Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3. Wersja 5.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3. Wersja 5.0"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 5.0 1

2 Spis treści KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROJEKCIE Inwestor Nazwa zadania Cel projektu Zakres zadania KONCEPCJA OGÓLNA BUDOWY INFRASTRUKTURY Wymagania odnośnie topologii sieci Sugerowana koncepcja topologii sieci Lokalizacja obiektów sieciowych i punktów dostępowych DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Branżowe projekty koncepcyjne Projekt radiowy Projekt teleinformatyczny Koncepcje instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt GPPI w ZK Słońsk Projekty budowlane, wykonawcze i branżowe WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNE Wyposażenie poszczególnych klas obiektów Zastrzeżenia ogólne CPD SOR DOR PDS GPPI PPR Minimalne wymagania co do ilości obiektów sieciowych w ramach zamówienia Minimalne wymagania odnośnie jakości usługi dostępu do Internetu WWIORB BUDOWA OBIEKTÓW RADIOKOMUNIKACYJNYCH Wymagania ogólne Wieże strunobetonowe Słupy żerdziowe Maszty aluminiowe z odciągami Lekkie konstrukcje wsporcze Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna

3 5.7 Szafa telekomunikacyjna wewnętrzna Zagospodarowanie terenu WWIORB INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE Wymagania ogólne Trasy kablowe Instalacje elektryczne Instalacje uziemiające i odgromowe CPD System zasilania gwarantowanego Instalacja elektryczna Klimatyzacja Adaptacja pomieszczenia SOR System zasilania gwarantowanego Szafa teleinformatyczna zewnętrzna DOR System zasilania gwarantowanego Szafa teleinformatyczna wewnętrzna PDS System zasilania gwarantowanego WWIORB SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE Urządzenia sieciowe Router brzegowy Przełącznik agregacyjny w CPD Przełączniki dystrybucyjne w SOR Przełączniki dostępowe w DOR i PDS Radiolinie w pasmach licencjonowanych Radiolinie w pasmach nielicencjonowanych Stacje dostępowe WiFi zewnętrzne WWIORB SYSTEMY INFORMATYCZNE Maszyny serwerowe wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji Oprogramowanie do zarządzania siecią Magazyn danych Wyposażenie jednostek Zamawiającego Access Point Komputery z oprogramowaniem Wyposażenie beneficjenta końcowego

4 8.5.1 Komputer z oprogramowaniem Terminal kliencki sieci radiowej SZKOLENIA Szkolenia beneficjentów końcowych Szkolenia administratorów USŁUGI UBEZPIECZENIOWE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I UTRZYMANIOWE Gwarancja Usługi utrzymaniowe II CZĘŚĆ INFORMACYJNA OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANIU PRAWA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Wyniki badań wodno-gruntowych na terenie budowy Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków Inwentaryzacja zieleni Dane z zakresu ochrony środowiska Pomiar ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości Dokumentacja obiektów budowlanych Porozumienia, zgody oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci energetycznej III ZAŁĄCZNIKI

5 KODY CPV Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania Urządzenia komputerowe Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) Komputery osobiste Komputer biurkowy Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny Sieci Lokalna sieć komputerowa Sieci komunikacyjne Sieć telekomunikacyjna Sieć internetowa Sieć intranetowa Sieć zintegrowana Rutery sieciowe Sieć Ethernet Sieć radiowa Urządzenia sieciowe Okablowanie sieciowe Elementy składowe sieci Gniazda sieciowe Infrastruktura sieciowa Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne Bezprzewodowy system telekomunikacyjny Sprzęt i kable telekomunikacyjne Kable telekomunikacyjne Sprzęt telekomunikacyjny Urządzenia telekomunikacyjne System telekomunikacyjny Urządzenia łączności Infrastruktura komunikacyjna Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) Materiały konstrukcyjne i elementy podobne Materiały konstrukcyjne Materiały budowlane Beton Produkty betonowe Słupy betonowe Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe Wieże Maszty kratowe Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Roboty konstrukcyjne Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali Konstrukcje z betonu zbrojonego Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Wznoszenie masztów antenowych 5

6 Roboty budowlane w zakresie masztów telefonii komórkowej Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Ochrona odgromowa Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie okablowania komputerowego Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje niskiego napięcia Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Wznoszenie płotów Wznoszenie ogrodzeń Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Pakiety oprogramowania dla sieci, Internetu i Intranetu Pakiety oprogramowania dla sieci Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych Pakiety oprogramowania dla Internetu i Intranetu Systemy i serwery informacyjne Serwery Serwery sieciowe Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych Usługi instalowania komputerów Usługi finansowe i ubezpieczeniowe Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Usługi internetowe Usługi dostawców Dostawcy usług internetowych (ISP) Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia zawodowego Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego Usługi szkolenia technicznego Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe Usługi szkolenia komputerowego Kursy komputerowe 6

7 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROJEKCIE 1.1 Inwestor Powiat Sulęciński ul. Lipowa 18, Sulęcin 1.2 Nazwa zadania Internet dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego 1.3 Cel projektu Projekt obejmuje przeprowadzenie działań mających na celu dostarczenie Internetu mieszkańcom gmin zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Osoby te wywodzą się z grup docelowych określonych dla działania 8.3 POIG. Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Zostanie to osiągnięte poprzez rozwiązanie problemów wynikających z braku odpowiedniej infrastruktury dostępowej na terenie powiatu sulęcińskiego oraz złej sytuacji materialnej grup docelowych, niepozwalającej na samodzielne sfinansowanie dostępu do szerokopasmowego Internetu. W tym celu zaplanowano budowę infrastruktury radiowej, która zagwarantuje odbiorcom projektu nieodpłatny dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania, zakup sprzętu komputerowego, jego instalację w wybranych gospodarstwach domowych, szkolenie uczestników projektu oraz realizację pozostałych wymienionych działań umożliwiających płynne przeprowadzenie projektu. W projekcie uwzględniono również tzw. działania koordynacyjne polegające na umożliwieniu bezpłatnego korzystania z szerokopasmowego Internetu w jednostkach podległych Starostwu Powiatowemu w Sulęcinie oraz gminom. 1.4 Zakres zadania Projekt został przygotowany w formule zaprojektuj i wybuduj, a zatem ewentualny Wykonawca zamówienia powinien również przygotować wszelką dokumentację niezbędną do prawidłowego oraz zgodnego z prawem zrealizowania projektu. Zakres zamówienia obejmuje: Przygotowanie kompletnej dokumentacji branżowej: koncepcyjnej, budowlanej (gdy wymagana prawem) oraz wykonawczej. Budowę wież i masztów oraz instalację urządzeń radiowych dostępowych i transmisyjnych, które stanowić będą podstawową strukturę połączeń umożliwiającą dystrybucję Internetu na terenie gmin objętych realizacją projektu. Audyt i doposażenie pomieszczenia serwerowni i instalacje w nim niezbędnych urządzeń sieciowych, co pozwoli zrealizować funkcjonalność Centralnego Punktu Dystrybucyjnego sieci. Zakup i instalację zestawów komputerowych wraz z urządzeniami sieciowymi u odbiorców docelowych. Przeprowadzenie szkolenia z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z zasobów Internetu.. Budowę przyłącza do Internetu Świadczenie usług serwisowych. Przeprowadzenie wymaganych testów i badań funkcjonowania infrastruktury oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem Zamawiającemu przedmiotu prac w użytkowanie. 2 KONCEPCJA OGÓLNA BUDOWY INFRASTRUKTURY 2.1 Wymagania odnośnie topologii sieci W celu fizycznego przyłączenia beneficjentów końcowych z Centralnym Punktem Dystrybucyjnym należy zapewnić odpowiednią infrastrukturę sieciową oraz zaprojektować Główny Punkt Przyłączenia Internetu (GPPI) tak, aby możliwa była współpraca z istniejącym węzłem sieciowym w Zakładzie Karnym Słońsk zarządzanym przez Wydział Łączności i Informatyki KWP w Gorzowie Wlkp., poprzez który dostarczany będzie Internet przez zewnętrznego ISP. Na potrzeby opisu tej infrastruktury wprowadza się pojęcia Szkieletowego Obiektu Radiowego (SOR) oraz Dostępowego Obiektu Radiowego (DOR) (Rysunek 1).Typowo w sieci występować będzie od jednego do kilku połączeń punkt-punkt rozpiętych pomiędzy CPD, a węzłami szkieletowymi zlokalizowanymi w SORach. Połączenia te stanowić mają szerokopasmową sieć łączącą punkt zarządzania siecią dostępu z punktem styku do sieci Internet znajdującym się w GPPI. Ze względu na to, że stabilność tych połączeń wpływa na działanie całej sieci, należy realizować je w oparciu o sprzęt klasy operatorskiej zapewniający satysfakcjonującą pewność 7

8 transmisji. W projekcie zakłada się w pierwszej kolejności stosowanie na tych połączeniach radiolinii na pasmo licencjonowane. SORy jako punkty, w których występuje przyłącze do sieci szkieletowej, stają się naturalnymi kandydatami na lokalizacje punktów węzłowych sieci dystrybucyjnej zapewniającej dostarczenie łączności do punktów dostępowych (DORów). Punkty sieci szkieletowej mają znaczenie podstawowe dla funkcjonowania sieci. W miejscu ich lokalizacji konieczne będzie wybudowanie wysokiej wieży strunobetonowej. Oprócz niezbędnego sprzętu radiowego w SORach umieszczone będą również odpowiednie elementy sieci teleinformatycznej instalowane w szafie telekomunikacyjnej. Sieć dystrybucyjna, czyli połączenia pomiędzy węzłami szkieletowymi a punktami dostępowymi często położonymi w pobliżu pracowni informatycznych typu: sale informatyczne w szkołach, świetlice wiejskie, biblioteki publiczne, są mniej krytyczne dla działania całości sieci. W zależności od miejsca położenia DORów oraz ich odległości od SORów zakłada się realizację połączenia sieci dystrybucyjnej za pomocą radiolinii na pasmo nielicencjonowane lub połączenia przewodowego (jeśli następuje przypadek kolokowania węzła sieci szkieletowej i dostępowej). DOR ma za zadanie umożliwienie połączenia ostatniej mili, czyli dostarczenia sygnału do Beneficjenta Końcowego. Typowo obejmuje swoim zasięgiem pojedyncze wsie lub niewielkie, kilkukilometrowe obszary. Z tego powodu powinien być wyposażony w mniejszą wieżę lub maszt na budynku. Czynnikiem determinującym wysokość konstrukcji jest konieczność nawiązania łączności z SORem, w czym główną przeszkodą oprócz ukształtowania terenu jest zadrzewienie. W skład DORów oprócz konstrukcji i sprzętu radiowego wlicza się niezbędny sprzęt teleinformatyczny. Ostatnim elementem sieci dostępu do Internetu jest połączenie ostatniej mili, czyli bezpośrednia realizacja przyłącza do beneficjenta końcowego. W DORach zlokalizowane będą stacje bazowe sieci dostępowej pracującej w standardzie WiFi. Internet Beneficjent Końcowy Beneficjent Końcowy Punkt dostępowy Punkt dostępowy Centralny Punkt Dystrybucyjny Węzeł szkieletowy 1 Węzeł szkieletowy 3 Punkt dostępowy Węzeł szkieletowy 2 Punkt dostępowy Bezprzewodowy punkt dostępu do internetu Połączenie szkieletowe Połączenie dystrybucyjne Rysunek 1 Model topologii sieci Szczególnym przypadkiem miejsca dostępu do Internetu jest Punkt Dostępu Stacjonarnego (PDS) zlokalizowany w jednostce podległej Zamawiającemu, w którym zainstalowane zostaną komputery w ramach 8

9 działań koordynujących. Wyposażenie sieciowe PDS będzie podobne jak w przypadku DOR. Jednym wyjątkiem będzie brak bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu, którego budowa byłaby nieopłacalna ze względu na niekorzystne położenie (np. na polanie otoczonej wysokimi drzewami tłumiącymi sygnał sieci dostępowej WiFi). Jednostki Policji Dodatkowo w ramach projektu należy uwzględnić przyłączenie jednostek Policji z zastrzeżeniem poniższych punktów: Należy wydzielić na poziomie radiolinii szkieletowych kanał transmisyjny o przepływności 40Mbps zateraminowany na wydzielonych fizycznie interfejsach, w relacji ZK Słońsk (port ETH RJ45) do Brzeźno i dalej do KPP Sulęcin (port ETH RJ45) oraz Brzeźno - MOP Walewice (port SFP z wkładką transmitującą na odległość min 10KM). W lokalizacji Brzeźno obie relacje powinny mieć punkt styku jedynie na IDU radiolinii będącej część projektu oraz prowadzącej do KPP Sulęcin. Na relacjach będących w zainteresowaniu Policji należy przewidzieć radiolinie przesyłające min 5 strumieni E1 w każdej relacji, wydzielone w ramach deklarowanej przepływności. 2.2 Sugerowana koncepcja topologii sieci Poniżej przedstawiono wstępną topologię połączeń w budowanej infrastrukturze sieciowej. Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować proponowaną koncepcję sieci przed złożeniem oferty, gdyż w jego obowiązkach należy zapewnienie jej poprawnego zaprojektowania i późniejszego funkcjonowania. Tym samym wyznaczenie wysokości masztów/wież i wysokości zawieszenia anten powinny być starannie dobrane w procesie powstawania projektu radiowego. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany proponowanej struktury, jednakże pod warunkiem utrzymania parametru ilości obiektów danego typu przynajmniej na poziomie określonym w punkcie 4.2 przy zachowaniu ich wyposażenia zgodnie z punktem

10 Internet SW Słońsk SW Głuchowo CPD Starostwo powiatowe Sulęcin PCPR + Dom Dziecka ZK nowa wieża Działka Policji Min. 40m, strunobeton Szpital Sulęcin SOSW Sulęcin ZS Słońsk LO Sulęcin + Poradnia P KPP Sulęcin Brzeźno Wieża, działka nr 89 Min. 50m strunobeton ZSL Sulęcin SP Boczów DPS Tursk PP Boczów + Biblioteka Maszt na dachu Prześlice OPS Torzym Okolice OPS Torzym 40m strunobeton MOP Walewice Istniejąca Wieża Policji 45m Połączenie PtP, pasmo uwolnione TOK Torzym + Biblioteka Połączenie PtP, pasmo licencjonowane Rysunek 2 Wstępna topologia sieci PP Torzym Gim. Torzym SP Torzym 10

11 2.3 Lokalizacja obiektów sieciowych i punktów dostępowych Lp Miejscowość Placówka Konstrukcja Funkcja 1 Słońsk Zespół Szkół maszt DOR 2 Słońsk Sala Wiejska wspornik PDS 3 Słońsk Zakład Karny wieża SOR+DOR+GPPI 4 Głuchowo Sala Wiejska maszt DOR 5 Boczów Szkoła Podstawowa maszt DOR 6 Boczów Przedszkole Publiczne + Biblioteka maszt DOR 7 Brzeźno działka nr 89 wieża SOR+DOR 8 Sulęcin Liceum Ogólnokształcące + Poradnia Psych.-Pedagogiczna maszt DOR 9 Sulęcin Komenda Powiatowa Policji wspornik 10 Sulęcin Spec. Ośr. Szkolno-Wychowawczy maszt DOR 11 Sulęcin Starostwo Powiatowe maszt CPD 12 Sulęcin Zespół Szkół Licealnych maszt DOR 13 Tursk Dom Pomocy Społecznej maszt DOR 14 Prześlice Przedszkole Publiczne maszt DOR 15 Torzym Biblioteka + Torzymski Ośrodek Kultury maszt DOR 16 Torzym Gimnazjum wspornik PDS 17 Torzym Ośrodek Pomocy Społecznej wieża SOR+DOR 18 Torzym Przedszkole Publiczne wspornik PDS 19 Torzym Szkoła Podstawowa maszt DOR 20 Walewice Miejsce Obsługi Podróżnych na autostradzie A2 wspornik PPR 21 Sulęcin Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie + Dom Dziecka wspornik PDS 22 Sulęcin Szpital Powiatowy maszt SOR+DOR 3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 3.1 Branżowe projekty koncepcyjne Projekt radiowy Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie zgodnego ze sztuką inżynierskiego projektu radiowego oraz uzyskanie jego pisemnej akceptacji u Zamawiającego. Projekt radiowy należy sporządzić z uwzględnieniem następujących wymogów: Wymagane jest wykonanie projektu w oparciu o cyfrowy model terenu z rozdzielczością poziomą co najmniej 20m oraz model klas pokrycia terenu z rozdzielczością co najmniej 5m (wymagane są dane pozwalające na rozróżnienie co najmniej 6 różnych klas: wody, lasy liściaste, lasy iglaste, teren niezabudowany, teren zabudowany niski, teren zabudowany wysoki). Projekt należy wykonać z wykorzystaniem oprogramowania służącego do projektowania systemów radiowych pozwalającego co najmniej na planowanie połączeń radiowych punkt-punkt oraz symulacje zasięgów systemów punkt-wielopunkt wykorzystanych w zaproponowanym rozwiązaniu. W projekcie należy zawrzeć opis zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu radiowego, włącznie z kartami katalogowymi. W projekcie należy zawrzeć opis docelowej topologii sieci. Dla połączeń radiowych punkt-punkt wymagane jest przedstawienie przekrojów terenowych oraz budżetu łącza wraz z obliczoną dostępnością średnioroczną połączenia. Dla połączeń sieci dystrybucyjnej wymagane jest 11

12 zamieszczenie budżetów łączy oraz predykcji zasięgów użytecznych stacji bazowych. Dla systemu radiowego dostępowego należy przedstawić predykcję zasięgu. Należy dołączyć do projektu wyniki symulacji zasięgu stacji dostępowych w powszechnie stosowanym formacie danych cyfrowych (np. kml/kmz dla GoogleEarth). Wykonawca musi uzyskać akceptację projektu przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany dokonywane na etapie wdrożenia muszą być zatwierdzone pisemnie lub em potwierdzonym podpisem kwalifikowanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego Projekt teleinformatyczny Projekt musi zostać wykonany zgodnie ze sztuką, wszelkie zastosowane mechanizmy powinny zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych. Wykonawca musi uzyskać akceptację projektu przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany dokonywane w celu rozpoczęcia etapu wdrożenia lub w jego trakcie muszą być zatwierdzone pisemnie lub em potwierdzonym podpisem kwalifikowanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Projekt teleinformatyczny powinien uwzględniać następujące założenia: W sieci szkieletowej należy zastosować protokół przełączania MPLS w celu bezpiecznej separacji usług oraz zapewnienia wysokiej elastyczności sieci w przypadku przyszłej rozbudowy lub udostępnienia pasma i wydzielania sieci prywatnych na potrzeby innych instytucji. W skład szkieletu sieci wejdzie 5 przełączników PE. Każdy punkt dostępowy powinien być wyposażony w przełącznik warstwy drugiej pełniący rolę CE w sieci MPLS zapewniający separację usług (sieci) jak również możliwość podłączenia urządzeń końcowych IP. W sieci rdzeniowej należy zastosować protokół routingu dynamicznego IGP w wersji OSPFv2, który posłuży jako warstwa bazowa do zbudowania elastycznego i odpornego na awarię środowiska routerów rdzeniowych w oparciu o wykreowane interfejsy Loopback. Należy przewidzieć utworzenie czterech wirtualnych sieci publicznych w oparciu o rozwiązania wirtualnych tablic routingowych (VRF) tak, aby poszczególne adresy sieci nie kolidowały ze sobą. Planowane jest utworzenie sieci VPN na potrzeby: użytkowników wykluczonych, sieci biurowej, usług serwerowych oraz zarządzania. Wszystkie szczegółowe parametry odnoszące się do adresacji sieci logicznych oraz ustawień VPN ustalone zostaną na etapie projektu sieci. Integrację wykreowanych wcześniej poszczególnych sieci VPN oraz poszczególnych klientów CE należy zrealizować za pomocą protokołu MP-BGP w wersji Ipv4 na urządzeniach rdzeniowych sieci PE. Wszelkie zaistniałe redystrybucje protokołów routingu należy wykonać z zastosowaniem Route-Map oraz odpowiednich list dostępowych. Projekt musi zawierać pełną adresację IP zarówno całych sieci jak i poszczególnych urządzeń sieciowych. Należy zaplanować adresację węzłów CE w sposób pozwalający na wykonanie sumaryzacji sieci klienckich na poszczególnych węzłach PE. Urządzenia CE powinny zostać zabezpieczone przed nieuprawnionymi próbami podłączenia urządzeń sieciowych, stacji klienckich oraz usług wpływających na bezpieczeństwo sieci. Poszczególne sieci VPN powinny zostać sklasyfikowane oraz odpowiednio prioretyzowane w celu kształtowania ruchu w sieci tak aby kluczowe usługi obsługiwane były w pierwszej kolejności. Szczegółowe parametry klasyfikacji zostaną ustalone na etapie projektu. Szczegółowy projekt węzła CPD realizującego dostęp do Internetu dla całej infrastruktury wraz z opisem funkcjonalności poszczególnych elementów zawartych w punkcie Koncepcje instalacji elektrycznych i teletechnicznych Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia koncepcji przed wykonawczych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Wykonawca musi uzyskać akceptację koncepcji przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany dokonywane na etapie wdrożenia muszą być zatwierdzone pisemnie lub przez weryfikowalny kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Koncepcja powinna zawierać m.in. część opisową instalacji, rysunki techniczne, schematy elektryczne, zdjęcia, wyszczególnienie materiałów instalacyjnych wraz z kartami katalogowymi oraz uprawnienia projektantów. Wykonawca dostarczy koncepcje Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej, podpisane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi zgodnymi z zakresem projektu. 12

13 3.1.4 Projekt GPPI w ZK Słońsk W związku z tym, że punkt styku sieci szkieletowej z Internetem znajdować się będzie w GPPI zlokalizowanym w istniejącym węźle sieciowym ZK Słońsk, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu budowy GPPI uwzględniającego modernizację węzła ZK Słońsk tak, aby zapewnione były wymagane parametry transmisyjne dostawy Internetu dla potrzeb przedmiotowego projektu. Z uwagi na ważność punktu sieci szkieletowej, jakim jest GPPI i możliwości rozbudowy sieci na bazie planowanego GPPI, projekt musi uwzględniać następujące wymagania: a) montaż anteny 1,2m dla łącza dostępowego na kierunku do ISP, b) zwiększenie przepustowości dla łącza dostępowego w kierunku ISP poprzez zmianę licencji klucza programowego, c) montaż trzech zapasowych torów antenowych pomiędzy pomieszczeniem technicznym, a szczytem masztu, d) modernizację szafy teletechnicznej w węźle sieciowym ZK Słońsk na potrzeby instalacji urządzeń CPD, e) modernizację istniejącego w węźle sieciowym ZK Słońsk zasilania awaryjnego na potrzeby podłączenia CPD Projekt powinien zawierać m.in. część opisową instalacji, rysunki techniczne, schematy elektryczne, zdjęcia, wyszczególnienie materiałów instalacyjnych wraz z kartami katalogowymi oraz uprawnienia projektantów, a także protokoły uzgodnień z zarządzającym węzłem sieciowym ZK Słońsk, tj. Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Wykonawca dostarczy projekt Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej podpisany przez osoby z uprawnieniami budowlanymi zgodnymi z zakresem projektu. 3.2 Projekty budowlane, wykonawcze i branżowe Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu projektów budowlanych, wykonawczych i branżowych. Wykonawca musi uzyskać akceptację projektu przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany dokonywane na etapie wdrożenia muszą być zatwierdzone pisemnie ( ) przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Projekty budowlane, wykonawcze i branżowe muszą zostać wykonane zgodnie ze sztuką i obowiązującym prawem w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego. Wszystkie projekty budowlane oraz wykonawcze muszą być opracowane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi odpowiadającymi zakresowi projektu, zgodnie z zapisami ustawy z dn r. Prawo Budowlane. Projekt wykonawczy pokrycia sieci radiowej musi zawierać mapy obszarów, których dotyczy oraz musi obrazować faktyczne pokrycie sygnałem. Zamawiający dokona wyrywkowej kontroli, szczególnie w obszarach o wysokim skupieniu beneficjentów projektu. Wykonawca po otrzymaniu pełnomocnictw od Zamawiającego złoży przygotowaną dokumentację w odpowiednich instytucjach i uzyska wszelkie zgody administracyjne wymagane obowiązującymi przepisami. Wszelkie koszty wykonania projektów, uzyskania zgód i postępowania administracyjnego ponosi Wykonawca. 4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNE 4.1 Wyposażenie poszczególnych klas obiektów Zastrzeżenia ogólne Poniżej zawarto minimalne wyposażenie poszczególnych klas obiektów radiokomunikacyjnych (SOR,DOR), CPD oraz PSD. Dopuszcza się możliwość kolokowania obiektów różnego typu, jednakże w takim przypadku należy: Nie uwspólniać urządzeń aktywnych (np. w przypadku obiektu SOR kolokowanego z DOR należy zainstalować zarówno przełącznik sieciowy dystrybucyjnych i przełącznik sieciowy dostępowy). Zapewnić jednolity system zasilania. Zapewnić odpowiednie okablowanie do wykonania kolokacji CPD W przypadku proponowanej architektury zakłada się stworzenie dedykowanego Centralnego Punktu Dystrybucyjnego (CPD), który funkcjonalnie stanowić będzie punkt wymiany ruchu pomiędzy siecią Internet dostępną poprzez usługę regionalnego/krajowego dostawcy Internetu (ISP) dostarczaną łączem dostępowym poprzez punkt styku w GPPI zainstalowanym w istniejącym węźle sieciowym ZK Słońsk, a siecią budowaną w ramach działania 8.3. Głównymi składnikami CPD będą: 13

14 Router brzegowy wspierający protokoły dynamicznego routingu skonfigurowany zgodnie ze standardem wspieranym przez ISP. Zadaniem routera m.in. będzie przełączanie ruchu pomiędzy siecią Beneficjenta a Internetem, translacja adresacji IP z wewnętrznej na Internetową w obu kierunkach, filtracja ruchu funkcjonalność Firewall a, a w przypadku posiadania redundantnych przyłączy do Internetu dynamiczny rozkład ruchu pomiędzy nie. Maszyna serwerowa wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji platforma, w oparciu o którą zostaną uruchomione wirtualne maszyny odpowiedzialne za następujące usługi, m.in.: Proxy, DNS, DHCP, Radius (AAA), zarządzanie siecią, zbieranie logów dotyczących aktywności użytkowników sieci Przełącznik szkieletowych warstwy L3 modelu OSI służący do agregacji ruchu z innych przełączników rdzeniowych nowobudowanej sieci dostępu do Internetu. System kopii zapasowej danych przechowywanych na serwerze. System podtrzymania zasilania w razie zaniku dostawy energii elektrycznej do budynku, w którym umiejscowiony zostanie CPD. W ramach projektu należy zmodernizować istniejący zasilacz UPS 15kVA poprzez zwiększenie pojemności modułów bateryjnych, w celu obsłużenia dodatkowych urządzeń. Instalacje i urządzenia teletechniczne tj. szafy teleinformatyczne, instalacje niskoprądowe, koryta kablowe, system klimatyzacji, patchpanele dla kabli miedzianych i optycznych w zależności od aktualnych potrzeb. Schemat ideowy węzła internetowego przedstawia poniższy rysunek: SOR Szkieletowy Obiekt Radiokomunikacyjny powinien składać się przynajmniej z: Wieży strunobetonowej wraz z uziemieniem. Systemu asekuracji w postaci szynodrabiny. Oznakowania przeszkodowego w razie wymogu ULC. Pionowych oraz poziomych dróg kablowych na wieży. Szafy teleinformatycznej zewnętrznej. Dedykowanego przyłącza elektrycznego. Systemu zasilania awaryjnego DC -48V. Przynajmniej jednego półkompletu radioliniowego. Ogrodzenia terenu. 14

15 4.1.4 DOR Dostępowy Obiekt Radiokomunikacyjny powinien składać się przynajmniej z: Wieży strunobetonowej lub słupa żerdziowego lub masztu aluminiowego. Systemu asekuracji w postaci szynodrabiny w przypadku wież oraz słupów. Oznakowania przeszkodowego w razie wymogu ULC. Pionowych oraz poziomych dróg kablowych na wieży/maszcie. Szafy teleinformatycznej wewnętrznej. Systemu zasilania awaryjnego AC (UPS). Przełącznika sieciowego dostępowego. Jednostki klienckiej radiowego systemu dystrybucyjnego. Punktu dostępowego WiFi zewnętrznego, dla beneficjentów końcowych. Punktu dostępowego WiFi wewnętrznego, tworzącego LAN PDS Punkt Dostępu Stacjonarnego powinien składać się przynajmniej z: Wieży strunobetonowej lub słupa żerdziowego lub masztu aluminiowego. Systemu asekuracji w postaci szynodrabiny w przypadku wież oraz słupów. Oznakowania przeszkodowego w razie wymogu ULC. Pionowych oraz poziomych dróg kablowych na wieży/maszcie. Szafy teleinformatycznej wewnętrznej. Systemu zasilania awaryjnego AC (UPS). Przełącznika sieciowego dostępowego. Jednostki klienckiej radiowego systemu dystrybucyjnego. Punktu dostępowego WiFi wewnętrznego, tworzącego LAN GPPI Główny Punkt Przyłączenia Internetu powinien składać się z elementów stanowiących części składowe SOR i DOR oraz dodatkowych urządzeń i instalacji umożliwiających połączenie z łączem dostępowym w kierunku ISP PPR Punkt Pośredniczący radiolinii powinien składać się przynajmniej z: Szafy teleinformatycznej zewnętrznej (dostarczyć, jeśli nie istnieje). Instalacji elektrycznej (wybudować, jeśli nie istnieje), Systemu podtrzymania zasilania DC (dostarczyć, jeśli nie istnieje). Pionowych oraz poziomych dróg kablowych na wieży/maszcie. 4.2 Minimalne wymagania co do ilości obiektów sieciowych w ramach zamówienia Typ obiektu Ilość minimalna CPD 1 SOR 4 DOR 15 PDS 4 Minimalna liczba obiektów wsporczych anten (wież, słupów) posadowionych na gruncie: 3 Minimalna liczba masztów aluminiowych: Minimalne wymagania odnośnie jakości usługi dostępu do Internetu Zakłada się dostarczenie usługi dostępu do Internetu z przepływnością min 2Mb/s od i do beneficjenta końcowego, z możliwością bez kosztowego zwiększenia do 20Mb/s. 5 WWIORB BUDOWA OBIEKTÓW RADIOKOMUNIKACYJNYCH 5.1 Wymagania ogólne Budowa obiektów radiokomunikacyjnych musi odbywać się według zaakceptowanych projektów i uzyskanych pozwoleń administracyjnych. Podczas budowy należy przestrzegać obowiązujących przepisów, w szczególności budowlanych i BHP. Wymagane jest wyznaczenie kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami, zabezpieczenie terenu inwestycji przed osobami nieuprawnionymi oraz oznaczenie budowy tablicą informacyjną. Materiały wykorzystane podczas budowy muszą być dopuszczone do obrotu zgodne z polskimi przepisami i normami lub aprobatą 15

16 techniczną. Odpowiednie zabezpieczenie materiałów i elementów budowy przed kradzieżą i warunkami atmosferycznymi w czasie trwania budowy leży po stronie Wykonawcy. Przed przystąpieniem do robót powinna być sporządzona przez Wykonawcę informacja o planie BIOZ według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Nadzór nad budową ze strony Zamawiającego będzie sprawowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po wybudowaniu obiektów Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą wraz z książką obiektu budowlanego zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie książki obiektu budowlanego. 5.2 Wieże strunobetonowe Wieże strunobetonowe muszą spełniać następujące wymagania: Trzon wieży o sprężonej konstrukcji prefabrykowanej. Wysokość trzonu wieży według projektu radiowego Wykonawcy (min. H=40m). Mocowanie na fundamencie kielichowym lub koszu kotwowym. Budowa segmentowa. Klasa betonu min. B50. Fundament wieży z betonu konstrukcyjnego min. B30. Wieża powinna być wyposażona w odpowiednią ilość pomostów technologicznych wraz z konstrukcjami wsporczymi do montażu systemu antenowego, umożliwiających personelowi technicznemu obsługę anten. Pomosty powinny być wyposażone w stosowne punkty asekuracyjne. Wszystkie elementy stalowe wieży ocynkowane ogniowo. Trzon wieży wyposażony w drabinę kablową umożliwiającą prowadzenie okablowania wzdłuż trzonu wieży po lewej lub prawej stronie drabiny włazowej do miejsca instalacji systemu radiowego. Trzon wieży musi zostać wyposażony w drabinę z systemem asekuracji zawierającą zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych. Oznakowanie przeszkodowe dzienne (malowanie)/ nocne (oświetlenie) należy wykonać w przypadku zaleceń wydanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego/Wojskowego. Wszystkie tuleje w płaszczu masztu strunobetonowego służące do montażu drabinek kablowych, drabiny wejściowej i odgromnika naszczycie wieży, jak również konstrukcje wsporcze pod system antenowy muszą być uziemione. Konstrukcja musi zapewniać odpowiednie parametry dostosowane do planowanego systemu radiowego uwzględniając strefy wiatrowe. Wymagany okres gwarancji na elementy konstrukcyjne 15 lat. 5.3 Słupy żerdziowe Słupy żerdziowe muszą spełniać następujące wymagania: Fundament wykonany z prefabrykowanych płyt ustrojowych. Wszystkie elementy stalowe słupa ocynkowane ogniowo. Słup powinien posiadać konstrukcje wsporcze do montażu systemu radiowego. Słup musi zostać wyposażony w drabinę z systemem asekuracji zawierającą zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych. Konstrukcje wsporcze i drabina muszą być uziemione. Konstrukcja musi zapewniać odpowiednie parametry dostosowane do planowanego systemu radiowego uwzględniając strefy wiatrowe. 5.4 Maszty aluminiowe z odciągami Maszty aluminiowe z odciągami muszą spełniać następujące wymagania: Konstrukcja składająca się z profili aluminiowych AW-6005A T6. Podstawa masztu przegubowa, łączenie kratownic poprzez skręcanie za pomocą śrub. Kotwienie masztu za pomocą 4 lin stalowych do podłoża. Elementy stalowe masztu ocynkowane ogniowo. Maszt powinien posiadać konstrukcje wsporcze do montażu systemu radiowego. Konstrukcje i elementy masztu muszą być uziemione. Min. przekrój kratownicy 650 mm. Maszt musi zapewniać odpowiednie parametry dostosowane do planowanego systemu radiowego uwzględniając strefy wiatrowe. 16

17 Minimalna wysokość masztu h=8m nad poziom dachu. 5.5 Lekkie konstrukcje wsporcze Lekkie konstrukcje wsporcze muszą spełniać następujące wymagania: Wykonana ze stali St3S. Ocynkowana ogniowo. Konstrukcja musi być uziemiona. Dostosowana do montażu oferowanego systemu radiowego. Zapewniać odpowiednie parametry dostosowane do planowanego systemu radiowego uwzględniając strefy wiatrowe. 5.6 Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna musi spełniać następujące wymagania: Wykonana z blachy aluminiowej lub stalowej. Wszystkie elementy szafy zabezpieczone przed korozją. Posiadać szynę rack 19. Rozmiar min. 15U, głębokość dostosowana do zainstalowanych urządzeń telekomunikacyjnych. Wyposażona w listwę zasilającą 230V w standardzie rack 19 (min. 6 gniazd) oraz panel dystrybucji napięć rack 19 z szyną DIN. Zapewniać odpowiednie warunki termiczne dla zamontowanych urządzeń (grzałka, klimatyzacja, termostat wpięte do modułu kontrolnego). Klasa szczelność min. IP54. Otwory do wprowadzenia przewodów zabezpieczone dławicami przed wnikaniem wilgoci do wnętrza. Wyposażona w zamek z wkładką uniemożliwiającą dostęp osób niepowołanych. Drzwi należy wyposażyć w kontaktron. Wszystkie szafy należy wyposażyć w moduł kontrolny wspierający: a. komunikację z wykorzystaniem styku Ethernet oraz protokołu IP/SNTP, b. podpięcie czujnika zalania, c. czujnika temperatur: baterii (2 szt.), wnętrza, zewnętrza, d. otwarcia drzwi, e. obsługę klimatyzatora. 5.7 Szafa telekomunikacyjna wewnętrzna Szafa telekomunikacyjna wewnętrzna musi spełniać następujące wymagania: Wykonana z blachy aluminiowej lub stalowej. Posiadać szynę rack 19. Rozmiar min. 12U, głębokość dostosowana do zainstalowanych urządzeń. Przednie drzwi pełne, stalowe. Wyposażona w listwę zasilającą 230V w standardzie rack 19 (min. 6 gniazd) oraz panel dystrybucji napięć rack 19 z szyną DIN. Zapewniać odpowiednie warunki termiczne dla zamontowanych urządzeń (grzałka, klimatyzacja). Wyposażona w zamek z wkładk ą uniemożliwiającą dostęp osób niepowołanych. Wszystkie dostarczone szafy muszą być otwierane jednym kluczem (tzw. MasterKey). 5.8 Zagospodarowanie terenu Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony; jeżeli nie jest to możliwe, należy oznakować teren przy pomocy tablic ostrzegawczych. Wyznaczyć strefy niebezpieczne, ogrodzić je i opisać. Wyznaczyć ciągi komunikacyjne. Składować materiały w odpowiednich warunkach wg wskazówek producenta. Po zakończeniu prac uprzątnąć i doprowadzić teren do stanu pierwotnego z wyrównaniem szkód powstałych podczas prac. Przeprowadzić rewitalizację terenu budowy. W przypadku budowy wieży na gruncie należy wybudować ogrodzenie otaczające z siatki stalowej o wysokości min. 1.8 m. na fundamencie betonowym. Ogrodzenie należy wyposażyć w bramę wjazdową. 17

18 6 WWIORB INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 6.1 Wymagania ogólne Wykonawca dostarczy i zamontuje instalacje elektryczne i teletechniczne niezbędne do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania urządzeń budowanej sieci dostępu do Internetu Trasy kablowe Wszelkie instalacje teletechniczne oraz elektryczne powinny być prowadzone w korytach PVC lub drabinkach kablowych z zachowaniem 30% rezerwy przestrzeni. Elementy traktów kablowych muszą być przytwierdzone do powierzchni uniemożliwiając zmianę ich położenia. W przypadku jednoczesnego prowadzenia kabli elektrycznych oraz kabli teletechnicznych wymagana jest ich separacja. W przypadku wyprowadzania okablowania na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć wykonany przepust kablowy przed wpływem warunków atmosferycznych, takich jak wnikanie wody i wilgoci, zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. W przypadku instalacji na zewnątrz budynku, zastosowane materiały instalacyjne jak i okablowanie muszą być odporne na warunki atmosferyczne. Instalacje okablowania muszą być wykonane według zaleceń producenta (promień gięcia, długości, przeznaczenie etc.). W przypadku kabli dla systemów 100/1000Base-T trasy wewnątrz budynków należy wybudować w oparciu o kable UTP przynajmniej o kategorii Cat 5. W przypadku tras na zewnątrz budynków należy użyć kabla outdoor przynajmniej typu FTP o kategorii Cat Instalacje elektryczne Instalacja elektryczne musi spełniać warunki techniczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także inne obowiązujące przepisy i normy. CPD/SOR/DOR/PDS należy zasilić z lokalnej rozdzielni elektrycznej budynku. W przypadku braku odpowiednich warunków technicznych umożliwiających poprawne funkcjonowanie sieci elektrycznej należy zasilić CPD/SOR/DOR/PDS z głównej rozdzielni budynku. W przypadku budowy Obiektu Radiokomunikacyjnego na działce bez przyłącza energetycznego, Wykonawca wybuduje je na koszt własny. Instalowana aparatura musi spełniać wymogi odpowiednich norm oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego. Wielkość rozdzielni należy dobrać uwzględniając minimum 30% rezerwy miejsca na potrzeby późniejszej rozbudowy. Po wykonaniu całości instalacji należy przeprowadzić pomiary instalacji elektrycznej oraz skuteczności ochrony od porażeń Instalacje uziemiające i odgromowe W przypadku podłączania się do istniejącej infrastruktury uziemiającej i odgromowej należy przeprowadzić pomiary rezystancji potwierdzające sprawność instalacji. W przypadku negatywnych wyników pomiarów, Wykonawca wykona dedykowaną instalację uziemiającą i odgromową. Po wybudowaniu instalacji uziemiającej i odgromowej należy przeprowadzić pomiary i sporządzić protokół pomiarowy wraz z metryką. Protokół wraz z metryką załączyć do dokumentacji powykonawczej. 6.2 CPD System zasilania gwarantowanego Wykonawca rozbuduje istniejący system podtrzymania zasilania (UPS 15kVA) w celu zagwarantowania nieprzerwanej pracy urządzeń zasilanych prądem o napięciu 230V, w przypadku braku zasilania, przez zwiększenie aktualnego czasu podtrzymania o 50% Instalacja elektryczna W CPD należy zamontować rozdzielnię elektryczną natynkową wyposażoną w ochronniki przepięciowe, wyłączniki nadprądowe, wyłącznik różnicowo-prądowy oraz sygnalizację obecności zasilania. Z rozdzielni muszą być wyprowadzone obwody do zasilenia szafy rack, klimatyzacji i gniazd 230V w pomieszczeniu. Wszystkie obwody muszą zostać zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi o odpowiedniej charakterystyce. W celu ochrony od porażeń należy zastosować wyłącznik różnicowo- prądowy o działaniu bezpośrednim, prądzie różnicowym 30 ma i charakterystyce A. W celu ochrony urządzeń elektrycznych należy zainstalować ochronniki przepięciowe klasy B i C. W CPD należy zainstalować 3 zestawy dwóch gniazd wtykowych 230V. Zestawy gniazd wtykowych muszą być zasilone z rozdzielnicy CPD oddzielnymi obwodami. Wszystkie urządzenia, zamontowane w szafie rack, które tego wymagają, muszą zostać podłączonej do szyny wyrównania potencjałów Klimatyzacja W pomieszczeniu przeznaczonym na CPD istnieje już klimatyzacja. Jeżeli jej moc chłodnicza nie będzie wystarczająca, należy ją zwiększyć. 18

19 6.2.4 Adaptacja pomieszczenia W pomieszczeniu przeznaczonym na CPD nie wymaga się prowadzenia żadnych prac adaptacyjnych. 6.3 SOR System zasilania gwarantowanego Wykonawca dostarczy i zainstaluje system podtrzymania zasilania gwarantujący nieprzerwaną pracę urządzeń zasilanych prądem o napięciu stałym -48V przy jednoczesnym zachowaniu wydajności prądowej 120A, w przypadku braku zasilania, przez czas min. 15 minut. System powinien umożliwiać monitorowanie parametrów pracy z lokalizacji CPD Szafa teleinformatyczna zewnętrzna W szafie teleinformatycznej należy zamontować panel dystrybucji napięć rack 19 wyposażony w ochronniki przepięciowe, wyłączniki nadprądowe, wyłącznik różnicowo-prądowy oraz sygnalizację obecności zasilania. W celu ochrony od porażeń należy zastosować wyłącznik różnicowo- prądowy o działaniu bezpośrednim, prądzie różnicowym 30 ma i charakterystyce A. W celu ochrony urządzeń elektrycznych należy zainstalować ochronniki przepięciowe klasy B i C. Wszystkie urządzenia, zamontowane w szafie rack, które tego wymagają, muszą zostać podłączonej do szyny wyrównania potencjałów. Wprowadzane okablowanie do szafy teletechnicznej musi przechodzić przez dławiki zabezpieczający przed dostaniem się wilgoci do wnętrza szafy. Dodatkowo należy zainstalować urządzenie pozwalające zrestartować urządzenia sieciowe zdalnie poprzez system GSM. 6.4 DOR System zasilania gwarantowanego Wykonawca dostarczy i zainstaluje system podtrzymania zasilania gwarantujący nieprzerwaną pracę zainstalowanych w ramach projektu urządzeń zasilanych prądem o napięciu zmiennym 230V, w przypadku braku zasilania, przez czas min. 15 minut. Należy zapewnić zdalne (z CPD) wykrywanie stanu zasilania z sieci energetycznej Szafa teleinformatyczna wewnętrzna W szafie teleinformatycznej należy zamontować panel dystrybucji napięć rack 19 wyposażony w ochronniki przepięciowe, wyłączniki nadprądowe, wyłącznik różnicowo-prądowy oraz sygnalizację obecności zasilania. W celu ochrony od porażeń należy zastosować wyłącznik różnicowo- prądowy o działaniu bezpośrednim, prądzie różnicowym 30 ma i charakterystyce A. W celu ochrony urządzeń elektrycznych należy zainstalować ochronniki przepięciowe klasy B i C. Wszystkie urządzenia, zamontowane w szafie rack, które tego wymagają, muszą zostać podłączonej do szyny wyrównania potencjałów. Dodatkowo należy zainstalować urządzenie pozwalające zrestartować urządzenia sieciowe zdalnie poprzez system GSM. 6.5 PDS System zasilania gwarantowanego Wykonawca dostarczy i zainstaluje system podtrzymania zasilania gwarantujący nieprzerwaną pracę zainstalowanych w ramach projektu urządzeń zasilanych prądem o napięciu zmiennym 230V, w przypadku braku zasilania, przez czas min. 15 minut. Należy zapewnić zdalne (z CPD) wykrywanie stanu zasilania z sieci energetycznej. Dodatkowo należy zainstalować urządzenie pozwalające zrestartować urządzenia sieciowe zdalnie poprzez system GSM. 7 WWIORB SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE 7.1 Urządzenia sieciowe Router brzegowy Router ma za zadanie terminować łącze/łącza dostarczone przez ISP, w zależności od możliwości ISP oraz ilości łączy router zapewni obsługę tablicy BGP oraz Load Balancing dla większej ilości łączy. Na każdym z łącz należy przewidzieć uruchomienie polityk QOS dla kilku określonych wcześniej klas ruchu. Dodatkowo router pełnił będzie funkcję bramy, w związku z czym powinny zostać wdrożone na nim mechanizmy bezpieczeństwa i kontroli przechodzącego ruchu takie, jak na przykład kontrola NATowania czy odpowiednie listy dostępowe. Na routerze brzegowym planuje się również uruchomienie zdalnego bezpiecznego połączenia przeznaczonego głównie dla administratora w celu zdalnej diagnostyki, bieżącej obsługi lub usuwania usterek sieci. Parametry minimalne routera brzegowego: Rodzaj urządzenia router, 19

20 Rodzaj obudowy - montowany w szafie rack, skalowalny, możliwość obsadzania dodatkowych kart, wyposażony w moduł zarządzający tzw. supervisor, Porty transmisyjne - możliwość obsadzenia następujących rodzajów portów: 16 GigabitEthernet SFP lub 16 GigabitEthernet RJ45, Porty wymagane 8x GigabitEthernet RJ45 obsadzone po cztery na dwóch różnych kartach lub 8xGE RJ45 oraz 4xGE SFP rozmieszczone na różnych kartach (porty SFP wyposażone we wkładki SM do 10KM), Wentylatory w przypadku gdy w urządzeniu wentylatory będą w postaci modularnej zależne od aktualnej obsady kart należy zamontować wentylatory w pełnej obsadzie, Porty do zarządzania - Konsolowy port zarządzania wraz z kablem, Prędkość przełączania pakietów 1Mpps, Wielkość pamięci 4GB możliwość rozszerzenia pamięci poprzez zastosowanie zewnętrznych nośników np. karty SD bez konieczności demontowania obudowy, Wymagane funkcjonalności: Autentykacja, autoryzacja i accounting poprzez RADIUS/TACACS+, Lokalna autentykacja, autoryzacja i accounting, Przekazywanie zapytań serwera DHCP, Filtrowanie adresów MAC, LACP, Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), Protokół routingu - OSPF, MP-BGP, RIP 1, RIP 2, statyczne trasy routingu, IS-IS, Obsługiwane polityki routingowe next hop, interfejs wychodzący, route-map, przypinanie polityk routingowych do fizycznego interfejsu jak i VRF, Protokół zdalnego zarządzania/monitorowania - SNMP, RMON, Telnet, SSH, netflow, VPN wsparcie dla IPSec VPN, MPLS L2/L3 VPN, MPLS - router musi wspierać MPLS w pełnej funkcjonalności umożliwiającej pełnienie roli PE (Provider Edge) realizowanej poprzez L2VPN oraz L3VPN, wspierać wirtualne odseparowane instancje tablic turingu (VRF), wspierający MPLS TE, VLAN - Porty Vlan, prywatny Vlan, Super Vlan, QinQ VLAN, wspierać separację portów należących do tego samego VLAN u, QoS - Klasyfikacja ruchu na podstawie adresu IP oraz MAC (źródłowego/docelowego), protokołu, vlan, fizycznego portu, Znakowanie i mapowanie pakietów na podstawie DSCP, TOS, mapowanie etykiet, Kolejkowanie LLQ, PQ CBWFQ, Bezpieczeństwo - ACL wykorzystujące port docelowy/źródłowy, protokół docelowy/źródłowy, ACL aktywowane/deaktywowane w zadanym czasie, ACL wykorzystujące DSCP, Sygnalizacja optyczna router musi posiadać sygnalizację za pomocą diody poniższych zdarzeń: Stan całego urządzenia, Stan zasilania, Sygnalizacja stanu poszczególnych portów, Sygnalizator wystąpienia awarii, Max pobierana moc z pełnym ukompletowaniem 200 W, Zasilacz musi być wyposażony w sygnalizator optyczny jego stanu Przełącznik agregacyjny w CPD Przełącznik agregacyjny w CPD wchodzi w skład rdzenia MPLS oraz zapewnia integrację usług udostępnianych przez serwery znajdujące się w Serwerowni Zamawiającego. Z racji kluczowej roli urządzenia w infrastrukturze konfiguracja sprzętowa musi zapewnić wysoką dostępność poprzez redundantne elementy między innymi zasilanie, porty przyłączeniowe na różnych kartach Parametry minimalne przełącznika agregacyjnego: Rodzaj urządzenia przełącznik warstwy trzeciej, 20

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3. Wersja 4.0

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3. Wersja 4.0 Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 4.0 1 Spis treści KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 SPIS TREŚCI KODY CPV... 2 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 5 1 Wiadomości ogólne o projekcie...

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC URZĄD GMINY W SANTOKU Program Testów dot. postępowania przetargowego RRG.271.11.2013.AC Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Olecko Spis treści I. Opis przedmiotu zamówienia... 3 II. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Lekkie konstrukcje wsporcze montowane na budynkach (wszystkie lokalizacje gdzie nie ma wymogu budowy masztu) wymagania:

1. Lekkie konstrukcje wsporcze montowane na budynkach (wszystkie lokalizacje gdzie nie ma wymogu budowy masztu) wymagania: ZAŁĄCZNIK NR 1.5 do PFU Konstrukcje masztowe 1. Lekkie konstrukcje wsporcze montowane na budynkach (wszystkie lokalizacje gdzie nie ma wymogu budowy masztu) wymagania: Lekka konstrukcja wsporcza (uchwyt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym RGPOŚiI.271.15.3.2012 Krośnice, dnia 13 września 2012 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.15.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., pn.:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy nr Wymagania Minimalne

Załącznik nr 2 do Umowy nr Wymagania Minimalne Załącznik nr 2 do Umowy nr Wymagania Minimalne 1. Projekt i budowa niezbędnych przyłączy telekomunikacyjnych MSRK do Placówek. 1.1. Przed terminem składania ofert Zamawiający przekaŝe Wykonawcy posiadane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. Do Wykonawców pobierających SIWZ Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem sieci teleinformatycznej Zamawiającego wskazane w tabeli nr 1. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 14940-2012 z dnia 2012-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowe Warpno ZADANIE 1 1) dostarczenie Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Nowe Warpno - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie prowadzący postępowanie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia KMP TYCHY Radiolinia zrealizowana z masztu na budynku Prokuratury Okręgowej w Katowicach do stacji pośredniej jaką jest Komin h=120m EC w Tychach do stacji docelowej KMP w Tychach 1. Wymiana istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY TEMAT: Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego ADRES: działka nr ewid. 193/21, Rakoniewice INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl http://www.wam.net.pl Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu

BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu UWAGA! N/w opis techniczny dotyczy wykonanej już inwestycji monitoringu Osiedla

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Załącznik nr 2a do SIWZ ( pieczęć adresowa Wykonawcy) KALKULACJA UPROSZCZONA CENY OFERTY obejmująca elementy i prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 1 2 3 4 5 6 1.A 1.B 1.C 1.D radiolinia 100

Bardziej szczegółowo

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 BUDOWA OSTATNIEJ MILI BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 Siedziba spółki Leszno, ul. Lipowa 26 Oddział w Lubinie przy ul. Skłodowskiej 70 Oddział w Koninie przy ul. Popiełuszki 2 Oddział w Zgorzelcu przy

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzeń do modernizacji sieci komputerowej oraz systemu do zarządzania i monitoringu sieci wraz z usługą konfiguracji sieci

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260).

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260). Globitel Sp. z o.o. Zapytanie Ofertowe 07.05.2012 Do Wszystkich Zainteresowanych W związku z realizacją projektu pn. "Budowa systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę spółki Globitel z

Bardziej szczegółowo

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*:

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*: Załącznik nr do Formularza ofertowego Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*: *Niniejszy wykaz cen nie ma charakteru wiążącego dla Zamawiającego Wykonawca winien wziąć

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem ZAŁĄCZNIK NR 1.2 do PFU Zewnętrzne punkty dostępu do Internetu WiFi - komplet urządzeń z kontrolerem A. Montaż i uruchomienie zewnętrznych punktów dostępu do Internetu WiFi Wykonawca zamontuje i uruchomi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul. EGZEMPLARZ NR 4 PROJEKT WYKONAWCZY MONITORINGU WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11 INWESTOR: Powiat Stargardzki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. NR 2 Klasa: 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE. CPV 45310000-3. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo