JUBILEUSZ 90-LECIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Oferta reklamowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JUBILEUSZ 90-LECIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Oferta reklamowa"

Transkrypt

1 JUBILEUSZ 90-LECIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Oferta reklamowa Lp. Oferta Opis oferty Typ jednostki reklamowej Cena jednostki netto* [zł] A Reklama podczas Jubileuszu A1. Sponsoring uroczystości wydziałowych Firma otrzymuje tytuł Sponsora Jubileuszu 90-lecia AGH, który uprawnia do 2 bezpłatnych zaproszeń na uroczystości jubileuszowe oraz zapewnia kompleksową promocję Sponsora we wszystkich działaniach związanych z Jubileuszem (materiały informacyjne, publikacje, prezentacje, banery, strona www) Tytuł Sponsora A2. Sponsoring sesji wykładowej Reklama w trakcie sesji: - Firma uzyskuje tytuł Sponsora Sesji, - prezentacja Firmy podczas sesji (15 min) baner firmy na sali, logo firmy na intro podczas sesji, - reklama w materiałach sesji wykładowej, - uroczysta prezentacja firmy w trakcie bankietu Sesja wykładowa A3. Prezentacja Firmy Multimedialna prezentacja Firmy w trakcie sesji wykładowej 15 minut A4. Baner reklamowy Baner Firmy na sali wykładowej sesji Baner na sali A5. Sponsoring spotkania towarzyskiego Uroczysta prezentacja firmy w trakcie bankietu powitalnego, baner firmy eksponowany podczas bankietu, logo firmy w programie uroczystości Prezentacja B B1. Biuletyn Informacyjny Jubileuszu Reklama w wydawnictwach i na stronie WWW Pełnokolorowe wydawnictwo, format A-4, papier kredowy, nakład egz., zawierający opis uroczystości jubileuszowych, program obchodów W przypadku większej liczby stron kwota jednostkowa wzrasta o 50% za każdą stronę Strona wewnątrz B2. Materiały sesji naukowej Wydawnictwo książkowe, nakład 300 egz., zawierające pełne wersje referatów sesji naukowej Strona w wydawnictwie B3. Strona WWW Jubileuszu Zamieszczenie na stronie Jubileuszu logo Firmy, danych informacyjnych i krótkiej prezentacji działalności wraz z linkiem do strony Firmowej Baner, logo i link *wszystkie ceny są cenami netto należy doliczyć 22% VAT Możliwe są inne formy reklamy, których zakres pozostaje do uzgodnienia Informacje dodatkowe: 1. Zamówienia prosimy składać do dnia: a) r. w przypadku wydawnictw i reklam na stronie www, b) r. w przypadku prezentacji i banerów. Po przekroczeniu powyższych terminów prosimy o kontakt telefoniczny. 2. W przypadku reklam w wydawnictwach oraz usług promocyjnych spoza oferty prosimy o kontakt z organizatorami. 3. Zamówienie na reklamę należy złożyć na formularzu dołączonym do niniejszej oferty. FUNDACJA DLA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. St. Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, Kraków; tel , fax. (012) ,

2 FORMULARZ ZAMÓWIENIA REKLAMY JUBILEUSZ 90-LECIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ (Kraków r.) Prosimy o przesłanie formularza na adres: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział... Ulica:...nr...Kod:...Kraków, ... INSTYTUCJA ADRES KOD MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR TEL. FAX OSOBA PROWADZĄCA TYTUŁ IMIĘ NAZWISKO ZAMÓWIENIE TEL. FAX NIP: Niniejszym zamawiamy: Typ oferty Cena jednostkowa Liczba jednostek Kwota netto Kwota brutto (netto + 22% VAT) A1 Sponsoring uroczystości wydziałowych A2 sponsoring wydziałowej sesji naukowej A3 prezentacja podczas wydziałowej sesji naukowej A4 baner, wystawa A5 sponsoring wydziałowego spotkania towarzyskiego B1 Biuletyn - strona wewnątrz B2 materiały sesji naukowej B3 reklama na stronie www Jubileuszu Razem brutto:... zł. Słownie zł.:... Powyższą kwotę wpłacamy na konto:... (Gł. Księgowy) (Dyrektor)

3 JUBILEUSZ 90-LECIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ UMOWA o reklamę nr... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy..., zapisaną w Wydziale... w... o nr KRS..., nr NIP... kapitał zakładowy...zł, w całości wpłacony, zwaną w dalszej treści umowy "Zleceniodawcą", w imieniu której działają: a Fundacją dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza 30, Kraków zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: NIP zwaną w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą, w imieniu której działają: 1. Jerzy Kicki - Prezes Fundacji 2. Ryszard Hejmanowski - Wiceprezes Fundacji &1 [przedmiot i czas trwania umowy] l. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług promocyjno-reklamowych dla Zleceniodawcy podczas Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w następującym zakresie: a) b) c) d) 2. Usługi określone w pkt. 1 &1 nie obejmują przygotowania materiałów reklamowych Zleceniodawcy (m.in. projekty i opracowanie graficzne reklam, banerów, wystaw). W przypadku konieczności przygotowania przez Zleceniobiorcę ww. materiałów koszt prac z tym związanych zostanie przedstawiony Zleceniodawcy i po akceptacji doliczony do kwoty wynagrodzenia za usługę.

4 3. Wszelkie wymagania dotyczące usług wymienionych w pkt. 1, par. 1 należy uzgodnić ze Zleceniodawcą. Osoba kontaktowa ze strony Zleceniodawcy:... tel.:... Osoba kontaktowa ze strony Zleceniobiorcy:... tel.: Okres wykonania przedmiotu umowy do dnia r. &2 [wynagrodzenie i warunki płatności] 1.Tytułem wynagrodzenia za promocję Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy kwotę w wysokości netto... zł (+ 22% VAT). 2.Wynagrodzenie płatne będzie po zrealizowaniu przedmiotu umowy na konto Zleceniobiorcy w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury przez Zleceniobiorcę do siedziby Zleceniodawcy. 3. Dokumentację dotyczącą wykonania przedmiotu umowy należy dostarczyć do Zleceniodawcy po wykonaniu działań określonych umową. &3 [pozostałe ustalenia] Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie. &4 Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej. &5 Mogące wyniknąć, ze stosunku objętego niniejszą umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. &6 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zleceniodawca: Zleceniobiorca

5 RAPORT ZAKRES REALIZACJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RZECZ ZGH BOLESŁAW S.A. W RAMACH JUBILEUSZU 90-lecia AGH KRAKÓW, MAJ

6 CEL RAPORTU Niniejszy raport stanowi sprawozdanie z wykonania akcji promocyjnej na rzecz ZGH Bolesław w ramach JUBILEUSZU 90-lecia AGH zwanego dalej JUBILEUSZEM. Przeprowadzona promocja jest realizacją zobowiązań, jakie podjął Komitet Organizacyjny JUBILEUSZU w związku nabyciem przez ZGH Bolesław S.A. praw do używania tytułu SPONSORA JUBILEUSZU. Celem raportu jest udokumentowanie działań reklamowych zrealizowanych od momentu podpisania umowy do 30 maja 2009 roku. ZAKRES PROMOCJI Zgodnie ze zobowiązaniami Komitetu Organizacyjnego JUBILEUSZU wobec Sponsora realizowane są zadania zadeklarowane w pakiecie sponsorskim. A. Działania przed JUBILEUSZU 1. Logo i link firmy na stronie internetowej JUBILEUSZU. 2. Możliwość przedstawienia na stronie internetowej JUBILEUSZU krótkiej charakterystyki firmy oraz umieszczenie materiałów multimedialnych (pliki avi, flash). 3. Umieszczenie logo firmy w biuletynie. 4. Możliwość używania logo JUBILEUSZU do własnych prezentacji i materiałów. B. Podczas JUBILEUSZU 1. Możliwość posługiwania się nazwą Sponsor JUBILEUSZU we własnych publikowanych ogłoszeniach i prezentacjach itd. 2. Umieszczenie logo firmy w hallu JUBILEUSZU. 3. Umieszczenie logo firmy na sponsorskim pokazie slajdów w trakcie trwania JU- BILEUSZU. 4. Druk logo w programie JUBILEUSZU. 2

7 A. Realizacja zadań promocyjnych przed Kongresem Umowa o promocji w ramach tytułu sponsora Kongresu podpisana została w dniu roku i od tego dnia przystąpiono do realizacji wynikających z niej zobowiązań. Poniżej przedstawiono dokumentację działań objętych umową oraz działań dodatkowych, które nie były zdeklarowane w umowie, a które zostały wykonane na rzecz Sponsora. 1. Zamieszczenie Logo i linku firmy na stronie internetowej Kongresu 3

8 2. Możliwość przedstawienia na stronie internetowej Kongresu krótkiej charakterystyki firmy oraz umieszczenie materiałów multimedialnych (pliki avi, flash) - zamieszczenie linka do materiału filmowego na stronie sponsora 4

9 3. Umieszczenie logo firmy we wszystkich biuletynach 5

10 4. Możliwość używania logo Kongresu do własnych prezentacji i materiałów Możliwość uzależniona od potrzeb Sponsora i realizowana wg jego własnego projektu promocyjnego. B. DZIAŁANIA PODCZAS JUBILEUSZU 1. Możliwość posługiwania się nazwą Sponsor JUBILEUSZU we własnych publikowanych ogłoszeniach i prezentacjach itd., Możliwość uzależniona od potrzeb Sponsora i realizowana wg jego własnego projektu promocyjnego. 2. Umieszczenie logo firmy w hallu JUBILEUSZU 6

11 3. Umieszczenie logo firmy na sponsorskim pokazie slajdów w trakcie trwania JUBILEUSZU 7

12 4. Druk logo w programie JUBILEUSZU 8

13 ODBIÓR RAPORTU W imieniu Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu niniejszy raport do akceptacji przedkłada: Przewodniczący Wydziałowego Komitetu Organizacyjnego Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica w Krakowie... W imieniu Sponsora niniejszy raport przyjmuje i akceptuje:... Raport wykonano w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 9

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych

Regulamin świadczenia usług reklamowych Regulamin świadczenia usług reklamowych Dokument ten reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych emitowanych w serwisach grupy Antygrupa.. Dokument

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy:

PROJEKT UMOWY. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: PROJEKT UMOWY zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym dalej Zleceniodawcą a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy UMOWA NR: zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy UMOWA NR: zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Nr sprawy:a-atz-221-33/14 Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie wzór umowy Strona 1 UMOWA NR: zawarta w dniu.., pomiędzy: Narodowym em Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, ul. Chocimska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu.. 2011 r. strony: Firma Moccabi Technologie Internetowe Adam Balcerzak: ul. Gerarda Linkego 21, 62-330 Poznań, NIP: 789-163-64-75, REGON: 301-796-380 www.medialnapracownia.pl,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo