INSTRUKCJE PĘTLI, INSTRUKCJA WYBORU. Instrukcja pętli For to do

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJE PĘTLI, INSTRUKCJA WYBORU. Instrukcja pętli For to do"

Transkrypt

1 INSTRUKCJE PĘTLI, INSTRUKCJA WYBORU Instrukcja pętli For to do Instrukcja ta określa dokładnie ile razy zostanie powtórzony dany ciąg instrukcji. Postać pętli for w Pascalu: for zmienna : = początek to koniec do { blok instrukcji } - zliczanie w górę lub: for zmienna := początek downto koniec do { blok instrukcji } - zliczanie w dół WaŜne: Zmienna, której wartość jest sprawdzana w pętli nosi nazwę zmiennej sterującej lub licznika. Musi ona być typu całkowitego (integer, byte, word, longint), znakowego (char) lub logicznego (boolean). Pętla for pozwala zliczać w górę z krokiem 1 lub w dół z krokiem -1. W pętli for liczba przebiegów jest z góry określona. JeŜeli blok instrukcji składa się z pojedynczej instrukcji, słowa kluczowe i end moŝna pominąć. Schemat blokowy pętli for i:=początek to koniec do {blok instrukcji} for i:=początek to koniec do A i:=początek akcja A i:=i+1 tak Czy i=koniec? nie Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 1

2 For dla. To do. Schemat blokowy pętli for i:=początek downto koniec do {blok instrukcji} for i:=początek downto koniec do A i:=początek akcja A i:=i-1 tak Czy i=koniec? nie PROGRAMY: CW. 1 Napisz program, wyświetlający napis TURBO PASCAL 15 razy. program turbo_pascal; var i :word; for i:=1 to 15 do writeln ('TURBO PASCAL ); CW.2 Napisz program, który wypisze liczby od 1 do 10. program liczby; var i : byte; for i:=1 to 10 do {pętla zlicza w górę od 1 do 10} write (i, ); Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 2

3 CW.3 Napisz program, który wypisze liczby w dół od 10 do 1. program liczby_w_dol; var i : byte; for i:=10 downto 1 do {pętla zlicza w dół od 10 do 1} write (i, ); CW.4 Napisz program realizujący wyświetlanie liczb naturalnych nieparzystych od 1 do 21. program petelka; var i: word; for i:=1 to 21 do if (i mod 2<>0) then write(i, ); CW.5 Napisz program, który obliczy i wyświetli sumę dla n podanych przez uŝytkownika liczb. Liczba wprowadzanych liczb podawana jest w programie. program suma_z_liczb; var liczba, i: integer; suma, a: real; suma:=0; writeln ( Podaj liczbę wprowadzanych liczb: ); readln (liczba); for i:=1 to liczba do writeln( Podaj liczbe,i, = ); readln (a); suma:=suma+a; writeln ( Suma podanych liczb wynosi, suma); Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 3

4 CW.6 Napisz program sprawdzający czy z odcinków o długościach wprowadzanych przez uŝytkownika z klawiatury moŝna zbudować trójkąt (warunek istnienia trójkąta). Liczby zadeklaruj jako byte. Program ma sprawdzić 5 takich trójek liczb i zaleŝnie od rezultatu wyprowadzić komunikaty:,,moŝna zbudować trójkąt lub,,nie moŝna zbudować trójkąta. Warunek istnienia trójkąta Z danych trzech odcinków o długości a, b i c moŝna zbudować trójkąt, jeŝeli: a<b+c b<a+c c<b+a c>b-a a>c-b b>c-a program warunek_trojkat; var a, b, c, i : byte; writeln( Podaj wymiary trójkąta ); for i:=1 to 5 do writeln ( Podaj bok a : ); readln (a); writeln ( Podaj bok b : ); readln (b); writeln ( Podaj bok c : ); readln (c); if (a<b+c) then writeln ( Z podanych liczb moŝna zbudować trójkąt ) else writeln ( Z podanych liczb nie moŝna zbudować trójkata ); CW.7 Program szachownica napisz program, który na ekranie monitora wyrysuje za pomocą znaku *,,szachownicę. program szachownica; var i, j :integer; Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 4

5 for i:=1 to 2 do writeln ( *** *** *** *** ); for j:=1 to 2 do writeln ( *** *** *** *** ); Pętle zagnieŝdŝone Instrukcje iteracyjne for mogą się zagnieŝdŝać, czyli po słowie do w bloku instrukcji moŝe wystąpić kolejna instrukcja iteracyjna for (pętla w pętli) np. for i:=1 to n do for j:=1 to m do CW.8 Napisz program, który umoŝliwi wyprowadzenie na ekran monitora,,prostokąta narysowanego za pomocą znaków,,x o bokach n i m (m liczba znaków,,x w poziomie, n liczba znaków,,x w pionie). Liczba kroków tej iteracji określona jest przez iloczyn: n *m. program Prostokat; var i, j, m, n: integer; writeln ( Podaj wymiary prostokąta ); writeln ( Podaj n ); readln (n); writeln ( Podaj m ); readln (m); for i:=1 to n do for j:=1 to m do write ( x ); Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 5

6 Instrukcja pętli while Postać pętli while w Pascalu: while warunek do {blok instrukcji} Konstrukcja pętli w mowie potocznej: Dopóki jest spełniony warunek, wykonuj blok instrukcji. Schemat blokowy pętli while while X do A akcja A nie Czy zachodzi warunek X tak while dopóki WaŜne: W pętli while warunek sprawdzany jest na początku, czyli przed pierwszym wykonaniem instrukcji. Wynika stąd, Ŝe pętla while moŝe nie wykonać się ani razu. Liczba kroków w pętli while nie jest z góry określona. CW. 1 Napisz program, który czyta kolejne liczby i liczy ich sumę aŝ do wpisania wartości 0. program cw_1; var suma, liczba: integer; suma:=0; writeln ( Podaj liczba ); readln (liczba); Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 6

7 while (liczba <> 0) do suma:=suma+liczba; writeln ( Podaj liczba ); readln (liczba); writeln ( Suma liczb =, suma); Do programu wskazówki: Do programu powinniśmy wprowadzić przynajmniej jedną liczbę, stąd instrukcje writeln ( podaj liczba ) i readln (liczba); które podajemy jeszcze przed pętlą while i warunkiem. W ten sposób pętla wykona się co najmniej raz (wskazówka: do tego typu zadań najlepsza jest pętla repeat). Zmienna suma została zadeklarowana wartością początkową równą zero. W ten sposób unikniemy błędów które mogą pojawić się przy pierwszym sumowaniu, gdzie moŝe nastąpić sumowanie z zupełnie przypadkową wartością. Pamiętaj o inicjalizowaniu zmiennych. W przypadku wykonywania więcej niŝ jednej instrukcji pętla while wymaga uŝycia słów kluczowych i end (blok instrukcji). CW 2. Napisz program, który będzie odczytywał z klawiatury kolejne liczby, sumował je i wyświetlał sumę aŝ do momentu, gdy przekroczy ona wartość 100. program cw_2; var suma, liczba: integer; suma:=0; writeln ( Podaj liczba ); readln (liczba); while (suma < 100) do suma:=suma+liczba; writeln ( Suma liczb wynosi, suma); writeln ( Podaj liczba ); readln (liczba); Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 7

8 CW_3 Napisz program, który będzie wczytywał z klawiatury kolejne pary liczb i obliczał ich iloraz, dopóki druga liczba nie będzie równa zero. Dla b równego zero program ma wyprowadzić komunikat o treści,,dzielenie przez zero jest niewykonalne i ma zakończyć działanie. program cw_3; var a, b, iloraz: real; writeln ( Podaj liczba a ); readln (a); writeln ( Podaj liczba b ); readln (b); while (b <> 0) do iloraz:=a/b; writeln ( Iloraz wynosi =, iloraz:5:2); writeln ( Podaj liczba a ); readln (a); writeln ( Podaj liczba b ); readln (b); if (b=0) then writeln ( Dzielenie przez zero jest niewykonalne ); CW 4 Napisz program wyświetlający liczby naturalne od 1 do 23. program cw_4; var i: integer; i:=0; while (i < 23) do i:=i+1; writeln (i); Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 8

9 CW 5 Napisz program wyświetlający liczby naturalne od 25 do 50. program cw_5; var i: integer; i:=25; while (i < 51) do writeln (i); i:=i+1; Postać pętli repeat w Pascalu: repeat {blok instrukcji} until warunek Instrukcja pętli Repeat... until Konstrukcja pętli repeat w mowie potocznej: Powtarzaj blok instrukcji, aŝ zostanie spełniony warunek. Schemat blokowy pętli repeat repeat A until X akcja A tak Czy zachodzi warunek X nie repeat powtarzaj until aŝ do Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 9

10 WaŜne: Liczba kroków w pętli repeat nie jest z góry określona. Konstrukcja pętli repeat wymusza wykonanie jej zawartości co najmniej raz. Dodatkowe wiadomości: Instrukcję repeat moŝna takŝe wykorzystać do chwilowego zatrzymania programu w celu oczekiwania na naciśnięcie dowolnego klawisza, określonej litery lub konkretnego klawisza. Stosujemy wtedy w programie instrukcję repeat until keypressed; repeat Instrukcja 1;... Instrukcja n; until KeyPressed; CW. 1 Napisz program, który czyta kolejne liczby i liczy ich sumę aŝ do wpisania wartości 0. program cw_1; var suma, liczba: integer; suma:=0; repeat writeln ( Podaj liczba ); readln (liczba); suma:=suma+liczba; until (liczba=0); writeln ( Suma liczb =, suma); Do programu wskazówki: Zmienna suma została zadeklarowana wartością początkową równą zero. W ten sposób unikniemy błędów które mogą pojawić się przy pierwszym sumowaniu, gdzie moŝe nastąpić sumowanie z zupełnie przypadkową wartością. Pamiętaj o inicjalizowaniu zmiennych. W przypadku wykonywania więcej niŝ jednej instrukcji pętla while wymaga uŝycia słów kluczowych i end (blok instrukcji). W przypadku pętli repeat są one zbędne, gdyŝ słowa repeat i until są ogranicznikami bloku (nic się jednak nie stanie jeśli w programie uŝyjesz bloku instrukcji i end). Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 10

11 CW 2. Napisz program, który będzie odczytywał z klawiatury kolejne liczby, sumował je i wyświetlał sumę aŝ do momentu, gdy przekroczy ona wartość 100. program cw_2; var suma, liczba: integer; suma:=0; repeat writeln ( Podaj liczba ); readln (liczba); suma:=suma+liczba; writeln ( Suma liczb wynosi, suma); until (suma>100); CW_3 Napisz program, który będzie wczytywał z klawiatury kolejne pary liczb i obliczał ich iloraz, dopóki druga liczba nie będzie równa zero. Dla b równego zero program ma wyprowadzić komunikat o treści,,dzielenie przez zero jest niewykonalne i ma zakończyć działanie. program cw_3; var a, b, iloraz: real; repeat writeln ( Podaj liczba a ); readln (a); writeln ( Podaj liczba b ); readln (b); if (b=0) then writeln ( Dzielenie przez zero jest niewykonalne ) else iloraz:=a/b; writeln ( Iloraz wynosi =, iloraz:5:2); until (b=0); Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 11

12 CW 4 Napisz program wyświetlający liczby naturalne od 1 do 23. program cw_4; var i: integer; i:=0; repeat i:=i+1; writeln (i); until (i>23); CW 5 Napisz program wyświetlający liczby naturalne od 25 do 50. program cw_5; var i: integer; i:=25; repeat writeln (i); i:=i+1; until (i>50); CW 6 Napisz program, który wyświetli 15 razy napis TURBO PASCAL program cw_6; var i: integer; i:=0; repeat i:=i+1; writeln ( TURBO PASCAL ); until (i=15); readln; Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 12

13 CW 7 Napisz program, który będzie wczytywał z klawiatury kolejne pary liczb i obliczał ich sumę. Wprowadź do programu instrukcje tak aby w zaleŝności od naciśniętego klawisza moŝna było ponownie uruchomić program. program cw_7; var a,b, suma: integer; decyzja: char; suma:=0; repeat writeln ( Podaj liczba a ); readln (a); writeln ( Podaj liczba b ); readln (b); suma:=a+b; writeln ( Suma wynosi =, suma); writeln ( Jeszcze raz? (T/N) ); readln (decyzja); until (decyzja <> T ); Porównanie pętli for, while i repeat Pętla for while repeat Sterowana... licznikiem warunkiem warunkiem Liczba z góry określona nieznana z góry nieznana z góry przebiegów Minimalna liczba przebiegów Zero (moŝe nie wykonać się ani razu) Zero (moŝe nie wykonać się ani razu) Jeden (musi wykonać się co najmniej raz) Zastosowania Obliczenia dla z góry określonej liczby wartości; przetwarzanie ciągów (tablic) liczb i znaków Obliczenia dla nieznane z góry liczby wartości; wielokrotne wykonywanie fragmentów programu; obsługa menu; WAśNE Konstrukcja pętli repeat wymusza wykonanie jej zawartości co najmniej raz, natomiast pętla while moŝe nie wykonać się ani razu. W odróŝnieniu od pętli for, liczba przebiegów pętli repeat i while nie jest z góry określona. Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 13

14 INSTRUKCJA WYBORU CASE Do wyboru jednej z wielu ścieŝek wykonania programu słuŝy w Pascalu instrukcja wyboru case. Instrukcja wyboru case jest często stosowana w programowaniu interfejsu uŝytkownika (wybór opcji z menu). Postać instrukcji CASE case wyraŝenie of wartość_1 : {blok instrukcji 1}; wartość_2 : {blok instrukcji 2};... wartość_n : {blok instrukcji N} WAśNE: WyraŜenie, którego wartość steruje wyborem, musi być typu porządkowego (a więc nie moŝe być łańcuchem [string] ani liczbą rzeczywistą [real]).. else {blok instrukcji alternatywnych} case przypadek Zapamiętaj: Instrukcja wyboru case kończy się słowem kluczowym Etykiety występujące w instrukcji muszą być tego samego rodzaju co selektor. Np. jeŝeli selektor x (patrz rysunek poniŝej) jest zmienną typu całkowitego (integer) to etykiety x 1, x 2, x 3 itd. muszą być takŝe liczbami całkowitymi. Schemat działania instrukcji case of case x of x 1 : A 1 ; x 2 : A 2 ; x 3 : A 3 ;... x n : A n ; Sprawdzenie warunku X x=x 1 x=x 2 x=x 3 x=x n akcja A 1 akcja A 2 akcja A 3 akcja A n... Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 14

15 CW. 1 Napisz program realizujący czterodziałaniowy kalkulator. program kalkulator; var wybor: byte; a, b, suma, roznica, iloraz, iloczyn: real; writeln('podaj 1,2,3 lub 4'); writeln('w zaleŝności od tego co chcesz obliczyć'); writeln('1-suma dwóch liczb'); writeln('2-roznica'); writeln('3-iloczyn'); writeln('4-iloraz'); readln(wybor); writeln('podaj pierwsza liczbe '); readln(a); writeln('podaj druga liczbe '); readln(b); case wybor of 1: suma:=a+b; writeln('suma podanych liczb wynosi =',suma:10:2); 2: roznica:=a-b; writeln('roŝnica podanych liczb wynosi=',roznica:10:2); 3: iloczyn:=a*b; writeln('iloczyn podanych liczb wynosi =',iloczyn:10:2); 4: iloraz:=a/b; writeln('iloraz podanych liczb wynosi=',iloraz:10:2); end else writeln ('Błędny symbol działania'); readln; Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 15

16 CW. 2 Napisz program realizujący czterodziałaniowy kalkulator. Sterowanie w programie ma odbywać się za pomocą symboli +,-,*,/ program kalkulator_2; var wybor: char; a, b, suma, roznica, iloraz, iloczyn: real; writeln('wybierz symbol działania'); writeln('w zaleŝności od tego co chcesz obliczyć'); writeln('+ suma dwóch liczb'); writeln('- roznica'); writeln('* iloczyn'); writeln('/ iloraz'); readln(wybor); writeln('podaj pierwsza liczbe '); readln(a); writeln('podaj druga liczbe '); readln(b); case wybor of '+': suma:=a+b; writeln('suma podanych liczb wynosi =',suma:10:2); '-': roznica:=a-b; writeln('roŝnica podanych liczb wynosi=',roznica:10:2); '*': iloczyn:=a*b; writeln('iloczyn podanych liczb wynosi =',iloczyn:10:2); '/': iloraz:=a/b; writeln('iloraz podanych liczb wynosi=',iloraz:10:2); end else writeln ('Błędny symbol działania'); readln; Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 16

17 CW. 3 Napisz program, który po wpisaniu numeru miesiąca poda jego nazwę w języku polskim. program miesiace; var wybor: byte; writeln('podaj numer miesiąca'); writeln('1 - styczeń'); writeln('2 - luty'); writeln('3 - marzec'); writeln('4 - kwiecień'); writeln('5 - maj'); writeln('6 - czerwiec'); writeln('7 - lipiec'); writeln('8 - sierpień'); writeln('9 - wrzesień'); writeln('10 - październik'); writeln('11 - listopad'); writeln('12 - grudzień'); readln(wybor); case wybor of 1: writeln('styczeń'); 2: writeln('luty'); 3: writeln('marzec'); 4: writeln('kwiecień'); 5: writeln('maj'); 6: writeln('czerwiec'); 7: writeln('lipiec'); Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 17

18 8: writeln('sierpień'); 9: writeln('wrzesień'); 10: writeln('paŝdziernik'); 11: writeln('listopad'); 12: writeln('grudzień'); end else writeln ('Nie ma takiego miesiąca'); readln; Do programu wskazówki: JeŜeli blok instrukcji składa się z pojedynczej instrukcji, słowa kluczowe i end moŝna pominąć. Dodatkowe wiadomości: Instrukcja case pozwala uŝywać nie tylko pojedynczych wartości do definiowania akcji, ale takŝe przedziałów wartości (granice przedziału naleŝy oddzielić dwiema kropkami). Ilustruje to poniŝszy program: CW. 4 Napisz program który czyta podaną liczbę i odgaduje czy jest ona jedno lub wielocyfrowa. program rodzajliczby; var liczba: integer; writeln('podaj liczbe: '); readln(liczba); Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 18

19 case liczba of 0..9 : writeln('podana przez ciebie liczba jest jednocyfrowa'); : writeln('podana przez ciebie liczba jest dwucyfrowa'); else writeln ('Podana przez Ciebie liczba jest wielocyfrowa'); readln; CW. 5 Napisz program który czyta podaną literę i odgaduje czy jest to mała bądź duŝa litera. program rodzajlitery; var litera: char; writeln('podaj litere: '); readln(litera); case litera of 'a'.. 'z' : writeln('podana przez ciebie litera jest mała'); 'A'.. 'Z' : writeln('podana przez ciebie litera jest duŝa'); else writeln ('Podany przez ciebie znak nie jest litera'); readln; CW. 6 Napisz program wyznaczający pola figur: trójkąta, prostokąta, koła i trapezu. Wprowadź identyfikatory dla figur 1 trójkąt, 2 prostokąt, 3 trapez, 4 koło. program Pola_figur; var wybor: byte; a, b,,h,,r, P: real; const Pi=3.14; writeln('podaj 1,2,3 lub 4'); Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 19

20 writeln('w zaleŝności od tego co chcesz obliczyć'); writeln('1-pole trojkata'); writeln('2-pole prostokata'); writeln('3-pole trapezu'); writeln('4-pole kola'); readln(wybor); case wybor of 1: writeln ('Podaj podstawe trojkata'); readln (a); writeln ('Podaj wysokosc trojkata'); readln (h); P:=0.5*a*h; writeln('pole trójkąta wynosi =',P:10:2); 2: writeln ('Podaj bok a prostokata'); readln (a); writeln ('Podaj bok b prostokata'); readln (b); P:=a*b; writeln('pole prostokata wynosi =',P:10:2); 3: writeln ('Podaj podstawe a trapeza'); readln (a); writeln ('Podaj podstawe b trapeza'); readln (b); writeln ('Podaj wysokość trapeza'); readln (h); P:=((a+b)/2)*h; writeln('pole trapeza wynosi =',P:10:2); 4: writeln ('Podaj promien kola'); readln (r); P:=Pi*r*r; writeln('pole kola wynosi =',P:10:2); end else writeln ('Bład w danych nie ma takiej opcji'); readln; Przygotowanie do sprawdzianu nr 3 20

Wprowadzenie komentarzy do programu

Wprowadzenie komentarzy do programu Wprowadzenie komentarzy do programu W programach mogą wystąpić objaśnienia, uwagi zamykane w klamrach { } lub nawiasach z gwiazdką (* *). Komentarze ułatwiają zrozumienie programów. Przyjmijmy, że komentarze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA PUSTA Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi Przykłady: for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; while a>0 do {tu nic nie ma}; if a = 0 then {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA CASE

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

KURS PASCAL A. 1.Wprowadzenie

KURS PASCAL A. 1.Wprowadzenie KURS PASCAL A 1.Wprowadzenie Pascal jest językiem wyŝszego poziomu, posiada gotowe biblioteki i moduły, co ułatwia programowanie. Z drugiej strony jest on bardziej wymagający pod względem estetyki programowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje podsumowanie. Proste: - przypisania - wejścia-wyjścia (read, readln, write, writeln) - pusta - po prostu ; (średnik) Strukturalne:

Instrukcje podsumowanie. Proste: - przypisania - wejścia-wyjścia (read, readln, write, writeln) - pusta - po prostu ; (średnik) Strukturalne: Instrukcje podsumowanie Proste: - przypisania - wejścia-wyjścia (read, readln, write, writeln) - pusta - po prostu ; (średnik) Strukturalne: - grupująca end - warunkowa if

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Turbo Pascal

Programowanie w Turbo Pascal Skróty: ALT + F9 Kompilacja CTRL + F9 Uruchomienie Struktura programu: Programowanie w Turbo Pascal Program nazwa; - nagłówek programu - blok deklaracji (tu znajduje się VAR lub CONST) - blok instrukcji

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

Pzetestuj działanie pętli while i do...while na poniższym przykładzie:

Pzetestuj działanie pętli while i do...while na poniższym przykładzie: Pzetestuj działanie pętli while i do...while na poniższym przykładzie: Zadania pętla while i do...while: 1. Napisz program, który wczytuje od użytkownika liczbę całkowitą, dopóki podana liczba jest mniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcje sterujące

Instrukcje sterujące Podstawy programowania w C++ Bibliografia: Instrukcje sterujące Nauka programowania dla początkujących; A. Struzińska-Walczak / K. Walczak CPA: PROGRAMMING ESSENTIALS IN C++ https://www.netacad.com Opracował:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część trzecia sterujące wykonaniem programu wprowadzenie Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI WSTĘPNE WPROWADZENIE DO JĘZYKA TURBO PASCAL. Klawisze skrótów. {to jest właśnie komentarz, moŝna tu umieścić dowolny opis}

WIADOMOŚCI WSTĘPNE WPROWADZENIE DO JĘZYKA TURBO PASCAL. Klawisze skrótów. {to jest właśnie komentarz, moŝna tu umieścić dowolny opis} 1 WIADOMOŚCI WSTĘPNE Programowanie komputerów najogólniej mówiąc polega na zapisaniu pewniej listy poleceń do wykonania przez komputer w pewnym umownym języku Taką listę poleceń nazywamy programem Program

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja cz. 1

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja cz. 1 Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja cz. 1 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych; Begin

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ITERACYJNA REPEAT. repeat Instrukcja_1; Instrukcja_2; {... } Instrukcja_N; until wyr ; INSTRUKCJA ITERACYJNA WHILE

INSTRUKCJA ITERACYJNA REPEAT. repeat Instrukcja_1; Instrukcja_2; {... } Instrukcja_N; until wyr ; INSTRUKCJA ITERACYJNA WHILE INSTRUKCJA ITERACYJNA REPEAT Instrukcja_1; Instrukcja_2; {... } Instrukcja_N; until wyr ; INSTRUKCJA ITERACYJNA WHILE while wyr do Instrukcja_1; Instrukcja_2; {... } Instrukcja_N; M.P. «PASCAL» (P04) 1

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while (wyrażenie);

do instrukcja while (wyrażenie); Instrukcje pętli -ćwiczenia Instrukcja while Pętla while (póki) powoduje powtarzanie zawartej w niej sekwencji instrukcji tak długo, jak długo zaczynające pętlę wyrażenie pozostaje prawdziwe. while ( wyrażenie

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy ALGORYTMY 1. Podstawowe definicje Algorytm (definicja nieformalna) to sposób postępowania (przepis) umożliwiający rozwiązanie określonego zadania (klasy zadań), podany w postaci skończonego zestawu czynności

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

typ zakres sposob zapamietania shortint integer bajty (z bitem znaku) longint byte word

typ zakres sposob zapamietania shortint integer bajty (z bitem znaku) longint byte word Pascal - powtórka Alfabet, Nazwy W odróŝnieniu do C w Pascal nie odróŝnia małych i duŝych liter. Zapisy ALA i ala oznaczają tę samą nazwę. Podobnie np. słowo kluczowe for moŝe być zapisane: FOR. W Pascalu

Bardziej szczegółowo

Opis problemu i przedstawienie sposobu jego rozwiązania w postaci graficznej. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Opis problemu i przedstawienie sposobu jego rozwiązania w postaci graficznej. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Opis problemu i przedstawienie sposobu jego rozwiązania w postaci graficznej Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Etapy rozwiązywania problemu PROBLEM wybór metody rozwiązania ALGORYTM 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

3. Podstawowe funkcje mamematyczne. ZAPOZNAĆ SIĘ!!!

3. Podstawowe funkcje mamematyczne.  ZAPOZNAĆ SIĘ!!! Zajęcia 3 1. Instrukcja iteracyjna while while WARUNEK do Instrukcja; 2. Deklaracja funkcji function nazwa(x:real;i:integer;...): typ_funkcji; deklaracje zmiennych lokalnych; instrukcje (w tym podstawienie

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy

ALGORYTMY. 1. Podstawowe definicje Schemat blokowy ALGORYTMY 1. Podstawowe definicje Algorytm (definicja nieformalna) to sposób postępowania (przepis) umożliwiający rozwiązanie określonego zadania (klasy zadań), podany w postaci skończonego zestawu czynności

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Schematy blokowe I. 1. Dostępne bloki: 2. Prosty program drukujący tekst.

Schematy blokowe I. 1. Dostępne bloki: 2. Prosty program drukujący tekst. Schematy blokowe I Jeżeli po schematach blokowych będzie używany język C, to należy używać operatorów: '&&', ' ', '!=', '%' natomiast jeśli Ruby to 'and', 'or', '%', '!='. 1. Dostępne bloki: a) początek:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W C++ ZADANIA

PROGRAMOWANIE W C++ ZADANIA PROGRAMOWANIE W C++ ZADANIA Włodzimierz Gajda Rozdział 7 PĘTLE 7.1 PĘTLA FOR: rysowanie wzorków. ZADANIE 7.1.1 Napisz program drukujący na ekranie 19 gwiazdek: ******************* ZADANIE 7.1.2 Napisz

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część ósma Tablice znaków i przetwarzanie napisów Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

Wykład III PASCAL - iteracja cz, 2, - liczby losowe, - tablice

Wykład III PASCAL - iteracja cz, 2, - liczby losowe, - tablice Podstawy programowania Wykład III PASCAL - iteracja cz, 2, - liczby losowe, - tablice 1 Podstawy programowania Iteracja 2 III. Iteracja Iteracja o nieznanej liczbie powtórzeń while warunek do instrukcja_do_wykonania;

Bardziej szczegółowo

Iteracje. Algorytm z iteracją to taki, w którym trzeba wielokrotnie powtarzać instrukcję, aby warunek został spełniony.

Iteracje. Algorytm z iteracją to taki, w którym trzeba wielokrotnie powtarzać instrukcję, aby warunek został spełniony. Iteracje Algorytm z iteracją to taki, w którym trzeba wielokrotnie powtarzać instrukcję, aby warunek został spełniony. Iteracja inaczej zwana jest pętlą i oznacza wielokrotne wykonywanie instrukcji. Iteracje

Bardziej szczegółowo

WHILE (wyrażenie) instrukcja;

WHILE (wyrażenie) instrukcja; INSTRUKCJE ITERACYJNE WHILE, DO WHILE, FOR Instrukcje iteracyjne pozwalają powtarzać daną instrukcję programu określoną liczbę razy lub do momentu osiągnięcia określonego skutku. Pętla iteracyjna while

Bardziej szczegółowo

przedmiot kilka razy, wystarczy kliknąć przycisk Wyczaruj ostatni,

przedmiot kilka razy, wystarczy kliknąć przycisk Wyczaruj ostatni, Baltie Zadanie 1. Budowanie W trybie Budowanie wybuduj domek jak na rysunku. Przedmioty do wybudowania domku weź z banku 0. Zadanie 2. Czarowanie sterowanie i powtarzanie W trybie Czarowanie z pomocą czarodzieja

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje cykliczne (pętle) WHILE...END WHILE

Instrukcje cykliczne (pętle) WHILE...END WHILE Instrukcje cykliczne (pętle) Pętle pozwalają na powtarzanie fragmentu kodu programu. PĘTLE LOGICZNE WHILE...END WHILE While (warunek)...... End While Pętla będzie się wykonywała dopóki warunek jest spełniony.

Bardziej szczegółowo

WHILE (wyrażenie) instrukcja;

WHILE (wyrażenie) instrukcja; INSTRUKCJE ITERACYJNE WHILE, DO WHILE, FOR Instrukcje iteracyjne pozwalają powtarzać daną instrukcję programu określoną liczbę razy lub do momentu osiągnięcia określonego skutku. Pętla iteracyjna while

Bardziej szczegółowo

Instrukcja standardowa Writeln

Instrukcja standardowa Writeln Instrukcja standardowa Writeln Instrukcja Writeln umożliwia wprowadzenie danych na ekran monitora powodując automatycznie późniejsze przejście kursora do nowej linii. Jest to ustawienie domyślne w działaniu

Bardziej szczegółowo

Język C, instrukcje sterujące (laboratorium)

Język C, instrukcje sterujące (laboratorium) Język C, instrukcje sterujące (laboratorium) Opracował: Tomasz Mączka (tmaczka@kia.prz.edu.pl) Na podstawie http://pl.wikibooks.org/wiki/c Wstęp Instrukcja warunkowa Instrukcja if/if-else pozwala na warunkowe

Bardziej szczegółowo

for (inicjacja_warunkow_poczatkowych; wyrazenie_warunkowe; wyrazenie_zwiekszajace) { blok instrukcji; }

for (inicjacja_warunkow_poczatkowych; wyrazenie_warunkowe; wyrazenie_zwiekszajace) { blok instrukcji; } Pętle Pętle (ang. loops), zwane też instrukcjami iteracyjnymi, stanowią podstawę prawie wszystkich algorytmów. Lwia część zadań wykonywanych przez programy komputerowe opiera się w całości lub częściowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja warunkowa i złoŝona.

Instrukcja warunkowa i złoŝona. Instrukcja warunkowa i złoŝona. Budowa pętli warunkowej. JeŜeli mielibyśmy przetłumaczyć instrukcję warunkową to brzmiałoby to mniej więcej tak: jeŝeli warunek jest spełniony, to wykonaj jakąś operację

Bardziej szczegółowo

Kilka prostych programów

Kilka prostych programów Ćwiczenie 1 Kilka prostych programów Ćwiczenie to poświęcone jest tworzeniu krótkich programów, pozwalających na zapoznanie się z takimi elementami programowania jak: definiowanie stałych, deklarowanie

Bardziej szczegółowo

for (inicjacja_warunkow_poczatkowych(końcowych); wyrazenie_warunkowe; wyrazenie_zwiekszajace(zmniejszające)) { blok instrukcji; }

for (inicjacja_warunkow_poczatkowych(końcowych); wyrazenie_warunkowe; wyrazenie_zwiekszajace(zmniejszające)) { blok instrukcji; } Pętle Pętle (ang. loops), zwane też instrukcjami iteracyjnymi, stanowią podstawę prawie wszystkich algorytmów. Lwia część zadań wykonywanych przez programy komputerowe opiera się w całości lub częściowo

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Podejmowanie decyzji w programie instrukcja warunkowa (IF).

TEMAT: Podejmowanie decyzji w programie instrukcja warunkowa (IF). INFORMATYKA kl. II gimnazjum Krzysztof Gładkowski TEMAT: Podejmowanie decyzji w programie instrukcja warunkowa (IF). Czas: 2godz. Przygotowanie środowiska. Pomoce dydaktyczne. Oprogramowanie środowisko

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76 . p. 1 Algorytmem nazywa się poddający się interpretacji skończony zbiór instrukcji wykonania zadania mającego określony stan końcowy dla każdego zestawu danych wejściowych W algorytmach mogą występować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE ITERACYJNE

INSTRUKCJE ITERACYJNE INSTRUKCJE ITERACYJNE Zadanie nr 1 Przedstaw algorytm za pomocą a i schematów blokowych, który wyświetla na ekranie monitora 10 kolejnych liczb całkowitych począwszy od 1. Zrealizuj problem za pomocą instrukcji

Bardziej szczegółowo

START. Wprowadź (v, t) S:=v*t. Wyprowadź (S) KONIEC

START. Wprowadź (v, t) S:=v*t. Wyprowadź (S) KONIEC GRUPA I Co to jest algorytm, a czym jest program komputerowy? Algorytm: uporządkowany i uściślony sposób rozwiązywania problemu, zawierający szczegółowy opis wykonywanych czynności. Program komputerowy:

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci:

1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci: 1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci: * Jan Kowalski * * ul. Zana 31 * 3. Zadeklaruj zmienne przechowujące

Bardziej szczegółowo

Przykład programu Rozwiązanie równania postaci:

Przykład programu Rozwiązanie równania postaci: Przykład programu Rozwiązanie równania postaci: a x 2 + b x + c = 0 program trojmian; var a, b, c : real; var delta, x1, x2 : real; writeln('podaj wspolczynniki a, b, c równania kwadratowego: '); readln(a,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Pascal

Programowanie w języku Pascal Programowanie w języku Pascal Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA grazyna@novell.ftj.agh.edu.pl D-10 pokój 227 Algorytmy Nazwa algorytm wywodzi się od nazwiska perskiego matematyka Muhamed ibn Musy al-chorezmi (z

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 4 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Instrukcje pętli Pętle służą do iteracyjnego wykonywania pewnych kroków Zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

PASCAL WPROWADZENIE. 1. Uruchom kompilator. 2. Struktura programu w Pascalu. 3. Komentarze

PASCAL WPROWADZENIE. 1. Uruchom kompilator. 2. Struktura programu w Pascalu. 3. Komentarze Informatyka I Laboratoria/Projekty Krzysztof Regulski AGH, WIMiIP PASCAL WPROWADZENIE 1. Uruchom kompilator Stwórz nowy plik, a w nim napisz: program hello; writeln( Witaj Pascalu! ); 2. Struktura programu

Bardziej szczegółowo

Proste programy w C++ zadania

Proste programy w C++ zadania Proste programy w C++ zadania Zbiór zadao do samodzielnego rozwiązania stanowiący powtórzenie materiału. Podstawy C++ Budowa programu w C++ Dyrektywy preprocesora Usunięcie dublujących się nazw Częśd główna

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Calc VBA

LibreOffice Calc VBA LibreOffice Calc VBA LibreOffice Calc umożliwia tworzenie własnych funkcji i procedur przy użyciu składni języka VBA. Dostęp do edytora makr: Narzędzia->Makra->Zarządaj makrami->libreoffice Calc Aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

1. Nagłówek funkcji: int funkcja(void); wskazuje na to, że ta funkcja. 2. Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania

1. Nagłówek funkcji: int funkcja(void); wskazuje na to, że ta funkcja. 2. Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania 1. Nagłówek funkcji: int funkcja(void); wskazuje na to, że ta funkcja nie ma parametru i zwraca wartość na zewnątrz. nie ma parametru i nie zwraca wartości na zewnątrz. ma parametr o nazwie void i zwraca

Bardziej szczegółowo

Zasady Programowania Strukturalnego

Zasady Programowania Strukturalnego Zasady Programowania Strukturalnego Rafał Jakubowski Zespół Teoretycznej Biofizyki Molekularnej rjakubowski@fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~rjakubowski Tel: 33 46 Konsultacje w sem. letnim 11/12: środa,

Bardziej szczegółowo

2.Sprawdzanie czy podana liczba naturalna jest pierwsza Liczba pierwsza to liczba podzielna tylko przez 1 i przez siebie.

2.Sprawdzanie czy podana liczba naturalna jest pierwsza Liczba pierwsza to liczba podzielna tylko przez 1 i przez siebie. CZEŚĆ A. Przykłady, cd. 1.Obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego - algorytm Newtona-Raphsona http://pl.wikipedia.org/wiki/metoda_newtona (pierwszy przykład na stronach Wiki) Dane: Liczba a (a>0)

Bardziej szczegółowo

Instrukcje iteracyjne (pętle)

Instrukcje iteracyjne (pętle) Instrukcje iteracyjne (pętle) Instrukcja for..to i for..downto Instrukcja while Instrukcja repeat..until echniki programowania I s.4-1 Zastosowanie instrukcji iteracyjnych Instrukcje iteracyjne (inaczej

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część czwarta Wariacje na temat instrukcji iteracyjnych Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu,

Bardziej szczegółowo

Turbo Pascal. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami

Turbo Pascal. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyboru, pętle. 2 wykład. Podstawy programowania - Paskal

Instrukcja wyboru, pętle. 2 wykład. Podstawy programowania - Paskal Instrukcja wyboru, pętle 2 wykład. Podstawy programowania - Paskal Tematy Instrukcja wyboru jeden z wielu wariantów: case Pętle while repeat for Instrukcje sterowania pętli break continue goto Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Pętle i tablice. Spotkanie 3. Pętle: for, while, do while. Tablice. Przykłady

Pętle i tablice. Spotkanie 3. Pętle: for, while, do while. Tablice. Przykłady Pętle i tablice. Spotkanie 3 Dr inż. Dariusz JĘDRZEJCZYK Pętle: for, while, do while Tablice Przykłady 11/26/2016 AGH, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania 2 Pętla w największym uproszczeniu służy

Bardziej szczegółowo

Programowanie - instrukcje sterujące

Programowanie - instrukcje sterujące Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Laborki środowisko NetBeans, tworzenie nowego projektu; okno projekty; główne okno programu; package - budowanie paczek z klas; public class JavaApplication

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Python. Grażyna Koba

Programowanie w języku Python. Grażyna Koba Programowanie w języku Python Grażyna Koba Kilka definicji Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i

Bardziej szczegółowo

lekcja 8a Gry komputerowe MasterMind

lekcja 8a Gry komputerowe MasterMind lekcja 8a Gry komputerowe MasterMind Posiadamy już elementarną wiedzę w zakresie programowania. Pora więc zabrać się za rozwiązywanie problemów bardziej złożonych, które wymagają zastosowania typowych

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Wyrażenia i instrukcje, złożoność obliczeniowa

Informatyka 1. Wyrażenia i instrukcje, złożoność obliczeniowa Informatyka 1 Wykład III Wyrażenia i instrukcje, złożoność obliczeniowa Robert Muszyński ZPCiR ICT PWr Zagadnienia: składnia wyrażeń, drzewa rozbioru gramatycznego i wyliczenia wartości wyrażeń, operatory

Bardziej szczegółowo

Zakres wykładu INFORMATYKA. dr inż. Michał Łanczont Wydział Elektrotechniki i Informatyki p. E419 tel

Zakres wykładu INFORMATYKA. dr inż. Michał Łanczont Wydział Elektrotechniki i Informatyki p. E419 tel INFORMATYKA Studia Niestacjonarne Elektrotechnika Wydział Elektrotechniki i Informatyki dr inż. Michał Łanczont Wydział Elektrotechniki i Informatyki p. E419 tel. 81-538-42-93 m.lanczont@pollub.pl http://lanczont.pollub.pl

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka - dyscyplina naukowa i techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji.

1. Informatyka - dyscyplina naukowa i techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji. Temat: Technologia informacyjna a informatyka 1. Informatyka - dyscyplina naukowa i techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji. Technologia informacyjna (ang.) Information Technology, IT jedna

Bardziej szczegółowo

11. Blok ten jest blokiem: a. decyzyjnym b. końcowym c. operacyjnym

11. Blok ten jest blokiem: a. decyzyjnym b. końcowym c. operacyjnym 1. Instrukcja warunkowa a. słuŝy do wprowadzania danych oraz wprowadzania wyników b. to instrukcja decyzyjna c. to sposób przedstawienia algorytmu 2. Instrukcja, która opisuje wykonanie róŝnych czynności

Bardziej szczegółowo

DIAGRAMY SYNTAKTYCZNE JĘZYKA TURBO PASCAL 6.0

DIAGRAMY SYNTAKTYCZNE JĘZYKA TURBO PASCAL 6.0 Uwaga: DIAGRAMY SYNTAKTYCZNE JĘZYKA TURBO PASCAL 6.0 1. Zostały pominięte diagramy: CYFRA, CYFRA SZESNASTKOWA, ZNAK i LITERA. Nie została uwzględniona możliwość posługiwania się komentarzami. 2. Brakuje

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych

Algorytmy i struktury danych Algorytmy i struktury danych Funkcje i procedury Zasięg zmiennych Rekurencja Witold Marańda maranda@dmcs.p.lodz.pl 1 Modularyzacja programu Algorytmy strukturalne moŝna redukować, zastępując złoŝone fragmenty

Bardziej szczegółowo

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6: Pascal. Procedura i funkcja

Lekcja 6: Pascal. Procedura i funkcja Lekcja 6: Pascal. Procedura i funkcja S. Hoa Nguyen 1 Materiał Książka: Programowanie w języku Pascal. Rozdział 9. Podprogramy Podprogramy - motywacja Skrócenie zapisu (wielokrotne powtórzenia tej samej

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby

W przeciwnym wypadku wykonaj instrukcję z bloku drugiego. Ćwiczenie 1 utworzyć program dzielący przez siebie dwie liczby Część XI C++ W folderze nazwisko36 program za każdym razem sprawdza oba warunki co niepotrzebnie obciąża procesor. Ten problem można rozwiązać stosując instrukcje if...else Instrukcja if wykonuje polecenie

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6

PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 PODSTAWY INFORMATYKI 1 PRACOWNIA NR 6 TEMAT: Programowanie w języku C/C++: instrukcje iteracyjne for, while, do while Ogólna postać instrukcji for for (wyr1; wyr2; wyr3) Instrukcja for twory pętlę działającą

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY Algorytm poprawny jednoznaczny szczegółowy uniwersalny skończoność efektywność (sprawność) zmiennych liniowy warunkowy iteracyjny

ALGORYTMY Algorytm poprawny jednoznaczny szczegółowy uniwersalny skończoność efektywność (sprawność) zmiennych liniowy warunkowy iteracyjny ALGORYMY Algorytm to przepis; zestawienie kolejnych kroków prowadzących do wykonania określonego zadania; to uporządkowany sposób postępowania przy rozwiązywaniu zadania, problemu, z uwzględnieniem opisu

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do algorytmiki

1 Wprowadzenie do algorytmiki Teoretyczne podstawy informatyki - ćwiczenia: Prowadzący: dr inż. Dariusz W Brzeziński 1 Wprowadzenie do algorytmiki 1.1 Algorytm 1. Skończony, uporządkowany ciąg precyzyjnie i zrozumiale opisanych czynności

Bardziej szczegółowo

Tablice. TYPE identyfikator tablicy = ARRAY [Indeksl,..., Indeksn] OF Typ; Dany identyfikator_ tablicy można wykorzystać w deklaracji VAR:

Tablice. TYPE identyfikator tablicy = ARRAY [Indeksl,..., Indeksn] OF Typ; Dany identyfikator_ tablicy można wykorzystać w deklaracji VAR: Tablice Tablica jest to struktura danych zawierająca pewien uporządkowany zbiór obiektów tego samego typu. Tablice jednowymiarowe odpowiadają wektorom, natomiast tablice dwuwymiarowe macierzom. Elementy

Bardziej szczegółowo

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pętle for, while, do... while, foreach Jeszcze o operatorach... Skrócone operatory arytmetyczne przykład x +=

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Pętle. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Pętle. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Pętle 1 Program wykładu Pojęcie pętli Pętla FOR Pętla DO LOOP Pętle zagnieżdżone 2 Pojęcie pętli Suma lub iloczyn dowolnych n liczb wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Procedury i funkcje. Przykład programu z procedurą. Definicja. Cechy procedury

Procedury i funkcje. Przykład programu z procedurą. Definicja. Cechy procedury Definicja Procedury i funkcje Procedura to wydzielony fragment programu, który służy do wykonywania pewnych zbiorów instrukcji stanowiących zwartą całość. Procedurę nazywamy czasem podprogramem. 1 2 Przykład

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki- wykład 7

Wstęp do informatyki- wykład 7 1 Wstęp do informatyki- wykład 7 Operatory przypisania, złożone operatory przypisania, Pętla while i do..while Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: S. Prata, Język C++. Szkoła programowania.

Bardziej szczegółowo

METODY KOMPUTEROWE W OBLICZENIACH INŻYNIERSKICH

METODY KOMPUTEROWE W OBLICZENIACH INŻYNIERSKICH METODY KOMPUTEROWE W OBLICZENIACH INŻYNIERSKICH ĆWICZENIE NR 9 WYRAŻENIA LOGICZNE, INSTRUKCJE WARUNKOWE I INSTRUKCJE ITERACYJNE W PROGRAMIE KOMPUTEROWYM MATLAB Dr inż. Sergiusz Sienkowski ĆWICZENIE NR

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while(wyrażenie);

do instrukcja while(wyrażenie); emat zajęć: Operatory i instrukcje w języku C - 3 Autor: mgr inż. Sławomir Samolej Zagadnienie 1. (instrukcja cyklu: while) Język C oferuje kilka instrukcji cyklu (pętli). Oprócz wprowadzonej wcześniej

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli WPROWADZENIE Wyprowadzanie danych: Wyprowadzanie na ekran komunikatów i wyników umożliwia instrukcja wyjścia funkcja print(). Argumentami funkcji (podanymi w nawiasach) mogą być teksty, wyrażenia arytmetyczne

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania. Różne różności

Wstęp do programowania. Różne różności Wstęp do programowania Różne różności Typy danych Typ danych określa dwie rzeczy: Jak wartości danego typu są określane w pamięci Jakie operacje są dozwolone na obiektach danego typu 2 Rodzaje typów Proste

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki

Wstęp do Informatyki Wstęp do Informatyki dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. AJD bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 8 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład 8 1 / 32 Instrukcje iteracyjne

Bardziej szczegółowo

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc.

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc. Zmienne powłoki Zmienne powłoki (shell variables) to tymczasowe zmienne, które mogą przechowywać wartości liczbowe lub ciągi znaków. Związane są z powłoką, Przypisania wartości do zmiennej następuje poprzez

Bardziej szczegółowo

Zadania język C++ Zad. 1. Napisz program wczytujący z klawiatury wiek dwóch studentów i wypisujący informację o tym, który z nich jest starszy.

Zadania język C++ Zad. 1. Napisz program wczytujący z klawiatury wiek dwóch studentów i wypisujący informację o tym, który z nich jest starszy. Zadania język C++ Zad. 1 Napisz program wczytujący z klawiatury wiek dwóch studentów i wypisujący informację o tym, który z nich jest starszy. (Być moŝe są w tym samym wieku. Zrób w programie warunek,

Bardziej szczegółowo

Kurs Turbo Pascal 7.0

Kurs Turbo Pascal 7.0 PODSTAWY 2 Kurs Turbo Pascal 7.0 1. Co to jest Pascal? Pascal jest to język programowania stworzony przez Niklausa Wirtha (naukowiec z Zurychu) na podstawie języka ALGOL na przełomie lat 60 i 70. Niklausa

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Wprowadzanie danych i wyprowadzanie wyników. Klasa 2 Lekcja 24 WEJŚCIE/WYJŚCIE

Programowanie. Wprowadzanie danych i wyprowadzanie wyników. Klasa 2 Lekcja 24 WEJŚCIE/WYJŚCIE Programowanie Wprowadzanie danych i wyprowadzanie wyników Klasa 2 Lekcja 24 WEJŚCIE/WYJŚCIE Losowanie danych W wielu zastosowaniach (np( np.. szyfrowanie, symulacje, gry komputerowe, grafika komputerowa)

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje warunkowe Pętle

Konstrukcje warunkowe Pętle * Konstrukcje warunkowe Pętle *Instrukcja if sposób na sprawdzanie warunków *Konstrukcja: if(warunek) else { instrukcje gdy warunek spełniony} {instrukcje gdy warunek NIE spełniony} * 1. Wylicz całkowity

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Przetwarzanie tekstów

Informatyka 1. Przetwarzanie tekstów Informatyka 1 Wykład IX Przetwarzanie tekstów Robert Muszyński ZPCiR ICT PWr Zagadnienia: reprezentacja napisów znakowych, zmienne napisowe w Sun Pascalu, zgodność typów, operowanie na napisach: testowanie

Bardziej szczegółowo

if (wyrażenie ) instrukcja

if (wyrażenie ) instrukcja if (wyrażenie ) instrukcja Jeśli wartość wyrażenia jest różna od zera, to jest wykonywana instrukcja, jeśli wartość wyrażenia jest równa 0, to dana instrukcja nie jest wykonywana Wyrażenie testowe podajemy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia podstawowe, zestaw 5, część 1

Ćwiczenia podstawowe, zestaw 5, część 1 Ćwiczenia podstawowe, zestaw 5, część 1 1 Napisz zestaw funkcji identyfikujących rodzaj znaku Należy napisać funkcje, pozwalające na identyfikowanie typu znaku przekazanego parametrem. Załóżmy, że tworzymy

Bardziej szczegółowo

P R OGRA M OW A N I E KOMPUTERÓW Ćwiczenia laboratoryjne. TEMAT 8: Moduły standardowe

P R OGRA M OW A N I E KOMPUTERÓW Ćwiczenia laboratoryjne. TEMAT 8: Moduły standardowe Pakiet crt zawiera procedury i funkcje, które pozwalają na sterowanie trybem ekranu, kolorami, oknami i dźwiękiem. Opisy procedur są zawarte w pliku pomocy, można je wyświetlić z menu Help Standard units

Bardziej szczegółowo