Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 22-mar-2010 do 01-kwi-2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 22-mar-2010 do 01-kwi-2010 r."

Transkrypt

1 Raport NewConnect Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 22-mar-2010 do 01-kwi-2010 r. Opracowanie: Tomasz Berezowski Certus Capital Raport umieszczono w ebiuletynie NewConnect nr 07/2010

2 W minionych dwóch tygodniach dokonały się zmiany na szczeblach nadzorczych i zarządzających w 9 spółkach notowanych na rynku NewConnect. Pojawiło się też wiele informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i kilka kolejnych raportów rocznych za Poniżej prezentujemy pełny wykaz zmian na najważniejszych stanowiskach notowanych spółek, które miały miejsce w okresie od 22 marca do 01 kwietnia 2010 r.: Cerabud S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało następujących członków Rady nadzorczej - Jakuba Gawrona, Renatę Stępniewską, Danuty Mitrowskiej. Równocześnie w ich miejsce NWZ powołało do niej Pana Mirosława Gałamona, Pana Bogdana Lecha i Panią Monikę Mitrowską. Domzdrowia.pl S.A. - Zarząd otrzymał rezygnację Pani Magdaleny Małej z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ECM S.A. - Rada Nadzorcza uzupełniła skład do wymaganych pięciu członków powołując do Rady Pana Marka Wesołowskiego oraz Panią Ewę Piotrowską. Ponadto Rada Nadzorcza ECM S.A. powołała na stanowisko Członka Zarządu Pana Wojciecha Sierkę. Euroimplant S.A. W związku ze złożeniem rezygnacji przez Panią Hannę Kisielioską, Panią Iwonę Grabską-Liberek oraz Panią Katarzynę Grabską, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Panów: Jana Szewczaka, Łukasza Foltyna oraz Andrzeja Przewoźnika. InBook S.A. - Zarząd Spółki otrzymał informację od Pana Mariusza Biernackiego o rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. Index Copernicus International S.A. - Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Mirosława Reka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Ponadto Zarząd ICI ustanowił Pana Jana Wójcika prokurentem ICI. Udzielona prokura ma charakter prokury samoistnej. Organic Farma Zdrowia S.A. Na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji powołani zostali: Pani Hanna Karwat-Ratajczak, Pan Dariusz Zielioski, Pan Michał Dąbrowski oraz Panowie Robert Więcławski i Wojciech Matusiak. R&C Union S.A. - Pan Przemysław Łapioski złożył rezygnację z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Urlopy S.A. - Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Mariannę Patrowicz na stanowisko Członka Zarządu Spółki. W opisywanym okresie pojawiły się informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. A poinformowały o tym m.in.: Cerabud S.A. - Zarząd podał do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 28 marca 2010 roku. NWZ podjęło m.in. uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Spółki Cerabud S.A. do obrotu na rynku regulowanym. Euroimplant S.A. - Zarząd przekazał treśd uchwał podjętych przez NWZ z dnia 22 marca 2010 roku., które dotyczą m.in. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z prawem poboru w ramach oferty publicznej (planowane rozwodnienie akcji ma wynieśd 50%), udzielenia upoważnienia Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 2 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

3 docelowego oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A, C i D do obrotu na rynku regulowanym. Grupa Prawno-Finansowa Causa S.A. - Zarząd spółki podał do publicznej wiadomości treśd uchwał podjętych przez NWZ Spółki. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki w stosunku 1/10 oraz uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru (planowane rozwodnienie akcji ma wynieśd 50%). Grupa PSW Holding S.A. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzieo 10 maja 2010 r. Jednym z głównych punktów obrad będzie podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w zakresie wynikającym z dokonania asymilacji akcji i podziału akcji (Splitu). Hydrapres S.A. - Zarząd podał do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 25 marca 2010 roku. Głównymi punktami obrad było m.in. podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. LUG S.A. - Zarząd Spółki przekazał treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które dotyczą m.in. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z prawem poboru, w ramach subskrypcji zamkniętej (planowane rozwodnienie akcji ma wynieśd 25%). Suntech S.A. - Zarząd Spółki zwołuje na dzieo 20 kwietnia 2010 roku NWZ. Głównym punktem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Trans Polonia S.A. - Zarząd poinformował o zwołaniu ZWZ na dzieo 23 kwietnia 2010 r., na którym jednym z głównych punktów obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii D (oferta publiczna) z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru (planowane rozwodnienie akcji ma wynieśd 9,9%). Virtual Vision S.A. - Zarząd Spółki przekazał treśd uchwał podjętych przez NWZ, które odbyło się w dniu 24 marca 2010 r. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru i zaoferowania ich określonym nabywcom oraz wyrażenia zgody na wzajemne potrącenie wierzytelności (planowane rozwodnienie akcji ma wynieśd 88,68%). Wadex S.A. - Zarząd zwołuje WZ na dzieo 27 kwietnia 2010 roku. Jednym z głównych punktów obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (planowane rozwodnienie akcji ma wynieśd 33,33%). Wrocławski Dom Maklerski S.A. Zarząd ogłosił zwołanie NWZ na dzieo 30 kwietnia 2010 roku. Głosowaniu zostanie poddane podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej i wyłączenia prawa poboru (planowane rozwodnienie akcji ma wynieśd 4,97%). O zdarzeniach istotnych dla emitentów oraz z punktu widzenia przyszłych wyników finansowych poinformowały m.in.: 3 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

4 Agroma S.A marzec 2010 r. był pierwszym dniem notowao Spółki na NewConnect. Kurs odniesienia na ten dzieo dla akcji spółki wyniósł 0,20 zł. Kurs zamknięcia wyniósł 0,4 zł. Astro S.A. - W dniu 29 marca 2010 r., na mocy Uchwały nr 282/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect wprowadzono akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Ponadto Zarząd złożył na GPW wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A na rynku NewConnect na dzieo 08 kwietnia 2010 roku. Raport roczny Spółki za 2009 r. zostanie opublikowany 17 maja 2010 r. Atlantis Energy S.A. Spółka opublikowała raport roczny za 2009 rok, z którego wynika, iż wypracowała ona przychody na poziomie zł i odnotowała zysk netto w kwocie zł. Bio Inventions S.A. - W dniu 19 marca 2010 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw do akcji serii C oraz akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja. Black Pearl Capital S.A marzec 2010 r. był pierwszym dniem notowao Spółki na NewConnect. Kurs odniesienia na ten dzieo dla akcji spółki wyniósł 0,40 zł s. B/ 0,50 zł s. C. Kurs zamknięcia wyniósł 0,42 zł. Divicom S.A. - Została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Spółką a PC GUARD S.A. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez PC GUARD S.A. oprocentowanej pożyczki pieniężnej w wysokości 1,2 mln zł. Eko Export S.A. - W dniach 22 i 23 marca odbyło się spotkanie z Partnerami zainteresowanymi dostawami mikrosfery, produkowanej przez Spółkę z przeznaczeniem dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej. W trakcie spotkania, Partnerzy określili też przyszłe, potencjalne miejsca realizacji dostaw. Oprócz dostaw do krajów Zatoki Perskiej, mikrosfera będzie dostarczana do Afryki Zachodniej, krajów leżących w basenie Morza Śródziemnego i Norwegii - zawsze przez port w Amsterdamie. Elektromont S.A. - Spółka otrzymała od Skanska S.A. podpisaną umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych w nowo budowanym Centrum Handlowym TURAWA w Opolu. Wartośd umowy wynosi 6,35 mln zł, a termin realizacji umowy roku. Euroimplant S.A. - Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na poziomie 0,19 zł za jedną akcję. Ponadto Zarząd zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Przedmiotem umowy jest udzielenie przez PARP dofinansowania ze środków publicznych na realizację projektu "Laboratoria Euroimplant na kwotę do maksymalnej wysokości 21,1 mln zł, co stanowi 59,85% kwoty nakładów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wynoszących 43,1 mln zł. Fast Finance S.A. - Zarząd GPW podjął uchwałę nr 265/2010, na mocy której podjął decyzję o wykluczeniu z dniem 30 marca 2010 r. akcji spółki Fast Finance S.A. z obrotu na rynku NewConnect. Decyzja ta związana jest z przejściem Spółki Fast Finance S.A. na rynek regulowany GPW. Ponadto Zarząd GPW podjął uchwałę nr 266/2010 i 267/2010 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia z dniem 30 marca 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW następujących akcji Fast Finance S.A akcji serii B oraz akcji serii C. 4 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

5 Finhouse S.A. Do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda. HMSG S.A. - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 268/2010 postanowił wprowadzid do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji na okaziciela spółki o wartości nominalnej 0,01 zł. Hotblok S.A. Zarząd podpisał umowę współpracy handlowej w trybie korespondencyjnym z firmą Vividus Tech s.r.o. z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska. Przedmiotem umowy jest nawiązanie między stronami współpracy w zakresie sprzedaży pośredniej i bezpośredniej, reklamy i promocji elementów "Systemu HOTBLOK" na terenie Czech. Infinty S.A. - Zarząd powziął informację o uzyskaniu dostępu do systemu przekazywania raportów bieżących i okresowych EBI, na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Invest Remex S.A. - Zarząd poinformował o wyborze Spółki na wykonawcę ekranów akustycznych od firmy Strabag. Wartośd robót będących przedmiotem wykonania to 5,57 mln zł. Termin realizacji zadania: rozpoczęcie kwiecieo - zakooczenie październik Ponadto zawarta została umowa pomiędzy Invest Remex S.A. a Budimex S.A. Przedmiotem umowy jest wykonanie ekranów akustycznych dla zadania - Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59. Wartośd robót będących przedmiotem wykonania to 6,9 mln zł. Lauren Peso Polska S.A. - Zarząd GPW uchwałą nr 292/2010 z dnia 31 marca 2010 r. postanowił wprowadzid do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcji zwykłych na okaziciela spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda. LST Capital S.A. - Zawiązana została FASHION COLLECTION S.A., w której LST Capital S.A. posiada 100% akcji/głosów na WZ). Spółkę zawiązano celem wprowadzenia jej akcji do obrotu na rynek NewConnect. Ponadto zawiązane zostały spółki INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. (60% akcji/głosów na WZ) oraz SUNSHINE GARDEN S.A. (60% akcji/głosów na WZ). Prócz tego, zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółki, Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii G na poziomie 1,40 zł za jedną akcję. Maximus S.A. - W dniu 24 marca 2010 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). Natomiast w dniu 22 marca 2010 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nicolas Games S.A. - Zarząd podpisał z firmą The Games Company AG porozumienie określające warunki dystrybucji pierwszej gry z Uniwesum Afterfall na terenie Europy z wyłączeniem terytoriów Polski, Rosji oraz Czech. Orzeł S.A. - Zarząd podjął uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela Serii A o wartości do 9 mln zł. Obligacje będą zabezpieczone, zostaną zaoferowane w ramach emisji prywatnej i będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst. Ponadto Zarząd poinformował o zakooczeniu subskrypcji akcji serii C. Północ Nieruchomości S.A. - Spółka opublikowała raport roczny za 2009 rok, z którego wynika, iż wypracowała ona przychody na poziomie 3,3 mln zł i odnotowała stratę netto w kwocie 0,5 mln zł. 5 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

6 Ruch Chorzów S.A. - Zarząd Spółki otrzymał podpisaną umowę pożyczki, na podstawie której otrzymał pożyczkę pieniężną w kwocie 2,49 mln zł. Umowa została zawarta do r. Promet S.A marzec 2010 r. był pierwszym dniem notowao Spółki na NewConnect. Kurs odniesienia na ten dzieo dla akcji spółki wyniósł 3,50 zł. Kurs zamknięcia wyniósł 6,30 zł. Telestrada S.A. - Zarząd przekazał do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych spółki za rok 2010, z której wynika, iż planowane jest wypracowanie przychodów grupy na poziomie 22 mln zł, i zysku netto grupy 2,5 mln zł. Wadex S.A. Spółka opublikowała raport roczny za 2009 rok, z którego wynika, iż wypracowała ona przychody na poziomie 19,9 mln zł i odnotowała zysk netto w kwocie 3,5 mln zł. Podsumowując, w minionych dwóch tygodniach mogliśmy obserwowad kolejne, tym razem trzy debiuty na rynku NewConnect (Agroma S.A., Promet S.A. oraz Black Pearl Capital S.A. przyp.). Jeszcze dobrze inwestorzy po nich nie ochłonęli a już możemy przeczytad o kolejnych, które są w planach. Mogliśmy także zapoznad się z wynikami za 2009 rok spółek Wadex S.A., Północ Nieruchomości S.A. oraz Atlantis Energy S.A. oraz poczytad o ciekawych umowach zawieranych w tym czasie przez spółki notowane w ASO. Tomasz Berezowski Certus Capital 6 Certus Capital - Partner merytoryczny ebiuletynu NewConnect

Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 08 lutego 2010 do 19 lutego 2010 r.

Raport NewConnect. Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 08 lutego 2010 do 19 lutego 2010 r. Raport NewConnect Z ŻYCIA SPÓŁEK Za okres od 08 lutego 2010 do 19 lutego 2010 r. Opracowanie: Tomasz Berezowski Certus Capital Raport umieszczono w ebiuletynie NewConnect nr 04/2010 W minionych dwóch tygodniach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7

Grupa Kapitałowa Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7 Grupa Kapitałowa Columbus Capital S.A. 40-005 Katowice ul. Moniuszki 7 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Columbus Capital S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORTY EBI. Warszawa, 20 stycznia 2015 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORTY EBI. Warszawa, 20 stycznia 2015 roku SA RAPORTY EBI Warszawa, 20 stycznia 2015 roku 2 / 56 Numer 3/2015 data dodania 2015-01-20 17:52:26 Powołanie członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki informuje, iż w związku z zakończeniem

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013. 3 4 dr

Spis treści. List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013. 3 4 dr Raport roczny Grupy APS Energia 2014 Spis treści List Prezesa Zarządu APS Energia SA Informacje finansowe Grupy APS Energia za rok 2014 i 2013 Wprowadzenie Podsumowanie 2014 roku Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Bloober Team SA Sporządzony w związku z : zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu: 436.510 Akcji serii D, Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2013 31.12.2013 1 I. Stan prawny i władze Spółki: Pełna nazwa podmiotu: PC Guard Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Jasielska 16,

Bardziej szczegółowo

TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r.

TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r. TIM SA 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 Siechnice, kwiecień 2009 r. Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo