Program Funkcjonalno-Użytkowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Funkcjonalno-Użytkowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1

2 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROJEKCIE Inwestor Nazwa zadania Cel projektu Zakres zadania KONCEPCJA OGÓLNA BUDOWY INFRASTRUKTURY Wymagania odnośnie topologii sieci Sugerowana koncepcja topologii sieci Lokalizacja obiektów sieciowych i punktów dostępowych DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Branżowe projekty koncepcyjne Projekt radiowy Projekt teleinformatyczny Koncepcje instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekty budowlane, wykonawcze i branżowe WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNE Wyposażenie poszczególnych klas obiektów Zastrzeżenia ogólne CPD SOR DOR PDS PPR... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 4.2 Minimalne wymagania co do ilości obiektów sieciowych w ramach zamówienia Minimalne wymagania odnośnie jakości usługi dostępu do Internetu WWIORB BUDOWA OBIEKTÓW RADIOKOMUNIKACYJNYCH Wymagania ogólne Wieże strunobetonowe Słupy żerdziowe Maszty aluminiowe z odciągami Lekkie konstrukcje wsporcze Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna Szafa telekomunikacyjna wewnętrzna

3 5.8 Zagospodarowanie terenu WWIORB INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE Wymagania ogólne Trasy kablowe Instalacje elektryczne Instalacje uziemiające i odgromowe CPD System zasilania gwarantowanego Instalacja elektryczna Klimatyzacja Adaptacja pomieszczenia SOR System zasilania gwarantowanego Szafa teleinformatyczna zewnętrzna DOR System zasilania gwarantowanego Szafa teleinformatyczna wewnętrzna PDS System zasilania gwarantowanego WWIORB SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE Urządzenia sieciowe Router brzegowy Przełącznik agregacyjny w CPD Przełączniki dystrybucyjne w SOR Przełączniki dostępowe w DOR i PDS Radiolinie w pasmach licencjonowanych Radiolinie w pasmach nielicencjonowanych Stacje dostępowe WiFi zewnętrzne WWIORB SYSTEMY INFORMATYCZNE Maszyny serwerowe wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji Oprogramowanie do zarządzania siecią Magazyn danych Wyposażenie jednostek Beneficjenta Access Point Komputery z oprogramowaniem Wyposażenie Beneficjenta Końcowego Komputer z oprogramowaniem

4 8.5.2 Terminal kliencki sieci radiowej SZKOLENIA Szkolenia Beneficjenta Końcowego Szkolenia administratorów USŁUGI UBEZPIECZENIOWE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I UTRZYMANIOWE Gwarancja Usługi utrzymaniowe II CZĘŚĆ INFORMACYJNA OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANIU PRAWA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Wyniki badań wodno-gruntowych na terenie budowy Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków Inwentaryzacja zieleni Dane z zakresu ochrony środowiska Pomiar ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości Dokumentacja obiektów budowlanych Porozumienia, zgody oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci energetycznej III ZAŁĄCZNIKI

5 KODY CPV Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania Urządzenia komputerowe Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) Komputery osobiste Komputer biurkowy Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny Sieci Lokalna sieć komputerowa Sieci komunikacyjne Sieć telekomunikacyjna Sieć internetowa Sieć intranetowa Sieć zintegrowana Rutery sieciowe Sieć Ethernet Sieć radiowa Urządzenia sieciowe Okablowanie sieciowe Elementy składowe sieci Gniazda sieciowe Infrastruktura sieciowa Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne Bezprzewodowy system telekomunikacyjny Sprzęt i kable telekomunikacyjne Kable telekomunikacyjne Sprzęt telekomunikacyjny Urządzenia telekomunikacyjne System telekomunikacyjny Urządzenia łączności Infrastruktura komunikacyjna Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) Materiały konstrukcyjne i elementy podobne Materiały konstrukcyjne Materiały budowlane Beton Produkty betonowe Słupy betonowe Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe Wieże Maszty kratowe Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Roboty konstrukcyjne Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali Konstrukcje z betonu zbrojonego Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Wznoszenie masztów antenowych 5

6 Roboty budowlane w zakresie masztów telefonii komórkowej Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Ochrona odgromowa Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie okablowania komputerowego Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje niskiego napięcia Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Wznoszenie płotów Wznoszenie ogrodzeń Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Pakiety oprogramowania dla sieci, Internetu i Intranetu Pakiety oprogramowania dla sieci Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych Pakiety oprogramowania dla Internetu i Intranetu Systemy i serwery informacyjne Serwery Serwery sieciowe Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych Usługi instalowania komputerów Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Usługi internetowe Usługi dostawców Dostawcy usług internetowych (ISP) Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia zawodowego Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego Usługi szkolenia technicznego Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe Usługi szkolenia komputerowego Kursy komputerowe 6

7 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROJEKCIE 1.1 Inwestor Powiat Sulęciński ul. Lipowa 18, Sulęcin 1.2 Nazwa zadania Internet dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego 1.3 Cel projektu Projekt obejmuje przeprowadzenie działań mających na celu dostarczenie Internetu mieszkańcom gmin zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Osoby te wywodzą się z grup docelowych określonych dla działania 8.3 POIG. Celem głównym Projektu jakim jest zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Zostanie to osiągnięte poprzez rozwiązanie problemów wynikających z braku odpowiedniej infrastruktury dostępowej na terenie powiatu sulęcińskiego oraz złej sytuacji materialnej grup docelowych, niepozwalającej na samodzielne sfinansowanie dostępu do szerokopasmowego Internetu. W tym celu zaplanowano budowę infrastruktury radiowej, która zagwarantuje odbiorcom Projektu nieodpłatny dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania, zakup sprzętu komputerowego, jego instalację w wybranych gospodarstwach domowych, szkolenie uczestników projektu oraz realizację pozostałych wymienionych działań umożliwiających płynne przeprowadzenie Projektu. W projekcie uwzględniono również tzw. działania koordynacyjne polegające na umożliwieniu bezpłatnego korzystania z szerokopasmowego Internetu w jednostkach podległych Starostwu Sulęcińskiemu oraz gminom. 1.4 Zakres zadania Projekt został przygotowany w formule zaprojektuj i wybuduj, a zatem ewentualny Wykonawca zamówienia powinien również przygotować wszelką dokumentację niezbędną do prawidłowego oraz zgodnego z prawem zrealizowania projektu. Zakres zamówienia obejmuje: Przygotowanie kompletnej dokumentacji branżowej: koncepcyjnej, budowlanej (gdy wymagana prawem) oraz wykonawczej Budowę wież i masztów oraz instalację urządzeń radiowych dostępowych i transmisyjnych, które stanowić będą podstawową strukturę połączeń umożliwiającą dystrybucję Internetu na terenie Powiatu. Wygospodarowanie pomieszczenia oraz jego adaptację na serwerownię a także instalacje w nim niezbędnych urządzeń sieciowych, co pozwoli zrealizować funkcjonalność Centralnego Punktu Dystrybucyjnego sieci Zakup i instalację zestawów komputerowych wraz z urządzeniami sieciowymi u odbiorców docelowych. Przeprowadzenie szkolenia z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z zasobów Internetu. 7

8 Ubezpieczenie zestawów komputerowych Przyłącze do Internetu oraz świadczenie usług serwisowych Przeprowadzenie wymaganych testów i badań funkcjonowania infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem Zamawiającemu przedmiotu prac w użytkowanie 2 KONCEPCJA OGÓLNA BUDOWY INFRASTRUKTURY 2.1 Wymagania odnośnie topologii sieci W celu fizycznego przyłączenia Beneficjentów Końcowych z Centralnym Punktem Dystrybucyjnym należy zapewnić odpowiednią infrastrukturę sieciową oraz zaprojektować Główny Punkt Przyłączenia Internetu (GPPI) tak aby możliwa była współpraca z istniejącym węzłem sieciowym w Zakładzie Karnym Słońsk zarządzanym przez Wydział Łączności i Informatyki KWP w Gorzowie Wlkp., poprzez który dostarczany będzie Internet przez zewnętrznego ISP. Na potrzeby opisu tej infrastruktury wprowadza się pojęcia Szkieletowego Obiektu Radiowego (SOR) oraz Dostępowego Obiektu Radiowego (DOR) (Rysunek 1).Typowo w sieci występować będzie od jednego do kilku połączeń punkt-punkt rozpiętych pomiędzy CPD a węzłami szkieletowymi zlokalizowanymi w SORach. Połączenia te stanowić mają szerokopasmową sieć łączącą punkt zarządzania siecią dostępu z punktem styku do sieci Internet znajdującym się w GPPI. Ze względu na to, że stabilność tych połączeń wpływa na działanie całej sieci, należy realizować je w oparciu o sprzęt klasy operatorskiej zapewniający satysfakcjonującą pewność transmisji. W projekcie zakłada się w pierwszej kolejności stosowanie na tych połączeniach radiolinii na pasmo licencjonowane. SORy jako punkty, w których występuje przyłącze do sieci szkieletowej, stają się naturalnymi kandydatami na lokalizacje punktów węzłowych sieci dystrybucyjnej zapewniającej dostarczenie łączności do punktów dostępowych (DORów). Punkty sieci szkieletowej mają znaczenie podstawowe dla funkcjonowania sieci, w miejscu ich lokalizacji konieczne będzie wybudowanie wysokiej wieży strunobetonowej. Oprócz niezbędnego sprzętu radiowego w SORach umieszczone będą również odpowiednie elementy sieci teleinformatycznej instalowane w szafie telekomunikacyjnej. Sieć dystrybucyjna, czyli połączenia pomiędzy węzłami szkieletowymi a punktami dostępowymi często położonymi w pobliżu pracowni informatycznych typu: sale informatyczne w szkołach, świetlice wiejskie, biblioteki publiczne, są mniej krytyczne dla działania całości sieci. W zależności od miejsca położenia DORów oraz ich odległości od SORów zakłada się realizację połączenia sieci dystrybucyjnej za pomocą radiolinii na pasmo nielicencjonowane lub połączenia przewodowego (jeśli następuje przypadek kolokowania węzła sieci szkieletowej i dostępowej). DOR ma za zadanie umożliwienie połączenia ostatniej mili, czyli dostarczenia sygnału do Beneficjenta Końcowego. Typowo obejmuje swoim zasięgiem pojedyncze wsie lub niewielkie, kilkukilometrowe obszary. Z tego powodu powinien być wyposażony w mniejszą wieżę lub maszt na budynku. Czynnikiem determinującym wysokość konstrukcji jest konieczność nawiązania łączności z SORem, w czym główną przeszkodą oprócz ukształtowania terenu jest zadrzewienie. W skład DORów oprócz konstrukcji i sprzętu radiowego wlicza się niezbędny sprzęt teleinformatyczny. Ostatnim elementem sieci dostępu do Internetu jest połączenie ostatniej mili, czyli bezpośrednia realizacja przyłącza do Beneficjenta Końcowego. W DORach zlokalizowane będą stacje bazowe sieci dostępowej pracującej w standardzie WiFi. 8

9 Internet Beneficjent Końcowy Beneficjent Końcowy Punkt dostępowy Punkt dostępowy Centralny Punkt Dystrybucyjny Węzeł szkieletowy 1 Węzeł szkieletowy 3 Punkt dostępowy Punkt dostępowy Węzeł szkieletowy 2 Bezprzewodowy punkt dostępu do internetu Połączenie szkieletowe Połączenie dystrybucyjne Rysunek 1 Model topologii sieci Szczególnym przypadkiem miejsca dostępu do Internetu jest Punkt Dostępu Stacjonarnego (PDS) zlokalizowany w jednostce podległej Inwestorowi, w którym zainstalowane zostaną komputery w ramach działań koordynujących. Wyposażenie sieciowe PDS będzie podobne, jak w przypadku DOR, jednym wyjątkiem będzie brak bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu, którego budowa byłaby nieopłacalna ze względu na niekorzystne położenie (np. na polanie otoczonej wysokimi drzewami tłumiącymi sygnał sieci dostępowej WiFi). Jednostki Policji Dodatkowo w ramach projektu należy uwzględnić przyłączenie jednostek Policji z zastrzeżeniem poniższych punktów: Należy wydzielić na poziomie radiolinii szkieletowych kanał transmisyjny o przepływności 40Mbps zateraminowany na wydzielonych fizycznie interfejsach, w relacji ZK Słońsk (port ETH RJ45) do Brzeźno i dalej do KPP Sulęcin (port ETH RJ45) oraz Brzeźno - MOP Walewice (port SFP z wkładką transmitującą na odległość min 10KM) W lokalizacji Brzeźno obie relacje powinny mieć punkt styku jedynie na IDU radiolinii będącej część projektu oraz prowadzącej do KPP Sulęcin Na relacjach będących w zainteresowaniu Policji należy przewidzieć radiolinie przesyłające min 5 strumieni E1 w każdej relacji, wydzielone w ramach deklarowanej przepływności. 9

10 2.2 Sugerowana koncepcja topologii sieci Poniżej przedstawiono wstępną topologię połączeń w budowanej infrastrukturze sieciowej. Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować proponowaną koncepcję sieci przed złożeniem oferty, gdyż w jego obowiązkach należy zapewnienie jej poprawnego zaprojektowania i późniejszego funkcjonowania. Tym samym wyznaczenie wysokości masztów/wież i wysokości zawieszenia anten powinny być starannie dobrane w procesie powstawania Projektu Radiowego. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany proponowanej struktury jednakże pod warunkiem utrzymania parametru ilości obiektów danego typu przynajmniej na poziomie określonym w punkcie 4.2 przy zachowaniu ich wyposażenia zgodnie z punktem

11 Internet SW Słońsk SW Głuchowo CPD Starostwo powiatowe Sulęcin PCPR + Dom Dziecka ZK nowa wieża Działka Policji Min. 40m, strunobeton Szpital Sulęcin SOSW Sulęcin ZS Słońsk LO Sulęcin + Poradnia P KPP Sulęcin Brzeźno Wieża, działka nr 89 Min. 50m strunobeton ZSL Sulęcin SP Boczów DPS Tursk PP Boczów + Biblioteka Maszt na dachu Prześlice OPS Torzym Okolice OPS Torzym 40m strunobeton MOP Walewice Istniejąca Wieża Policji 45m Połączenie PtP, pasmo uwolnione TOK Torzym + Biblioteka Połączenie PtP, pasmo licencjonowane PP Torzym Gim. Torzym SP Torzym 11

12 Rysunek 2 Wstępna topologia sieci 12

13 2.3 Lokalizacja obiektów sieciowych i punktów dostępowych Lp Miejscowość Placówka Konstrukcja Funkcja 1 Słońsk Zespół Szkół maszt DOR z 2 Słońsk Sala Wiejska wspornik PDS z 3 Słońsk Zakład Karny wieża SOR+DOR+GPPI z 4 Głuchowo Sala Wiejska maszt DOR z 5 Boczów Szkoła Podstawowa maszt DOR z 6 Boczów Przedszkole Publiczne + Biblioteka maszt DOR z 7 Brzeźno działka nr 89 wieża SOR+DOR z Liceum Ogólnokształcące + Poradnia z 8 Sulęcin maszt DOR Psychologiczna 9 Sulęcin Komenda Powiatowa Policji wspornik z 10 Sulęcin Spec. Ośr. Szkolno-Wychowawczy maszt DOR z 11 Sulęcin Starostwo Powiatowe maszt CPD z 12 Sulęcin Zespół Szkół Licealnych maszt DOR z 13 Tursk Dom Pomocy Społecznej maszt DOR z 14 Prześlice Przedszkole Publiczne maszt DOR z Biblioteka + Torzymski Ośrodek z 15 Torzym maszt DOR Kultury 16 Torzym Gimnazjum wspornik PDS z 17 Torzym Ośrodek Pomocy Społecznej wieża SOR+DOR z 18 Torzym Przedszkole Publiczne wspornik PDS z 19 Torzym Szkoła Podstawowa maszt DOR z 20 Walewice Miejsce Obsługi Podróżnych na z wspornik PPR autostradzie A2 21 Sulęcin Powiatowe Centrum Pomocy z wspornik PDS Rodzinie + Dom Dziecka 22 Sulęcin Szpital Powiatowy maszt SOR+DOR z 3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 3.1 Branżowe projekty koncepcyjne Projekt radiowy Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie zgodnego ze sztuką inżynierskiego projektu radiowego oraz uzyskanie jego pisemnej akceptacji u Zamawiającego. Projekt radiowy należy sporządzić z uwzględnieniem następujących wymogów: Wymagane jest wykonanie projektu w oparciu o cyfrowy model terenu z rozdzielczością poziomą co najmniej 20m oraz model klas pokrycia terenu z rozdzielczością co najmniej 5m (wymagane są dane pozwalające na rozróżnienie co najmniej 6 różnych klas: wody, lasy liściaste, lasy iglaste, teren niezabudowany, teren zabudowany niski, teren zabudowany wysoki). Projekt należy wykonać z wykorzystaniem oprogramowania służącego do projektowania systemów radiowych pozwalającego co najmniej na planowanie połączeń radiowych punkt-punkt oraz symulacje zasięgów systemów punkt-wielopunkt wykorzystanych w zaproponowanym rozwiązaniu. 13

14 W projekcie należy zawrzeć opis zaoferowanego sprzętu radiowego nie gorszego niż zaproponowany przez Wykonawcę, włącznie z kartami katalogowymi. W projekcie należy zawrzeć opis docelowej topologii sieci. Dla połączeń radiowych punkt-punkt wymagane jest przedstawienie przekrojów terenowych oraz budżetu łącza wraz z obliczoną dostępnością średnioroczną połączenia. Dla połączeń sieci dystrybucyjnej wymagane jest zamieszczenie budżetów łączy oraz predykcji zasięgów użytecznych stacji bazowych. Dla systemu radiowego dostępowego należy przedstawić predykcję zasięgu. Należy dołączyć do projektu wyniki symulacji zasięgu stacji dostępowych w powszechnie stosowanym formacie danych cyfrowych (np. kml/kmz dla GoogleEarth). Wykonawca musi uzyskać akceptację projektu przez Inwestora, wszelkie zmiany dokonywane na etapie wdrożenia muszą być zatwierdzone pisemnie lub em potwierdzonym podpisem kwalifikowany przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego Projekt teleinformatyczny Projekt musi zostać wykonany zgodnie ze sztuką, wszelkie zastosowane mechanizmy powinny zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych. Wykonawca musi uzyskać akceptację projektu przez Inwestora, wszelkie zmiany dokonywane na w celu rozpoczęcia etapu wdrożenia lub w jego trakcie muszą być zatwierdzone pisemnie lub em potwierdzonym podpisem kwalifikowany przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Projekt teleinformatyczny powinien uwzględniać następujące założenia: W sieci szkieletowej należy zastosować protokół przełączania MPLS w celu bezpiecznej separacji usług oraz zapewnienia wysokiej elastyczności sieci w przypadku przyszłej rozbudowy lub udostępnienia pasma i wydzielania sieci prywatnych na potrzeby innych instytucji. W skład szkieletu sieci wejdzie 5 przełączników PE. Każdy punkt dostępowy powinien być wyposażony w przełącznik warstwy drugiej pełniący rolę CE w sieci MPLS zapewniający separację usług (sieci) jak również możliwość podłączenia urządzeń końcowych IP. W sieci rdzeniowej należy zastosować protokół routingu dynamicznego IGP w wersji OSPFv2, który posłuży jako warstwa bazowa do zbudowania elastycznego i odpornego na awarię środowiska routerów rdzeniowych w oparciu o wykreowane interfejsy Loopback. Należy przewidzieć utworzenie czterech wirtualnych sieci publicznych w oparciu o rozwiązania wirtualnych tablic routingowych (VRF), tak aby poszczególne adresy sieci nie kolidowały ze sobą. Planowane jest utworzenie sieci VPN na potrzeby: użytkowników wykluczonych, sieci biurowej, usług serwerowych oraz zarządzania. Wszystkie szczegółowe parametry odnoszące się do adresacji sieci logicznych oraz ustawień VPN ustalone zostaną na etapie projektu sieci. Integrację wykreowanych wcześniej poszczególnych sieci VPN oraz poszczególnych klientów CE należy zrealizować za pomocą protokołu MP-BGP w wersji Ipv4 na urządzeniach rdzeniowych sieci PE. Wszelkie zaistniałe redystrybucje protokołów routingu należy wykonać z zastosowaniem Route-Map oraz odpowiednich list dostępowych. Projekt musi zawierać pełną adresację IP zarówno całych sieci jak i poszczególnych urządzeń sieciowych. Należy zaplanować adresację węzłów CE w sposób pozwalający na wykonanie sumaryzacji sieci klienckich na poszczególnych węzłach PE. Urządzenia CE powinny zostać zabezpieczone przed nieuprawnionymi próbami podłączenia urządzeń sieciowych, stacji klienckich oraz usług wpływających na bezpieczeństwo sieci. Poszczególne sieci VPN powinny zostać sklasyfikowane oraz odpowiednio prioretyzowane w celu kształtowania ruchu w sieci tak aby kluczowe usługi obsługiwane były w pierwszej kolejności. Szczegółowe parametry klasyfikacji zostaną ustalone na etapie projektu. 14

15 Szczegółowy projekt węzła CPD realizującego dostęp do Internetu dla całej infrastruktury wraz z opisem funkcjonalności poszczególnych elementów zawartych w punkcie Koncepcje instalacji elektrycznych i teletechnicznych Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia koncepcji przed wykonawczych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Wykonawca musi uzyskać akceptację koncepcji przez Inwestora, wszelkie zmiany dokonywane na etapie wdrożenia muszą być zatwierdzone pisemnie lub przez weryfikowalny kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Koncepcja powinna zawierać m.in. część opisową instalacji, rysunki techniczne, schematy elektryczne, zdjęcia, wyszczególnienie materiałów instalacyjnych wraz z kartami katalogowymi oraz uprawnienia projektantów. Wykonawca dostarczy koncepcje Inwestorowi w formie papierowej oraz elektronicznej, podpisane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi zgodnymi z zakresem projektu Projekt GPPI w ZK Słońsk. W związku z tym, że punkt styku sieci szkieletowej z Internetem znajdować się będzie w GPPI zlokalizowanym w istniejącym węźle sieciowym ZK Słońsk, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu budowy GPPI uwzględniającego modernizację węzła ZK Słońsk tak aby zapewnione były wymagane parametry transmisyjne dostawy Internetu dla potrzeb przedmiotowego projektu. Z uwagi na ważność punktu sieci szkieletowej jakim jest GPPI i możliwości rozbudowy sieci na bazie planowanego GPPI, projekt musi uwzględniać następujące wymagania: a) montaż anteny 1,2m dla łącza dostępowego na kierunku do ISP, b) zwiększenie przepustowości dla łącza dostępowego w kierunku ISP poprzez zmianę licencji klucza programowego, c) montaż trzech zapasowych torów antenowych pomiędzy pomieszczeniem technicznym, a szczytem masztu, d) modernizację szafy teletechnicznej w węźle sieciowym ZK Słońsk na potrzeby instalacji urządzeń CPD, e) modernizację istniejącego w węźle sieciowym ZK Słońsk zasilania awaryjnego na potrzeby podłączenia CPD Projekt powinien zawierać m.in. część opisową instalacji, rysunki techniczne, schematy elektryczne, zdjęcia, wyszczególnienie materiałów instalacyjnych wraz z kartami katalogowymi oraz uprawnienia projektantów, a także protokoły uzgodnień z zarządzającym węzłem sieciowym ZK Słońsk tj. Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Wykonawca dostarczy projekt Inwestorowi w formie papierowej oraz elektronicznej, podpisane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi zgodnymi z zakresem projektu. 3.2 Projekty budowlane, wykonawcze i branżowe Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Inwestorowi projektów budowlanych, wykonawczych i branżowych. Wykonawca musi uzyskać akceptację projektu przez Inwestora, wszelkie zmiany dokonywane na etapie wdrożenia muszą być zatwierdzone pisemnie ( ) przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 15

16 Projekty budowlane, wykonawcze i branżowe muszą zostać wykonane zgodnie ze sztuką i obowiązującym prawem, pozwalając na uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego. Wszystkie projekty budowlane oraz wykonawcze muszą być opracowane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi odpowiadającymi zakresowi projektu, zgodnie z zapisami ustawy z dn r. Prawo Budowlane. Projekt wykonawczy pokrycia sieci radiowej musi zawierać mapy obszarów, którego dotyczy oraz musi obrazować faktyczne pokrycie sygnałem. Zamawiający dokona wyrywkowej kontroli, szczególnie w obszarach o wysokim skupieniu beneficjentów projektu. Wykonawca po otrzymaniu pełnomocnictw od Inwestora złoży przygotowaną dokumentację w odpowiednich instytucjach i uzyska wszelkie zgody administracyjne wymagane obowiązującymi przepisami. Wszelkie koszty wykonania projektów, uzyskania zgód i postępowania administracyjnego ponosi Wykonawca. 4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNE 4.1 Wyposażenie poszczególnych klas obiektów Zastrzeżenia ogólne Poniżej zawarto minimalne wyposażenie poszczególnych klas obiektów radiokomunikacyjnych (SOR,DOR), CPD oraz PSD. Dopuszcza się możliwość kolokowania obiektów różnego typu, jednakże w takim przypadku należy: Nie uwspólniać urządzeń aktywnych (np. w przypadku obiektu SOR kolokowanego z DOR należy zainstalować zarówno przełącznik sieciowy dystrybucyjnych i przełącznik sieciowy dostępowy) Zapewnić jednolity system zasilania Zapewnić odpowiednie okablowanie do wykonania kolokacji CPD W przypadku proponowanej architektury zakłada się stworzenie dedykowanego Centralnego Punktu Dystrybucyjnego (CPD), który funkcjonalnie stanowić będzie punkt wymiany ruchu pomiędzy siecią Internet dostępną poprzez usługę regionalnego/krajowego dostawcy Internetu (ISP) dostarczaną łączem dostępowym poprzez punkt styku w GPPI zainstalowanym w istniejącym węźle sieciowym ZK Słońsk, a siecią budowaną w ramach działania 8.3. Głównymi składnikami CPD będą: Router brzegowy wspierający protokoły dynamicznego routingu skonfigurowany zgodnie ze standardem wspieranym przez ISP. Zadaniem routera m.in. będzie przełączanie ruchu pomiędzy siecią Beneficjenta a Internetem, translacja adresacji IP z wewnętrznej na Internetową w obu kierunkach, filtracja ruchu funkcjonalność Firewall a, a w przypadku posiadania redundantnych przyłączy do Internetu dynamiczny rozkład ruchu pomiędzy nie. Maszyna serwerowa wraz z oprogramowanie do wirtualizacji platforma w oparciu o którą zostaną uruchomione wirtualne maszyny odpowiedzialne za następujące usługi, m.in.: Proxy, DNS, DHCP, Radius (AAA), zarządzanie siecią, zbieranie logów dotyczących aktywności użytkowników sieci Przełącznik szkieletowych warstwy L3 modelu OSI służący do agregacji ruchu z innych przełączników rdzeniowych nowobudowanej sieci dostępu do Internetu System kopii zapasowej danych przechowywanych na serwerze System podtrzymania zasilania w razie zaniku dostawy energii elektrycznej do budynku, w którym umiejscowiony zostanie CPD. W ramach projektu należy zmodernizować istniejący zasilacz UPS 15kV poprzez zwiększenie pojemności modułów bateryjnych, w celu obsłużenia dodatkowych urządzeń. 16

17 Instalacje i urządzenia teletechniczne tj. szafy teleinformatyczne, instalacje niskoprądowe, koryta kablowe, system klimatyzacji, patchpanele dla kabli miedzianych i optycznych w zależności od aktualnych potrzeb Schemat ideowy węzła internetowego przedstawia poniższy rysunek: SOR Szkieletowy Obiekt Radiokomunikacyjny powinien składać się przynajmniej z: Wieży strunobetonowej wraz z uziemieniem Systemu asekuracji w postaci szynodrabiny Oznakowania przeszkodowego w razie wymogu ULC Pionowych oraz poziomych dróg kablowych na wieży Szafy teleinformatycznej zewnętrznej Dedykowanego przyłącza elektrycznego Systemu zasilania awaryjnego DC -48V Przynajmniej jednego półkompletu radioliniowego Ogrodzenia terenu DOR Dostępowy Obiekt Radiokomunikacyjny powinien składać się przynajmniej z: Wieży strunobetonowej lub słupa żerdziowego lub masztu aluminiowego Systemu asekuracji w postaci szynodrabiny w przypadku wież oraz słupów Oznakowania przeszkodowego w razie wymogu ULC Pionowych oraz poziomych dróg kablowych na wieży/maszcie 17

18 Szafy teleinformatycznej wewnętrznej Systemu zasilania awaryjnego AC (UPS) Przełącznika sieciowego dostępowego Jednostki klienckiej radiowego systemu dystrybucyjnego Punktu dostępowego WiFi zewnętrznego, dla Beneficjentów Końcowych Punktu dostępowego WiFi wewnętrznego, tworzącego LAN PDS Punkt Dostępu Stacjonarnego powinien składać się przynajmniej z: Wieży strunobetonowej lub słupa żerdziowego lub masztu aluminiowego Systemu asekuracji w postaci szynodrabiny w przypadku wież oraz słupów Oznakowania przeszkodowego w razie wymogu ULC Pionowych oraz poziomych dróg kablowych na wieży/maszcie Szafy teleinformatycznej wewnętrznej Systemu zasilania awaryjnego AC (UPS) Przełącznika sieciowego dostępowego Jednostki klienckiej radiowego systemu dystrybucyjnego Punktu dostępowego WiFi wewnętrznego, tworzącego LAN GPPI PPR Główny Punkt Przyłączenia Internetu powinien składać się z elementów stanowiących części składowe SOR i DOR oraz dodatkowych urządzeń i instalacji umożliwiających połączenie z łączem dostępowym w kierunku ISP. Punkt Pośredniczący radiolinii powinien składać się przynajmniej z: Szafy teleinformatycznej zewnętrznej (dostarczyć jeśli nie istnieje) Instalacji elektrycznej (wybudować jeśli nie istnieje) Systemu podtrzymania zasilania DC (dostarczyć jeśli nie istnieje) Pionowych oraz poziomych dróg kablowych na wieży/maszcie 4.2 Minimalne wymagania co do ilości obiektów sieciowych w ramach zamówienia Typ obiektu Ilość minimalna CPD 1 SOR 4 DOR 15 PDS 4 Minimalna liczba obiektów wsporczych anten (wież, słupów) posadowionych na gruncie: 3 Minimalna liczba masztów aluminiowych: Minimalne wymagania odnośnie jakości usługi dostępu do Internetu Zakłada się dostarczenie usługi dostępu do Internetu z przepływnością min 2mbit/s od i do Beneficjenta Końcowego. 18

19 5 WWIORB BUDOWA OBIEKTÓW RADIOKOMUNIKACYJNYCH 5.1 Wymagania ogólne Budowa obiektów radiokomunikacyjnych musi odbywać się według zaakceptowanych projektów i uzyskanych pozwoleń administracyjnych. Podczas budowy należy przestrzegać obowiązujących przepisów, w szczególności budowlanych i BHP. Wymagane jest wyznaczenie kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami, zabezpieczenie terenu inwestycji przed osobami nieuprawnionymi oraz oznaczenie budowy tablicą informacyjną. Materiały wykorzystane podczas budowy muszą być dopuszczone do obrotu zgodne z polskimi przepisami i normami lub aprobatą techniczną. Odpowiednie zabezpieczenie materiałów i elementów budowy przed kradzieżą i warunkami atmosferycznymi w czasie trwania budowy leży po stronie Wykonawcy. Przed przystąpieniem do robót powinna być sporządzona przez Wykonawcę informacja o planie BIOZ według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Nadzór nad budową ze strony Inwestora będzie sprawowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po wybudowaniu obiektów wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą wraz z książką obiektu budowlanego zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie książki obiektu budowlanego. 5.2 Wieże strunobetonowe Wieże strunobetonowe muszą spełniać następujące wymagania: Trzon wierzy o sprężonej konstrukcji prefabrykowanej Wysokość trzonu wierzy według projektu radiowego Wykonawcy (min. H=40m) Mocowanie na fundamencie kielichowym lub koszu kotwowym Budowa segmentowa Klasa betonu min. B50 Fundament wieży z betonu konstrukcyjnego min. B30 Wieża powinna być wyposażona w odpowiednią ilość pomostów technologicznych wraz z konstrukcjami wsporczymi do montażu systemu antenowego, umożliwiających personelowi technicznemu obsługę anten. Pomosty powinny być wyposażone w stosowne punkty asekuracyjne. Wszystkie elementy stalowe wieży ocynkowane ogniowo. Trzon wieży wyposażony w drabinę kablową umożliwiającą prowadzenie okablowania wzdłuż trzonu wieży po lewej lub prawej stronie drabiny włazowej do miejsca instalacji systemu radiowego Trzon wieży musi zostać wyposażony w drabinę z systemem asekuracji zawierającą zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych Oznakowanie przeszkodowe dzienne (malowanie)/ nocne (oświetlenie) należy wykonać w przypadku zaleceń wydanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego/Wojskowego Wszystkie tuleje w płaszczu masztu strunobetonowego służące do montażu drabinek kablowych, drabiny wejściowej i odgromnika naszczycie wieży, jak również konstrukcje wsporcze pod system antenowy muszą być uziemione Konstrukcja musi zapewniać odpowiednie parametry dostosowane do planowanego systemu radiowego uwzględniając strefy wiatrowe 5.3 Słupy żerdziowe Słupy żerdziowe muszą spełniać następujące wymagania: 19

20 Fundament wykonany z prefabrykowanych płyt ustrojowych Wszystkie elementy stalowe słupa ocynkowane ogniowo Słup powinien posiadać konstrukcje wsporcze do montażu systemu radiowego. Słup musi zostać wyposażony w drabinę z systemem asekuracji zawierającą zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych Konstrukcje wsporcze i drabina muszą być uziemione Konstrukcja musi zapewniać odpowiednie parametry dostosowane do planowanego systemu radiowego uwzględniając strefy wiatrowe 5.4 Maszty aluminiowe z odciągami Maszty aluminiowe z odciągami muszą spełniać następujące wymagania: Konstrukcja składająca się z profili aluminiowych AW-6005A T6 Podstawa masztu przegubowa, łączenie kratownic poprzez skręcanie za pomocą śrub Kotwienie masztu za pomocą 4 lin stalowych do podłoża Elementy stalowe masztu ocynkowane ogniowo Maszt powinien posiadać konstrukcje wsporcze do montażu systemu radiowego Konstrukcje i elementy masztu muszą być uziemione Min. przekrój kratownicy 650 mm. Maszt musi zapewniać odpowiednie parametry dostosowane do planowanego systemu radiowego uwzględniając strefy wiatrowe Minimalna wysokość masztu h=8m nad poziom dachu 5.5 Lekkie konstrukcje wsporcze Lekkie konstrukcje wsporcze muszą spełniać następujące wymagania: Wykonana ze stali St3S Ocynkowana ogniowo Konstrukcja musi być uziemiona Dostosowana do montażu oferowanego systemu radiowego Zapewniać odpowiednie parametry dostosowane do planowanego systemu radiowego uwzględniając strefy wiatrowe 5.6 Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna musi spełniać następujące wymagania: Wykonana z blachy aluminiowej lub stalowej Wszystkie elementy szafy zabezpieczone przed korozją Posiadać szynę rack 19 Rozmiar min. 15U, głębokość dostosowana do zainstalowanych urządzeń telekomunikacyjnych Wyposażona w listwę zasilającą 230V w standardzie rack 19 (min. 6 gniazd) oraz panel dystrybucji napięć rack 19 z szyną DIN Zapewniać odpowiednie warunki termiczne dla zamontowanych urządzeń (grzałka, klimatyzacja, termostat wpięte do modułu kontrolnego) Klasa szczelność min. IP54 Otwory do wprowadzenia przewodów zabezpieczone dławicami przed wnikaniem wilgoci do wnętrza Wyposażona w zamek z wkładką uniemożliwiającą dostęp osób niepowołanych. 20

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo