zakresie rozwiàzaƒ do budowy sieci

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

Najlepsze procedury zapewniajàce wydajnoêç oprogramowania ISA Server 2004

Najlepsze procedury zapewniajàce wydajnoêç oprogramowania ISA Server 2004 Najlepsze procedury zapewniajàce wydajnoêç oprogramowania ISA Server 2004 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/isaserver/ Spis treêci Wprowadzenie.....................................................................

Bardziej szczegółowo

EPICOR VANTAGE: STWORZONY DLA FIRM PRODUKCYJNYCH. Epicor Vantage

EPICOR VANTAGE: STWORZONY DLA FIRM PRODUKCYJNYCH. Epicor Vantage EPICOR VANTAGE: STWORZONY DLA FIRM PRODUKCYJNYCH Epicor Vantage EPICOR VANTAGE Nowa generacja oprogramowania do zarzàdzania produkcjà W Epicor Software Corporation wiemy, e przedsi biorstwa produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Enterprise Solutions. Sage Enterprise. Aktywne wsparcie przedsi biorstwa

Enterprise Solutions. Sage Enterprise. Aktywne wsparcie przedsi biorstwa Enterprise Solutions Sage Enterprise Aktywne wsparcie przedsi biorstwa Sage Enterprise Kompleksowa obs uga finansów, dystrybucji, produkcji i us ug w Êrednich i du ych przedsi biorstwach System Sage Enterprise

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

www.uniscale.pl Nowoczesne rozwiàzania dla handlu

www.uniscale.pl Nowoczesne rozwiàzania dla handlu www.uniscale.pl Nowoczesne rozwiàzania dla handlu Unikatowe rozwiàzania dla sieci handlowych: str. 35 Nowoczesne rozwiàzania dla sieci handlowych Zyskaj przewag konkurencyjnà dzi ki: lepszej informacji

Bardziej szczegółowo

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH Kolorowe urzàdzenia wielofunkcyjne WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH PRINT COPY CZARNO-BIA E CZY KOLOROWE Nowe urzàdzenia wielofunkcyjne firmy Sharp MX-2700N i MX-2300N sprostajà

Bardziej szczegółowo

ACK Cyfronet wybiera serwer HP Integrity Superdome oparty na procesorach Itanium 2

ACK Cyfronet wybiera serwer HP Integrity Superdome oparty na procesorach Itanium 2 ACK Cyfronet wybiera serwer HP Integrity Superdome oparty na procesorach Itanium 2 Dla naszych u ytkowników jednym z najwa niejszych wymaga jest niezawodno ć systemu. Jacek Niwicki, Dyrektor działu informatyki

Bardziej szczegółowo

IBM System x wydajne, niedrogie i niezawodne serwery

IBM System x wydajne, niedrogie i niezawodne serwery IBM System x wydajne, niedrogie i niezawodne serwery IBM System x to oferta serwerów IBM, które wywodzą się z tradycji serwerów PC, Netfinity i xseries. 1 GNIAZDO PROCESORA 2 GNIAZDA PROCESORA 4 GNIAZDA

Bardziej szczegółowo

Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé. MAXDATA PLATINUM Server 520

Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé. MAXDATA PLATINUM Server 520 Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé MAXDATA PLATINUM Server 520 MAXDATA PLATINUM Server 520: Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé Wyposa enie standardowe Serwer MAXDATA PLATINUM 520 ³¹czy w sobie

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0)845-8509280 Faks: +44(0)845-8509281

Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0)845-8509280 Faks: +44(0)845-8509281 Crown Centrala na Europ Moosacher Strasse 52 80809 Monachium Niemcy Tel.: +49(0)89-93002-0 Faks: +49(0)89-93002-133 Oddzia y w Niemczech: Hamburg Berlin Kolonia Dortmund Frankfurt Stuttgart Norymberga

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Modu owy sterownik PLC Uniwersalna platforma systemu automatyki. Karta katalogowa Marzec 2005

Modu owy sterownik PLC Uniwersalna platforma systemu automatyki. Karta katalogowa Marzec 2005 Modu owy sterownik PLC Uniwersalna platforma systemu automatyki Karta katalogowa Marzec 2005 Wprowadzenie, zastosowania, korzyêci Projektantom maszyn produkcyjnych i linii technologicznych stawiane sà

Bardziej szczegółowo