REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa"

Transkrypt

1 REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany z przekazanych przez nią środków. 2. Celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi do pełnego, świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym, w tym uświadomienie im własnej roli w procesach zachodzących w najbliższym otoczeniu. W ramach projektu będą prowadzone działania edukacyjne angażujące studentów-wolontariuszy, mające na celu zwiększanie aktywności lokalnej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. 3. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są studenci i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Pośrednimi odbiorcami są społeczności szkolne i lokalne (nauczyciele, mieszkańcy miejscowości, w których realizowane będą warsztaty edukacyjne i gry terenowe dla uczniów oraz lokalne media). 4. Uczestniczące w projekcie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców zarejestrowane są w elektronicznej bazie programu PROJEKTOR wolontariat studencki (https://frw.home.pl/system/). 5. Głównym założeniem projektu jest przeszkolenie grupy czterdziestu pięciu studentów z zakresu wiedzy obywatelskiej oraz realizacja podejmujących tę tematykę warsztatów edukacyjnych i gier terenowych dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców na terenie całej Polski. 6. W ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa przewidziane są szkolenia dla 45 studentów-liderów. Każdy student weźmie udział w 26 godzinnym szkoleniu czyli w jednym, czterodniowym zjeździe szkoleniowym trwającym od czwartku do niedzieli. W ramach projektu odbędą się dwa zjazdy szkoleniowe każdy dla osób. Zjazdy odbędą się w Lublinie w dwóch terminach: I termin: kwietnia 2015 r.; II termin: kwietnia 2015 r. Każdy zjazd szkoleniowy obejmuje 26 godziny warsztatowe i jest podzielony na siedem modułów tematycznych. a) Moduł dotyczący wiedzy teoretycznej z zakresu wiedzy obywatelskiej - wykład (4h); b) Moduł dotyczący zasad gry terenowej wykład i warsztat (5h); c) Moduł praktyczny dotyczący prowadzenia mini gry terenowej oraz jej omówienie gra (4h); d) Moduł case study z tematyki projektu - warsztat (4h); e) Metody aktywizujące (integracja, praca z grupą, gry i zabawy pomagające w realizacji warsztatów edukacyjnych dla uczniów) warsztat (3h); f) Przygotowanie autorskich scenariuszy warsztatów edukacyjnych dla uczniów warsztat (4h); Strona 1 z 8

2 g) Moduł formalny, podczas którego zostaną przekazane informacje na temat realizatorów projektu, zasad i dokumentacji obowiązującej w realizowanym działaniu (2h). 7. Do udziału w projekcie zaproszeni są studenci bez ograniczeń ze względu na rodzaj uczelni, tryb, rok czy kierunek studiów oraz miejsce zamieszkania. Osoby posiadające numer PESEL. 8. Rekrutacja 45 studentów-liderów do projektu rozpoczyna się 24 lutego 2015 r. i potrwa do 30 marca 2015 r. (włącznie). 9. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem projektu (Regulamin dla studentów - uczestników II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa ) oraz do wypełnienia formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie w zakładce programy > Mała ojczyzna wspólna sprawa do dnia 30 marca 2015 r. (włącznie). 10. Za analizę nadesłanych zgłoszeń i kwalifikację do dalszej części projektu odpowiedzialny jest zespół Fundacji Rozwoju Wolontariatu. 11. Wyniki rekrutacji zamieszczone będą 31 marca 2015 r. na stronie w zakładce programy > Mała ojczyzna wspólna sprawa w plikach do pobrania. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają powiadomienie drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym. 12. Osoby nadsyłające formularze rekrutacyjne do projektu potwierdzają, że dane dotyczące ich osoby są zgodne z prawdą. Zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z. późn. zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym na potrzeby realizacji II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. 13. Każdy z zakwalifikowanych uczestników otrzyma materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej. 14. Szkolenia dla studentów są bezpłatne. Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu studentów do ośrodka szkoleniowego, wyżywienia (trzy śniadania, trzy obiady, trzy kolacje) oraz noclegu (trzy doby) w ośrodku szkoleniowym wybranym przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. 15. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zwrot kosztów przejazdu (tam i z powrotem). Refundowane będą koszty podróży w klasie 2 pociągu (z wyjątkiem pociągów ekspresowych), autobusem kursowym lub autobusem pospiesznym komunikacji publicznej. Bilety powinny być zakupione z przysługująca ulgą ustawową studencką (studenci do ukończenia 26 roku życia). Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie prawidłowo uzupełnionego, otrzymanego na zjeździe szkoleniowym Zestawienia kosztów przejazdów oraz dołączonych biletów uporządkowanych i spiętych wg daty i trasy przejazdu. Termin nadsyłania do Fundacji Rozwoju Wolontariatu poprawnie uzupełnionego Zestawienia kosztów przejazdów wynosi do 14 dni po zakończeniu szkolenia, w którym uczestniczył student/ka (odpowiednio do r. I termin szkolenia i r. II termin szkolenia decyduje data stempla pocztowego). 16. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w całym 26 godzinnym szkoleniu. Jego obecność będzie weryfikowana na podstawie listy obecności na każdym z 7 modułów szkoleniowych. Strona 2 z 8

3 17. Warunkiem udziału w dalszej części projektu jest przystąpienie do programu PROJEKTOR wolontariat studencki poprzez rejestrację w elektronicznej bazie Programu https://frw.home.pl/system/. 18. Uczestnik projektu po udziale w szkoleniu zobowiązuje się do zrealizowania w terminie do 30 czerwca 2015 r. dwóch punktów: a. zrealizowania minimum 1 (jednego) warsztatu edukacyjnego dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców o tematyce zgodnej ze szkoleniem. Jeden warsztat to trzy spotkania z tą samą grupą uczniów, które łącznie trwają 6 godzin (1 godz. = 45 min). Warsztat realizować mogą grupy 2 3 osobowe (wolontariusze programu PROJEKTOR wolontariat studencki ). Warsztat edukacyjny realizowany będzie w ramach programu PROJEKTOR wolontariat studencki i musi przebiegać zgodnie z Regulaminem programu PROJEKTOR wolontariat studencki z pominięciem zapisów wymienionych poniżej. b. zrealizowania gry terenowej dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych, którzy wzięli udział w warsztatach edukacyjnych o tematyce zgodnej ze szkoleniem i zgodnie z otrzymanym na szkoleniu skryptem gry terenowej Mała ojczyzna wspólna sprawa. Edukacyjna gra terenowa. Grę terenową realizować mogą grupy 2 6 osobowe (wolontariusze programu PROJEKTOR wolontariat studencki ). 19. W ramach projektu zostanie ogłoszony konkurs dla 46 Liderów uczestników projektu tj. osób, które uczestniczyły w szkoleniu, zrealizowały oraz rozliczyły merytorycznie i finansowo warsztat edukacyjny i edukacyjną grę terenową. Celem konkursu jest zaproponowanie przez Liderów uczestników projektu nowych zadań z zakresu wiedzy obywatelskiej do gry terenowej opisanej w publikacji Mała ojczyzna - wspólna sprawa. Edukacyjna gra terenowa". Zadania Liderzy zgłaszają za pomocą formularza zgłoszeniowego do konkursu znajdującego się na stroniewww.frw.org.pl w zakładce programy -> Mała ojczyzna wspólna sprawa w plikach do pobrania. Jeden Lider może przesłać maksymalnie 5 zadań czyli 5 formularzy zgłoszeniowych do konkursu. Każde zadanie musi być zgłoszone na oddzielnym formularzu zgłoszeniowym do konkursu. Uzupełniony formularz zgłoszeniowy do konkursu należy wysłać na adres: do dnia 30 czerwca 2015 r. (włącznie). Spośród nadesłanych propozycji zadań Kapituła Konkursu wybierze trzy najciekawsze, które znajdą się w skrypcie gry kolejnej edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, a nazwiska zwycięzców zostaną umieszczone w publikacji. Laureaci otrzymają pamiątkowe nagrody. Laureat pierwszego miejsca będzie miał możliwość odbycia we wrześniu 2015 r. płatnego stażu w Fundacji BGK w Warszawie. W przypadku rezygnacji przez laureata I miejsca, możliwość odbycia stażu przechodzi na osobę, która zajęła II miejsce, a w przypadku jej rezygnacji na osobę z miejsca III. Wyniki konkursu zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 8 lipca 2015 r. na stronie w zakładce programy -> Mała ojczyzna wspólna sprawa. Strona 3 z 8

4 2 1. Warsztat edukacyjny musi być zalogowany w elektronicznej bazie programu PROJEKTOR wolontariat studencki przed rozpoczęciem jego realizacji. W nazwie logowanego warsztatu edukacyjnego wymagane jest wpisanie Mała ojczyzna wspólna sprawa warsztat edukacyjny oraz wybranie kategorii Mała ojczyzna wspólna sprawa warsztat edukacyjny II edycja. 2. Lider zobowiązany jest do przesłania scenariusza warsztatu w celach konsultacji pedagogicznych na adres: w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia warsztatu. Wzór scenariusza warsztatu zamieszczony jest na otrzymanym na szkoleniu pen drive w folderze -> Zasady formalne ->Warsztat edukacyjny. 3. Lider warsztatu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa zobowiązany jest do informowania swojego Regionalnego Koordynatora Programu o szczegółach zaplanowanego warsztatu (termin, miejsce, uczestnicy) na 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem. 4. Lider zobowiązany jest do zebrania pisemnych zgód rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich lub zgód uczniów pełnoletnich na wykorzystanie wizerunku. Formularz Zgody na wykorzystanie wizerunku jest zamieszczony na pen drive otrzymanym na szkoleniu w folderze -> Zasady formalne ->Warsztat edukacyjny. Zebrane zgody Lider wysyła pocztą tradycją do Biura Fundacji Rozwoju Wolontariatu. 5. Lider zobowiązany jest do sprawnego rozliczania przejazdów oraz faktur za materiały (do 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia warsztatu) oraz do zbierania dokumentacji działań grupy (dokumentacja fotograficzna, Scenariusz warsztatu oraz Raport merytoryczny warsztatu wzór Raportu zamieszczony jest na jest zamieszczony na pen drive otrzymanym na szkoleniu w folderze -> Zasady formalne ->Warsztat edukacyjny). 6. Każda grupa wolontariuszy realizująca warsztat edukacyjny zobowiązana jest w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia warsztatu do przesłania do Biura Fundacji Rozwoju Wolontariatu na nośniku elektronicznym (CD, DVD) Raportu merytorycznego warsztatu, Scenariusza warsztatu oraz 10 zdjęć dokumentujących przeprowadzony warsztat. 7. Realizator Projektu ma prawo do wykorzystania utworów powstałych w trakcie realizacji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa (dokumentacja fotograficzna, filmowa, scenariusze zajęć itp.) do celów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych. 8. Po zrealizowaniu warsztatu edukacyjnego Lider grupy zobowiązany jest dostarczyć na adres Biura Fundacji Rozwoju Wolontariatu rozliczenie finansowe warsztatu (tj. prawidłowo wypełnione Zestawienie kosztów przejazdów wraz z dołączonymi biletami uporządkowanymi i spiętymi wg daty i trasy przejazdu oraz faktury za zakup materiałów na warsztat) oraz Raport merytoryczny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia warsztatu. Po tym terminie Realizator Projektu może odmówić refundacji kosztów. Adres Biura Fundacji: Fundacja Rozwoju Wolontariatu ul. 3 Maja 18/ Lublin. Strona 4 z 8

5 9. Na każdy realizowany warsztat edukacyjny Realizator Projektu zapewnia wolontariuszom zwrot kosztów przejazdów oraz zakupu materiałów niezbędnych do jego realizacji. Łączne wydatki na dany warsztat edukacyjny poniesione przez wolontariuszy na przejazdy i materiały edukacyjne nie mogą przekroczyć kwoty 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych). Wydatki ponad tę kwotę nie będą zwracane przez Realizatora Projektu. Szczegóły w 2 punkty nr Regulaminu dla studentów. 10. Na każdy realizowany warsztat edukacyjny dla uczniów można zakupić materiały dydaktyczne związane z tematyką projektu. Realizator Projektu zwraca pieniądze na podstawie załączonych faktur wystawionych na: Fundacja Rozwoju Wolontariatu ul. 3 Maja 18/ Lublin NIP Każda z nadesłanych faktur winna być opisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: - numer i rodzaj warsztatu (projektu), - imię i nazwisko Lidera, -dane dotyczące konta, na które należy przelać pieniądze (tj. imię, nazwisko właściciela konta, adres, na który zostało założone konto tej osoby wraz z kodem pocztowym oraz numer konta), - dopisek Mała ojczyzna wspólna sprawa - warsztat. Jedynie tak uzupełniony dokument jest podstawą do wypłacenia pieniędzy. 12. Lider warsztatu edukacyjnego zobowiązany jest przesłać na adres Biura Fundacji Rozwoju Wolontariatu prawidłowo wypełnione Zestawienie kosztów przejazdu zaopatrzone w odpowiednie pieczęcie i podpisy ze szkoły, w której odbywał się warsztat edukacyjny dla uczniów. Jest to potwierdzenie pobytu grupy w placówce. Do Zestawienia kosztów przejazdu należy dołączonych bilety uporządkowane i spięte wg daty i trasy przejazdu. W Zestawieniu kosztów przejazdu należy zamieścić imię i nazwisko Lidera grupy, numer i rodzaj projektu oraz dopisek Mała ojczyzna wspólna sprawa - warsztat. Pod tabelą Lider grupy wypełnia informacje dotyczące danych osoby, na której konto należy przelać zwrot kosztów podroży. Poprawne dane zawierają: - imię i nazwisko właściciela konta, - adres, na który zostało założone konto tej osoby wraz z kodem pocztowym, - numer konta, - podpis Lidera grupy. Jedynie tak uzupełniony dokument jest podstawą do wypłacenia pieniędzy. Refundowane będą koszty podróży w klasie 2 pociągu (z wyjątkiem pociągów ekspresowych), autobusem kursowym lub autobusem pospiesznym komunikacji publicznej. Bilety powinny być zakupione z przysługująca ulgą ustawową studencką (studenci do ukończenia 26 roku życia). W przypadku przejazdu grupy wolontariuszy prywatnym samochodem, przysługuje pokrycie kosztów przejazdu w wysokości 50% kosztów ustalanych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U nr 236, poz. 1990), przy czym kwota ta stanowi koszty przejazdu całej grupy. Strona 5 z 8

6 3 1. Gra terenowa musi być zalogowana w elektronicznej bazie programu PROJEKTOR wolontariat studencki przed rozpoczęciem jej realizacji. W nazwie logowanej gry terenowej wymagane jest wpisanie Mała ojczyzna wspólna sprawa gra terenowa oraz wybranie kategorii Mała ojczyzna wspólna sprawa gra terenowa II edycja. 2. Lider gry terenowej realizowanej w ramach projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa zobowiązany jest do informowania swojego Regionalnego Koordynatora Programu o szczegółach zaplanowanej gry (termin, miejsce, uczestnicy) na 7 dni roboczych przed jej rozpoczęciem. 3. Lider zobowiązany jest do odebrania od Szkolnego Opiekuna Projektu (SOP) i przesłania pocztą tradycją na adres Biura Fundacji Rozwoju Wolontariatu pisemnych zgód rodziców/opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej w edukacyjnej grze terenowej oraz pisemnych oświadczeń osób pełnoletnich biorących udział w grze terenowej w ramach projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. Formularze w/w zgód zamieszczone zostały na pen drive otrzymanym na szkoleniu w folderze -> Zasady formalne -> Edukacyjna gra terenowa. 4. Lider gry terenowej zobowiązany jest do sprawnego rozliczania przejazdów oraz faktur za materiały (do 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia gry terenowej) oraz do zbierania dokumentacji działań grupy (dokumentacja fotograficzna, Scenariusz edukacyjnej gry terenowej oraz Raport merytoryczny z przeprowadzonej gry terenowej). Formularze Scenariusza i Raportu merytorycznego dotyczące edukacyjnej gry terenowej zostały zamieszczone na pen drive otrzymanym na szkoleniu w folderze Zasady formalne -> Edukacyjna gra terenowa. 5. Każda grupa wolontariuszy realizująca grę terenową zobowiązana jest w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jej zakończenia do przesłania do Biura Fundacji Rozwoju Wolontariatu na nośniku elektronicznym (CD, DVD) Scenariusza edukacyjnej gry terenowej, Raportu merytorycznego z przeprowadzonej gry terenowej oraz 10 zdjęć dokumentujące grę. 6. Realizator Projektu ma prawo do wykorzystania utworów powstałych w trakcie realizacji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa (dokumentacja fotograficzna, filmowa, scenariusze zajęć itp.) do celów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych. 7. Po zrealizowaniu gry terenowej Lider grupy zobowiązany jest dostarczyć na adres Biura Fundacji Rozwoju Wolontariatu rozliczenie finansowe gry terenowej (tj. prawidłowo wypełnione Zestawienie kosztów przejazdów wraz z dołączonymi biletami uporządkowanymi i spiętymi wg daty i trasy przejazdu oraz faktury za zakup materiałów na grę terenową) oraz Raport merytoryczny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia warsztatu. Po tym terminie Realizator Projektu może odmówić refundacji kosztów. Adres Biura Fundacji: Fundacja Rozwoju Wolontariatu ul. 3 Maja 18/ Lublin. 8. Na każdą realizowaną grę terenową Realizator Projektu zapewnia wolontariuszom zwrot kosztów przejazdów oraz zakupu materiałów niezbędnych do jego realizacji. Łączny koszt Strona 6 z 8

7 realizacji jednej gry terenowej (przejazdy, materiały edukacyjne i artykuły spożywcze dla bezpośrednich uczestników gry terenowej) nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł brutto (słownie: sześćset złotych). Wydatki ponad tę kwotę nie będą zwracane przez Realizatora Programu. Szczegóły w 3 punkty nr 9-11 Regulaminu dla studentów. 9. Na każdą realizowaną grę terenową dla uczniów można zakupić materiały edukacyjne związane z tematyką projektu i artykuły spożywcze dla bezpośrednich uczestników gry terenowej. Realizator Projektu zwraca pieniądze na podstawie załączonych faktur wystawionych na: Fundacja Rozwoju Wolontariatu ul. 3 Maja 18/ Lublin NIP Każda z nadesłanych faktur winna być opisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: - numer i rodzaj gry (projektu), - imię i nazwisko Lidera, -dane dotyczące konta, na które należy przelać pieniądze (tj. imię, nazwisko właściciela konta, adres, na który zostało założone konto tej osoby wraz z kodem pocztowym oraz numer konta), - dopisek Mała ojczyzna wspólna sprawa gra terenowa. Jedynie tak uzupełniony dokument jest podstawą do wypłacenia pieniędzy. 11. Lider gry terenowej zobowiązany jest przesłać na adres Biura Fundacji Rozwoju Wolontariatu prawidłowo wypełnione Zestawienie kosztów przejazdu zaopatrzone w odpowiednie pieczęcie i podpisy ze szkoły, w której odbywała się gra terenowa dla uczniów. Jest to potwierdzenie pobytu grupy w placówce. Do Zestawienia kosztów przejazdu należy dołączyć bilety uporządkowane i spięte wg daty i trasy przejazdu. W Zestawieniu kosztów przejazdu należy zamieścić imię i nazwisko Lidera grupy, numer i rodzaj projektu oraz dopisek Mała ojczyzna wspólna sprawa gra terenowa. Pod tabelą Lider grupy wypełnia informacje dotyczące danych osoby, na której konto należy przelać zwrot kosztów podroży. Poprawne dane zawierają: - imię i nazwisko właściciela konta, - adres, na który zostało założone konto tej osoby wraz z kodem pocztowym, - numer konta, - podpis Lidera grupy. Jedynie tak uzupełniony dokument jest podstawą do wypłacenia pieniędzy. Refundowane będą koszty podróży w klasie 2 pociągu (z wyjątkiem pociągów ekspresowych), autobusem kursowym lub autobusem pospiesznym komunikacji publicznej. Bilety powinny być zakupione z przysługująca ulgą ustawową studencką (studenci do ukończenia 26 roku życia). W przypadku przejazdu grupy wolontariuszy prywatnym samochodem, przysługuje pokrycie kosztów przejazdu w wysokości 50% kosztów ustalanych na podstawie odrębnych przepisów (Dz. U nr 236, poz. 1990), przy czym kwota ta stanowi koszty przejazdu całej grupy. 4 Strona 7 z 8

8 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestniczenia w ewaluacji projektu, w tym uzupełniania ankiet ewaluacyjnych. 2. Każdy student biorący udział w warsztacie edukacyjnym i grze terenowej realizowanych w ramach programu PROJEKTOR wolontariat studencki objęty jest ubezpieczeniem NNW. 3. Bezpośrednimi opiekunami warsztatów edukacyjnych i gier terenowych są Regionalni Koordynatorzy Programu PROJEKTOR wolontariat studencki. 4. Po zrealizowaniu przez uczestnika założeń projektu (szkolenie oraz realizacja i prawidłowe rozliczenie warsztatu edukacyjnego i gry terenowej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców) zostanie wystawione zaświadczenie (certyfikat) o ukończeniu projektu podpisane przez Prezes Fundacji BGK i Prezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu. 5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie dla studentów. Aktualny Regulamin dla studentów będzie na bieżąco publikowany na stronie w zakładce programy Mała ojczyzna wspólna sprawa w plikach do pobrania. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Realizatora projektu. Strona 8 z 8

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Narodowe Centrum Kultury II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 5 000 000 ZŁ III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo