UMOWA o przeprowadzenie szkolenia w zakresie nauki... nr..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA o przeprowadzenie szkolenia w zakresie nauki... nr.."

Transkrypt

1 UMOWA o przeprowadzenie szkolenia w zakresie nauki.... nr.. zawarta w., w dniu. pomiędzy: osobą zwaną dalej Zleceniodawcą, a Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, z siedzibą w Warszawie , przy ulicy Pięknej 68, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , reprezentowaną przez Jacka Aleksandrowicza Wiceprezesa Zarządu, w imieniu której, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, działa Dyrektor AIP przy Szkole Głównej Handlowej Tomasz Jabłoński, zwaną dalej Zleceniobiorcą, Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą także zwani łącznie Stronami, a osobno Stroną. Preambuła Postanowienia niniejszej umowy dotyczą czynności wykonywanych przez StartUp Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości o nazwie STM Music School, działający przy AIP SGH, reprezentowany przez Jacka Droń (tel ). Osoba wskazana w niniejszym punkcie zostaje wyznaczona przez Zleceniobiorcę do kontaktu przy realizacji postanowień umowy.

2 1 1. Zleceniobiorca w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa prowadzi działalność szkoleniową w zakresie zajęć.. 2. Szkolenie organizowane przez Zleceniobiorcę prowadzone jest co do zasady w cyklu rocznym (roku szkolnego) od dnia do dnia w.i obejmuje łącznie w ramach cyklu rocznego co najmniej 37 lekcji po minut każda, zgodnie z ogólnym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. W przypadku zawarcia między stronami umowy po rozpoczęciu cyklu szkoleniowego o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Zleceniodawcy świadczone są usługi szkoleniowe zgodnie z rocznym harmonogramem zajęć stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, odpowiednio od momentu przystąpienia do korzystania z usług. Datę pierwszych i ostatnich zajęć objętych umową z danym Zleceniodawcą określają postanowienia 2 niniejszej umowy. 4. Zleceniodawcy przysługuje prawo do przełożenia jednego terminu zajęć w miesiącu. W takim przypadku nauczyciel prowadzący, przedstawia Zleceniodawcy trzy terminy do wyboru na odrobienie nieprzeprowadzonych zajęć. W przypadku braku akceptacji przez Zleceniodawcę żadnego z podanych terminów, zajęcia nie zostaną odrobione. Ustalony termin odrabiania zajęć strony mogą przesunąć tylko na drodze porozumienia. 5. W wyjątkowych przypadkach Zleceniobiorca ma prawo odwołać lub przełożyć zajęcia. Odwołanie lub przełożenie zajęć przez Strony następować będzie w trybie telefonicznego (w tym wiadomość tekstowa) lub elektronicznego (wiadomość ) powiadomienia o tym drugiej strony, najpóźniej do godziny dnia poprzedzającego termin zajęć 2 Zleceniodawca będzie uczestniczył w szkoleniu począwszy od dnia do dnia włącznie

3 3 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń w siedzibie STM MUSIC SCHOOL ul Cieplarniana 25C w Warszawie 2. Szkolenie przeprowadzone zostanie indywidualnie/maksymalnie 1 dla osób. 3. Zmiana miejsca, terminu i godziny przeprowadzenia szkolenia wymaga zgody Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy. 4 Szkolenie nie będzie odbywać się w dniach wolnych ustawowo od pracy, a także w dni określone przez MEN jako wolne od zajęć szkolnych, a także w przerwach świątecznych od do oraz do , do a także w ferie zimowe tj. w okresie od do Do obowiązków Zleceniodawcy należy: Terminowa płatność wynagrodzenia, zgodnie z 6 pkt.2 Punktualne przybywanie na zajęcia. Rzetelne przygotowywanie się do zajęć, odrabianie zadanych prac domowych. 2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: Zapewnienie, odpowiedniej dla wielkości i specyfiki grupy, sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem, w tym zapewnienie na pierwsze zajęcia instrumentu, na którym Zleceniodawca deklaruje naukę gry. 1 Niepotrzebne skreślić

4 6 1. W zamian za realizację całego cyklu szkolenia o którym mowa 1 pkt 2. Zleceniobiorcy należne jest wynagrodzenie w łącznej wysokości.. zł brutto płatne w 10 równych miesięcznych ratach po. zł (Słownie: brutto 00/100). W dni określone przez MEN jako wolne od zajęć szkolnych oraz wskazanych w 3 ust. 4. niniejszej umowy zajęcia nie odbywają się, co nie ma wpływu na wysokość raty miesięcznej. 2. Zleceniodawca jest zobowiązany do wpłacenia Zleceniobiorcy do 10 dnia każdego miesiąca raty za przeprowadzenie szkolenia w wysokości 1/10 wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1. zd Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy. Nr: W przypadku zawarcia przez zleceniodawcę umowy na okres krótszy niż pełny roczny cykl szkolenia o którym mowa w 1 pkt 2. Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty kwoty wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy pomniejszonej o kwotę odpowiadającą łącznej wysokości rat za miesiące w których Usługi dla Zleceniodawcy nie były świadczone. ( np. zleceniodawca dla którego rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi w listopadzie a zostanie zakończone w czerwcu zobowiązany będzie do zapłaty kwoty wynagrodzenia o której mowa w 6 pkt 1. pomniejszonej o 2 równe raty miesięczne, tj. o 2/10 wysokości łącznej kwoty wynagrodzenia o którym mowa w 6 pkt 1). Zleceniodawca zobowiązany jest wówczas do zapłaty wynagrodzenia w równych comiesięcznych ratach zgodnie z postanowieniami 6 pkt Wysokość raty miesięcznej nie jest uzależniona od liczy zajęć przypadających w danym miesiącu, a jest jedynie konsekwencja podzielenia łącznej kwoty wynagrodzenia za udział zleceniodawcy w szkoleniu na równe części płatne miesięcznie..

5 7 1. Wszelkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych, programach, scenariuszach ćwiczeń, stanowią przedmiot przysługujących Zleceniobiorcy autorskich praw majątkowych. 2. Umowa nie przenosi na Zleceniodawcę jakichkolwiek praw autorskich ani nie ustanawia na jego rzecz licencji Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. 2. W okresie wypowiedzenia Zleceniobiorca świadczy Uczestnikowi wszystkie usługi objęte Umową zgodnie z jej postanowieniami a Zleceniodawca ponosi wszelkie opłaty za korzystanie z usług Zleceniobiorcy naliczane zgodnie z Umową. 3. W razie rezygnacji ze szkolenia po rozpoczęciu zajęć i wypowiedzenia umowy, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia za wszystkie usługi świadczone zgodnie z Umowa przez Zleceniobiorcę do momentu jej rozwiązania Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie objętych niniejsza umową zastosowania znajdują przepisy kodeksu cywilnego. 3. Spory pomiędzy Stronami wynikłe na tle niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zleceniobiorcy. 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch dla Zleceniobiorcy i jednego dla Zleceniodawcy. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014

UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA nr ZP/TA-240-01/2014 zawarta w Warszawie, w dniu. pomiędzy: Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Istotne postanowienia umowy na świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz innych związanych z organizacją przez BGK Konferencji (dalej zwanej Konferencją ) które znajdą się w umowie zawieranej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego

dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny pracy w ramach pakietu podstawowego . (pieczątka wykonawcy) O F E R T A Załącznik nr 1 do SIWZ złożona przez:.. (nazwa i siedziba wykonawcy) dotycząca: Usług medycznych dla Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. Cena badań w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa-Zlecenie Nr./2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa-Zlecenie Nr./2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa-Zlecenie Nr./2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo