Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej z komentarzem (wzór Nr 1)... 4 II. Rodzaje postępowania cywilnego... 6 Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym z komentarzem (wzór Nr 2)... 9 III. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania sądowoadministracyjnego IV. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego V. Dopuszczalność drogi sądowej Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku z powodu czasowej niedopuszczalności drogi sądowej z komentarzem (wzór Nr 3) Część druga Podmioty postępowania cywilnego I. Sąd A. Jurysdykcja krajowa sądu Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku z powodu braku jurysdykcji krajowej z komentarzem (wzór Nr 4) B. Właściwość sądu Postanowienie sądu o uznaniu się za niewłaściwy miejscowo i o przekazaniu spraw zgodnie z właściwością z komentarzem (wzór Nr 5) C. Skład sądu D. Wyłączenie sędziego Wniosek o wyłączenie sędziego (wzór Nr 6) Postanowienie sądu o wyłączeniu sędziego (wzór Nr 7) V

2 E. Referendarz sądowy Zarządzenie referendarza w sprawie nakazu zapłaty z komentarzem (wzór Nr 8) II. Prokurator III. Inni uczestnicy procesu cywilnego A. Rzecznik Praw Obywatelskich B. Rzecznik Praw Dziecka C. Inspektor pracy D. Organizacje pozarządowe IV. Strony A. Status procesowy strony B. Współuczestnictwo w sporze Pozew o zapłatę zadośćuczynienia (wzór Nr 9) Postanowienie sądu o uznaniu się za niewłaściwy rzeczowo i przekazaniu sprawy (wzór Nr 10) C. Interwencja główna Powództwo o wydanie nieruchomości (interwencja główna) (wzór Nr 11) Postanowienie sądu o zawieszeniu postępowania (wzór Nr 12) D. Interwencja uboczna Interwencja uboczna po stronie pozwanego (wzór Nr 13) Opozycja pozwanego przeciwko interwencji ubocznej (wzór Nr 14) Postanowienie sądu o oddaleniu opozycji powoda (wzór Nr 15) E. Przekształcenia podmiotowe Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego z komentarzem (wzór Nr 16) Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie osoby, która powinna występować w sprawie w charakterze powoda (wzór Nr 17) F. Pełnomocnictwo procesowe Pełnomocnictwo procesowe ogólne (wzór Nr 18) Pełnomocnictwo procesowe szczególne (wzór Nr 19) Część trzecia Koszty procesu I. Rodzaje kosztów postępowania II. Ponoszenie kosztów w postępowaniu cywilnym Postanowienie sądu o zasądzeniu zwrotu kosztów procesu (wzór Nr 20) Postanowienie sądu o odstąpieniu od obciążania kosztami procesu (wzór Nr 21) Wniosek pozwanego o przyznanie kosztów w związku z cofnięciem lub ograniczeniem powództwa (wzór Nr 22) VI

3 III. Zwolnienie od kosztów z mocy ustawy IV. Zwolnienie od kosztów na podstawie orzeczenia sądu Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (wzór Nr 23) Postanowienie sądu o zwolnieniu od kosztów sądowych (wzór Nr 24) V. Pomoc prawna z urzędu Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (wzór Nr 25) Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (wzór Nr 26) VI. Zabezpieczenie kosztów procesu Część czwarta Przedmiot procesu cywilnego I. Powództwo o świadczenie Pozew o opróżnienie i opuszczenie lokalu (wzór Nr 27) Wyrok sądu o opróżnieniu i opuszczeniu zajmowanego lokalu (wzór Nr 28) II. Powództwo o ustalenie Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu (wzór Nr 29) Wyrok sądu w sprawie o ustalenie istnienia stosunku prawnego (wzór Nr 30) III. Powództwo o ukształtowanie Pozew o uznanie umowy za bezskuteczną (wzór Nr 31) Orzeczenie sądu o uznaniu czynności prawnej za bezskuteczną (wzór Nr 32) Część piąta Czynności procesowe I. Rodzaje czynności procesowych II. Cechy czynności procesowych III. Pisma procesowe Pismo przygotowawcze (wzór Nr 33) IV. Usuwanie braków formalnych pism procesowych Zarządzenie przewodniczącego w sprawie doprecyzowania powództwa z komentarzem (wzór Nr 34) V. Doręczenia VI. Posiedzenia sądowe VII

4 VII. Protokoły Wniosek o uzupełnienie protokołu rozprawy (wzór Nr 35) Zarządzenie w przedmiocie uzupełnienia protokołu (wzór Nr 36) Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy (wzór Nr 37) Zarządzenie w przedmiocie sprostowania protokołu rozprawy (wzór Nr 38) VIII. Terminy Wniosek o przywrócenie terminu (wzór Nr 39) Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu (wzór Nr 40) Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia (wzór Nr 41) Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu (wzór Nr 42) Część szósta Pozew i powództwo I. Pozew Pozew o zachowek (wzór Nr 43) II. Wytoczenie powództwa i doręczenie pozwu III. Odrzucenie pozwu Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z komentarzem (wzór Nr 44) IV. Cofnięcie pozwu Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania z komentarzem (wzór Nr 45) V. Uznanie powództwa Uznanie powództwa z komentarzem (wzór Nr 46) VI. Pozew w postępowaniu grupowym Pozew w postępowaniu grupowym z komentarzem (wzór Nr 47) Część siódma Przebieg postępowania przed sądem I instancji I. Mediacja Postanowienie sądu o skierowaniu stron do mediacji z komentarzem (wzór Nr 48) II. Postępowanie pojednawcze Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej z komentarzem (wzór Nr 49) III. Ugoda sądowa Postanowienie sądu o uznaniu ugody za niedopuszczalną z komentarzem (wzór Nr 50) IV. Obrona pozwanego VIII

5 V. Formy obrony A. Bierność i zaprzeczenie pozwanego B. Zarzuty jako forma obrony C. Powództwo wzajemne Pozew wzajemny z komentarzem (wzór Nr 51) VI. Przebieg rozprawy VII. Zawieszenie postępowania A. Zawieszenie postępowania z mocy prawa B. Obligatoryjne zawieszenie postępowania z urzędu Postanowienie sądu z komentarzem (wzór Nr 52) C. Fakultatywne zawieszenie postępowania z urzędu Wniosek pozwanego o zawieszenie postępowania z komentarzem (wzór Nr 53) D. Zawieszenie postępowania na wniosek Wniosek o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron (wzór Nr 54) Postanowienie o zawieszeniu postępowania na zgodny wniosek stron (wzór Nr 55) E. Podjęcie zawieszonego postępowania Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania sądu z komentarzem (wzór Nr 56) VIII. Umorzenie postępowania Postanowienie sądu w sprawie umorzenia postępowania (wzór Nr 57) Część ósma Dowody w postępowaniu cywilnym I. Ciężar dowodu II. Fakty niewymagające dowodu III. Domniemania IV. Dowód z dokumentu A. Rodzaje dokumentów B. Dowód z dokumentu a dowód z zeznań świadka lub z przesłuchania stron C. Inne zagadnienia dotyczące dowodu z dokumentu V. Dowód z zeznań świadka A. Status świadka w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki B. Prawo odmowy zeznań i prawo odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania IX

6 C. Przeprowadzenie środka dowodowego z zeznań świadka Postanowienie sądu o skazaniu świadka na grzywnę (wzór Nr 58) VI. Dowód z opinii biegłego A. Status prawny biegłego. Prawa i obowiązki Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego (wzór Nr 59) Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego (wzór Nr 60) B. Istota opinii biegłego VII. Oględziny Wniosek o przeprowadzenie dowodu z oględzin (wzór Nr 61) Postanowienie sądu o dopuszczeniu dowodu z oględzin nieruchomości (wzór Nr 62) VIII. Dowód z przesłuchania stron Wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron (wzór Nr 63) Postanowienie sądu o dopuszczeniu dowodu z przesłuchania stron (wzór Nr 64) IX. Inne środki dowodowe X. Zabezpieczenie dowodu Wniosek o zabezpieczenie dowodu (wzór Nr 65) Postanowienie sądu o zabezpieczeniu i przeprowadzeniu dowodu (wzór Nr 66) Część dziewiąta Orzeczenia I. Przedmiot orzekania II. Podstawy orzekania III. Zasady orzekania IV. Wyrok wstępny Wniosek o wydanie wyroku wstępnego (wzór Nr 67) Wyrok wstępny uznający roszczenie powoda (wzór Nr 68) V. Wyrok częściowy Wniosek o wydanie wyroku częściowego (wzór Nr 69) Wyrok częściowy o wydanie lokalu i o zapłatę (wzór Nr 70) VI. Wyrok zaoczny Pozew o zwrot nadpłaty (wzór Nr 71) Wyrok zaoczny dotyczący zwrotu kosztów procesu (wzór Nr 72) VII. Sprostowanie wyroku Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki (wzór Nr 73) Postanowienie sądu o sprostowaniu wyroku (wzór Nr 74) X

7 VIII. Uzupełnienie wyroku Wniosek o uzupełnienie wyroku (wzór Nr 75) Postanowienie sądu o uzupełnieniu wyroku (wzór Nr 76) IX. Wykładnia wyroku Wniosek o wykładnię wyroku (wzór Nr 77) Postanowienie sądu o dokonaniu wykładni wyroku (wzór Nr 78) X. Postanowienia sądu XI. Nakazy zapłaty Postanowienie sądu nakaz zapłaty z komentarzem (wzór Nr 79) XII. Rygor natychmiastowej wykonalności Wyrok z postanowieniem o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności (wzór Nr 80) Część dziesiąta Środki odwoławcze I. Apelacja Apelacja powoda dotycząca formy dokonywanych zmian w umowie o pracę (wzór Nr 81) Postanowienie o odrzuceniu niedopuszczalnej apelacji (wzór Nr 82) II. Zażalenie Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania po zawarciu ugody (wzór Nr 83) Postanowienie o odrzuceniu spóźnionego zażalenia (wzór Nr 84) Część jedenasta Inne środki zaskarżenia I. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego Skarga powoda na orzeczenie referendarza sądowego z komentarzem (wzór Nr 85) II. Nadzwyczajne środki zaskarżenia A. Skarga kasacyjna Skarga kasacyjna powoda dotycząca rażącego naruszenia prawa materialnego z komentarzem (wzór Nr 86) B. Skarga o wznowienie postępowania Skarga o wznowienie postępowania z komentarzem (wzór Nr 87) C. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia z komentarzem (wzór Nr 88) XI

8 Część dwunasta Postępowanie odrębne I. Postępowanie w sprawach małżeńskich Pozew o rozwód z komentarzem (wzór Nr 89) II. Postępowanie w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi Pozew o rozwiązanie przysposobienia z komentarzem (wzór Nr 90) III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy Pozew o ustalenie stosunku pracy z komentarzem (wzór Nr 91) IV. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Odwołanie od decyzji z komentarzem (wzór Nr 92) V. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania Pozew o ochronę naruszonego posiadania z komentarzem (wzór Nr 93) VI. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji VII. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone Pozew o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone z komentarzem (wzór Nr 94) VIII. Postępowania w sprawach regulacyjnych IX. Postępowanie nakazowe Pozew o wydanie nakazu w postępowaniu nakazowym z komentarzem (wzór Nr 95) X. Postępowanie upominawcze Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym z komentarzem (wzór Nr 96) XI. Postępowanie uproszczone Pozew w postępowaniu uproszczonym (wzór Nr 97) XII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (wzór Nr 98) XIII. Elektroniczne postępowanie upominawcze Pozew o zapłatę z komentarzem (wzór Nr 99) XII

9 Część trzynasta Postępowanie nieprocesowe zagadnienia podstawowe I. Postanowienia ogólne postępowania nieprocesowego II. Orzeczenia sądu w postępowaniu nieprocesowym i ich zaskarżalność Wniosek o wezwanie zainteresowanego do udziału w sprawie (wzór Nr 100) Postanowienie sądu o wezwaniu do udziału w sprawie (wzór Nr 101) III. Rodzaje spraw IV. Koszty postępowania nieprocesowego Część czternasta Poszczególne postępowania o charakterze nieprocesowym I. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa osobowego A. Postępowanie w sprawach o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu Wniosek o uznanie za zmarłego z komentarzem (wzór Nr 102) B. Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie Wniosek o ubezwłasnowolnienie z komentarzem (wzór Nr 103) II. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli A. Postępowanie w sprawach małżeńskich Wniosek o podział majątku wspólnego z komentarzem (wzór Nr 104) B. Postępowanie w innych sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych Wniosek o udzielenie zezwolenia przedstawicielowi ustawowemu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego (wzór Nr 105) Wniosek o przysposobienie (wzór Nr 106) III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego A. Postępowanie wieczystoksięgowe Wniosek o wpis w księdze wieczystej z komentarzem (wzór Nr 107) B. Inne sprawy z zakresu prawa rzeczowego Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości z komentarzem (wzór Nr 108) XIII

10 IV. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa spadkowego Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy (wzór Nr 109) Postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku (wzór Nr 110) Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu (wzór Nr 111) Postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku (wzór Nr 112) Wniosek o dział spadku (wzór Nr 113) Postanowienie w sprawie o dział spadku (wzór Nr 114) V. Sprawy depozytowe Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z komentarzem (wzór Nr 115) VI. Postępowanie rejestrowe Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego z komentarzem (wzór Nr 116) Część piętnasta Postępowanie w razie zniszczenia lub zaginięcia akt Wniosek o wszczęcie postępowania o odtworzenie akt z komentarzem (wzór Nr 117) Część szesnasta Postępowanie zabezpieczające I. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia Postanowienie w sprawie zwolnienia z egzekucji na skutek wniosku powoda o udzielenie zabezpieczenia roszczenia z komentarzem (wzór Nr 118) II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych Wniosek o udzielenie zabezpieczenia z komentarzem (wzór Nr 119) III. Inne wypadki zabezpieczenia Część siedemnasta Postępowanie egzekucyjne I. Organy egzekucyjne Wniosek wierzyciela w przedmiocie ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu (wzór Nr 120) Wniosek wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym (wzór Nr 121) II. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego Wniosek wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym z komentarzem (wzór Nr 122) XIV

11 III. Tytuł egzekucyjny. Tytuł wykonawczy Wniosek o wszczęcie postępowania w celu wykonania zabezpieczenia z komentarzem (wzór Nr 123) IV. Klauzula wykonalności Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu (wzór Nr 124) Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (wzór Nr 125) V. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego Wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego z komentarzem (wzór Nr 126) VI. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z komentarzem (wzór Nr 127) VII. Tok postępowania egzekucyjnego Wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnych z komentarzem (wzór Nr 128) VIII. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego Wniosek wierzyciela o zawieszenie postępowania egzekucyjnego (wzór Nr 129) Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego (wzór Nr 130) IX. Umorzenie postępowania egzekucyjnego Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego (wzór Nr 131) Wniosek dłużnika o umorzenie postępowania (wzór Nr 132) X. Ograniczenia egzekucji Wniosek dłużnika o zwolnienie przedmiotów od zajęcia z komentarzem (wzór Nr 133) XI. Powództwo przeciwegzekucyjne Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego (wzór Nr 134) Pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (wzór Nr 135) XII. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym Skarga na czynności komornika (wzór Nr 136) Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji (wzór Nr 137) Część osiemnasta Poszczególne rodzaje egzekucji I. Egzekucja z ruchomości Wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości z komentarzem (wzór Nr 138) XV

12 II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę z komentarzem (wzór Nr 139) III. Egzekucja z rachunku bankowego Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego z komentarzem (wzór Nr 140) IV. Egzekucja z innych wierzytelności Wniosek o wszczęcie egzekucji z wierzytelności z komentarzem (wzór Nr 141) V. Egzekucja z innych praw majątkowych Wniosek o wszczęcie egzekucji z innych praw majątkowych z komentarzem (wzór Nr 142) VI. Egzekucja z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku Wniosek o wszczęcie egzekucji z instrumentów finansowych (wzór Nr 143) VII. Egzekucja z nieruchomości Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości z komentarzem (wzór Nr 144) VIII. Uproszczona egzekucja z nieruchomości Wniosek o wszczęcie uproszczonej egzekucji z nieruchomości z komentarzem (wzór Nr 145) IX. Egzekucja ze statków morskich Wniosek o wszczęcie egzekucji ze statku morskiego z komentarzem (wzór Nr 146) X. Egzekucja w zakresie wydania ruchomości Wniosek o wydanie ruchomości z komentarzem (wzór Nr 147) XI. Egzekucja w zakresie wydania nieruchomości lub statku morskiego Wniosek o wydanie lokalu mieszkalnego (z prawem dłużnika do lokalu socjalnego) (wzór Nr 148) Wniosek o wydanie lokalu mieszkalnego (bez prawa dłużnika do lokalu socjalnego i bez wskazania mu tymczasowego pomieszczenia) (wzór Nr 149) XII. Egzekucja w zakresie wymuszenia wykonania czynności przez dłużnika Wniosek o wszczęcie egzekucji w zakresie wymuszenia wykonania czynności przez dłużnika z komentarzem (wzór Nr 150) XIII. Egzekucja w zakresie zaniechania czynności przez dłużnika Wniosek o wszczęcie egzekucji w zakresie zaniechania czynności przez dłużnika z komentarzem (wzór Nr 151) XVI

13 XIV. Egzekucja świadczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego z komentarzem (wzór Nr 152) XV. Egzekucja świadczeń niepieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego z komentarzem (wzór Nr 153) XVI. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze licytacji publicznej z komentarzem (wzór Nr 154) XVII. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych z komentarzem (wzór Nr 155) XVIII. Wyjawienie majątku Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika z komentarzem (wzór Nr 156) Część dziewiętnasta Sąd polubowny I. Status sądu polubownego II. Zapis na sąd polubowny Zapis na sąd polubowny (wzór Nr 157) III. Arbitrzy Pismo procesowe wniosek o wyznaczenie arbitra (wzór Nr 158) IV. Postępowanie przed sądem polubownym Pismo procesowe Wniosek o dokonanie czynności (wzór Nr 159) V. Orzeczenia sądu polubownego VI. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego Pismo procesowe wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku sądu polubownego (wzór Nr 160) XVII

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

POST POWANIE CYWILNE

POST POWANIE CYWILNE Kinga Flaga-Gieruszyƒska (red.) POST POWANIE CYWILNE Komentarz praktyczny dla s dziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sàdowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r.

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Łukasz Sobiech BiBlioteka Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Autor Łukasz Sobiech Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowy............................................................. 17 Przedmowa do XI wydania.................................................

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I.

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Podstawowe pojęcia ő 1. Pojęcie postępowania cywilnego I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne) ő 2. Funkcje procesu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa do szóstego wydania str. 17 Przedmowa do piątego wydania str. 17 Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Przedmowa do trzeciego wydania str. 18 Przedmowa do drugiego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:

W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa: Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolisty Dz.U. z 2010r Nr 90, poz. 594 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Opłaty sądowe. W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:

Opłaty sądowe. W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa: Opłaty sądowe Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz 1398). Koszty sądowe obejmują

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Andrzej Zieliński (redaktor) Kodeks postępowania cywilnego Komentarz 7. wydanie KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks postêpowania cywilnego KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks postêpowania cywilnego Komentarz Redaktor

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1

Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49 Wykaz skrótów................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 ROZDZIAŁ I. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym.....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne... 15 1. Przekształcenie stosunków administracyjnoprawnych... 17 2. Charakterystyka postępowań administracyjnych... 18 3. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XV Rozdział I. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe dotyczące małżeństwa... 1 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci... 3 2. Wyrok ustalający zmianę płci (1)...

Bardziej szczegółowo

SĄD OKRĘGOWY W OSTROŁĘCE

SĄD OKRĘGOWY W OSTROŁĘCE SĄD OKRĘGOWY W OSTROŁĘCE Opłaty sądowe w sprawach cywilnych Osoba nie będąca adwokatem lub radcą prawnym składając pismo do Sądu nie ma obowiązku jednocześnie uiszczać opłaty sądowej. Sąd sam ustali opłatę

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANDRZEJ STACHOWIAK

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANDRZEJ STACHOWIAK ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1996 r.) Dz.U.96.154.753 1997-12-05 zm. Dz.U.97.141.948

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII Rozdział I. Podstawowe pojęcia... 1 1. Pojęcie postępowania cywilnego... 1 I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne)...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29 Wykaz skrótów....................................................... 19 Przedmowa.......................................................... 23 Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

I. Koszty postępowania cywilnego

I. Koszty postępowania cywilnego 1. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) Tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 594) 1 (zm.: Dz.U. 2010, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem Stan prawny na 1 września 2009 r. Redaktor prowadzący: Małgorzata Buczna Opracowanie redakcyjne: Roman Rudnik, Marcin Wąsik Skład,

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ PIERWSZA TESTY 11 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż złotych.

Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż złotych. Od 2 marca 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 ze zm.), zastąpiła ona dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis autorów... XVII Wprowadzenie... XIX Wykaz skrótów... XXV

Spis treści. Spis autorów... XVII Wprowadzenie... XIX Wykaz skrótów... XXV Spis treści Spis autorów...................................................... XVII Wprowadzenie.................................................... XIX Wykaz skrótów...................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz skrótów

Spis treści. Wstęp. Wykaz skrótów Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Tytuł wstępny. Przepisy ogólne 1. Dopuszczalność drogi sądowej w wypadku nieistnienia roszczenia w sensie abstrakcyjnym 2. Zastosowanie przepisów o jurysdykcji krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze

Spis treści Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Wstęp... Wykaz skrótów... Tytuł wstępny. Przepisy ogólne... 1 1. Dopuszczalność drogi sądowej w wypadku nieistnienia roszczenia w sensie abstrakcyjnym... 1 2. Zastosowanie przepisów o jurysdykcji krajowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Pisma procesowe sporządzone przed wszczęciem procesu.. 1 1. Wniosek osoby fizycznej o zwolnienie od kosztów sądowych... 3 2. Wniosek osoby prawnej o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIII Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych... 1 Uwagi wstępne... 3 Dział I. Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne 12. Obrona pozwanego. Niepodjęcie obrony Obrona pozwanego Przebieg rozprawy

Postępowanie cywilne 12. Obrona pozwanego. Niepodjęcie obrony Obrona pozwanego Przebieg rozprawy Postępowanie cywilne 12 Obrona pozwanego Przebieg rozprawy Obrona pozwanego Uprawnienie, nie obowiązek Realizacja prawa do ochrony sądowej Możliwości obrony Uznanie powództwa Wniosek o oddalenie powództwa

Bardziej szczegółowo

Część I. Uwagi ogólne

Część I. Uwagi ogólne Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Część I. Uwagi ogólne 1. Jak korzystać z książki str. 17 2. Kilka uwag przed przystąpieniem do pisania pracy str. 18 3. Konstrukcja apelacji str. 22 4. Konstrukcja opinii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398. USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398. USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Tytuł I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów......................................................... 13 Część I. Uwagi ogólne 1. Jak korzystać z książki................................................. 17 2. Kilka uwag

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych,

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie... 17 1. Władza rodzicielska... 17 1.1. Rodzice... 17 1.2. Reprezentowanie małoletniego... 21 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1)

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/44 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych,

Bardziej szczegółowo

Dział 3. Wysokość opłat w procesie.

Dział 3. Wysokość opłat w procesie. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) tj. z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 594) tj. z dnia 27 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1995 Nr 167 poz. 1398. USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 1995 Nr 167 poz. 1398. USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 1995 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Tytuł I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1)

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44. Art. 1. 1. Ustawa normuje sądowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. (tekst jednolity) TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. (tekst jednolity) TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2010.90.594 2010-07-19 zm. przen. Dz.U.2010.7.44 art. 25 2010-10-21 zm. Dz.U.2010.152.1016 art. 2 2010-11-09 zm. Dz.U.2010.197.1307 art. 10 2011-07-01 zm. Dz.U.2011.106.622 art. 72 2012-01-01 zm.

Bardziej szczegółowo

PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI

PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI WZORY PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I REJESTROWYCH Z OBJAŚNIENIAMI KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA TOMASZ ANIUKIEWICZ ŁUKASZ BIERSKI KATARZYNA KARWECKA ALEKSANDRA KLICH 2. wydanie Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA NOTARIALNA EWA KUŚMIEROWSKA NOTARIUSZ ul. Staszica 6 lok. 13; 01-188 Warszawa Wola; tel.: 22 241 20 14; fax: 22 241 20 15

KANCELARIA NOTARIALNA EWA KUŚMIEROWSKA NOTARIUSZ ul. Staszica 6 lok. 13; 01-188 Warszawa Wola; tel.: 22 241 20 14; fax: 22 241 20 15 Dz.U.2010.90.594 2010.07.19 zm. przen. Dz.U.2010.7.44 art. 25 2010.10.21 zm. Dz.U.2010.152.1016 art. 2 2010.11.09 zm. Dz.U.2010.197.1307 art. 10 2011.07.01 zm. Dz.U.2011.106.622 art. 72 2012.01.01 zm.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne 13. Znaczenie rozprawy. Posiedzenia sądowe Rozprawa Postępowania odrębne I

Postępowanie cywilne 13. Znaczenie rozprawy. Posiedzenia sądowe Rozprawa Postępowania odrębne I Postępowanie cywilne 13 Rozprawa Postępowania odrębne I Znaczenie rozprawy Centralny punkt procesu Kulminacja wydanie orzeczenia Realizuje zasady naczelne postępowania (ustność, jawność itd.) Ma znaczenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398. USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398. USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... XI XXI Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział I. Ogólne założenia systemu zaskarżania orzeczeń sądowych... 3 1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych w historii polskiego sądownictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. (tekst jednolity) TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. (tekst jednolity) TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.10.90.594 2011.07.01 zm. Dz.U.2011.106.622 art. 72 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity) TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398. USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398. USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Tytuł I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 1) TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO I ZABEZPIECZAJĄCEGO

POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO I ZABEZPIECZAJĄCEGO Warunki i zasady wszczęcia egzekucji 1. PODSTAWA EGZEKUCJI TYTUŁ WYKONAWCZY Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, chyba że ustawa stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo