Podstawowe zasady gospodarki finansowej przedsibiorstwa:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe zasady gospodarki finansowej przedsibiorstwa:"

Transkrypt

1 Podstawowe zasady gospodarki finansowej przedsibiorstwa: 1. Samodzielno prowadzenia gospodarki finansowej - przejawia si w nieingerencji pastwa w suwerenn działalno gospodarcz podmiotu, która pociga za sob odpowiednie skutki finansowe (wiadome ryzyk podjcia działalnoci gospodarczej; teraz pastwo nie moe nakazywa czy rozkazywa podmiotom, ale moe ingerowa, nawet powinno, narzdziami o charakterze ekonomicznym) 2. Równo praw i obowizków finansowych wszystkich podmiotów - zasada ta oznacza równe traktowanie wobec prawa wszystkich przedsibiorstw bez wzgldu na ich i form organizacyjno- prawn. W gospodarce rynkowej nie moe by bowiem przedsibiorstw uprzywilejowanych. Zasada ta przejawia si: w korzystaniu na równych prawach z moliwoci finansowania swojej działalnoci gosp. ; we wywizywaniu si na jednakowych warunkach w obcie publiczno- prawnych 3. Samofinansowanie działalnoci gospodarczej - Okrela, e wydatki pokrywa kade przedsibiorstwo z własnych przychodów. Jest to zasada, która umoliwia pełn realizacj zasady samodzielnoci. Elementem zasady samofinansowania jest wypracowanie zysku, czyli prowadzenie rentownej działalnoci gospodarczej WSKANIK RENTOWNOCI MAJTKU zysk / majtek WSKANIK RENTOWNOCI SPRZEDAY zysk / sprzeda 4. Racjonalne zarzdzanie finansami - Okrela, e w zakresie zarzdzania finansami nie naley zawsze ogranicza si jedynie do maksymalizacji zysku. Max zysku czsto powoduje zaniedbywanie nakładów, które mog przynie efekty w przyszłoci, tj. badanie potrzeb konsumentów, badania popytu rynkowego, nakłady na nowe rozwizania techniczne Strategiczne cele zarzdzania finansami przedsibiorstw Jednym z głównych celów strategicznych firmy jest: maksymalizowanie korzyci przypadajcych udziałowcom firmy, tj. osobom, które ulokowały w niej swoje kapitały w sposób trwały. Zarzdzanie strategiczne to okrelenie sensu działania przedsibiorstwa, a poprzez dokonywanie si cigłych zmian programów i zakresu rodków zmierzania do realizacji okrelonych celów lub utworzenia nowych. Podstawowe cele zarzdzania finansami przedsibiorstwa. Zarzdzanie finansami mona zdefiniowa jako planowanie i kontrolowanie finansów w celu osignicia finansowych celów przedsibiorstwa. Celem zarzdzania finansami przedsibiorstw jest maksymalizacja wartoci rynkowej zgromadzonego w nim kapitału w długim czasie. Konieczne jest tu rozrónienie midzy maksymalizacj bogactwa włacicieli przedsibiorstwa a maksymalizacj zysku. Zarzdzanie finansowe jest to wszystko to co, robi i za co odpowiedzialny jest meneder ds. finansowych. Podstawowym celem jest maksymalizowanie dobrobytu akcjonariuszy. Sformułowanie ogólnego celu zarzdzania finansami firmy nie wyklucza wielu celów odcinkowych. Cele odcinkowe dotycz rónych obszarów finansowych firmy. Tak wic mona mówi o celach zarzdzania kapitałem obrotowym, kształtowania wielkoci i struktury kapitału, planowania finansowego czy celach dokonywanych analiz. Formułowanie tych celów jest uzasadnione, gdy zwykle dziki temu w procesie zarzdzania lepiej dostrzega si i realizuje cel główny. Oprócz ww. celów wyróniamy: cele krótkookresowe i długookresowe. 1

2 Zadania krótkookresowe - s to skonkretyzowane cele jakich osignicia oczekuje przedsibiorstwo w sukcesywnej realizacji celów długookresowych. Zadania krótkookresowe determinuj tempo i moment realizacji celów długookresowych. Cele długookresowe: 1. Poziomowy przyrost sprzeday - cele marketingowe, 2. Nowoczesno produktu - cele innowacyjne, 3. Zyskowno - cele finansowe, 4. Właciwe wykorzystanie zasobów naturalnych, ludzkich, kapitału - cele zaopatrzenia przedsibiorstwa w zasoby. 5. Zwikszenie płacy. Cele krótkookresowe: 1. Przyrost udziału w rynku, 2. Wprowadzenie jednej modyfikacji produktu rocznie, 3. Poprawa zyskownoci o 10% rocznie, 4. Zmniejszenie zakupu surowców, pracowników, 5. Zwikszenie płacy. Funkcje zarzdzania finansami. Zarzdzanie finansami nie moe by widziane jako poszukiwanie i wybór rodków finansujcych działalno przedsibiorstwa w istniejcych warunkach rynkowych. Pełne okrelenie funkcji zarzdzania finansami a cilej zespołu osób odpowiedzialnych za decyzje finansowe przedsibiorstwa obejmuje: 1. Okrelenie spodziewanych kosztów i korzyci wynikajcych z rónych form zaangaowania rodków finansowania przedsibiorstwem tak w wymiarze krótko- jak i długookresowym; 2. Alokacj rodków oraz okrelenie jej kosztów (wybór przedsiwzicia inwestycyjnego); 3. Wybór ródeł finansowania i sposobów wykonywania; 4. Szacowanie oceny przychodów oraz zwizane z ich uzyskaniem ryzyko działalnoci przedsibiorstw. Podstawowe funkcje zarzdzania finansami: 1. kształtowanie poziomu i struktury majtku, stosowanie do wymogów działalnoci operacyjnej i kryteriów efektywnociowych; 2. Okrelenie kierunków i form inwestowania oraz ocena i wybór projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji; 3. Optymalizacja struktury kapitałowej z uwzgldnieniem kosztów pozyskania kapitału i alternatywnych ródeł finansowania (leasing); 4. Szacowanie i ocena przychodów oraz zwizanego z ich uzyskaniem ryzyka z działalnoci przedsibiorstwa; 5. Bieca (ocena) analiza sytuacji majtkowej i finansowej przedsibiorstwa umoliwiajca ocen zdolnoci przebiegu działalnoci operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej z załoeniami, stanowica punkt wyjcia dla podejmowania decyzji rozwojowych; 6. Analiza pozycji rynkowej przedsibiorstwa i ocena wpływu uwarunkowa zewntrznych na decyzje inwestycyjne i finansowe; 7. Formułowanie wniosków dla polityki podziału zysku z uwzgldnieniem celów strategicznych. 2

3 Makroekonomiczne przesłanki decyzji finansowych Do tych uwarunkowa nale: 1. koniunktura gospodarcza, 2. polityka fiskalna i monetarna pastwa, 3. inflacja, 4. interwencjonizm pastwowy. Koniunktura gospodarcza podlega cyklicznym wahaniom, przy czym długo cyklu i ostro waha kształtuje si nieregularnie. Na cykl koniunkturalny składa si okres oywienia gospodarki prowadzcy do jej rozkwitu, po którym zaczynaj si pojawia oznaki kryzysu prowadzcego do przedłuajcej si niekiedy depresji gospodarczej, a dopiero jej przezwycienie umoliwia zapocztkowanie ponownego oywienia ekonomiki. Inflacja - powoduje erozj siły nabywczej pienidza, znajdujc odbicie we wzrocie ogólnego poziomu cen. Wysoki poziom inflacji wpływa na poziom nominalny odsetek od poyczek i kredytów, zagraa deprecjacji realnej wielkoci kapitałów własnych firmy, jej nalenoci i zasobów pieninych. W okresach wysokiej inflacji moe ujawni si okresowy wzrost popytu na produkty firmy, powodowany chci "ucieczki" przez klientów od traccego warto pienidza, szczególnie wówczas gdy stopa procentowa od lokat w bankach nie pokrywa strat siły nabywczej zasobów gotówkowych. Inflacja wpływa na zniekształcenie obrazu rzeczywistego przebiegu realnych procesów gospodarczych ujawnionych w pieninej postaci. Polityka fiskalna - wywiera decydujcy wpływ na sytuacj finansow firmy, przede wszystkim za porednictwem systemu podatkowego, który przyjmuje z reguły znaczn cz przychodów osiganych przez przedsibiorstwo. Wzmoone zapotrzebowanie fiskusa na pienidz objawia si w formie emisji obligacji i bonów skarbowych przy oferowaniu atrakcyjnego oprocentowania. Ogranicza to poda pienidza na inne cele a wic moliwo uzyskania kredytów i poyczek wpływa take przewanie na wzrost ogólnej stopy procentowej a wic kosztów finansowych ponoszonych przez firm. Polityka monetarna -Bank Centralny reguluje popyt i poda stop procentow (niska stopa procentowa to dobrze) Instrumenty zarzdzania finansami. S to szczegółowe techniki, które pozwalaj dostarczy właciwych informacji do zarzdzania firm. Jednym z głównych instrumentów jest rachunkowo, której zadanie polega na rejestrowaniu operacji gospodarczych i na podstawie wyników liczbowych pozwoli uzyska ocen wyników finansowych przedsibiorstwa oraz jego powiza ze wiatem zewntrznym. Rachunkowo zarzdcza to wyszy jakociowo etap dostarczenia właciwych informacji we właciwym czasie właciwym osobom. Obszary zarzdzania finansami przedsibiorstw. Do obszarów zarzdzania finansami przedsibiorstw zaliczamy: 1. Kształtowanie wielkoci i struktury majtku przedsibiorstwa poprzez okrelenie kierunków oraz form inwestowania w powizaniu z realizowan działalnoci operacyjn; 2. Kształtowani struktury kapitałowej poprzez okrelenie sposobów pozyskiwania rodków na finansow działalno operacyjn i inwestycyjn; 3. Kształtowanie relacji midzy struktur majtkow i struktur kapitałow gwarantujcych zachowanie równowagi ekonomiczno-finansowej; 3

4 4. Podział zysku i polityka dywidend w kontekcie relacji zachodzcych miedzy działalnoci biec i działalnoci rozwojow. Rola i znaczenie menedera finansowego dla zarzdzania finansami przedsibiorstw. Menederowi finansowemu powierzone s funkcje zarzdzania finansami w przedsibiorstwie. Meneder odpowiada za prawidłowo i efektywno dokonywanych przez firm operacji finansowych. W tym celu: organizuje i nadzoruje obieg informacji wewntrznej, umoliwiajcej kontrol przebiegu operacji finansowej, sygnalizujcej moliwo wystpowania ewentualnych zagroe i nieprawidłowoci, których usunicie wymaga interwencji oraz ułatwiajcej ocen biecej sytuacji finansowej firmy, przedkłada zarzdowi informacje o sytuacji firmy i jej przewidywanym rozwoju oraz o wynikajcych z tego konsekwencjach dla dalszego kształtowania działalnoci gospodarczej, podejmuje decyzje zwizane z zarzdzaniem finansami, zmierzajce do zapewnienie dopływu niezbdnych kapitałów z zewntrz, przy minimalizacji kosztów finansowych oraz zachowanie naleytej płynnoci finansowej (zdolnoci płatniczej), utrzymuje kontakty z zewntrznymi partnerami firmy, wystpujcymi w charakterze wierzycieli i dłuników, a take z organami skarbowymi w zwizku z wymiarem i regulowaniem podatków, podpisuje umowy kredytowe z bankiem itp. Sprawozdania finansowe jako ródło informacji finansowej przedsibiorstwa. Do podstawowych sprawozda finansowych zaliczamy: Bilans, Rachunek zysków i strat (rachunek wyników) Sprawozdanie z przepływu rodków pieninych. Bilans jednostki gospodarczej jest to dwustronne lub dwuczciowe wartociowe zestawienie wszystkich aktywów (majtek przedsibiorstwa) i pasywów (ródeł finansowania majtku przedsibiorstwa) jednostki gospodarczej sporzdzany na cile okrelony moment bilansowy w okrelonej formie. Kady bilans musi spełnia nastpujce warunki: Musi by opatrzony nazw i numerem statystycznym (REGON), Musi by okrelony moment bilansowy, Informacje o stanie aktywów i pasywów musz by podane w cile okrelonej kolejnoci, zgodnie z przepisami, bo rachunkowoci, Naley wyszczególni nazwy i poda wartoci poszczególnych składników aktywów i pasywów, naley poda take sumy czstkowe składajce si na grupy majtku i kapitału; dane te podawane s na pocztek i koniec okresu, którymi s daty poprzedniego i aktualnego bilansu, Naley wykaza, e zachodzi równowaga bilansowa poprzez podanie sumy bilansowej (ogólnej) zarówno po stronie aktywów jak i pasywów, Musi by podpisany przez osob, której powierzono prowadzenie ksig rachunkowych oraz przez wszystkie osoby, które s uprawnione do zarzdzania jednostk z okreleniem daty złoenia podpisu, która jest jednoczenie dat zakoczenia prac nad bilansem. Prawidłowo sporzdzony bilans powinien charakteryzowa si nastpujcymi cechami: 4

5 Zupełnoci oznacza to, e wykazane w bilansie dane wynikaj ze wszystkich operacji, które wystpiły w danym okresie. Rzetelnoci oznacza to, e wszystkie składniki aktywów i pasywów bilansu powinny by zgodne z rzeczywistym stanem ilociowym i wartoci wyraon w mierniku pieninym, Sprawdzalnoci która polega na tym, e zawarte w nim dane mog by porównywalne pod wzgldem kompletnoci i porównywalnoci ze ródłami ich pochodzenia, Cigłoci polegajc na tym, e bilans zamknicia jednego okresu jest jednoczenie bilansem otwarcia nastpnego okresu. Podstaw sporzdzania bilansu s dane ewidencji ksigowej obejmujce operacje gospodarcze dotyczce okresu sprawozdawczego. Składniki aktywów i pasywów wystpuj w bilansie według rzeczywistego stanu z ostatniego dnia roku obrachunkowego wynikajcego z ewidencji ksigowej uzgodnionej z wynikami inwentaryzacji. AKTYWA ułoone s według rosncej płynnoci składników 1. majtek trwały: wartoci niematerialne i prawne, czyli nabyte przez jednostk prawa majtkowe nadajce si do gospodarczego wykorzystania przez okres, co najmniej 1 roku, a przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do uytkowania przez inne osoby lub firmy na podstawie umowy najmu, rzeczowe składniki majtku trwałego w skład, którego wchodz: rodki trwałe czyli rodki przeznaczone i zdatne do długotrwałego uytkowania przez firm. Zalicza si do nich zarówno rodki własne jak i obce uywane przez jednostk na podstawie umowy najmu, inwestycje rozpoczte - stanowice odpowiednik nakładów, jakie przedsibiorstwo poniosło na tworzenie nowych lub ulepszenie istniejcych rodków trwałych, które nie zostały jeszcze ukoczone i przekazane do uytkowania, finansowy majtek trwały okrelany mianem aktyw finansowych reprezentuje równowarto tej czci majtku jednostki gospodarczej, która została zaangaowana w działalno innych firm i przynosi okrelone efekty, nalenoci długoterminowe s to rodki pienine nalene firmie od innych osób prawnych lub fizycznych za wykonanie usługi bd dostarczone produkty o okresie zwrotu dłuszym ni 1 rok. 2. majtek obrotowy: zapasy s to nabyte lub wytworzone we własnym zakresie składniki majtkowe, które s przeznaczone do zuycia lub dalszej odsprzeday. Zaliczamy do tej grupy zapasy materiałowe, półproduktów i produktów w toku, wyrobów gotowych i towarów, nalenoci i roszczenia, czyli sumy pienine nalene przedsibiorstwu od innych podmiotów za wczeniej wykonane wiadczenia, których termin otrzymania nie jest dłuszy ni 1 rok, papiery wartociowe przeznaczone do obrotu s to akcje i obligacje nabyte w celach handlowych, a take czeki i weksle obce, jeeli s płatne w okresie dłuszym ni 3 miesice od daty ich wystawienia, rodki pienine obejmujce gotówk w kasie i na rachunku bankowym lub w formie lokaty pieninej, czeki i weksle obce, jeeli s one płatne do 3 miesicy od daty wystawienia. 3. rozliczenia midzyokresowe pozwalajce wyeliminowa z kosztów roku obrachunkowego tej czci nakładów ju poniesionych, które przypadaj dopiero na 5

6 rok nastpny. Zaliczamy tutaj midzy innymi: koszty przygotowania nowej produkcji i jej wdroenia, koszty zakupu materiałów, czynsze i dzierawy płatne z góry, ubezpieczenia rzeczowe płatne na pocztku roku, koszty sezonu martwego i opłaty leasingowe. PASYWA ułoone s według wzrastajcej wymagalnoci spłaty ródeł finansowania (kapitałów) 1. kapitał własny stanowicy równowarto składników majtkowych wniesionych na stałe do firmy przez jej właciciela/i oraz wygospodarowanych przez sam firm w toku jej działalnoci w czci zysku. W skład jego wchodz: kapitał podstawowy, który w zalenoci od formy prawnej jednostki gospodarczej przyjmuje nazw w spółce akcyjnej kap. akcyjny, w spółce z o.o. kap. zakładowy, w przedsibiorstwie pastwowym fundusz załoycielski i w spółdzielni fundusz udziałowy, kapitał zapasowy pozyskiwany z nastpujcych ródeł: sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej, odpisów z zysku biecego, z dopłat wspólników itd., kapitał rezerwowy, na który składaj si: zmiany kapitałów na skutek przeszacowania aktywów i pasywów oraz pozostałych rezerw kapitałowych tworzonych głównie z zysku po opodatkowaniu, a przeznaczonych na sfinansowanie cile okrelonych potrzeb jednostki gospodarczej, wynik finansowy nie podzielony obejmujcy dwie pozycje bilansowe: nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych i wynik finansowy netto za rok obrotowy. 2. rezerwy stanowi wykazan w pasywach bilansu równowarto odpisanych w ciar kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych lub obowizkowych obcie wyniku finansowego zabezpiecze kosztów strat i innych obcie, które mog by poniesione w przyszłoci. 3. kapitały obce to kapitały, które zostały wniesione czasowo do firmy przez osoby prawne lub fizyczne: zobowizania długoterminowe, których termin realizacji upływa po okresie dłuszym ni 1 rok od daty sporzdzenia bilansu, zobowizania krótkoterminowe, które powinny by uregulowane przed upływem roku od momentu bilansowego. 4. fundusze specjalne tworzone s na mocy okrelonych przepisów prawnych. S to fundusze wiadcze społecznych słuce finansowaniu działalnoci społecznych słuce finansowaniu działalnoci socjalnej i mieszkaniowej prowadzonej przez jednostk. 5. rozliczenia midzyokresowe bierne kosztów, które s zwizane z tworzeniem rezerw na koszty przyszłych okresów na wydatki, jakie trzeba bdzie ponie z tytułu kosztów, które w całoci lub czci przypadaj na biecy rok obrotowy. Rachunek zysków i strat okrelany take mianem rachunku wyników zawiera informacje o dokonaniach zawiera informacje o dokonaniach firmy, a wic informacje o wysokoci wyników finansowych osignitych w okresie sprawozdawczym. Rachunek tworz 3 podstawowe czci: 1. uzyskane przychody i poniesione koszty, 2. zyski i straty nadzwyczajne, 3. obowizkowe obcienia wyniku finansowego za biecy i poprzedni rok obrotowy. 6

7 Rónica midzy przychodami i kosztami jest wygospodarowanym zyskiem lub strat. Rachunek ten sporzdzany jest we wszystkich przedsibiorstwach bez wzgldu na form organizacyjno-prawn. Rachunek zysków i strat to sprawozdanie, w którym nastpuje rozwinicie wyniku bilansowego, wskazujce na jego ekonomiczn struktur i ródło powstawania. Rachunek wyników prezentuje strumienie finansowe, jednak przy ustalaniu wielkoci przychodów z działalnoci uwzgldnia si zarówno przychody majce pokrycie w otrzymanych od odbiorców rodkach pieninych, jak te przychody oparte na nalenociach. Rachunek zysków i strat przedstawi mona w dwóch formach: dwustronnej tabeli, tzw. Układ sprawozdawczy, polegajcy na tym, e po prawej stronie wykazuje si sumy poszczególnych przychodów i ewentualne zyski nadzwyczajne, a po lewej koszty uzyskania przychodów i ewentualne straty nadzwyczajne. Czstkowe wyniki finansowe (np. zysk lub strata na sprzeday, zysk lub strata na działalnoci operacyjnej), jeli s dodatnie, wykazuje si je po stronie lewej, jeli za ujemne po stronie prawej, jednostronnej tabeli, tzw. Układ drabinkowy, polegajcy na ujciu wielkoci przychodów i kosztów w pozycjach kolejno po sobie nastpujcych, w sposób pozwalajcy na wykazanie czstkowych wyników finansowych. Rachunek wyników moe by sporzdzany w układzie kalkulacyjnym lub porównawczym. Obie te formy róni si midzy sob sposobem ujcia kosztów uzyskania przychodów. W układzie kalkulacyjnym koszty te ujte s według sposobów ich odnoszenia na jednostk produktu (wyrobu, usługi), natomiast w układzie porównawczym według rodzaju zuytych czynników produkcji. Budowa rachunku wyników Dla wikszej przejrzystoci rachunku wyników wprowadzono jednak wiksz liczb sald, co pozwala na szybk orientacj w jego strukturze (łatwiej okreli wówczas faktyczne ródła przychodów i kosztów), ponadto znacznie upraszcza procedury analityczne. Wyróniamy kilka pozycji wynikowych. Wynik ze sprzeday Powstaje wskutek odjcia od właciwych przychodów (powstałych ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, skorygowanych zmian stanu produktów) kosztów wytworzenia produkcji sprzedanej, do których zalicza si m. in. warto sprzedanych towarów i materiałów, zuycie materiałów (energii), ceny obcych usług, amortyzacj, wynagrodzenia dla pracowników, podatki i opłaty. Saldo to ma due znaczenie dla przedsibiorstwa, gdy wskazuje na rentowno jego podstawowej działalnoci. Wynik na działalnoci operacyjnej Poprzedni wynik korygowany jest o saldo, wynikajce z zestawienia pozycji "pozostałe przychody operacyjne" z "pozostałymi kosztami operacyjnymi". W przychody wpisuje si tu m. in. przychody ze sprzeday składników majtku trwałego, otrzymane dotacje, uzyskane odszkodowania, rozwizane rezerwy, czynsze z dzieraw, a po stronie kosztów - warto sprzedanych składników majtku trwałego, utworzone rezerwy, odpisane nalenoci niecigalne, zapłacone odszkodowania, koszty czynszów i dzieraw. Wynik na działalnoci gospodarczej 7

8 Wynik na działalnoci operacyjnej korygowany jest o saldo operacji finansowych - tak powstaje zysk lub strata z działalnoci gospodarczej. Przychody finansowe obejmuj m. in. otrzymane dywidendy (w tym take otrzymane od członków grupy kapitałowej - zarówno podmiotów zalenych, jak i stowarzyszonych), otrzymane odsetki, dodatnie rónice kursowe. Koszty finansowe natomiast obejmuj m. in. odsetki do zapłaty (take na rzecz członków grupy kapitałowej), odpisy aktualizujce warto finansowego majtku trwałego i krótkoterminowych papierów wartociowych oraz ujemne rónice kursowe. Wynik finansowy brutto i netto Poprzedni wynik - na działalnoci gospodarczej - jest korygowany o saldo, bdce skutkiem zdarze nadzwyczajnych. Mamy tu na myli m. in. zdarzenia losowe, rezultaty postpowania układowego (naprawczego) lub zaniechania pewnego rodzaju działalnoci. W ten sposób powstaje wynik finansowy brutto. Po zapłaceniu podatku otrzymujemy natomiast zysk (strat) netto. Sprawozdanie z przepływu rodków pieninych - jest to sprawozdanie przedstawiajce wpływ działa operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych firmy na przepływy rodków pieninych w danym okresie obrachunkowym. Celem tego sprawozdania jest poznanie, jak działania, inwestycyjne i finansowe wpłynły na stan rodków pieninych. Konstrukcja sprawozdania z przepływu rodków pieninych polega na podziale przepływu rodków pieninych według podstawowych sfer działalnoci firmy na: przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej, pod któr kryj si wpływy i wydatki jednostki gospodarczej zwizane z działalnoci podstawow, czyli produkcj, handlem i usługami, przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej, która zwizana jest ze zmianami w majtku trwałym przedsibiorstwa np. nabycie i sprzeda rodków trwałych, gruntów, wartoci niematerialnych i prawnych itd. przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej, która zwizana jest z pozyskiwaniem rodków ze ródeł zewntrznych i ich obsług oraz lokowaniem wolnych rodków pieninych. Sprawozdanie z przepływów pieninych przygotowuje si w oparciu o bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. Informacja dodatkowa- słuy do wyjanienia pewnych szczególnych zjawisk, które miały miejsce w przedsibiorstwie w analizowanym okresie rachunkowym Konstrukcja rachunku przepływów rodków pieninych Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej Wpisuje si tu wynik finansowy netto firmy (a wic zysk lub strat), który nastpnie jest korygowany o szereg pozycji: amortyzacj, saldo wynikajce z rónic kursowych, odsetki i dywidendy (zarówno otrzymane, jak i zapłacone), utworzone rezerwy, podatek dochodowy, wynik ze sprzeday i likwidacji składników działalnoci inwestycyjnej, zmian stanu zapasów, zobowiza, rozlicze midzyokresowych i przychodów przyszłych okresów. W ten sposób uzyskujemy wielko rodków pieninych netto, pochodzcych z działalnoci operacyjnej przedsibiorstwa. Podsumowujc, cash flow na tym poziomie powstaje poprzez odjcie od wpływów pieninych z działalnoci operacyjnej (wielko ta jest zwykle zbliona do zysku operacyjnego) wydatków pieninych z tego tytułu. 8

9 Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej Wielko rodków pieninych netto z działalnoci inwestycyjnej uzyskuje si, sumujc nastpujce pozycje: nabycie lub sprzeda wartoci niematerialnych i prawnych, składników rzeczowego majtku trwałego, akcji, udziałów lub innych papierów wartociowych, udzielone lub zwrócone poyczki, otrzymane lub zwrócone dywidendy i odsetki. Oczywicie, w zalenoci od "kierunku" operacji (kupno-sprzeda) pozycje te przyjmuj wartoci dodatnie lub ujemne. Tak wic cash flow z tytułu inwestycji jest niczym innym, jak saldem przeprowadzanych przez firm w danym okresie operacji, zwizanych z jej składnikami majtkowymi. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej Tu uwzgldnia si szereg operacji finansowych, przeprowadzanych przez przedsibiorstwo w danym okresie obrachunkowym. Chodzi tu m. in. o zacignicie lub spłat kredytów i poyczek, emisj lub wykup obligacji czy innych papierów wartociowych, wypłat dywidendy, płatnoci, wynikajce z umów leasingu finansowego, wpływy z emisji akcji. Sumujc te pozycje (równie z właciwymi znakami) otrzymujemy wielko rodków pieninych netto z działalnoci finansowej. Mówic w skrócie, cash flow z działalnoci finansowej jest saldem operacji finansowych firmy w danym okresie obrachunkowym. Zmiana stanu rodków pieninych netto Wielko ta powstaje poprzez proste zsumowanie pozycji poprzednich: przepływów rodków z działalnoci operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. rodki pienine na pocztek roku obrotowego Tu wpisuje si wielko, wynikajc z rachunku przepływów finansowych, sporzdzonego w roku poprzednim. rodki pienine na koniec roku obrotowego Zmian stanu rodków pieninych netto w danym roku obrachunkowym powiksza si o wielko tych rodków na pocztek roku. W ten sposób otrzymujemy ostateczn pozycj wynikow - stan rodków pieninych na koniec roku obrotowego. 9

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow ROZWIĄZANIE ZADANIA Cash flow A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto 44 II. Korekty o pozycje: -67.Amortyzacja 30 2.Odsetki i udziały w zyskach 8 3.Zmiana

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#&#670-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 2013-01-01-2013-12-31 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Afryka Inaczej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 15/6 została ustanowiona dnia 31 lipca

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM

Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY. REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM Rachunek wyników Wynik finansowy WYNIK FINANSOWY REZULTAT OSIĄGNIĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ ZA DANY OKRES I WYRAśONY W MIERNIKU PIENIĘśNYM KONTO WYNIK FINANSOWY Koszt pozyskania przychodów ze sprzedaŝy produktów

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 6 7 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA A. NOTY OBJANIAJCE NOTY OBJANIAJCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 8 Nota 1 b Ograniczenia w prawach własnoci

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo