Spis treści szczegółowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści szczegółowy"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ A Wynajmujący ROZDZIAŁ I. Podmioty Uprawnienie i brak uprawnienia do zawarcia umowy najmu [1] Kto może być wynajmującym lokal użytkowy [2] Współwłaściciele jako wynajmujący lokal [3] Na czym polega zarząd nieruchomością wspólną [4] Sposób podjęcia decyzji o wynajmie wspólnego lokalu [5] Współwłaściciel jako reprezentant wynajmującego, a nie jako wynajmujący [6] Podział czynszu między współwłaścicieli [7] Wynajmującym lokal użytkowy może być także użytkownik lub współużytkownik wieczysty nieruchomości [8] Wynajmującym lokal użytkowy może być dzierżawca [9] Wynajmującym lokal użytkowy może być najemca [10] Wynajmującym lokal użytkowy może być biorący w użyczenie [11] Kto może być najemcą lokalu użytkowego (odesłanie do części B) [12] Jakie dokumenty powinien sprawdzić wynajmujący, zanim zawrze umowę najmu lokalu użytkowego [13] Brak uprawnień wynajmującego do zawarcia umowy (odesłanie do części B) [14] Plan wynajmu [15] Sprawdzenie wypłacalności najemcy

2 2. Zmiana najemcy [16] Konieczny jednocześnie przelew wierzytelności i przejęcie długu [17] Więcej niż jedna osoba po stronie najemcy [18] Sprzedaż przedsiębiorstwa wraz z prawem najmu (odesłanie do części B) Zmiana wynajmującego [19] Zbycie lokalu a odpowiedzialność wynajmującego wobec najemcy [20] Rozliczenia między stronami umowy najmu w razie sprzedaży lokalu [21] Bezskuteczność wypowiedzenia a zbycie lokalu [22] Ujawnienie umowy najmu w księdze wieczystej nieruchomości (odesłanie do części B) [23] Upływ okresu wypowiedzenia przed zbyciem lokalu (odesłanie do części B) ROZDZIAŁ II. Przedmiot Lokal [24] Definicja lokalu użytkowego Sposób korzystania z lokalu a przeznaczenie lokalu [25] Przeznaczenie lokalu w rozumieniu ustawy Prawo budowlane [26] Wpływ uchwał wspólnoty mieszkaniowej na zmianę przeznaczenia lokalu należącego do jednego z właścicieli [27] Profil działalności najemcy według umowy a porządek domowy Stan lokalu [28] Trzy okresy odpowiedzialności za stan wynajmowanego lokalu Stan lokalu w chwili wydania go najemcy [29] Ustalenie sposobu korzystania z lokalu [30] Stwierdzenie stanu lokalu rola protokołu zdawczo- -odbiorczego [31] Lokal nieprzydatny do umówionego użytku i lokal z wadami ograniczającymi przydatność (odesłanie do części B) [32] Stan budynku w kontekście stanu lokalu przydatnego do umówionego użytku [33] Metody obrony wynajmującego przed zarzutami związanymi z wadami lokalu (odesłanie do części B)

3 3.2. Stan lokalu w czasie trwania umowy najmu nakłady [34] Nakłady na lokal [35] Podział odpowiedzialności za dokonywanie nakładów pomiędzy wynajmującego i najemcę [36] Rozróżnienie nakładów koniecznych i ulepszających [37] Drobne nakłady obciążające najemcę (odesłanie do części B) [38] Sposób korzystania z lokalu przez najemcę a zmiany w lokalu [39] Rozliczenia z tytułu nakładów [40] Zastrzeżenia o rozliczeniach nakładów dokonane w interesie wynajmującego [41] Interpretacja zachowania wynajmującego wobec czynionych ulepszeń [42] Ulepszenia, na które wynajmujący obligatoryjnie musi się zgodzić [43] Wady lokalu i lokal nieprzydatny do umówionego użytku Stan lokalu po zakończeniu umowy najmu [44] Kryteria oceny stanu lokalu w chwili jego zwrotu przez najemcę [45] Skutki faktycznej akceptacji przez wynajmującego nakładów dokonywanych przez najemcę (odesłanie do części B) [46] Na czym polega zwrot lokalu [47] Rola protokołu zdawczo-odbiorczego (odesłanie do części B) [48] Zabezpieczenia Ubezpieczenie (odesłanie do części B) Klucze i inspekcje [49] Inspekcje wynajmującego dokonywane w lokalu [50] Dorabianie kluczy ROZDZIAŁ III. Czynsz Ustalenie wysokości czynszu Podstawy określania stawek czynszu [51] Analiza rynku najmu komercyjnego [52] Zmienna stawka czynszu (odesłanie do części B) Dostosowanie lokalu do potrzeb najemcy a wysokość czynszu. 75 [53] Adaptacja lokalu [54] Niewłaściwy stan lokalu a wyjściowa stawka czynszu Czynsz niepieniężny [55] Czynsz w postaci usług lub towarów

4 2. Zmiana wysokości czynszu a zmiana umowy [56] Niezależność wypowiadania umowy i wypowiadania wysokości czynszu Opłaty [57] Co się składa na opłaty Kaucja [58] Oprocentowanie kaucji ROZDZIAŁ IV. Forma umowy (odesłanie do części B) ROZDZIAŁ V. Czas trwania umowy najmu Czas oznaczony i nieoznaczony (odesłanie do części B) Rozpoczęcie i zakończenie trwania umowy [59] Moment rozpoczęcia wykonywania umowy [60] Zwrot lokalu ROZDZIAŁ VI. Zakończenie umowy [61] Różnice między sposobami zakończenia umowy Wypowiedzenie umowy Powody wypowiedzenia [62] Ustawowe powody wypowiedzenia umowy najmu [63] Wypowiedzenie bez zachowania terminów wypowiedzenia [64] Wypowiedzenie bez zachowania terminów wypowiedzenia jako sankcja za zwłokę w zapłacie czynszu [65] Co oznacza zwłoka za dwa pełne okresy płatności [66] Wypowiedzenie z zachowaniem terminów wypowiedzenia. 94 [67] Umownie ustalone powody wypowiedzenia umowy najmu. 95 [68] Przykładowe powody wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony z punktu widzenia interesów wynajmującego Skuteczność wypowiedzenia [69] Wątpliwości co do skuteczności wypowiedzenia [70] Forma oświadczenia woli o wypowiedzeniu [71] Wypowiedzenie umowy najmu a spór między współwynajmującymi [72] Wypowiedzenie umowy a brak odbioru pism [73] Brak oświadczenia o dokonaniu wypowiedzenia [74] Opuszczenie lokalu przez najemcę Trwanie umowy po wypowiedzeniu [75] Skutki pozostania najemcy w lokalu po wygaśnięciu umowy najmu [76] Bezumowne korzystanie z lokalu (odesłanie do części B)

5 2. Rozwiązanie umowy [77] Alternatywa dla wypowiedzenia Odstąpienie od umowy (odesłanie do części B) ROZDZIAŁ VII. Odpowiedzialność Odpowiedzialność kontraktowa [78] Przepisy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej [79] Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej [80] Przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wynajmującego [81] Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy [82] Kara umowna i odsetki [83] Odpowiedzialność za wady lokalu [84] Jednoczesna odpowiedzialność wynajmującego na podstawie przepisów o najmie i ogólnych przepisów o odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w postaci odstąpienia lub wypowiedzenia [85] Niepłacenie czynszu jako samopomoc stosowana przez najemcę [86] Niemożliwość świadczenia [87] Roszczenia wynajmującego wobec najemcy za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy (odesłanie do części B) Zabezpieczenia roszczeń [88] Ryzyko wynajmującego i mechanizmy zabezpieczeń Przedawnienie roszczeń [89] Termin przedawnienia roszczeń najemcy i wynajmującego. 122 [90] Oznaczenie początku biegu terminu przedawnienia [91] Wyłączenie innych przepisów o przedawnieniu oraz roszczenia z tytułu umowy najmu a roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia [92] Zarzut przedawnienia a zarzut nadużycia prawa (odesłanie do części B) ROZDZIAŁ VIII. Najemca i wynajmujący a osoby trzecie [93] Ograniczony obowiązek wynajmującego chronienia najemcy przed osobami trzecimi [94] Odpowiedzialność za osoby trzecie i wobec osób trzecich ROZDZIAŁ IX. Alternatywy najmu [95] Alternatywy najmu (odesłanie do części B)

6 ROZDZIAŁ X. Dodatkowe zastrzeżenia (odesłanie do części B) ROZDZIAŁ XI. Konkurencja [96] Nieuczciwe postanowienia umowne CZĘŚĆ B Najemca ROZDZIAŁ I. Podmioty Uprawnienia i brak uprawnień do zawarcia umowy najmu [1] Kto może być najemcą lokalu użytkowego [2] Kto może być wynajmującym lokal użytkowy (odesłanie do części A) [3] Jakie dokumenty powinien sprawdzić najemca, zanim zawrze umowę najmu lokalu użytkowego [4] Brak uprawnień do zawarcia umowy najmu [5] Szczególne zasady przy reprezentacji spółek Zmiana najemcy [6] Konieczny jednocześnie przelew wierzytelności i przejęcie długu [7] Więcej niż jedna osoba po stronie najemcy [8] Sprzedaż przedsiębiorstwa wraz z prawem najmu Zmiana wynajmującego [9] Decydujące dla najemcy znaczenie formy umowy w przypadku zbycia lokalu [10] Definicja daty pewnej w umowie najmu [11] Skuteczność daty pewnej ujawnionej na jednym egzemplarzu umowy najmu [12] Rozliczenia w razie skutecznego wypowiedzenia umowy przez nabywcę lokalu [13] Ujawnienie umowy najmu w księdze wieczystej nieruchomości [14] Bezskuteczność wypowiedzenia a zbycie lokalu (odesłanie do części A) [15] Upływ okresu wypowiedzenia przed zbyciem lokalu ROZDZIAŁ II. Przedmiot Lokal [16] Przedmiot wynajmu lokal, powierzchnia, ściana (odesłanie do części A) Sposób korzystania z lokalu a przeznaczenie lokalu

7 [17] Przeznaczenie lokalu a sposób korzystania z lokalu oznaczony w umowie najmu [18] Kolizja praw i obowiązków wynikających z porządku domowego i umowy najmu [19] Ocena zmiany sposobu korzystania z lokalu w kontekście umowy najmu [20] Zmiana przeznaczenia lokalu [21] Wpływ wspólnoty mieszkaniowej na zmianę przeznaczenia lokalu jednego z właścicieli (odesłanie do części A) [22] Ograniczenie przez wynajmującego przydatności lokalu do celu określonego w umowie Stan lokalu [23] Trzy okresy odpowiedzialności za stan wynajmowanego lokalu Stan lokalu w chwili wydania go najemcy [24] Ustalenie sposobu korzystania z lokalu [25] Stwierdzenie stanu lokalu rola protokołu zdawczo- -odbiorczego [26] Lokal nieprzydatny do umówionego użytku i lokal z wadami ograniczającymi przydatność [27] Lokal nienadający się do umówionego użytku [28] Stan budynku w kontekście stanu lokalu przydatnego do umówionego użytku [29] Lokal z wadami [30] Zmniejszenie powierzchni wynajmowanej przestrzeni jako wada przedmiotu najmu Stan lokalu w czasie trwania umowy najmu nakłady [31] Nakłady na lokal (odesłanie do części A) [32] Podział odpowiedzialności za dokonywanie nakładów między wynajmującego i najemcę (odesłanie do części A) [33] Drobne nakłady obciążające najemcę [34] Katalogi nakładów [35] Sposób korzystania z lokalu przez najemcę a zmiany w lokalu 175 [36] Rozliczenia z tytułu nakładów [37] Interpretacja zachowania wynajmującego wobec czynionych ulepszeń (odesłanie do części A) [38] Ulepszenia, na które wynajmujący obligatoryjnie musi się zgodzić (odesłanie do części A) [39] Wady lokalu i lokal nieprzydatny do umówionego użytku Stan lokalu po zakończeniu umowy najmu [40] Stan lokalu po zakończeniu umowy najmu według Kodeksu cywilnego lub według umowy

8 [41] Skutki faktycznej akceptacji przez wynajmującego nakładów dokonywanych przez najemcę [42] Rola protokołu zdawczo-odbiorczego [43] Zniszczenie lokalu [44] Zabezpieczenia zastaw wynajmującego na rzeczach najemcy i prawo zatrzymania lokalu przez najemcę Ubezpieczenie [45] Awarie i ich konsekwencje w majątku najemcy i wynajmującego Klucze i inspekcje [46] Inspekcje wynajmującego dokonywane w lokalu [47] Dorabianie kluczy ROZDZIAŁ III. Czynsz Ustalenie wysokości czynszu Podstawy określenia stawek czynszu [48] Analiza rynku najmu komercyjnego [49] Zmienna stawka czynszu Dostosowanie lokalu do potrzeb najemcy a wysokość czynszu [50] Adaptacja lokalu [51] Niewłaściwy stan lokalu a wyjściowa stawka czynszu [52] Nakłady na środki trwałe Czynsz niepieniężny [53] Czynsz w postaci usług lub towarów Zmiana wysokości czynszu a zmiana umowy [54] Niezależność wypowiadania umowy i wypowiadania wysokości czynszu Opłaty [55] Co się składa na opłaty Kaucja [56] Oprocentowanie kaucji (odesłanie do części A) ROZDZIAŁ IV. Forma umowy [57] Brak obowiązku formy pisemnej [58] Skutki zachowania formy pisemnej dla czasu trwania umowy ROZDZIAŁ V. Czas trwania umowy najmu Czas oznaczony i nieoznaczony [59] Przyczyny zawarcia umowy na czas oznaczony lub nieoznaczony [60] Oznaczenie czasu trwania umowy terminowej

9 2. Rozpoczęcie i zakończenie trwania umowy [61] Moment rozpoczęcia wykonywania umowy (odesłanie do części A) [62] Zwrot lokalu ROZDZIAŁ VI. Zakończenie umowy [63] Różnice między sposobami zakończenia umowy Wypowiedzenie umowy Powody wypowiedzenia [64] Ustawowe powody wypowiedzenia umowy najmu [65] Wypowiedzenie bez zachowania terminów wypowiedzenia 206 [66] Wypowiedzenie bez zachowania terminów wypowiedzenia jako sankcja za zwłokę w zapłacie czynszu [67] Co oznacza zwłoka za dwa pełne okresy (odesłanie do części A) [68] Wypowiedzenie z zachowaniem terminów wypowiedzenia [69] Powody wypowiedzenia przez najemcę umowy najmu zawartej na czas określony Skuteczność wypowiedzenia [70] Wątpliwości co do skuteczności wypowiedzenia (odesłanie do części A) [71] Forma wypowiedzenia (odesłanie do części A) [72] Wypowiedzenie umowy a spór między współwynajmującymi [73] Wypowiedzenie umowy a brak odbioru pism (odesłanie do części A) [74] Brak oświadczenia o dokonaniu wypowiedzenia (odesłanie do części A) [75] Skuteczność wypowiedzenia a opuszczenie lokalu Trwanie umowy po wypowiedzeniu [76] Skutki pozostania najemcy w lokalu po wygaśnięciu umowy najmu (odesłanie do części A) [77] Bezumowne korzystanie z lokalu Rozwiązanie umowy najmu [78] Rozwiązanie umowy zamiast wypowiedzenia (odesłanie do części A) Odstąpienie od umowy najmu [79] Dopuszczalność odstąpienia od umowy najmu ROZDZIAŁ VII. Odpowiedzialność Odpowiedzialność kontraktowa [80] Przepisy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej

10 [81] Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej [82] Przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez najemcę [83] Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zabezpieczenia roszczeń [84] Zabezpieczenia umowne i ustawowe od najemcy dla wynajmującego Przedawnienie roszczeń [85] Termin przedawnienia roszczeń najemcy [86] Oznaczenie początku biegu terminu przedawnienia [87] Wyłączenie innych przepisów o przedawnieniu oraz roszczenia z tytułu umowy najmu a roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (odesłanie do części A) [88] Zarzut przedawnienia a zarzut nadużycia prawa ROZDZIAŁ VIII. Najemca i wynajmujący a osoby trzecie [89] Ochrona najemcy jak właściciela [90] Odpowiedzialność za osoby trzecie i wobec osób trzecich (odesłanie do części A) ROZDZIAŁ IX. Alternatywy najmu Dzierżawa [91] Różnice między najmem i dzierżawą lokalu użytkowego Podnajem [92] Zależność między najmem a podnajmem Użyczenie [93] Różnice między użyczeniem i najmem lokalu użytkowego Wirtualne biuro [94] Cechy najmu wirtualnego biura ROZDZIAŁ X. Dodatkowe zastrzeżenia [95] Warunek lub umowa przedwstępna [96] Obowiązki informacyjne z ustawy i z umowy oraz konsekwencje ich niedopełnienia ROZDZIAŁ XI. Konkurencja [97] Nieuczciwe postanowienia umowne (odesłanie do części A) Zakończenie

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-68/08/09/10/AW Gdańsk, dnia 14 stycznia 2010 r. DECYZJA NR RGD. 2/2010 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne Kancelaria Sejmu s. 1/232 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4. KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r.

Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225. USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12 KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego

Bardziej szczegółowo