Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania: 1. W Referacie Planowania Przestrzennego: wydano 3 decyzje ustalające warunki zabudowy m.in. dla budowy budynków mieszkalnych z infrastrukturą towarzyszącą, zbiorników na nieczystości ciekłe, garaży, wydano 25 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium, wpłynęło 5 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla m.in. przebudowy i nadbudowy ganku, zmiany sposobu użytkowania strychu na poddasze użytkowe w istniejących budynkach mieszkalnych, budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowy drogi wewnętrznej w Żelisławicach, budowy zbiornika na nieczystości ciekłe, wpłynął wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dobudowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej z łącznikiem i przybudówki oraz budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP 2 w Siewierzu, SKO w Katowicach utrzymało w mocy decyzję ustalającą warunki zabudowy dla budowy garażu i wiaty na działce nr 8607 w Siewierzu ul. Krasickiego, od której Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu złożyła odwołanie, uczestniczono w spotkaniach organizowanych z inicjatywy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nt opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym na terenach dorzeczy Wisły, Odry i Pręgoły. Powołano Komitety Sterujące oraz Grupy Planistyczne Regionu Wodnego Małej Wisły i Regionu Wodnego Górnej Odry. Celem podejmowanych działań jest zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, minimalizacja ryzyka istniejącego oraz poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym. 2. W Referacie Rozwoju i Inwestycji w zakresie realizacji inwestycji: zakończono rozbudowę remizy OSP w Tuliszowie, przeprowadzono bezusterkowy obiór końcowy. Odbyły się kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zakończono odbiór końcowy budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siewierzu. Wykonawca usunął stwierdzone w czasie odbioru usterki. Od PINB uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót, w ramach Przebudowy stadionu Ostoja w Żelisławicach kontynuowano roboty rozbiórkowe oraz ziemne przy parkingu. Wytyczono geodezyjnie budynek zaplecza i przystąpiono do wykonania wykopów pod ławy fundamentowe. Wykonawca przysłał do akceptacji umowy z podwykonawcami, zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy, dobiegają końca prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Dziewkach - układanie trawy syntetycznej, ogrodzenie oraz oświetlenie boiska. Wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru końcowego, trwa przebudowa stadionu KS Niwy w Brudzowicach etap III. Kontynuowano układanie trawy naturalnej na dużym boisku. Odbyło się spotkanie w sprawie akceptacji masztów oświetleniowych, akceptowani są podwykonawcy oraz materiały do wbudowania, przekazano plac budowy pod budowę siłowni terenowych i placów zabaw w 4 sołectwach. Akceptowano urządzenia siłowni oraz placów zabaw zaproponowane przez wykonawcę, akceptowano ogrodzenie oraz piłkochwyty w ramach wykonywania siłowni terenowych w 8 sołectwach przez firmę Herkules. Kontynuowano roboty przy remizie OSP w Podwarpiu,

2 przekazano do referatu GKL dokumentację odbiorową dot. budowy bazy sportowej w Gołuchowicach, przygotowano i wysłano wniosek dot. umowy o przyłączenie do sieci gazowej SP 2 w Siewierzu, w związku z projektowaniem sali gimnastycznej z łącznikiem. Otrzymano projekt umowy przyłączeniowej, przygotowano i wysłano dokumenty do Tauron-u w celu podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej do oświetlenia planowanej ulicy na osiedlu Siewierz-Jeziorna, przekazano plac budowy dla budowy drogi na ulicy Widokowej w Tuliszowie, trwają roboty budowlane. Akceptowano materiały oraz podwykonawców. Prace prowadzone są pod nadzorem archeologicznym, trwa koordynowanie opracowywania projektu kanalizacji sanitarnej i przebudowy dróg na tzw. Piwoni w Siewierzu, pozyskano decyzje lokalizacyjne dla przyszłej inwestycji, podpisano umowę z projektantem na opracowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kuźnicę Warężyńską z Wojkowicami Kościelnymi, przygotowano i rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie projektu wykonawczego iluminacji Zamku w Siewierzu, projektory oświetleniowe zostaną zamienione na sprzęt w technologii LED, przygotowano zapotrzebowanie udzielenia zamówienia publicznego na projekt budynku wielofunkcyjnego na Osiedlu Zachód w Siewierzu, nadzorowano usuwanie awarii oświetlenia na stadionie Przemszy oraz usuwanie usterek w budynku socjalno-technicznym przy stadionie KS NIWY w Brudzowicach, nadzorowano naprawy związane z przeciekaniem dachu-trybuny na stadionie Przemszy w Siewierzu. Zakończono układanie ostatnich warstw żywicy na dachu. Zakończono prace naprawcze przy elewacji budynku. Wykonawca zgłosił w/w roboty do odbioru. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych: przygotowano i złożono uzupełnienie wniosków w ramach PROW dla zadań: Wyposażenie remizy OSP w Tuliszowie oraz Budowa siłowni terenowych w Brudzowicach i Podwarpiu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego dokonali kontroli zadania Budowa bazy sportowej w Gołuchowicach. Kontrola zakończyła się pozytywnie, w najbliższym czasie powinno wpłynąć dofinansowanie w kwocie ,00 zł, w ramach zadania Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA etap I wpłynęła informacja pokontrolna. Urząd Marszałkowski nie wnosi zastrzeżeń do realizacji zadania, w związku z zapisami umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dziewkach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej, do Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki przesłano kwartalne sprawozdanie z realizacji zadania, otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego o zatwierdzeniu wniosku o płatność ostateczną na realizację operacji Zakup strojów regionalnych dla zespołów folklorystycznych działających przy Zespole Szkół w Siewierzu. Na rachunek bankowy gminy wpłynęła płatność w kwocie ,80 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, opracowano aktualizację Studium wykonalności i analizy finansowej w ramach projektu Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w Siewierzu na cele rekreacyjne, turystyczne i sportowe etap II. Poprawiono i złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu celem poddania go ponownej ocenie, mającej na celu zwiększenie dofinansowania do kwoty ,24 zł, partnerski projekt z Gminą Psary pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego został wybrany przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania.

3 Przygotowano i przekazano załączniki do umowy o dofinansowanie projektu, realizowano projekt Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz, do Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony wniosek o płatność ostateczną w ramach realizacji operacji Utworzenie miejsca wypoczynku przy Remizie OSP w Podwarpiu poprzez budowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu. 4.W Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska: wydano: - 2 postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego, - 2 decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości, - 4 zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerami porządkowymi, - 3 postanowienia w sprawie sprostowania oczywistych omyłek, - 4 odpisy aktów własności ziemi, - 4 decyzje o podziale nieruchomości, - 20 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, - 2 postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, - 1 zaświadczenie w sprawie opłaty adiacenckiej dokonano kontroli 3 operatów rozgraniczeniowych, dokonano weryfikacji punktów adresowych, w związku z zawartym porozumieniem z Głównym Geodetą Kraju na prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, przesłano korespondencję w sprawach ochrony środowiska (49 pism), gospodarki gruntami i geodezji (25 pism), przeprowadzono 19 oględzin drzew objętych wnioskiem o wycinkę, przygotowano zlecenie na wykonanie dwóch platform pod gniazda bocianie w Dziewkach i Wojkowicach Kościelnych ( Zawodzie), wydano 1 postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja złoża piasku w Siewierzu, wydano 1 opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa punktu skupu złomu w Siewierzu przy ulicy Parkowej, przygotowano: 3 umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i 4 umowy o udzielenie dotacji celowej na utylizację wyrobów zawierających azbest, koordynowano wykonywanie usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi kotami i zwierzętami potrąconymi w wypadkach drogowych, koordynowano wykonywanie przez SPGK Sp. z o.o. umowy na odbiór odpadów komunalnych. Wykonawca umowy poinformował, że w m-cu wrześniu zebrano 202,78 t odpadów zmieszanych oraz 22,97 t odpadów segregowanych. Za ich odbiór i zagospodarowanie gminie została wystawiona faktura na kwotę ,95 zł, koordynowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, zatrzymano 3 osoby kradnące sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawiany przez mieszkańców w ramach zbiórki. Sprawcy kradzieży zostali ukarani mandatami w wysokości 300,00 zł każdy, przesłano do SKO w Katowicach 2 odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz ustalających opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego realizacją drogi gminnej - ul. Cisowej w Brudzowicach, przeprowadzono kontrolę robót melioracyjnych w miejscowościach: Leśniaki, Dziewki i Siewierz, wykonywanych przez Związek Spółek Wodnych w Zawierciu, na które została udzielona dotacja z budżetu gminy, sporządzono Protokół z rokowań w sprawie zakupu nieruchomości położonej w Siewierzu przy ul. Czarnieckiego - działka nr 5463 o pow ha. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpiło w dniu 17 października br.,

4 od właścicieli działki nr 3277 o pow ha położonej w Siewierzu przy ul. Piłsudskiego wpłynęła oferta jej sprzedaży, zlecono rzeczoznawcy majątkowemu określenie wartości nieruchomości położonej w Siewierzu przy ul. Piłsudskiego, dz. nr 3277 o pow. 376 m 2 oraz działki położonej w Brudzowicach nr 489 o pow ha dla potrzeb ich zakupu przez Gminę Siewierz, przygotowano wniosek do sądu o ukaranie za umieszczanie w koszu ulicznym odpadów komunalnych pochodzących z lokalu handlowo usługowego położonego w Siewierzu przy ulicy Rynek, przeprowadzono oględziny pni drzew celem ustalenia wieku usuniętych bez wymaganego zezwolenia 57 sztuk drzew w Czekance, przygotowano 2 umowy najmu sali na szkolenie chemizacyjne rolników z Gminy Siewierz w dn. 10 października i 6 listopada br., 1 umowę dzierżawy terenu pod cyrk (działka k/zamku) na dzień r., 1 umowę dzierżawy gruntów gminnych, (cz. działki rekreacyjnej nad Zalewem Przeczyckim), udzielono odpowiedzi Marszałkowi Województwa Śląskiego dot. weryfikacji darowizny nieruchomości położonej w Siewierzu przy Szpitalu Chorób Płuc, będącej przedmiotem umowy z dnia 22 listopada 2006 r., wpłynęło Postanowienie Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 26 września 2014 r. sygn. akt I Ns 1042/13 oddalające wnioski złożone przez J.R. i R.R. o zasiedzenie po 1/2 części udziału w nieruchomości położonej w Siewierzu przy ul. Warszawskiej, oznaczonej numerem działki 2731 o pow ha, wpłynął wyrok nakazowy Sądu Rejonowego w Zawierciu uznający obwinionego B.Z. za winnego popełnienia wykroczenia z ustawy o utrzymaniu czystości, tj. nieprawidłową gospodarkę odpadami ciekłymi i komunalnymi i wymierzający mu karę grzywny w wys. 100 zł. 3. W Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej: uczestniczono w objeździe dróg z firmą P.P.U.H. Fisior w celu okazania zakresu zleconych prac (usunięcie drzewa przy ul. Kieleckiej, ułożenie kostki brukowej przy wiacie przystankowej w Hektarach, uzupełnienie kostki brukowej przy ul. Kościuszki, wymalowanie kopert dla autobusów przy szkole podstawowej oraz zatoki autobusowej na ul. Krakowskiej, wymalowanie pasów na drodze Marcinków Zawodzie, przygotowano zapytanie ofertowe na dostawę piasku oraz soli do zimowego utrzymania dróg gminnych, koordynowano opracowanie projektu centralnego ogrzewania w Remizie OSP Dziewki, przygotowano zlecenie na wykonanie furtki do ogrodzenia placu zabaw w Leśniakach, w ramach wyposażenia remizy OSP Tuliszów dokonano odbioru zamówionych mebli i metalowych stołów kuchennych, koordynowano prace pracowników prac społecznie użytecznych - sprzątano tereny ogólnodostępne, koszono trawę, czyszczono chodniki, grabiono liście, sprzątano przystanki, przygotowano umowy na obsługę kotłowni w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Siewierzu, wynajem pomieszczeń sal balowych w budynkach remiz OSP, wynajem lokalu gminnego w Siewierzu przy ul. Warszawskiej 91, remontu pomieszczeń w budynku urzędu, wydano dwie decyzje na zajęcie pasa drogowego, jedną decyzję na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, jedną opinię w/s przyłącza elektroenergetycznego, przygotowano zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad okazjonalnego wynajmu pomieszczeń użytkowych w budynkach gminnych, uczestniczono w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Będzinie w sprawie problemów z prawidłowym parkowaniem samochodów w Rynku, zakończono budowę i odebrano do użytkowania oświetlenie uliczne na ul. Krakowskiej, koordynowano sprawy związane z opracowywanymi projektami minidworca w Siewierzu i drogi dojazdowej do szkoły w Żelisławicach,

5 zakończono montaż nowych wiat przystankowych w Siewierzu i Wojkowicach Kościelnych wraz z uzupełnieniem kostką brukową peronów pod wiatami, wprowadzono zmianę trasy busa relacji Siewierz Wojkowice Kościelne Siewierz z uwagi na zamknięcie i przebudowę ul Widokowej w Tuliszowie, uczestniczono w spotkaniu w sprawie zjazdu z drogi dojazdowej w Kuźnicy Warężyńskiej na prywatną nieruchomość. Prace zostaną wykonane przy okazji prowadzenia robót w tym rejonie, zlecano naprawę usterek w oświetleniu ulicznym na terenie miasta i gminy, koordynowano sprawy związane z przygotowaniem umów na zakup energii elektrycznej dla obiektów gminnych oraz dla jednostek oświatowych, prowadzono sprawy związane z bieżącym zarządzaniem gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, a także z wypłatą dodatków mieszkaniowych, rozliczano faktury wpływające do referatu za media dostarczone do budynków gminnych oraz za wykonane zadania zlecone. 5. W Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich: zameldowano 26 osób, wymeldowano 69 osób, wydano 34 zaświadczenia w sprawach meldunkowych, prowadzono 2 postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych, przyjęto 70 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 72 dowody, wydano 16 decyzji o dopisaniu osób do rejestru wyborców, przygotowano spis wyborców, realizowano obsługę Miejskiej Komisji Wyborczej i przygotowania do wyborów samorządowych, przyjęto 917 szt. korespondencji, z urzędu wysłano 847 pism, zarejestrowano 20 zarządzeń Burmistrza, Burmistrz przyjął 23 interesantów, Zastępca Burmistrza przyjął 14 osób. 6. W Referacie Księgowości Finansowo Budżetowej: prawidłowo prowadzono obsługę płacową i księgową budżetu gminy i urzędu, otrzymano i sprawdzono miesięczne sprawozdania z realizacji budżetu jednostek budżetowych, sporządzono sprawozdania z realizacji budżetu za III kwartał 2014 r. i przekazano do RIO w Katowicach. Skarbnik: przygotowano materiały na sesję Rady Miejskiej, nadzorowano prawidłową realizację budżetu, przygotowano zapytanie ofertowe na bankową obsługę budżetu, trwa opracowanie projektu budżetu na rok W Referacie Podatków i Opłat: wydrukowano i doręczono korekty decyzji podatkowych za 2014 r. (75 decyzji), sprawdzano i weryfikowano informacje i deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych (227 deklaracji), wydano decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach podatkowych (129 szt.), wysłano upomnienia za zaległości podatkowe (57 upomnień), wysłano tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych (76 tytułów), zaksięgowano wpłaty na kontach podatkowych (1.874 pozycje), rozliczono wyciągi bankowe (46 wyciągów), przygotowano sprawozdania miesięczne i roczne (2 sprawozdania), realizowano wnioski o zwrot podatku akcyzowego (70 wniosków), obsługiwano kasę urzędu, przyjęto interesantów, wnioskowano ustanowienie zastawu skarbowego i hipoteki (5 spraw).

6 8. W Referacie Oświaty, Kultury i Promocji: w dn. 8 października odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów i studentów, mieszkańców Gminy Siewierz. Przyznano 14 stypendiów dla uczniów oraz 3 stypendia dla studentów, we współpracy z ZSP w Wojkowicach Kościelnych 14 października zorganizowano gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których nauczycielom z Gminy Siewierz zostały wręczone Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, we współpracy z USC przygotowano zaproszenia oraz listy gratulacyjne dla jubilatów na uroczystość Złotych Godów i Diamentowych Godów, we współpracy z OPS przygotowano tabliczki informacyjne dla przedsiębiorców honorujących Siewierską Kartę Dużej Rodziny, zorganizowano wyjazd delegacji do partnerskiego miasta Edeleny, udzielono informacji publicznej dotyczącej wyjazdów zagranicznych Burmistrza oraz pracowników urzędu, przekazano materiały promocyjne dla Związku Gmin Jurajskich w celu rozpowszechnienia na targach turystycznych oraz dla Koła nr 104 PZW w Siewierzu w celu przekazania ich członkom Zarządu Głównego PZW, rozdystrybuowano wrześniowy numer Kuriera Siewierskiego, podpisano umowę na udostępnienie elektronicznych numerów Kuriera Siewierskiego w archiwach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, przesyłano materiały prasowe dot. Gminy Siewierz do mediów, rozesłano zapytanie ofertowe na wymianę tablicy pamiątkowej na Rynku w Siewierzu, szkoły złożyły sprawozdanie SIO stan na 30 września, sporządzono zestawienie zbiorcze i przesłano do Kuratorium Oświaty. trwa weryfikacja wniosku o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika, do Urzędu Wojewódzkiego przesłano wykaz środków funduszu pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, podpisano umowę o udzielenie dotacji celowej na wyprawkę szkolną, wpłynęła nota księgowa z Siemianowic Śląskich obciążenie tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto na uczniów będących mieszkańcami Gminy Siewierz, przyjmowano informacje ze szkół ponadgimnazjalnych o uczniach z terenu Gminy Siewierz spełniających obowiązek szkolny poza gminą, przygotowano sprawozdanie oświatowe za rok szkolny 2013/ W Referacie ds. Informatyki: zarchiwizowano dane oprogramowania serwerów urzędu, systemu obiegu dokumentów, dokumenty elektroniczne pracowników urzędu, dane serwerów wirtualnych Centrum Zarządzania Siecią, wysyłano oraz odbierano elektroniczne wnioski o nadanie numerów PESEL, wysyłano aktualizację danych ewidencji ludności WZM, drukowano potwierdzenia przemeldowań, zaktualizowano oprogramowanie Lex, Bestia JST oraz SJO, oprogramowanie dziedzinowe Płatnik, oprogramowania serwera domeny do wersji , oprogramowanie ewidencji ludności Ewidencja.Net - Clanet, nadzorowano działanie sieci światłowodowej, sieci urzędu i serwerów, monitoringu miejskiego, pomagano w obsłudze oprogramowania. naprawiono dwa komputery z Referatu Podatków i Opłat oraz jeden z Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. uczestniczono w spotkaniach w Krajowym Biurze Wyborczym nt obsługi informatycznej wyborów, uczestniczono w pracach Miejskiej Komisji Wyborczej w związku z informatyczną obsługą wyborów samorządowych, przygotowano i skonfigurowano transmiter do monitoringu w celu przekazania wykonawcy nowego dodatkowego punktu kamerowego na Orliku,

7 opublikowano Ofertę Ramową Gminy Siewierz na dostęp do sieci światłowodowej ciemne włókna, transmisja, kolokacja, podpisano umowy dzierżawy na 20 km ciemnych włókien światłowodowych na terenie Gminy Siewierz z firmą telekomunikacyjną, ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie oraz zamontowano drukarkę laserową dwustronną w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, zmieniono lokalizację 9 stanowisk komputerowych oraz telefonów w urzędzie, w związku z planowanym remontem pomieszczeń biurowych, ponownie wgrano certyfikaty na karty do systemu Źródło dla 4 osób, sprawdzono statystyki za miesiąc wrzesień realizacji założeń projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim Gmina Siewierz, wykonano kopię ustawień hotspotów, opracowano w programie informatycznym Kartę Dużej Rodziny. 10. Na Samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych: przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych na następujące zadania: Budowa siłowni terenowych w miejscowościach Nowa Wioska, Dziewki, Tuliszów oraz budowa siłowni terenowej i placu zabaw w Wojkowicach Kościelnych (Gmina Siewierz). W dn. 7 października podpisano umowę na realizację zadania z firmą NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z siedzibą w Pasymiu. Oferowana cena brutto: ,24 zł. Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową na ulicy Widokowej w Tuliszowie w Gminie Siewierz. W dn.7 października podpisano umowę na realizację zadania z firmą MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z/s w Gliwicach, cena brutto: zł. Przeprowadzono procedurę przetargową na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz - przetarg nieograniczony częściowy z możliwością składania ofert na pięć zadań. W dniu 13 października unieważniono postępowanie na część II i IV oraz otwarto oferty w pozostałych częściach. 14 października ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na dwie wcześniej unieważnione części. Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert na części I, III i V, aktualnie podpisywane są umowy na zadania. W dniu 22 października dokonano otwarcia ofert na część II i IV trwa procedura sprawdzania ofert i uzupełniania dokumentów. Przebudowa odcinka ul. Kamiennej w Siewierzu wraz z budową sieci wodociągowej. W dn. 3 października ogłoszono przetarg nieograniczony, 15 października postępowanie zostało unieważnione, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. W związku z wycofaniem zgody przez mieszkańców ulicy Kamiennej na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane Zamawiający utracił prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co uniemożliwiało dalsze prowadzenie procesu inwestycyjnego. Usługa edukacyjna prowadzenie zajęć w ramach realizacji projektu Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz. 10 października ogłoszono przetarg nieograniczony z możliwością składania ofert częściowych na pięć zadań, termin składania ofert upłynął 23 października, zostało złożonych siedem ofert, aktualnie oferty są sprawdzane. Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości zł. W dn. 15 października ogłoszono przetarg nieograniczony, termin składnia ofert upływa 12 listopada. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budynku wielofunkcyjnego w Siewierzu składającego się z części mieszkalnej oraz z remizy OSP.

8 Wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, termin składania ofert: 14 listopada. 11. Na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej i kultury fizycznej: do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przesłano 37 wniosków od przedsiębiorców. Potwierdzono tożsamość wnioskodawców, wydano potwierdzenia, wpłynęły 2 wnioski w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały przekazane do zaopiniowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczono opłaty za korzystanie z zezwoleń, wszczęto postępowanie w sprawie wygaszenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z nie dokonaniem stosownej opłaty przez przedsiębiorcę, wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przygotowano informację dot. przedsiębiorcy na potrzeby NFZ. 12. W Urzędzie Stanu Cywilnego: wydano 92 odpisy aktów stanu cywilnego, sporządzono 5 aktów małżeństwa, 7 aktów zgonu, przyjęto oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński od 2 par, przyjęto zapewnienie od 1 pary o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, wydano zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla 1 pary, przesłano 48 zawiadomień do innych USC i organów ewidencji ludności o zdarzeniach z zakresu stanu cywilnego, sporządzono 28 przypisków w księgach stanu cywilnego i 6 wzmianek dodatkowych dot. rozwodów, sprostowań, uzupełnienia aktów, wydano 2 decyzje o uzupełnieniu aktów stanu cywilnego i 1 decyzję o zmianie nazwiska, przyjęto oświadczenie rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, 5 października uczestniczono w uroczystości 100. rocznicy urodzin mieszkańca Siewierza, w dn. 18 października odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla 31 par oraz listów gratulacyjnych dla 7 par obchodzących 60 rocznicę pożycia małżeńskiego, wydano 1 decyzję o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 13. Na Samodzielnym stanowisku ds. Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego: realizowano zadania związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, m. in. rozliczano faktury za media, obciążano kosztami użytkowników pomieszczeń w OSP, wydawano skierowania na badania lekarskie oraz na badania psychotechniczne dla członków OSP, realizowano zalecenia Starosty Będzińskiego do gminnego planu zarządzania kryzysowego, sporządzono i przesłano do podpisania porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach dot. pokrycia kosztów zakupu kotła gazowego wraz z osprzętem i montażem dla Komisariatu Policji w Siewierzu, sporządzono zamówienie na zainstalowanie w OSP Tuliszów urządzenia radiowego DSP 52 BM oraz zainstalowanie powiadamiania sms-owego w tym urządzeniu, na bieżąco obsługiwano przedstawicieli z jednostek OSP, wykonano zadania związane z ubezpieczeniem OC i NNW samochodów pożarniczych.

9 14. Na Samodzielnym stanowisku ds. audytu wewnętrznego: zakończono audyt wewnętrzny w zakresie procedury przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Siewierz. rozpoczęto audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w urzędzie. 15. Na samodzielnym stanowisku ds. obrony cywilnej i spraw obronnych: przesłano zgodnie z właściwością do Urzędów Skarbowych w Będzinie, Zawierciu i Myszkowie oświadczenia majątkowe za 2013 r. złożone przez pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, kontynuowano opracowywanie kart realizacji zadań operacyjnych do Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta i Gminy Siewierz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, przeprowadzono szkolenie dla pracowników urzędu wchodzących w skład obsady Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz na temat Organizacja pracy służby Stałego Dyżuru w warunkach podwyższania gotowości obronnej państwa, zaktualizowano Instrukcję uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, przygotowano obsadę stałego dyżuru oraz niezbędną dokumentację do planowanego Wojewódzkiego treningu systemu stałych dyżurów.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. I SPRAWY OGÓLNE * Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach oraz Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (11) marzec 2015 III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie W Jeziorze Łętowskim po raz trzeci kąpały się morsy, ku uciesze własnej i zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

TERMIN UDOSTEPNIENIA USŁUGI NA epuap TOP. udostępniono 1. czerwiec 1

TERMIN UDOSTEPNIENIA USŁUGI NA epuap TOP. udostępniono 1. czerwiec 1 Lista usług wraz z planowanymi terminami ich udostępnienia na e-puapie w ramach projektów e-puap i PKL LP. RESRT USŁUGA TERMIN UDSTEPNIENIA USŁUGI NA epuap MN wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo