Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania: 1. W Referacie Planowania Przestrzennego: wydano 3 decyzje ustalające warunki zabudowy m.in. dla budowy budynków mieszkalnych z infrastrukturą towarzyszącą, zbiorników na nieczystości ciekłe, garaży, wydano 25 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium, wpłynęło 5 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla m.in. przebudowy i nadbudowy ganku, zmiany sposobu użytkowania strychu na poddasze użytkowe w istniejących budynkach mieszkalnych, budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowy drogi wewnętrznej w Żelisławicach, budowy zbiornika na nieczystości ciekłe, wpłynął wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dobudowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej z łącznikiem i przybudówki oraz budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP 2 w Siewierzu, SKO w Katowicach utrzymało w mocy decyzję ustalającą warunki zabudowy dla budowy garażu i wiaty na działce nr 8607 w Siewierzu ul. Krasickiego, od której Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu złożyła odwołanie, uczestniczono w spotkaniach organizowanych z inicjatywy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nt opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym na terenach dorzeczy Wisły, Odry i Pręgoły. Powołano Komitety Sterujące oraz Grupy Planistyczne Regionu Wodnego Małej Wisły i Regionu Wodnego Górnej Odry. Celem podejmowanych działań jest zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, minimalizacja ryzyka istniejącego oraz poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym. 2. W Referacie Rozwoju i Inwestycji w zakresie realizacji inwestycji: zakończono rozbudowę remizy OSP w Tuliszowie, przeprowadzono bezusterkowy obiór końcowy. Odbyły się kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zakończono odbiór końcowy budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siewierzu. Wykonawca usunął stwierdzone w czasie odbioru usterki. Od PINB uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót, w ramach Przebudowy stadionu Ostoja w Żelisławicach kontynuowano roboty rozbiórkowe oraz ziemne przy parkingu. Wytyczono geodezyjnie budynek zaplecza i przystąpiono do wykonania wykopów pod ławy fundamentowe. Wykonawca przysłał do akceptacji umowy z podwykonawcami, zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy, dobiegają końca prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Dziewkach - układanie trawy syntetycznej, ogrodzenie oraz oświetlenie boiska. Wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru końcowego, trwa przebudowa stadionu KS Niwy w Brudzowicach etap III. Kontynuowano układanie trawy naturalnej na dużym boisku. Odbyło się spotkanie w sprawie akceptacji masztów oświetleniowych, akceptowani są podwykonawcy oraz materiały do wbudowania, przekazano plac budowy pod budowę siłowni terenowych i placów zabaw w 4 sołectwach. Akceptowano urządzenia siłowni oraz placów zabaw zaproponowane przez wykonawcę, akceptowano ogrodzenie oraz piłkochwyty w ramach wykonywania siłowni terenowych w 8 sołectwach przez firmę Herkules. Kontynuowano roboty przy remizie OSP w Podwarpiu,

2 przekazano do referatu GKL dokumentację odbiorową dot. budowy bazy sportowej w Gołuchowicach, przygotowano i wysłano wniosek dot. umowy o przyłączenie do sieci gazowej SP 2 w Siewierzu, w związku z projektowaniem sali gimnastycznej z łącznikiem. Otrzymano projekt umowy przyłączeniowej, przygotowano i wysłano dokumenty do Tauron-u w celu podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej do oświetlenia planowanej ulicy na osiedlu Siewierz-Jeziorna, przekazano plac budowy dla budowy drogi na ulicy Widokowej w Tuliszowie, trwają roboty budowlane. Akceptowano materiały oraz podwykonawców. Prace prowadzone są pod nadzorem archeologicznym, trwa koordynowanie opracowywania projektu kanalizacji sanitarnej i przebudowy dróg na tzw. Piwoni w Siewierzu, pozyskano decyzje lokalizacyjne dla przyszłej inwestycji, podpisano umowę z projektantem na opracowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kuźnicę Warężyńską z Wojkowicami Kościelnymi, przygotowano i rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie projektu wykonawczego iluminacji Zamku w Siewierzu, projektory oświetleniowe zostaną zamienione na sprzęt w technologii LED, przygotowano zapotrzebowanie udzielenia zamówienia publicznego na projekt budynku wielofunkcyjnego na Osiedlu Zachód w Siewierzu, nadzorowano usuwanie awarii oświetlenia na stadionie Przemszy oraz usuwanie usterek w budynku socjalno-technicznym przy stadionie KS NIWY w Brudzowicach, nadzorowano naprawy związane z przeciekaniem dachu-trybuny na stadionie Przemszy w Siewierzu. Zakończono układanie ostatnich warstw żywicy na dachu. Zakończono prace naprawcze przy elewacji budynku. Wykonawca zgłosił w/w roboty do odbioru. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych: przygotowano i złożono uzupełnienie wniosków w ramach PROW dla zadań: Wyposażenie remizy OSP w Tuliszowie oraz Budowa siłowni terenowych w Brudzowicach i Podwarpiu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego dokonali kontroli zadania Budowa bazy sportowej w Gołuchowicach. Kontrola zakończyła się pozytywnie, w najbliższym czasie powinno wpłynąć dofinansowanie w kwocie ,00 zł, w ramach zadania Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA etap I wpłynęła informacja pokontrolna. Urząd Marszałkowski nie wnosi zastrzeżeń do realizacji zadania, w związku z zapisami umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dziewkach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej, do Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki przesłano kwartalne sprawozdanie z realizacji zadania, otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego o zatwierdzeniu wniosku o płatność ostateczną na realizację operacji Zakup strojów regionalnych dla zespołów folklorystycznych działających przy Zespole Szkół w Siewierzu. Na rachunek bankowy gminy wpłynęła płatność w kwocie ,80 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, opracowano aktualizację Studium wykonalności i analizy finansowej w ramach projektu Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w Siewierzu na cele rekreacyjne, turystyczne i sportowe etap II. Poprawiono i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu celem poddania go ponownej ocenie, mającej na celu zwiększenie dofinansowania do kwoty ,24 zł, partnerski projekt z Gminą Psary pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego został wybrany przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania.

3 Przygotowano i przekazano załączniki do umowy o dofinansowanie projektu, realizowano projekt Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz, do Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony wniosek o płatność ostateczną w ramach realizacji operacji Utworzenie miejsca wypoczynku przy Remizie OSP w Podwarpiu poprzez budowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu. 4.W Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska: wydano: - 2 postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego, - 2 decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości, - 4 zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerami porządkowymi, - 3 postanowienia w sprawie sprostowania oczywistych omyłek, - 4 odpisy aktów własności ziemi, - 4 decyzje o podziale nieruchomości, - 20 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, - 2 postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, - 1 zaświadczenie w sprawie opłaty adiacenckiej dokonano kontroli 3 operatów rozgraniczeniowych, dokonano weryfikacji punktów adresowych, w związku z zawartym porozumieniem z Głównym Geodetą Kraju na prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, przesłano korespondencję w sprawach ochrony środowiska (49 pism), gospodarki gruntami i geodezji (25 pism), przeprowadzono 19 oględzin drzew objętych wnioskiem o wycinkę, przygotowano zlecenie na wykonanie dwóch platform pod gniazda bocianie w Dziewkach i Wojkowicach Kościelnych ( Zawodzie), wydano 1 postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja złoża piasku w Siewierzu, wydano 1 opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa punktu skupu złomu w Siewierzu przy ulicy Parkowej, przygotowano: 3 umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i 4 umowy o udzielenie dotacji celowej na utylizację wyrobów zawierających azbest, koordynowano wykonywanie usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi kotami i zwierzętami potrąconymi w wypadkach drogowych, koordynowano wykonywanie przez SPGK Sp. z o.o. umowy na odbiór odpadów komunalnych. Wykonawca umowy poinformował, że w m-cu wrześniu zebrano 202,78 t odpadów zmieszanych oraz 22,97 t odpadów segregowanych. Za ich odbiór i zagospodarowanie gminie została wystawiona faktura na kwotę ,95 zł, koordynowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, zatrzymano 3 osoby kradnące sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawiany przez mieszkańców w ramach zbiórki. Sprawcy kradzieży zostali ukarani mandatami w wysokości 300,00 zł każdy, przesłano do SKO w Katowicach 2 odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz ustalających opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego realizacją drogi gminnej - ul. Cisowej w Brudzowicach, przeprowadzono kontrolę robót melioracyjnych w miejscowościach: Leśniaki, Dziewki i Siewierz, wykonywanych przez Związek Spółek Wodnych w Zawierciu, na które została udzielona dotacja z budżetu gminy, sporządzono Protokół z rokowań w sprawie zakupu nieruchomości położonej w Siewierzu przy ul. Czarnieckiego - działka nr 5463 o pow ha. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpiło w dniu 17 października br.,

4 od właścicieli działki nr 3277 o pow ha położonej w Siewierzu przy ul. Piłsudskiego wpłynęła oferta jej sprzedaży, zlecono rzeczoznawcy majątkowemu określenie wartości nieruchomości położonej w Siewierzu przy ul. Piłsudskiego, dz. nr 3277 o pow. 376 m 2 oraz działki położonej w Brudzowicach nr 489 o pow ha dla potrzeb ich zakupu przez Gminę Siewierz, przygotowano wniosek do sądu o ukaranie za umieszczanie w koszu ulicznym odpadów komunalnych pochodzących z lokalu handlowo usługowego położonego w Siewierzu przy ulicy Rynek, przeprowadzono oględziny pni drzew celem ustalenia wieku usuniętych bez wymaganego zezwolenia 57 sztuk drzew w Czekance, przygotowano 2 umowy najmu sali na szkolenie chemizacyjne rolników z Gminy Siewierz w dn. 10 października i 6 listopada br., 1 umowę dzierżawy terenu pod cyrk (działka k/zamku) na dzień r., 1 umowę dzierżawy gruntów gminnych, (cz. działki rekreacyjnej nad Zalewem Przeczyckim), udzielono odpowiedzi Marszałkowi Województwa Śląskiego dot. weryfikacji darowizny nieruchomości położonej w Siewierzu przy Szpitalu Chorób Płuc, będącej przedmiotem umowy z dnia 22 listopada 2006 r., wpłynęło Postanowienie Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 26 września 2014 r. sygn. akt I Ns 1042/13 oddalające wnioski złożone przez J.R. i R.R. o zasiedzenie po 1/2 części udziału w nieruchomości położonej w Siewierzu przy ul. Warszawskiej, oznaczonej numerem działki 2731 o pow ha, wpłynął wyrok nakazowy Sądu Rejonowego w Zawierciu uznający obwinionego B.Z. za winnego popełnienia wykroczenia z ustawy o utrzymaniu czystości, tj. nieprawidłową gospodarkę odpadami ciekłymi i komunalnymi i wymierzający mu karę grzywny w wys. 100 zł. 3. W Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej: uczestniczono w objeździe dróg z firmą P.P.U.H. Fisior w celu okazania zakresu zleconych prac (usunięcie drzewa przy ul. Kieleckiej, ułożenie kostki brukowej przy wiacie przystankowej w Hektarach, uzupełnienie kostki brukowej przy ul. Kościuszki, wymalowanie kopert dla autobusów przy szkole podstawowej oraz zatoki autobusowej na ul. Krakowskiej, wymalowanie pasów na drodze Marcinków Zawodzie, przygotowano zapytanie ofertowe na dostawę piasku oraz soli do zimowego utrzymania dróg gminnych, koordynowano opracowanie projektu centralnego ogrzewania w Remizie OSP Dziewki, przygotowano zlecenie na wykonanie furtki do ogrodzenia placu zabaw w Leśniakach, w ramach wyposażenia remizy OSP Tuliszów dokonano odbioru zamówionych mebli i metalowych stołów kuchennych, koordynowano prace pracowników prac społecznie użytecznych - sprzątano tereny ogólnodostępne, koszono trawę, czyszczono chodniki, grabiono liście, sprzątano przystanki, przygotowano umowy na obsługę kotłowni w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Siewierzu, wynajem pomieszczeń sal balowych w budynkach remiz OSP, wynajem lokalu gminnego w Siewierzu przy ul. Warszawskiej 91, remontu pomieszczeń w budynku urzędu, wydano dwie decyzje na zajęcie pasa drogowego, jedną decyzję na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, jedną opinię w/s przyłącza elektroenergetycznego, przygotowano zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad okazjonalnego wynajmu pomieszczeń użytkowych w budynkach gminnych, uczestniczono w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Będzinie w sprawie problemów z prawidłowym parkowaniem samochodów w Rynku, zakończono budowę i odebrano do użytkowania oświetlenie uliczne na ul. Krakowskiej, koordynowano sprawy związane z opracowywanymi projektami minidworca w Siewierzu i drogi dojazdowej do szkoły w Żelisławicach,

5 zakończono montaż nowych wiat przystankowych w Siewierzu i Wojkowicach Kościelnych wraz z uzupełnieniem kostką brukową peronów pod wiatami, wprowadzono zmianę trasy busa relacji Siewierz Wojkowice Kościelne Siewierz z uwagi na zamknięcie i przebudowę ul Widokowej w Tuliszowie, uczestniczono w spotkaniu w sprawie zjazdu z drogi dojazdowej w Kuźnicy Warężyńskiej na prywatną nieruchomość. Prace zostaną wykonane przy okazji prowadzenia robót w tym rejonie, zlecano naprawę usterek w oświetleniu ulicznym na terenie miasta i gminy, koordynowano sprawy związane z przygotowaniem umów na zakup energii elektrycznej dla obiektów gminnych oraz dla jednostek oświatowych, prowadzono sprawy związane z bieżącym zarządzaniem gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, a także z wypłatą dodatków mieszkaniowych, rozliczano faktury wpływające do referatu za media dostarczone do budynków gminnych oraz za wykonane zadania zlecone. 5. W Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich: zameldowano 26 osób, wymeldowano 69 osób, wydano 34 zaświadczenia w sprawach meldunkowych, prowadzono 2 postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych, przyjęto 70 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 72 dowody, wydano 16 decyzji o dopisaniu osób do rejestru wyborców, przygotowano spis wyborców, realizowano obsługę Miejskiej Komisji Wyborczej i przygotowania do wyborów samorządowych, przyjęto 917 szt. korespondencji, z urzędu wysłano 847 pism, zarejestrowano 20 zarządzeń Burmistrza, Burmistrz przyjął 23 interesantów, Zastępca Burmistrza przyjął 14 osób. 6. W Referacie Księgowości Finansowo Budżetowej: prawidłowo prowadzono obsługę płacową i księgową budżetu gminy i urzędu, otrzymano i sprawdzono miesięczne sprawozdania z realizacji budżetu jednostek budżetowych, sporządzono sprawozdania z realizacji budżetu za III kwartał 2014 r. i przekazano do RIO w Katowicach. Skarbnik: przygotowano materiały na sesję Rady Miejskiej, nadzorowano prawidłową realizację budżetu, przygotowano zapytanie ofertowe na bankową obsługę budżetu, trwa opracowanie projektu budżetu na rok W Referacie Podatków i Opłat: wydrukowano i doręczono korekty decyzji podatkowych za 2014 r. (75 decyzji), sprawdzano i weryfikowano informacje i deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych (227 deklaracji), wydano decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach podatkowych (129 szt.), wysłano upomnienia za zaległości podatkowe (57 upomnień), wysłano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych (76 tytułów), zaksięgowano wpłaty na kontach podatkowych (1.874 pozycje), rozliczono wyciągi bankowe (46 wyciągów), przygotowano sprawozdania miesięczne i roczne (2 sprawozdania), realizowano wnioski o zwrot podatku akcyzowego (70 wniosków), obsługiwano kasę urzędu, przyjęto interesantów, wnioskowano ustanowienie zastawu skarbowego i hipoteki (5 spraw).

6 8. W Referacie Oświaty, Kultury i Promocji: w dn. 8 października odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów i studentów, mieszkańców Gminy Siewierz. Przyznano 14 stypendiów dla uczniów oraz 3 stypendia dla studentów, we współpracy z ZSP w Wojkowicach Kościelnych 14 października zorganizowano gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których nauczycielom z Gminy Siewierz zostały wręczone Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, we współpracy z USC przygotowano zaproszenia oraz listy gratulacyjne dla jubilatów na uroczystość Złotych Godów i Diamentowych Godów, we współpracy z OPS przygotowano tabliczki informacyjne dla przedsiębiorców honorujących Siewierską Kartę Dużej Rodziny, zorganizowano wyjazd delegacji do partnerskiego miasta Edeleny, udzielono informacji publicznej dotyczącej wyjazdów zagranicznych Burmistrza oraz pracowników urzędu, przekazano materiały promocyjne dla Związku Gmin Jurajskich w celu rozpowszechnienia na targach turystycznych oraz dla Koła nr 104 PZW w Siewierzu w celu przekazania ich członkom Zarządu Głównego PZW, rozdystrybuowano wrześniowy numer Kuriera Siewierskiego, podpisano umowę na udostępnienie elektronicznych numerów Kuriera Siewierskiego w archiwach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, przesyłano materiały prasowe dot. Gminy Siewierz do mediów, rozesłano zapytanie ofertowe na wymianę tablicy pamiątkowej na Rynku w Siewierzu, szkoły złożyły sprawozdanie SIO stan na 30 września, sporządzono zestawienie zbiorcze i przesłano do Kuratorium Oświaty. trwa weryfikacja wniosku o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika, do Urzędu Wojewódzkiego przesłano wykaz środków funduszu pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, podpisano umowę o udzielenie dotacji celowej na wyprawkę szkolną, wpłynęła nota księgowa z Siemianowic Śląskich obciążenie tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto na uczniów będących mieszkańcami Gminy Siewierz, przyjmowano informacje ze szkół ponadgimnazjalnych o uczniach z terenu Gminy Siewierz spełniających obowiązek szkolny poza gminą, przygotowano sprawozdanie oświatowe za rok szkolny 2013/ W Referacie ds. Informatyki: zarchiwizowano dane oprogramowania serwerów urzędu, systemu obiegu dokumentów, dokumenty elektroniczne pracowników urzędu, dane serwerów wirtualnych Centrum Zarządzania Siecią, wysyłano oraz odbierano elektroniczne wnioski o nadanie numerów PESEL, wysyłano aktualizację danych ewidencji ludności WZM, drukowano potwierdzenia przemeldowań, zaktualizowano oprogramowanie Lex, Bestia JST oraz SJO, oprogramowanie dziedzinowe Płatnik, oprogramowania serwera domeny do wersji , oprogramowanie ewidencji ludności Ewidencja.Net - Clanet, nadzorowano działanie sieci światłowodowej, sieci urzędu i serwerów, monitoringu miejskiego, pomagano w obsłudze oprogramowania. naprawiono dwa komputery z Referatu Podatków i Opłat oraz jeden z Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. uczestniczono w spotkaniach w Krajowym Biurze Wyborczym nt obsługi informatycznej wyborów, uczestniczono w pracach Miejskiej Komisji Wyborczej w związku z informatyczną obsługą wyborów samorządowych, przygotowano i skonfigurowano transmiter do monitoringu w celu przekazania wykonawcy nowego dodatkowego punktu kamerowego na Orliku,

7 opublikowano Ofertę Ramową Gminy Siewierz na dostęp do sieci światłowodowej ciemne włókna, transmisja, kolokacja, podpisano umowy dzierżawy na 20 km ciemnych włókien światłowodowych na terenie Gminy Siewierz z firmą telekomunikacyjną, ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie oraz zamontowano drukarkę laserową dwustronną w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, zmieniono lokalizację 9 stanowisk komputerowych oraz telefonów w urzędzie, w związku z planowanym remontem pomieszczeń biurowych, ponownie wgrano certyfikaty na karty do systemu Źródło dla 4 osób, sprawdzono statystyki za miesiąc wrzesień realizacji założeń projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim Gmina Siewierz, wykonano kopię ustawień hotspotów, opracowano w programie informatycznym Kartę Dużej Rodziny. 10. Na Samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych: przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych na następujące zadania: Budowa siłowni terenowych w miejscowościach Nowa Wioska, Dziewki, Tuliszów oraz budowa siłowni terenowej i placu zabaw w Wojkowicach Kościelnych (Gmina Siewierz). W dn. 7 października podpisano umowę na realizację zadania z firmą NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z siedzibą w Pasymiu. Oferowana cena brutto: ,24 zł. Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową na ulicy Widokowej w Tuliszowie w Gminie Siewierz. W dn.7 października podpisano umowę na realizację zadania z firmą MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z/s w Gliwicach, cena brutto: zł. Przeprowadzono procedurę przetargową na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz - przetarg nieograniczony częściowy z możliwością składania ofert na pięć zadań. W dniu 13 października unieważniono postępowanie na część II i IV oraz otwarto oferty w pozostałych częściach. 14 października ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na dwie wcześniej unieważnione części. Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert na części I, III i V, aktualnie podpisywane są umowy na zadania. W dniu 22 października dokonano otwarcia ofert na część II i IV trwa procedura sprawdzania ofert i uzupełniania dokumentów. Przebudowa odcinka ul. Kamiennej w Siewierzu wraz z budową sieci wodociągowej. W dn. 3 października ogłoszono przetarg nieograniczony, 15 października postępowanie zostało unieważnione, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. W związku z wycofaniem zgody przez mieszkańców ulicy Kamiennej na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane Zamawiający utracił prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co uniemożliwiało dalsze prowadzenie procesu inwestycyjnego. Usługa edukacyjna prowadzenie zajęć w ramach realizacji projektu Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz. 10 października ogłoszono przetarg nieograniczony z możliwością składania ofert częściowych na pięć zadań, termin składania ofert upłynął 23 października, zostało złożonych siedem ofert, aktualnie oferty są sprawdzane. Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości zł. W dn. 15 października ogłoszono przetarg nieograniczony, termin składnia ofert upływa 12 listopada. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budynku wielofunkcyjnego w Siewierzu składającego się z części mieszkalnej oraz z remizy OSP.

8 Wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, termin składania ofert: 14 listopada. 11. Na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej i kultury fizycznej: do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przesłano 37 wniosków od przedsiębiorców. Potwierdzono tożsamość wnioskodawców, wydano potwierdzenia, wpłynęły 2 wnioski w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały przekazane do zaopiniowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczono opłaty za korzystanie z zezwoleń, wszczęto postępowanie w sprawie wygaszenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z nie dokonaniem stosownej opłaty przez przedsiębiorcę, wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przygotowano informację dot. przedsiębiorcy na potrzeby NFZ. 12. W Urzędzie Stanu Cywilnego: wydano 92 odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzono 5 aktów małżeństwa, 7 aktów zgonu, przyjęto oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński od 2 par, przyjęto zapewnienie od 1 pary o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, wydano zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla 1 pary, przesłano 48 zawiadomień do innych USC i organów ewidencji ludności o zdarzeniach z zakresu stanu cywilnego, sporządzono 28 przypisków w księgach stanu cywilnego i 6 wzmianek dodatkowych dot. rozwodów, sprostowań, uzupełnienia aktów, wydano 2 decyzje o uzupełnieniu aktów stanu cywilnego i 1 decyzję o zmianie nazwiska, przyjęto oświadczenie rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, 5 października uczestniczono w uroczystości 100. rocznicy urodzin mieszkańca Siewierza, w dn. 18 października odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla 31 par oraz listów gratulacyjnych dla 7 par obchodzących 60 rocznicę pożycia małżeńskiego, wydano 1 decyzję o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 13. Na Samodzielnym stanowisku ds. Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego: realizowano zadania związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, m. in. rozliczano faktury za media, obciążano kosztami użytkowników pomieszczeń w OSP, wydawano skierowania na badania lekarskie oraz na badania psychotechniczne dla członków OSP, realizowano zalecenia Starosty Będzińskiego do gminnego planu zarządzania kryzysowego, sporządzono i przesłano do podpisania porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach dot. pokrycia kosztów zakupu kotła gazowego wraz z osprzętem i montażem dla Komisariatu Policji w Siewierzu, sporządzono zamówienie na zainstalowanie w OSP Tuliszów urządzenia radiowego DSP 52 BM oraz zainstalowanie powiadamiania sms-owego w tym urządzeniu, na bieżąco obsługiwano przedstawicieli z jednostek OSP, wykonano zadania związane z ubezpieczeniem OC i NNW samochodów pożarniczych.

9 14. Na Samodzielnym stanowisku ds. audytu wewnętrznego: zakończono audyt wewnętrzny w zakresie procedury przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Siewierz. rozpoczęto audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w urzędzie. 15. Na samodzielnym stanowisku ds. obrony cywilnej i spraw obronnych: przesłano zgodnie z właściwością do Urzędów Skarbowych w Będzinie, Zawierciu i Myszkowie oświadczenia majątkowe za 2013 r. złożone przez pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, kontynuowano opracowywanie kart realizacji zadań operacyjnych do Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta i Gminy Siewierz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, przeprowadzono szkolenie dla pracowników urzędu wchodzących w skład obsady Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz na temat Organizacja pracy służby Stałego Dyżuru w warunkach podwyższania gotowości obronnej państwa, zaktualizowano Instrukcję uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, przygotowano obsadę stałego dyżuru oraz niezbędną dokumentację do planowanego Wojewódzkiego treningu systemu stałych dyżurów.

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom dotycząca pracy w okresie między sesjami tj. od r. do r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom dotycząca pracy w okresie między sesjami tj. od r. do r. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom dotycząca pracy w okresie między sesjami tj. od 30.03.2016 r. do 22.04.2016 r. W zakresie Wydziału Ogólno Organizacyjnego: 1. Przyjęto 208 wniosków o wydanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? RÓŻAN 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w przedstawionej broszurce.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48%

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48% Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0151-108/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2017

Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2017 Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2017 Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2017 oszacowane zostały na kwotę 32.658.357,67 zł dochody bieżące stanowią kwotę 28.597.303,04 zł i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 429/08 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2008 r.

Zarządzenie nr 429/08 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2008 r. Zarządzenie nr 429/08 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2008 rok Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 2 oraz art.188 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz ich aktualizacji Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2006 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej (GIM) należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); 2) wydawanie zezwoleń na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 26 sierpnia do dn. 28 września 2010 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 26 sierpnia do dn. 28 września 2010 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 26 sierpnia do dn. 28 września 2010 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania: 1. W

Bardziej szczegółowo

Załatw sprawę - poradnik interesanta

Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatwianie spraw w urzędzie reguluje ustawa kodeks postępowania administracyjnego. W ramach wewnętrznych regulacji w administracji, sposób i tryb prowadzenia spraw

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku Nazwa Kwota planu (zł) Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 41/2014 WÓJTA GMINY TARNÓWKA z dnia 24 października 2014r. zmieniające zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału Finansowo-Podatkowego (FN) Stanowisko 4 sprawy z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej (GK)

Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału Finansowo-Podatkowego (FN) Stanowisko 4 sprawy z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej (GK) W BOI znajdować się będą następujące stanowiska i sprawy: Zał. Nr 6 Stanowisko 1,2 sprawy z zakresu Wydziału Organizacyjnego (OR) Punkt informacyjny. Kancelaria. Stanowisko 3 sprawy z zakresu Wydziału

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 5671 UCHWAŁA NR XIV/104/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł

Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy Tuchów według źródeł Źródła dochodów Plan Wykonanie DOCHODY OGÓŁEM /I+II+III/ 35 733 354,57 36 105 922,35 Wykonanie / %/ 101,04% I. Razem dochody własne (A+B+C+D) 9

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/257./14 z dnia 29 lipca 2014r. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 29.919 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29.919 w rozdziale 90095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY Budżet Gminy Łęczna na 06 rok - DOCHODY Dział P L A N 06 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 00 6006 Drogi publiczne gminne 4 00 A DOCHODY BIEŻĄCE 4 00 Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2016r.

Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2016r. Informacja ogólna z przebiegu budżetu Miasta Orzesze za I półrocze Załącznik nr 2 Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za I półrocze 2016 przedstawia się następująco: I. Informacja o planowanej i wykonanej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2012

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2012 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2012 Dochody i wydatki budżetowe Gminy Gąbin zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2011r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR FN SW BURMISTRZA MIASTA WISŁA. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian planu finansowego

ZARZĄDZENIE NR FN SW BURMISTRZA MIASTA WISŁA. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian planu finansowego ZARZĄDZENIE NR FN.3030.17.2016.SW BURMISTRZA MIASTA WISŁA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian finansowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 24 września 2015 r.

Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz. 5542 UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/17/2015 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/17/2015 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR III/17/2015 RADY GMINY WIELKIE OCZY z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/285/2014 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711 UCHWAŁA Nr LII/315/2010 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 201 3R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 201 3R. Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych Wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu j.s.t. i RIO informacje : o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. o kształtowaniu się

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu Gminy Rozprza rok 1 / 5. plan na 2008 ( ) wykonanie I - XII 2008

Dochody budŝetu Gminy Rozprza rok 1 / 5. plan na 2008 ( ) wykonanie I - XII 2008 Dochody budŝetu Gminy Rozprza - 2008 rok Dział Rozdział Treść Zał Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Rozprza za 2008 r. plan na 2008 (31.12.2008) wykonanie I - XII 2008 wykonanie % 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

1.1 Zwiększyć dochody , Rolnictwo i łowiectwo ,93 Rozdz Pozostała działalność ,93

1.1 Zwiększyć dochody , Rolnictwo i łowiectwo ,93 Rozdz Pozostała działalność ,93 1 Zał.1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LII/565/14 z 29 kwietnia 2014 roku 1.1 Zwiększyć dochody 240 234,93 010 Rolnictwo i łowiectwo 124 809,93 Rozdz. 01095 Pozostała działalność 124 809,93

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu gminy Smętowo Graniczne na 2014 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu gminy Smętowo Graniczne na 2014 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu gminy Smętowo Graniczne na 2014 rok. D O C H O D Y Planowane dochody gminy na 2014 rok wynoszą ogółem 16.221.421 zł, z tego dochody bieżące 15.542.331 zł, w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia...... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK: DOCHODY BIEŻĄCE: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 29 stycznia do dn. 17 marca 2010 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 29 stycznia do dn. 17 marca 2010 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 29 stycznia do dn. 17 marca 2010 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania: 1. W Referacie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6 Strona 2/Stron 6 Cześć 1 Referat Podatków i Księgowości 1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta PiK - 01 IX 2. Podatek rolny od osób prawnych zgłoszenie obowiązku

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Dział 020 LEŚNICTWO 2.800,00 zł Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 050 Rybołówstwo i rybactwo 80 000,00 0,00 80 000,00 05011 Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, Maj 2013r. 1 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. (dane w tys. zł) INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 DOCHODY PLAN: 49.225 WYKONANIE: 28.565 58% INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2015

Bardziej szczegółowo

RAZEM , ,18 52,40

RAZEM , ,18 52,40 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 29.073.781,46 16.221.325,82 55,79 DOCHODY MAJĄTKOWE 4.334.379,27 1.285.125,36 29,65 RAZEM 33.408.160,73 17.506.451,18 52,40 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE %

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo