Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji"

Transkrypt

1 Warszawa, 11 maja 2015 r. Stanowisko Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej rady Radców Prawnych w sprawie przedstawionego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego I. Przedmiot stanowiska W dniu 10 kwietnia 2015 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił do konsultacji projekt zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Proponowana nowelizacja ma na celu zwiększenie skuteczności realizacji obszaru regulacji nastawionej na bezpośrednią ochronę praw konsumentów na rynku. Urząd wskazuje, że analiza obszaru konsumenckiego i dynamiczna sytuacja na rynku [...] wskazuje na konieczność wzmocnienia kompetencji Prezesa UOKiK również w tym zakresie (por. Uzasadnienie do projektu, s. 1). Nowelizacja ta ma w zamierzeniu uzupełniać ostatnią nowelizację ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 ze zm.; dalej zwana u.o.k.k. ), która weszła w życie 18 stycznia br., a miała na celu wzmocnienie instrumentów ochrony konkurencji. Jak podkreślono dalej w Uzasadnieniu do projektu, nowe uprawnienia Prezesa UOKiK pozwolą na uszczelnienie systemu ochrony konsumentów. Proponowane rozwiązania mają na celu nie tylko zwiększenie skuteczności działań Prezesa UOKiK w zakresie przeciwdziałania naruszeniom interesów konsumentów, ale również mają w zamierzeniu autorów nowelizacji wychodzić naprzeciw postulatom zgłaszanym przez przedsiębiorców dotyczącym m.in. zwiększenia pewności prawnej obrotu. Zauważyć należy, że zakładana nowelizacja wprowadza możliwość podjęcia przez Prezesa UOKiK tzw. miękkich działań wobec przedsiębiorcy bez konieczności wszczynania przez organ postępowania. 1

2 Zakres projektowanej regulacji obejmuje zapewnienie większej skuteczności ochrony interesów konsumentów, a w szczególności wzmocnienie tej ochrony na rynku usług finansowych, m.in. poprzez wprowadzenie zakazu oferowania konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom lub oferowanie ich w sposób nieadekwatny do charakteru tych usług. Ponadto, w szerszym zakresie zakłada się wprowadzenie: 1) instytucji decyzji tymczasowych, w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 2) nieformalnego trybu występowania przez Prezesa UOKiK do przedsiębiorców; 3) możliwości przeprowadzenia przeszukania w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz dokonywania czynności zmierzających do dokonania zakupu towaru (instytucja tajemniczego klienta); 4) możliwości nieodpłatnej publikacji komunikatów i ostrzeżeń przez Prezesa UOKiK oraz przedstawiania przez ten organ sądom istotnego poglądu z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów; 5) wydłużenie okresu przedawnienia dla praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Projekt przewiduje również zmianę systemu kontroli postanowień wzorców umów zawieranych z konsumentami, poprzez powierzenie jej Prezesowi UOKiK, z zachowaniem merytorycznej kontroli nad decyzjami Prezesa UOKiK ze strony Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W szczególności zmiany w tym zakresie obejmują: 1) wprowadzenie zakazu stosowania we wzorcach umów zawieranych z konsumentami postanowień wskazanych w art. 385 (1) Kpc; 2) wprowadzenie możliwości określenia przez Prezesa UOKiK środków usunięcia skutków stosowania tego rodzaju klauzul; 2

3 3) wprowadzenie możliwości przyjęcia zobowiązań przedsiębiorcy co do sposobu zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków (decyzja zobowiązaniowa); 4) przesądzenie skutków prawnych decyzji Prezesa UOKiK w tym zakresie; 5) stworzenia procedury postępowania Prezesa UOKiK w ww. sprawach; 6) przyznanie organizacjom konsumenckim prawa inicjowania postępowania przed Prezesem UOKiK w zakresie kontroli stosowania niedozowolnych klauzul; 7) wprowadzenie kar pieniężnych za wykorzystanie przez przedsiębiorców niedozowlonych klauzul we wzorcach umów (analogicznych do kar nakładanych przez Prezesa UOKiK w przypadku stosowania praktyk naruszających zbiorowy interes konsumentów); 8) dokonanie stosownych zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Niniejsze stanowisko prezentuje ocenę zaproponowanych przez Urząd rozwiązań legislacyjnych. II. Analiza poszczególnych rozwiązań zaproponowanych w projekcie II.1. Wzmocnienie mechanizmu ochrony zbiorowych interesów konsumentów, w szczególności na rynku usług finansowych A. Nowy rodzaj praktyki nazwanej Proponowana nowelizacja u.o.k.k. zakłada przede wszystkim rozszerzenie katalogu zakazanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów o nowy typ praktyki nazwanej polegającej na oferowaniu konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem cech tych konsumentów, w szczególności wieku, stanu zdrowia, doświadczenia i wiedzy dotyczącej produktu lub sytuacji materialnej lub oferowaniu tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru (art. 24 ust. 2 pkt 4). W przypadku naruszenia przez przedsiębiorców zakazu stosowania ww. praktyki Prezes UOKiK będzie wydawał decyzję uznającą ją za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, 3

4 bądź opcjonalnie nakładał karę pieniężną (tak jak w przypadku innych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów). Zauważyć należy, że świadczenie usług finansowych charakteryzuje się wyraźnie zwiększonym (w porównaniu z innymi) ryzykiem ekonomicznym i zagrożeniem naruszania interesów konsumentów będących nieprofesjonalnymi uczestnikami rynku finansowego. Związane jest to zasadniczo z ich podstawowymi cechami, takimi jak duży stopień trudności i skomplikowania tych usług, spowodowany często pakietowym charakterem, deficyt informacji i jej transparentności. Z tej przyczyny, wprowadzenie nowego rozwiązania normatywnego uznać należy za ze wszechmiar wskazane. Brak wątpliwości, że specyfika usług finansowych, w tym usług bankowych, powoduje, że konsument zwłaszcza w relacjach z instytucjami finansowymi jest narażony na różne niedozwolone praktyki podmiotu wykorzystującego jego słabszą pozycję. Wprowadzenie nowych rozwiązań zasługuje na uznanie. Mogą one bowiem sprzyjać zapobieganiu dalszemu narastaniu problemu tzw. misselingu, tj. sprzedaży produktów finansowych niedopasowanych do potrzeb konsumenta (m.in. polisolokat, powszechnego udzielania kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, czy też udzielania tzw. chwilówek ). Inną kwestią pozostaje to, czy jednak funkcjonowanie firm pożyczkowych nie powinno być w dalszej perspektywie poddane nadzorowi państwa, tak jak w wielu innych państwach UE. Wątpliwości w tym względzie budzi jedynie brak definicji pojęcia usługi finansowej. Dodać należy w tym miejscu, że pojęcie to znajduje swój normatywny wyraz w prawie krajowym. Zostało powiem zdefiniowane w art. 16 a) ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271). Jak się wydaje, bezpośrednie odesłanie do tejże definicji uznać należy za konieczne zabezpieczenie interesów przedsiębiorców mogących stać się potencjalnymi adresatami decyzji w sprawach wystąpienia przedmiotowych praktyk. Kwestią odrębną pozostaje to, czy przesłanki określone w projektowanej treści art. 24 ust. 2 pk 4 u.o.k.k. są wystarczająco precyzyjne, dające możliwość obiektywnego sprecyzowania oraz adekwatne do istniejących zagrożeń, które 4

5 potencjalnie mają być objęte przedmiotowym zakazem i ewentualną sankcją w przypadku wystąpienia tego typu praktyki. B. Wydanie tzw. decyzji tymczasowej Wśród proponowanych w projekcie środków zwłaszcza decyzja tymczasowa stanowi instrument prawny, który w bardzo dużym stopniu ingeruje w swobodę działalności gospodarczej. Istotą tego narzędzia jest zobowiązanie przedsiębiorcy do określonego działania lub powstrzymywanie przedsiębiorcy od określonego zachowywania się na rynku, pomimo braku prawomocnego rozstrzygnięcia odnośnie kwalifikacji tego zachowania (np. zakaz emitowania reklamy lub oferowania określonego produktu). Wydanie takiej decyzji nie będzie następowało oczywiście w sposób arbitralny, a tylko wówczas, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że dalsze stosowanie zarzucanej praktyki może spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych interesów konsumentów. Decyzja tymczasowa będzie wydawana na okres nie dłuższy, niż do wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie. Projektowane rozwiązanie uznać należy za zasadne z punktu widzenia przyjmowanego systemu ochrony konsumentów na rynku. Podejmowanie działań w sposób szybki i skuteczny będzie skutecznie zabezpieczało ich interesy. Za prawidłowe uznać należy również rozwiązanie przewidujące bezpośrednio, iż przy wydaniu decyzji tymczasowej nie może dojść jednocześnie do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej z tytułu naruszenia przepisów dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Kwestią dyskusyjną pozostaje natomiast umieszczenie w projektowanym art. 101 a) ust. 1 in fine zapisu przewidującego wyłączenie prawa strony do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Przy przyjęciu niniejszego rozwiązania rozważać można byłoby również stworzenie skutecznych mechanizmów ochrony praw przedsiębiorców. Możliwe byłoby bowiem wprowadzenie mechanizmu zatwierdzania przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK), przykładowo w trybie analogicznym jak w przypadku postępowania zabezpieczającego, uregulowanego w Kodeksie 5

6 postępowania cywilnego. Wówczas, od decyzji tymczasowej, przedsiębiorcy służyłby sprzeciw (odwołanie), wnoszony do SOKiK i niweczący skutki tej decyzji. SOKiK rozpoznawałby sprzeciw w przyśpieszonym trybie i albo udzielałby zabezpieczenia, albo odmawiałby jego udzielenia. C. Wystąpienie do przedsiębiorcy Projektowana nowelizacja przewiduje również podjęcie tzw. miękkich działań wobec przedsiębiorców przez organ antymonopolowy. Zgodnie z projektowanym art. 49a) u.o.k.k., bez wszczynania postępowania Prezes UOKiK może wystąpić do przedsiębiorcy w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Oznacza to, iż instytucja wystąpienia może być stosowana we wszystkich sprawach objętych kompetencjami organu antymonopolowego. Przedsiębiorca będzie miał obowiązek przedstawić swoje stanowisko w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Nieprzekazanie stanowiska nie będzie się wiązało z sankcją. Kwestią dyskusyjną pozostaje to, czy informacje zawarte w stanowisku będą mogły być następnie wykorzystywane w dalszym postępowaniu (postępowaniach) przeciwko przedsiębiorcy. Jak się wydaje, powinno to zostać wyraźnie uregulowane w ten sposób, aby wskazać na niemożliwość wykorzystania tegoż wystąpienia w postępowaniu dowodowym prowadzonych przez Prezesa UOKiK, które zmierza do wydania rozstrzygnięcia w sprawie. D. Publikacja ostrzeżeń i komunikatów Przedłożony projekt nowelizacji u.o.k.k. zakłada również, że Prezesowi UOKiK przysługiwać będzie prawo do nieodpłatnej publikacji ostrzeżeń i komunikatów w formie i czasie przez siebie określonym w publicznym radio i telewizji. Wątpliwości w tym przypadku budzi przede wszystkim zakres przedmiotowy spraw, w których możliwe będą publikacje tychże ostrzeżeń i komunikatów. Jak się wydaje, przepis ten jest zbyt szeroki w tym zakresie, a wystarczającym rozwiązaniem powinno być rozwiązanie przewidziane we wprowadzonym ostatnią nowelizacją art. 73a) u.o.k.k. odnoszącym się do prawa do podawania do publicznej wiadomości 6

7 informacji o przedsiębiorcy w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Trudno wskazać, jaki cel miałoby wprowadzenie instytucji publicznych ostrzeżeń i komunikatów w innych sprawach niż sprawy z zakresu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Nie można również na podstawie tak skonstruowanego projektu nowelizacji przesądzić o tym, jaki jest stosunek projektowanego przepisu do art. 73a). W omawianym obszarze, projekt nowelizacji u.o.k.k. nie zawiera również żadnego katalogu okoliczności lub podstaw prawnych, warunkujących możliwość publikowania przedmiotowych ostrzeżeń i komunikatów. Dodać należy, że takie przesłanki znajdują się właśnie w przywołanym powyżej art. 73a) ( uzasadnione podejrzenie dopuszczenia się praktyki przez przedsiębiorcę ). Jeśli powyższa propozycja nowelizacji miałaby zostać wprowadzona do porządku prawnego, to kluczowym zagadnieniem dla jej oceny jest też odpowiedź na pytanie, czy komunikaty powinny mieć charakter ogólny (tj. będą dotyczyć określonych zjawisk na rynku, tendencji rynkowych), czy też odnosić się mają do zachowania konkretnego przedsiębiorcy. jak się wydaje, w przypadku uznania możliwości publikowania ostrzeżeń i komunikatów dotyczących zachowań konkretnego przedsiębiorcy należałoby stworzyć mechanizm weryfikujący (podważający) treść takiego ostrzeżenia lub komunikatu. Jak się wydaje, mechanizm kontroli sądowej byłby w tym przypadku najbardziej właściwy. E. Wprowadzenie instytucji przeszukania w postępowaniach prowadzonych w sprawach z zakresu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Za spełniającą wymóg przydatności uznać należy wprowadzenie instytucji przeszukania w sprawach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zgodnie z nowym zapisem, w sprawach praktyk ograniczających konkurencję lub w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w toku postępowania wyjaśniającego i postępowania antymonopolowego lub postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe 7

8 interesy konsumentów, w celu znalezienia i uzyskania informacji z akt, ksiąg, pism, wszelkiego rodzaju dokumentów lub informatycznych oraz innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, Prezes UOKiK będzie mógł przeprowadzić u przedsiębiorcy przeszukanie pomieszczeń i rzeczy, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że wymienione informacje lub przedmioty tam się znajdują. F. Przedawnienie Projekt ustawy prowadzi do wydłużenia okresu przedawnienia w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów z jednego roku do lat trzech, liczonych od końca roku w którym zaprzestano danej praktyki (por. art. 105 u.o.k.k.). Rozwiązanie to uznać należy za słuszne z punktu widzenia osiągnięcia celu w postaci zwiększenia skuteczności instrumentów ochrony konsumentów na rynku. G. Wprowadzenie instytucji tajemniczego klienta W art. 105 n) u.o.k.k. przedłożony projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie instytucji tzw. tajemniczego klienta. Zgodnie z zapisem projektowanego art. 105 la), w celu uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów kontrolujący ma prawo podjęcia czynności zmierzających do zakupu towaru. Wprowadzenie tegoż instrumentu należy ocenić w sposób pozytywny. Różni się on od występującego w obszarze kompetencji Inspekcji Handlowej instytucji zakupu kontrolowanego. Co istotne, projektowana instytucja zakłada jedynie stworzenie możliwości skontrolowania sposobu nabycia np. określonej usługi, a nie jej zakupu. Instrument ten może okazać się przydatny w trakcie gromadzenia materiału dowodowego w sprawie i jako takie - jego wprowadzenie - uznać można za efektywne. II.2.Niedozwolone postanowienia umowne Przedłożony projekt nowelizacji u.o.k.k. prezentuje w założeniu odmienny model systemu abstrakcyjnej kontroli klauzul stosowanych we wzorcach umów 8

9 zawieranych z konsumentami, powierzając ją Prezesowi UOKiK. Ma on być w założeniu modelem administracyjnym, a nie jak obecnie modelem sądowym. Po ewentualnym wejściu w życie przedmiotowego projektu poddanego konsultacjom, organ antymonopolowy, w decyzji administracyjnej, rozstrzygałby o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywał jego dalszego wykorzystywania, mogąc jednocześnie określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia zakazu. Wprowadzenie kontroli postanowień wzorców w trybie administracyjnym podlegałoby kontroli sądowej. Rejestr klauzul niedozwolonych zostałby zastąpiony przez rejestr decyzji UOKiK. Zmiany dotyczące systemu kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umowy mają na celu eliminację problemów w jego funkcjonowaniu - wnoszenie pozwów o stwierdzenie abuzywności jedynie w celach zarobkowych, rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie dotyczące tzw. rozszerzonej prawomocności wyroku wpisanego do rejestru. Projekt wprowadza nowy, odrębny Rozdział IIIa) do przedmiotowej ustawy. W projekcie przewidziano wprowadzenie zakazu stosowania we wzorcach umów zawieranych z konsumentami postanowień, o których mowa w art. 385 (1) Kpc, tj. postanowień kształtujących ich prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszających ich interesy. W Uzasadnieniu do projektu wskazano, iż wprowadzenie tego zakazu jest niezbędne, ponieważ definiuje praktykę zakazaną i określa zakres oraz znamiona działania bezprawnego, jak również łączy z przyznawaną Prezesowi UOKiK kompetencją do nakładania kar pieniężnych za jego łamanie. Słusznie zauważa UOKiK w przedmiotowym dokumencie, że przyjęcie takiego rozwiązania powinno zapewnić większą skuteczność eliminacji niedozwolonych klauzul umownych z obrotu (efekt prewencyjny kar pieniężnych) - por. Uzasadnienie do projektu, s. 10. Zgodnie z nowoprojektowanym art. 23b), Prezes UOKiK będzie posiadał kompetencję do wydawania decyzji o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozowolone i zakazującą jego wykorzystywania, jeżeli stwierdzi naruszenie zakazu określonego w ustawie antymonopolowej. Decyzja taka będzie mogła obejmować zarówno postanowienia stosowane w dacie wydania rozstrzygnięcia przez organ antymonopolowy, jak i takich, które w dacie jego wydania zostały już 9

10 usunięte ze wzorca. W przypadku zaniechania stosowania przez przedsiębiorcę postanowienia wzorca umowy, orzeczony przez Prezesa UOKiK zakaz wykorzystywania niedozwolonego postanowienia wzorca umowy będzie odnosił się do przyszłości, natomiast możliwość wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone będzie ograniczona 3-letnim okresem przedawnienia (por. art. 99f)) w porównaniu do aktualnie obowiązującego art. 479 (39) Kpc, zgodnie z którym nie wnosi się powództwa, jeżeli od zaniechania minęło 6 miesięcy. Za interesujące i wzmacniające skuteczność omawianego mechanizmu należy uznać dążenie do wprowadzenia do ustawy antymonopolowej środków umożliwiających usunięcie trwających skutków naruszenia, w szczególności poprzez nałożenie na przedsiębiorcę obowiązków o charakterze informacyjnym (poinformowanie konsumentów będących stronami umów zawartych na podstawie wzorca zawierającego klauzulę abuzywną i uznaniu postanowienia za niedozwolone w sposób okereślony w decyzji; złożenie oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji) lub nakazanie zwrotu korzyści uzyskanych w związku ze stosowaniem tego postanowienia (art. 23b) ust. 2). Brak wątpliwości, iż tego typu rozwiązanie będzie sprzyjać pozyskaniu przez konsumentów informacji o tym, iż tego typu postanowienie umowne staje się wobec nich bezskuteczne. W tym przypadku organ antymonopolowy będzie mógł również nakazać przedsiębiorcy wystąpienie do konsumentów z propozycją aneksowania zawartych z nimi umów, zawierających postanowienia uznane za niedozwolone. Wzmocnienie mechanizmu skuteczności działania niniejszej instytucji będzie wynikać również z: 1) możliwości nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności; 2) wprowadzenia związania sądów decyzjami organu antymonopolowego; 3) wprowadzenia obowiązkowej publikacji całości lub części rozstrzygnięcia; 4) możliwości wydawania decyzji zobowiązaniowej (por. art. 23c)); Projektowana nowelizacja konstruuje również odrębne przepisy proceduralne w tym względzie. Słusznie przewidziano przede wszystkim, aby postępowanie w niniejszych sprawach mogło być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym. Zauważalna jest natomiast pewna modyfikacja ogólnych rozwiązań dotyczących 10

11 wszczęcia postępowania. Zgodnie bowiem ze znowelizowanym w projekcie art. 49 ust. 3, postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone wszczyna się z urzędu lub na wniosek organizacji konsumenckiej albo zagranicznej organizacji wpisanej na listę organizacji uprawnionych w państwach Unii Europejskiej do wszczęcia postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich jeżeli cel jej działania uzasadnia wystąpienie przez nią z takim wnioskiem dotyczącym wzorców umów stosowanych w Polsce, zagrażających interesom konsumentów w państwie członkowskim, w którym organizacja ta ma swoją siedzibę. Warunkiem złożenia wniosku przez taką organizację ma być wcześniejsze wezwanie przez nią przedsiębiorcy do zaprzestania stosowania danej klauzuli (art. 99a) ust. 1). Określono również zawartość merytoryczną wniosku oraz jego wymogi formalne (art. 99a ust. 2-4). Słusznie przewidziano również, że każda odmowa wszczęcia postępowania będzie poddana kontroli sądowej (odwołanie lub zażalenie do SOKiK), co ma zagwarantować prawa organizacji konsumenckich do inicjowania postępowań w tym zakresie (art. 99a) ust. 5 oraz art. 99c)). Zauważyć należy, że projektowane rozwiązanie zakłada rezygnację z możliwości bezpośredniego inicjowania postępowania przez konsumentów. Mimo, że (tak jak w innych postępowaniach prowadzonych obecnie przez organ antymonopolowy) postępowanie będzie mogło być prowadzone z urzędu (poza wąskim wyjątkiem dotyczącym organizacji konsumenckich, o czym już wspomniano) na dalszym etapie prac parlamentarnych nad przyjęciem niniejszej nowelizacji u.o.k.k. można byłoby rozważyć wprowadzenie bezpośredniego mechanizmu umożliwiającego wszczynanie postępowania na wniosek konsumentów w ww. sprawach. Nie wydaje się w pełni właściwe, aby w tym obszarze pozostawiać właściwe dla innych sfer kompetencyjnych organu antymonopolowego założenie wszczynania postępowania wyłącznie z urzędu. Z jednej bowiem strony projektodawca w swoim zamierzeniu wzmacnia ochronę konsumentów, poprzez wprowadzenie modelu administracyjnego orzekania w tym przypadku, z drugiej zaś strony ta ochrona ulega w pewnym stopniu osłabieniu poprzez odebranie 11

12 konsumentowi prawa do bezpośredniego inicjowania postępowań w takich sprawach przed organem antymonopolowym. Sankcją administracyjnokarną związaną z naruszeniem przepisów ustawy jest możliwość nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji (post. art. 106 a) ust. 1 pkt 3a). Jest to kara analogiczna do kar nakładanych przez Prezesa UOKiK na przedsiębiorców za naruszenie innych zakazów określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Słusznie również przy ustalaniu wymiaru kary projektodawca za najbardziej adekwatne do zastosowania uznaje rozwiązanie dotyczące nakładania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Za rozwiązanie właściwe, odpowiadające istniejącym potrzebom oraz problemom związanym ze zmianą modelu stosowania prawa w omawianym obszarze uznać należy rozwiązanie utrzymania funkcjonowania przez 10 lat od wejścia w życie ustawy rejestru niedozwolonych klauzul. W stosunku do klauzul wpisanych do rejestru Prezes UOKiK będzie orzekał o stosowaniu praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów na podstawie przepisów dotychczasowych, z uwzględnieniem wydanych w tym zakresie orzeczeń sądowych. Wskazać należy, że zaproponowane rozwiązania powinny przyczynić się do wzmocnienia efektywności kontroli wzorców umów oraz usprawnienia systemu eliminowania z obrotu niedozwolonych postanowień umownych, co w konsekwencji powinno prowadzić do wzmocnienia ochrony interesów konsumentów. dr hab. Rafał Stankiewicz 12

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie. Warszawa, 31 marca 2015 r.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie. Warszawa, 31 marca 2015 r. Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie Warszawa, 31 marca 2015 r. Zakres planowanych zmian 1 Zmiany mające na celu wzmocnienie ochrony konsumentów, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634) Wprowadzenie W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ustawa

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie. Warszawa, lipiec 2015 r.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie. Warszawa, lipiec 2015 r. Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie Warszawa, lipiec 2015 r. Zakres planowanych zmian 1 Zmiany mające na celu wzmocnienie ochrony konsumentów, w szczególności na

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania

Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011. Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania Prawo Gospodarcze Publiczne Ćwiczenia 2010/2011 Prawo konkurencji (u.o.k.i.k.) - schemat opracowania organy ochrony konkurencji i konsumentów I. Cel i zadania u.o.k.i.k. Podstawa prawna regulacji antymonopolowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I NSK 99/18. Dnia 21 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Adam Redzik Sygn. akt I NSK 99/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2019 r. SSN Adam Redzik w sprawie z powództwa [ ] Bank Spółki Akcyjnej w P. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE PPK ZAGADNIENIA PROCEDURALNE Postępowanie przed Prezesem Urzędu postępowanie wyjaśniające Postępowanie przed Prezesem Urzędu postępowanie antymonopolo we postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca

Bardziej szczegółowo

Mecenas Mirosława Szakun

Mecenas Mirosława Szakun OCENA FUNKCJONOWANIA REGULACJI DOTYCZĄCYCH KLAUZUL ABUZYWNYCH I REKOMENDACJE ICH ZMIAN Mecenas Mirosława Szakun Doradca Prawny Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce IX Kongres Consumer Finance

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385.

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385. Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny Art. 385. 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. 2. Wzorzec umowy powinien być

Bardziej szczegółowo

NOWE POSTACI PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW (PROBLEM MISSELLINGU)

NOWE POSTACI PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW (PROBLEM MISSELLINGU) NOWE POSTACI PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW (PROBLEM MISSELLINGU) [Podtytuł dokumentu] [DATA] MICROSOFT [Adres firmy] Spis treści 1. Nieuczciwa sprzedaż (misselling)... 3 2. Decyzja

Bardziej szczegółowo

Uwagi szczegółowe. 1. Art. 23b ust Art. 23b ust. 2

Uwagi szczegółowe. 1. Art. 23b ust Art. 23b ust. 2 Opinia Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 135/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 135/12 POSTANOWIENIE Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK.

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW I. Wprowadzenie. Ustawa z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wydania decyzji zobowiązującej.

Przesłanki wydania decyzji zobowiązującej. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW (2015) I. Wprowadzenie. Pierwsze Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-53(9)/12/RB Łódź, dnia 29 marca

Bardziej szczegółowo

Nowe kompetencje Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów instytucja tajemniczego klienta (mystery shopper).

Nowe kompetencje Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów instytucja tajemniczego klienta (mystery shopper). KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA Nowe kompetencje Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów instytucja tajemniczego klienta (mystery shopper). Marta Burnecka- Szczepańska

Bardziej szczegółowo

[TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] [NAZWA FIRMY] [Adres firmy]

[TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] [NAZWA FIRMY] [Adres firmy] [TYTUŁ DOKUMENTU] [Podtytuł dokumentu] [DATA] [NAZWA FIRMY] [Adres firmy] I. Wprowadzenie. Pierwsze Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawie praktyk ograniczających konkurencję

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 37/15. Dnia 5 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 37/15. Dnia 5 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik Sygn. akt III SK 37/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 maja 2016 r. SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa V. S.A. z siedzibą w G. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym?

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców Zakres swobody przy umowach jednostronnie a obustronnie profesjonalnych? Strategia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marcin Łochowski

POSTANOWIENIE. SSN Marcin Łochowski Sygn. akt I NSK 25/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2018 r. SSN Marcin Łochowski w sprawie z powództwa C. Sp. z o.o. w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Zakłada się, że w projekcie nowelizacji ustawy będą uwzględnione zmiany dotyczące:

Zakłada się, że w projekcie nowelizacji ustawy będą uwzględnione zmiany dotyczące: 20 listopada br. Rząd RP przyjął Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przedłożone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wdrożenie przepisów

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II)

Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II) Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II) Zasady szczegółowe postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję art. 86-93 u.o.k.k. Każdy może zgłosić Prezesowi

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

Jakub Nawracała, radca prawny

Jakub Nawracała, radca prawny Ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ryzyk, które wystąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia (na przykładzie klauzuli wpisanej do rejestru niedozwolonych postanowień pod nr 3456)

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-4/11/AŻ Warszawa, dn. 13 czerwca 2012 r. DECYZJA Nr RWA-7/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Seminarium poprowadzi: Warszawa, 12 maja 2016 r. Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/52, sala Etiuda

Seminarium poprowadzi: Warszawa, 12 maja 2016 r. Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/52, sala Etiuda Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów a sektor usług finansowych. Najnowsze trendy w ochronie konsumentów w praktyce orzeczniczej Prezesa UOKiK Warszawa, 12 maja 2016 r. Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

RWR-61-19/06/ZR/ Wrocław, 18 grudnia 2006 r. DECYZJA RWR 47 /2006

RWR-61-19/06/ZR/ Wrocław, 18 grudnia 2006 r. DECYZJA RWR 47 /2006 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR-61-19/06/ZR/

Bardziej szczegółowo

Wstęp VII. konkurencji i konsumentów, cz. 1, MoP 2007, Nr 24.

Wstęp VII. konkurencji i konsumentów, cz. 1, MoP 2007, Nr 24. System prawnej ochrony interesów konsumentów zakreśla granice swobody zachowań przedsiębiorców. Zapewnienie właściwej ochrony zbiorowych interesów konsumentów wymaga skutecznych środków zapobiegania i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 814/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 września 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Bank (...)

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677).

- o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 3677). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-165(4)/10 Warszawa, 19 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. adw. Agnieszka Skrok, LL.M.

Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. adw. Agnieszka Skrok, LL.M. Stosowanie klauzul abuzywnych a praktyka naruszająca adw. Agnieszka Skrok, LL.M. Plan prezentacji 1. Czy zawsze stosowanie przez przedsiębiorcę klauzuli abuzywnej wpisanej do Rejestru uzasadnia zarzut

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 8/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa PKP Cargo Spółki Akcyjnej w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-65-15 Druk nr 3662 Warszawa, 10 lipca 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 2) PPwG 2016 1 Pozycja dominująca Pojęcie pozycji dominującej pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. wydłużenie okresu przedawnienia dla praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

Stanowisko. wydłużenie okresu przedawnienia dla praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; Stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, z dnia 10 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH ZA STOSOWANIE PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt III SK 42/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 sierpnia 2016 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

Bardziej szczegółowo

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 r. - najważniejsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 r. - najważniejsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 r. - najważniejsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji Prof. dr hab. Sławomir Dudzik Warszawa, 19 stycznia 2015 r. 2 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Wykaz skrótów Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Wykaz skrótów...27 Akty prawne...27 Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne...33 Inne...34 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów...35 DZIAŁ I. Przepisy ogólne...35 Art. 1...35

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe MINISTERSTWO GOSPODARKI Sekretariat Ministra Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe Warszawa Listopad 2010 r. 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie objętej nowelizacją

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcia tymczasowe w sprawach dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych na terytorium Polski. Konrad Zawodziński

Rozstrzygnięcia tymczasowe w sprawach dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych na terytorium Polski. Konrad Zawodziński Rozstrzygnięcia tymczasowe w sprawach dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych na terytorium Polski Konrad Zawodziński Ramy wystąpienia Rozstrzygnięcia tymczasowe - terminologiczne nawiązanie

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska RCL.DPG.550.3/2015 Dot. DPR-022-2/15 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

z dnia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt I CSK 607/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa Stowarzyszenia [ ] przeciwko B. Bank S.A. z siedzibą w W. o uznanie postanowień

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-33/14/DJ Warszawa, 2015 r. DECYZJA nr RWA 08/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 19 grudnia 2003 r., III CZP 95/03

Uchwała z dnia 19 grudnia 2003 r., III CZP 95/03 Uchwała z dnia 19 grudnia 2003 r., III CZP 95/03 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Hubert Wrzeszcz Sędzia SN Kazimierz Zawada Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 13 grudnia 2016 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 13 grudnia 2016 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 grudnia 2016 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 1 Przedmiot i funkcje konkurencji Konkurencja mechanizm organizujący gospodarkę rynkową Istota konkurencji rywalizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 13-19.04.2015 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 13-19.04.2015 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 13-19.04.2015 r. Projekty ustaw Lp. Projekt odawca 1 UOKiK Tytuł dokumentu Projekt

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG - 2/2013

DECYZJA NR RBG - 2/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 27 marca 2013r.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO Bartłomiej Petrykowski Nr albumu: 177702 Program leniency w polskim prawie konkurencji Wady i zalety Praca magisterska napisana na seminarium z prawa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt III SK 15/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 października 2012 r. SSN Krzysztof Staryk w sprawie z powództwa E. O. prowadzącej działalność gospodarczą w formie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e

D E C Y Z J A. U z a s a d n i e n i e Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 18 sierpnia 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.36.2014 ( ) D E C Y Z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Paulina Korycińska-Rządca * Status prawny i rola organizacji konsumenckich

Paulina Korycińska-Rządca * Status prawny i rola organizacji konsumenckich 18 Paulina Korycińska-Rządca * Status prawny i rola organizacji konsumenckich w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone Spis treści I. Wprowadzenie II. Rola organizacji

Bardziej szczegółowo

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 126 Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 Akty prawne (inne niż ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów): Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło Sygn. akt III SK 29/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 stycznia 2014 r. SSN Halina Kiryło w sprawie z powództwa P. T. K. C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Prezesowi

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

Cele dokumentu otwartość przejrzystość w związku z wykonywaniem kompetencji władczych

Cele dokumentu otwartość przejrzystość w związku z wykonywaniem kompetencji władczych 1 Cele dokumentu Do podstawowych zasad polityki Prezesa UOKiK należą m.in. otwartość na kontakty z otoczeniem oraz przejrzystość podejmowanych działań. Niniejsze Wyjaśnienia oparte są na założeniu, że

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RBG - 21/2009

DECYZJA RBG - 21/2009 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz tel. (052) 345-56-44, Fax (052) 345-56-17, E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13 Id: 20382 [S]posób doręczenia określony w art. 1160 k.p.c., należy stosować także do wyroków sądów polubownych. ( ) [B]rak dostatecznych podstaw, aby przez pisemne zawiadomienie, o którym mowa w art. 1160

Bardziej szczegółowo

J(CU. Pan Jacek Cichocki Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

J(CU. Pan Jacek Cichocki Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz Warszawa, 3 a i. * /< / I.511.4.2014.AJK rp J(CU. Pan Jacek Cichocki Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Załącznik do uchwały Nr XIV/130/2008 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28lutego 2008 r. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10

Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10 Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488)

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) ę ł ę ę ę Ó ę ś ę Ż ł ą Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Zawarcie umowy Pracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, dnia 13 września 2018 r. INFORMACJA OŚRODKA BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH DLA RADCÓW PRAWNYCH o niektórych zmianach wynikających z Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 o

Bardziej szczegółowo

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 25 tel.(071) 323 63 80, fax (071) 323 63 98 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 19/2012

DECYZJA RLU Nr 19/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl Lublin,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 83/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2017 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa [...]

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Prezes. Konsumentów Warszawa. Działając w imieniu i na rzecz Krajowej Rady Izby Architektów RP w

Sz. P. Prezes. Konsumentów Warszawa. Działając w imieniu i na rzecz Krajowej Rady Izby Architektów RP w L. dz. 039/KRIA/2013/w Warszawa, 28 stycznia 2013 Sz. P. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Znak: DPR 022/2012 Działając

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 57/14. Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SK 57/14. Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dawid Miąsik Sygn. akt III SK 57/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Dawid Miąsik w sprawie z powództwa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta W. Sp. z o.o. w W. przeciwko

Bardziej szczegółowo

Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów uwzględnia interesy konsumentów w rozumieniu art. 4 pkt 12 u.o.k.k. (podczas gdy

Bardziej szczegółowo

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK Warszawa, luty 2008 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. WSTĘP... 4 1. CEL BADANIA... 4 2. ZAKRES PODMIOTOWY BADANIA...

Bardziej szczegółowo

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 111/14. Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 111/14. Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CZ 111/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela w sprawie z powództwa Fundacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU 26/2012. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

DECYZJA RLU 26/2012. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU

Bardziej szczegółowo

2. 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni [art. 48 ust. 4] 3. 2 tygodnie od dnia doręczenia decyzji [art. 81 ust.

2. 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni [art. 48 ust. 4] 3. 2 tygodnie od dnia doręczenia decyzji [art. 81 ust. Terminy: ZAGADNIENIE STAN OBECNY NOWELIZACJA USTAWY 1.Przedawnienie praktyk ograniczających konkurencję 2.Prowadzenie postępowania wyjaśniającego 3.Wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK do SOKiK

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-31/08/AJ Warszawa, dn. 31 grudnia 2008 r. DECYZJA DDK Nr 37 /2008 I. Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 czerwca 2010 r. III SK 3/10

Wyrok z dnia 9 czerwca 2010 r. III SK 3/10 Wyrok z dnia 9 czerwca 2010 r. III SK 3/10 Obowiązek poinformowania abonenta o prawie do wypowiedzenia umowy bez konieczności zapłaty odszkodowania na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego jest jednym

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

PPK. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

PPK. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów PPK Ochrona zbiorowych interesów konsumentów Ochrona konstytucyjna Art. 76 konstytucji RP stanowi, że władze publiczne chronią konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi Ustawa o k.i.k. jako fragment

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ Pozycja dominująca definicja odnosi się do: + indywidualnej pozycji dominującej + kolektywnej pozycji dominującej (I) przesłanki jakościowe /muszą być spełnione łącznie/:

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji

Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji Odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa konkurencji walka dla idei, czy o realne wyrównanie szkód? Bernadeta M. Kasztelan-Świetlik Listopad 2010 Biała księga KaŜdy, kto z powodu naruszenia prawa konkurencji

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 13 maja 2016 r.

Newsletter / 13 maja 2016 r. Newsletter / 13 maja 2016 r. Str. 2 Str. 4 Str. 5 Str. 7 Jednolity Plik Kontrolny w zakresie VAT co miesiąc nowy pomysł Komisji Finansów Publicznych Komu członek zarządu składa rezygnację? NSA kilometrówka

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt VI ACa 857/11 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SO del.

Bardziej szczegółowo

A R T Y K U Ł Y. Małgorzata Sieradzka *

A R T Y K U Ł Y. Małgorzata Sieradzka * 8 A R T Y K U Ł Y Małgorzata Sieradzka * Decyzja tymczasowa w sprawach konsumenckich nowy instrument reakcji na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów Spis treści I. Wprowadzenie II. Charakter

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Andrzeja Pałysa z dnia 9 lipca br., przesłaną przez panią Ewę Kierzkowską,

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Andrzeja Pałysa z dnia 9 lipca br., przesłaną przez panią Ewę Kierzkowską, Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Andrzeja Pałysa z dnia 9 lipca br., przesłaną przez panią Ewę Kierzkowską, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy piśmie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt III SK 90/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 września 2014 r. SSN Krzysztof Staryk w sprawie z powództwa P.-H. spółki jawnej Przedsiębiorstwa Handlowego B. C., M. K. z siedzibą

Bardziej szczegółowo