Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)"

Transkrypt

1 Spis treści KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) str. 16 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE KSIĘGA PIERWSZA. PROCES str. 19 Tytuł I. Sąd (art ) str. 19 Dział I. Właściwość sądu (art ) str. 19 Przepis wstępny (art. 15) str. 19 Rozdział 1. Właściwość rzeczowa (art ) str. 20 Oddział 1. Podstawy właściwości (art ) str. 20 Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu (art ) str. 21 Rozdział 2. Właściwość miejscowa (art ) str. 23 Oddział 1. Właściwość ogólna (art ) str. 23 Oddział 2. Właściwość przemienna (art ) str. 23 Oddział 3. Właściwość wyłączna (art ) str. 25 Oddział 4. Przepisy szczególne (art ) str. 26 Dział II. Skład sądu (art ) str. 27 Dział III. Wyłączenie sędziego (art ) str. 28 Tytuł II. Prokurator (art ) str. 30 Tytuł III. Organizacje pozarządowe (art ) str. 31 Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (art ) str. 32 Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów (art ) str. 33 Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów (art. 635) str. 33 Tytuł IV. Strony (art ) str. 34 Dział I. Zdolność sądowa i procesowa (art ) str. 34 Dział II. Współuczestnictwo w sporze (art ) str. 36 Dział III. Interwencja główna i uboczna (art ) str. 37 Dział IV. Przypozwanie (art ) str. 38 Dział V. Pełnomocnicy procesowi (art ) str. 39 Tytuł V. Koszty procesu (art ) str. 44 Dział I. Zwrot kosztów procesu (art ) str. 44 Dział II. Pomoc prawna z urzędu (art ) str. 47 Tytuł VI. Postępowanie (art ) str. 53 Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych (art ) str. 53 Rozdział 1. Pisma procesowe (art ) str. 53 Rozdział 2. Doręczenia (art ) str. 61 Rozdział 3. Posiedzenia sądowe (art ) str. 69 Rozdział 4. Terminy (art ) str. 77 Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu (art ) str. 77 Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (art ) str. 79 Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji (art ) str. 84 Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze (art ) str. 84 Oddział 1. Mediacja (art ) str. 84 Oddział 2. Postępowanie pojednawcze (art ) str. 88 Rozdział 2. Pozew (art ) str. 89 Rozdział 3. Rozprawa (art ) str. 95 Dział III. Dowody (art ) str. 101 Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów (art ) str. 101 Rozdział 2. Postępowanie dowodowe (art ) str. 102 Oddział 1. Przepisy ogólne (art ) str. 102 Oddział 2. Dokumenty (art ) str. 104 Oddział 3. Zeznania świadków (art ) str. 109

2 Oddział 4. Opinia biegłych (art ) str. 113 Oddział 5. Oględziny (art ) str. 115 Oddział 6. Przesłuchanie stron (art ) str. 116 Oddział 7. Inne środki dowodowe (art ) str. 118 Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów (art ) str. 119 Dział IV. Orzeczenia (art ) str. 120 Rozdział 1. Wyroki (art ) str. 120 Oddział 1. Wydanie wyroku (art ) str. 120 Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków (art ) str. 126 Oddział 3. Wyroki zaoczne (art ) str. 127 Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków (art ) str. 130 Rozdział 1a. Nakazy zapłaty (art ) str. 131 Rozdział 2. Postanowienia sądu (art ) str. 131 Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń (art ) str. 133 Dział V. Środki odwoławcze (art ) str. 134 Rozdział 1. Apelacja (art ) str. 134 Rozdział 11. Kasacja (art ) str. 141 Rozdział 2. Zażalenie (art ) str. 141 Dział Va. Skarga kasacyjna (art ) str. 144 Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (art ) str. 151 Dział VI. Wznowienie postępowania (art ) str. 152 Dział VII. Rewizja nadzwyczajna (art ) str. 156 Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art ) str. 156 Tytuł VII. Postępowania odrębne (art ) str. 159 Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich (art ) str. 159 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art ) str. 159 Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację (art ) str. 161 Rozdział 3. Inne sprawy (art ) str. 164 Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art ) str. 165 Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art ) str. 168 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art ) str. 168 Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy art ) str. 175 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art ) str. 176 Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (art ) str. 182 Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (art ) str. 182 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art ) str. 182 Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (art ) str. 183 Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art ) str. 187 Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art ) str. 189 Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (art ) str. 191 Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art ) str. 193 Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze (art ) str. 195 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art ) str. 195 Rozdział 2. Postępowanie nakazowe (art ) str. 195 Rozdział 3. Postępowanie upominawcze (art ) str. 199 Dział VI. Postępowanie uproszczone (art ) str. 201

3 Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (art a) str. 205 Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe (art ) str. 205 Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (art a) str. 207 Dział VIII. Postępowania elektroniczne (art ) str. 209 Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze (art ) str. 209 KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE str. 215 Tytuł I. Przepisy ogólne (art ) str. 215 Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw (art ) str. 222 Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego (art ) str. 222 Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (art ) str. 222 Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego (art ) str. 222 Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu (art ) str. 224 Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu (art ) str. 225 Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie (art ) str. 226 Oddział 1. Przepisy ogólne (art ) str. 226 Oddział 2. Doradca tymczasowy (art ) str. 227 Oddział 3. Postępowanie (art ) str. 228 Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (art ) str. 232 Rozdział 1. Sprawy małżeńskie (art ) str. 232 Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze (art ) str. 235 Oddział 1. Przepisy ogólne (art ) str. 235 Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (art ) str. 238 Oddział 3. Sprawy o przysposobienie (art ) str. 241 Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki (art ) str. 244 Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art ) str. 246 Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem (art ) str. 249 Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli (art ) str. 251 Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (art ) str. 253 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art ) str. 253 Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia (art ) str. 253 Rozdział 2a. Przepadek rzeczy (art ) str. 254 Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego (art ) str. 254 Oddział 2. Przepadek pojazdów (art ) str. 255 Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem (art ) str. 256 Rozdział 4. Zniesienie współwłasności (art ) str. 257 Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu (art. 626) str. 259 Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe (art ) str. 260 Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego (art ) str. 267 Przepisy wstępne (art ) str. 267 Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza (art ) str. 267 Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku (art ) str. 276 Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu (art ) str. 278 Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych (art ) str. 279 Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego (art ) str. 281 Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (art ) str. 281 Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego (art ) str. 282 Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego

4 (art ) str. 283 Rozdział 9. Dział spadku (art ) str. 287 Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe (art ) str. 289 Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (art ) str. 289 Dział V. Sprawy depozytowe (art ) str. 291 Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art ) str. 291 Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu (art ) str. 295 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (art ) str. 296 Dział VI. Postępowanie rejestrowe (art ) str. 297 KSIĘGA TRZECIA. SĄD POLUBOWNY (art ) str. 301 KSIĘGA CZWARTA. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT (art ) str. 301 CZĘŚĆ DRUGA. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE Tytuł I. Przepisy ogólne (art ) str. 304 Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (art ) str. 310 Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia (art ) str. 315 CZĘŚĆ TRZECIA. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE Tytuł I. Przepisy ogólne (art ) str. 317 Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności (art ) str. 317 Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (art ) str. 331 Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (art ) str. 343 Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty (art ) str. 345 Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art ) str. 345 Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych (art ) str. 346 Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych (art ) str. 347 Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych (art ) str. 348 Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne (art ) str. 349 Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania (art ) str. 359 Dział V. Ograniczenia egzekucji (art ) str. 365 Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne (art ) str. 370 Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych (art ) str. 372 Dział I. Egzekucja z ruchomości (art ) str. 372 Rozdział 1. Zajęcie (art ) str. 372 Rozdział 2. Sprzedaż (art ) str. 378 Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art ) str. 388 Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych (art ) str. 392 Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności (art ) str. 401 Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych (art ) str. 407 Dział V. Wyjawienie majątku (art ) str. 413 Dział VI. Egzekucja z nieruchomości (art ) str. 416 Rozdział 1. Przepisy wstępne (art ) str. 416 Rozdział 2. Zajęcie (art ) str. 416 Rozdział 3. Opis i oszacowanie (art ) str. 422 Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji (art ) str. 426 Rozdział 5. Warunki licytacyjne (art ) str. 428 Rozdział 6. Licytacja (art ) str. 431 Rozdział 7. Przybicie (art ) str. 435

5 Rozdział 8. Przysądzenie własności (art ) str. 437 Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (art ) str. 439 Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (art ) str. 441 Dział VII. Egzekucja ze statków morskich (art ) str. 443 Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji (art ) str. 445 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art ) str. 445 Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę (art ) str. 449 Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych (art ) str. 450 Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (art ) str. 451 Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji (art ) str. 454 Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych (art ) str. 454 Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (art ) str. 462 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art ) str. 462 Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy (art ) str. 464 Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art ) str. 468 Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (art ) str. 471 Dział IV. Egzekucja na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (art ) str. 472 Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (art ) str. 472 Dział VI. Wykonanie orzeczeń dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art ) str. 475 CZĘŚĆ CZWARTA. PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Przepis wstępny (art. 1096) str. 475 KSIĘGA PIERWSZA. JURYSDYKCJA KRAJOWA str. 476 Tytuł I. Przepisy ogólne (art ) str. 476 Tytuł II. Przepisy łączne dla jurysdykcji krajowej (art ) str. 477 Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie (art ) str. 477 Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym (art ) str. 482 Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (art ) str. 486 KSIĘGA PIERWSZA A. IMMUNITET SĄDOWY I EGZEKUCYJNY str. 486 KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE str. 490 Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa (art ) str. 490 Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu (art ) str. 490 Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych (art. 1129) str. 492 Tytuł IV. Pomoc prawna (art ) str. 493 Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów (art. 1137) str. 497 Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe (art. 1138) str. 497 Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach (art ) str. 498 Tytuł VIIa. Europejskie poświadczenie spadkowe (art ) str. 499 Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności (art. 1143) str. 501 Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń (art ) str. 501 Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej (art ) str. 502 KSIĘGA TRZECIA. UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI str. 502 Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych

6 organów państw obcych (art ) str. 502 Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (art ) str. 505 Tytuł III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego (art ) str. 507 Tytuł IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej (art ) str. 507 Tytuł V. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art ) str. 508 Tytuł VI. Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych (art ) str. 508 KSIĘGA CZWARTA. UZNANIE I WYKONANIE NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ SĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POCHODZĄCYCH Z TYCH PAŃSTW UGÓD I DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH str. 508 Tytuł I. Przepisy ogólne (art ) str. 509 Tytuł II. Wykonanie (art ) str. 510 Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania (art ) str. 512 CZĘŚĆ PIĄTA. SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY) Tytuł I. Przepisy ogólne (art ) str. 514 Tytuł II. Zapis na sąd polubowny (art ) str. 516 Tytuł III. Skład sądu polubownego (art ) str. 518 Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego (art ) str. 521 Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym (art ) str. 522 Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (art ) str. 526 Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (art ) str. 529 Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (art ) str. 531 Wykaz aktów zmieniających Kodeks postępowania cywilnego str. 534 Wykaz aktów wykonujących Kodeks postępowania cywilnego str. 546 Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) str. 551 Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. I-XIII) str. 551 Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. XIV) str. 556 Rozdział 3. Przepisy przechodnie (art. XV-XXII) str. 557 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804) (wyciąg) str. 560 Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98) (wyciąg) str. 563 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 178, poz. 1478) (wyciąg) str. 565 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 235, poz. 1699) (wyciąg) str. 566 Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 112, poz. 766) (wyciąg) str. 568 Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania

7 cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 121, poz. 831) (wyciąg) str. 570 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287) (wyciąg) str. 571 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571) (wyciąg) str. 572 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) str. 574 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) (wyciąg) str. 581 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 218 ze zm.) (wyciąg) str. 583 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2678; ustawa po podpisie Prezydenta RP oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw) (wyciąg) str. 584 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1137) (wyciąg) str. 587 Skorowidz przedmiotowy do Kodeksu postępowania cywilnego str. 588 SPIS SCHEMATÓW DO KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Wprowadzenie str. 7 Schemat 1. Rodzaje postępowania cywilnego str. 9 Schemat 2. Badanie dopuszczalności drogi sądowej str. 10 Schemat 3. Udział prokuratora w postępowaniu str. 11 Schemat 4. Formy udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu str. 12 Schemat 5. Rodzaje właściwości sądu str. 13 Schemat 6. Niewłaściwość sądu str. 14 Schemat 7. Kompetencje referendarza sądowego str. 15 Schemat 8. Skład sądu str. 16 Schemat 9. Badanie wartości przedmiotu sporu str. 18 Schemat 10. Wyłączenie sędziego str. 19 Schemat 11. Badanie zdolności sądowej str. 20 Schemat 12. Badanie zdolności procesowej str. 22 Schemat 13. Współuczestnictwo str. 24 Schemat 14. Zgłoszenie interwencji ubocznej i opozycja str. 26 Schemat 15. Zgłoszenie interwencji głównej str. 28 Schemat 16. Przypozwanie str. 29 Schemat 17. Pełnomocnictwo - rodzaje str. 30 Schemat 18. Badanie umocowania pełnomocnika str. 31 Schemat 19. Koszty procesu str. 32 Schemat 20. Wymagania pism procesowych str. 33 Schemat 21. Usuwanie braków pism procesowych str. 34 Schemat 22. Doręczenia str. 36 Schemat 23. Posiedzenia sądowe str. 38 Schemat 24. Terminy str. 39 Schemat 25. Wniosek o przywrócenie terminu str. 40 Schemat 26. Zawieszenie postępowania str. 41 Schemat 27. Przebieg postępowania mediacyjnego str. 42 Schemat 28. Wszczęcie procesu str. 44 Schemat 29. Postępowanie pojednawcze str. 46

8 Schemat 30. Przedmiotowa kumulacja roszczeń str. 47 Schemat 31. Podmiotowa zmiana powództwa str. 48 Schemat 32. Przedmiotowa zmiana powództwa str. 50 Schemat 33. Cofnięcie pozwu str. 51 Schemat 34. Powództwo wzajemne str. 52 Schemat 35. Obrona pozwanego str. 53 Schemat 36. Przebieg rozprawy str. 54 Schemat 37. Ustalanie faktów w postępowaniu cywilnym str. 56 Schemat 38. Postępowanie dowodowe str. 57 Schemat 39. Dowód z dokumentu str. 58 Schemat 40. Obowiązki świadka str. 59 Schemat 41. Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka str. 60 Schemat 42. Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron str. 62 Schemat 43. Zabezpieczenie dowodów str. 63 Schemat 44. Wyrokowanie str. 64 Schemat 45. Rozstrzygnięcia w procesie str. 66 Schemat 46. Natychmiastowa wykonalność wyroków str. 67 Schemat 47. Prawomocność orzeczeń str. 68 Schemat 48. Rektyfikacja orzeczeń str. 69 Schemat 49. Wyrok zaoczny str. 70 Schemat 50. Apelacja str. 72 Schemat 51. Rozstrzygnięcia sądu apelacyjnego str. 74 Schemat 52. Rodzaje zażaleń w procesie cywilnym str. 75 Schemat 53. Zażalenie str. 76 Schemat 54. Postępowanie kasacyjne str. 78 Schemat 55. Rozstrzygnięcia sądu kasacyjnego str. 80 Schemat 56. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego str. 81 Schemat 57. Podstawy wznowienia postępowania str. 82 Schemat 58. Postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania str. 83 Schemat 59. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia str. 84 Schemat 60. Postępowania odrębne str. 86 Schemat 61. Postępowanie w sprawach małżeńskich str. 88 Schemat 62. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi str. 89 Schemat 63. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy str. 90 Schemat 64. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych str. 91 Schemat 65. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone str. 92 Schemat 66. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i postępowania regulacyjne str. 93 Schemat 67. Postępowanie nakazowe str. 94 Schemat 68. Postępowanie upominawcze str. 95 Schemat 69. Elektroniczne postępowanie upominawcze str. 96 Schemat 70. Postępowanie uproszczone str. 97

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r.

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Łukasz Sobiech BiBlioteka Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Autor Łukasz Sobiech Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

KODEKS postępowania cywilnego

KODEKS postępowania cywilnego KODEKS postępowania cywilnego Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym TEKSTY USTAW 6. WYDANIE KODEKS postępowania cywilnego Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym TEKSTY USTAW Zamów książkę

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Andrzej Zieliński (redaktor) Kodeks postępowania cywilnego Komentarz 7. wydanie KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks postêpowania cywilnego KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks postêpowania cywilnego Komentarz Redaktor

Bardziej szczegółowo

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli:

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli: Aplikacje Prawnicze Cywilne Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

KODEKS postępowania cywilnego

KODEKS postępowania cywilnego KODEKS postępowania cywilnego ze schematami Piotr Rylski SCHEMATY rok akademicki 2016 ŕ2017 KODEKS postępowania cywilnego ze schematami Piotr Rylski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa do szóstego wydania str. 17 Przedmowa do piątego wydania str. 17 Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Przedmowa do trzeciego wydania str. 18 Przedmowa do drugiego

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowy............................................................. 17 Przedmowa do XI wydania.................................................

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Tekst jednolity z dnia 31 października 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1822) 1 (zm.: Dz.U. 2015, poz. 1311, poz. 1527; 2016,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykazskrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykazskrótów... Przedmowa... Wykazskrótów... XI XV I. Kodeks postępowania cywilnego Wprowadzenie... 3 Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego... 72 Wprowadzenie... 73 Art. 1096...................................

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXIII Rozdział I. Podstawowe pojęcia... 1 1. Pojęcie postępowania cywilnego... 1 I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne)...

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks postępowania cywilnego

1. Kodeks postępowania cywilnego 1. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 101) 1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 293, poz. 379, poz. 435, poz.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I.

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Podstawowe pojęcia ő 1. Pojęcie postępowania cywilnego I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne) ő 2. Funkcje procesu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem Stan prawny na 1 września 2009 r. Redaktor prowadzący: Małgorzata Buczna Opracowanie redakcyjne: Roman Rudnik, Marcin Wąsik Skład,

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych 2. Kierunek: administracja 3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 00/0 Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne Punkty ECTS: 0 Kod przedmiotu: 0700-PD-POC40 Język przedmiotu: polski Charakterystyka przedmiotu: Treści

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Kodeks post powania cywilnego

Kodeks post powania cywilnego Kodeks post powania cywilnego ze schematami Piotr Rylski Stan prawny: luty 2013 roku Wydanie 5 Warszawa 2013 Tytuły do artykułów opracował: Robert Stępień Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Stańczak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

POST POWANIE CYWILNE

POST POWANIE CYWILNE Kinga Flaga-Gieruszyƒska (red.) POST POWANIE CYWILNE Komentarz praktyczny dla s dziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sàdowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze,

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE PRAWO O AKTACH STANU

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Rodzaj spraw. sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2. pozew w postępowaniu nakazowym 1/4. Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw od pozwu sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny str. 27. KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA str. 27

KODEKS CYWILNY. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny str. 27. KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA str. 27 Spis treści KODEKS CYWILNY Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny str. 27 KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA str. 27 Tytuł I. Przepisy wstępne str. 27 Tytuł II. Osoby str. 28 Dział I. Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

3. Kodeks postępowania cywilnego

3. Kodeks postępowania cywilnego KPC 3 3. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Tekst jednolity z dnia 31 października 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1822) 1 (zm.: Dz.U. 2015, poz. 1311, poz. 1527;

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2

Wniosek o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty 1/2 Tabela opłat w częściach ułamkowych: Rodzaj spraw sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 pozew w postępowaniu nakazowym 1/4 interwencja uboczna; zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 1/5 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks postępowania cywilnego

1. Kodeks postępowania cywilnego KPC 1 1. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 101) 1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 293, poz. 379, poz.

Bardziej szczegółowo

postępowania cywilnego

postępowania cywilnego Łukasz Sobiech BIBLIOTEKA Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem Autor Łukasz Sobiech Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor Maciej Weryński Projekt graficzny Kinga Pisarczyk Korekta Barbara

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych Przedmowa.... Wykaz skrótów.... XI XIII Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych A. Komentarz tezowy.... Ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Rozdział I. System procedury administracyjnej 1 Tabl. 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) 3 Tabl. 2. Podział

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE PRAWO O AKTACH STANU

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

KPC Kodeks postępowania cywilnego

KPC Kodeks postępowania cywilnego KPC Kodeks postępowania cywilnego Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Stan prawny: luty 2014 roku Wydanie 1 Spis treści Spis treści SPIS TREŚCI KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ustawa z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE PRAWO O AKTACH STANU

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm. Wstęp... Wykaz najważniejszych skrótów... XXI Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) (wyciąg)... 1 Artykuł 1. [Sprawy cywilne]... 1 Artykuł 2. [Droga sądowa]...

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE PRAWO O AKTACH STANU

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 101) 1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 293, poz. 379, poz. 435, poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

KPC Kodeks postępowania cywilnego

KPC Kodeks postępowania cywilnego KPC Kodeks postępowania cywilnego Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Stan prawny: luty 2015 roku 3. WYDANIE Stan prawny na 1 lutego 2015 r. Wydawca: Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

KPC. Kodeks postępowania cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Piotr Rylski. Stan prawny: wrzesień 2014 roku. Wydanie 1

KPC. Kodeks postępowania cywilnego. Tekst ustawy + schematy. Piotr Rylski. Stan prawny: wrzesień 2014 roku. Wydanie 1 KPC Tekst ustawy + schematy Kodeks postępowania cywilnego Stan prawny: wrzesień 2014 roku Piotr Rylski Wydanie 1 ZMIANY: od 8 kwietnia 2014 r. ustawa z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo

I. Koszty postępowania cywilnego

I. Koszty postępowania cywilnego 1. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) Tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 594) 1 (zm.: Dz.U. 2010, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

TEKSTY USTAW 30. WYDANIE

TEKSTY USTAW 30. WYDANIE KODEKS postępowania administracyjnego prawo o ustroju sądów administracyjnych postępowanie przed sądami administracyjnymi Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji TEKSTY USTAW 30. WYDANIE KODEKS

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Spis treści Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Uwagi wstępne... 3 Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:

W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa: Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolisty Dz.U. z 2010r Nr 90, poz. 594 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII Rozdział I. Podstawowe pojęcia... 1 1. Pojęcie postępowania cywilnego... 1 I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne)...

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

Opłaty sądowe. W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:

Opłaty sądowe. W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa: Opłaty sądowe Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz 1398). Koszty sądowe obejmują

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str.

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str. Podstawowym warunkiem sprawności i efektywności czynności sądowych jest wykonywanie ich metodycznie, a więc planowo i systematycznie oraz racjonalnie i skutecznie - z uwzględnieniem pryncypialnych zadań

Bardziej szczegółowo

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku-

Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- 1 Plan szkolenia aplikantów adwokackich II roku Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich II roku- Prawo cywilne. postępowanie cywilne, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Właściwość rzeczowa. Właściwość miejscowa. Właściwość funkcjonalna

Właściwość rzeczowa. Właściwość miejscowa. Właściwość funkcjonalna Właściwość sądu Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa Właściwość funkcjonalna Właściwość rzeczowa Art. 16. 1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest

Bardziej szczegółowo

postępowanie cywilne Diagramy Joanna Mucha Zamów książkę w księgarni internetowej 2. WYDANIE SERIA AKADEMICKA

postępowanie cywilne Diagramy Joanna Mucha Zamów książkę w księgarni internetowej 2. WYDANIE SERIA AKADEMICKA postępowanie cywilne Diagramy Joanna Mucha Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 2. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 lutego 2016 r. Wydawca Agata Jędrasik Redaktor prowadzący Joanna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające Postępowanie cywilne Postępowanie zabezpieczające Charakterystyka ogólna Środek zapewnienia ochrony prawnej stron i uczestników postępowania Postępowanie pomocnicze wobec postępowania rozpoznawczego Odrębna

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

SĄD OKRĘGOWY W OSTROŁĘCE

SĄD OKRĘGOWY W OSTROŁĘCE SĄD OKRĘGOWY W OSTROŁĘCE Opłaty sądowe w sprawach cywilnych Osoba nie będąca adwokatem lub radcą prawnym składając pismo do Sądu nie ma obowiązku jednocześnie uiszczać opłaty sądowej. Sąd sam ustali opłatę

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29 Wykaz skrótów....................................................... 19 Przedmowa.......................................................... 23 Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji uproszczony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć aplikantów adwokackich II roku na rok szkoleniowy 2017

Plan zajęć aplikantów adwokackich II roku na rok szkoleniowy 2017 Plan zajęć aplikantów adwokackich II roku na rok szkoleniowy 2017 Starosta: Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa. Zajęcia dla aplikantów II roku odbywają się w siedzibie Okręgowej Radzie Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANDRZEJ STACHOWIAK

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANDRZEJ STACHOWIAK ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1996 r.) Dz.U.96.154.753 1997-12-05 zm. Dz.U.97.141.948

Bardziej szczegółowo

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości 1 z 6 2010-09-27 08:45 Dz.U.2002.163.1349 2003.06.01 zm. Dz.U.2003.97.888 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.212.2074 2005.03.30 zm. Dz.U.2005.41.393 2005.11.15 zm. Dz.U.2005.219.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFO-SERWIS PRAWNY. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia? WAŻNE! Wrzesień 2014

INFO-SERWIS PRAWNY. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia? WAŻNE! Wrzesień 2014 Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia? Możliwość dochodzenia roszczeń jest ograniczona w czasie. Prawo określa bowiem terminy dla dochodzenia wzajemnych roszczeń stron stosunków cywilnoprawnych, których

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo