Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych"

Transkrypt

1 Dystrybutorzy PartnerWorld Usługi finansowe Lotus software Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Usługi IT Terminale kasowe Infoprint System Storage System i System p System x Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

2 System x Serwery IBM System x odwiedź: ibm.com/systems/pl/x

3 IBM System x3200 Podstawowy serwer w handlu detalicznym, udost pnianiu plików, obsłudze wydruków lub infrastrukturze sieciowej. Serwer IBM System x3200 jest rozwiàzaniem pozwalajàcym obni yç koszty u ytkowania infrastruktury informatycznej w jej całym cyklu ycia. x3200 to nie tylko maszyna przyst pna cenowo, lecz tak e łatwa w zarzàdzaniu i modernizacji. W zale noêci od wymaganego poziomu niezawodnoêci, mo na wybraç nap dy dysków SATA, nearline SATA lub Serial Attached SCSI. W wypadku awarii nap du dysku lub zasilacza serwer x3200 działa dalej dzi ki nadmiarowemu zasilaniu i dyskom typu hot-swap. Zintegrowana sprz towa macierz RAID-0 lub -1 zapewnia ochron danych o krytycznym znaczeniu dla działania przedsi biorstwa. Dost pne sà tak e opcjonalne konfi guracje RAID-5 i systemy taêm do obsługi kopii zapasowych. W Êrodowiskach rozproszonych i wymagajàcych dost pu zdalnego serwer x3200 pozwala do minimum ograniczyç koszty zarzàdzania. Obsługuje mechanizmy zarzàdzania zgodne ze standardem IPMI oraz kart IBM Remote Supervisor Adapter II udost pniajàcà zaawansowane funkcje zarzàdzania sprz tem. Niespotykany dotàd w tej klasie poziom dost pnoêci. Mo liwoêç ograniczenia do absolutnego minimum przestojów w infrastrukturze obsługi plików, wydruków i infrastruktury sieciowej. Gwarancja wysokiej ochrony inwestycji IT dzi ki zintegrowanym w serwerze zaawansowanym technologiom, takim jak dwurdzeniowe procesory czy wymienialne podczas pracy dyski hot-swap. Podstawowe funkcje monitorowania sprz tu i ostrzegania zgodne ze standardem IPMI. Dostarczane z serwerem oprogramowanie IBM Director umo liwiajàce wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

4 Dane techniczne serwera IBM System x3200 Obudowa Procesor (pami ç podr czna L2/zegar procesora / maks. cz stotliwoêç szyny FSB) Wie a, opcjonalnie rack 5U (tower-to-rack kit) Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/ maks. 2,13 GHz/1066 MHz), dwurdzeniowy Intel Xeon (4 MB/ maks. 2,4 GHz/1066 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Pentium D (2x2 MB/ maks. 3,4 GHz/800 MHz) Liczba procesorów (min./maks.) 1/1 Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Maks. 8 GB pami ci DDR II 667 MHz Złàcza 3 PCI i 2 PCI-Express (x8, x1) Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa Zasilacz (stand./maks.) Komponenty wymienialne podczas pracy Obsługa RAID 4 dyski twarde Serial ATA 3,5 simple-swap lub hot-swap albo 4 dyski twarde Serial Attached SCSI 2,5 lub 3,5 hot-swap Do 1,2 TB na dyskach SAS lub 3,0 TB na dyskach SATA Zintegrowany Gigabit Ethernet 400 W (1/1) lub nadmiarowy 430 W (2/2) hot-swap (zale nie od modelu) Nap dy dysków twardych, zasilacze (zale nie od modelu) Zintegrowana sprz towa RAID-0, -1 (w zale noêci od modelu). Opcjonalna modernizacja do RAID-5 i RAID-6 Zarzàdzanie systemem Mini-BMC zgodny z IPMI 1.5, IBM Director, Alert Standard Format 2.0, IBM ServerGuide, opcjonalny Remote Supervisor Adapter II i opcjonalny Remote Deployment Manager Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition, Windows Small Business Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare, IBM OS 4690 Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta (w zale noêci od modelu) 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i układów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i układami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy układy pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

5 IBM System x3250 Przyst pny cenowo i niezawodny jednoprocesorowy serwer do zastosowaƒ internetowych i infrastrukturalnych. IBM System x3250 to jednoprocesorowy serwer atwy w instalacji, zarzàdzaniu i serwisowaniu. Zaprojektowany z myêlà o szybkich dwu- lub czterordzeniowych procesorach 64-bitowych mo e z powodzeniem zoptymalizowaç wydajnoêç serwera WWW i infrastruktury sieciowej. Tam, gdzie wymagana jest najwi ksza wydajnoêç, polecane sà wersje z procesorami Intel Xeon lub Intel Pentium D, natomiast do obs ugi aplikacji mniej obcià ajàcych serwer wystarczajàcy jest procesor Intel Celeron. Nap dy dysków twardych Du a wydajnoêç i elastycznoêç dost pne za rozsàdnà cen. Zoptymalizowana do szafy przemys owej obudowa 1U, gwarantujàca atwe i efektowne zarzàdzanie przestrzenià. Serial Attached SCSI (SAS) i interfejsy PCI-Express to rozwiàzania zapewniajàce wi kszà wydajnoêç zintegrowanego podsystemu we/wy i kompatybilnoêç z urzàdzeniami najnowszej generacji. Zaimplementowane podstawowe funkcje monitorowania sprz tu i ostrzegania zgodne ze standardem IPMI, a oprogramowanie IBM Director poprzez spójnà struktur umo liwia wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. W swojej klasie cenowej systemów podstawowych oferuje znakomità wydajnoêç i najwy szy poziom niezawodnoêci. Mo liwoêç serwisowania dysków twardych typu simple-swap i hot-swap bez wyjmowania systemu ze stela a. Opcjonalna karta Remote Supervisor Adapter II SlimLine, umo liwiajàca zdalne zarzàdzanie serwerem nawet wtedy, gdy jest on wy àczony. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

6 Dane techniczne serwera IBM System x3250 Obudowa Rack /1U Procesor (pami ç podr czna L2/zegar procesora/maks. cz stotliwoêç szyny FSB) Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/ maks. 2,4 GHz/1066 MHz), dwurdzeniowy Intel Xeon (2 MB lub 4 MB/ maks. 2,4 GHz/1066 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Pentium D (2x2 MB/maks. 3,4 GHz/800 MHz) Liczba procesorów (min./maks.) 1/1 Pami ç operacyjna 1 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 512 MB lub 1 GB/8 GB DDR II 667 MHz w 4 gniazdach DIMM 2 PCI-Express (x8) Maksymalnie dwa 3,5 dyski twarde simple swap Serial ATA albo dwa 3,5 hot-swap Serial ATA lub Serial Attached SCSI (SAS), albo cztery 2,5 hot-swap SAS 1,0 TB na dyskach Serial ATA lub 600 GB na dyskach Serial Attached SCSI Zintegrowany podwójny Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 350W (1/1) Komponenty wymienialne podczas pracy Obsługa RAID Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja Dyski Serial ATA i Serial Attached SCSI Zintegrowany sprz towy RAID-0, -1 (w zale noêci od modelu) Mini-BMC zgodny ze standardem IPMI 1.5, Automatic Server Restart, BM Director, IBM ServerGuide, Remote Deployment Manager, IBM Wake on LAN, opcjonalny Remote Supervisor Adapter II SlimLine Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition/ Web Edition, Windows Small Business Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Windows 2000 Server i Advanced Server, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

7 IBM System x3400 WydajnoÊç w przyst pnej cenie dla rozwijajàcych si firm. Serwer IBM System x3400 to znakomite i niedrogie rozwiàzanie dla rozwijajàcych si fi rm, w których wymagana jest ca odobowa dost pnoêç aplikacji krytycznych dla dzia alnoêci przedsi biorstwa. Oferowane opcje dodatkowe umo liwiajà skonfi gurowanie serwera dostosowanego do indywidualnych potrzeb od podstawowego serwera plików i wydruków po stabilny serwer aplikacji, obs ugujàcy najwa niejsze oprogramowanie. x3400 pozwala na wdro enie infrastruktury mniej rozbudowanej pod wzgl dem sprz towym, a jednoczeênie obs ugujàcej dotychczas u ywane i nowe aplikacje. Rozwijajàce si przedsi biorstwo mo e rozpoczàç wdro enie od prostej konfi guracji, a nast pnie w miar nowych potrzeb Serwer dla ma ych organizacji o wielkich planach, który gotów jest rozwijaç si razem z nimi. dodawaç opcje i zwi kszaç moc obliczeniowà. Dzi ki architekturze dwuprocesorowej i obs udze dwui czterordzeniowych procesorów, ten niedrogi i stabilny serwer x3400 znakomicie sprawdzi si w oddzia ach fi rm, w których realizowane sà z o one operacje na danych. Opcjonalne funkcje nadmiarowoêci pomagajà w utrzymaniu dost pnoêci i eliminacji przestojów w Êrodowiskach istotnych dla dzia alnoêci fi rmy. Dostarczane wraz z serwerem oprogramowanie IBM Director oferuje nowy wymiar zarzàdzania. Zapewnia funkcje monitorowania sprz tu i ostrzegania oraz zdalnego w àczania/wy àczania serwera i stacji klienckich, cz sto nawet w sytuacjach, kiedy system nie dzia a. Najnowsze procesory Intel Xeon, wspierajàce technologi Intel EM64T i zapewniajàce wyjàtkowà wydajnoêç zainstalowanych aplikacji. Zaawansowane technologie pozwalajàce zwi kszyç dost pnoêç i bezpieczeƒstwo rozwiàzania. ASF 2.0 i opcjonalny adapter zdalnego zarzàdzania Remote Supervisor II SlimLine usprawniajàce zarzàdzanie. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

8 Dane techniczne serwera IBM System x3400 Obudowa Procesor Tower, opcjonalnie rack 5U (tower-to-rack kit) Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/maks. 1,86 GHz/1066 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Xeon (4 MB/maks. 2,0 GHz/1333 MHz) Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 2x4 MB L2 (czterordzeniowy) lub 2x2 MB L2 (dwurdzeniowy) 1 GB/32 GB w pe ni buforowanej pami ci DIMM 667 MHz w 8 gniazdach DIMM 3 PCI-Express, 2 PCI-X i 2 PCI Maksymalnie 8 dysków hot-swap SAS lub hot-swap SATA, lub do 4 dysków simple-swap SATA (w zale noêci od modelu) 4,0 TB hot-swap SATA, 2,4 TB hot-swap SAS lub 2,0 TB simple-swap SATA Zintegrowany Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 670 W (1/1) lub 835 W (1/2) Komponenty wymienialne podczas pracy Obsługa RAID Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja Zasilacz, wentylatory i nap dy dysków twardych (wybrane modele) Wbudowana RAID-0/-1/-10, opcjonalna RAID-5 Automatyczny restart serwera; Predictive Failure Analysis dla nap dów dysków twardych, procesorów, VRM, wentylatorów i pami ci; wbudowany procesor zarzàdzajàcy IPMI System Management Processor; IBM Director; opcjonalny adapter Remote Supervisor Adapter II SlimLine i ServerGuide Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000/ Advanced Server, Red Hat Linux, SUSE Linux, Novell NetWare, VMware ESX Server, SCO UnixWare, SCO OpenServer Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta (w zale noêci od modelu) 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

9 IBM System x3455 Znakomita wydajnoêç obliczeniowa po przyst pnej cenie. IBM System x3455 to przyst pny cenowo, stabilny i wydajny system w zwartej obudowie. Idealnie nadaje si do Êrodowisk intensywnych obliczeƒ, u atwia optymalizacj bie àcej dzia alnoêci fi rmy oraz przygotowanie jej na przysz e zmiany. Serwer x3455 zapewnia wyjàtkowo wysokà przepustowoêç I/O, przyspieszajàc komunikacj mi dzy procesorami, a tym samym przetwarzanie danych, co powoduje, e jest doskona ym rozwiàzaniem dla aplikacji sektora naukowego, technicznego i fi nansowego. Architektura IBM extended I/O zastosowana w modelu x3455 obejmuje szereg dodatkowych gniazd I/O, pozwalajàcych na skalowanie systemu odpowiednio do przysz ych potrzeb fi rmy. W serwerze mo na zainstalowaç maksymalnie 48 GB energooszcz dnej pami ci DDR II w szeêciu modu ach DIMM na ka dy procesor oraz architektur AMD Direct Connect. Zaawansowane funkcje, takie jak: sterowanie zasilaniem, instalacja i zdalne zarzàdzanie przez interfejs SOL (Serial Over Lan), upraszczajà procesy zarzàdzania systemem x3455. atwy w u yciu i nieskomplikowany w zarzàdzaniu serwer w obudowie 1U. Najnowsze dwurdzeniowe procesory AMD Opteron, zapewniajàce wyjàtkowà wydajnoêç. Oprogramowanie IBM Director umo liwiajàce wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA Roczna ograniczona gwarancja z naprawà u klienta : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

10 Dane techniczne serwera IBM System x3455 Obudowa Rack/1U Procesor Dwurdzeniowy procesor AMD Opteron, model 2210, 2214, 2216, 2218, lub 2220 Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa Zasilacz (stand./maks.) 2 MB na procesor 2 x 512 MB/48 GB pami ci SDRAM PC5300 ECC DDR II Chipkill 667 MHz w 12 gniazdach DIMM Standardowo PCI-Express (1) x16; opcjonalnie (1) x8 lub (1) HTx Maksymalnie 2 dyski SATA lub SAS 1,5 TB SATA lub 600 GB SAS Zintegrowane dwa interfejsy Gigabit Ethernet 650 W Obsługa RAID Opcjonalny RAID -0, -1 Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja Wbudowany procesor zarzàdzania systemem (zgodny z IPMI 2.0), Cluster Systems Management, IBM Director Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Linux, SUSE Linux Roczna ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

11 IBM System x3500 Stabilny dwuprocesorowy serwer do zastosowaƒ w Êrodowiskach rozproszonych. Serwer IBM System x3500 jest standardowo wyposa ony w liczne zaawansowane funkcje zwi kszajàce dost pnoêç, w tym zaawansowanà ochron danych, gwarantujàcà wysokà niezawodnoêç systemu. FunkcjonalnoÊç ta jest zawarta w cenie podstawowego serwera. W zapewnieniu nieprzerwanej dost pnoêci serwera pomagajà tak e opcje dodatkowe, takie jak podzespo y nadmiarowe, zaawansowana ochrona pami ci, zintegrowane funkcje zarzàdzania systemem i pami ç masowa o du ej pojemnoêci. Wyposa ony w dwu- lub czterordzeniowe procesory serwer x3500 charakteryzuje si obni onym poborem mocy i zapewnia znakomità moc obliczeniowà i skalowalne, szybkie podsystemy I/O. x3500 to platforma na ca e ycie gwarantujàca dost pnoêç przez 24h na dob 7 dni w tygodniu i eliminujàca wiele problemów zwiàzanych z wdro eniem i serwisowaniem. Serwer x3500 pozwala równie na wykorzystanie technologii wirtualizacji. Mo liwe jest wdro enie infrastruktury mniej rozbudowanej pod wzgl dem sprz towym, a jednoczeênie obs ugujàcej dotychczasowe i nowe aplikacje. Niespotykana dotàd wydajnoêç i niezawodnoêç. Najnowsze czterordzeniowe procesory Intel Xeon, zapewniajàce wyjàtkowà wydajnoêç zainstalowanych aplikacji. Pami ci zabezpieczone mechanizmami memory mirroring i on-line spare pozwalajàce na nieprzerwane dzia anie i wyd u ony czas dost pnoêci serwera. Zintegrowany procesor serwisowy, gwarantujàcy zdalnà diagnostyk przez LAN lub modem. Panel Light Path Diagnostics umo liwiajàcy w przypadku awarii szybkà identyfi kacj problemu bez koniecznoêci otwierania serwera. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

12 Dane techniczne serwera IBM System x3500 Obudowa Tower, opcjonalnie 5U rack (tower-to-rack kit ) Procesor Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/maks. 2,66 GHz/1333 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Xeon (4 MB/maks. 3,0 GHz/1333 MHz) Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 2x4 MB L2 (czterordzeniowy) lub 2x2 MB L2 (dwurdzeniowy) 1 GB/48 GB w pe ni buforowanej pami ci DIMM 667 MHz w 12 gniazdach DIMM 3 PCI-Express, 2 PCI-X i 1 PCI Maksymalnie 8 dysków hot-swap SAS lub 8 hot-swap SATA 2,4 TB hot-swap SAS, 4 TB hot-swap SATA Zintegrowany podwójny Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 835 W (1/2) Obsługa RAID Wbudowana RAID-0, -1, -5, -10 Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja Automatyczny restart serwera; Predictive Failure Analysis dla nap dów dysków twardych, procesorów, VRM, wentylatorów i pami ci; funkcja diagnostyczna Light Path Diagnostics z mo liwoêcià podglàdu przez panel boczny, wbudowany procesor zarzàdzajàcy IPMI System Management Processor; IBM Director; opcjonalny adapter Remote Supervisor Adapter II SlimLine i ServerGuide Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000/Advanced Server, Red Hat Linux, SUSE Linux, Novell NetWare, VMware ESX Server, SCO OpenServer, SCO UNIXware 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

13 IBM System x3550 SzybkoÊç i wydajnoêç aplikacji w oêrodkach przetwarzania danych. System x3550 to serwer zaprojektowany z myêlà o całej gamie aplikacji, od obs ugi serwera www po konsolidacj obcià enia i wirtualizacj. Zosta zoptymalizowany pod kàtem wydajnoêci obs ugi aplikacji i bazuje na funkcjonalnej infrastrukturze, umo liwiajàcej adresowanie wi kszej pami cii zapewniajàcej radykalny wzrost wydajnoêci przy jednoczesnym ograniczeniu poboru mocy. Serwer x3550 mo e byç wyposa ony w szybkie dwu- lub czterordzeniowe procesory z magistralà FSB o imponujàcej szybkoêci 1333 MHz, a sprz towa macierz RAID z 2,5-calowymi nap dami dysków twardych SAS stanowi standardowe wyposa enie serwera i zapewnia ochron oraz dost pnoêç danych. Serwer x3550 ma wbudowane mechanizmy ochrony przed uszkodzeniami. Narz dzie IBM PowerExecutive pozwala na monitorowanie poboru mocy, a przez to na redukcj kosztów zasilania, ch odzenia i budowy infrastruktury. Nadmiarowe wentylatory, wymienialne podczas pracy, ch odzà podzespo y i nigdy nie sà przyczynà wy àczenia serwera. Serwer 1U wygodny w zarzàdzaniu, instalacji i obs udze. Wyjàtkowa wydajnoêç zainstalowanych aplikacji dzi ki najnowszym dwurdzeniowym procesorom Intel Xeon. Proste i sprawne zarzàdzanie sprz tem dzi ki zintegrowanemu procesorowi serwisowemu i opcjonalnemu adapterowi zdalnego zarzàdzania Remote Supervisor II SlimLine. Panel Light Path Diagnostics umo liwiajàcy w przypadku awarii szybkà identyfi kacj problemu bez koniecznoêci otwierania serwera. Oprogramowanie IBM Director zapewniajàce obs ug wielu systemów operacyjnych, spójnà struktur oraz wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

14 Dane techniczne serwera IBM System x3550 Obudowa Procesor Rack/1U Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/maks. 2,66 GHz/1333 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Xeon (4 MB/maks. 3,0 GHz/1333 MHz) Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 2x4 MB L2 (czterordzeniowy) lub 2x2 MB L2 (dwurdzeniowy) 1 GB/32 GB w pe ni buforowanej pami ci DIMM 667 MHz 2 PCI-Express (x8) Maksymalnie 2 dyski 3.5 lub 4 dyski 2.5 hot-swap SAS HDD lub do 2 dysków simple-swap SATA 293,6 GB hot-swap SAS lub do 1,5 TB simple-swap SATA Zintegrowany podwójny Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 670 W (1/2) Komponenty wymienialne podczas pracy Zasilacze, wentylatory, dyski (w wybranych modelach) Obsługa RAID Zintegrowany RAID-0-1, opcjonalny RAID-5, - 6 Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja IBM PowerExecutive 2.0 (wchodzi w sk ad oprogramowania IBM Director), wbudowany procesor serwisowy, diagnostyczne diody LED, otwierany panel diagnostyczny Light Path Diagnostics Panel, automatyczny restart serwera, opcjonalny adapter Remote Supervisor Adapter II SlimLine, IBM Director, ServerGuide i opcjonalne narz dzie Remote Deployment Manager Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000 Server/Advanced Server, Red Hat Enterprise Linux 3.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0 i 9.0, TurboLinux Enterprise Server 8.0, Novell NetWare 6.5 i VMware ESX Server v2.5 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

15 IBM System x3650 Solidny i niezawodny serwer, zaprojektowany dla aplikacji o krytycznym znaczeniu. Serwer IBM System x3650 oferuje wyjàtkowà wydajnoêç i niezawodnoêç, jest szczególnie przydatny w oêrodkach przetwarzania danych o ograniczonej powierzchni. Standardowo wyposa ony w szereg innowacyjnych rozwiàzaƒ, serwer x3650, dzi ki mechanizmom zarzàdzania z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, pozwala na sta à kontrol zasobów. Oferuje moc obliczeniowà charakterystycznà dla wydajnych dwu- i czterordzeniowych procesorów i imponujàcy podsystem pami ci z 12 gniazdami DIMM. Skalowalna pami ç i podsystem I/O spe niajà wymagania dotyczàce niezawodnoêci i szybkoêci przetwarzania, a zintegrowana macierz RAID skutecznie chroni dane. Wymienialne podczas pracy zasilacze i wentylatory z funkcjà Calibrated Vectored Cooling, pracujàce pod nadzorem narz dzia IBM PowerExecutive, zapewniajà optymalne ch odzenie systemu, dzi ki czemu na dwuprocesorowym serwerze mo na uruchamiaç równolegle dwa ró ne obcià enia, a wszystko w ramach zak adanego bud etu dzia u IT. Serwer 2U wygodny w zarzàdzaniu, instalacji i obs udze. atwa instalacja i zarzàdzanie dzi ki u yciu zaawansowanych, zintegrowanych technologii. Narz dzie Power Executive umo liwiajàce zaawansowane monitorowanie poboru mocy i jednoczesne ograniczenie kosztów ch odzenia. Zintegrowany procesor serwisowy, czuwajàcy nad bezawaryjnà pracà serwera. Oprogramowanie IBM Director zapewniajàce obs ug wielu systemów operacyjnych, spójnà struktur oraz wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

16 Dane techniczne serwera IBM System x3650 Obudowa Procesor Rack/2U Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/ maks. 2,66 GHz/1333 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Xeon (4 MB/ maks. 3,0 GHz/1333 MHz) Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç podr czna (maks) Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej 1, 2, pami ci dyskowej Karta sieciowa 2x4 MB L2 (czterordzeniowy) lub 2x2 MB L2 (dwurdzeniowy) 1 GB/48 GB w pe ni buforowanej pami ci DIMM 667 MHz w 12 gniazdach DIMM 4 PCI-E lub 2 PCI-X i 2 PCI-Express Do 8 dysków hot-swap SAS 1,8 TB hot-swap SAS Zintegrowany podwójny Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 835 W (1/2) Komponenty wymienialne podczas pracy Zasilacze, wentylatory i dyski Obsługa RAID Wbudowana RAID-0, -1, -10, opcjonalna RAID-5, -6 Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja IBM PowerExecutive 2.0 (wchodzi w sk ad oprogramowania IBM Director), wbudowany procesor serwisowy, diagnostyczne diody LED, otwierany panel diagnostyczny Light Path Diagnostics Panel, automatyczny restart serwera, opcjonalny adapter Remote Supervisor Adapter II SlimLine, IBM Director, ServerGuide i opcjonalne narz dzie Remote Deployment Manager Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000/ Advanced Server, Red Hat Linux, SUSE Linux, Novell NetWare, VMware ESX Server letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

17 IBM System x3655 NiezawodnoÊç i wydajnoêç potrzebne w ka dej firmie. Zastosowane w serwerze IBM System x3655 procesory dwurdzeniowe, 16 dost pnych gniazd DIMM i maksymalnie 64 GB pami ci DDR II oraz stabilny podsystem I/O pozwalajà na szeroki wybór konfi guracji. Prostota infrastruktury sprzyja niezawodnoêci i bezpieczeƒstwu danych; szereg rozwiàzaƒ zastosowanych w serwerze funkcja diagnostyczna Light Path Diagnostics, komponenty nadmiarowe i wymienialne podczas pracy (hot-swap) oraz opcjonalny modu Remote Supervisor Adapter II SlimLine. Serwer umo liwia korzystanie ze standardu IPMI 2.0 oraz modu u TPM (Trusted Platform Module). Serwer x3655 to znakomite po àczenie wydajnoêci procesorów AMD Opteron z niezawodnoêcià systemów IBM. Serwer 2U wygodny w zarzàdzaniu, instalacji i obs udze. Prosta instalacja i zarzàdzanie dzi ki u yciu zaawansowanych, zintegrowanych technologii. Narz dzie IBM PowerExecutive pozwalajàce na monitorowanie poboru mocy oraz redukcj kosztów zasilania, ch odzenia i infrastruktury. Zintegrowany procesor serwisowy czuwajàcy nad bezawaryjnà pracà serwera. Oprogramowanie IBM Director zapewniajàce obs ug wielu systemów operacyjnych, spójnà struktur i wszechstronne zarzàdzanie sprz tem. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

18 Dane techniczne serwera IBM System x3655 Obudowa Rack/2U Procesor Dwurdzeniowy procesor AMD Opteron, model 2210, 2212, 2216 lub 2218 Liczba procesorów (min./maks.) 1/2 Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 64 GB pami ci DDR II 667 MHz w 16 gniazdach DIMM Standardowo: 2 PCI-E x8 i 1 PCI-E x4; opcjonalnie: karta noêna 1 HTx, 1 PCI-X 133 MHz lub karta noêna 1 PCI-E x16 Osiem dysków 2,5 hot-swap SAS lub szeêç dysków 3,5 hot-swap SAS/SATA 1,8TB na dyskach SAS lub 4,5TB na dyskach hot-swap SATA Zintegrowane dwa interfejsy Gigabit Ethernet z TOE Zasilacz (stand./maks.) 835 W (1/2) Komponenty wymienialne podczas pracy Zasilacze, wentylatory i dyski Obsługa RAID Wbudowana RAID-0, -1, -10, opcjonalna RAID-5, -6 Zarzàdzanie systemem Kontroler zarzàdzajàcy Baseboard Management Controller zgodny z IPMI 2.0 (standardowo), Remote Supervisor Adapter II SlimLine (opcjonalnie) Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2003 (32-/64-bitowy), Red Hat Enterprise Linux 4.0 (64-bitowy), SUSE Linux Enterprise Server 9.0 (32-/64-bitowy), VMware 3.0 Gwarancja 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

19 IBM System x3755 Znakomita wydajnoêç operacji zmiennoprzecinkowych w przyst pnym cenowo serwerze. IBM System x3755 oferuje rewelacyjnà wydajnoêç wsz dzie tam, gdzie stawia si na intensywne procesy obliczeniowe. Unikalna architektura AMD, obejmujàca zintegrowany kontroler pami ci i technologi HyperTransport sprawia, e serwer x3755 jest wyjàtkowo przydatny do zastosowaƒ wymagajàcych minimalnych opóênieƒ i du ej szybkoêci dost pu do danych w pami ci. ElastycznoÊç konfi guracji pozwala na modernizacj systemów odpowiednio do potrzeb oraz optymalizacj systemu pod kàtem wydajnoêci bàdê kosztu zakupu. Model x3755 to prawdziwy lider szybkoêci dost pu do zasobów pami ci. Obs uga przysz ych procesorów czterordzeniowych otwiera drog do zastosowania w posiadanych serwerach najnowszych rozwiàzaƒ technicznych, gdy tylko stanà si dost pne. Serwer jest w stanie zapewniç pojemnoêç i szybkoêç pami ci niezb dnà w obliczeniach naukowych i technicznych; zarówno w aplikacjach 32-, jak i 64-bitowych szybki dost p do danych ma zasadnicze znaczenie dla wydajnoêci. Niespotykana dotàd wydajnoêç i niezawodnoêç. Najnowsze, wysoko wydajne dwurdzeniowe procesory AMD Opteron. Zintegrowany procesor serwisowy zapewniajàcy zdalnà diagnostyk. FunkcjonalnoÊç Predictive Failure Analysis zaawansowany mechanizm do prognozowania awarii dla procesorów, modu ów VRM, pami ci, dysków i zasilaczy. Panel Light Path Diagnostics pozwalajàcy na szybkà identyfi kacj niesprawnych podzespo ów w przypadku awarii. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

20 Dane techniczne serwera IBM System x3755 Obudowa Procesor Rack/4U Dwurdzeniowy procesor AMD Opteron, model 8220 (max. 2.8GHz) Liczba procesorów (min./maks.) 1/4 lub 2/4 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa 1 MB L2 128 GB pami ci DDR II 667 MHz àcznie 7: 4 PCI-Express (1) x16; (2) x8; (1) x4 i 2 PCI-X (133 MHz/100 MHz) oraz 1 HTx Maksymalnie 4 dyski SAS 1,2 TB hot-swap SAS Zintegrowane dwa interfejsy Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 1500 W (1/2) Komponenty wymienialne podczas pracy Obsługa RAID Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja Zasilacze, wentylatory i dyski twarde Zintegrowana RAID-0, -1, -10, opcjonalna RAID-5 Kontroler zarzàdzajàcy Baseboard Management Controller zgodny z IMPI 2.0 (standardowo), RSA II SlimLine (opcjonalnie) Microsoft Windows 2003 (32-bitowy/64-bitowy), Red Hat Enterprise Linux 4.0 (32-bitowy/64-bitowy), SUSE Linux Enterprise Server 9.0 (32-bitowy/64-bitowy), VMware ESX Server letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

21 IBM System x3800 Wysoko wydajny, wszechstronny serwer z du à wewn trznà pami cià masowà przeznaczony dla zaawansowanych rozwiàzaƒ. Serwer IBM System x3800 charakteryzuje si znakomità wydajnoêcià, dost pnoêcià i atwoêcià zarzàdzania. Zastosowano w nim zaawansowane, zintegrowane rozwiàzania techniczne, gwarantujàce bezpieczeƒstwo inwestycji rozwiàzania, których mo na by oczekiwaç w systemach wysokiej klasy - dost pne w cenie, na którà mogà sobie pozwoliç Êrednie fi rmy. x3800 to pierwszy model z rodziny System x zaprojektowany w oparciu o architektur IBM X3 trzecià generacj technologii IBM Enterprise X- Architecture inspirowanej rozwiàzaniami spotykanymi w komputerach mainframe. Model x3800 znakomicie sprawdza si w obs udze aplikacji krytycznych dla dzia ania przedsi biorstwa, takich jak: systemy ERP, oprogramowanie wspomagajàce prac grupowà (aplikacje IBM Lotus Notes i Microsoft Exchange do obs ugi poczty elektronicznej), serwery terminali i aplikacje obs ugi baz danych. Âwietnie nadaje si do intensywnego przetwarzania transakcyjnego i realizacji tradycyjnych funkcji serwerów infrastruktury. Wysoko wydajny serwer z mo liwoêcià rozbudowy do 4 procesorów. Mo liwoêç uruchamiania 32- i 64-bitowych aplikacji, dzi ki wydajnym nowym procesorom Intel Xeon MP z technologii EM64T. Gwarancja zwi kszonej niezawodnoêci, dzi ki zastosowaniu technologii IBM Active Memory i IBM Memory ProteXion zapobiegajàcym przestojom serwera. Wi ksza dost pnoêç serwera, dzi ki oferowanym w standardzie funkcjom monitorowania sprz tu i ostrzegania. Proste i sprawne zarzàdzanie zabezpieczeniami systemu przed wirusami i innymi zagro eniami poprzez modu Trusted Platform Module (TPM). Dostarczane z serwerem oprogramowanie IBM Director umo liwiajàce wszechstronne zarzàdzanie sprz tem przy u yciu wygodnego interfejsu u ytkownika. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

22 Dane techniczne serwera IBM System x3800 Obudowa Procesor Wie a lub monta w stela u (7U) Intel Xeon MP (jednordzeniowy) maks. 3,66 GHz lub Intel Xeon MP (dwurdzeniowy) maks. 3,5 GHz/667 MHz Liczba procesorów (min./maks.) 1/4 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa Zasilacz (stand./maks.) Komponenty wymienialne podczas pracy Obsługa RAID Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja 1 MB L2 na procesor (jednordzeniowy) i 2x2 MB L2 (procesory dwurdzeniowe) oraz zintegrowana pami ç podr czna XceL4v Dynamic Server Cache 1 GB lub 2 GB/64 GB pami ci SDRAM PC DDR II 2 Active PCI-X 2.0/266 MHz i 4 PCI-Express x8 Maksymalnie 12 dysków 3.5 Serial Attached SCSI (SAS) 3.6 TB SAS (wspiera dyski 300GB SAS) Zintegrowany podwójny Gigabit Ethernet 775 W 2/3 wymienialne podczas pracy (N+1) Zasilacze, wentylatory, dyski, pami ci oraz adaptery PCI-X Opcjonalnie RAID-0, -1, -5 (ServeRAID -8i) Alert on LAN 2, automatyczny restart serwera, IBM Director, IBM ServerGuide, Remote Supervisor Adapter II SlimLine (opcjonalnie), Light Path Diagnostics (z niezale nym zasilaniem), funkcja Predictive Failure Analysis obejmujàca procesory, VRM, wentylatory, zasilacze i pami ç, Wake on LAN Microsoft Windows Server 2003 (wersje Standard i Enterprise, 32-bitowe i x64), 32- i 64-bitowe systemy Red Hat Enterprise Linux oraz SUSE Enterprise Linux, VMware ESX Server 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

23 IBM System x3850 Nowy, kompaktowy czteroprocesorowy serwer dla 64-bitowych aplikacji warstwy poêredniej. IBM System x3850 oferuje wyjàtkowà wydajnoêç, bardzo ma e opóênienia oraz wysokà dost pnoêç i atwoêç zarzàdzania w po àczeniu z zaawansowanymi, zintegrowanymi technologiami, które zapewniajà bezpieczeƒstwo inwestycji w rozwiàzania informatyczne. Serwer x3850 zosta zaprojektowany w oparciu o 64-bitowe procesory Intel Xeon MP i architektur IBM X3, trzecià generacj technologii IBM Enterprise X-Architecture, inspirowanà rozwiàzaniami spotykanymi w komputerach mainframe. Serwer ten znakomicie sprawdza si w obs udze aplikacji krytycznych dla dzia ania przedsi biorstwa, takich jak: systemy ERP, serwery baz danych lub specjalistyczne aplikacje oparte na technologii Java, np. IBM WebSphere. Âwietnie nadaje si do intensywnego przetwarzania transakcyjnego. Wysoko wydajny czteroprocesorowy serwer, wyposa ony w procesory Intel Xeon MP z technologià EM64T, umo liwiajàcy uruchamianie 32- i 64-bitowych aplikacji. Gwarancja zwi kszonej niezawodnoêci dzi ki technologii IBM Active Memory. Zintegrowane funkcje monitorowania sprz tu i ostrzegania z mo liwoêcià rozbudowy o zaawansowany adapter zdalnego nadzoru Remote Supervisor Adapter (RSA). Proste i sprawne zarzàdzanie zabezpieczeniami przy u yciu zintegrowanych sprz towych funkcji ochrony, obs ugujàcych uwierzytelnianie u ytkowników i zabezpieczajàcych system przed wirusami i innymi zagro eniami poprzez modu Trusted Platform Module (TPM). Oprogramowanie IBM Director umo liwiajàce wszechstronne zarzàdzanie sprz tem przy u yciu wygodnego interfejsu u ytkownika. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

24 Dane techniczne serwera IBM System x3850 Rozmiar Procesor Stela /3U Intel Xeon MP (jednordzeniowy) maks. 3,66 GHz lub Intel Xeon MP (dwurdzeniowy) maks. 3,5 GHz/667 MHz Liczba procesorów (min./maks.) 1/4 Pami ç podr czna (maks.) Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Złàcza Wn ki na dyski Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Karta sieciowa Zasilacz (stand./maks.) Komponenty wymienialne podczas pracy Obsługa RAID Zarzàdzanie systemem Obsługiwane systemy operacyjne Gwarancja 1 MB L2 na procesor (jednordzeniowy) i 2x2 MB L2 (procesory dwurdzeniowe) oraz zintegrowana pami ç podr czna XceL4v Dynamic Server Cache 2 GB/64 GB pami ci SDRAM PC DDR II 2 Active PCI-X 2.0/266 MHz i 4 PCI-Express x8 Do 6 dysków 2,5 Serial Attached SCSI (SAS) 440,4 GB na dyskach Serial Attached SCSI Zintegrowane dwa interfejsy Gigabit Ethernet 1300 W (1/2), wymienialne podczas pracy Zasilacze, wentylatory, pami ç, dyski twarde i adaptery PCI-X Opcjonalnie RAID-0, -1, -5 (ServeRAID -8i) Alert on LAN, automatyczny restart serwera, IPMI 2.0, IBM Director, IBM ServerGuide, Remote Supervisor Adapter II SlimLine (opcjonalnie), Light Path Diagnostics (z niezale nym zasilaniem), funkcja Predictive Failure Analysis obejmujàca dyski twarde, procesory, VRM, wentylatory, zasilacze i pami ç, Wake on LAN Microsoft Windows Server 2003 (wersje Standard i Enterprise, 32-bitowe i x64), Red Hat Linux, SUSE Linux, Microsoft Windows 2000 (Server i Advanced Server), VMware ESX Server 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

25 IBM System x3950 Wysoka wydajnoêç, elastyczne partycjonowanie i najwy sza dost pnoêç, niezb dna do obs ugi baz danych, systemów ERP i konsolidacji serwerów. Serwer IBM System x3950 zosta zbudowany w oparciu o architektur IBM X3, która wnios a szereg udoskonaleƒ do bran y serwerów z procesorami x64. Równowaga mi dzy znakomità wydajnoêcià procesorów 64-bitowych a wysokà dost pnoêcià sprawia, e serwer x3950 jest znakomità odpowiedzià na dynamicznie zmieniajàce si potrzeby fi rm. Wprowadzono w nim liczne rozwiàzania, u atwiajàce modularnà rozbudow i partycjonowanie. Kluczowe znaczenie ma tutaj konstrukcja oparta na czteroprocesorowych kasetach o wysokoêci 3U, wyposa onych w 6 gniazd I/O. Wychodzàc od podstawowej Wysoko wydajny czteroprocesorowy serwer, wyposa ony w wydajne procesory Intel Xeon MP z technologià EM64T, umo liwiajàcy uruchamianie 32- i 64-bitowych aplikacji. Gwarancja zwi kszonej niezawodnoêci dzi ki technologii IBM Active Memory. Optymalna wydajnoêç i ywotnoêç dzi ki technologii IBM Calibrated Vectored Cooling usprawniajàcej ch odzenie podzespo ów wewn trznych. Zintegrowane funkcje monitorowania sprz tu i ostrzegania, z mo liwoêcià rozbudowy o zaawansowany adapter zdalnego nadzoru Remote Supervisor Adapter (RSA). Proste i sprawne zarzàdzanie zabezpieczeniami przy u yciu zintegrowanych sprz towych funkcji ochrony, obs ugujàcych uwierzytelnianie u ytkowników i zabezpieczajàcych system przed wirusami i innymi zagro eniami poprzez modu Trusted Platform Module (TPM). Oprogramowanie IBM Director umo liwiajàce wszechstronne zarzàdzanie sprz tem przy u yciu wygodnego interfejsu u ytkownika. konfi guracji dwuprocesorowej, mo na w miar potrzeb stopniowo dodawaç procesory, gniazda I/O oraz pami ç. Mo liwoêç rozbudowy konfi guracji do 32 procesorów w oêmiu kasetach otwiera drog do pe nego wykorzystania elastycznych mechanizmów partycjonowania i zbudowania optymalnej konfi guracji skalowalnej w gór (bazy danych, systemy ERP) albo wszerz (konsolidacja serwerów). Model x3950 oferuje po àczenie cech niespotykanych w tej klasie serwerów standardowych i mo liwoêç stopniowanej rozbudowy, 64-bitowe adresowanie pami ci, mechanizmy redukcji opóênieƒ wywodzàce si z komputerów mainframe, zaawansowane techniki zapewnienia dost pnoêci z mo liwoêcià stopniowej rozbudowy, a wszystko to w cenie ni szej ni cena systemów RISC/UNIX o porównywalnej wydajnoêci. Wiele ze zintegrowanych funkcji i nowatorskich rozwiàzaƒ zastosowanych w serwerze x3950 zapewnia bezpieczeƒstwo inwestycji, przygotowujàc organizacj na nast pny etap ewolucji technologii serwerów korporacyjnych na migracj do aplikacji 64-bitowych dzia ajàcych na procesorach x86. CENA Sprawdê u swojego Dystrybutora GWARANCJA 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta z mo liwoêcià przed u enia na kolejny okres. : Wojciech Wszół System x Sales odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

26 Dane techniczne serwera IBM System x3950 Rozmiar Stela /3U (na ka dà kaset ) Procesor Intel Xeon MP (dwurdzeniowy) maks. 3,5 GHz/667 MHz Liczba procesorów (min./maks.) 2/4 na kaset, 32 na konfi guracj Pami ç podr czna (maks.) 2x2 MB L2 (dwurdzeniowy), do 16 MB L3 Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) 2 GB/64 GB pami ci SDRAM PC DDR II na kaset, maksymalnie 512 GB Złàcza 6/6 (na kaset ) Active PCI-X 2.0, wszystkie gniazda obs ugujà cz stotliwoêç maks. 266 MHz Wn ki na dyski Do 6 dysków 2,5 Serial Attached SCSI (SAS) (na kaset ) Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 440,4 GB na kaset, na nap dach dysków twardych SAS Karta sieciowa Zintegrowane dwa interfejsy Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 1300 W (2/2) Komponenty wymienialne podczas pracy Zasilacze, wentylatory, pami ç, dyski twarde i adaptery PCI-X Obsługa RAID Opcjonalnie RAID-0, -1, -5 (ServeRAID -8i) 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i uk adów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i uk adami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy uk ady pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

27 Dane techniczne serwera IBM System x 3200 System x 3250 System x 3400 System x 3455 Obudowa Wie a, opcjonalnie rack 5U (tower-to-rack kit) Rack /1U Tower, opcjonalnie rack 5U (tower-to-rack kit) Rack/1U Procesor (pami ç podr czna L2/zegar procesora/maks. cz stotliwoêç szyny FSB Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/maks. 2,13 GHz/1066 MHz), dwurdzeniowy Intel Xeon (4 MB/maks. 2,4 GHz/1066 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Pentium D (2x2 MB/maks. 3,4 GHz/800 MHz) Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/maks. 2,4 GHz/1066 MHz), dwurdzeniowy Intel Xeon (2 MB lub 4 MB/maks. 2,4 GHz/1066 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Pentium D (2x2 MB/maks. 3,4 GHz/800 MHz) Czterordzeniowy Intel Xeon (2x4 MB/maks. 1,86 GHz/1066 MHz) lub dwurdzeniowy Intel Xeon (4 MB/maks. 2,0 GHz/1333 MHz) Dwurdzeniowy procesor AMD Opteron, model 2210, 2214, 2216, 2218, lub 2220 Liczba procesorów (min./maks.) 1/1 1/1 1/2 1/2 Pami ç podr czna (maks.) 2x4 MB L2 (czterordzeniowy) lub 2x2 MB L2 (dwurdzeniowy) 2 MB na procesor Pami ç operacyjna 1, 3 (stand./maks.) Maks. 8 GB pami ci DDR II 667 MHz 512 MB lub 1 GB/8 GB DDR II 667 MHz w 4 gniazdach DIMM 1 GB/32 GB w pe ni buforowanej pami ci DIMM 667 MHz w 8 gniazdach DIMM 2 x 512 MB/48 GB pami ci SDRAM PC5300 ECC DDR II Chipkill 667 MHz w 12 gniazdach DIMM Złàcza 3 PCI i 2 PCI-Express (x8, x1) 2 PCI-Express (x8) 3 PCI-Express, 2 PCI-X i 2 PCI Standardowo PCI-Express (1) x16; opcjonalnie (1) x8 lub (1) HTx Wn ki na dyski 4 dyski twarde Serial ATA 3,5 simple-swap lub hot-swap albo 4 dyski twarde Serial Attached SCSI 2,5 lub 3,5 hot-swap Maksymalnie dwa 3,5 dyski twarde simple swap Serial ATA albo dwa 3,5 hot-swap Serial ATA lub Serial Attached SCSI (SAS), albo cztery 2,5 hot-swap SAS Maksymalnie 8 dysków hot-swap SAS lub hot-swap SATA, lub do 4 dysków simple-swap SATA (w zale noêci od modelu) Maksymalnie 2 dyski SATA lub SAS Maksymalny rozmiar wewn trznej pami ci dyskowej 1, 2 Do 1,2 TB na dyskach SAS lub 3,0 TB na dyskach SATA 1,0 TB na dyskach Serial ATA lub 600 GB na dyskach Serial Attached SCSI 4,0 TB hot-swap SATA, 2,4 TB hot-swap SAS lub 2,0 TB simple-swap SATA 1,5 TB SATA lub 600 GB SAS Karta sieciowa Zintegrowany Gigabit Ethernet Zintegrowany podwójny Gigabit Ethernet Zintegrowany Gigabit Ethernet Zintegrowane dwa interfejsy Gigabit Ethernet Zasilacz (stand./maks.) 400 W (1/1) lub nadmiarowy 430 W (2/2) hot-swap (zale nie od modelu) 350 W (1/1) 670 W (1/1) lub 835 W (1/2) 650 W Komponenty wymienialne podczas pracy Nap dy dysków twardych, zasilacze (zale nie od modelu) Dyski Serial ATA i Serial Attached SCSI Zasilacz, wentylatory i nap dy dysków twardych (wybrane modele) Obsługa RAID Zintegrowana sprz towa RAID-0, -1 (w zale noêci od modelu). Opcjonalna modernizacja do RAID-5 i RAID-6 Zintegrowany sprz towy RAID-0, -1 (w zale noêci od modelu) Wbudowana RAID-0/-1/-10, opcjonalna RAID-5 Opcjonalny RAID -0, -1 Zarzàdzanie systemem Mini-BMC zgodny z IPMI 1.5, IBM Director, Alert Standard Format 2.0, IBM ServerGuide, opcjonalny Remote Supervisor Adapter II i opcjonalny Remote Deployment Manager Mini-BMC zgodny ze standardem IPMI 1.5, Automatic Server Restart, BM Director, IBM ServerGuide, Remote Deployment Manager, IBM Wake on LAN, opcjonalny Remote Supervisor Adapter II SlimLine Automatyczny restart serwera; Predictive Failure Analysis dla nap dów dysków twardych, procesorów, VRM, wentylatorów i pami ci; wbudowany procesor zarzàdzajàcy IPMI System Management Processor; IBM Director; opcjonalny adapter Remote Supervisor Adapter II SlimLine i ServerGuide Wbudowany procesor zarzàdzania systemem (zgodny z IPMI 2.0), Cluster Systems Management, IBM Director Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition, Windows Small Business Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare, IBM OS 4690 Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition/Web Edition, Windows Small Business Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Windows 2000 Server i Advanced Server, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000/ Advanced Server, Red Hat Linux, SUSE Linux, Novell NetWare, VMware ESX Server, SCO UnixWare, SCO OpenServer Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Linux, SUSE Linux Gwarancja Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta (w zale noêci od modelu) Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta Roczna lub 3-letnia ograniczona gwarancja z naprawà u klienta (w zale noêci od modelu) Roczna ograniczona gwarancja z naprawà u klienta 1 Uzyskanie maksymalnej pojemnoêci wewn trznych dysków twardych i pami ci mo e wymagaç wymiany wszelkich standardowych dysków twardych i układów pami ci, po czym obsadzenia wszystkich wn k i gniazd pami ci dyskami i układami o maksymalnej dost pnej pojemnoêci. 2 W przypadku wielkoêci pami ci masowej 1 GB = bajtów, a 1 TB = bajtów. Dost pna wielkoêç jest mniejsza. 3 Gdy układy pami ci DIMM PC o pojemnoêci 4 GB b dà dost pne. odwiedê: ibm.com/systems/pl/x (22)

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

Innowacje w standardzie

Innowacje w standardzie Serwery IBM System x Innowacje w standardzie Serwery IBM System x3400 i x3500 w obudowie typu wieża oraz serwery x3550 i x3650 do instalacji w stelażu przemysłowym. Serwery IBM System x3755 (na dole),

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 388000-2014 z dnia 2014-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrów Wielkopolski Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy o poniższych parametrach Typ

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna załącznik nr 3. Wymagania minimalne. 4GB DDR3 Registered DIMMs.

Specyfikacja techniczna załącznik nr 3. Wymagania minimalne. 4GB DDR3 Registered DIMMs. Specyfikacja techniczna załącznik nr 3 1. Serwer kopii zapasowych 1 2 Obudowa Typ procesora Obudowa typu RACK z możliwością zamontowania w standardowej szafie rack 19"(wysokość 5U max). Procesor czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na przedmiot zamówienia składają się dwa zadania: Zadanie 1 Modernizacja klastra HACMP wykorzystywanego przez Zamawiającego Opis istniejącego środowiska:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia z podziałem na części jest dostawa:. CZĘŚĆ I a. serwer typu Blade wraz z elementami uzupełniającymi i oprogramowaniem do zarządzania - szt. 2 b. uniwersalna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IBM BladeCenter

Rozwiązania IBM BladeCenter Innowacyjna technologia modularna zapewnia wyjątkową wydajność, gęstość instalacji i dostępność po przystępnych cenach Rozwiązania IBM BladeCenter instalować wysokowydajne, wymienialne podczas pracy serwery

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4

IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4 IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4 Imponujące połączenie wydajności i energooszczędności 2 Prezentacja linii serwerów IBM System x M4 Rodzina serwerów IBM System x M4 Gdy Twoja firma

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Macierze dyskowe iscsi DSA E-Series

Macierze dyskowe iscsi DSA E-Series Wideo Macierze dyskowe iscsi DSA E-Series Macierze dyskowe iscsi DSA E-Series www.boschsecurity.pl u Łatwe do rozbudowy sieciowe rozwiązanie do zapisu kontroler z 12 wewnętrznymi dyskami twardymi i możliwością

Bardziej szczegółowo

Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach. MAXDATA PLATINUM Server 820 R

Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach. MAXDATA PLATINUM Server 820 R Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach MAXDATA PLATINUM Server 820 R MAXDATA PLATINUM 820 R: Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach Wyposa enie standardowe MAXDATA PLATINUM 820 R to serwer zoptymalizowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 Serwery i oprzyrządowanie oraz oprogramowanie systemowe i bazodanowe dla Portalu

Załącznik Nr 10 Serwery i oprzyrządowanie oraz oprogramowanie systemowe i bazodanowe dla Portalu Załącznik Nr 10 Serwery i oprzyrządowanie oraz oprogramowanie systemowe i bazodanowe dla Portalu System zaoferowany będzie dostarczony w architekturze sprzętowej, systemowej i bazodanowej pozwalającej

Bardziej szczegółowo

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER KinoSerwer Zewnętrzna biblioteka filmowa KINOSERWER do przechowywania plików filmowych DCP, o pojemności minimalnej 12TB z możliwością rozbudowy do 42TB. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

GOPS.SP Zabierzów, dnia r.

GOPS.SP Zabierzów, dnia r. GOPS.SP.271.1.215.2016 Zabierzów, dnia 10.11.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie, 32-080 Zabierzów ul. Cmentarna 2, zaprasza do złożenia ofert na: 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER KinoSerwer Zewnętrzna biblioteka filmowa KINOSERWER do przechowywania plików filmowych DCP, o pojemności minimalnej 12TB z możliwością rozbudowy do 42TB. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

Redundantne zasilanie i przynajmniej dwa zasilacze typu HotPlug o mocy nie mniejszej niŝ 750W

Redundantne zasilanie i przynajmniej dwa zasilacze typu HotPlug o mocy nie mniejszej niŝ 750W Załącznik I do siwz CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Dostawa serwera dwuprocesorowego opartego o procesory 6-rdzeniowe ze wsparciem architektury NUMA SZTUK 2 (dwa) [CPV 48821000-9] (Serwery sieciowe) wraz z macierzą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Serwer biznesowy o podwójnym zastosowaniu moc obliczeniowa i pamięć masowa w jednej obudowie

Serwer biznesowy o podwójnym zastosowaniu moc obliczeniowa i pamięć masowa w jednej obudowie QNAP TDS-16489U-SB3 66 636,11 PLN brutto 54 175,70 PLN netto Producent: QNAP Firma QNAP rozwija innowacyjność w segmencie serwerów biznesowych i wprowadza do oferty TDS-16489U wydajny podwójny serwer łączący

Bardziej szczegółowo

1. Serwer Lenovo IBM x3550m5 (2 x Xeon E5-2640 v3/ 96GB RAM/ 4x HDD 600GB@15k) 96 GB TruDDR4 Memory LRDIMMs

1. Serwer Lenovo IBM x3550m5 (2 x Xeon E5-2640 v3/ 96GB RAM/ 4x HDD 600GB@15k) 96 GB TruDDR4 Memory LRDIMMs Załącznik1 1. Serwer Lenovo IBM x3550m5 (2 x Xeon E5-2640 v3/ 96GB RAM/ 4x HDD 600GB@15k) Obudowa 1U Rack Procesor /Cache 2 x Xeon E5-2640 v3, 18-rdzeni na każdy procesor Pamięć 96 GB TruDDR4 Memory LRDIMMs

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor)

Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor) Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor) Podzespoły jednostki komputerowej Procesor: Proponowane Intel Pentium G3250 3,2 GHz Minimalne wymagane parametry przedmiotu zamówienia określone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamawianego sprzętu

Specyfikacja zamawianego sprzętu Specyfikacja zamawianego sprzętu CZĘŚĆ I 1. Zasilacz UPS 20 sztuk Zasilacz UPS o następującej minimalnej konfiguracji lub równoważny*: 1 Moc wyjściowa 300W / 500 VA 2 Napięcie wyjściowe 230V 3 4 Gniazda

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery)

Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery) Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery) I. Serwer - Typ 1 Liczba sztuk: 2 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

komputerów typu notebook, urządzeń drukujących oraz serwera z systemem operacyjnym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

komputerów typu notebook, urządzeń drukujących oraz serwera z systemem operacyjnym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285,

Bardziej szczegółowo

2014 LENOVO INTERNAL. ALL RIGHTS RESERVED

2014 LENOVO INTERNAL. ALL RIGHTS RESERVED 2014 LENOVO INTERNAL. ALL RIGHTS RESERVED 3 SUSE OpenStack - Architektura SUSE OpenStack - Funkcje Oprogramowanie Open Source na bazie OpenStack Scentralizowane monitorowanie zasobów Portal samoobsługowy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IBM BladeCenter

Rozwiązania IBM BladeCenter Innowacyjna technologia modularna zapewnia wyjątkową wydajność, gęstość instalacji i dostępność po przystępnych cenach Rozwiązania IBM BladeCenter instalować wysokowydajne, pracy 2-procesorowe serwery

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Complex Computers sp. z o.o. ul. Targowa 18 25-520 Kielce. Producent:.. Typ :.. - Mbps dla kanału 28MHz i modulacji 32QAM

FORMULARZ CENOWY. Complex Computers sp. z o.o. ul. Targowa 18 25-520 Kielce. Producent:.. Typ :.. - Mbps dla kanału 28MHz i modulacji 32QAM FORMULARZ CENOWY Complex Computers sp. z o.o. ul. Targowa 8 25-520 Kielce nazwa i adres oferenta Lp. Opis zadania i wymagane parametry Producent i typ urządzeń, oferowane parametry ilość Cena netto Wartość

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

IBM System x wydajne, niedrogie i niezawodne serwery

IBM System x wydajne, niedrogie i niezawodne serwery IBM System x wydajne, niedrogie i niezawodne serwery IBM System x to oferta serwerów IBM, które wywodzą się z tradycji serwerów PC, Netfinity i xseries. 1 GNIAZDO PROCESORA 2 GNIAZDA PROCESORA 4 GNIAZDA

Bardziej szczegółowo

KATALOG SERWERÓW ACTINA SOLAR

KATALOG SERWERÓW ACTINA SOLAR KATALOG SERWERÓW ACTINA SOLAR Serwery: wolnostojące stelażowe wielowęzłowe kasetowe Właścicielem marki Actina oraz producentem komputerów i serwerów Actina jest firma ACTION S.A. wiodący dostawca branży

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, 27.06.2014 r. PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU UL. WIĘŹNIÓW OŚWIĘCIMIA 20 32-603 OŚWIĘCIM WSZYSCY WYKONAWCY ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé. MAXDATA PLATINUM Server 520

Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé. MAXDATA PLATINUM Server 520 Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé MAXDATA PLATINUM Server 520 MAXDATA PLATINUM Server 520: Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé Wyposa enie standardowe Serwer MAXDATA PLATINUM 520 ³¹czy w sobie

Bardziej szczegółowo

To najbardziej zaawansowany model w segmencie Midrange. MAXDATA PLATINUM Server 5220 I

To najbardziej zaawansowany model w segmencie Midrange. MAXDATA PLATINUM Server 5220 I To najbardziej zaawansowany model w segmencie Midrange MAXDATA PLATINUM Server 5220 I MAXDATA PLATINUM Server 5220 I: To najbardziej zaawansowany model w segmencie Midrange Wyposa enie standardowe MAXDATA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2/2015

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2/2015 Mrowino, dnia 13 stycznia 2015 Nazwa Zamawiającego: CGS Studio Kubiak i Wspólnicy sp.j. Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 779-10-17-146 Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2/2015 W związku z realizacją projektu:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Procesor Intel Pentium IV 524 3,06GHz z technologią HT Płyta główna Gigabyte GA P4-775 8I945GMZE VGA/S2

Szanowni Państwo. Procesor Intel Pentium IV 524 3,06GHz z technologią HT Płyta główna Gigabyte GA P4-775 8I945GMZE VGA/S2 Szanowni Państwo PoniŜej prezentujemy zestawy komputerowe oferowane przez naszą firmę. Cena komputera nie obejmuje monitora, myszy, klawiatury, głośników oraz oprogramowania. Zestawy objęte są 24-miesięcznym

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM

SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM Nr postępowania: DZP.272-28/13 Zał. nr 2 do SIWZ/Zał. nr 2 do umowy Nazwa parametru Szafa RACK Zasilacze awaryjne UPS Przełącznik KVM Konsola LCD SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM minimalne SZAFA SERWEROWA

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne

Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 1 do SIWZ Procesor Płyta główna Pamięć RAM HDD Kontroler macierzowy Napęd optyczny Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

IBM BladeCenter: właściwy wybór

IBM BladeCenter: właściwy wybór Otwarte, nieskomplikowane i ekologiczne serwery dla przedsiębiorstw o zróżnicowanych potrzebach IBM BladeCenter: właściwy wybór Najwa niejsze informacje Wdrażanie innowacji w ramach elastycznej architektury

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

SKORYGOWANY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

SKORYGOWANY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 SKORYGOWANY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 Serwery typu BLADE (2 szt.) producent.. L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4

IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4 IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4 Imponujące połączenie wydajności i energooszczędności 2 Prezentacja linii serwerów IBM System x M4 Rodzina serwerów IBM System x M4 Gdy Twoja firma

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne)

Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) Znak sprawy: BDG-III-3820-19/07 CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) 1. ZESTAW SERWERÓW dla bardzo duŝego Wydziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

WYKAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WYKAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zał. Nr 5- do SIWZ- dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby WAM OReg Lublin SERWER typu RACK 19 1 szt. 1 Obudowa Obudowa z moŝliwością montaŝu w szafie rack

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo