Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy kodeks postępowania cywilnego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy kodeks postępowania cywilnego."

Transkrypt

1 30 czerwca 2014 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy kodeks postępowania cywilnego. Wprowadzenie 10 czerwca 2014 r., po rozpatrzeniu poprawek Senatu, Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy kodeks postępowania cywilnego ( Nowelizacja ). Prezydent podpisał już Nowelizację (30 czerwca 2014 r.). Nowe przepisy wejdą w życie w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Nowelizacja wprowadza nowe instytucje do polskiego prawa konkurencji, jak np. możliwość nakładania kar pieniężnych na osoby fizyczne, dwuetapowe postępowania w sprawach z zakresu kontroli koncentracji, leniency plus, dobrowolne poddanie się karze, czy środki zaradcze. Ponadto, istotne zmiany zostaną wprowadzone do obowiązujących aktualnie przepisów ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Ustawa ). Wreszcie, Nowelizacja doprecyzowuje niektóre przepisy Ustawy w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, które powstały w praktyce ich stosowania. Spis treści Wprowadzenie... 1 Kontrola koncentracji... 1 Kontrola i przeszukanie... 2 Leniency, leniency plus oraz dobrowolne poddanie się karze... 4 Środki zaradcze... 5 Kary... 6 Ochrona konsumentów... 7 Pozostałe zmiany... 7 Komentarz... 8 Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z nich. Kontrola koncentracji Do najistotniejszych zmian w przepisach dotyczących kontroli koncentracji należy zaliczyć: Nieuwzględnianie obrotu grupy kapitałowej zbywcy przy koncentracjach polegających na przejęciu kontroli lub nabyciu części mienia. Zmiana pozwoli na zmniejszenie liczby koncentracji zgłaszanych UOKiK, a jednocześnie na ściślejszą harmonizację polskich przepisów z unijnymi. Wyłączenie spod kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( UOKiK ) koncentracji polegających na połączeniu przedsiębiorców lub utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy (joint venture), jeśli obrót żadnego z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji nie przekroczył na terytorium RP 10 mln euro w żadnym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Dotychczas z tego wyłączenia można było skorzystać jedynie w przypadku koncentracji polegającej na przejęciu kontroli. Zmiana pozwoli na uniknięcie obowiązku zgłaszania Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 1

2 wielu koncentracji niewywołujących wpływu na terytorium Polski, a jednocześnie na harmonizację polskich przepisów z unijnymi. Doprecyzowanie, że w przypadku koncentracji polegającej na przejęciu kontroli i nabyciu części mienia z wyłączenia można skorzystać, jeśli obrót osiągnięty na terytorium RP łącznie przez przedsiębiorców przejmowanych i nabywane mienie nie przekroczył progu 10 mln euro. Równocześnie wskazano, że w przypadku przejęcia kontroli lub nabycia części mienia od przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej w szeregu koncentracji dokonanych w okresie dwóch lat, należy wziąć pod uwagę łączny obrót przedsiębiorców przejmowanych i nabywanego mienia. Celem zmiany jest wyeliminowanie obchodzenia przepisów poprzez dzielenie transakcji na mniejsze części, które pojedynczo, ze względu na niewielki obrót, nie podlegają zgłoszeniu UOKiK. Wprowadzenie dwuetapowych postępowań w sprawach z zakresu kontroli koncentracji. Zgodnie z Nowelizacją, zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji, które nie będą wywierać istotnego wpływu na stan konkurencji, rozpatrywane będą w terminie 1 miesiąca tj. dwukrotnie krótszym niż obecny termin ustawowy. Jednocześnie w sprawach: (i) szczególnie skomplikowanych, (ii) co do których z informacji zawartych w zgłoszeniu wynika, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub (iii) wymagających przeprowadzenia badania rynku, UOKiK będzie uprawniony do wydania niezaskarżalnego postanowienia o przedłużeniu terminu na zakończenie sprawy o kolejne 4 miesiące. Wprowadzenie dwuetapowego postępowania wzorowane jest na rozwiązaniach obowiązujących w prawie unijnym oraz w wielu Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. Wprowadzenie instytucji zastrzeżeń do planowanej koncentracji (ang. statement of objections). Pozwoli to przedsiębiorcy na wcześniejsze poznanie stanowiska UOKiK i tym samym da możliwość zaproponowania modyfikacji planowanej koncentracji tak, by była zgodna z prawem konkurencji. W praktyce zastrzeżenia będą stanowić etap poprzedzający przedstawienie warunków. Możliwość utajnienia na wniosek przedsiębiorcy terminu na spełnienie warunku, w przypadku wydania przez UOKiK decyzji warunkowej. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której - jeśli warunkiem nałożonym przez UOKiK jest sprzedaż aktywów - wiedza potencjalnych nabywców o terminie obowiązkowego spełnienia warunków wzmacnia ich pozycję negocjacyjną. Kontrola i przeszukanie Nowelizacja wprowadza szereg zmian w zakresie kontroli i przeszukania, w tym w szczególności rozdzielenie kontroli od przeszukania, doprecyzowanie praw i obowiązków kontrolowanych i kontrolujących oraz doprecyzowanie Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 2

3 przepisów o karach pieniężnych za brak współdziałania w toku kontroli. Najważniejsze zmiany przepisów w zakresie kontroli i przeszukania to: Rozdzielenie kontroli od przeszukania, które ma na celu przede wszystkim przyspieszenie i usprawnienie stosowania obu narzędzi. Uszczegółowienie uprawnień UOKiK dotyczących żądania dostępu do akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju nośników, poprzez wyraźne wskazanie możliwości żądania udostępnienia poczty elektronicznej oraz wszelkich nośników i urządzeń z danymi informatycznymi, w tym także będących własnością innego podmiotu niż kontrolowany. Wskazano również jednoznacznie, że kontrolujący ma prawo kopiować informacje zawarte na informatycznych nośnikach danych. Wprowadzenie w odniesieniu do przeszukania odesłania do konkretnych przepisów kodeksu postępowania karnego, które będą miały zastosowanie do tej instytucji. Dotyczy to przepisów dotyczących zasad postępowania ze znalezionymi w toku przeszukania dokumentami zawierającymi tajemnice prawnie chronione. W odniesieniu do tajemnicy pomocy prawnej (ang. legal professional privilege) uznano, że wystarczające będzie odesłanie do przepisów kodeksu postępowania karnego o tajemnicy obrończej. Przeszukanie będzie mogło być przeprowadzane jedynie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w toku postępowania wyjaśniającego lub antymonopolowego w celu znalezienia i uzyskania informacji lub przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie. Przesłanką jego przeprowadzania będzie zaistnienie uzasadnionych podstaw do przypuszczenia, że dane informacje lub przedmioty tam się znajdują. UOKiK będzie mógł wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie przeszukania w toku postępowania wyjaśniającego jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia poważnego naruszenia przepisów ustawy, w szczególności wtedy, gdy mogłoby dojść do zatarcia dowodów. Doprecyzowanie przepisów dotyczących kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców w przypadku braku współpracy podczas kontroli. Zmienione przepisy wskazują wprost, jakie działania będą uznane za taki brak współpracy, tj. uniemożliwianie lub utrudnianie rozpoczęcia, przeprowadzenia kontroli lub przeszukanie oraz niewypełnienie obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę na mocy Ustawy. Nowelizacja wprowadza również możliwość nałożenia na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego kary pieniężnej w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku naruszenia praw przeszukiwanego lub innych osób, będzie im przysługiwać prawo złożenia zażalenia w toku przeszukania, przy czym jego złożenie nie wstrzyma przeszukania. Zażalenie kieruje się, za pośrednictwem UOKiK, do sądu ochrony konkurencji i konsumentów, który będzie miał 7 dni na jego rozpatrzenie. W Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 3

4 przypadku uznania zasadności zażalenia dowody uzyskane w wyniku zaskarżonej czynności nie będą mogły być wykorzystywane w postępowaniu przed UOKiK, w innych postępowaniach prowadzonych przez UOKiK oraz innych postępowaniach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów. Leniency, leniency plus oraz dobrowolne poddanie się karze Nowelizacja doprecyzowuje przepisy dotyczące leniency oraz wprowadza nowe instytucje tzw. leniency plus, leniency dla osób fizycznych oraz dobrowolne poddanie się karze. Najważniejsze zmiany: Leniency Dopuszczenie możliwości uzyskania pełnego zwolnienia z kary również przez podmioty, które były inicjatorami zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję. Do tej pory zarówno inicjatorzy porozumienia jak i podmioty, które nakłaniały do jego zawarcia nie mogli korzystać z pełnego zwolnienia z kary. Wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wycofania się z porozumienia. Obecnie jest to najpóźniej dzień złożenia wniosku. Po Nowelizacji wycofanie ma nastąpić nie później niż niezwłocznie po złożeniu wniosku. Zmiana podyktowana jest, mającą często miejsce w praktyce, trudnością z nagłym rozwiązaniem lub aneksowaniem umów lub wycofaniem się ze spotkań uczestników kartelu. Powinna ona również ułatwić przeprowadzenie przez UOKiK niezapowiedzianych kontroli u innych uczestników porozumienia. Zmienione zostają zasady obniżenia kary dla przedsiębiorców, którzy nie mają szans na uzyskanie pełnego zwolnienia z kary. UOKiK ustalając wysokość kary będzie dokonywał procentowej redukcji od kary, jaka zostałaby nałożona na przedsiębiorcę, gdyby nie złożył wniosku leniency (o 30-50% dla pierwszego wnioskodawcy spełniającego przesłanki umożliwiające obniżenie kary, 20-30% dla drugiego wnioskodawcy, do 20% dla kolejnych wnioskodawców spełniających przesłanki). Nowelizacja wprowadziła możliwość nakładania kar pieniężnych na osoby zarządzające. Aby równocześnie zachęcić te osoby do przekazywania informacji o niedozwolonych porozumieniach, wprowadzono przepisy przewidujące, że z programu leniency mogą także korzystać osoby, które ponosiłyby odpowiedzialność za ww. naruszenia. W tym celu przyjęto założenie, że wniosek złożony przez przedsiębiorcę został także złożony w imieniu wszystkich osób zarządzających, wobec których w tej sprawie mogłoby toczyć się postępowanie przed UOKiK. Leniency plus Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 4

5 Leniency plus to nowa instytucja wprowadzona do systemu łagodzenia kar. Przedsiębiorca, który złożył wniosek leniency, ale nie uzyskał pełnego zwolnienia z kary, będzie miał możliwość uzyskania dodatkowej redukcji kary (o 30%) w odniesieniu do pierwszego porozumienia, jeżeli przekaże UOKiK informacje o innym porozumieniu ograniczającym konkurencję, którego jest uczestnikiem. W takim wypadku przedsiębiorca ten będzie miał możliwość uzyskania całkowitego zwolnienia z kary w sprawie kolejnego porozumienia, o którym poinformował. W założeniu instytucja ta ma zwiększyć atrakcyjność leniency i przyczynić się do zwiększenia skuteczności programu. Dobrowolne poddanie się karze UOKiK będzie mógł wystąpić, z urzędu lub na wniosek strony, z propozycją przystąpienia do procedury dobrowolnego poddania się karze (ang. settlements). Decyzja o zastosowaniu tej procedury będzie zależała od uznania UOKiK, przy czym głównym kryterium branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji będzie możliwość przyspieszenia postępowania. Procedura settlements będzie mogła być rozpoczęta na każdym etapie postępowania. Jednocześnie na każdym etapie postępowanie organ będzie mógł zrezygnować z jej stosowania. Skuteczne złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się karze spowoduje uzyskanie 10% redukcji kary pieniężnej, która zostałaby na niego nałożona. Skorzystanie z tej procedury nie eliminuje możliwości złożenia do sądu odwołania od decyzji UOKiK, jednakże złożenie odwołania będzie powodować utratę 10% redukcji kary. Oświadczenia przedsiębiorcy złożone w związku z procedurą settlements będą podlegały takiej samej ochronie, jak informacje o wystąpieniu przedsiębiorcy o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie. Środki zaradcze Przedsiębiorcy zgłaszali UOKiK swoje wątpliwości co do właściwego sposobu wykonania decyzji. Środki zaradcze, będące nową instytucją na gruncie polskiego prawa konkurencji, mają na celu zaradzenie tej sytuacji. Zgodnie z przepisami Nowelizacji UOKiK będzie uprawniony do nałożenia środków zaradczych w przypadku naruszenia prawa konkurencji poprzez zawarcie antykonkurencyjnego porozumienia lub nadużycie pozycji dominującej. Organ będzie miał do dyspozycji dwa rodzaje środków: behawioralne i strukturalne. Przepisy Nowelizacji w otwartym katalogu środków behawioralnych wymieniają: udzielenie licencji własności intelektualnej na niedyskryminacyjnych warunkach, zmianę umowy, nałożenie obowiązku dostawy innym podmiotom określonych produktów lub świadczenia określonych usług na niedyskryminacyjnych warunkach. W odniesieniu do środków strukturalnych UOKIK będzie przysługiwać prawo do nakazania powierzenia wykonywania określonej działalności gospodarczej, w tym wykonywania tej działalności na różnych Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 5

6 szczeblach obrotu, poszczególnym podmiotom w ramach grupy kapitałowej lub odrębnym jednostkom organizacyjnym w ramach struktury przedsiębiorcy. Z uwagi na bardziej inwazyjny charakter tego środka, UOKiK będzie mógł go nałożyć tylko w sytuacji, gdy środki behawioralne mogłyby się okazać nieskuteczne, albo, choć skuteczne, byłyby bardziej uciążliwe dla przedsiębiorcy. Nowelizacja przewiduje przeprowadzenie tzw. procedury konsultacyjnej, w toku której organ poinformuje przedsiębiorcę o zamiarze zastosowania określonych środków, a przedsiębiorca będzie miał 14 dni, by przedstawić swoje stanowisko. UOKiK będzie uprawniony do określenia terminu realizacji środków, jak i nałożenia na przedsiębiorcę obowiązków składania informacji o stopniu ich realizacji. Nieudzielenie tych informacji, lub udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd będzie zagrożone sankcją finansową w wysokości do 50 mln euro. Kary Nowelizacja wprowadza bezpośrednią odpowiedzialność osób zarządzających za umyślne dopuszczenie przez swoje działanie lub zaniechanie do zawarcia przez przedsiębiorcę nielegalnego porozumienia ograniczającego konkurencję. Przez osoby zarządzające należy rozumieć osoby kierujące przedsiębiorstwem, w szczególności pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu zarządzającego. Zgodnie z przepisami Nowelizacji osoby zarządzające mogą zostać ukarane przez UOKiK karą pieniężną w wysokości do 2 mln zł. Co istotne, na takiej samej zasadzie będą odpowiadać obecni, jaki i byli pracownicy przedsiębiorcy. Odpowiedzialność ma charakter następczy w stosunku do odpowiedzialności przedsiębiorcy, co oznacza, że może zostać stwierdzona tylko w decyzji nakładającej karę na przedsiębiorcę. Jednocześnie wykluczona została podwójna odpowiedzialność za to samo naruszenie, jeśli osoba zarządzająca jest jednocześnie przedsiębiorcą. Nowelizacja wprowadza również szereg zmian w przepisach dotyczących kar pieniężnych, usuwając luki prawne i wątpliwości interpretacyjne. Zmiany dotyczą przede wszystkim: doprecyzowania zakresu obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy, których niewykonanie zagrożone jest karą finansową; obniżenia do euro maksymalnej kary, jaka może być nałożona na przedsiębiorcę nieosiągającego obrotu; doprecyzowanie przesłanek, jakie UOKiK będzie brać pod uwagę szacując wysokość kary; Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 6

7 doprecyzowanie zasad dotyczących odroczenia kary pieniężnej. Ochrona konsumentów Nowelizacja przewiduje publiczne ostrzeganie przez UOKiK o podejrzeniu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. UOKiK będzie zobligowany do podania do publicznej wiadomości takiej informacji, jeżeli z informacji zgromadzonych w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów wynikać będzie, że istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie, iż przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów. Organ poinformuje o istnieniu takiej potencjalnej praktyki jak i jej prawdopodobnych skutkach. Nowelizacja doprecyzowuje również przepisy dotyczące decyzji zobowiązaniowych wydawanych w toku postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów (tj. takich decyzji, w których UOKiK nie nakłada na przedsiębiorcę kary w zamian za spełnienie przez niego określonych zobowiązań). UOKiK będzie upoważniony do nałożenia zobowiązania do złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia o treści i formie określonej w decyzji lub do publikacji decyzji w całości lub części. Do tej pory uprawnienie takie przysługiwało UOKiK jedynie w odniesieniu do decyzji stwierdzających naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Pozostałe zmiany Nowelizacja wprowadza również zmiany o charakterze proceduralnym i materialnym mających na celu zwiększenie skuteczności regulacji. Do najistotniejszych należy: Wydłużenie okresu przedawnienia w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Obecnie jest to to rok od końca roku, w którym zaprzestano stosowania praktyki. Nowelizacja wprowadza okres pięcioletni, tj. pięć lat od końca roku, w którym zaprzestano stosowania praktyki. Termin przedawnienia nie został przedłużony w odniesieniu do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Będzie on w dalszym ciągu wynosił 1 rok. Wydłużenie terminu na złożenie odwołania od decyzji UOKiK do 1 miesiąca. Obecnie termin ten wynosi dwa tygodnie. Rozszerzenie zakresu zobowiązań, które UOKiK może nałożyć w decyzjach zobowiązaniowych. Zobowiązania będą polegać na podjęciu lub zaniechaniu działań zmierzających do zakończenia naruszenia (dotychczas dotyczyły zapobieżenia naruszeniu) lub usunięcia jego skutków. Zmiana dotyczy decyzji zobowiązaniowych wydawanych zarówno w postępowaniach antymonopolowych jak i w postępowaniach w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 7

8 Wprowadzenie zmian w kodeksie postępowania cywilnego, poprzez nadanie UOKiK uprawnienia do przedstawienia w postępowaniu sądowym swojego istotnego dla sprawy poglądu nie tylko w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, ale również w innych postępowaniach, które mogą dotyczyć ochrony konkurencji i konsumentów, np. dotyczących roszczeń prywatnoprawnych wynikających z naruszenia prawa konkurencji. Komentarz Nowelizacja wprowadza szereg zmian do Ustawy, które były od dawna oczekiwane przez przedsiębiorców i należy je ocenić jako dla nich korzystne. Dotyczy to zwłaszcza zmian w zakresie kontroli koncentracji, które ograniczą obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji (takich jak zmiany w sprawie progów zgłoszeniowych czy nieuwzględnianie obrotu grupy kapitałowej zbywcy) lub powinny usprawnić postępowanie zgłoszeniowe (dwuetapowość, komunikowanie przez UOKiK w postępowaniu zastrzeżeń wobec koncentracji). Niewątpliwie korzystne jest również wydłużenie terminu na złożenie odwołania od decyzji UOKiK oraz wprowadzenie zmian w zakresie obniżania kar w przypadku złożenia wniosku leniency czy dobrowolnego podania się karze. Równocześnie nowe przepisy dają UOKiK dodatkowe narzędzia zwiększające skuteczność eliminowania praktyk ograniczających konkurencję. Do nich należy zaliczyć leniency plus, kary pieniężne dla osób zarządzających oraz uprawnienie do wskazywania sposobu wykonania decyzji stwierdzających naruszenie. Ochronę konsumentów ma wzmocnić, między innymi, publiczne ostrzeganie przez UOKiK o praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Niezwykle istotne jest również wydłużenie do pięciu lat okresu przedawnienia w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Dla przedsiębiorców oznacza to większą potrzebę uwzględniania ograniczeń nakładanych przez prawo konkurencji w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 8

9 W przypadku pytań prosimy o kontakt: Małgorzata Szwaj Partner (+48) Authors: Małgorzata Szwaj, Mariusz Łaszczyk This publication is intended merely to highlight issues and not to be comprehensive, nor to provide legal advice. Should you have any questions on issues reported here or on other areas of law, please contact one of your regular contacts, or contact the editors. Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa. All Rights reserved 2014 Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa jest afiliowana przy spółce osobowej z ograniczoną odpowiedzialnością Linklaters LLP zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem OC Określenie partner w odniesieniu do Linklaters LLP oznacza członka Linklaters LLP oraz pracownika lub doradcę Linklaters lub afiliowanych przy niej podmiotów, o równoważnym statusie i kwalifikacjach. Lista członków Linklaters LLP oraz osób niebędących członkami lecz posiadających status partnera, wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych, dostępna jest w siedzibie firmy - One Silk Street, London EC2Y 8HQ, England lub na stronie internetowej We currently hold your contact details, which we use to send you newsletters such as this and for other marketing and business communications. We use your contact details for our own internal purposes only. This information is available to our offices worldwide and to those of our associated firms. If any of your details are incorrect or have recently changed, or if you no longer wish to receive this newsletter or other marketing communications, please let us know by ing us at Warsaw Towers ul. Sienna 39 7 piętro PL Warszawa Telefon (+48) Faks (+48) Linklaters.com Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 9 A

Zakłada się, że w projekcie nowelizacji ustawy będą uwzględnione zmiany dotyczące:

Zakłada się, że w projekcie nowelizacji ustawy będą uwzględnione zmiany dotyczące: 20 listopada br. Rząd RP przyjął Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przedłożone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wdrożenie przepisów

Bardziej szczegółowo

2. 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni [art. 48 ust. 4] 3. 2 tygodnie od dnia doręczenia decyzji [art. 81 ust.

2. 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni [art. 48 ust. 4] 3. 2 tygodnie od dnia doręczenia decyzji [art. 81 ust. Terminy: ZAGADNIENIE STAN OBECNY NOWELIZACJA USTAWY 1.Przedawnienie praktyk ograniczających konkurencję 2.Prowadzenie postępowania wyjaśniającego 3.Wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK do SOKiK

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego 1 z 20 2015-01-13 11:15 Wydruk z 2015.01.13 Dz.U.2014.945 - Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Wersja 2015.01.18 do... Dz.U.2014.945 USTAWA

Bardziej szczegółowo

[TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] [NAZWA FIRMY] [Adres firmy]

[TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] [NAZWA FIRMY] [Adres firmy] [TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] [NAZWA FIRMY] [Adres firmy] I. Wprowadzenie. Pierwsze Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawie praktyk ograniczających konkurencję

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

w prawie antymonopolowym Milionowe kary dla zarządzających, zmiany w fuzjach i leniency w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy

w prawie antymonopolowym Milionowe kary dla zarządzających, zmiany w fuzjach i leniency w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy ŚCIĄGAWKA PRZEDSIĘBIORCY Co nowego Wtorek 20 stycznia 2015 nr 12 (3905) gazetaprawna.pl w prawie antymonopolowym spis treści Dobrowolne poddanie się karze Procedura daje możliwość obniżenia wysokości sankcji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE ZMIANY W PRAWIE KONKURENCJI

ISTOTNE ZMIANY W PRAWIE KONKURENCJI ISTOTNE ZMIANY W PRAWIE KONKURENCJI Dnia 10 czerwca 2014 r. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą szereg istotnych zmian do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ( Ustawa ). Znowelizowana Ustawa stanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 945 USTAWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 945 USTAWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 945 USTAWA z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY Stan prawny: 21 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego Art. 1. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE Postępowanie przed Prezesem Urzędu postępowanie wyjaśniające Postępowanie przed Prezesem Urzędu postępowanie antymonopolo we postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wydania decyzji zobowiązującej.

Przesłanki wydania decyzji zobowiązującej. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW (2015) I. Wprowadzenie. Pierwsze Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 9.07.2013 UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW I. Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej regulacji Celem projektowanej nowelizacji ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

OFICJALNA METODYKA ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach związanych z naruszeniem art. 6 lub 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

OFICJALNA METODYKA ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach związanych z naruszeniem art. 6 lub 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. PPK Kary pieniężne Kary pieniężne Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 r. - najważniejsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 r. - najważniejsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 r. - najważniejsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji Prof. dr hab. Sławomir Dudzik Warszawa, 19 stycznia 2015 r. 2 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Wykaz skrótów Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Wykaz skrótów...27 Akty prawne...27 Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne...33 Inne...34 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów...35 DZIAŁ I. Przepisy ogólne...35 Art. 1...35

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634) Wprowadzenie W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ustawa

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Prezes. Konsumentów Warszawa. Działając w imieniu i na rzecz Krajowej Rady Izby Architektów RP w

Sz. P. Prezes. Konsumentów Warszawa. Działając w imieniu i na rzecz Krajowej Rady Izby Architektów RP w L. dz. 039/KRIA/2013/w Warszawa, 28 stycznia 2013 Sz. P. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Znak: DPR 022/2012 Działając

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY Stan prawny: 21 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016 1 Pozycja dominująca Pojęcie pozycji dominującej pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 przyjmuje Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego

Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego 27 28 luty 2012 r. Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego Aneta Pankowska, radca prawny Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy www.eurofinance.pl Obowiązek zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI. 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

OCENA SKUTKÓW REGULACJI. 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów będzie oddziaływać na następujące grupy podmiotów: - przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK.

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW I. Wprowadzenie. Ustawa z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

3) przedsiębiorcy dominującym rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą;

3) przedsiębiorcy dominującym rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą; Materiał do pytań testowych Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) przedsiębiorcy rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 15 maja 2012 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Projekt z dnia 15 maja 2012 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Projekt z dnia 15 maja 2012 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów I. Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej regulacji. Celem projektowanej nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II)

Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II) Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II) Zasady szczegółowe postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję art. 86-93 u.o.k.k. Każdy może zgłosić Prezesowi

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2561 Warszawa, 20 lutego 2004 r.

Druk nr 2561 Warszawa, 20 lutego 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-20-04 Druk nr 2561 Warszawa, 20 lutego 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

KARA LENIENCY. Wytyczne Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu ³agodzenia kar (leniency)

KARA LENIENCY. Wytyczne Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu ³agodzenia kar (leniency) KARA LENIENCY Wytyczne Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu ³agodzenia kar (leniency) I. Wprowadzenie 1. Celem niniejszych wytycznych jest zwiększenie transparentności przepisów

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie. Warszawa, 31 marca 2015 r.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie. Warszawa, 31 marca 2015 r. Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie Warszawa, 31 marca 2015 r. Zakres planowanych zmian 1 Zmiany mające na celu wzmocnienie ochrony konsumentów, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Cele dokumentu otwartość przejrzystość w związku z wykonywaniem kompetencji władczych

Cele dokumentu otwartość przejrzystość w związku z wykonywaniem kompetencji władczych 1 Cele dokumentu Do podstawowych zasad polityki Prezesa UOKiK należą m.in. otwartość na kontakty z otoczeniem oraz przejrzystość podejmowanych działań. Niniejsze Wyjaśnienia oparte są na założeniu, że

Bardziej szczegółowo

Nowa Ustawa o Ochronie Konkurencji w Portugalii 2015-12-19 17:37:40

Nowa Ustawa o Ochronie Konkurencji w Portugalii 2015-12-19 17:37:40 Nowa Ustawa o Ochronie Konkurencji w Portugalii 2015-12-19 17:37:40 2 9 lipca br. weszła w życie w Portugalii nowa Ustawa o Ochronie Konkurencji nr 19/2012 z dnia 8 maja 2012 r. Dokument uchyla dotychczas

Bardziej szczegółowo

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011 Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania organy ochrony konkurencji i konsumentów I. Cel i zadania u.o.k.i.k. Podstawa prawna regulacji antymonopolowych

Bardziej szczegółowo

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 126 Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 Akty prawne (inne niż ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów): Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH ZA STOSOWANIE PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-4/11/AŻ Warszawa, dn. 13 czerwca 2012 r. DECYZJA Nr RWA-7/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie. Warszawa, lipiec 2015 r.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie. Warszawa, lipiec 2015 r. Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie Warszawa, lipiec 2015 r. Zakres planowanych zmian 1 Zmiany mające na celu wzmocnienie ochrony konsumentów, w szczególności na

Bardziej szczegółowo

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

Aleksander Maziarz* Kilka uwag do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Aleksander Maziarz* Kilka uwag do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 8 D E B A T A N E G O C J A C Y J N A * Kilka uwag do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Spis treści I. Wprowadzenie II. Środki zaradcze III. Odpowiedzialność osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorco, nie narażaj się na odpowiedzialność

Przedsiębiorco, nie narażaj się na odpowiedzialność Przedsiębiorco, nie narażaj się na odpowiedzialność Krajowy Rejestr Sądowy zawiera istotne dane i informacje o przedsiębiorcy, między innymi w zakresie składu jego organów, siedziby, kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

z dnia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o

Bardziej szczegółowo

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1 Kamil Rawa Testy na Aplikacje Częśd II Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 2 Wstęp Razem z kolegą z Redakcji serwisu internetowego Iusita.net Piotrem Konieckiewiczem, pewnego popołudnia wpadliśmy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/70 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/25/03/DL Warszawa, 21.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 3/2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik Sygn. akt I NSK 99/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2019 r. SSN Adam Redzik w sprawie z powództwa [ ] Bank Spółki Akcyjnej w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji zidentyfikowane problemy. Maciej Bernatt

Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji zidentyfikowane problemy. Maciej Bernatt Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji zidentyfikowane problemy Maciej Bernatt Podstawowe założenia } Obiekt badań normy (law in books) oraz praktyka ich stosowania

Bardziej szczegółowo

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej Kraków Lipiec 2017 Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej Poradnik dla dostawców Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego 12 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-1/08/AZ Warszawa, dn. 31 stycznia 2008 r. DECYZJA Nr RWA - 2/2008 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

NIEUCZCIWA KONKURENCJA NIEUCZCIWA KONKURENCJA Dorota Tarnowska Radca prawny Akty regulujące kwestie ochrony konkurencji Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Kodeks Cywilny inne

Bardziej szczegółowo

przeszukanie prawa przedsiębiorcy Maciej Rogalski Warszawa, 05 listopada 2010 r.

przeszukanie prawa przedsiębiorcy Maciej Rogalski Warszawa, 05 listopada 2010 r. Kontrola i przeszukanie prawa przedsiębiorcy Maciej Rogalski Warszawa, 05 listopada 2010 r. spis treści Część1 Regulacje dotyczące kontroli i przeszukań UOKiK Część2 Prawo do zachowania poufności tajemnic

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias Najczęstsze naruszenia praw konsumentów Agnieszka Ciucias sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień r. Załącznik do raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 28.05.2018 r. Projekt uchwały

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. Dział I. Przepisy ogólne. Art. 1 [Cele i zakres ustawy] 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

Dostęp do akt spraw w szczególnych postępowaniach administracyjnych a ustawa o dostępie do informacji publicznej

Dostęp do akt spraw w szczególnych postępowaniach administracyjnych a ustawa o dostępie do informacji publicznej Dostęp do akt spraw w szczególnych postępowaniach administracyjnych a ustawa o dostępie do informacji publicznej Dr Mateusz Błachucki INP PAN Konferencja naukowa Jawność i ograniczenia jawności publicznych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-430-1( )/14/AM Łódź, dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz. 369

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz. 369 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz. 369 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO Bartłomiej Petrykowski Nr albumu: 177702 Program leniency w polskim prawie konkurencji Wady i zalety Praca magisterska napisana na seminarium z prawa

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 50 poz. 331

Dz.U Nr 50 poz. 331 Dz.U. 2007 Nr 50 poz. 331 tj. Dz.U. 2017 poz. 229 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 146 11446 Poz. 982 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

publicznej oraz tworzenie w tych sektorach warunków do powstania mechanizmów rynkowych i konkurencji

publicznej oraz tworzenie w tych sektorach warunków do powstania mechanizmów rynkowych i konkurencji Społeczna gospodarka rynkowa jest: a. odrębnym modelem gospodarczym b. pośrednim modelem między modelem gospodarki rynkowej a modelem gospodarki centralnie planowanej c. wariantem gospodarki centralnie

Bardziej szczegółowo

Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania 2013/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2013/S )

Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania 2013/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2013/S ) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:282577-2013:text:pl:html Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi odśnieżania 2013/S 162-282577 Gmina Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt III SK 90/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 września 2014 r. SSN Krzysztof Staryk w sprawie z powództwa P.-H. spółki jawnej Przedsiębiorstwa Handlowego B. C., M. K. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/73 Dz.U. 2007 Nr 50 poz. 331 Opracowano na podstawie t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089, 1132. U S T AWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 1) DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Mecenas Mirosława Szakun

Mecenas Mirosława Szakun OCENA FUNKCJONOWANIA REGULACJI DOTYCZĄCYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH I REKOMENDACJE ICH ZMIAN Mecenas Mirosława Szakun Doradca Prawny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce IX Kongres Consumer Finance

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF2-411/34/02/AI/DL Warszawa, 2003.03.21 DECYZJA Nr DDF-15/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1)

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1) z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) tekst jednolity z dnia 26 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 184) Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. [Cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wyprzedaż kredytów rocznik Obowiązujący w okresie od r. do r.

Regulamin Promocji Wyprzedaż kredytów rocznik Obowiązujący w okresie od r. do r. Regulamin Promocji Wyprzedaż kredytów rocznik 2018 Obowiązujący w okresie od 03.12.2018 r. do 15.02.2019 r. 1 Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki promocji dla kredytów hipotecznych Wyprzedaż

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 67. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 67. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 67 USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 1 Przedmiot i funkcje konkurencji Konkurencja mechanizm organizujący gospodarkę rynkową Istota konkurencji rywalizacja

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 1 / KC DS / 2016

DECYZJA Nr 1 / KC DS / 2016 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź, ul Gdańska 38... Sieradz, dnia 28.04.2016 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.90.2016 DECYZJA Nr 1

Bardziej szczegółowo

Komunikat KNF w sprawie nadzoru nad działalnością Biur Usług Płatniczych

Komunikat KNF w sprawie nadzoru nad działalnością Biur Usług Płatniczych 6 czerwca 2018 r. Komunikat KNF w sprawie nadzoru nad działalnością Biur Usług Płatniczych Prowadzona przez Biura Usług Płatniczych (dalej: BUP) działalność w zakresie usług płatniczych jest działalnością

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PLANOWANYCH ZMIAN W PRAWIE KONTROLI KONCENTRACJI NA PROCESY FUZJI I PRZEJĘĆ W POLSCE

WPŁYW PLANOWANYCH ZMIAN W PRAWIE KONTROLI KONCENTRACJI NA PROCESY FUZJI I PRZEJĘĆ W POLSCE WPŁYW PLANOWANYCH ZMIAN W PRAWIE KONTROLI KONCENTRACJI NA PROCESY FUZJI I PRZEJĘĆ W POLSCE Prawo ochrony konkurencji zapobiegające tworzeniu monopoli i podmiotów o zbyt silnej pozycji rynkowej jest jedną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia XXX r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia XXX r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX r. [ ](2014) XXX draft ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia XXX r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 odnoszące się do prowadzenia przez Komisję

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, 11 maja 2015 r. Stanowisko Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej rady Radców Prawnych w sprawie przedstawionego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu zmiany ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Przetwarzania Danych Osobowych Kandydatów REKRUTACJA ZA POŚREDNICTWEM PORTALU

Polityka Prywatności Przetwarzania Danych Osobowych Kandydatów REKRUTACJA ZA POŚREDNICTWEM PORTALU Polityka Prywatności Przetwarzania Danych Osobowych Kandydatów REKRUTACJA ZA POŚREDNICTWEM PORTALU 1. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Niniejsza polityka

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ Pozycja dominująca definicja odnosi się do: + indywidualnej pozycji dominującej + kolektywnej pozycji dominującej (I) przesłanki jakościowe /muszą być spełnione łącznie/:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Warszawa, 1 września 2015 r. INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz * Nowe elementy regulacji prawnej kar pieniężnych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Anna Piszcz * Nowe elementy regulacji prawnej kar pieniężnych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 42 Anna Piszcz * Nowe elementy regulacji prawnej kar pieniężnych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów Spis treści I. Wprowadzenie II. Nowa podstawa wymiaru kar pieniężnych za naruszenia materialne

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: Protokolant: SSR del. Danuta Brejtkopf sekretarz

Bardziej szczegółowo

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zapraszamy Państwo do lektury wakacyjnego wydania. przedsiębiorców.

Szanowni Zapraszamy Państwo do lektury wakacyjnego wydania. przedsiębiorców. Szanowni Państwo, Szanowni Zapraszamy Państwo do lektury wakacyjnego wydania newslettera prawnego. Znajdą w nim Państwo Zapraszamy informacje o do aktualnych lektury zmianach grudniowego w przepisach wydania

Bardziej szczegółowo

Antymonopolowa kontrola koncentracji

Antymonopolowa kontrola koncentracji Antymonopolowa kontrola koncentracji Autorzy: Tomasz Dobrowolski - partner, radca prawny, Kancelaria Prawna Hogan&Hartson; Lech Najbauer - radca prawny Kancelaria Prawna Hogan & Hartson M. Jamka, A. Galos

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 184 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* Osoba zarządzająca w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów

Anna Piszcz* Osoba zarządzająca w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów 23 * Osoba zarządzająca w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów Spis treści I. Wprowadzenie II. Definicja osoby zarządzającej III. Przesłanki i zakres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Sieradzka* Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów potrzeba zmian przepisów wywołujących wątpliwości interpretacyjne

Małgorzata Sieradzka* Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów potrzeba zmian przepisów wywołujących wątpliwości interpretacyjne 45 * Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów potrzeba zmian przepisów wywołujących wątpliwości interpretacyjne Spis treści I. Wprowadzenie II. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra Rozdział I OŚWIADCZENIE WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I PODPIS ELEKTRONICZNY 1. 2. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Uwagi szczegółowe. 1. Art. 23b ust Art. 23b ust. 2

Uwagi szczegółowe. 1. Art. 23b ust Art. 23b ust. 2 Opinia Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKÓW ZARZ DU SPÓ KI Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKÓW ZARZ DU SPÓ KI Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI Anna Borysewicz ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKÓW ZARZ DU SPÓ KI Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI (z suplementem elektronicznym) ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017 ROZDZIAŁ I Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 146 11446 Poz. 982 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONKURENCJI. Krzysztof Kowalczyk Radca Prawny, Senior Associate Domański Zakrzewski Palinka. 18 września 2007

PRAWO KONKURENCJI. Krzysztof Kowalczyk Radca Prawny, Senior Associate Domański Zakrzewski Palinka. 18 września 2007 PRAWO KONKURENCJI Krzysztof Kowalczyk Radca Prawny, Senior Associate Domański Zakrzewski Palinka 1 18 września 2007 PLAN PREZENTACJI Najważniejsze zmiany w polskim prawie konkurencji w 2007 roku Praktyki

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Wysokie kary dla osób kierujących przedsiębiorstwami za naruszenie prawa konkurencji coraz bliżej

Wysokie kary dla osób kierujących przedsiębiorstwami za naruszenie prawa konkurencji coraz bliżej Marzec 2014 Praktyka Prawa Konkurencji Wysokie kary dla osób kierujących przedsiębiorstwami za naruszenie prawa konkurencji coraz bliżej Marcin Trepka 19 lutego 2014 r. Sejm zakończył kolejne, drugie już

Bardziej szczegółowo