Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm."

Transkrypt

1 Wstęp... Wykaz najważniejszych skrótów... XXI Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) (wyciąg)... 1 Artykuł 1. [Sprawy cywilne]... 1 Artykuł 2. [Droga sądowa]... 3 Artykuł 3. [Zasada prawdy]... 6 Artykuł 5. [Pouczanie stron]... 8 Artykuł 6. [Postulat szybkości postępowania] Artykuł 7. [Udział prokuratora] Artykuł 9. [Zasada jawności] Artykuł 10. [Ugoda sądowa] Artykuł 11. [Moc wyroków karnych] Artykuł 13. [Tryb procesowy] Artykuł 15. [Czas orzekania o właściwości] Artykuł 16. [Właściwość sądów rejonowych] Artykuł 17. [Właściwość sądów okręgowych] Artykuł 18. [Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu] Artykuł 19. [Zasada] Artykuł 20. [Rozwinięcie] Artykuł 21. [Kilka roszczeń] Artykuł 22. [Świadczenia powtarzające się] Artykuł 23. [Najem] Artykuł [Roszczenia pracowników] Artykuł [Wydanie nieruchomości] Artykuł 24. [Zabezpieczenia] Artykuł 25. [Sprawdzenie] Artykuł 26. [Rozwinięcie] Artykuł 27. [Zasada] Artykuł 29. [Skarb Państwa] Artykuł 30. [Siedziba] Artykuł 31. [Istota] Artykuł 32. [Alimenty; ustalenie ojcostwa] Artykuł 33. [Roszczenia przeciwko przedsiębiorcy] XIX V

2 Artykuł 34. [Roszczenia z umów] Artykuł 35. [Delikty] Artykuł 38. [Prawa rzeczowe na nieruchomości] Artykuł 41. [Małżeństwo] Artykuł 42. [Rodzice a dzieci] Artykuł 43. [Wybór sądu] Artykuł 44. [Wyznaczenie przez sąd przełożony] Artykuł 45. [Wyznaczenie przez Sąd Najwyższy] Artykuł 46. [Właściwość umowna] Artykuł 47. [Skład sądu] Artykuł 48. [Wyłączenie sędziego z mocy ustawy] Artykuł 49. [Wyłączenie sędziego na wniosek] Artykuł 50. [Wniosek o wyłączenie] Artykuł 52. [Orzekanie] Artykuł [Odrzucenie wniosku o wyłączenie sędziego] Artykuł 54. [Odesłanie] Artykuł 55. [Powództwo na rzecz oznaczonej osoby] Artykuł 56. [Pozycja prokuratora] Artykuł 57. [Powództwo przeciwko uczestnikom] Artykuł 59. [Powiadomienie prokuratora] Artykuł 60. [Przystąpienie do sprawy] Artykuł 61. [Zakres działania] Artykuł 62. [Forma działania] Artykuł 63. [Przedstawienie poglądu] Artykuł [Kompetencje inspektora pracy] Artykuł 64. [Zdolność sądowa] Artykuł 65. [Zdolność procesowa] Artykuł 66. [Przedstawiciel ustawowy] Artykuł 67. [Działanie osób prawnych] Artykuł 68. [Udokumentowanie umocowania] Artykuł 69. [Kurator] Artykuł 70. [Skutki braków zdolności] Artykuł 72. [Pojęcie i rodzaje] Artykuł 73. [Współuczestnictwo jednolite] Artykuł 76. [Interwencja uboczna] Artykuł 77. [Przystąpienie interwenienta] Artykuł 78. [Opozycja] Artykuł 79. [Uprawnienia interwenienta] Artykuł 81. [Interwencja samoistna] Artykuł 83. [Wejście interwenienta do procesu] Artykuł 84. [Przesłanki; sposób] Artykuł 86. [Dopuszczalność] Artykuł 87. [Osoby mogące być pełnomocnikami] Artykuł [Obowiązkowe zastępstwo przed SN] VI

3 Artykuł 88. [Rodzaje] Artykuł 89. [Forma] Artykuł 91. [Zakres] Artykuł 92. [Wykładnia] Artykuł 93. [Odwoływanie oświadczeń pełnomocnika] Artykuł 94. [Wypowiedzenie] Artykuł 96. [Wygaśnięcie] Artykuł 97. [Działanie bez umocowania] Artykuł 98. [Pojęcie; zasady zwrotu] Artykuł 99. [Radca prawny] Artykuł 100. [Stosunkowe rozdzielenie] Artykuł 101. [Zwrot mimo przegrania] Artykuł 102. [Zasada słuszności] Artykuł 103. [Zasada zawinienia] Artykuł 104. [Ugoda sądowa] Artykuł 105. [Współuczestnicy] Artykuł 106. [Udział prokuratora] Artykuł 107. [Interwenient uboczny] Artykuł 108. [Orzekanie o kosztach] Artykuł [Postanowienie o kosztach] Artykuł 109. [Wygaśnięcie roszczenia] Artykuł 110. [Koszty od osób niebędących stroną] Artykuł 117. [Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, wniosek, oświadczenie] Artykuł [Wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego] Artykuł 118. [Pełnomocnictwo procesowe] Artykuł 120. [Cofnięcie ustanowienia] Artykuł 124. [Zgłoszenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego] Artykuł 125. [Pojęcie; forma] Artykuł 126. [Treść] Artykuł [Wymóg formalny] Artykuł [Obowiązek opłacenia pisma] Artykuł 127. [Pisma przygotowawcze] Artykuł 128. [Załączniki] Artykuł 129. [Oryginał dokumentu] Artykuł 130. [Braki pism] Artykuł [Zwrot pisma adwokatowi] Artykuł [Wezwanie do uiszczenia opłaty] Artykuł [Zaliczka] Artykuł 131. [Sposób dokonywania doręczeń] Artykuł 132. [W toku sprawy] Artykuł 133. [Odbiorca] Artykuł 134. [W dni wolne i w nocy] Artykuł 135. [Miejsce] Artykuł 136. [Zmiana adresu] VII

4 Artykuł 137. [Doręczenia żołnierzom, osobom pozbawionym wolności] Artykuł 138. [Doręczenie zastępcze] Artykuł 139. [Niemożność doręczenia] Artykuł 140. [Doręczanie odpisów] Artykuł 141. [Doręczenie pełnomocnikom i współuczestnikom] Artykuł 142. [Potwierdzenie odbioru] Artykuł 143. [Kurator do doręczeń] Artykuł 144. [Ustanowienie kuratora] Artykuł 147. [Nieuzasadnione stosowanie trybu szczególnego] Artykuł 148. [Zasada] Artykuł 149. [Wyznaczenie; zawiadomienie] Artykuł 150. [Treść wezwania] Artykuł 152. [Wstęp] Artykuł 157. [Protokół] Artykuł 158. [Treść] Artykuł 160. [Korekta protokołu] Artykuł 161. [Załącznik do protokołu] Artykuł 162. [Zastrzeżenia] Artykuł 163. [Grzywna] Artykuł 164. [Definicja] Artykuł 165. [Obliczanie] Artykuł 166. [Przedłużenie] Artykuł 167. [Skutki] Artykuł 168. [Przywrócenie] Artykuł 169. [Wniosek] Artykuł 170. [Niedopuszczalność] Artykuł 171. [Odrzucenie wniosku] Artykuł 172. [Wpływ wniosku na postępowanie] Artykuł 173. [Z mocy prawa] Artykuł 174. [Z urzędu] Artykuł 175. [Śmierć pełnomocnika] Artykuł 177. [Fakultatywne z urzędu] Artykuł 178. [Na zgodny wniosek] Artykuł 179. [Skutki zawieszenia] Artykuł 180. [Podjęcie postępowania z urzędu] Artykuł 181. [Podjęcie postępowania na wniosek] Artykuł 182. [Umorzenie postępowania] Artykuł 183. [Posiedzenie niejawne] Artykuł 184. [Dopuszczalność ugody] Artykuł 185. [Tryb] Artykuł 187. [Treść] Artykuł 189. [Powództwo o ustalenie] Artykuł [Rozszerzenie uprawnień na organy podatkowe] Artykuł 190. [Dochodzenie świadczeń przyszłych] VIII

5 Artykuł 191. [Kumulacja roszczeń] Artykuł 192. [Skutki doręczenia pozwu] Artykuł 193. [Zmiana powództwa] Artykuł 194. [Wezwanie do udziału w postępowaniu] Artykuł 195. [Rozwinięcie] Artykuł 196. [Zawiadomienie o postępowaniu] Artykuł 198. [Skutki wezwania i zawiadomienia] Artykuł 199. [Przyczyny odrzucenia pozwu] Artykuł [Zakaz odrzucenia pozwu] Artykuł 200. [Brak właściwości] Artykuł 201. [Badanie trybu] Artykuł 202. [Badanie braków] Artykuł 203. [Cofnięcie pozwu] Artykuł 204. [Powództwo wzajemne] Artykuł 205. [Przekazanie sprawy] Artykuł 206. [Wyznaczenie] Artykuł 207. [Odpowiedź na pozew] Artykuł 208. [Przygotowanie] Artykuł [Numer PESEL] Artykuł 210. [Przebieg] Artykuł 211. [Przebieg w razie nieobecności] Artykuł 212. [Ustalenie okoliczności bezspornych] Artykuł 213. [Fakty znane] Artykuł 214. [Odroczenie rozprawy] Artykuł [Obowiązek zaświadczenia przez lekarza sądowego] Artykuł 215. [Inne przyczyny odroczenia] Artykuł 217. [Termin przedstawienia faktów i dowodów] Artykuł 218. [Rozprawa oddzielna] Artykuł 219. [Połączenie spraw] Artykuł 222. [Oddalenie zarzutów formalnych] Artykuł 223. [Ugoda sądowa] Artykuł 224. [Zamknięcie rozprawy] Artykuł 225. [Ponowne otwarcie] Artykuł 227. [Przedmiot] Artykuł 228. [Fakty znane powszechnie i urzędowo] Artykuł 229. [Przyznanie] Artykuł 230. [Fakty nieobjęte oświadczeniem] Artykuł 231. [Domniemania faktyczne] Artykuł 232. [Ciężar dowodu] Artykuł 233. [Swobodna ocena] Artykuł 234. [Domniemania prawne] Artykuł 235. [Miejsce] Artykuł 236. [Postanowienie dowodowe] Artykuł 237. [Niestawiennictwo stron] IX

6 Artykuł 239. [Kompetencje przy pomocy prawnej] Artykuł 240. [Zmienność postanowienia] Artykuł 241. [Powtórzenie i uzupełnienie] Artykuł 242. [Przeszkody] Artykuł 243. [Uprawdopodobnienie] Artykuł 244. [Urzędowe] Artykuł 245. [Prywatne] Artykuł 246. [Zeznania świadków; przesłuchanie stron] Artykuł 247. [Ograniczenia] Artykuł 248. [Przedstawienie dokumentu] Artykuł 249. [Rozwinięcie] Artykuł 250. [Odpis; wyciąg] Artykuł 252. [Zaprzeczenie prawdziwości] Artykuł 253. [Rozwinięcie] Artykuł 254. [Badanie prawdziwości] Artykuł 256. [Tłumaczenia] Artykuł 258. [Wskazanie świadków] Artykuł 259. [Niezdolność bycia świadkiem] Artykuł 261. [Prawo odmowy zeznań] Artykuł 263. [Przesłuchanie niepełnosprawnych] Artykuł 271. [Sposób zeznawania] Artykuł 272. [Konfrontacja] Artykuł 278. [Powołanie] Artykuł 279. [Posiedzenie sądowe] Artykuł 281. [Wyłączenie biegłego] Artykuł 282. [Przyrzeczenie] Artykuł 284. [Okazanie akt; udział w postępowaniu] Artykuł 285. [Opinia] Artykuł 286. [Wyjaśnienia; opinia dodatkowa] Artykuł 287. [Karanie biegłych] Artykuł 288. [Wynagrodzenie] Artykuł 290. [Opinia instytutu] Artykuł 292. [Sposób przeprowadzenia] Artykuł 293. [Przedstawienie przedmiotu] Artykuł 298. [Oględziny osoby] Artykuł 299. [Dopuszczenie dowodu] Artykuł 300. [Osoba prawna] Artykuł 302. [Jedna strona; małoletni] Artykuł 305. [Grupowe badanie krwi] Artykuł 306. [Wymóg zgody] Artykuł 308. [Urządzenia utrwalające] Artykuł 309. [Inne środki] Artykuł 310. [Podstawy] Artykuł 316. [Czas wyrokowania] X

7 Artykuł 317. [Wyrok częściowy] Artykuł 318. [Wyrok wstępny] Artykuł 319. [Ograniczona odpowiedzialność pozwanego] Artykuł 320. [Rozłożenie na raty] Artykuł 321. [Przedmiot orzekania] Artykuł 322. [Zasądzenie odpowiedniej sumy] Artykuł 323. [Zespół orzekający] Artykuł 324. [Narada; głosowanie] Artykuł 325. [Sentencja] Artykuł 326. [Ogłoszenie] Artykuł 327. [Pouczenie stron] Artykuł 328. [Uzasadnienie wyroku] Artykuł 329. [Termin do sporządzenia uzasadnienia] Artykuł 330. [Podpisanie uzasadnienia] Artykuł 331. [Doręczenie wyroku] Artykuł 332. [Cofnięcie pozwu po wyrokowaniu] Artykuł 333. [Podstawy nadania] Artykuł 338. [Przywrócenie stanu poprzedniego] Artykuł 339. [Podstawa] Artykuł 340. [Wyrok pod nieobecność pozwanego] Artykuł 341. [Zastrzeżony wyrok zaoczny] Artykuł 343. [Doręczenie] Artykuł 344. [Sprzeciw] Artykuł 345. [Postępowanie ze sprzeciwu] Artykuł 346. [Zawieszenie rygoru] Artykuł 347. [Wyrok ponowny] Artykuł 349. [Cofnięcie sprzeciwu] Artykuł 350. [Sprostowanie] Artykuł 351. [Uzupełnienie] Artykuł 352. [Wykładnia] Artykuł 353. [Bieg terminów zaskarżenia] Artykuł [Odesłanie] Artykuł 354. [Przypadki wydawania] Artykuł 355. [Umorzenie postępowania] Artykuł 356. [Forma] Artykuł 357. [Uzasadnienie; doręczenie] Artykuł 358. [Związanie sądu] Artykuł 359. [Uchylenie; zmiana] Artykuł 361. [Odesłanie] Artykuł 362. [Zarządzenia] Artykuł 363. [Przesłanki] Artykuł 364. [Stwierdzenie prawomocności] Artykuł 365. [Zakres związania] Artykuł 366. [Powaga rzeczy osądzonej] XI

8 Artykuł 367. [Dopuszczalność] Artykuł 368. [Wymogi formalne] Artykuł 369. [Termin] Artykuł 370. [Odrzucenie] Artykuł 371. [Przedstawienie II instancji] Artykuł 372. [Odpowiedź na apelację] Artykuł 373. [Odrzucenie] Artykuł 376. [Niestawiennictwo stron] Artykuł 377. [Rozpoczęcie rozprawy] Artykuł 378. [Granice rozpoznania] Artykuł 379. [Nieważność postępowania] Artykuł 380. [Rozpoznanie postanowień] Artykuł 381. [Podstawy rozstrzygnięcia] Artykuł 382. [Rozwinięcie] Artykuł 383. [Zmiana żądania] Artykuł 384. [Zakaz orzekania na niekorzyść] Artykuł 385. [Oddalenie] Artykuł 386. [Uwzględnienie] Artykuł 387. [Uzasadnienie] Artykuł [Obowiązek informowania o zmianie miejsca pobytu] Artykuł 388. [Wykonalność] Artykuł 390. [Pytanie prawne] Artykuł 391. [Odesłanie; cofnięcie apelacji] Artykuł 394. [Dopuszczalność; termin; treść; forma] Artykuł [Dopuszczalność zażalenia do SN] Artykuł [Zażalenie na postanowienie] Artykuł 395. [Działania sądu I instancji] Artykuł 396. [Wstrzymanie wykonania] Artykuł 397. [Rozpoznanie zażalenia] Artykuł 398. [Zażalenia na zarządzenia] Artykuł [Wniesienie skargi kasacyjnej] Artykuł [Niedopuszczalność wniesienia] Artykuł [Podstawy skargi kasacyjnej] Artykuł [Treść skargi] Artykuł [Właściwość sądu i terminy] Artykuł [Wezwanie do usunięcia braków; odrzucenie skargi] Artykuł [Odpowiedź na skargę] Artykuł [Postanowienie o przyjęciu lub odrzuceniu skargi] Artykuł [Rozpoznanie w granicach zaskarżenia] Artykuł [Oddalenie skargi] Artykuł [Uchylenie zaskarżonego orzeczenia] Artykuł [Orzeczenie co do istoty sprawy przez SN] Artykuł [Przyczyny odrzucenia pozwu] Artykuł [Związanie sądu wykładnią SN] XII

9 Artykuł [Odpowiednie stosowanie przepisów o apelacji] Artykuł [Skutki wniesienia skargi] Artykuł [Skarga na postanowienie referendarza] Artykuł 399. [Dopuszczalność] Artykuł 401. [Podstawy] Artykuł [Przyczyny wznowienia postępowania] Artykuł 403. [Podstawy] Artykuł 404. [Rozwinięcie] Artykuł 405. [Właściwość sądu przy wznowieniu postępowania] Artykuł 406. [Odesłanie] Artykuł 407. [Termin wniesienia skargi] Artykuł 408. [Rozwinięcie] Artykuł 409. [Wymogi formalne] Artykuł 410. [Badanie wstępne] Artykuł 412. [Ponowne rozpoznanie] Artykuł 413. [Wyłączenie sędziego] Artykuł 415. [Zwrot wyegzekwowanego świadczenia] Artykuł 416. [Zakaz dalszego wznowienia] Artykuł [Dopuszczalność uchylenia postanowień] Artykuł [Dopuszczalność skargi] Artykuł 424 1a. [Niedopuszczalność skargi] Artykuł [Jedna skarga] Artykuł [Podstawy skargi] Artykuł [Treść skargi] Artykuł [Wezwanie do uzupełnienia braków] Artykuł [Odrzucenie skargi] Artykuł [Odmowa przyjęcia] Artykuł [Związanie granicami zaskarżenia] Artykuł [Oddalenie skargi] Artykuł [Odpowiednie stosowanie przepisów o skardze kasacyjnej] Artykuł 425. [Przedmiot] Artykuł 426. [Pełnomocnictwo] Artykuł 428. [Niestawiennictwo stron] Artykuł 431. [Uznanie; przyznanie; wyrok zaoczny] Artykuł 432. [Dowód z przesłuchania stron] Artykuł 436. [Posiedzenie pojednawcze] Artykuł 439. [Zakaz powództwa wzajemnego] Artykuł 440. [Zawieszenie postępowania] Artykuł 441. [Postępowanie dowodowe] Artykuł 442. [Rozwinięcie] Artykuł 444. [Roszczenia alimentacyjne] Artykuł 445. [Rozwinięcie] Artykuł [Zakaz wszczynania odrębnych postępowań] Artykuł 446. [Umorzenie postępowania] XIII

10 Artykuł 450. [Zawieszenie i umorzenie postępowania] Artykuł 452. [Odesłanie] Artykuł 453. [Przedmiot] Artykuł 454. [Powództwa prokuratora] Artykuł 455. [Rozprawa] Artykuł 456. [Zawieszenie i umorzenie postępowania] Artykuł 457. [Zawiadomienie prokuratora] Artykuł 458. [Odesłanie] Artykuł 459. [Przedmiot] Artykuł 460. [Zdolność sądowa i procesowa; kurator] Artykuł 461. [Właściwość sądu] Artykuł 462. [Udział organizacji społecznych] Artykuł 464. [Odrzucenie pozwu] Artykuł 465. [Pełnomocnictwo] Artykuł 467. [Wstępne badanie sprawy] Artykuł 468. [Czynności wyjaśniające] Artykuł 469. [Czynności dyspozytywne] Artykuł 476. [Słowniczek] Artykuł 477. [Wezwanie do udziału w sprawie] Artykuł [Roszczenie alternatywne] Artykuł [Właściwość] Artykuł [Odwołania] Artykuł [Treść odwołania] Artykuł [Pojęcie stron i zainteresowanego] Artykuł [Zmiana decyzji, umorzenie postępowania] Artykuł [Orzeczenia sądu] Artykuł a. [Uchylenie wyroku] Artykuł 478. [Przedmiot badania] Artykuł [Rejestr niedozwolonych klauzul] Artykuł [Zasady postępowania] Artykuł 485. [Podstawa] Artykuł 486. [Brak podstaw] Artykuł 491. [Nakaz zapłaty] Artykuł 492. [Zabezpieczenie; wykonalność] Artykuł 493. [Zarzuty] Artykuł 494. [Odrzucenie zarzutów] Artykuł 495. [Rozpoznanie zarzutów] Artykuł 496. [Rozstrzygnięcia] Artykuł 497. [Cofnięcie zarzutów] Artykuł [Zasady postępowania] Artykuł 498. [Podstawa] Artykuł 499. [Wyłączenia] Artykuł 502. [Wydanie nakazu, sprzeciw] Artykuł 503. [Sprzeciw] XIV

11 Artykuł 504. [Odrzucenie sprzeciwu] Artykuł [Zakres] Artykuł [Jedno roszczenie] Artykuł [Powództwo] Artykuł [Sprawa zawiła] Artykuł [Podstawy apelacji] Artykuł [Skład sądu; posiedzenia] Artykuł [Postanowienie o przekazaniu sprawy] Artykuł [Wezwanie do usunięcia braków] Artykuł 506. [Wszczęcie] Artykuł 507. [Właściwość rzeczowa] Artykuł 508. [Właściwość miejscowa] Artykuł 510. [Uczestnicy] Artykuł 511. [Wniosek] Artykuł 512. [Cofnięcie wniosku] Artykuł 514. [Posiedzenia sądowe] Artykuł 517. [Uzasadnianie i doręczanie] Artykuł 518. [Zaskarżanie] Artykuł [Skarga na orzeczenie referendarza] Artykuł 519. [Termin] Artykuł [Skarga kasacyjna] Artykuł [Niezgodność z prawem prawomocnego postanowienia co do istoty sprawy] Artykuł 520. [Koszty] Artykuł 521. [Skuteczność i wykonalność] Artykuł 523. [Prawomocność] Artykuł 524. [Wznowienie postępowania] Artykuł 525. [Przeglądanie akt] Artykuł 533. [Wysłuchanie bliskich] Artykuł 535. [Odesłanie] Artykuł 542. [Uchylenie postanowienia] Artykuł 544. [Właściwość] Artykuł 545. [Uprawnieni do składania wniosku] Artykuł 546. [Uczestnicy postępowania] Artykuł 547. [Wysłuchanie podlegającego ubezwłasnowolnieniu] Artykuł 548. [Podstawa powołania] Artykuł 552. [Świadectwo lekarskie] Artykuł 553. [Postępowanie dowodowe] Artykuł 554. [Rozwinięcie] Artykuł [Rola postępowania dowodowego] Artykuł 556. [Wysłuchanie podlegającego ubezwłasnowolnieniu] Artykuł 557. [Orzeczenie] Artykuł 559. [Uchylenie] Artykuł 560. [Zaskarżenie] XV

12 Artykuł [Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu] Artykuł 561. [Zezwolenie na zawarcie małżeństwa] Artykuł 562. [Zwolnienie z przedłożenia dokumentu] Artykuł 563. [Ustanowienie pełnomocnika] Artykuł 565. [Rozstrzygnięcie o sprawach rodziny] Artykuł 566. [Podział majątku] Artykuł 567. [Rozwinięcie] Artykuł [Umorzenie postępowania] Artykuł 568. [Sąd rodzinny] Artykuł 569. [Właściwość] Artykuł 570. [Wszczęcie postępowania] Artykuł 572. [Zawiadamianie sądu opiekuńczego] Artykuł 573. [Zdolność procesowa] Artykuł 576. [Wysłuchanie przedstawiciela ustawowego] Artykuł 577. [Zmiana orzeczenia] Artykuł 578. [Skuteczność orzeczeń] Artykuł 579. [Władza rodzicielska] Artykuł [Wszczęcie postępowania opiekuńczego] Artykuł 581. [Uznanie ojcostwa] Artykuł 583. [Zarząd majątkiem] Artykuł 585. [Wszczęcie] Artykuł 586. [Rozprawa] Artykuł 593. [Zezwolenie w ważniejszych sprawach] Artykuł 597. [Upoważnienie do pobrania wynagrodzenia] Artykuł [Wezwania; doręczenia] Artykuł [Przymusowe odebranie] Artykuł [Nakazanie zapłaty] Artykuł [Nakazanie zapłaty; zmiana sumy] Artykuł 601. [Dla nieobecnego] Artykuł 602. [Dla dochodzenia ojcostwa] Artykuł 603. [Ustanowienie kuratora dla osoby prawnej] Artykuł 604. [Zaświadczenie] Artykuł 606. [Właściwość] Artykuł 609. [Wnioskodawca; ogłoszenie] Artykuł 610. [Odesłanie] Artykuł 611. [Ujawnienie zarządu] Artykuł 613. [Dochody] Artykuł 615. [Odesłanie] Artykuł 616. [Odesłanie] Artykuł 617. [Wniosek] Artykuł 618. [Zakres rozpoznania] Artykuł 619. [Rozwinięcie] Artykuł 621. [Propozycje podziału] Artykuł 622. [Zgodny podział] XVI

13 Artykuł 623. [Podział w naturze] Artykuł 624. [Rozwinięcie] Artykuł 625. [Rozwinięcie] Artykuł 626. [Ustanowienie drogi koniecznej] Artykuł [Wpis do księgi] Artykuł [Wniosek o dokonanie wpisu] Artykuł [Wyłączenie] Artykuł [Przekazanie przez notariusza] Artykuł [Chwila wpływu] Artykuł [Wpis] Artykuł [Oddalenie wniosku] Artykuł [Zawiadomienie] Artykuł [Zmiana adresu] Artykuł [Wpis ostrzeżenia] Artykuł 635. [Wniosek; zabezpieczenie z urzędu] Artykuł 637. [Spis inwentarza] Artykuł 640. [Właściwość] Artykuł 641. [Treść] Artykuł 646. [Złożenie] Artykuł 650. [Rozwinięcie] Artykuł 651. [Rozwinięcie] Artykuł 655. [Podstawy i sposoby] Artykuł 661. [Zawiadomienie sądu] Artykuł 662. [Utrwalenie treści testamentu] Artykuł 664. [Odmowa przyjęcia] Artykuł 665. [Zaświadczenie] Artykuł 666. [Czynności sądu] Artykuł 667. [Czynności kuratora] Artykuł 669. [Posiedzenie sądowe] Artykuł 670. [Zakres badania sprawy] Artykuł 671. [Zapewnienie spadkobiercy] Artykuł 672. [Ogłoszenie] Artykuł 676. [Termin wydania postanowienia] Artykuł 677. [Treść] Artykuł 678. [Uchylenie] Artykuł 679. [Ponowne orzekanie] Artykuł 680. [Wniosek] Artykuł 681. [Stwierdzenie nabycia spadku] Artykuł 684. [Przedmiot ustaleń sądu] Artykuł 685. [Postanowienie wstępne] Artykuł 686. [Zakres rozpoznania] Artykuł 688. [Odesłanie] Artykuł 689. [Połączenie spraw] Artykuł 690. [Uchylenie się od skutków przyjęcia lub odrzucenia spadku] XVII

14 Artykuł 692. [Właściwość] Artykuł [Chwila złożenia do depozytu] Artykuł [Zakres stosowania] Artykuł [Wniosek; uczestnicy postępowania] Artykuł [Postanowienie] Artykuł [Uchylenie orzeczenia] XVIII

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Aplikacje Prawnicze Orzecznictwo Kodeks postępowania cywilnego 5. wydanie Korzystaj w trakcie kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck Kodeks postępowania cywilnego W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: KODEKS CYWILNY.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wykaz skrótów XIII Wstęp XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49 Wykaz skrótów................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 ROZDZIAŁ I. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym.....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................... 15 Wstęp......................................................... 17 CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str.

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str. Podstawowym warunkiem sprawności i efektywności czynności sądowych jest wykonywanie ich metodycznie, a więc planowo i systematycznie oraz racjonalnie i skutecznie - z uwzględnieniem pryncypialnych zadań

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXIII Rozdział I. Podstawowe pojęcia... 1 1. Pojęcie postępowania cywilnego... 1 I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1 Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych... 3 PYTANIE 2. Rozstrzygnięcia organu II

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... XI XXI Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział I. Ogólne założenia systemu zaskarżania orzeczeń sądowych... 3 1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych w historii polskiego sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Spis treści KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) str. 16 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Rozdział I. System procedury administracyjnej 1 Tabl. 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) 3 Tabl. 2. Podział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I.

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Podstawowe pojęcia ő 1. Pojęcie postępowania cywilnego I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne) ő 2. Funkcje procesu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz J. Sputowski Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dział V Koszty postępowania

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dział V Koszty postępowania Dz. U. 2017 poz. 1369 t.j. z dnia 13 lipca 2017 r. Wersja obowiązująca od: 14 lipca 2017 r. Wejście w życie: 1 stycznia 2004 r. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli:

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli: Aplikacje Prawnicze Cywilne Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Postępowanie

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 984 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Apelacja cywilna Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Dopuszczalność apelacji... 6 Rozdział 3. Podmioty legitymowane do składania apelacji...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne 13. Znaczenie rozprawy. Posiedzenia sądowe Rozprawa Postępowania odrębne I

Postępowanie cywilne 13. Znaczenie rozprawy. Posiedzenia sądowe Rozprawa Postępowania odrębne I Postępowanie cywilne 13 Rozprawa Postępowania odrębne I Znaczenie rozprawy Centralny punkt procesu Kulminacja wydanie orzeczenia Realizuje zasady naczelne postępowania (ustność, jawność itd.) Ma znaczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Czynności decyzyjne sądu. Wyrok Orzeczenia sądowe I Zagadnienia ogólne Wyrokowanie. Czynności w których sąd.

Postępowanie cywilne. Czynności decyzyjne sądu. Wyrok Orzeczenia sądowe I Zagadnienia ogólne Wyrokowanie. Czynności w których sąd. Postępowanie cywilne Orzeczenia sądowe I Zagadnienia ogólne Wyrokowanie Czynności decyzyjne sądu Czynności w których sąd merytorycznie rozstrzyga sprawę Rozstrzyga o dopuszczalności merytorycznego rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

INFO-SERWIS PRAWNY. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia? WAŻNE! Wrzesień 2014

INFO-SERWIS PRAWNY. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia? WAŻNE! Wrzesień 2014 Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia? Możliwość dochodzenia roszczeń jest ograniczona w czasie. Prawo określa bowiem terminy dla dochodzenia wzajemnych roszczeń stron stosunków cywilnoprawnych, których

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Wykaz skrótów................................. 11 Wstęp....................................... 13 ROZDZIAŁ 1. Materialnoprawne aspekty ubezwłasnowolnienia... 17 1.1. Zaburzenia psychiczne jako przesłanka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 282/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 marca 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 21/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2014 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Sylwia Naszydłowska Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 928 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 17

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 17 Wykaz skrótów......................................... 15 Wstęp............................................... 17 I. CZĘŚĆ KARNA........................................ 19 1. Uzasadnienie wyboru katalogu

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych Przedmowa.... Wykaz skrótów.... XI XIII Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych A. Komentarz tezowy.... Ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I PZ 11/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kryteria wyodrębnienia. Kryteria II Postępowanie nieprocesowe

Postępowanie cywilne. Kryteria wyodrębnienia. Kryteria II Postępowanie nieprocesowe Postępowanie cywilne Postępowanie nieprocesowe Kryteria wyodrębnienia Wach: przekształcenie prawa Menger: działanie prewencyjne sądu Hellwig: piecza prawna Odmienność zasad procesowych Inkwizycyjność Prawomocność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych 2. Kierunek: administracja 3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Spis treści Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Uwagi wstępne... 3 Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Autor: R. Kędziora Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym ő ő 2. Zarys ewolucji polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym oraz polskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis autorów... XVII Wprowadzenie... XIX Wykaz skrótów... XXV

Spis treści. Spis autorów... XVII Wprowadzenie... XIX Wykaz skrótów... XXV Spis treści Spis autorów...................................................... XVII Wprowadzenie.................................................... XIX Wykaz skrótów...................................................

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Apelacja. Postępowanie apelacyjne I Apelacja. Modele. Środek odwoławczy

Postępowanie cywilne. Apelacja. Postępowanie apelacyjne I Apelacja. Modele. Środek odwoławczy Postępowanie cywilne Apelacja Apelacja Modele Pełna Ograniczona Polska: pełna z ograniczeniami Środek odwoławczy Dewolutywny Renowacyjny (kontrola merytoryczna) Suspensywny (zasadniczo) Postępowanie apelacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII XV Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 00/0 Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne Punkty ECTS: 0 Kod przedmiotu: 0700-PD-POC40 Język przedmiotu: polski Charakterystyka przedmiotu: Treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.............................................. 13 Wstęp..................................................... 15 1. Uwagi ogólne materialne i procesowe.........................

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII

Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII Część I. Komentarz... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające... 3 1. Uwagi wstępne... 3 2. Decyzje (postanowienia) administracyjne i

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z dnia U S T A W A o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 29 stycznia 2008 r. II UZ 45/07

Postanowienie z dnia 29 stycznia 2008 r. II UZ 45/07 Postanowienie z dnia 29 stycznia 2008 r. II UZ 45/07 Ustanowienie dla strony w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych adwokata lub radcy prawnego z urzędu na podstawie art. 117 6 k.p.c. nie jest równoznaczne

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające Postępowanie cywilne Postępowanie zabezpieczające Charakterystyka ogólna Środek zapewnienia ochrony prawnej stron i uczestników postępowania Postępowanie pomocnicze wobec postępowania rozpoznawczego Odrębna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 Rozdział I. Umowne ustroje majątkowe małżonków................. 23 1. Małżeńskie ustroje

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CZ 15/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2015 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Karol Weitz w sprawie z wniosku E.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD Szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej 0. Wprowadzenie do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Spis treści Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Zasady ogólne... 1 1. Zakres stosowania przyjaznej interpretacji przepisów prawa... 1 2. Marnotrawienie lub wydatkowanie świadczenia

Bardziej szczegółowo

I. Koszty postępowania cywilnego

I. Koszty postępowania cywilnego 1. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) Tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 594) 1 (zm.: Dz.U. 2010, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo