REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany z przekazanych przez nią środków. 2. Celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi do pełnego, świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym, w tym uświadomienie im własnej roli w procesach zachodzących w najbliższym otoczeniu. W ramach projektu będą prowadzone działania edukacyjne angażujące studentów-wolontariuszy, mające na celu zwiększanie aktywności lokalnej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. 3. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są studenci i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Pośrednimi odbiorcami są społeczności szkolne i lokalne (nauczyciele, mieszkańcy miejscowości, w których realizowane będą warsztaty edukacyjne i gry terenowe dla uczniów oraz lokalne media). 4. Głównym założeniem projektu jest przeszkolenie grupy czterdziestu pięciu studentówliderów z zakresu wiedzy obywatelskiej oraz realizacja podejmujących tę tematykę warsztatów edukacyjnych i gier terenowych dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców na terenie całej Polski. 5. Projekt składa się z trzech etapów: a. 26 godzinnego szkolenia dla liderów - studentów z zakresu tematyki projektu, metod pracy z młodzieżą oraz przygotowania i realizowania warsztatów edukacyjnych oraz gier terenowych. b. realizacja sześciogodzinnych, autorskich warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców w oparciu o wiedzę zaczerpniętą na szkoleniu. Jeden warsztat to trzy spotkania z tą samą grupą uczniów, które łącznie trwają 6 godzin (1 godz. = 45 min). Warsztat realizować mogą grupy 2 3 osobowe (wolontariusze programu PROJEKTOR wolontariat studencki ). Warsztat edukacyjny realizowany będzie w ramach programu PROJEKTOR wolontariat studencki. W ramach warsztatów studenci-wolontariusze wspólnie z uczniami zgłębiać będą tajniki wiedzy obywatelskiej. W warsztaty edukacyjne zaangażowani będą nie tylko wolontariusze i uczniowie, ale także środowisko lokalne (rodzice, opiekunowie, nauczyciele, liderzy opinii i inni). W ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa planowane jest przeprowadzenie 50 warsztatów edukacyjnych. Po jednym w szkole zakwalifikowanej do projektu. c. realizacja edukacyjnej gry terenowej dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych, którzy wzięli udział w warsztatach edukacyjnych o tematyce zgodnej ze szkoleniem i zgodnie ze skryptem gry terenowej Mała ojczyzna wspólna sprawa. Edukacyjna gra terenowa. Grę terenową realizować mogą grupy 2 6 osobowe (wolontariusze programu PROJEKTOR wolontariat studencki ). W ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa planowane jest przeprowadzenie 50 edukacyjnych gier terenowych. Po jednej w szkole zakwalifikowanej do projektu. 6. W projekcie uczestniczyć mogą szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców zarejestrowane w elektronicznej bazie programu PROJEKTOR wolontariat studencki (https://frw.home.pl/system/), które na adres przesłały uzupełniony formularz zgłoszeniowy szkoły do Strona 1 z 12

2 II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. Formularz zgłoszeniowy szkoły zamieszczony jest na stronie w zakładce Programy > Mała ojczyzna wspólna sprawa w plikach do pobrania. W projekcie może wsiąść udział łącznie 50 szkół. 7. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza zgodę Szkoły na realizację zarówno jednego warsztatu edukacyjnego jak i jednej edukacyjnej gry terenowej oraz wyrażenie zgody na zapisy Regulaminu uczestnictwa szkół w II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. 8. Szkoły zakwalifikowane do udziału w II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa otrzymają powiadomienia drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym szkoły. 9. W każdej szkole zakwalifikowanej do II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa może być zrealizowany jeden warsztat edukacyjny i jedna edukacyjna gra terenowa w terminie (nieprzekraczalnym) do 30 czerwca 2015 r. 10. Rekrutacja szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców trwa od r. do r. 11. Bezpośrednimi opiekunami Szkół biorących udział w II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa są Regionalni Koordynatorzy Programu. Są to osoby współpracujące z Realizatorem Programu (Fundacją Rozwoju Wolontariatu), których głównym celem jest pomoc w przygotowaniu realizacji założeń projektu tj. realizacji warsztatu edukacyjnego i edukacyjnej gry terenowej dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. RKP dba o prawidłowy przebieg realizacji projektu (realizacja warsztatu edukacyjnego i edukacyjnej gry terenowej), wspiera szkoły oraz wolontariuszy w działaniach. Zadaniem RKP jest koordynowanie i wspieranie całej procedury przystąpienia, logowania oraz realizacji warsztatów edukacyjnych i edukacyjnych gier terenowych. Dane kontaktowe Regionalnych Koordynatorów Programu zaangażowanych w realizację II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa : Białystok Anna Matyszewska, ; Białystok - Tomasz Rogowski, ; Bydgoszcz/Toruń - Nina Woderska, ; Częstochowa - Anna Grabowska, ; Katowice - Kamil Wrzos, ; Kraków - Kamil Wrzos, ; Lublin Agnieszka Poniatowska, ; Olsztyn - Przemek Rajchel, ; Radom - Agnieszka Brzeska-Pająk, ; Rzeszów - Kamil Wrzos, ; Warszawa Izabella Prystasz, ; Warszawa Urszula Puchalska, Warsztat edukacyjny polega na wizytach studentów - wolontariuszy w szkole (gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej) w dni robocze (od poniedziałku do soboty, która w wyjątkowych sytuacjach traktowana jest jak dzień roboczy) w celu realizacji spójnego pod względem merytorycznym programu edukacyjnego z tą samą grupą uczniów. Strona 2 z 12

3 Jeden warsztat to trzy spotkania z tą samą grupą uczniów, które łącznie trwają 6 godzin (1 godz. = 45 min). Warsztat realizować mogą grupy 2 3 osobowe (wolontariusze programu PROJEKTOR wolontariat studencki ). Warsztat edukacyjny realizowany będzie w ramach programu PROJEKTOR wolontariat studencki. W ramach warsztatu studenci-wolontariusze wspólnie z uczniami zgłębiać będą tajniki wiedzy obywatelskiej. Liczba uczestników (uczniów) powinna wynosić od 10 do 15 osób (bez wolontariuszy i opiekunów). W czasie trwania zajęć wymagana jest obecność Szkolnego Opiekuna Projektu. 2. Dyrektor placówki wyznacza Szkolnego Opiekuna Projektu (SOP). Do jego obowiązków należy wypełnienie formalności związanych z realizacją warsztatu edukacyjnego w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa oraz nadzór nad bezpieczeństwem grup przebywających na terenie szkoły - placówki. W trakcie realizacji warsztatów dla uczniów, wszystkie zajęcia prowadzone przez wolontariuszy muszą być nadzorowane przez Szkolnego Opiekuna Projektu. Jest to pracownik pedagogiczny szkoły, w której odbywa się projekt. Nadzór dotyczy strony merytorycznej i formalnej. 3. Udział szkoły w drugim etapie II edycji projektu "Mała ojczyzna - wspólna sprawa" - realizacja warsztatu edukacyjnego: a) Szkoła deklaruje uczestnictwo w projekcie wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie w zakładce Programy > Mała ojczyzna wspólna sprawa w plikach do pobrania. b) Ze szkołą kontaktuje się Regionalny Koordynator Programu działający na jej terenie lub/i studenci w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji warsztatów edukacyjnych dla uczniów. c) Po uzgodnieniu z wolontariuszami szczegółów, szkoła akceptuje zgłoszenie warsztatu edukacyjnego w internetowej bazie projektów edukacyjnych. Jest to traktowane jako oficjalne zgłoszenie do Fundacji Rozwoju Wolontariatu (Realizator Projektu) warsztatu edukacyjnego do realizacji. d) Na podstawie zgłoszenia Realizator Projektu przygotowuje Oświadczenie Dyrektora Szkoły o przyjęciu oferty publicznej i zawarciu umowy o współpracy placówki oświatowej z organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. e) Powyższy dokument przesyłany jest na adres poczty elektronicznej szkoły, podany w formularzu zgłoszeniowym do Programu PROJEKTOR wolontariat studencki (jest on dostępny również w internetowej bazie projektów edukacyjnych zarówno na koncie szkoły, jak i na koncie Lidera realizującego projekt w danej placówce). Szkoła drukuje oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.d) w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich zaopatrzony w pieczęć szkoły oraz podpis Dyrektora szkoły przesyła na adres Realizatora Projektu. Podpisanie tego oświadczenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie wolontariuszy i przyjęcie odpowiedzialności za ich pobyt na terenie szkoły. W oświadczeniu tym Dyrektor szkoły wskazuje osobę z grona pedagogicznego szkoły, która będzie Szkolnym Opiekunem Projektu (SOP) i będzie opiekowała się studentami w miejscu realizacji projektu. f) W momencie rozpoczęcia warsztatu edukacyjnego przez studentów Dyrektor lub Szkolny Opiekun Projektu ma obowiązek zapoznać wolontariuszy z zasadami bezpieczeństwa i regulaminami obowiązującymi w szkole podczas realizacji zajęć. g) Szkolny Opiekun Projektu (SOP) zawsze jest obecny podczas zajęć i w razie potrzeby wspiera działania wolontariuszy. h) Wolontariusze nie mogą zostać z grupą uczniów bez opieki SOP. i) Wolontariusze nie mogą być traktowani jako wychowawcy opiekunowie. j) Szkolny Opiekun Projektu zobowiązany jest do zebrania i przekazania Liderowi warsztatu edukacyjnego uzupełnionych formularzy Zgoda na wykorzystanie Strona 3 z 12

4 wizerunku od rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich i od uczniów pełnoletnich biorących udział w projekcie. Formularz zgody stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 4. Po zrealizowanym warsztacie edukacyjnym szkoła jest zobowiązana wypełnić dwa formularze: a) Oświadczenie Dyrektora Szkoły o przyjęciu oferty publicznej i zawarciu umowy o współpracy placówki oświatowej z organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, który po zaakceptowaniu zgłoszonego projektu szkoła otrzymuje drogą mailową. Należy go wydrukować w dwóch egzemplarzach. Po podpisaniu oświadczenia przez upoważnione osoby, opieczętowaniu pieczątkami imiennymi i pieczątką szkoły, jeden egzemplarz prosimy przesłać na adres Fundacji Rozwoju Wolontariatu na adres: ul. 3 Maja 18/1, Lublin. b) "Zestawienie kosztów przejazdu, którą przygotowują studenci-wolontariusze. Prosimy o potwierdzenie pobytu studentów w szkole przez podpisanie Tabeli przez upoważnione osoby Dyrektora Szkoły lub osobę zastępującą, opieczętowanie pieczątkami imiennymi i pieczątką szkoły. Poprawnie wypełniony formularz umożliwia zwrot kosztów podróży poniesionych przez wolontariuszy. 1. Organizatorem edukacyjnej gry terenowej w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa jest Fundacja Rozwoju Wolontariatu. 2. Edukacyjna gra terenowa przeznaczona jest dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych, którzy wzięli udział w warsztatach edukacyjnych o tematyce aktywności obywatelskiej realizowanych w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. Dodatkowo z danej szkoły w grze terenowej może wziąć udział dodatkowo do 30 uczniów, którzy zgłoszą taką chęć. 3. Edukacyjna gra terenowa będzie realizowana przez studentów wolontariuszy programu PROJEKTOR wolontariat studencki zgodnie z opracowanym skryptem gry terenowej Mała ojczyzna wspólna sprawa. Edukacyjna gra terenowa oraz zgodnie z zapisami Regulaminu edukacyjnej gry terenowej realizowanej w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 4. Dokument Regulamin edukacyjnej gry terenowej realizowanej w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu musi być podpisany i parafowany przez Dyrektora szkoły i przez osoby reprezentujące Zarząd Fundacji Rozwoju Wolontariatu. Podpisany i parafowany przez Dyrektora szkoły dokument prosimy przesłać na adres biura Fundacji Rozwoju Wolontariatu, ul. 3 Maja 18/1, Lublin w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych przed datą realizacji edukacyjnej gry terenowej. Nie spełnienie zapisów tego punktu uniemożliwia szkole realizację edukacyjnej gry terenowej. 5. Przedmiotem odwiedzanym za bezpieczeństwo uczniów biorących udział w edukacyjnej grze terenowej jest szkoła. 6. Dyrektor placówki wyznacza Szkolnego Opiekuna Projektu (SOP). Do jego obowiązków należy wypełnienie formalności związanych z realizacją edukacyjnej gry terenowej w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa oraz nadzór nad bezpieczeństwem grup przebywających na terenie szkoły - placówki. W trakcie realizacji edukacyjnej gry terenowej, wszystkie działania prowadzone przez wolontariuszy muszą 3 Strona 4 z 12

5 być nadzorowane przez Szkolnego Opiekuna Projektu. Jest to pracownik pedagogiczny szkoły, w której odbywa się projekt. Nadzór dotyczy strony merytorycznej i formalnej. 7. Udział szkoły w trzecim etapie II edycji projektu "Mała ojczyzna - wspólna sprawa" - realizacja edukacyjnej gry terenowej: a) Szkoła jest współorganizatorem edukacyjnej gry terenowej. b) Szkoła przesyła na adres biura Fundacji Rozwoju Wolontariatu podpisany i parafowany przez Dyrektora szkoły dokument Regulamin edukacyjnej gry terenowej realizowanej w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Podpisany i parafowany dokument należy przesłać w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych przed datą realizacji edukacyjnej gry terenowej. c) Ze szkołą kontaktuje się Regionalny Koordynator Programu działający na jej terenie lub/i studenci w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji edukacyjnej gry terenowej dla uczniów oraz doprecyzowania szczegółów dokumentu Regulamin edukacyjnej gry terenowej realizowanej w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. d) Po uzgodnieniu z wolontariuszami szczegółów, szkoła akceptuje zgłoszenie edukacyjnej gry terenowej w internetowej bazie projektów edukacyjnych. Jest to traktowane jako oficjalne zgłoszenie do Fundacji Rozwoju Wolontariatu (Organizatora) edukacyjnej gry terenowej do realizacji. e) Na podstawie zgłoszenia Organizator edukacyjnej gry terenowej przygotowuje Oświadczenie Dyrektora Szkoły o przyjęciu oferty publicznej i zawarciu umowy o współpracy placówki oświatowej z organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. f) Powyższy dokument przesyłany jest na adres poczty elektronicznej szkoły, podany w formularzu zgłoszeniowym do programu PROJEKTOR wolontariat studencki (jest on dostępny również w internetowej bazie projektów edukacyjnych zarówno na koncie szkoły, jak i na koncie Lidera realizującego grę terenową w danej placówce). Szkoła drukuje oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.e) w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich zaopatrzony w pieczęć szkoły oraz podpis Dyrektora szkoły przesyła na adres Organizatora edukacyjnej gry terenowej. Podpisanie tego oświadczenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie wolontariuszy i przyjęcie odpowiedzialności za ich pobyt na terenie szkoły. W oświadczeniu tym Dyrektor szkoły wskazuje osobę z grona pedagogicznego szkoły, która będzie Szkolnym Opiekunem Projektu (SOP) i będzie opiekowała się studentami w miejscu realizacji edukacyjnej gry terenowej. g) Szkolny Opiekun Projektu (SOP) jest obecny podczas realizacji edukacyjnej gry terenowej i w razie potrzeby wspiera działania wolontariuszy. h) Szkoła zapewnia wystarczającą liczbę Opiekunów podczas realizacji edukacyjnej gry terenowej. Rola Opiekunów jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów uczestników edukacyjnej gry terenowej. Wolontariusze nie mogą zostać z grupą uczniów bez opieki SOP lub wyznaczonych Opiekunów. i) Wolontariusze nie mogą być traktowani jako wychowawcy opiekunowie. j) Szkolny Opiekun Projektu zobowiązany jest do zebrania i przekazania Liderowi edukacyjnej gry terenowej uzupełnionych formularzy Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w edukacyjnej grze terenowej lub Oświadczenie osoby pełnoletniej. Niniejsze formularze stanowią załącznik 2a i 2b niniejszego Regulaminu. 8. Po zrealizowaniu edukacyjnej gry terenowej szkoła jest zobowiązana wypełnić dwa formularze: Strona 5 z 12

6 a) Oświadczenie Dyrektora Szkoły o przyjęciu oferty publicznej i zawarciu umowy o współpracy placówki oświatowej z organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, który po zaakceptowaniu zgłoszonej edukacyjnej gry terenowej szkoła otrzymuje drogą mailową. Należy go wydrukować w dwóch egzemplarzach. Po podpisaniu oświadczenia przez upoważnione osoby, opieczętowaniu pieczątkami imiennymi i pieczątką szkoły, jeden egzemplarz prosimy przesłać na adres Fundacji Rozwoju Wolontariatu na adres: ul. 3 Maja 18/1, Lublin. b) "Zestawienie kosztów przejazdu, którą przygotowują studenci-wolontariusze. Prosimy o potwierdzenie pobytu studentów w szkole przez podpisanie Tabeli przez upoważnione osoby Dyrektora Szkoły lub osobę zastępującą, opieczętowanie pieczątkami imiennymi i pieczątką szkoły. Poprawnie wypełniony formularz umożliwia zwrot kosztów podróży poniesionych przez wolontariuszy Szczegółowe informacje o II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa udziela Koordynatorka projektu: Agnieszka Gomółka-Ziemba, tel.: Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumencie Regulamin uczestnictwa szkół w II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. Aktualny dokument Regulamin uczestnictwa szkół w II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa będzie na bieżąco publikowany na w zakładce Programy - > Mała ojczyzna wspólna sprawa w plikach do pobrania. 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym dokumentem Regulamin uczestnictwa szkół w II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa są rozstrzygane przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Lista załączników: Załącznik nr 1 Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Załącznik nr 2 Regulamin edukacyjnej gry terenowej realizowanej w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. Załącznik nr 2a - Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w edukacyjnej grze terenowej. Załącznik nr 2b - Oświadczenie osoby pełnoletniej. Strona 6 z 12

7 Załącznik nr 1 Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Projekt edukacyjny Fundacji Rozwoju Wolontariatu w Lublinie służy poszerzeniu oferty edukacyjnej i wychowawczej placówek oświatowych. Udział w projekcie dzieci i młodzieży kształtuje i rozwija ich pasje, uczy aktywności i zaradności życiowej. ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU Miejscowość i data:... Imię i nazwisko dziecka: Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: Realizator Programu: Fundacja Rozwoju Wolontariatu w Lublinie ul. 3 go Maja 18/1; Lublin Projekt Edukacyjny nr... Tytuł, typ i kategoria projektu: Mała ojczyzna wspólna sprawa II edycja Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka... (imię i nazwisko dziecka) oraz wykorzystanie tak utrwalonego wizerunku nieodpłatnie i bez ograniczenia w zakresie czasu i miejsca przez Fundację Rozwoju Wolontariatu w Lublinie (FRW) i partnera II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego lub przez inne osoby na zlecenie FRW w związku z uczestnictwem Szkoły w Projekcie Edukacyjnym realizowanym w ramach programu PROJEKTOR wolontariat studencki i II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. 2. Wyrażam zgodę na publikację i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w trakcie realizacji Projektu, w materiałach służących popularyzacji działań Fundacji i w celach związanych z jej działalnością, w szczególności na stronach internetowych Fundacji, stronach portali społecznościowych oraz w materiałach drukowanych i prezentacjach multimedialnych (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)... (podpis dziecka) Strona 7 z 12

8 Załącznik nr 2 Regulamin edukacyjnej gry terenowej [wpiszcie nazwę gry] w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, zwany dalej Regulaminem 1 Organizator 1. Organizatorem edukacyjnej gry terenowej [wpiszcie nazwę gry] w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, zwanej dalej Grą jest Fundacja Rozwoju Wolontariatu, zwana dalej Organizatorem. 2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie, zrealizowanie i podsumowanie szeregu powiązanych ze sobą terenowych zadań tematycznych na obszarze [wpiszcie nazwę miejscowości]. 3. Podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo uczestników (zwanych dalej Uczestnikami) w trakcie Gry jest [wpiszcie nazwę szkoły-współorganizatora]. 4. W ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa Organizator przeprowadzi 50 gier. Organizator bierze odpowiedzialność tylko za gry zaplanowane w ramach projektu. 5. Organizator udostępnia w ramach projektu skrypt Gry Mała ojczyzna wspólna sprawa. Edukacyjna gra terenowa. Organizator nie wyraża zgody na wykorzystanie skryptu poza II edycją projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, chyba, że udzieli pisemnej zgody na takie wykorzystanie skryptu. 6. Wykorzystanie skryptu bez wymaganej zgody Organizatora jest niedopuszczalne i Organizator nie bierze odpowiedzialności na następstwa takiego bezprawnego wykorzystania skryptu. Wykorzystanie skryptu gry bez zgody organizatora stanowi naruszenie praw autorskich Organizatora. 2 Uczestnicy 1. Udział w Grze jest dobrowolny i bezpłatny. 2. Uczestnikami Gry mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorących udział w II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa. 3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Grze. 4. Każdy z Uczestników powinien odznaczać się dobrym stanem zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. 5. Uczestnicy biorą udział w Grze zorganizowani w zespoły (zwane dalej Zespołami), liczące od 3 do 5 osób. 6. Warunkiem udziału w Grze jest wcześniejsza rejestracja Zespołu do dnia [wpiszcie końcową datę i godzinę rejestracji]. Każdy Zespół uczestniczy w Grze pod opieką wskazanego w trakcie rejestracji dorosłego opiekuna (zwanego dalej Opiekunem), który nie jest członkiem Zespołu i nie bierze udziału w rozwiązywaniu zadań Gry. Rolą Opiekuna jest czuwanie nad bezpieczeństwem Uczestników z podlegającego jego opiece Zespołu oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez Zespół niniejszego Regulaminu. 7. Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, o ile takie ubezpieczenie nie jest zapewnione przez szkołę. 8. Szkoła ma obowiązek udzielenia informacji o posiadanej umowie ubezpieczenia w chwili rejestracji Zespołu. Brak udzielenia informacji będzie traktowany równoznacznie z informacją, że szkoła NIE zapewniła zgłoszonym przez siebie Uczestnikom Gry ubezpieczenia we własnym zakresie. W takiej sytuacji ubezpieczenie Uczestnikom zapewnia Organizator. 9. Zgłoszenie do udziału w Grze oraz odbiór karty startowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: Strona 8 z 12

9 - wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; - przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). - opublikowanie przez Organizatora oraz partnera projektu Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych, a także w celach promocyjnych, wizerunku Uczestnika oraz Opiekuna, a także imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie. 3 Zasady Gry 1. Gra odbywa się [wpiszcie dokładną datę gry] w [wpiszcie nazwę miejscowości]. 2. Gra rozpocznie się o godzinie [wpiszcie godzinę] w [wpiszcie lokalizację miejsca rozpoczęcia gry] i potrwa około godzin [wpiszcie czas gry]. 3. Zadaniem Uczestników jest poprawne rozwiązanie jak największej liczby zadań Gry. 4. Terenowa część Gry trwa do godziny [wpiszcie godzinę]. Niezależnie od liczby wykonanych zadań wszystkie Zespoły najpóźniej do tego czasu powinny stawić się i oddać kartę startową w miejscu zakończenia Gry: [wpiszcie lokalizację miejsca zakończenia gry]. Obsługa Gry na mecie odnotowuje godzinę oddania karty startowej. 5. W trakcie Gry niedozwolone jest korzystanie z pomocy osób trzecich oraz korzystanie z Internetu. 6. W trakcie Gry Uczestnicy mogą się przemieszczać wyłącznie pieszo. 7. Wszyscy członkowie Zespołu w trakcie Gry muszą poruszać się razem. Niedozwolone jest rozdzielanie się Zespołu w trakcie Gry. 8. Obsługa Gry ma prawo weryfikować liczbę członków Zespołu z liczbą wskazaną na karcie startowej. W razie niezgodności Zespół nie może wykonywać kolejnych zadań. 9. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym szczególnie przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu jest automatycznie wykluczany z dalszej rozgrywki. 10. Gracze zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać Organizatorowi Gry, korzystając z alarmowego numeru telefonu [wpiszcie właściwy numer telefonu], wszelkie problemy zdrowotne i kontuzje, których doznali w trakcie Gry. 11. W przypadku naruszenia przez gracza lub Zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play (w szczególności utrudniania Gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek), w dowolnym momencie Organizator ma prawo wykluczenia danego Zespołu z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany scenariusza Gry ze względu na warunki atmosferyczne. 4 Wyłanianie zwycięzców 1. Do udziału w zadaniu finałowym dopuszczone są trzy Zespoły, które uzyskały największą liczbę punktów z zadań terenowej części Gry. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów do zadania finałowego przechodzi Zespół, który wcześniej oddał kartę startową na mecie. 2. Grę wygra Zespół, który uzyska największą sumę punktów z terenowej części Gry oraz zadania finałowego. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów wygrywa Zespół, który wcześniej oddał kartę startową na mecie. 3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu zadania finałowego. 4. Integralną częścią finału Gry jest jej ewaluacja z perspektywy Uczestników i Organizatora. Strona 9 z 12

10 5 Postanowienia końcowe 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej [wpiszcie adres strony internetowej]. Na żądanie uczestnika Regulamin może zostać wydany w formie pisemnej. 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Strona 10 z 12

11 Załącznik 2a Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w edukacyjnej grze terenowej [wpiszcie nazwę gry] w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa Ja (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, ojciec/matka/opiekun prawny) dziecka.. (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr. wydanym przez oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka/podopiecznego w edukacyjnej grze terenowej [wpiszcie nazwę gry] w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, która odbędzie się na terenie [wpiszcie nazwa miejscowości] w dniu [data] i wyrażam zgodę na udział mojego (dziecka/podopiecznego) w tej Grze. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem edukacyjnej gry terenowej [wpiszcie nazwę gry] w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, opublikowanym na stronie [wpiszcie adres strony internetowej], rozumiem i akceptuję jego warunki. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Gry danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na opublikowanie przez Organizatora i partnera projektu Fundację BGK im J. K. Steczkowskiego na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych, a także w celach promocyjnych wizerunku Uczestnika oraz Opiekuna, a także imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.... [nazwa miejscowości], dn., (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika gry) Strona 11 z 12

12 Załącznik 2b Oświadczenie osoby pełnoletniej Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem edukacyjnej gry terenowej [wpiszcie nazwę gry] w ramach II edycji projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, rozumiem i akceptuję jego warunki. Oświadczam jednocześnie, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne i zdrowotne, które uniemożliwiają mi wzięcie udziału w przedmiotowej grze. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Gry moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). oraz na opublikowanie przez Organizatora i partnera projektu Fundację BGK im J. K. Steczkowskiego na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych, a także w celach promocyjnych mojego wizerunku, a także imienia i nazwiska w przypadku, gdy otrzymam nagrodę lub wyróżnienie.... [nazwa miejscowości], dn.... (czytelny podpis Uczestnika Gry) Strona 12 z 12

Regulamin edukacyjnej gry terenowej Nasza Mała Ojczyzna - Mełgiew w ramach projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, zwany dalej Regulaminem

Regulamin edukacyjnej gry terenowej Nasza Mała Ojczyzna - Mełgiew w ramach projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, zwany dalej Regulaminem Załącznik nr 2 Regulamin edukacyjnej gry terenowej Nasza Mała Ojczyzna - Mełgiew w ramach projektu Mała ojczyzna wspólna sprawa, zwany dalej Regulaminem 1 Organizator 1. Organizatorem edukacyjnej gry terenowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W III EDYCJI PROGRAMU Mała ojczyzna wspólna sprawa. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W III EDYCJI PROGRAMU Mała ojczyzna wspólna sprawa. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W III EDYCJI PROGRAMU Mała ojczyzna wspólna sprawa Postanowienia ogólne 1 1. Ogólnopolski program Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin edukacyjnej gry terenowej Radłowski wehikuł czasu

Regulamin edukacyjnej gry terenowej Radłowski wehikuł czasu Regulamin edukacyjnej gry terenowej Radłowski wehikuł czasu 1 Organizator Regulamin edukacyjnej gry terenowej Radłowski wehikuł czasu w ramach projektu Młody Obywatel, zwany dalej Regulaminem. 1.Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRAWSKIEJ GRY MIEJSKIEJ ZAKLĘCI W CZASIE" PONIEDZIAŁEK, 17 LUTEGO 2014 ( REGULAMIN )

REGULAMIN DRAWSKIEJ GRY MIEJSKIEJ ZAKLĘCI W CZASIE PONIEDZIAŁEK, 17 LUTEGO 2014 ( REGULAMIN ) REGULAMIN DRAWSKIEJ GRY MIEJSKIEJ ZAKLĘCI W CZASIE" PONIEDZIAŁEK, 17 LUTEGO 2014 ( REGULAMIN ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorem drawskiej gry miejskiej Zaklęci w czasie (zwanej dalej Grą ), która odbędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ ZDERZENIE CYWILIZACJI. ISLAM NA OBSZARZE POSTRADZIECKIM

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ ZDERZENIE CYWILIZACJI. ISLAM NA OBSZARZE POSTRADZIECKIM REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ ZDERZENIE CYWILIZACJI. ISLAM NA OBSZARZE POSTRADZIECKIM 1. Organizator 1. Organizatorem Gry Miejskiej Zderzenie Cywilizacji. Islam na obszarze postradzieckim., odbywającej się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDOWEJ GRY MIEJSKIEJ

REGULAMIN SAMORZĄDOWEJ GRY MIEJSKIEJ REGULAMIN SAMORZĄDOWEJ GRY MIEJSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Samorządowej Gry Miejskiej, zwanej dalej Grą jest Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku. 2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. Zdarzyło się wczoraj

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. Zdarzyło się wczoraj REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Zdarzyło się wczoraj 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA o nazwie Zdarzyło się wczoraj (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II SOLECKIEJ GRY MIEJSKIEJ - Niedziela 1 Czerwca 2014 r.

REGULAMIN II SOLECKIEJ GRY MIEJSKIEJ - Niedziela 1 Czerwca 2014 r. REGULAMIN II SOLECKIEJ GRY MIEJSKIEJ - Niedziela 1 Czerwca 2014 r. 1. Organizatorzy i uczestnicy 1. Organizatorami gry miejskiej "Porwanie Świętego Stanisława!" (zwanej dalej Grą ), rozgrywanej 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ I Organizatorzy 1. Organizatorem gry jest Gmina Sompolno. 2.Współorganizator: Stowarzyszenie Sady Sompolna. II Warunki uczestnictwa 1. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w grze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 25 LAT WOLNOŚCI

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 25 LAT WOLNOŚCI REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 25 LAT WOLNOŚCI 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR - Organizatorem Gry Miejskiej pt. 25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Sompolno znam i lubię I Organizatorzy 1. Organizatorem gry jest Gmina Sompolno. 2.Współorganizator: Stowarzyszenie Sady Sompolna. II Warunki uczestnictwa 1. Osoby niepełnoletnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #miastoeuropa

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #miastoeuropa REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ #miastoeuropa 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR - Organizatorem Gry Miejskiej pt. #miasto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 3 Uczestnicy

REGULAMIN. 3 Uczestnicy GRA MIEJSKA MISJA: EMISJA REGULAMIN 1 Gra miejska Misja: emisja (zwana dalej Grą ) jest wydarzeniem realizowanym w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz likwidacji niskiej emisji w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RYBNICKIEJ GRY MIEJSKIEJ. pt. Odkryj miejsca rozwijania talentów

REGULAMIN RYBNICKIEJ GRY MIEJSKIEJ. pt. Odkryj miejsca rozwijania talentów REGULAMIN RYBNICKIEJ GRY MIEJSKIEJ pt. Odkryj miejsca rozwijania talentów 1. Organizator 1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. Odkryj miejsca rozwijania talentów (zwanej dalej Grą) jest Rybnicka Platforma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 10 lipca 2016r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 10 lipca 2016r. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 10 lipca 2016r. 1. Organizatorzy 1. Organizatorami gry miejskiej (zwanej dalej Grą ), rozgrywanej w jednej edycji w dniu 10 lipca 2016r. w Warszawie jest: Centrum Języka Francuskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Wrzesińskiej Gry Miejskiej

Regulamin III Wrzesińskiej Gry Miejskiej Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 13-20 lat do udziału w III Wrzesińskiej Grze Miejskiej, która odbędzie się w dniu 30 V 2015 r. na terenie Wrześni. Gotowych na podjęcie wyzwania, prosimy o zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #miastoeuropa

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #miastoeuropa REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ #miastoeuropa Strona 1 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR - Organizatorem Gry Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 2 maja 2015 r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 2 maja 2015 r. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY ver. 2.0 1 ORGANIZATORZY GRY 1. Organizatorami gry miejskiej Książęce manewry, zwanej w dalszej części Regulaminu Grą, realizowanej na terenie miasta Brzegu są:

Bardziej szczegółowo

GRA MIEJSKA TROPAMI CZYSTEGO POWIETRZA REGULAMIN

GRA MIEJSKA TROPAMI CZYSTEGO POWIETRZA REGULAMIN GRA MIEJSKA TROPAMI CZYSTEGO POWIETRZA REGULAMIN 1 Gra miejska Tropami czystego powietrza (zwana dalej Grą ) jest wydarzeniem realizowanym w ramach kampanii Dbam o środowisko. Jestem cooltularny. 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r.

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r. REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY MIEJSKIEJ URODZINY NILA SOBOTA, 21 MARCA 2015 r. 1. Organizatorzy 1. Organizatorem edukacyjnej gry miejskiej Urodziny Nila, poświęconej życiu generała A. E. Fieldorfa Nila w 120-tą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. Porwanie Dymskiego 24.05.2014r. w Poznaniu ( REGULAMIN )

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. Porwanie Dymskiego 24.05.2014r. w Poznaniu ( REGULAMIN ) REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Porwanie Dymskiego 24.05.2014r. w Poznaniu ( REGULAMIN ) 1. Gra miejska Porwanie Dymskiego (zwana dalej Grą ) jest wydarzeniem realizowanym w ramach projektu Misja Emisja dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Biznes na start

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Biznes na start REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Biznes na start 1. Organizatorzy. a. Organizatorami gry miejskiej Biznes na start (zwanej dalej Grą ), realizowanej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, dnia 28 maja 2016 r. jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #Region<-Polska->Świat

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #Region<-Polska->Świat REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ #RegionŚwiat 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR - Organizatorem Gry Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Porwanie Świętego Stanisława!" - SOBOTA 1 Czerwca 2013 r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Porwanie Świętego Stanisława! - SOBOTA 1 Czerwca 2013 r. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Porwanie Świętego Stanisława!" - SOBOTA 1 Czerwca 2013 r. 1. Organizatorzy i uczestnicy 1. Organizatorami gry miejskiej "Porwanie Świętego Stanisława!" (zwanej dalej Grą ), rozgrywanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROWEROWEJ GRY MIEJSKIEJ Warszawa do (O)koła!"

REGULAMIN ROWEROWEJ GRY MIEJSKIEJ Warszawa do (O)koła! REGULAMIN ROWEROWEJ GRY MIEJSKIEJ Warszawa do (O)koła!" 1. Organizatorzy. a. Organizatorem gry miejskiej Warszawa do (O)koła! (zwanej dalej Grą ), realizowanej na terenie miasta stołecznego Warszawy, dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. A jednak się kręci! 14.09.2013 r. ( REGULAMIN )

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. A jednak się kręci! 14.09.2013 r. ( REGULAMIN ) REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ A jednak się kręci! 14.09.2013 r. ( REGULAMIN ) 1. Gra miejska A jednak się kręci! (zwana dalej Grą ) jest wydarzeniem realizowanym w ramach Festiwalu Nauki Polska Lista Naukowców

Bardziej szczegółowo

I Organizatorzy. II Przedmiot Gry

I Organizatorzy. II Przedmiot Gry I Organizatorzy Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; Centrum Informacji Turystycznej; 97-300 Piotrków Trybunalski; ul. Zamurowa 11; tel./fax: (+48) 44 732 60 50; tel. (+48) 44 732 60 49; e-mail: cit@piotrkow.pl;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gier Miejskich Wkręć się w obywatelstwo!

Regulamin Gier Miejskich Wkręć się w obywatelstwo! Regulamin Gier Miejskich Wkręć się w obywatelstwo! 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Gier miejskich pod nazwą "Wkręć się w obywatelstwo", zwanych dalej "Grą miejską" oraz fundatorem nagród określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA STUDENTEK UCZESTNICZEK PROGRAMU WOLONTARIACKIEGO SHE for IT

REGULAMIN DLA STUDENTEK UCZESTNICZEK PROGRAMU WOLONTARIACKIEGO SHE for IT REGULAMIN DLA STUDENTEK UCZESTNICZEK PROGRAMU WOLONTARIACKIEGO SHE for IT 1 1. Program wolontariacki SHE for IT jest realizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy z Fundacją Edukacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY ULICZNEJ- ZNIKNIĘCIE WIEŻY EIFFLA. 13 LIPCA 2014 r. ( REGULAMIN )

REGULAMIN GRY ULICZNEJ- ZNIKNIĘCIE WIEŻY EIFFLA. 13 LIPCA 2014 r. ( REGULAMIN ) REGULAMIN GRY ULICZNEJ- ZNIKNIĘCIE WIEŻY EIFFLA 13 LIPCA 2014 r. ( REGULAMIN ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorami gry miejskiej ZNIKNIĘCIE WIEŻY EIFFLA (zwanej dalej Grą ), rozgrywanej w 1 edycji w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Platany zagrożone!!!

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Platany zagrożone!!! REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Platany zagrożone!!! XIV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 31 maja 2015 r. 1 DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ: W POSZUKIWANIU ZAGINIONEGO SKARBU NAPOLEONA 1 Organizatorzy, ich obowiązki i uprawnienia

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ: W POSZUKIWANIU ZAGINIONEGO SKARBU NAPOLEONA 1 Organizatorzy, ich obowiązki i uprawnienia REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ: W POSZUKIWANIU ZAGINIONEGO SKARBU NAPOLEONA 1 Organizatorzy, ich obowiązki i uprawnienia 1. Organizatorem gry miejskiej W poszukiwaniu zaginionego skarbu Napoleona, w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ OD STÓP DO GŁOWY" 7 PAŹDZIERNIKA 2017 ( REGULAMIN )

REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ OD STÓP DO GŁOWY 7 PAŹDZIERNIKA 2017 ( REGULAMIN ) REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ OD STÓP DO GŁOWY" 7 PAŹDZIERNIKA 2017 ( REGULAMIN ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorem gry miejskiej Od stóp do głowy (zwanej dalej Grą ), rozgrywanej w dniu 7 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SENSACYJNEJ GRY GMINNEJ ZAGINIĘCIE ŚW. MIKOŁAJA

REGULAMIN SENSACYJNEJ GRY GMINNEJ ZAGINIĘCIE ŚW. MIKOŁAJA REGULAMIN SENSACYJNEJ GRY GMINNEJ ZAGINIĘCIE ŚW. MIKOŁAJA 1 ORGANIZATOR GRY 1. Organizatorem Sensacyjnej Gry Gminnej Zaginięcie św. Mikołaja, zwanej dalej Grą, jest ZHP Hufiec Oleśnica - Dobroszycki Szczep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #miastoeuropa

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #miastoeuropa REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ #miastoeuropa 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR - Organizatorem Gry Miejskiej pt. #miasto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ NA TROPIE KROWODERSKIEGO ZŁOTA NIEDZIELA 03 WRZEŚNIA 2017 r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ NA TROPIE KROWODERSKIEGO ZŁOTA NIEDZIELA 03 WRZEŚNIA 2017 r. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ NA TROPIE KROWODERSKIEGO ZŁOTA NIEDZIELA 03 WRZEŚNIA 2017 r. 1. Organizatorzy 1. Organizatorami gry miejskiej Na tropie krowoderskiego złota (zwanej dalej Grą Miejską), rozgrywanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY TERENOWEJ "GRA nie do końca MIEJSKA"

REGULAMIN GRY TERENOWEJ GRA nie do końca MIEJSKA REGULAMIN GRY TERENOWEJ "GRA nie do końca MIEJSKA" I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady konkursu-gry terenowej GRA nie do końca MIEJSKA, zwanego dalej Gra. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PRZYWRACANIE PAMIĘCI MIEJSCOM (07.06.2014 r.)

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PRZYWRACANIE PAMIĘCI MIEJSCOM (07.06.2014 r.) 1 REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ PRZYWRACANIE PAMIĘCI MIEJSCOM (07.06.2014 r.) 1. Gra miejska Przywracanie Pamięci Miejscom, zwana dalej Grą, jest integralną częścią projektu Przywracanie Pamięci Miastu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Śladem bohaterów 1863 24 maja 2013 r. 1. Organizatorzy

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Śladem bohaterów 1863 24 maja 2013 r. 1. Organizatorzy REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Śladem bohaterów 1863 24 maja 2013 r. 1. Organizatorzy Organizatorem gry miejskiej Śladem bohaterów 1863, zwanej dalej Grą, która odbędzie się 24 maja 2013 r., jest Książnica Cieszyńska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA STUDENTEK UCZESTNICZEK PROGRAMU WOLONTARIACKIEGO SHE for IT. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN DLA STUDENTEK UCZESTNICZEK PROGRAMU WOLONTARIACKIEGO SHE for IT. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN DLA STUDENTEK UCZESTNICZEK PROGRAMU WOLONTARIACKIEGO SHE for IT 1 Postanowienia ogólne 1. Program wolontariacki SHE for IT jest realizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na program edukacyjny Lekcja z Legionów

Regulamin Konkursu na program edukacyjny Lekcja z Legionów Regulamin Konkursu na program edukacyjny Lekcja z Legionów I. Przepisy ogólne 1.1.Organizatorem Konkursu dla nauczycieli, uczniów i szkół na program edukacyjny pod nazwą: Lekcja z Legionów (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gry Miejskiej "Zawody w zawody" A. Postanowienia ogólne. 1. Gra Miejska "Zawody w zawody" organizowana jest przez Publiczne Gimnazjum nr 1

Regulamin Gry Miejskiej Zawody w zawody A. Postanowienia ogólne. 1. Gra Miejska Zawody w zawody organizowana jest przez Publiczne Gimnazjum nr 1 Regulamin Gry Miejskiej "Zawody w zawody" A. Postanowienia ogólne. 1. Gra Miejska "Zawody w zawody" organizowana jest przez Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Świebodzinie, ul.gen. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Stary Bełchatów 04.05.2014 r., godz. 16.00-18.00

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Stary Bełchatów 04.05.2014 r., godz. 16.00-18.00 REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Stary Bełchatów 04.05.2014 r., godz. 16.0018.00 1. Gra miejska Stary Bełchatów (zwana dalej Grą ) jest wydarzeniem realizowanym w ramach rozpowszechniania wiedzy na temat historii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY 2 maja 2014 r.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY 2 maja 2014 r. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KSIĄŻĘCE MANEWRY 1 ORGANIZATORZY GRY 1. Organizatorami brzeskiej gry terenowej Książęce manewry, zwanej w dalszej części Regulaminu Grą, realizowanej na terenie miasta Brzegu są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN FILMOWEJ GRY MIEJSKIEJ KATOWOOD- GRA O KINO" NIEDZIELA 27 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ( REGULAMIN )

REGULAMIN. REGULAMIN FILMOWEJ GRY MIEJSKIEJ KATOWOOD- GRA O KINO NIEDZIELA 27 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ( REGULAMIN ) REGULAMIN REGULAMIN FILMOWEJ GRY MIEJSKIEJ KATOWOOD- GRA O KINO" NIEDZIELA 27 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ( REGULAMIN ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorem filmowej gry miejskiej Katowood Gra o kino poświęconej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWEGO MAGIC WORDS Sobota, 10 września 2016 roku (zwany dalej Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWEGO MAGIC WORDS Sobota, 10 września 2016 roku (zwany dalej Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWEGO MAGIC WORDS Sobota, 10 września 2016 roku (zwany dalej Regulaminem ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorem Konkursu Językowego MAGIC WORDS (zwanego dalej Konkursem ) jest Szkoła

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu PROJEKTOR - wolontariat studencki

Regulamin programu PROJEKTOR - wolontariat studencki Regulamin programu PROJEKTOR - wolontariat studencki Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności PROJEKTOR - wolontariat studencki jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu w Lublinie. Głównym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa

Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa Regulamin Turnieju Informatycznego EIE Edukacja Informatyka E-zabawa 1. Organizator Turnieju EIE 1. Organizatorem Turnieju Informatycznego EIE: Edukacja-Informatyka-E-zabawa, zwanego dalej Turniejem, jest

Bardziej szczegółowo

2. Gmina Rybczewice w dalszej części Regulaminu zwana jest Organizatorem.

2. Gmina Rybczewice w dalszej części Regulaminu zwana jest Organizatorem. REGULAMI GRY TERENOWEJ ŚLADAMI JANA III SOBIESKIEGO 1. Organizator 1. Organizatorem gry terenowej ŚLADAMI JANA III SOBIESKIEGO (zwanej dalej Grą ), realizowanej w dniu 21.08.2016r. na terenie zespołu pałcowo-

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) jest forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej.

1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) jest forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ #miastoeuropa 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) jest forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR - Organizatorem Gry Miejskiej pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU 1. Organizatorem projektu Poznaj, decyduj, działaj! - rozwój aktywności obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ ŁOWCY SEKRETÓW" 14 MAJA 2016 11 CZERWCA 2016 ( REGULAMIN )

REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ ŁOWCY SEKRETÓW 14 MAJA 2016 11 CZERWCA 2016 ( REGULAMIN ) REGULAMIN RODZINNEJ GRY MIEJSKIEJ ŁOWCY SEKRETÓW" 14 MAJA 2016 11 CZERWCA 2016 ( REGULAMIN ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorami gry miejskiej Łowcy sekretów (zwanej dalej Grą ), rozgrywanej w 2 edycjach

Bardziej szczegółowo

Dane rodzica / Opiekuna zgłaszającego dziecko do udziału w Projekcie: Imię i Nazwisko:. PESEL:... Adres zamieszkania:...

Dane rodzica / Opiekuna zgłaszającego dziecko do udziału w Projekcie: Imię i Nazwisko:. PESEL:... Adres zamieszkania:... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY DLA DZIECI DZIAŁAM TWÓRCZO UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane rodzica / Opiekuna zgłaszającego dziecko do udziału w Projekcie: Imię i Nazwisko:... PESEL:........ Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HISTORYCZNEJ GRY MIEJSKIEJ KRAKOWSKIM TARGIEM" SOBOTA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ( REGULAMIN )

REGULAMIN HISTORYCZNEJ GRY MIEJSKIEJ KRAKOWSKIM TARGIEM SOBOTA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ( REGULAMIN ) REGULAMIN HISTORYCZNEJ GRY MIEJSKIEJ KRAKOWSKIM TARGIEM" SOBOTA 12 PAŹDZIERNIKA 2013 r. ( REGULAMIN ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorem historycznej gry miejskiej Krakowskim targiem poświęconej krakowskim

Bardziej szczegółowo

W Zielonej Krainie - warsztaty edukacji żywieniowej REGULAMIN PROGRAMU. Postanowienia ogólne

W Zielonej Krainie - warsztaty edukacji żywieniowej REGULAMIN PROGRAMU. Postanowienia ogólne W Zielonej Krainie REGULAMIN PROGRAMU 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady prowadzenia warsztatów edukacji żywieniowej W Zielonej Krainie, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie edukacyjnym Inwazja ekonomistów na Grunwald

Regulamin uczestnictwa w projekcie edukacyjnym Inwazja ekonomistów na Grunwald Regulamin uczestnictwa w projekcie edukacyjnym Inwazja ekonomistów na Grunwald 1. Organizatorzy i odbiorcy projektu. Organizatorem projektu Inwazja ekonomistów na Grunwald jest Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. 1.3. Partnerem Konkursu jest Fundacja PKO Banku Polskiego - Partner Strategiczny wspierający Klub Nauczyciela Historii

Regulamin Konkursu. 1.3. Partnerem Konkursu jest Fundacja PKO Banku Polskiego - Partner Strategiczny wspierający Klub Nauczyciela Historii Regulamin Konkursu Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. I. Przepisy ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu dla nauczycieli, uczniów i szkół na program edukacyjny pod nazwą: Dał Polsce wolność, granice,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu PROJEKTOR - wolontariat studencki

Regulamin programu PROJEKTOR - wolontariat studencki Regulamin programu PROJEKTOR - wolontariat studencki Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności PROJEKTOR - wolontariat studencki jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu w Lublinie. Głównym

Bardziej szczegółowo

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO BE SMART I. ORGANIZATOR Organizatorem Gminnego Konkursu Języka Angielskiego Be Smart jest Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie. II. CELE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy. a. osoby bezpośrednio związane z przygotowaniem poszczególnych zadań gry, jak również członkowie rodzin tych osób; 2.

1. Organizatorzy. a. osoby bezpośrednio związane z przygotowaniem poszczególnych zadań gry, jak również członkowie rodzin tych osób; 2. REGULAMIN Gry miejskiej Czasy PRL u SOBOTA 12.03.2016 1. Organizatorzy 1. Organizatorem Gry Miejskiej poświęconej czasom PRL u w Oleśnicy (zwanej dalej Grą ), która odbędzie się w sobotę 12.03.2016r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami?

REGULAMIN PROJEKTU W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami? REGULAMIN PROJEKTU W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami? 1. Projekt W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami? realizowany jest przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY PLENEROWEJ

REGULAMIN EDUKACYJNEJ GRY PLENEROWEJ 1. Zasady ogólne 1. Niniejszy regulamin obowiązuje przy realizacji edukacyjnej gry plenerowej Obrońcy źródeł (zwanej dalej Grą), która zostanie rozegrana dnia 20 września 2013 r. 2. Wszystkie osoby biorące

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla uczniów o stypendium ufundowane przez EKO DOLINĘ Sp. z o.o. 1

Regulamin konkursu dla uczniów o stypendium ufundowane przez EKO DOLINĘ Sp. z o.o. 1 Regulamin konkursu dla uczniów o stypendium ufundowane przez EKO DOLINĘ Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Tematem konkursu jest hasło Myślę EkoLogicznie 2. Organizatorem konkursu jest EKO DOLINA Sp.

Bardziej szczegółowo

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania:

II. DANE KANDYDATA/KANDYDATKI. Obszar zamieszkania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKTYWNI = KREATYWNI FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ ZNAKIEM X I. IDENTYFIKACJA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WARSZTATY I SZKOLENIA komputerowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI w ramach projektu naukowo-badawczego pt.:

Bardziej szczegółowo

Przyszły zawód - zawód z przyszłością II

Przyszły zawód - zawód z przyszłością II REGULAMIN KONKURSU Przyszły zawód - zawód z przyszłością II ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 1 Organizatorem konkursu pn. Przyszły zawód - zawód z przyszłością II jest Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Regionalnego Plebiscytu RODZIC ROKU 2016

Regulamin Regionalnego Plebiscytu RODZIC ROKU 2016 Regulamin Regionalnego Plebiscytu RODZIC ROKU 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów, których można wskazać za wzór rodziców dla całej społeczności oraz przyznanie tytułu

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu PROJEKTOR - wolontariat studencki

Regulamin programu PROJEKTOR - wolontariat studencki Regulamin programu PROJEKTOR - wolontariat studencki Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności PROJEKTOR - wolontariat studencki jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów

Bardziej szczegółowo

"W Opocznie odpoczniesz": regulaminy Gry Miejskiej i Turnieju Beach Soccer

W Opocznie odpoczniesz: regulaminy Gry Miejskiej i Turnieju Beach Soccer "W Opocznie odpoczniesz": regulaminy Gry Miejskiej i Turnieju Beach Soccer sliwka.a, 206.2016 REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ W Opocznie odpoczniesz i nie tylko..." 25 czerwca 2016 r. & Organizatorzy Organizatorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KRAKÓW OD KUCHNI 23 LIPCA 20 SIERPNIA 2017 r. ( REGULAMIN )

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KRAKÓW OD KUCHNI 23 LIPCA 20 SIERPNIA 2017 r. ( REGULAMIN ) REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ KRAKÓW OD KUCHNI 23 LIPCA 20 SIERPNIA 2017 r. ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem gry miejskiej Kraków od kuchni (dalej: Gra ) jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732)

Bardziej szczegółowo

Gra miejska Wybieram, działam, wygrywam, czyli jestem autorem swojej kariery!

Gra miejska Wybieram, działam, wygrywam, czyli jestem autorem swojej kariery! Gra miejska Wybieram, działam, wygrywam, czyli jestem autorem swojej kariery! Organizator: Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego Biuro Edukacji m. st. Warszawy Zasięg i adresat (grupa docelowa): Uczniowie

Bardziej szczegółowo

ul. Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów tel.: +48 503 137 207 tel.: +48 14 692 49 77 fax: +48 14 692 49 05 biuro@europim.pl www.europim.

ul. Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów tel.: +48 503 137 207 tel.: +48 14 692 49 77 fax: +48 14 692 49 05 biuro@europim.pl www.europim. Regulamin Gry Miejskiej 2014 Ulicami Tarnowa do Europy organizowanej przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Tarnów wraz z Fundacją Regionalnego Rozwoju Edukacji ZGŁOSZENIA: 01.09.2014 10.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest

Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Regulamin konkursu Pocztówka z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin V edycji kampanii MŁODY NOBEL

Regulamin V edycji kampanii MŁODY NOBEL Regulamin V edycji kampanii MŁODY NOBEL MŁODY NOBEL to kampania edukacyjna Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz Fundacji Rozwoju Wolontariatu zachęcająca dzieci i młodzież z małych miejscowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu PROJEKTOR - wolontariat studencki

Regulamin programu PROJEKTOR - wolontariat studencki Regulamin programu PROJEKTOR - wolontariat studencki Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności PROJEKTOR - wolontariat studencki jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu w Lublinie. Głównym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH w ramach Projektu Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących 1 Słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IX EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU DLA DZIECI BEZPIECZNY MAŁOLAT ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY BOGUCICE-ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN IX EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU DLA DZIECI BEZPIECZNY MAŁOLAT ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY BOGUCICE-ZAWODZIE W KATOWICACH REGULAMIN IX EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU DLA DZIECI BEZPIECZNY MAŁOLAT ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY BOGUCICE-ZAWODZIE W KATOWICACH 1. Organizatorem konkursu jest w Katowicach. 2. Celem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Mój Region Moja Tożsamość! Edukacyjne warsztaty dla uczniów. Konkurs wiedzy o regionie

Regulamin projektu Mój Region Moja Tożsamość! Edukacyjne warsztaty dla uczniów. Konkurs wiedzy o regionie Regulamin projektu Mój Region Moja Tożsamość! Edukacyjne warsztaty dla uczniów. Konkurs wiedzy o regionie I. Organizator projektu przy współpracy PBP Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w Projekcie Z robotem na Ty. 2. Projekt jest realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Cele konkursu rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych; doskonalenie znajomości języka angielskiego; motywowanie uczniów do

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OSOBY MAŁOLETNIEJ. I. Oświadczam, iż:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OSOBY MAŁOLETNIEJ. I. Oświadczam, iż: DATA I GODZINA WPŁYWU: OSOBY DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OSOBY MAŁOLETNIEJ UPRZEJMIE PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI Sygnatura sprawy: DANE OSOBOWE Imię i nazwisko uczestnika: Data i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 3. Konkurs rozpoczyna się 5 października 2015r. i trwać będzie do 11 grudnia 2015r.

REGULAMIN KONKURSU. 3. Konkurs rozpoczyna się 5 października 2015r. i trwać będzie do 11 grudnia 2015r. REGULAMIN KONKURSU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu: Konkurs fotograficzny pt. Ptaki zimujące w kraju. Zdjęcia, zwyczaje, wiedza. 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Lokalna Akcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu informatycznego web.master Podkarpacki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Regulamin Konkursu informatycznego web.master Podkarpacki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 1 Rzeszów, 21 marca 2016 r. Regulamin Konkursu informatycznego web.master Podkarpacki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 1. Organizatorzy konkursu 1. Organizatorami konkursu informatycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Strategicznej gry miejskiej. SOBOTA 21. 02 2015 r. ( REGULAMIN )

REGULAMIN Strategicznej gry miejskiej. SOBOTA 21. 02 2015 r. ( REGULAMIN ) REGULAMIN Strategicznej gry miejskiej SOBOTA 21. 02 2015 r. ( REGULAMIN ) 1. Organizatorzy 1. Organizatorem Sensacyjnej Gry Miejskiej poświęconej historii i teraźniejszym dziejom Oleśnicy (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu na film krótkometrażowy o tematyce dotyczącej zdrowia psychicznego

REGULAMIN konkursu na film krótkometrażowy o tematyce dotyczącej zdrowia psychicznego REGULAMIN konkursu na film krótkometrażowy o tematyce dotyczącej zdrowia psychicznego 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Białymstoku, zwany Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Jestem górnikiem rozumiem Śląsk

Regulamin konkursu fotograficznego Jestem górnikiem rozumiem Śląsk Regulamin konkursu fotograficznego Jestem górnikiem rozumiem Śląsk 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki udziału oraz zasady konkursu fotograficznego, Jestem górnikiem rozumiem Śląsk. 2.

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY EDYCJA 2017

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY EDYCJA 2017 WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY EDYCJA 2017 Muzeum Okręgowe w Tarnowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym. W tegorocznej edycji tematem fotografii jest obiekt

Bardziej szczegółowo

Słowińska Grupa Rybacka Ustka ul. Marynarki Polskiej 30 Tel/fax Tel REGULAMIN KONKURSU

Słowińska Grupa Rybacka Ustka ul. Marynarki Polskiej 30 Tel/fax Tel REGULAMIN KONKURSU REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Słowińska Grupa Rybacka z siedzibą w Ustce przy, 76 270 Ustka. 2. Konkurs trwa od 07 października do 28 listopada 2014 roku. 3. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY FUNDUSZE UNIJNE OBOK NAS REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Fundusze unijne obok nas (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

1. ORGANIZATOR 2.CEL 3. TEMAT KONKURSU 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. ORGANIZATOR 2.CEL 3. TEMAT KONKURSU 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach Regulamin Konkursu Filmowego Mój Patron Jan Paweł II 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA GIMNAZJALISTÓW MISTRZ MATEMATYKI

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA GIMNAZJALISTÓW MISTRZ MATEMATYKI REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA GIMNAZJALISTÓW MISTRZ MATEMATYKI I. ORGANIZATOR Organizatorem Konkursu Matematycznego Mistrz Matematyki jest LO im. C.K. Norwida w Mońkach. II. CELE KONKURSU 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA GRĘ PLANSZOWĄ

REGULAMIN KONKURSU NA GRĘ PLANSZOWĄ REGULAMIN KONKURSU NA GRĘ PLANSZOWĄ pod hasłem Żmigród pełen przygód Cel i tematyka konkursu 1 Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza konkurs na opracowanie gry planszowej pn. Żmigród pełen przygód. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY I EDYCJA. I EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO Temat: "Tadeusz Kościuszko i jego czasy"

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY I EDYCJA. I EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO Temat: Tadeusz Kościuszko i jego czasy POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY I EDYCJA I EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO Temat: "Tadeusz Kościuszko i jego czasy" Konkurs organizowany w 200 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki (1746 1817),

Bardziej szczegółowo

W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków

W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków Regulamin ogólnopolskiego konkursu historycznego organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w roku szkolnym 2011/2012 W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Gdański Program Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat- Pilotaż realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY WOLONTARYJNE Szkoła bez przemocy Rok szkolny 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY WOLONTARYJNE Szkoła bez przemocy Rok szkolny 2010/2011 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY WOLONTARYJNE Szkoła bez przemocy Rok szkolny 2010/2011 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorzy programu społecznego Szkoła bez przemocy Grupy Wydawnicze Media Regionalne

Bardziej szczegółowo

Twoje dane-twoja sprawa

Twoje dane-twoja sprawa Regulamin Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane-twoja sprawa Skuteczna ochrona danych osobowych - inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli IV edycja na rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW NA ZAWODY SPORTOWE Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

REGULAMIN WYJAZDÓW NA ZAWODY SPORTOWE Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu Załącznik do zarządzenia nr 13/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu z dnia 23 września 2016 r. REGULAMIN WYJAZDÓW NA ZAWODY SPORTOWE Zespołu Szkół Morskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2015/2016

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2015/2016 12 października 2015 r. REGULAMIN PROGRAMU Kubusiowi Przyjaciele Natury Edycja 2015/2016 1. DEFINICJE: Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: a. Regulamin niniejszy Regulamin programu

Bardziej szczegółowo