Podręczniki Prawnicze. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) C. H. Beck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręczniki Prawnicze. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) C. H. Beck"

Transkrypt

1 Podręczniki Prawnicze Postępowanie cywilne Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) C. H. Beck

2 PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) Postępowanie cywilne

3 W sprzedaży: A. Zieliński (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Kodeksowe M. Uliasz KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka J. Nowińska, P. Cioch POSTĘPOWANIE CYWILNE Wykłady i Ćwiczenia E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE. PYTANIA. TABLICE Ćwiczenia Becka T. Ereciński (wprow.) POSTĘPOWANIE CYWILNE. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka G. Jędrejek KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. EDYCJA PIERWSZA KodeksSystem KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 28 Twoje Prawo

4 Postępowanie cywilne Redaktor dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ Autorzy dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego dr Łukasz Błaszczak (stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) Adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Postępowania Cywilnego dr Izabela Gil Adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Postępowania Cywilnego dr Ewa Rudkowska-Ząbczyk Adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Postępowania Cywilnego WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2008

5 Poszczególne rozdziały opracowali: Elwira Marszałkowska-Krześ: II; VI; XI; XII 56 62; XIII 63 68; XIV; XX Łukasz Błaszczak: I; V; VII 24 27, 29 33; XII 55; XVI Izabela Gil: III; IV; VII 28, 34; X; XIII 69 71; XVII; XVIII; XIX; XX 121 Ewa Rudkowska-Ząbczyk: VIII; IX; XV Redakcja: Ksenia Rzepka Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN

6 Przedmowa Podręcznik Postępowanie cywilne przeznaczony jest zarówno dla studentów wydziałów prawa, jak i dla aplikantów oraz prawników praktyków. Zawiera bowiem charakterystykę wszystkich podstawowych instytucji postępowania cywilnego, z odniesieniem do poglądów doktryny i judykatury. Wśród omawianych zagadnień znalazły się także alternatywne metody rozważania sporów, jak także: mediacja i arbitraż, zyskujące coraz większe zastosowanie w praktyce. Uwzględniono zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, przepisy unijne oraz inne międzynarodowe aspekty procedury cywilnej. Wrocław, listopad 2008 r. Elwira Marszałkowska-Krześ

7

8 Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXVII Wykaz literatury... XXXI Rozdział I. Wiadomości wstępne i wprowadzenie do nauki postępowania cywilnego Wprowadzenie historyczne. Pojęcie i funkcja postępowania cywilnego I. Rys historyczny II. Pojęcie postępowania cywilnego Główne przeobrażenia prawa procesowego cywilnego w Polsce po 2000 r Źródła prawa procesowego cywilnego I. Akty prawne II. Judykatura Prawo procesowe cywilne a prawo materialne cywilne Stosunek sądowego postępowania cywilnego do postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego I. Sądowe postępowanie cywilne a postępowanie administracyjne II. Sądowe postępowanie cywilne a postępowanie sądowoaministracyjne Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego Postępowanie cywilne a orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Postępowanie cywilne a orzeczenia wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) Rozdział II. Zasięg jurysdykcji sądów polskich Pojęcie i kryteria wyodrębnienia sprawy cywilnej (materialne i formalne) Jurysdykcja krajowa i droga sądowa I. Jurysdykcja krajowa II. Droga sądowa Pojęcie drogi sądowej Niedopuszczalność drogi sądowej Rodzaje niedopuszczalności drogi sądowej Przedmiot ochrony w postępowaniu cywilnym I. Teorie dotyczące przedmiotu ochrony Koncepcja roszczeń materialnych Koncepcja roszczeń procesowych

9 VIII Spis treści II. Żądanie zawarte w powództwie a przedmiot ochrony prawnej Uwagi ogólne Żądanie o spełnienie świadczenia Żądanie ustalenia prawa lub stosunku prawnego Żądanie ukształtowania prawa lub stosunku prawnego Rozdział III. Przesłanki wymiaru sprawiedliwości Przesłanki procesowe I. Pojęcie przesłanek procesowych II. Rodzaje przesłanek procesowych Przesłanki dotyczące sądu Przesłanki dotyczące stron Przesłanki dotyczące przedmiotu sprawy Przesłanki procesowe bezwzględne i względne Przesłanki pozytywne i negatywne III. Sanowanie przesłanek procesowych Sanowanie przesłanek dotyczących sądu Sanowanie przesłanek dotyczących stron Sanowanie przesłanek dotyczących przedmiotu sprawy IV. Skutki braku przesłanek procesowych Skutki braku przesłanek procesowych bezwzględnych Skutki braku przesłanek procesowych względnych Przesłanki materialnoprawne Rozdział IV. Rodzaje sądowego postępowania cywilnego Rozpoznawanie spraw cywilnych Rodzaje postępowań I. Tryby postępowania rozpoznawczego Proces Postępowanie nieprocesowe Rozdział V. Zasady procesowe w postępowaniu cywilnym Pojęcie zasad procesowych i ich rodzaje w systemie prawa procesowego Zasady procesowe a konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości I. Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości II. Zasada prawa do sądu III. Zasada niezawisłości sędziowskiej IV. Zasada jednolitości sądów V. Zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości VI. Zasada nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego VII. Zasada jawności VIII. Zasada instancyjności Ogólna charakterystyka poszczególnych zasad procesowych I. Zasada równości (równouprawnienia) stron i uczestników postępowania II. Zasada dyspozycyjności

10 Spis treści IX III. Zasada kontradyktoryjności IV. Zasada swobodnej oceny dowodów V. Zasada formalizmu procesowego VI. Zasada koncentracji (skupienia) materiału procesowego VII. Zasada kierownictwa sędziowskiego VIII. Zasada bezpośredniości IX. Zasada ustności Rozdział VI. Organ procesowy Sąd I. Organizacja sądów w sprawach cywilnych II. Znaczenie pojęcia sąd III. Skład sądu Skład sądu w I instancji Skład sądu w II instancji Skład Sądu Najwyższego Referendarze sądowi Właściwość sądu I. Uwagi ogólne II. Właściwość rzeczowa Zasada ogólna Sąd okręgowy jako sąd I instancji III. Właściwość miejscowa Właściwość ogólna Właściwość przemienna Właściwość wyłączna IV. Właściwość funkcjonalna Funkcje sądu rejonowego Funkcje sądu okręgowego Funkcje sądu apelacyjnego Funkcje Sądu Najwyższego V. Właściwość umowna Wartość przedmiotu sporu I. Uwagi ogólne II. Sposób obliczania wartości sporu III. Kontrola wartości przedmiotu sporu Wyłączenie sędziego I. Uwagi ogólne II. Iudex inhabilis III. Iudex suspectus Podstawy wniosku Podmioty uprawnione Rozstrzygnięcie wniosku IV. Wyłączenie innych podmiotów Rozdział VII. Uczestnicy postępowania Pojęcie strony procesowej

11 X Spis treści 25. Zdolność sądowa Zdolność procesowa Zdolność postulacyjna Legitymacja procesowa I. Pojęcie legitymacji procesowej II. Rodzaje legitymacji procesowej Legitymacja bezpośrednia i pośrednia Legitymacja zwykła i nadzwyczajna Legitymacja czynna i bierna Legitymacja indywidualna i grupowa Legitymacja publiczna i prywatna III. Źródła legitymacji procesowej IV. Skutki braku legitymacji procesowej V. Sposoby konwalidacji braku legitymacji procesowej Współuczestnictwo procesowe I. Pojęcie i rodzaje współuczestnictwa w sporze II. Charakterystyka poszczególnych rodzajów współuczestnictwa Współuczestnictwo czynne i bierne Współuczestnictwo formalne Współuczestnictwo materialne Współuczestnictwo jednolite Współuczestnictwo koniecznie Współuczestnictwo nienazwane III. Działania współuczestników w procesie Interwencja główna Interwencja uboczna Przypozwanie Reprezentacja stron i uczestników I. Pojęcie reprezentacji II. Przedstawicielstwo ustawowe III. Pełnomocnictwo procesowe IV. Działanie za stronę niebędącą osobą fizyczną jej organu V. Zastępca pośredni Teoria urzędowa Teoria zastępstwa VI. Zastępstwo sądowe Skarbu Państwa Następstwo procesowe I. Rodzaje przekształceń podmiotowych II. Sukcesja ogólna III. Sukcesja szczególna Nabywca przedmiotu lub prawa objętego sporem Interwenient uboczny Zstępni małżonka Kurator Rozdział VIII. Przedmiot postępowania cywilnego Pojęcie powództwa Rodzaje powództw

12 Spis treści XI I. Powództwo o świadczenie Żądanie alternatywne Facultas alternativa Żądanie ewentualne II. Powództwo o ustalenie III. Powództwo o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego Kumulacja i rozdrobnienie roszczeń I. Kumulacja roszczeń II. Rozdrobnienie roszczeń Zmiana powództwa Cofnięcie pozwu Rozdział IX. Dowodzenie faktów i inne sposoby dokonywania ustaleń faktycznych w postępowaniu cywilnym Wstępna kwalifikacja stanu faktycznego sprawy Przedmiot dowodu I. Fakty jako przedmiot dowodu II. Inny przedmiot dowodu Ciężar dowodu I. Pojęcie ciężaru dowodu II. Ciężar dowodu w znaczeniu formalnym III. Ciężar dowodu w znaczeniu materialnym Pozadowodowe sposoby dokonywania ustaleń faktycznych I. Fakty notoryjne II. Fakty znane sądowi urzędowo III. Fakty przyznane IV. Domniemania prawne V. Domniemania faktyczne VI. Dowód prima facie Postępowanie dowodowe I. Ogólne reguły postępowania dowodowego II. Postanowienie dowodowe III. Zabezpieczenie dowodu Środki dowodowe I. Klasyfikacja środków dowodowych II. Zasada równorzędności środków dowodowych III. Dowód z dokumentu Pojęcie dokumentu Dokumenty urzędowe i prywatne Moc dowodowa dokumentów Zakazy dowodowe Przedstawianie dokumentów IV. Dowód z zeznań świadków Pojecie dowodu z zeznań świadka Niemożność bycia świadkiem Prawo odmowy zeznań Prawo odmowy odpowiedzi na pytania Przeprowadzenie dowodu ze świadka

13 XII Spis treści 6. Środki przymusu V. Dowód z biegłego Pojęcie dowodu z biegłego Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego Opinia instytutu naukowego lub naukowo-badawczego VI. Dowód z oględzin VII. Dowód ze stron Charakter dowodu ze stron Podmioty przesłuchiwane w charakterze strony Przeprowadzenie dowodu ze stron VIII. Inne środki dowodowe Dowód z grupowego badania krwi Dowód ze środków wizualnych i audialnych Uprawdopodobnienie Rozdział X. Koszty w postępowaniu cywilnym Pojęcie kosztów postępowania cywilnego I. Definicja kosztów procesu II. Zasady orzekania o kosztach procesu Zasada odpowiedzialności za wynik procesu Zasada kosztów celowych Zasada zawinienia Zasada słuszności Zasada kompensaty Źródła prawa regulujące koszty postępowania Koszty sądowe I. Definicja kosztów sądowych II. Rodzaje opłat sądowych Opłata stała Opłata stosunkowa Opłata podstawowa Opłata tymczasowa III. Rodzaje wydatków IV. Podmioty obowiązane do uiszczenia kosztów sądowych V. Sposoby uiszczania opłat sądowych Konsekwencje nieuiszczenia należnej opłaty sądowej I. Brak opłaty sądowej Brak opłaty w przypadku pisma procesowego wniesionego przez stronę niereprezentowaną przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego Brak opłaty sądowej od pisma procesowego wniesionego przez stronę reprezentowaną przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego II. Brak zaliczki na wydatki Zasady ponoszenia przez strony wydatków Skutki nieuszczenia zaliczki na wydatki III. Tryb związany z orzekaniem o kosztach w procesie Orzekanie o kosztach

14 Spis treści XIII 2. Termin na zgłoszenie wniosku o przyznanie kosztów Zwolnienie od kosztów sądowych I. Zwolnienie od kosztów z mocy ustawy Całkowite zwolnienie od kosztów sądowych Częściowe zwolnienie od kosztów sądowych II. Zwolnienie od kosztów sądowych na wniosek Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych Termin w jakim należy wystąpić z wnioskiem o zwolnienie od kosztów Wymogi formalne wniosku o zwolnienie od kosztów Rozpoznanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych Cofnięcie zwolnienia od kosztów sądowych Szczególne przepisy dotyczące kosztów postępowania I. Koszty postępowania nieprocesowego II. Koszty postępowania zabezpieczającego Zasady orzekania o kosztach w postępowaniu zabezpieczającym Koszty należne obowiązanemu III. Koszty w postępowaniu egzekucyjnym Zasady orzekania o kosztach w postępowaniu egzekucyjnym Forma rozstrzygnięcia o kosztach postępowania egzekucyjnego Rozdział XI. Doręczenia i terminy Doręczenia I. Zasady dokonywania doręczeń II. Rodzaje doręczeń Terminy I. Rodzaje terminów II. Skutki uchybienia terminu III. Przywrócenie terminu Warunki przywrócenia terminu Decyzja sądu Rozdział XII. Postępowanie przed sądem I instancji Postępowanie pojednawcze. Ugoda I. Postępowanie pojednawcze II. Ugoda Wszczęcie postępowania I. Formy wszczęcia postępowania Wymogi pozwu Sposoby sporządzania i wnoszenia pozwu Ustne zgłoszenie powództwa II. Skutki prawne wytoczenia powództwa Uwagi ogólne Materialnoprawne skutki wytoczenia powództwa Procesowe skutki wytoczenia powództwa III. Dekretacja pozwu

15 XIV Spis treści IV. Skutki doręczenia pozwu Rozprawa I. Posiedzenia sądowe Rodzaje posiedzeń Organizacja posiedzenia II. Przygotowanie rozprawy III. Etapy rozprawy Obrona pozwanego I. Niepodjęcie obrony II. Formy obrony pozwanego Zaprzeczenia Zarzuty Powództwo wzajemne III. Uznanie powództwa Zawieszenie postępowania I. Podstawy zawieszenia postępowania Uwagi ogólne Obligatoryjne zawieszenie postępowania Fakultatywne zawieszenie postępowania Zawieszenie postępowania na wniosek II. Podjęcie zawieszonego postępowania Zasady orzekania w postępowaniu cywilnym I. Wiadomości ogólne II. Związanie sądu granicami dochodzonej ochrony prawnej Zakaz orzekania ponad żądanie Odstępstwa od zasady III. Zastrzeżenie na rzecz pozwanego prawa do powołania się w toku egzekucji na ograniczenie odpowiedzialności IV. Rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty i wyznaczenie terminu wykonania eksmisji V. Zasądzenie odpowiedniej sumy według oceny sądu Merytoryczne zakończenie postępowania cywilnego. Rodzaje wyroków I. Zagadnienia ogólne II. Wyrok Istota wyroku Podstawa faktyczna i prawna wyroku Rodzaje wyroków Wyroki ze względu na zakres rozstrzygnięcia Wyroki ze względu na zachowanie się pozwanego III. Wydanie wyroku IV. Budowa wyroku V. Skutki prawne orzeczeń Prawomocność Wykonalność Skuteczność VI. Rektyfikacja orzeczeń Pojęcie Sprostowanie

16 Spis treści XV 3. Uzupełnienie Wykładnia Formalne zakończenie postępowania cywilnego I. Sposoby zakończenia procesu II. Odrzucenie pozwu III. Umorzenie postępowania Rozdział XIII. Postępowania odrębne Zagadnienia ogólne Postępowanie w sprawach małżeńskich I. Zakres przedmiotowy II. Właściwość sądu III. Przepisy wspólne IV. Postępowanie w sprawach o rozwód i o separację Mediacja Legitymacja procesowa Zawieszenie postępowania Postępowanie dowodowe Umorzenie postępowania V. Inne sprawy Unieważnienie małżeństwa Ustalenie istnienia albo nieistnienia małżeństwa Zniesienie wspólności majątkowej Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi I. Zakres przedmiotowy II. Właściwość sądu III. Legitymacja procesowa IV. Tok postępowania Zwolnienie od kosztów sądowych Niestawiennictwo stron Udział prokuratora Reprezentowanie strony Postępowanie dowodowe Zawieszenie i umorzenie postępowania Orzeczenia Postępowanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych I. Zagadnienia wspólne Właściwość sądu Strony Wszczęcie postępowania Odrzucenie pozwu Badanie wstępne i czynności wyjaśniające Czynności dyspozycyjne stron Doręczenia Dyscyplinowanie stron Dowód z dokumentu a dowód ze świadków i przesłuchania stron II. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy

17 XVI Spis treści 1. Zakres przedmiotowy Właściwość miejscowa sądu Legitymacja procesowa Zdolność sądowa i procesowa Orzeczenia III. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Zakres przedmiotowy Właściwość miejscowa sądu Legitymacja procesowa Zdolność sądowa i procesowa Tok postępowania Orzeczenia Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania I. Zakres przedmiotowy II. Właściwość sądu III. Legitymacja procesowa Postępowanie w sprawach gospodarczych I. Postępowanie gospodarcze Zakres przedmiotowy Przedsiębiorca Właściwość sądu Udział w postępowaniu Tok postępowania Orzeczenia II. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji oraz w sprawach z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego Zakres przedmiotowy Właściwość sądu Odwołania i zażalenia Strony postępowania Postępowanie III. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone Postępowanie nakazowe I. Charakter prawny postępowania nakazowego II. Podstawy do wydania nakazu zapłaty III. Charakter prawny nakazu zapłaty IV. Tryb zaskarżania nakazu zapłaty V. Przebieg postępowania po wniesieniu zarzutów VI. Rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu nakazowym Postępowanie upominawcze I. Właściwość sądu w postępowaniu upominawczym II. Podstawy do wydania nakazu zapłaty III. Charakter prawny nakazu zapłaty IV. Forma i tryb zaskarżania nakazu zapłaty V. Przebieg postępowania po wniesieniu sprzeciwu

18 Spis treści XVII VI. Rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu upominawczym Postępowanie uproszczone I. Rodzaj spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym II. Odmienności postępowania uproszczonego Postępowanie przed sądem I instancji Postępowanie przed sądem II instancji III. Relacje postępowania uproszczonego do innych postępowań odrębnych Rozdział XIV. Postępowanie nieprocesowe Zagadnienia ogólne Wszczęcie postępowania I. Wniosek o wszczęcie postępowania II. Wszczęcie postępowania z urzędu Uczestnicy postępowania I. Pojęcie uczestnika postępowania II. Zdolność sądowa i procesowa uczestnika Właściwość i skład sądu I. Właściwość miejscowa i rzeczowa II. Skład sądu Przebieg postępowania I. Rozprawa II. Wysłuchanie III. Postępowanie dowodowe IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania Orzeczenia I. Rodzaje orzeczeń Postanowienia Zarządzenia II. Skutki orzeczeń Prawomocność Wykonalność Skuteczność III. Zaskarżanie orzeczeń Apelacja Zażalenie Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Skarga na orzeczenie referendarza sądowego Postępowanie w poszczególnych rodzajach spraw I. Uwagi wstępne Ustawy szczególne Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego II. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa osobowego Sprawy o uznanie za zmarłego Sprawy o stwierdzenie zgonu

19 XVIII Spis treści 3. Uchylenie postanowienia uznającego za zmarłego albo stwierdzającego zgon Sprawy o ubezwłasnowolnienie III. Postępowanie z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli Sprawy małżeńskie Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi Sprawy o przysposobienie Sprawy z zakresu opieki Sprawy z zakresu kurateli Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką IV. Postępowanie z zakresu prawa rzeczowego Stwierdzenie zasiedzenia Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem Przepadek rzeczy Zniesienie współwłasności Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu Postępowanie wieczystoksięgowe V. Sprawy z zakresu prawa spadkowego Jurysdykcja Zabezpieczenie spadku Spis inwentarza Przyjęcie albo odrzucenie spadku Ogłoszenie testamentu Wyjawianie przedmiotów spadkowych Przesłuchanie świadków testamentu ustnego Wykonawca testamentu Zarząd spadku nieobjętego Stwierdzenie nabycia spadku Dział spadku VI. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i samorządzie załogi VII. Sprawy depozytowe VIII. Postępowanie rejestrowe Rozdział XV. Środki weryfikacyjne w postępowaniu cywilnym Zaskarżanie orzeczeń sądowych I. Pojęcie środków zaskarżenia II. Klasyfikacja środków zaskarżenia Apelacja I. Ogólna charakterystyka apelacji II. Systemy apelacji III. Dopuszczalność apelacji IV. Wymogi apelacji Oznaczenie zakresu zaskarżenia Przedstawienie zarzutów i ich uzasadnienie Wniosek o zmianę lub uchylenie zaskarżonego orzeczenia V. Granice apelacji

20 Spis treści XIX VI. Nieważność postępowania VII. Postępowanie wywołane wniesieniem apelacji VIII. Rodzaje orzeczeń wydawanych przez sąd II instancji Zażalenie I. Ogólna charakterystyka zażalenia II. Dopuszczalność zażalenia III. Wymogi zażalenia IV. Postępowanie wywołane wniesieniem zażalenia V. Postępowanie wywołane wniesieniem zażalenia do Sądu Najwyższego Skarga kasacyjna I. Dopuszczalność skargi kasacyjnej II. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej III. Wymogi skargi kasacyjnej Oznaczenie zakresu zaskarżenia Przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania Wniosek o zmianę lub uchylenie zaskarżonego orzeczenia IV. Postępowanie wywołane wniesieniem skargi kasacyjnej V. Rodzaje orzeczeń wydawanych przez Sąd Najwyższy po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia I. Dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia II. Legitymacja do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia III. Wymogi skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia IV. Postępowanie wywołane wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia V. Orzeczenia wydawane po rozpoznaniu skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Skarga na orzeczenie referendarza sądowego Skarga o wznowienie postępowania I. Dopuszczalność skargi o wznowienie postępowania II. Podstawy skargi o wznowienie postępowania III. Wymogi skargi o wznowienie postępowania IV. Przebieg postępowania wywołanego skargą o wznowienie postępowania V. Rodzaje orzeczeń wydawanych we wznowionym postępowaniu Skarga na przewlekłość postępowania Rozdział XVI. Alternatywne formy rozwiązywania sporów Pojęcie alternatywnych form rozwiązywania sporów Mediacja w kodeksie postępowania cywilnego Sądownictwo polubowne (arbitraż) I. Istota sądownictwa polubownego

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) 2. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) 2. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Postępowanie cywilne Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) Postępowanie cywilne W sprzedaży: A. Zieliński

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.)

STUDIA PRAWNICZE. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) STUDIA PRAWNICZE Postępowanie cywilne Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Postępowanie cywilne W sprzedaży: A. Zieliński (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 6

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli:

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli: Aplikacje Prawnicze Cywilne Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 00/0 Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne Punkty ECTS: 0 Kod przedmiotu: 0700-PD-POC40 Język przedmiotu: polski Charakterystyka przedmiotu: Treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXIII Rozdział I. Podstawowe pojęcia... 1 1. Pojęcie postępowania cywilnego... 1 I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne)...

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych 2. Kierunek: administracja 3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Spis treści KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) str. 16 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I.

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Podstawowe pojęcia ő 1. Pojęcie postępowania cywilnego I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne) ő 2. Funkcje procesu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm. Wstęp... Wykaz najważniejszych skrótów... XXI Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) (wyciąg)... 1 Artykuł 1. [Sprawy cywilne]... 1 Artykuł 2. [Droga sądowa]...

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowy............................................................. 17 Przedmowa do XI wydania.................................................

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa do szóstego wydania str. 17 Przedmowa do piątego wydania str. 17 Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Przedmowa do trzeciego wydania str. 18 Przedmowa do drugiego

Bardziej szczegółowo

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r.

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Łukasz Sobiech BiBlioteka Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Autor Łukasz Sobiech Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49 Wykaz skrótów................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 ROZDZIAŁ I. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym.....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów........................................ 23 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Podstawowe pojęcia postępowania cywilnego oraz podstawowe informacje o sądach rozpoznających

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Rozdział I. System procedury administracyjnej 1 Tabl. 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) 3 Tabl. 2. Podział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Aplikacje Prawnicze Orzecznictwo Kodeks postępowania cywilnego 5. wydanie Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck Kodeks postępowania cywilnego W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: KODEKS CYWILNY.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ PIERWSZA TESTY 11 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne postępowanie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................... 15 Wstęp......................................................... 17 CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

W 14. wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące:

W 14. wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące: Opis W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Wykaz skrótów................................. 11 Wstęp....................................... 13 ROZDZIAŁ 1. Materialnoprawne aspekty ubezwłasnowolnienia... 17 1.1. Zaburzenia psychiczne jako przesłanka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych Przedmowa.... Wykaz skrótów.... XI XIII Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych A. Komentarz tezowy.... Ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str.

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str. Podstawowym warunkiem sprawności i efektywności czynności sądowych jest wykonywanie ich metodycznie, a więc planowo i systematycznie oraz racjonalnie i skutecznie - z uwzględnieniem pryncypialnych zadań

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

postępowanie cywilne Diagramy Joanna Mucha Zamów książkę w księgarni internetowej 2. WYDANIE SERIA AKADEMICKA

postępowanie cywilne Diagramy Joanna Mucha Zamów książkę w księgarni internetowej 2. WYDANIE SERIA AKADEMICKA postępowanie cywilne Diagramy Joanna Mucha Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 2. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 lutego 2016 r. Wydawca Agata Jędrasik Redaktor prowadzący Joanna

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kryteria wyodrębnienia. Kryteria II Postępowanie nieprocesowe

Postępowanie cywilne. Kryteria wyodrębnienia. Kryteria II Postępowanie nieprocesowe Postępowanie cywilne Postępowanie nieprocesowe Kryteria wyodrębnienia Wach: przekształcenie prawa Menger: działanie prewencyjne sądu Hellwig: piecza prawna Odmienność zasad procesowych Inkwizycyjność Prawomocność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V. Część I. Ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego

Spis treści. Przedmowa... V. Część I. Ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXIX Część I. Ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego Rozdział I. Proces cywilny... 3 1 1. Proces cywilny (postępowanie cywilne)... 4 1 2. Prawo procesowe cywilne...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Spis treści Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Uwagi wstępne... 3 Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII Rozdział I. Podstawowe pojęcia... 1 1. Pojęcie postępowania cywilnego... 1 I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... XI XXI Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział I. Ogólne założenia systemu zaskarżania orzeczeń sądowych... 3 1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych w historii polskiego sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29 Wykaz skrótów....................................................... 19 Przedmowa.......................................................... 23 Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

II. Zadośćuczynienie III. Renta Przebieg postępowania w przedmiocie kompensacji szkody za zdarzenie medyczne Wnioski Roz

II. Zadośćuczynienie III. Renta Przebieg postępowania w przedmiocie kompensacji szkody za zdarzenie medyczne Wnioski Roz Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Przyczyny wyodrębnienia, źródła i istota dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za zdarzenia medyczne... 1 1. Geneza i cel utworzenia wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wykaz skrótów............................................... 13 Wstęp........................................................ 17 ROZDZIAŁ I. Rys historyczny instytucji służących zabezpieczeniu majątku

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne II

Postępowanie cywilne II Postępowanie cywilne II Ćwiczenia, semestr zimowy 2016/2017 Monika Drobyszewska 1 Postępowanie cywilne Źródła: A. Jakubecki (red.), Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania cywilnego, Opublikowano:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Wykłady Becka Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Postępowanie administracyjne 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści VII. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści VII. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie.............................................. Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XV XIX Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym... 5 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Andrzej Zieliński (redaktor) Kodeks postępowania cywilnego Komentarz 7. wydanie KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks postêpowania cywilnego KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks postêpowania cywilnego Komentarz Redaktor

Bardziej szczegółowo

I. Koszty postępowania cywilnego

I. Koszty postępowania cywilnego 1. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) Tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 594) 1 (zm.: Dz.U. 2010, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Wstęp..................................................... 15 1. Uwagi ogólne materialne i procesowe.........................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... IX

Spis treści. Przedmowa... IX Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XIII Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 5 1. Zakres instytucji współuczestnictwa... 5 1.1. Aspekt terminologiczny...

Bardziej szczegółowo

INFO-SERWIS PRAWNY. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia? WAŻNE! Wrzesień 2014

INFO-SERWIS PRAWNY. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia? WAŻNE! Wrzesień 2014 Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia? Możliwość dochodzenia roszczeń jest ograniczona w czasie. Prawo określa bowiem terminy dla dochodzenia wzajemnych roszczeń stron stosunków cywilnoprawnych, których

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO. I. zasady wymiaru sprawiedliwości II. naczelne zasady procesowe

ZASADY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO. I. zasady wymiaru sprawiedliwości II. naczelne zasady procesowe ZASADY POSTĘPOWANIA SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO I. zasady wymiaru sprawiedliwości II. naczelne zasady procesowe postępowanie administracyjne postępowanie cywilne postępowanie sądowoadministracyjne I. ZASADY

Bardziej szczegółowo

POST POWANIE CYWILNE

POST POWANIE CYWILNE Kinga Flaga-Gieruszyƒska (red.) POST POWANIE CYWILNE Komentarz praktyczny dla s dziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sàdowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze,

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Autor: R. Kędziora Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym ő ő 2. Zarys ewolucji polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym oraz polskiego

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem Rozdział 1. Metodologiczne podstawy teorii dowodów w postępowaniu cywilnym 2. Pojęcie prawa dowodowego i postępowania dowodowego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne 12. Obrona pozwanego. Niepodjęcie obrony Obrona pozwanego Przebieg rozprawy

Postępowanie cywilne 12. Obrona pozwanego. Niepodjęcie obrony Obrona pozwanego Przebieg rozprawy Postępowanie cywilne 12 Obrona pozwanego Przebieg rozprawy Obrona pozwanego Uprawnienie, nie obowiązek Realizacja prawa do ochrony sądowej Możliwości obrony Uznanie powództwa Wniosek o oddalenie powództwa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Sylwia Naszydłowska Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo