Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach. MAXDATA PLATINUM Server 820 R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach. MAXDATA PLATINUM Server 820 R"

Transkrypt

1 Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach MAXDATA PLATINUM Server 820 R

2 MAXDATA PLATINUM 820 R: Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach Wyposa enie standardowe MAXDATA PLATINUM 820 R to serwer zoptymalizowany do monta u w zestawach typu rack, przeznaczony do zastosowania w Srednich przedsiêbiorstwach a tak e w du ych serwerowniach osrodków obliczeniowych. Komputer spe³nia tu typowe zadania serwera sieciowego, np. jako Domain-Controller, DNS-Server, Gateway lub Firewall-Server. Komputer MAXDATA PLATINUM 820 R ma wyposa enie dostosowane specjalnie do tych zadañ. Karta sieciowa 1 GBit umo liwia szybkie po³¹czenie z infrastruktur¹ sieci, zintegrowany kontroler S-ATA RAID zapewnia wymagane bezpieczeñstwo danych. 64-bitowy slot PCI-X zapewnia szerokie pasmo transferu danych w systemie. Komputer MAXDATA PLATINUM 820 R mo e pomiesciæ maks. cztery dyski S-ATA, umo liwiaj¹c zorganizowanie macierzy RAID 5 a nawet RAID 10 na jednej jednostce wysokosci. Opcjonalnie system mo e byæ wyposa ony w dodatkowy kontroler S-ATA RAID. wy³¹czony lub nie dzia³a system operacyjny. Zawarte w zakresie dostawy oprogramowanie do zarz¹dzania serwerem kontroluje stale komponenty sprzêtowe i automatycznie restartuje serwer w razie zak³óceñ w pracy systemu operacyjnego. Dziêki temu zarz¹dzanie sieci¹ i systemem mo e byæ rozci¹gniête na p³ytê serwera, umo liwiaj¹c zarz¹dzanie ca³osci¹ infrastruktury IT z poziomu wspólnej konsoli. Oprogramowanie zawarte na MAXStart-CD znacz¹co u³atwia zainstalowanie serwera. Interaktywny kreator instalacji ze zintegrowan¹ kontrol¹ poprawnosci instalacji, instaluje system operacyjny i konfiguruje sprzêt, zapewniaj¹c w ten sposób maksymaln¹ stabilnosæ systemu. Komputer MAXDATA PLATINUM 820 R jest wyposa any w procesor Celeron albo Intel Pentium 4. Komputer jest wyposa ony w zintegrowany system zarz¹dzania, co sprawia, e nie ma potrzeby stosowania dodatkowego sprzêtu do zdalnego zarz¹dzania serwerami. System zarz¹dzania serwerem jest po³¹czony z zasilaniem rezerwowym (standby) i jest aktywny nawet, gdy serwer jest

3 Fakty Procesor Intel Pentium 4 Procesor Intel Pentium 4, taktowany zegarem maks. 3,0 GHz 800 MHz Front Side Bus 1 MB 2nd-Level-Cache Procesor Intel Celeron Procesor Intel Celeron, taktowany zegarem maks. 2,6 GHz, 400 MHz Front Side Bus, 128 KB 2nd-Level-Cache Procesor Intel Celeron, taktowany zegarem maks. 2.4 GHz, 533 MHz Front Side Bus, 256 KB 2nd-Level-Cache System Chipset Intel E bitowyslot 33 MHz PCI Sprzêtowe monitorowanie procesorów, pamiêci, wentylatorów, zasilacza, temperatury Oprogramowanie MAXDATA Server Manager Pamiêæ operacyjna DDR400 SDRAM z ECC 4 gniazda DIMM maks. 4 GB, 1, 2 lub 4 modu³y Porty we/wy 1 port szeregowy 1 z³¹cze PS2 do klawiatury 1 z³¹cze PS2 do myszy 1 z³¹cze USB z przodu, 3 z³¹cza USB 2.0 z ty³u 1 z³¹cze VGA 2 z³¹cza sieciowe System graficzny na p³ycie g³ównej ATI Rage XL, pamiêæ grafiki 8 MB SDRAM, maks. rozdzielczosæ 1600 x 1200 Cechy obudowy Typ obudowy: obudowa typu rack 4 kieszenie do twardych dysków typu hot-plug 1 zasilacz 400 W PFC 230V, 50 Hz lub 115V, 60 Hz W komplecie szyny monta owe 19" Akcesoria Klawiatura MAXDATA Keyboard Cherry Mysz Logitech S48a Wheel-Mouse Podrêcznik (w jêzyku niemieckim, inne wersje jêzykowe na zamówienie) Instalacyjny dysk CD MAXStart Server-Installation-CD ze sterownikami i dokumentacj¹ System operacyjny DR DOS Preload Atesty / normy Znak CE (zgodnosæ z Dyrektywami UE) GS (atest bezpieczeñstwa) EN55022/B Emisja zak³óceñ EN55024 OdpornoSæ na zak³ócenia EN60950 & 73/23/EEC Bezpieczeñstwo produktu Wymiary gabarytowe (szerokosæ x wysokosæ x g³êbokosæ) Obudowa typu rackmount: 430 x 43.5 x 569 mm Warunki otoczenia Temperatura pracy +10 do +30 C WilgotnoSæ powietrza 95 % (bez kondensacji) Twarde dyski S-ATA: pojemnosci 80, 120, 160, 250 GB Zintegrowany kontroler IDE Porty IDE: 2 porty Interfejs U-DMA 100 Zintegrowany kontroler S-ATA Porty S-ATA: 2 porty, maks. 2 twarde dyski RAID 0, 1 (tylko w komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows ) Napêdy DVD-ROM, SlimLine FDD 1.44 MB, SlimLine Zintegrowana karta sieciowa 1. karta sieciowa 10/100 MBit/s 2. karta sieciowa 10/100/1.000 MBit/s

4 Opcje rozszerzeñ Kontroler RAID S-ATA Kontroler 3Ware Escalade" , 2 porty Kontroler 3Ware Escalade" , 4 porty Serwis lokalny Komputer MAXDATA PLATINUM 820 R jest sprzedawany standardowo z rocznym serwisem lokalnym z reakcj! nastêpnego dnia roboczego, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8:00 do 18:00. Modu³owy model serwisu umo liwia dostêp do licznych opcji rozszerzenia: Sieæ Karta sieciowa Intel Pro/1000MT Server Karta sieciowa Intel Pro/1000MF Server Obudowy S-ATA Backplane, hot-plug Systemy operacyjne Microsoft Windows Small Business Server 2003 Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SuSE Linux Enterprise Server lata serwisu lokalnego z reakcj¹ nastêpnego dnia roboczego, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8:00 do 18:00. 3 lata serwisu lokalnego z 4-godzinnym czasem reakcji, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00 do 18:00. 3 lata serwisu lokalnego z 4-godzinnym czasem reakcji, od poniedzia³ku do niedzieli w godzinach od 0:00 do 24:00. 4 lata serwisu lokalnego z reakcj¹ nastêpnego dnia roboczego, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8:00 do 18:00. 4 lata serwisu lokalnego z 4-godzinnym czasem reakcji, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00 do 18:00. 4 lata serwisu lokalnego z 4-godzinnym czasem reakcji, od poniedzia³ku do niedzieli w godzinach od 0:00 do 24:00. W obszernej dokumentacji, do³¹czanej do ka dego serwera, mo na znalexæ dane kontaktowe kompetentnych doradców z Centrum Pomocy Technicznej dla Serwerów MAXDATA.

5 Najwa niejsze cechy Zastosowania Ten zoptymalizowany do pracy w zestawach wie owych system mo e byæ stosowany do wielu zadañ, m.in. jako: Domain-Controller Serwer DNS Gateway-/ Firewall-Server Serwer sieci Web Serwer aplikacji System zarz¹dzania serwerem (Server Management) Dostarczone w komplecie oprogramowanie do zarz¹dzania serwerem udostêpnia funkcje, za pomoc¹ których mo na optymalnie administrowaæ serwerem MAXDATA PLATINUM. Rrodowisko administracyjne umo liwia dostêp do udostêpnianych przez serwer danych sprzêtowych i funkcjach sterowania, dziêki czemu administrowanie sprzêtem i przywracanie funkcjonowania komputerów nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Ponadto oprogramowanie to umo liwia monitorowanie stanu komponentów sprzêtowych w czasie rzeczywistym i wyprowadzanie komunikatów ostrzegawczych, co pozwala na wczesne wykrywanie i eliminowanie b³êdów. Aby zaspokoiæ specyficzne potrzeby ma³ych i Srednich przedsiêbiorstw, Windows Small Business Server 2003 jest dostêpny w MAXDATA zarówno w wersji Standard Edition jak i w rozszerzonej wersji Premium Edition. Wersja rozszerzona zawiera dodatkowo Microsoft SQL Server 2000, Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000 oraz Microsoft FrontPage. Najwa niejsze cechy Procesor Intel Pentium 4 lub Intel Celeron Maks. 4 GB DDR400 SDRAM z ECC Obudowa typu Rackmount o wysokosci 1U Zintegrowany kontroler S-ATA RAID 0, 1, dzia³a tylko w systemie operacyjnym Windows Opcja: kontroler RAID S-ATA 3Ware Oprogramowanie MAXDATA Server-Manager Microsoft Windows Small Business Server 2003 Dla przedsiêbiorstw, w których liczba stanowisk pracy nie przekracza 75, MAXDATA oferuje komputer PLATINUM 820 R opcjonalnie z preinstalowanym systemem operacyjnym Windows Small Business Server Nale ¹cy do rodziny Microsoft Windows Server 2003 pakiet Windows Small Business Server 2003 zawiera najnowoczesniejszy, najbardziej niezawodny i ekonomicznie zaprojektowany serwerowy system operacyjny Windows Server 2003 Standard Edition. Dodatkowe komponenty, jak np. Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Outlook 2003 i Microsoft Windows SharePoint" Services umo liwiaj¹ szybkie i nie wymagaj¹ce kosztownych szkoleñ wykorzystanie potencja³u poczty elektronicznej i pracy grupowej na platformie intranetowej i internetowej.

6 MAXDATA Sp. z o.o. Ursynów Business Park Ul. Puawska 303 PL Warszawa Telefon Wszystkie prawa, zmiany i b³êdy zastrze one. Nazwa MAXDATA, logo MAXDATA oraz uk³ad graficzny i dodatki do niniejszej broszury s¹ objête ochron¹ praw autorskich. Microsoft i Windows to zastrze one znaki towarowe nale ¹ce do Microsoft Corporation. Intel to zarejestrowany znak towarowy nale ¹cy do Intel Corporation.

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy Serwer MAXDATA PLATINUM 110 Podręcznik systemowy 2 Spis rzeczy Spis rzeczy 1 Konfigurowanie systemu 5 Ustawianie miejsca serwera... 5 Konfigurowanie systemu... 6 Tylne złącza...6 Włączanie systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Komputery / Serwery / Oprogramowanie

Katalog Produktów. Komputery / Serwery / Oprogramowanie Katalog Produktów 2010 Komputery / Serwery / Oprogramowanie Serwery Actina Solar Firma ACTION S.A., działająca na rynku IT od 1991 roku, systematycznie rozszerza swoja ofertę. Marka Actina została wprowadzona

Bardziej szczegółowo

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: AD-O.272.4.2014 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer wraz z oprogramowaniem do archiwizacji 1 zestaw Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne serwera 1. Typ Serwer 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer 1 szt. Obudowa Płyta główna Chipset płyty głównej Procesor Ilość zainstalowanych procesorów Pamięć RAM Minimalne wymagania Typu Rack

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego

Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANYCH SERWERÓW. 1.1.Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

1. Serwer a) Serwer typu RACK Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer a) Serwer typu RACK Serwer typu RACK szt. 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia minimalne i maksymalne parametry SO/251-0011/14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Dostawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową.

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo