Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 08 lutego 2010 do 19 lutego 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 08 lutego 2010 do 19 lutego 2010 r."

Transkrypt

1 Raport NewConnect Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 08 lutego 2010 do 19 lutego 2010 r. Opracowanie: Tomasz Berezowski Certus Capital Raport umieszczono w ebiuletynie NewConnect nr 04/2010

2 W minionych dwóch tygodniach doszło do zmian w zarządach siedmiu spółek. Jak można zaobserwowad łącznie w okresie od do dokonano rotacji personalnych u 21 emitentów, co stanowi nieco ponad 18% wszystkich uczestników rynku NewConnect. Taki bieg wydarzeo głównie można wiązad z okresem podsumowao ubiegłego roku, rozliczaniem zarządów spółek za ich pracę oraz opracowywaniem strategii działania na rok Ponadto patrząc na wyniki za ostatni kwartał 2009, którym poświęciliśmy osobny artykuł w bieżącym wydaniu ebiuletynu można zaryzykowad stwierdzenie, że to jeszcze nie koniec takich decyzji. Poniżej prezentujemy wykaz roszad na najwyższych szczeblach notowanych spółek, które miały miejsce w opisywanym okresie: EM Lab S.A. Spółka poinformowała o zmianach w zarządzie spółki zależnej Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o.. Były zarząd składał się z dwóch członków, których funkcję pełnili Pan Christian Tiedemann oraz Pani Barbara Berkan. Nowym Członkiem Zarządu został Pan Jarosław Wiewiórski, natomiast na stanowisko prokurenta została powołana Pani Edyta Gurazdowska. Grupa PSW Holding S.A. - NWZA podjęło uchwały o odwołaniu Pana Bartłomieja Matusiaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz o powołaniu na jego miejsce Pana Marcina Wojcieszuka. Lokaty Budowlane S.A. - Nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Edward Szczytowski, natomiast na stanowisko V-ce Przewodniczącego wybrano Pana Wojciecha Połed. Mera Schody S.A. - Z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Daniel Kordel. Nicolas Games S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) podjęło uchwałę o odwołaniu Pana Leszka Stypułkowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki oraz o powołaniu Pana Grzegorza Drozdowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto Pan Miłosz Sabuda zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w konsekwencji NWZA podjęło uchwałę o powołaniu na jego miejsce Pana Mikołaja Majki. Waspol S.A. - Nowym Prezesem Zarządu został Pan Paweł Wyszyoski (były V-ce Prezes), z kolei nowym V-ce Prezesem został Pan Jan Wyszyoski (były Prezes). Ponadto Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o zmianie liczby Członków Zarządu na trzech i jako trzeciego Członka Zarządu powołała Panią Agnieszkę Fijałkowską. ViaGuara S.A. NWZA uchwałą podjęło decyzję o powołaniu w skład Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława Jarmułę. O zdarzeniach istotnych dla emitentów z punktu widzenia przyszłych wyników finansowych poinformowały: Atlantis Energy S.A. - Celem zwiększenia płynności obrotu akcji, Emitent zwolnił częściowo akcjonariusza Investment Friends Energy S.A. ze zobowiązania dotyczącego zakazu zbywania posiadanych przez niego akcji spółki. Zwolnienie dotyczy akcji Emitenta. 2 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

3 Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. - Emitent zawarł istotną umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Białymstoku na wykonanie modernizacji Systemu Sterowania i Nadzoru " Ciepłowni Zachód". Termin koocowy realizacji to 20 październik 2010, a wartośd umowy netto 1,42 mln PLN. BGS Energy Plus a.s. - Zarząd podjął decyzję o założeniu firmy BGS Solar sro, która przygotowuje projekt pierwszej stacji fotowoltaicznej w ramach działalności grupy. Produkcja energii planowana jest na lato 2010 roku. Carbon Design S.A. - Do znaczących akcjonariuszy Spółki wpłynęła propozycja inwestycyjna. Reprezentanci inwestora wyrazili chęd objęcia akcji nowej emisji Carbon Design S.A. W wyniku ich objęcia nowy inwestor zamierza osiągnąd ponad 50% akcji/głosów Spółki. Eko Export S.A. - Spółka otrzymała od partnera amerykaoskiego zamówienie na mikrosfery na II kwartał 2010 roku o wartości 1,15 mln EUR. Ekopol Górnośląski Holding S.A. - W ramach realizacji projektu "Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji paliw w woj. śląskim" została zawarta umowa posadowienia i obsługi paliwowo-logistycznej mikrostacji paliw w miejscowości Ruda Śląska. Łączna wartośd zawartego kontraktu wynosi 2,75 mln PLN netto. - Zarząd informuje, iż realizując projekt "Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w zakresie dystrybucji paliw w spółce Ekopol Górnośląski Holding SA" zawarł umowę obsługi paliwowo-logistycznej mikrostacji paliw. Łączna wartośd zawartego kontraktu wynosi 3,1 mln PLN netto. Elektromont S.A. - Spółka otrzymała od Polkomtel S.A. podpisane umowy na wykonanie pasywnej części traktu światłowodowego w Kielcach.Łączna wartośd umów to 0,53 mln PLN netto, zaś ermin realizacji to 15 czerwca 2010 roku. Euroimplant S.A. - Został zatwierdzony projekt budowlany i Spółka otrzymała pozwolenia m.in. na budowę budynku laboratoryjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Emitenta oraz ze środków unijnych pozyskanych w ramach programu "Innowacyjna Gospodarka". - w dniu r. rozpoczął procedurę konkursową na wybór Generalnego Wykonawcy dla projektu "Biotechnologiczny budynek laboratoryjny Euroimplant S.A." Fast Finance S.A. - Spółka otrzymała potwierdzenie o pomyślnym przeprowadzeniu emisji obligacji spółki Fast Finance S.A.. Wartośd wyemitowanych obligacji wynosi 2 mln PLN, a warunki emisji nie 3 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

4 odbiegają od przyjętych standardów rynkowych w tym zakresie. Pozyskane środki Spółka planuje przeznaczyd na zakup kolejnych pakietów wierzytelności. GoAdvisers S.A. - Powołana została spółka zależna - GoAdvisers Seed Capital sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w której GoAdvisers S.A. objęło 100% udziałów. Spółka zależna będzie działad w charakterze funduszu kapitału zalążkowego, a przedmiot jej działalności będzie obejmował m.in. doradztwo w zakresie inicjowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonywanie inwestycji w nowopowstałe przedsiębiorstwa charakteryzujące się bardzo wysokim potencjałem rozwoju. - Emitent poinformował o podjęciu przez Zarząd uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z ,20 PLN do kwoty ,20 PLN. Inteliwise S.A. - Sąd zarejestrował zmiany statutu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z PLN do ,50 PLN. Krynicki Recykling S.A. - Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził wniosek Spółki o umorzeniu części kwoty pożyczki udzielonej w wysokości 3,95 mln PLN. Kwota umorzenia wynosi 1,16 mln PLN. Lokaty Budowlane S.A. - Zarząd Spółki zawiadomił o zamiarze połączenia ze Spółką Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o., które ma nastąpid przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Spółkę Lokaty Budowlane S.A. MakoLab S.A. - Spółka wraz z EC1 Fundacja Łódzka zawiązały A0 Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi. Przedmiotem działalności nowopowstałej Spółki jest realizacja projektu internetowego, co jest ściśle związane z elementem rozszerzenia działalności Emitenta, która ma polegad na angażowaniu się w perspektywiczne przedsięwzięcia internetowe. - Spółka nabyła 75% udziałów w spółce Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o. za łączną kwotę złotych. - Emitent otrzymał informację, iż wniosek o dofinansowanie projektu "Podniesienie kompetencji Kapitału Ludzkiego MakoLab S.A. drogą do wzrostu konkurencyjności" otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i został wpisany na listę rankingową i otrzymał rekomendację Komisji Konkursowej do przyznania dofinansowania. Całkowita wartośd projektu wynosi 1,78 mln PLN, a kwota dofinansowania to 1,26 mln PLN. Microtech International S.A. - Nastąpiła korekta prognozy wyników finansowych na 2009 r. Przychody netto ze sprzedaży przedstawione w Dokumencie Informacyjnym wynosiły 13,70 mln PLN (wykonano 12,85 mln PLN), a zysk netto 0,53 mln PLN (wykonano 0,36 mln PLN). 4 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

5 Mineral Midrange S.A. - Spółka w ramach realizacji Programu Pracowniczego skupu akcji własnych w dniach 8 19 luty 2010 roku dokonała skupu kolejnych sztuki akcji, co stanowi niespełena 0,17% wszystkich akcji spółki. Skup rozpoczął się w dniu 24 września 2009 roku i od tego czasu Spółka nabyła łącznie sztuk akcji własnych, które stanowią blisko 0,65% kapitału zakładowego Spółki. Będzie on prowadzony nie dłużej niż do dnia 16 marca 2010 roku. Nicolas Games S.A. - na mocy postanowienia Sądu zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty PLN do PLN. Orzeł S. A. - Emitent podpisał porozumienie w przedmiocie zakupu od osoby fizycznej nieruchomości położonej w Poniatowej celem rozpoczęcia budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego. Cenę zakupu przedmiotowej nieruchomości na kwotę 3,20 mln PLN. Photon Energy A.S. - Zarząd poinformował, że Sąd Miejski w Pradze zarejestrował nową Spółkę zależną - Import sro Photon, w której Emitent posiada 100% udziałów (kapitał zakładowy CZK). - Spółka zależna Photon Engineering podpisała umowę na budowę instalacji fotowoltaicznych. Całkowita wartośd umowy to 59,5 mln CZK (ok. 9,24 mln PLN). Positive Advisory S.A. - Zarząd Spółki poinformował, iż ze względu na kluczową role Pani Moniki Reszki i Pana Daniela Stalmacha dla przychodów i rozwoju Spółki, Zarząd podjął uchwałę o próbie ponownego nawiązania współpracy z w/w osobami. Pragma Inkaso S.A. - Sąd Rejonowy w Gliwicach dokonał wpisu dotyczącego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z PLN do kwoty PLN. Read-Gene S.A. - Spóła podpisała umowę kredytową z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. na udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2,73 mln PLN, który jest przeznaczony na budowę oraz wyposażenie centrum badawczo - rozwojowego genetycznych badao nowotworów złośliwych. Rodan Systems S.A. - Emitent podpisał z Urzędami Miast Częstochowy i Katowic umowy na usługi konserwacji i wsparcia systemu OfficeObjects DocMan. Okres trwania umów to do , a ich łączna wartośd wynosi 0,33 mln PLN brutto. - Spółka podpisała z Gminą Miasta Gdaoska umowę na roczne usługi konserwacji systemów OfficeObjects DocMan i OfficeObjects e-forms. Wartośd umowy wynosi 0,2 mln PLN brutto. Ruch Chorzów S.A. - Opublikowano korektę prognozy wyników finansowych na 2009 rok przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii G i H do obrotu 5 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

6 na rynku NewConnect. Prognozowane przychody ze sprzedaży wyniosły 13,14 mln PLN - osiągnięto 12,30 mln PLN. Natomiast prognozowany zysk netto wynosił 0,66 mln PLN, natomiast zrealizowano stratę na poziomie 1,54 mln PLN. Stark Development S.A. - Spółka zawarła Aneks do umowy zakupu akcji z dnia r., której przedmiotem był zakup akcji spółki Fon Ecology S.A. z siedzibą w Płocku za łączną cenę 0,42 mln PLN. Zgodnie z postanowieniami Aneksu obecnie przedmiotem umowy jest akcji spółki Fon Ecology S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł których cenę strony ustaliły w wysokości 0,42 za jedną akcję, tj. za łączną cenę 0,42 mln PLN. - Spółka zawarła umowę zakupu akcji o wartości nominalnej 0,01 zł spółki Atlantis Energy S.A. za cenę 1,40 zł każdą akcję tj. za łączną kwotę 0,42 mln PLN. Inwestycja ta ma charakter długoterminowy. Urlopy.pl S.A. - Spółka poinformowała o podpisaniu umowy franczyzowej z Travel & Finance Services z siedzibą w Warszawie. Wealth Bay S.A. - Spółka stała się właścicielem budynku, w którym mieści się m.in. obecna siedziba Emitenta. Wrocławski Dom Maklerski S.A. - Zarząd Spółki poinformował, iż spółki Black Pearl Capital S.A., Totmes Fund S.A. oraz BIO- MED Capital S.A., zawarły porozumienie inwestycyjne określające warunki połączenia wyżej wymienionych spółek. - Spółka Privilege Capital Management S.A. zawiązała spółkę akcyjną pod nazwą ASTORIA Capital S.A., która będzie prowadzid działalnośd jako fundusz typu private equity o charakterze ogólno branżowym, który inwestował będzie głównie w spółki rentowne, charakteryzujące się stabilną pozycją rynkową, które po dokapitalizowaniu w krótkim czasie są w stanie znacząco powiększyd generowane wyniki finansowe. Vedia S.A. - Spółka otrzymała od sześciu obligatariuszy obligacji zamiennych serii B oświadczenia i dyspozycje zamiany obligacji serii B na akcje serii C. Victoria AOC S.A. - Spółka informuje o prowadzeniu intensywnych działao mających na celu ostateczne wypracowanie nowej strategii Spółki. Ma ona zostad podana do publicznej wiadomości w terminie najbliższych dwóch tygodni. - Emitent informuje o prowadzeniu intensywnych rozmów w celu sprzedaży specjalistycznych systemów informatycznych stworzonych przez Spółkę do obsługi funduszy inwestycyjnych. W ocenie Zarządu Spółki kwota pozyskana w wyniku sprzedaży systemów informatycznych będzie wynosid łącznie około 10 mln PLN. 6 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

7 Virtual Vision S.A. - Zarząd Spółki otrzymał od VAP Video Art Production GmbH (większościowego akcjonariusza Emitenta) informację, o zawarciu w ramach realizacji koprodukcji filmu animowanego SGI pt. BUG MULDOON umowy z MAGMA EUROPEAN SCRIPTING HOUSE LTD (MAGMA FILMS). Minione dwa tygodnie obfitowały w liczne komunikaty płynące ze spółek notowanych na NewConnect. Poza zmianami na szczeblach decyzyjnych oraz obowiązkiem publikowania raportów za IVQ 2009 roku dotyczyły one głównie posunięd inwestycyjnych - m.in. zawieranie nowych umów, zawiązywanie spółek celowych (SPV) oraz przeprowadzenie fuzji, a także w przypadku kilku Emitentów podwyższenia poziomu kapitałów własnych. Biorąc pod uwagę wpływ bądź co bądź raportów okresowych na zachowanie się spółek z ASO, fakt, iż niebawem doczekamy się okresu publikacji najważniejszych, rocznych sprawozdao finansowych możemy spokojnie powiedzied, że najciekawsze jeszcze przed nami. Tomasz Berezowski, Certus Capital 7 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 2 Wybrane informacje finansowe... 3 Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 11 lit. a) Statutu mbanku S.A. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 11 lit. a) Statutu mbanku S.A. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 Na podstawie 1 lit. a) Statutu uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008

GRUPA LOTOS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY LOTOS S.A. ZA ROK 2008 GRUPA LOTOS S.A. WSTĘP... 4 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE LOTOS S.A... 4 1.1 STRUKTURA GRUPY LOTOS S.A. ORAZ INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)... 5 1.2 ZMIANY WŁASNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Załączony raport został zatwierdzony przez: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo