REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany z przekazanych przez nią środków. 2. Celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi do pełnego, świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym, w tym uświadomienie im własnej roli w procesach zachodzących w najbliższym otoczeniu. W ramach projektu będą prowadzone działania edukacyjne angażujące studentów-wolontariuszy, mające na celu zwiększanie aktywności lokalnej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. 3. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są studenci i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Pośrednimi odbiorcami są społeczności szkolne i lokalne (nauczyciele, mieszkańcy miejscowości, w których realizowane będą warsztaty edukacyjne i gry terenowe dla uczniów oraz lokalne media). 4. Głównym założeniem projektu jest przeszkolenie grupy czterdziestu pięciu studentówliderów z zakresu wiedzy obywatelskiej oraz realizacja podejmujących tę tematykę warsztatów edukacyjnych i gier terenowych dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców na terenie całej Polski. 5. Projekt składa się z trzech etapów: a. 26 godzinnego szkolenia dla liderów - studentów z zakresu tematyki projektu, metod pracy z młodzieżą oraz przygotowania i realizowania warsztatów edukacyjnych oraz gier terenowych. b. realizacja sześciogodzinnych, autorskich warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców w oparciu o wiedzę zaczerpniętą na szkoleniu. Jeden warsztat to trzy spotkania z tą samą grupą uczniów, które łącznie trwają 6 godzin (1 godz. = 45 min). Warsztat realizować mogą grupy 2 3 osobowe (wolontariusze programu PROJEKTOR wolontariat studencki ). Warsztat edukacyjny realizowany będzie w ramach programu PROJEKTOR wolontariat studencki. W ramach warsztatów studenci-wolontariusze wspólnie z uczniami zgłębiać będą tajniki wiedzy obywatelskiej. W warsztaty edukacyjne zaangażowani będą nie tylko wolontariusze i uczniowie, ale także środowisko lokalne (rodzice, opiekunowie, nauczyciele, liderzy opinii i inni). W ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa planowane jest przeprowadzenie 50 warsztatów edukacyjnych. Po jednym w szkole zakwalifikowanej do projektu. c. realizacja edukacyjnej gry terenowej dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych, którzy wzięli udział w warsztatach edukacyjnych o tematyce zgodnej ze szkoleniem i zgodnie ze skryptem gry terenowej Mała ojczyzna wspólna sprawa. Edukacyjna gra terenowa. Grę terenową realizować mogą grupy 2 6 osobowe (wolontariusze programu PROJEKTOR wolontariat studencki ). W ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa planowane jest przeprowadzenie 50 edukacyjnych gier terenowych. Po jednej w szkole zakwalifikowanej do projektu. 6. W projekcie uczestniczyć mogą szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców zarejestrowane w elektronicznej bazie programu PROJEKTOR wolontariat studencki (https://frw.home.pl/system/), które na adres przesłały uzupełniony formularz zgłoszeniowy szkoły do Strona 1 z 12

2 II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. Formularz zgłoszeniowy szkoły zamieszczony jest na stronie w zakładce Programy > Mała ojczyzna wspólna sprawa w plikach do pobrania. W projekcie może wsiąść udział łącznie 50 szkół. 7. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza zgodę Szkoły na realizację zarówno jednego warsztatu edukacyjnego jak i jednej edukacyjnej gry terenowej oraz wyrażenie zgody na zapisy Regulaminu uczestnictwa szkół w II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. 8. Szkoły zakwalifikowane do udziału w II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa otrzymają powiadomienia drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym szkoły. 9. W każdej szkole zakwalifikowanej do II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa może być zrealizowany jeden warsztat edukacyjny i jedna edukacyjna gra terenowa w terminie (nieprzekraczalnym) do 30 czerwca 2015 r. 10. Rekrutacja szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców trwa od r. do r. 11. Bezpośrednimi opiekunami Szkół biorących udział w II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa są Regionalni Koordynatorzy Programu. Są to osoby współpracujące z Realizatorem Programu (Fundacją Rozwoju Wolontariatu), których głównym celem jest pomoc w przygotowaniu realizacji założeń projektu tj. realizacji warsztatu edukacyjnego i edukacyjnej gry terenowej dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. RKP dba o prawidłowy przebieg realizacji projektu (realizacja warsztatu edukacyjnego i edukacyjnej gry terenowej), wspiera szkoły oraz wolontariuszy w działaniach. Zadaniem RKP jest koordynowanie i wspieranie całej procedury przystąpienia, logowania oraz realizacji warsztatów edukacyjnych i edukacyjnych gier terenowych. Dane kontaktowe Regionalnych Koordynatorów Programu zaangażowanych w realizację II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa : Białystok Anna Matyszewska, ; Białystok - Tomasz Rogowski, ; Bydgoszcz/Toruń - Nina Woderska, ; Częstochowa - Anna Grabowska, ; Katowice - Kamil Wrzos, ; Kraków - Kamil Wrzos, ; Lublin Agnieszka Poniatowska, ; Olsztyn - Przemek Rajchel, ; Radom - Agnieszka Brzeska-Pająk, ; Rzeszów - Kamil Wrzos, ; Warszawa Izabella Prystasz, ; Warszawa Urszula Puchalska, Warsztat edukacyjny polega na wizytach studentów - wolontariuszy w szkole (gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej) w dni robocze (od poniedziałku do soboty, która w wyjątkowych sytuacjach traktowana jest jak dzień roboczy) w celu realizacji spójnego pod względem merytorycznym programu edukacyjnego z tą samą grupą uczniów. Strona 2 z 12

3 Jeden warsztat to trzy spotkania z tą samą grupą uczniów, które łącznie trwają 6 godzin (1 godz. = 45 min). Warsztat realizować mogą grupy 2 3 osobowe (wolontariusze programu PROJEKTOR wolontariat studencki ). Warsztat edukacyjny realizowany będzie w ramach programu PROJEKTOR wolontariat studencki. W ramach warsztatu studenci-wolontariusze wspólnie z uczniami zgłębiać będą tajniki wiedzy obywatelskiej. Liczba uczestników (uczniów) powinna wynosić od 10 do 15 osób (bez wolontariuszy i opiekunów). W czasie trwania zajęć wymagana jest obecność Szkolnego Opiekuna Projektu. 2. Dyrektor placówki wyznacza Szkolnego Opiekuna Projektu (SOP). Do jego obowiązków należy wypełnienie formalności związanych z realizacją warsztatu edukacyjnego w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa oraz nadzór nad bezpieczeństwem grup przebywających na terenie szkoły - placówki. W trakcie realizacji warsztatów dla uczniów, wszystkie zajęcia prowadzone przez wolontariuszy muszą być nadzorowane przez Szkolnego Opiekuna Projektu. Jest to pracownik pedagogiczny szkoły, w której odbywa się projekt. Nadzór dotyczy strony merytorycznej i formalnej. 3. Udział szkoły w drugim etapie II edycji projektu "Mała ojczyzna - wspólna sprawa" - realizacja warsztatu edukacyjnego: a) Szkoła deklaruje uczestnictwo w projekcie wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie w zakładce Programy > Mała ojczyzna wspólna sprawa w plikach do pobrania. b) Ze szkołą kontaktuje się Regionalny Koordynator Programu działający na jej terenie lub/i studenci w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji warsztatów edukacyjnych dla uczniów. c) Po uzgodnieniu z wolontariuszami szczegółów, szkoła akceptuje zgłoszenie warsztatu edukacyjnego w internetowej bazie projektów edukacyjnych. Jest to traktowane jako oficjalne zgłoszenie do Fundacji Rozwoju Wolontariatu (Realizator Projektu) warsztatu edukacyjnego do realizacji. d) Na podstawie zgłoszenia Realizator Projektu przygotowuje Oświadczenie Dyrektora Szkoły o przyjęciu oferty publicznej i zawarciu umowy o współpracy placówki oświatowej z organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. e) Powyższy dokument przesyłany jest na adres poczty elektronicznej szkoły, podany w formularzu zgłoszeniowym do Programu PROJEKTOR wolontariat studencki (jest on dostępny również w internetowej bazie projektów edukacyjnych zarówno na koncie szkoły, jak i na koncie Lidera realizującego projekt w danej placówce). Szkoła drukuje oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.d) w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich zaopatrzony w pieczęć szkoły oraz podpis Dyrektora szkoły przesyła na adres Realizatora Projektu. Podpisanie tego oświadczenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie wolontariuszy i przyjęcie odpowiedzialności za ich pobyt na terenie szkoły. W oświadczeniu tym Dyrektor szkoły wskazuje osobę z grona pedagogicznego szkoły, która będzie Szkolnym Opiekunem Projektu (SOP) i będzie opiekowała się studentami w miejscu realizacji projektu. f) W momencie rozpoczęcia warsztatu edukacyjnego przez studentów Dyrektor lub Szkolny Opiekun Projektu ma obowiązek zapoznać wolontariuszy z zasadami bezpieczeństwa i regulaminami obowiązującymi w szkole podczas realizacji zajęć. g) Szkolny Opiekun Projektu (SOP) zawsze jest obecny podczas zajęć i w razie potrzeby wspiera działania wolontariuszy. h) Wolontariusze nie mogą zostać z grupą uczniów bez opieki SOP. i) Wolontariusze nie mogą być traktowani jako wychowawcy opiekunowie. j) Szkolny Opiekun Projektu zobowiązany jest do zebrania i przekazania Liderowi warsztatu edukacyjnego uzupełnionych formularzy Zgoda na wykorzystanie Strona 3 z 12

4 wizerunku od rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich i od uczniów pełnoletnich biorących udział w projekcie. Formularz zgody stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 4. Po zrealizowanym warsztacie edukacyjnym szkoła jest zobowiązana wypełnić dwa formularze: a) Oświadczenie Dyrektora Szkoły o przyjęciu oferty publicznej i zawarciu umowy o współpracy placówki oświatowej z organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, który po zaakceptowaniu zgłoszonego projektu szkoła otrzymuje drogą mailową. Należy go wydrukować w dwóch egzemplarzach. Po podpisaniu oświadczenia przez upoważnione osoby, opieczętowaniu pieczątkami imiennymi i pieczątką szkoły, jeden egzemplarz prosimy przesłać na adres Fundacji Rozwoju Wolontariatu na adres: ul. 3 Maja 18/1, Lublin. b) "Zestawienie kosztów przejazdu, którą przygotowują studenci-wolontariusze. Prosimy o potwierdzenie pobytu studentów w szkole przez podpisanie Tabeli przez upoważnione osoby Dyrektora Szkoły lub osobę zastępującą, opieczętowanie pieczątkami imiennymi i pieczątką szkoły. Poprawnie wypełniony formularz umożliwia zwrot kosztów podróży poniesionych przez wolontariuszy. 1. Organizatorem edukacyjnej gry terenowej w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa jest Fundacja Rozwoju Wolontariatu. 2. Edukacyjna gra terenowa przeznaczona jest dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych, którzy wzięli udział w warsztatach edukacyjnych o tematyce aktywności obywatelskiej realizowanych w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. Dodatkowo z danej szkoły w grze terenowej może wziąć udział dodatkowo do 30 uczniów, którzy zgłoszą taką chęć. 3. Edukacyjna gra terenowa będzie realizowana przez studentów wolontariuszy programu PROJEKTOR wolontariat studencki zgodnie z opracowanym skryptem gry terenowej Mała ojczyzna wspólna sprawa. Edukacyjna gra terenowa oraz zgodnie z zapisami Regulaminu edukacyjnej gry terenowej realizowanej w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 4. Dokument Regulamin edukacyjnej gry terenowej realizowanej w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu musi być podpisany i parafowany przez Dyrektora szkoły i przez osoby reprezentujące Zarząd Fundacji Rozwoju Wolontariatu. Podpisany i parafowany przez Dyrektora szkoły dokument prosimy przesłać na adres biura Fundacji Rozwoju Wolontariatu, ul. 3 Maja 18/1, Lublin w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych przed datą realizacji edukacyjnej gry terenowej. Nie spełnienie zapisów tego punktu uniemożliwia szkole realizację edukacyjnej gry terenowej. 5. Przedmiotem odwiedzanym za bezpieczeństwo uczniów biorących udział w edukacyjnej grze terenowej jest szkoła. 6. Dyrektor placówki wyznacza Szkolnego Opiekuna Projektu (SOP). Do jego obowiązków należy wypełnienie formalności związanych z realizacją edukacyjnej gry terenowej w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa oraz nadzór nad bezpieczeństwem grup przebywających na terenie szkoły - placówki. W trakcie realizacji edukacyjnej gry terenowej, wszystkie działania prowadzone przez wolontariuszy muszą 3 Strona 4 z 12

5 być nadzorowane przez Szkolnego Opiekuna Projektu. Jest to pracownik pedagogiczny szkoły, w której odbywa się projekt. Nadzór dotyczy strony merytorycznej i formalnej. 7. Udział szkoły w trzecim etapie II edycji projektu "Mała ojczyzna - wspólna sprawa" - realizacja edukacyjnej gry terenowej: a) Szkoła jest współorganizatorem edukacyjnej gry terenowej. b) Szkoła przesyła na adres biura Fundacji Rozwoju Wolontariatu podpisany i parafowany przez Dyrektora szkoły dokument Regulamin edukacyjnej gry terenowej realizowanej w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Podpisany i parafowany dokument należy przesłać w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych przed datą realizacji edukacyjnej gry terenowej. c) Ze szkołą kontaktuje się Regionalny Koordynator Programu działający na jej terenie lub/i studenci w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji edukacyjnej gry terenowej dla uczniów oraz doprecyzowania szczegółów dokumentu Regulamin edukacyjnej gry terenowej realizowanej w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. d) Po uzgodnieniu z wolontariuszami szczegółów, szkoła akceptuje zgłoszenie edukacyjnej gry terenowej w internetowej bazie projektów edukacyjnych. Jest to traktowane jako oficjalne zgłoszenie do Fundacji Rozwoju Wolontariatu (Organizatora) edukacyjnej gry terenowej do realizacji. e) Na podstawie zgłoszenia Organizator edukacyjnej gry terenowej przygotowuje Oświadczenie Dyrektora Szkoły o przyjęciu oferty publicznej i zawarciu umowy o współpracy placówki oświatowej z organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. f) Powyższy dokument przesyłany jest na adres poczty elektronicznej szkoły, podany w formularzu zgłoszeniowym do programu PROJEKTOR wolontariat studencki (jest on dostępny również w internetowej bazie projektów edukacyjnych zarówno na koncie szkoły, jak i na koncie Lidera realizującego grę terenową w danej placówce). Szkoła drukuje oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.e) w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich zaopatrzony w pieczęć szkoły oraz podpis Dyrektora szkoły przesyła na adres Organizatora edukacyjnej gry terenowej. Podpisanie tego oświadczenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie wolontariuszy i przyjęcie odpowiedzialności za ich pobyt na terenie szkoły. W oświadczeniu tym Dyrektor szkoły wskazuje osobę z grona pedagogicznego szkoły, która będzie Szkolnym Opiekunem Projektu (SOP) i będzie opiekowała się studentami w miejscu realizacji edukacyjnej gry terenowej. g) Szkolny Opiekun Projektu (SOP) jest obecny podczas realizacji edukacyjnej gry terenowej i w razie potrzeby wspiera działania wolontariuszy. h) Szkoła zapewnia wystarczającą liczbę Opiekunów podczas realizacji edukacyjnej gry terenowej. Rola Opiekunów jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów uczestników edukacyjnej gry terenowej. Wolontariusze nie mogą zostać z grupą uczniów bez opieki SOP lub wyznaczonych Opiekunów. i) Wolontariusze nie mogą być traktowani jako wychowawcy opiekunowie. j) Szkolny Opiekun Projektu zobowiązany jest do zebrania i przekazania Liderowi edukacyjnej gry terenowej uzupełnionych formularzy Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w edukacyjnej grze terenowej lub Oświadczenie osoby pełnoletniej. Niniejsze formularze stanowią załącznik 2a i 2b niniejszego Regulaminu. 8. Po zrealizowaniu edukacyjnej gry terenowej szkoła jest zobowiązana wypełnić dwa formularze: Strona 5 z 12

6 a) Oświadczenie Dyrektora Szkoły o przyjęciu oferty publicznej i zawarciu umowy o współpracy placówki oświatowej z organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, który po zaakceptowaniu zgłoszonej edukacyjnej gry terenowej szkoła otrzymuje drogą mailową. Należy go wydrukować w dwóch egzemplarzach. Po podpisaniu oświadczenia przez upoważnione osoby, opieczętowaniu pieczątkami imiennymi i pieczątką szkoły, jeden egzemplarz prosimy przesłać na adres Fundacji Rozwoju Wolontariatu na adres: ul. 3 Maja 18/1, Lublin. b) "Zestawienie kosztów przejazdu, którą przygotowują studenci-wolontariusze. Prosimy o potwierdzenie pobytu studentów w szkole przez podpisanie Tabeli przez upoważnione osoby Dyrektora Szkoły lub osobę zastępującą, opieczętowanie pieczątkami imiennymi i pieczątką szkoły. Poprawnie wypełniony formularz umożliwia zwrot kosztów podróży poniesionych przez wolontariuszy Szczegółowe informacje o II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa udziela Koordynatorka projektu: Agnieszka Gomółka-Ziemba, tel.: Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumencie Regulamin uczestnictwa szkół w II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. Aktualny dokument Regulamin uczestnictwa szkół w II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa będzie na bieżąco publikowany na w zakładce Programy - > Mała ojczyzna wspólna sprawa w plikach do pobrania. 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym dokumentem Regulamin uczestnictwa szkół w II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa są rozstrzygane przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Lista załączników: Załącznik nr 1 Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Załącznik nr 2 Regulamin edukacyjnej gry terenowej realizowanej w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. Załącznik nr 2a - Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w edukacyjnej grze terenowej. Załącznik nr 2b - Oświadczenie osoby pełnoletniej. Strona 6 z 12

7 Załącznik nr 1 Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Projekt edukacyjny Fundacji Rozwoju Wolontariatu w Lublinie służy poszerzeniu oferty edukacyjnej i wychowawczej placówek oświatowych. Udział w projekcie dzieci i młodzieży kształtuje i rozwija ich pasje, uczy aktywności i zaradności życiowej. ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU Miejscowość i data:... Imię i nazwisko dziecka: Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: Realizator Programu: Fundacja Rozwoju Wolontariatu w Lublinie ul. 3 go Maja 18/1; Lublin Projekt Edukacyjny nr... Tytuł, typ i kategoria projektu: Mała ojczyzna wspólna sprawa II edycja Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka... (imię i nazwisko dziecka) oraz wykorzystanie tak utrwalonego wizerunku nieodpłatnie i bez ograniczenia w zakresie czasu i miejsca przez Fundację Rozwoju Wolontariatu w Lublinie (FRW) i partnera II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego lub przez inne osoby na zlecenie FRW w związku z uczestnictwem Szkoły w Projekcie Edukacyjnym realizowanym w ramach programu PROJEKTOR wolontariat studencki i II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. 2. Wyrażam zgodę na publikację i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w trakcie realizacji Projektu, w materiałach służących popularyzacji działań Fundacji i w celach związanych z jej działalnością, w szczególności na stronach internetowych Fundacji, stronach portali społecznościowych oraz w materiałach drukowanych i prezentacjach multimedialnych (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)... (podpis dziecka) Strona 7 z 12

8 Załącznik nr 2 Regulamin edukacyjnej gry terenowej [wpiszcie nazwę gry] w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, zwany dalej Regulaminem 1 Organizator 1. Organizatorem edukacyjnej gry terenowej [wpiszcie nazwę gry] w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, zwanej dalej Grą jest Fundacja Rozwoju Wolontariatu, zwana dalej Organizatorem. 2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie, zrealizowanie i podsumowanie szeregu powiązanych ze sobą terenowych zadań tematycznych na obszarze [wpiszcie nazwę miejscowości]. 3. Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo uczestników (zwanych dalej Uczestnikami) w trakcie Gry jest [wpiszcie nazwę szkoły-współorganizatora]. 4. W ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa Organizator przeprowadzi 50 gier. Organizator bierze odpowiedzialność tylko za gry zaplanowane w ramach projektu. 5. Organizator udostępnia w ramach projektu skrypt Gry Mała ojczyzna wspólna sprawa. Edukacyjna gra terenowa. Organizator nie wyraża zgody na wykorzystanie skryptu poza II edycją projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, chyba, że udzieli pisemnej zgody na takie wykorzystanie skryptu. 6. Wykorzystanie skryptu bez wymaganej zgody Organizatora jest niedopuszczalne i Organizator nie bierze odpowiedzialności na następstwa takiego bezprawnego wykorzystania skryptu. Wykorzystanie skryptu gry bez zgody organizatora stanowi naruszenie praw autorskich Organizatora. 2 Uczestnicy 1. Udział w Grze jest dobrowolny i bezpłatny. 2. Uczestnikami Gry mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorących udział w II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. 3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Grze. 4. Każdy z Uczestników powinien odznaczać się dobrym stanem zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. 5. Uczestnicy biorą udział w Grze zorganizowani w zespoły (zwane dalej Zespołami), liczące od 3 do 5 osób. 6. Warunkiem udziału w Grze jest wcześniejsza rejestracja Zespołu do dnia [wpiszcie końcową datę i godzinę rejestracji]. Każdy Zespół uczestniczy w Grze pod opieką wskazanego w trakcie rejestracji dorosłego opiekuna (zwanego dalej Opiekunem), który nie jest członkiem Zespołu i nie bierze udziału w rozwiązywaniu zadań Gry. Rolą Opiekuna jest czuwanie nad bezpieczeństwem Uczestników z podlegającego jego opiece Zespołu oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez Zespół niniejszego Regulaminu. 7. Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, o ile takie ubezpieczenie nie jest zapewnione przez szkołę. 8. Szkoła ma obowiązek udzielenia informacji o posiadanej umowie ubezpieczenia w chwili rejestracji Zespołu. Brak udzielenia informacji będzie traktowany równoznacznie z informacją, że szkoła NIE zapewniła zgłoszonym przez siebie Uczestnikom Gry ubezpieczenia we własnym zakresie. W takiej sytuacji ubezpieczenie Uczestnikom zapewnia Organizator. 9. Zgłoszenie do udziału w Grze oraz odbiór karty startowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: Strona 8 z 12

9 - wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; - przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). - opublikowanie przez Organizatora oraz partnera projektu Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych, a także w celach promocyjnych, wizerunku Uczestnika oraz Opiekuna, a także imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie. 3 Zasady Gry 1. Gra odbywa się [wpiszcie dokładną datę gry] w [wpiszcie nazwę miejscowości]. 2. Gra rozpocznie się o godzinie [wpiszcie godzinę] w [wpiszcie lokalizację miejsca rozpoczęcia gry] i potrwa około godzin [wpiszcie czas gry]. 3. Zadaniem Uczestników jest poprawne rozwiązanie jak największej liczby zadań Gry. 4. Terenowa część Gry trwa do godziny [wpiszcie godzinę]. Niezależnie od liczby wykonanych zadań wszystkie Zespoły najpóźniej do tego czasu powinny stawić się i oddać kartę startową w miejscu zakończenia Gry: [wpiszcie lokalizację miejsca zakończenia gry]. Obsługa Gry na mecie odnotowuje godzinę oddania karty startowej. 5. W trakcie Gry niedozwolone jest korzystanie z pomocy osób trzecich oraz korzystanie z Internetu. 6. W trakcie Gry Uczestnicy mogą się przemieszczać wyłącznie pieszo. 7. Wszyscy członkowie Zespołu w trakcie Gry muszą poruszać się razem. Niedozwolone jest rozdzielanie się Zespołu w trakcie Gry. 8. Obsługa Gry ma prawo weryfikować liczbę członków Zespołu z liczbą wskazaną na karcie startowej. W razie niezgodności Zespół nie może wykonywać kolejnych zadań. 9. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym szczególnie przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu jest automatycznie wykluczany z dalszej rozgrywki. 10. Gracze zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać Organizatorowi Gry, korzystając z alarmowego numeru telefonu [wpiszcie właściwy numer telefonu], wszelkie problemy zdrowotne i kontuzje, których doznali w trakcie Gry. 11. W przypadku naruszenia przez gracza lub Zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play (w szczególności utrudniania Gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek), w dowolnym momencie Organizator ma prawo wykluczenia danego Zespołu z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany scenariusza Gry ze względu na warunki atmosferyczne. 4 Wyłanianie zwycięzców 1. Do udziału w zadaniu finałowym dopuszczone są trzy Zespoły, które uzyskały największą liczbę punktów z zadań terenowej części Gry. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów do zadania finałowego przechodzi Zespół, który wcześniej oddał kartę startową na mecie. 2. Grę wygra Zespół, który uzyska największą sumę punktów z terenowej części Gry oraz zadania finałowego. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów wygrywa Zespół, który wcześniej oddał kartę startową na mecie. 3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu zadania finałowego. 4. Integralną częścią finału Gry jest jej ewaluacja z perspektywy Uczestników i Organizatora. Strona 9 z 12

10 5 Postanowienia końcowe 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej [wpiszcie adres strony internetowej]. Na żądanie uczestnika Regulamin może zostać wydany w formie pisemnej. 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Strona 10 z 12

11 Załącznik 2a Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w edukacyjnej grze terenowej [wpiszcie nazwę gry] w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa Ja (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, ojciec/matka/opiekun prawny) dziecka.. (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr. wydanym przez oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka/podopiecznego w edukacyjnej grze terenowej [wpiszcie nazwę gry] w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, która odbędzie się na terenie [wpiszcie nazwa miejscowości] w dniu [data] i wyrażam zgodę na udział mojego (dziecka/podopiecznego) w tej Grze. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem edukacyjnej gry terenowej [wpiszcie nazwę gry] w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, opublikowanym na stronie [wpiszcie adres strony internetowej], rozumiem i akceptuję jego warunki. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Gry danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na opublikowanie przez Organizatora i partnera projektu Fundację BGK im J. K. Steczkowskiego na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych, a także w celach promocyjnych wizerunku Uczestnika oraz Opiekuna, a także imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.... [nazwa miejscowości], dn., (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika gry) Strona 11 z 12

12 Załącznik 2b Oświadczenie osoby pełnoletniej Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem edukacyjnej gry terenowej [wpiszcie nazwę gry] w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, rozumiem i akceptuję jego warunki. Oświadczam jednocześnie, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne i zdrowotne, które uniemożliwiają mi wzięcie udziału w przedmiotowej grze. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Gry moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). oraz na opublikowanie przez Organizatora i partnera projektu Fundację BGK im J. K. Steczkowskiego na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych, a także w celach promocyjnych mojego wizerunku, a także imienia i nazwiska w przypadku, gdy otrzymam nagrodę lub wyróżnienie.... [nazwa miejscowości], dn.... (czytelny podpis Uczestnika Gry) Strona 12 z 12

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin V edycji kampanii MŁODY NOBEL

Regulamin V edycji kampanii MŁODY NOBEL Regulamin V edycji kampanii MŁODY NOBEL MŁODY NOBEL to kampania edukacyjna Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz Fundacji Rozwoju Wolontariatu zachęcająca dzieci i młodzież z małych miejscowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ. 1. Organizator. 2. Zasady Gry

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ. 1. Organizator. 2. Zasady Gry REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PT. GIGAWĘZEŁ 1. Organizator 1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. GIGAWĘZEŁ (zwanej dalej Grą) jest BringMore Advertsing Włodzimierz Rajczyk, ul. Armii Krajowej 9A, Chorzów (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami?

REGULAMIN PROJEKTU W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami? REGULAMIN PROJEKTU W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami? 1. Projekt W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami? realizowany jest przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HISTORYCZNEJ GRY MIEJSKIEJ KRAKOWSKIM TARGIEM" SOBOTA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ( REGULAMIN )

REGULAMIN HISTORYCZNEJ GRY MIEJSKIEJ KRAKOWSKIM TARGIEM SOBOTA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ( REGULAMIN ) REGULAMIN HISTORYCZNEJ GRY MIEJSKIEJ KRAKOWSKIM TARGIEM" SOBOTA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ( REGULAMIN ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorem historycznej gry miejskiej Krakowskim targiem poświęconej krakowskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Strategicznej gry miejskiej. SOBOTA 21. 02 2015 r. ( REGULAMIN )

REGULAMIN Strategicznej gry miejskiej. SOBOTA 21. 02 2015 r. ( REGULAMIN ) REGULAMIN Strategicznej gry miejskiej SOBOTA 21. 02 2015 r. ( REGULAMIN ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorem Sensacyjnej Gry Miejskiej poświęconej historii i teraźniejszym dziejom Oleśnicy (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ TROPAMI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ TROPAMI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ TROPAMI ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI 1. Cele gry 1. promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu

Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu Uchwała Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu 1 W Stowarzyszeniu realizuje się program wolontariatu na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich REGULAMIN projektu Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów 1 Postanowienia ogólne 1. Realizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r.

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Regulamin Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Spis treści I. CELE PROGRAMU - LUBESLKIE LOKALNIE MIKRODOTACJE FIO... 3 II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?... 4 III. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MENiS z dn. 8 listopada 2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/526/14 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktualizacja z dnia 31.07.2014r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury

Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury 1 Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury W ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 Włodawa, maj 2015

Bardziej szczegółowo