To najbardziej zaawansowany model w segmencie Midrange. MAXDATA PLATINUM Server 5220 I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "To najbardziej zaawansowany model w segmencie Midrange. MAXDATA PLATINUM Server 5220 I"

Transkrypt

1 To najbardziej zaawansowany model w segmencie Midrange MAXDATA PLATINUM Server 5220 I

2 MAXDATA PLATINUM Server 5220 I: To najbardziej zaawansowany model w segmencie Midrange Wyposa enie standardowe MAXDATA PLATINUM 5220 I to najbardziej zaawansowany model w segmencie Midrange. Serwer ten, wyposa ony w jeden lub dwa procesory Xeon" o du ych rezerwach mocy obliczeniowej, jest dobrym rozwi¹zaniem dla Srednich i du ych przedsiêbiorstw, a tak e dla grup roboczych, którym potrzebny jest wyj¹tkowo wydajny serwer. Zale nie od przeznaczenia, serwer PLATINUM 5220 I jest dostêpny w obudowie stoj¹cej lub w systemie wie owym (rack). Bezpieczeñstwo i dyspozycyjnosæ to dwie podstawowe cechy architektury serwerowej komputera PLATINUM 5220 I. Dostêpne jako opcja redundancyjne zasilacze sieciowe, ka dy z niezale nym xród³em zasilania, oraz redundancyjne wentylatory typu hot plug, zapewniaj¹ wysok¹ odpornosæ na awarie. Uzupe³nienie funkcji bezpieczeñstwa serwera MAXDATA PLATINUM 5220 I stanowi opcja hot plug PCI: dziêki temu kartê magistrali komputera g³ównego (host bus adapter) i karty sieciowe mo na bez problemu wymieniaæ, nie przerywaj¹c pracy serwera. Zale nie od przeznaczenia serwer MAXDATA PLATINUM 5220 I mo e byæ wyposa ony w cztero- lub szesciokrotn¹ p³ytké monta ow¹. Przy maksymalnym wyposa eniu systemu w 10 twardych dysków komputer PLATINUM 5220 I dysponuje pamiêci¹ o pojemnosci 1,44 TB. P³yta g³ówna obs³uguje tak e inne opcje bezpieczeñstwa. Opcjonalny mirroring pamiêci operacyjnej poprawia spójnosæ pamiêci, a dziêki jednoczesnemu dostêpowi do obu modu³ów zwiêksza te szybkosæ dostêpu do pamiêci. Dziêki mo liwosci uaktywniania w razie potrzeby kontroler Dual SCSI Ultra 320 ma wszystkie funkcje dodatkowego kontrolera MAXDATA RAID (MROMBU42E) klasy RAID 5 z 128 MB pamiêci podrêcznej (cache).

3 Fakty Procesor(y) Procesor Dual Intel Xeon", taktowanie procesora z czêstotliwosci¹ maks. 3,6 GHz magistrala Front Side Bus 800 MHz FC-mPGA2 (Socket 604) 1 MB 2nd-Level-Cache System MAXDATA Server Manager Chipset Intel E gniazdo PCI Express" x8 1 gniazdo PCI Express" x4 2 gniazda 64-bitowe / 133 MHz PCI-X 1 gniazdo 64-bitowe / 100 MHz PCI-X System zarz¹dzania komponentami sprzêtowymi (BMC): CPU, pamiêæ, wentylatory, zasilacz, temperatura Pamiêæ operacyjna DDR2 SDRAM z ECC 8 gniazd DIMM maks. 16 GB, 1, 2, 6 lub 8 modu³ów Porty we/wy 1 szeregowy z przodu, 1 szeregowy z ty³u 1 z³¹cze PS2 do klawiatury 1 z³¹cze PS2 do myszy 2 z³¹cza USB z przodu, 3 z³¹cza USB 2.0 z ty³u 1 z³¹cze VGA 2 z³¹cza sieciowe Cechy obudowy Typ obudowy: Obudowa standardowa lub typu wie a (rack) 3 kieszenie 5,25" z dostêpem z zewn¹trz 1 zasilacz sieciowy PFC 730 W, 230 V / 50 Hz lub 115 V / 60 Hz Akcesoria Klawiatura MAXDATA Keyboard Cherry Mysz optyczna Microsoft Wheel Mouse optical black Podrêcznik u ytkownika w jêzyku niemieckim, inne jêzyki na zamówienie Dysk CD MAXStart z oprogramowaniem do zarz¹dzania i sterownikami, dokumentacj¹ itp. System operacyjny DR DOS Preload Atesty / normy Znak CE (zgodnosæ z Dyrektywami UE) GS (atest bezpieczeñstwa) EN55022 OdpornoSæ na zak³ócenia radioelektryczne EN55024 OdpornoSæ na zak³ócenia radioelektryczne EN60950 & 73/23/EEC Bezpieczeñstwo produktu Wymiary gabarytowe (szerokosæ x wysokosæ x g³êbokosæ) Obudowa stoj¹ca: 218 x 429 x 709 mm Obudowa typu rackmount: 19" x 5 jednostek wysokosci x 696 mm Warunki otoczenia Temperatura pracy +10 do +30 C WilgotnoSæ powietrza 95 % (bez kondensacji) Twarde dyski Maks. 10 twardych dysków SCSI hot plug: PojemnoSci 36.7 GB, 73.4 GB, GB Kontroler IDE na p³ycie g³ównej Porty IDE: 1 port Interfejs U-DMA 100 Kontroler SCSI na p³ycie g³ównej Kontroler LSI 53C1030 : 2 porty Interfejs Ultra 320 SCSI Napêdy DVD-ROM 16x/48x Karta sieciowa na p³ycie g³ównej Karta sieciowa Dual Intel 10/100/1.000 MBit/s System graficzny na p³ycie g³ównej ATI Rage XL, pamiêæ grafiki 8 MB SDRAM, maks. rozdzielczosæ x 1.200

4 Opcje rozszerzeñ Kontroler SCSI RAID Kontroler Intel SRCU42L (RAID 0, 1, 4, 5, 10) Kontroler ICP vortex GDT8x14RZ (RAID 0, 1, 4, 5, 10) Kontroler ICP vortex GDT8x24RZ (RAID 0, 1, 4, 5, 10) RAID Activation Key do kontrolera zintegrowanego na p³ycie g³ównej (RAID 0, 1, 5, 10) RAID Cache Module 128 MB do kontrolera RAID zintegrowanego na p³ycie g³ównej Sieæ Karta sieciowa Intel Pro/1000MT Server Karta sieciowa Intel Pro/1000MF Server Napêd tasmowy (wewnêtrzny) do zabezpieczania danych Tandberg SLR 75 (SCSI) Tandberg SLR 140 (SCSI) Tandberg DLT VS160 (SCSI) HP LTO 2 Ultrium (SCSI) Cechy obudowy Zestaw wie owy 19" do zabudowy w szafie serwerowej 19" Prowadnica kablowa do zabudowy w szafie serwerowej 19" Napéd dyskietek 1.44 MB, 3,5" Napêd dyskietek typu SlimLine do zabudowy w kieszeni 5,25" Dodatkowy, redundancyjny zasilacz sieciowy 730 W PFC Opcja hot plug PCI / PCI ExpressTM Serwis lokalny Komputer MAXDATA PLATINUM 5220 I jest sprzedawany standardowo z rocznym serwisem lokalnym z reakcj! nastêpnego dnia roboczego, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8:00 do 18:00. Modu³owy model serwisu umo liwia dostêp do licznych opcji rozszerzenia: 3 lata serwisu lokalnego z reakcj¹ nastêpnego dnia roboczego, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8:00 do 18:00. 3 lata serwisu lokalnego z 4-godzinnym czasem reakcji, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00 do 18:00. 3 lata serwisu lokalnego z 4-godzinnym czasem reakcji, od poniedzia³ku do niedzieli w godzinach od 0:00 do 24:00. 4 lata serwisu lokalnego z reakcj¹ nastêpnego dnia roboczego, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8:00 do 18:00. 4 lata serwisu lokalnego z 4-godzinnym czasem reakcji, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00 do 18:00. 4 lata serwisu lokalnego z 4-godzinnym czasem reakcji, od poniedzia³ku do niedzieli w godzinach od 0:00 do 24:00. W obszernej dokumentacji, do³¹czanej do ka dego serwera, mo na znalexæ dane kontaktowe kompetentnych doradców z Centrum Pomocy Technicznej dla Serwerów MAXDATA. Systemy operacyjne Microsoft Windows Small Business Server 2003 Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SuSE Linux Enterprise Server 9.0

5 Najwa niejsze cechy Przeznaczenie Bogate wyposa enie w funkcje bezpieczeñstwa czyni z komputera MAXDATA PLATINUM 5220 I idealny serwer do zastosowañ o krytycznym znaczeniu dla biznesu. Serwer baz danych Serwer aplikacji Serwer poczty elektronicznej (Exchange) Serwer terminalowy Technologia Extended Memory 64 Technologia ta to jedna z wielu innowacji w serwerach MAXDATA nowej generacji. Rozszerzenie dotychczasowej architektury umo liwia adresowanie znacznie wiêkszej ilosci pamiêci. Ponadto procesory z technologi¹ Intel EM64T obs³uguj¹ 64-bitowe systemy operacyjne Microsoft, Red Hat i SuSE, a zarazem s¹ ca³kowicie zgodne z aktualnymi 32-bitowymi aplikacjami i systemami operacyjnymi. Oprogramowanie do zarz¹dzania serwerem kontroluje stale komponenty sprzêtowe i restartuje serwer w razie zak³óceñ w pracy systemu operacyjnego. Dziêki temu zarz¹dzanie sieci¹ i serwerem mo e byæ rozci¹gniête na p³ytê serwera, umo liwiaj¹c zarz¹dzanie ca³osci¹ infrastruktury IT z poziomu wspólnej konsoli. Dziêki systemowi zarz¹dzania serwerem administrator ma przy tym sta³y, bezposredni dostêp do serwera niezale nie od stanu systemu operacyjnego. Demand Based Switching Gdy ilosæ zadañ obliczeniowych do wykonania jest niewielka, w razie potrzeby czêstotliwosæ taktowania procesorów mo e byæ zmniejszona z 3,0 GHz do 2,8 GHz, czemu towarzyszy niewielkie obni enie napiêcia j¹dra procesora. W konsekwencji powoduje to obni enie mocy ja³owej i umo liwia oszczêdzanie energii bez zmniejszenia wydajnosci komputera. System zarz¹dzania serwerem (Server Management) Zintegrowany system zarz¹dzania serwerem sprawia, e nie ma potrzeby stosowania dodatkowego sprzêtu do zdalnego zarz¹dzania serwerami. Sprzêtowy system zarz¹dzania serwerem obejmuje ponad 200 komponentów umieszczonych na p³ycie g³ównej serwera i kontroluje podstawowe parametry, jak napiêcie, temperatura i obroty wentylatorów. Zintegrowany system zarz¹dzania serwerem zapewnia, e wszystkie komponenty bêd¹ pracowaæ zgodnie z danymi producenta, a wentylatory bêd¹ niezawodnie spe³niaæ swoje funkcje. System wykrywa natychmiast przegrzane procesory, b³êdy pamiêci i nieupowa nione ingerencje w obudowê. Dziêki po³¹czeniu z zasilaniem rezerwowym (standby), system zarz¹dzania serwerem jest aktywny nawet, gdy serwer jest wy³¹czony i nie dzia³a system operacyjny. Najwa niejsze cechy Procesory Dual Intel Xeon" Technologia Intel Extended Memory 64 (Intel EM64T) Demand Based Switching (DBS) i Intel SpeedStep" Maks. 10 twardych dysków U320 SCSI hot plug Jako opcja - PCI / PCI Express TM maks. 16 GB DDR400 SDRAM z ECC Obudowa standardowa lub typu rackmount Opcja: kontroler MAXDATA RAID MROMBU42E na p³ycie g³ównej

6 MAXDATA Sp. z o.o. Ursynów Business Park Ul. Puawska 303 PL Warszawa Telefon Wszystkie prawa, zmiany i b³êdy zastrze one. Nazwa MAXDATA, logo MAXDATA oraz uk³ad graficzny i dodatki do niniejszej broszury s¹ objête ochron¹ praw autorskich. Microsoft i Windows to zastrze one znaki towarowe nale ¹ce do Microsoft Corporation. Intel to zarejestrowany znak towarowy nale ¹cy do Intel Corporation.

Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach. MAXDATA PLATINUM Server 820 R

Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach. MAXDATA PLATINUM Server 820 R Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach MAXDATA PLATINUM Server 820 R MAXDATA PLATINUM 820 R: Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach Wyposa enie standardowe MAXDATA PLATINUM 820 R to serwer zoptymalizowany

Bardziej szczegółowo

Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé. MAXDATA PLATINUM Server 520

Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé. MAXDATA PLATINUM Server 520 Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé MAXDATA PLATINUM Server 520 MAXDATA PLATINUM Server 520: Bezkompromisowa skalowalnosé i wydajnosé Wyposa enie standardowe Serwer MAXDATA PLATINUM 520 ³¹czy w sobie

Bardziej szczegółowo

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy Serwer MAXDATA PLATINUM 110 Podręcznik systemowy 2 Spis rzeczy Spis rzeczy 1 Konfigurowanie systemu 5 Ustawianie miejsca serwera... 5 Konfigurowanie systemu... 6 Tylne złącza...6 Włączanie systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry techniczne 1. Serwer 2 sztuki Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Wymagane minimalne parametry techniczne serwera

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer 1 szt. Obudowa Płyta główna Chipset płyty głównej Procesor Ilość zainstalowanych procesorów Pamięć RAM Minimalne wymagania Typu Rack

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

Urządzenia peryferyjne 4

Urządzenia peryferyjne 4 Urządzenia peryferyjne 4 Mysz................... 4.02-4.03 Zasilacz................ 4.04-4.05 Obudowa / Obudowa serwer.... 4.05 Obudowy SCSI / IEEE 1394....... 4.06 Zewnętrzna obudowa na dyski IEEE 1394

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Komputery / Serwery / Oprogramowanie

Katalog Produktów. Komputery / Serwery / Oprogramowanie Katalog Produktów 2010 Komputery / Serwery / Oprogramowanie Serwery Actina Solar Firma ACTION S.A., działająca na rynku IT od 1991 roku, systematycznie rozszerza swoja ofertę. Marka Actina została wprowadzona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego

Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego Załącznik do pisma o powtórzeniu czynności oprotestowanych przez AMD Biuro Przedstawicielstwa Handlowego w Polsce i uznanych przez Zamawiającego 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANYCH SERWERÓW. 1.1.Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe Warszawa, 13 grudnia 2013 Zapytanie ofertowe W wyniku otrzymanego dofinansowania w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Część A. Minimum 2,20 GHz, minimum 4 MB pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB

Część A. Minimum 2,20 GHz, minimum 4 MB pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB Część A Załącznik nr 1 Laptop I 11 szt., kod CPV: 30213200-7 Typ procesora Minimum 2,1 GHz, Minimum 3 MB pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB minimum 800 MHz Zainstalowany system operacyjny Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo