Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz skrótów Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Podstawowe pojęcia postępowania cywilnego oraz podstawowe informacje o sądach rozpoznających sprawy cywilne Co to jest prawo cywilne procesowe oraz postępowanie cywilne? Jakie są funkcje postępowania cywilnego? Jakie są podstawowe źródła prawa cywilnego procesowego? Scharakteryzuj Kodeks postępowania cywilnego jako ustawę. Opisz jego konstrukcję i przedmiot Co to jest sprawa cywilna i jakie są jej rodzaje i przykłady? Jakie są rodzaje postępowania cywilnego? Jakie sądy szczególne działają w Polsce i czy toczy się przed nimi postępowanie cywilne? Jakie funkcje w rozpoznawaniu spraw cywilnych pełni Sąd Naj wyższy? Jakimi środkami Sąd Najwyższy realizuje swoje funkcje i jaki jest jego wpływ na orzecznictwo sądów powszechnych? Co to jest księga zasad prawnych i jaka jest jej rola w orzecznictwie sądowym? Na czym polega udzielenie odpowiedzi przez Sąd Najwyższy na pytania prawne sądów drugiej instancji? ROZDZIAŁ II. Organy pozasądowe, przed którymi toczy się postępowanie cywilne Przed jakimi organami pozasądowymi również toczy się postępowanie cywilne? Komisje pojednawcze Czym zajmują się zakładowe komisje pojednawcze i jaki jest stosunek postępowania przed zakładową komisją pojednawczą do postępowania przed sądami pracy? Czy istnieje obowiązek powoływania w zakładach pracy komisji pojednawczych?

2 6 Spis treści 4. Kto wchodzi w skład komisji pojednawczej i jak przebiega postępowanie przed komisją? Mediatorzy Co to jest ADR i jakie funkcje pełni? W jaki sposób dochodzi do wszczęcia postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych? Kiedy sąd kieruje strony do mediacji? W jaki sposób dochodzi do wszczęcia postępowania mediacyjnego przez strony? Czy wszczęcie postępowania mediacyjnego może nastąpić bez skierowania sądu i bez umowy mediacyjnej stron? Co powinien zawierać wniosek o przeprowadzenie mediacji? Kto może być mediatorem? Kto to jest mediator stały i mediator niestały? Ile wynoszą koszty postępowania mediacyjnego? Według jakich zasad sąd orzeka o kosztach postępowania mediacyjnego? Czy mediator wykonuje swoje czynności na posiedzeniach mediacyjnych? W jaki sposób można poznać przebieg i wynik postępowania mediacyjnego? Jakie czynności wykonuje sąd w związku z postępowaniem mediacyjnym? Jakie są skutki zatwierdzenia przez sąd ugody mediacyjnej? Czy istnieją ogólne zasady postępowania mediacyjnego? Czy istnieją odrębności postępowania mediacyjnego w sprawach małżeńskich? Sądy polubowne (arbitrażowe) Co to są sądy arbitrażowe i jaka jest ich relacja do arbitrażu gospodarczego i do sądownictwa gospodarczego? Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania sądów arbitrażowych? Jakie są rodzaje sądów polubownych? Jakie są największe stałe sądy polubowne w Polsce? Jakie sprawy można zapisać do rozpoznania sądowi polubownemu? Co to jest zapis na sąd polubowny? Jakie są rodzaje zapisów na sąd polubowny? W jakiej formie należy dokonać zapisu na sąd polubowny? Co jest treścią zapisu na sąd polubowny? Czy można dokonać zapisu na sąd polubowny przez pełnomocnika? Jakie znaczenie ma miejsce postępowania przed sądem polubownym? Na czym polega nadzór judykacyjny sądów państwowych (pow szechnych) nad sądami polubownymi? Jakie są skutki wniesienia do sądu powszechnego pozwu (lub wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego) w sprawie, w której obowiązuje strony zapis na sąd polubowny? Kto może być arbitrem w sądzie polubownym? Czy można wyłączyć arbitra ze składu sądu polubownego?

3 Spis treści Na czym polega wszczęcie postępowania przed sądem polubownym? Jakie naczelne zasady obowiązują w postępowaniu przed sądem polubownym? Czy sąd polubowny jest związany przepisami postępowania cywilnego? Czy sąd polubowny jest związany przepisami prawa materialnego? Co to są podstawowe zasady porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej? Czy można wskazać przykłady wyroków sądów polubownych, które są sprzeczne z przepisami polskiego prawa cywilnego, ale zarazem nie są sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP? Czy można zaskarżyć wyrok wydany przez sąd polubowny? Jakie są podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego? Jaki jest termin do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego? Który sąd jest właściwy do rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego? Czy wyrok sądu powszechnego w przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego jest wyrokiem ostatecznym w sprawie? Czy wyrok sądu polubownego wywołuje takie same skutki prawne jak wyrok sądu państwowego? Który sąd i w jakiej formie orzeka o uznaniu bądź stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego? Jakie są podstawy odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej? Jakie są zalety postępowania przed sądami polubownymi? Rozdział III. Stosunek postępowania cywilnego do innych postępowań Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego W jakim postępowaniu można dochodzić roszczeń wynikających z przestępstwa? W jakich relacjach czasowych należy zbadać wzajemny stosunek postępowania cywilnego i karnego? Jakie znaczenie dla sądu cywilnego mają wydane wcześniej prawomocne orzeczenia sądu karnego? Czy prawomocne orzeczenia sądów cywilnych wiążą sądy w postępowaniu karnym? Jakie znaczenie ma fakt, że jednocześnie z postępowaniem cywilnym toczy się postępowanie karne, którego wynik mógłby wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej? Stosunek postępowania cywilnego do postępowania administracyjnego Jaka relacja zachodzi pomiędzy postępowaniem cywilnym a postępowaniem administracyjnym? Jaki wpływ mają ostateczne decyzje administracyjne na toczące się później postępowanie cywilne? Jaki wpływ mają orzeczenia sądów powszechnych na postępowanie administracyjne?

4 8 Spis treści 9. Czy toczące się postępowanie administracyjne może być przyczyną zawieszenia postępowania cywilnego? Jaki jest stosunek cywilnego postępowania egzekucyjnego do postępowania egzekucyjnego w administracji? Stosunek postępowania cywilnego do postępowania sądowoadministracyjnego Jaki jest stosunek postępowania cywilnego do postępowania przed sądami administracyjnymi? Stosunek postępowania cywilnego do prawa cywilnego materialnego Jaka relacja zachodzi pomiędzy prawem cywilnym procesowym a prawem cywilnym materialnym? ROZDZIAŁ IV. Zasady naczelne postępowania cywilnego Zasada prawdy Czy w postępowaniu cywilnym istnieje zasada prawdy obiektywnej? Czy istnieją sprawy cywilne, w których sąd ma obowiązek z urzędu ustalać rzeczywisty stan faktyczny, a zatem z urzędu wykrywać prawdę obiektywną? Zasada równości stron Na czym polega zasada równości stron? Zasada kontradyktoryjności Na czym polega zasada kontradyktoryjności? Zasada dyspozycyjności Na czym polega zasada dyspozycyjności? Zasada ustności i pisemności Na czym polega zasada ustności i pisemności postępowania? Zasada formalizmu procesowego Na czym polega zasada formalizmu procesowego? Zasada bezpośredniości Na czym polega zasada bezpośredniości? Zasada jawności Na czym polega zasada jawności postępowania? Zasada koncentracji materiału procesowego Na czym polega zasada koncentracji materiału procesowego? ROZDZIAŁ V. Przesłanki procesowe Co to są przesłanki procesowe? Jakie są rodzaje przesłanek procesowych? Jakie są skutki niespełnienia przesłanek procesowych?

5 Spis treści 9 Część druga PROCES ROZDZIAŁ I. Sąd Właściwość sądowa w ogólności Co to jest perpetuatio fori? Jakie wyróżniamy rodzaje właściwości sądu? Właściwość miejscowa i jej postacie szczególne Co to jest właściwość miejscowa i jakie są jej ogólne podstawy? Co to jest właściwość przemienna? Co to jest właściwość wyłączna? Co to jest właściwość delegacyjna? Co to jest właściwość umowna? Jakie są skutki wniesienia pozwu do sądu niewłaściwego miejscowo? Właściwość rzeczowa Co to jest właściwość rzeczowa? Czy istnieje możliwość, aby sąd rejonowy rozpoznał sprawę należącą do właściwości rzeczowej sądu okręgowego albo aby sąd okręgowy rozpoznał sprawę należącą do właściwości rzeczowej sądu rejonowego? Co to jest właściwość funkcjonalna? ROZDZIAŁ II. Skład sądu Kto to jest ławnik? Jaki jest skład sądu pierwszej instancji? ROZDZIAŁ III. Referendarz sądowy Kto to jest referendarz sądowy? W jakich sprawach może orzekać referendarz sądowy? ROZDZIAŁ IV. Wyłączenie sędziego Kiedy sędzia podlega wyłączeniu z mocy ustawy? Czy strona może domagać się wyłączenia sędziego? Czy oprócz sędziego ktoś jeszcze podlega wyłączeniu w postępowaniu cywilnym? ROZDZIAŁ V. Strony Pojęcie strony Kto to jest strona procesowa i ile stron występuje w procesie cywilnym? Co to jest strona w znaczeniu materialnym i strona w znaczeniu formalnym? Legitymacja procesowa Co to jest legitymacja procesowa? Kiedy zachodzi brak legitymacji procesowej i jakie są skutki tego braku?.. 159

6 10 Spis treści 3. Zdolność sądowa Co to jest zdolność sądowa? Jakie są skutki braku zdolności sądowej? Zdolność procesowa Co to jest zdolność procesowa? Komu przysługuje zdolność procesowa? Jakie są skutki braku zdolności procesowej? Czy strona, która nie ma zdolności procesowej, może działać przez swojego pełnomocnika procesowego? Zdolność postulacyjna Co to jest zdolność postulacyjna? Kto nie ma zdolności postulacyjnej? Współuczestnictwo procesowe Co to jest współuczestnictwo procesowe? Od czego zależy, czy w danym procesie cywilnym wystąpi współuczestnictwo procesowe? Jakie są rodzaje współuczestnictwa procesowego? Co to jest współuczestnictwo materialne? Co to jest współuczestnictwo formalne? Co to jest współuczestnictwo jednolite? Co to jest współuczestnictwo konieczne? Jakie są obowiązki sądu w razie stwierdzenia, że w sprawie nie występują wszystkie osoby, które powinny być współuczestnikami koniecznymi? Postępowanie grupowe Na czym polega postępowanie grupowe (tzw. pozwy zbiorowe)? Interwencja główna Co to jest interwencja główna? Interwencja uboczna Co to jest interwencja uboczna? W jaki sposób i kiedy można zgłosić interwencję uboczną? Jakie są rodzaje interwencji ubocznej? Czy interwenient uboczny może działać w procesie samodzielnie? Podmiotowe przekształcenia powództwa Co należy rozumieć przez podmiotowe przekształcenia powództwa? Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym Czy w postępowaniu cywilnym może wystąpić prokurator? Jakie są przesłanki udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym? Jakie są formy udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym? Na czym polega wytoczenie powództwa przez prokuratora? Na czym polega wstąpienie prokuratora do sprawy? Czy sąd ma obowiązek zawiadamiania prokuratora o sprawie?

7 Spis treści Udział organizacji pozarządowych i innych podmiotów w postępowaniu cywilnym Na czym polega udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym? Czy oprócz prokuratora i organizacji pozarządowych inne jeszcze podmioty mogą w postępowaniu cywilnym bronić praw obywateli? Przypozwanie Co to jest przypozwanie? Udział kuratora w postępowaniu cywilnym Jaka jest rola kuratora w postępowaniu cywilnym? ROZDZIAŁ VI. Pełnomocnicy procesowi Kto może być pełnomocnikiem procesowym? Jaką funkcję w dziedzinie zastępstwa procesowego pełni Prokura toria Generalna? Czy prawnicy zagraniczni mogą występować w polskim postępowaniu cywilnym? Jakie są rodzaje pełnomocnictwa procesowego? W jakiej formie należy udzielić pełnomocnictwa procesowego? Jakich czynności procesowych może dokonywać pełnomocnik procesowy? Czy strona może odwołać lub zmienić czynności swego pełnomocnika? Ilu pełnomocników procesowych może mieć strona? Czy możliwe jest działanie pełnomocnika bez pełnomocnictwa? ROZDZIAŁ VII. Przedmiot procesu cywilnego Co jest przedmiotem procesu (postępowania) cywilnego? ROZDZIAŁ VIII. Powództwa ich dopuszczalność i rodzaje Droga sądowa Co to jest droga sądowa? Jakie są skutki niedopuszczalności drogi sądowej? Pojęcie powództwa i jego rodzaje Co to jest powództwo? Jakie są rodzaje powództw? Powództwo o świadczenie Jakie są cechy charakterystyczne powództwa o świadczenie? Jak należy sformułować żądanie pozwu w powództwie o świadczenie? Powództwo o ustalenie Czym się charakteryzuje powództwo o ustalenie? Jaki jest wzajemny stosunek powództwa o ustalenie i powództwa o świadczenie?

8 12 Spis treści 9. Jakie są przykłady powództw o ustalenie opartych na przepisach szczególnych? Powództwo o ukształtowanie Czym się charakteryzują powództwa o ukształtowanie? Jakie są rodzaje powództw o ukształtowanie? ROZDZIAŁ IX. Czynności procesowe Pojęcie czynności procesowych Co to są czynności procesowe i jakie są ich rodzaje? Pisma procesowe Co to są pisma procesowe? W których sprawach w postępowaniu cywilnym występuje forma urzędowego formularza pisma procesowego? Jakie są skutki niezachowania wymogu formy urzędowego formularza? Czy w postępowaniu cywilnym można wnosić pisma procesowe w postaci elektronicznej? Z czego powinno się składać pismo procesowe? Jakie wady formalne mogą wystąpić w pismach procesowych? Jakie są skutki wniesienia pisma procesowego z wadami formalnymi lub bez należnej opłaty? Jakie są skutki nieuiszczenia należnej opłaty przez adwokata lub radcę prawnego? Jakie są sposoby wnoszenia pism procesowych? Terminy procesowe Jakie są rodzaje terminów procesowych? Jakie terminy ustawowe występują w postępowaniu cywilnym? Co to są terminy sądowe? Co to jest termin umowny? Co to są terminy instrukcyjne? Czy można dokonać czynności procesowej po upływie terminu prekluzyjnego? Doręczenia sądowe Jakie są sposoby dokonywania przez sąd doręczeń pism sądowych i procesowych? Na czym polegają doręczenia bezpośrednie? Kto jest uprawniony do odbioru przesyłki sądowej? Posiedzenia sądowe. Rozprawa. Protokoły. Policja sesyjna Co to są posiedzenia sądowe i jakie są ich rodzaje? Czym różnią się posiedzenia jawne od niejawnych? Kiedy sąd może wyznaczać posiedzenia niejawne i do czego one służą? Co to są posiedzenia jawne niebędące rozprawami? Co to jest rozprawa? Jaki jest przebieg rozprawy?

9 Spis treści Kto ma prawo wstępu na salę rozpraw podczas jawnego posiedzenia sądowego? Czy dziecko może wejść na salę rozpraw? Czym się różnią posiedzenia sądowe przy drzwiach otwartych od posiedzeń przy drzwiach zamkniętych? Kto może być obecny na sali rozpraw podczas posiedzenia odbywanego przy drzwiach zamkniętych? Na czym polega przerwanie i odroczenie rozprawy? Co to są protokoły sądowe jakie jest ich znaczenie? Co to jest protokół elektroniczny? Czy obecnie stosowane są również protokoły pisemne? Kto podpisuje protokół? Czy strona może otrzymać odpis protokołu? Które posiedzenia sądowe muszą być protokołowane? Co to jest transkrypcja protokołu? Jaką techniką sporządza się protokół pisemny? Czy wolno fotografować sceny z rozprawy, filmować jej przebieg, nagrywać rozprawę do celów prywatnych, bądź transmitować rozprawę w radiu lub telewizji? Jakimi środkami przymusu dysponują sądy w celu zachowania powagi i spokoju na sali rozpraw? ROZDZIAŁ X. Koszty procesowe Pojęcie i skład kosztów procesu Co to są koszty procesu? Z czego składają się koszty procesu? Co to są koszty sądowe? Co to są opłaty stosunkowe? Co to są opłaty stałe? Co to są opłaty podstawowe? Co to jest opłata tymczasowa i ostateczna? Co to są opłaty kancelaryjne? Jakie są sposoby uiszczania opłat sądowych? Jak się uiszcza opłatę sądową za pomocą znaczków (znaków) opłaty sądowej? Jak się uiszcza opłaty sądowe gotówką w sądzie? Czy można uiścić opłatę sądową przelewem? Jakie są zasady ponoszenia wydatków w postępowaniu cywilnym? Jakie są koszty osobistego stawiennictwa strony na rozprawie? Jakie są koszty udziału mediatora w postępowaniu cywilnym? Jakie koszty procesowe są związane z udziałem pełnomocnika procesowego? Zasady orzekania o zwrocie kosztów procesu Według jakich zasad sąd orzeka o zwrocie kosztów procesu? Na czym polega zasada odpowiedzialności za wynik sprawy? Na czym polega zasada kosztów celowych?

10 14 Spis treści 20. Na czym polega zasada zawinienia? Co to jest zasada kompensaty? Na czym polega zasada słuszności? Żądanie zwrotu kosztów Czy sąd zasądza zwrot kosztów procesu z urzędu czy na wniosek? Jak należy sformułować wniosek o zwrot kosztów procesu? Kto orzeka o kosztach procesu i w jakiej formie? ROZDZIAŁ XI. Wszczęcie postępowania cywilnego i jego skutki Pozew W jaki sposób następuje wszczęcie postępowania cywilnego? Jaka jest konstrukcja pozwu? Skutki wniesienia pozwu Jakie są skutki wniesienia pozwu do sądu? Jakie są materialnoprawne skutki wniesienia pozwu? Jakie są procesowe skutki wniesienia pozwu? Skutki doręczenia pozwu Jakie są materialnoprawne skutki doręczenia pozwu? Jakie są procesowe skutki doręczenia pozwu? Obrona pozwanego Jakie są środki obrony pozwanego? Na czym polega obrona pozwanego przez zaprzeczenie? Jakie zarzuty może podnosić pozwany w ramach swojej obrony? Co to jest powództwo wzajemne? Jakie korzyści przynosi instytucja pozwu wzajemnego? W jakich sprawach i postępowaniach wniesienie pozwu wzajemnego jest niedopuszczalne? Zmiana powództwa. Łączenie roszczeń. Cofnięcie pozwu Czy w toku procesu można zmienić żądanie pozwu? Czy jednym pozwem można dochodzić kilku roszczeń? Czy raz wniesiony do sądu pozew może być cofnięty? ROZDZIAŁ XII. Zawieszenie postępowania. Ugoda sądowa i postępowanie pojednawcze. Umorzenie postępowania Zawieszenie postępowania Jakie są rodzaje zawieszenia postępowania? Kiedy następuje zawieszenie postępowania z mocy prawa? Kiedy sąd obligatoryjnie zawiesza postępowanie z urzędu oraz kiedy je podejmuje? Kiedy sąd obligatoryjnie zawiesi postępowanie na wniosek? Kiedy sąd może zawiesić postępowanie z urzędu i kiedy je podejmie? Czy sąd może zawiesić postępowanie na żądanie stron? Jakie są skutki zawieszenia postępowania?

11 Spis treści Ugoda sądowa Co to jest ugoda sądowa? Jak się zawiera ugodę sądową? Czy sąd może nie dopuścić do zawarcia ugody sądowej? Jakie są skutki zawarcia ugody sądowej? Czy można zaskarżyć ugodę sądową? Postępowanie pojednawcze Co to jest postępowanie pojednawcze? Umorzenie postępowania Kiedy sąd umarza postępowanie? Jakie są skutki umorzenia postępowania? ROZDZIAŁ XIII. Postępowanie dowodowe Dowody w ogólności Jakie znaczenie ma postępowanie dowodowe? Co to jest dowód? Który sąd prowadzi dowody w sprawie? Co jest przedmiotem dowodu w postępowaniu cywilnym? Co to są fakty i jakie fakty są przedmiotem dowodu? Czy wszystkie fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy muszą zostać udowodnione? Czy sąd może dopuszczać dowody z urzędu? Która strona powinna składać wnioski dowodowe? Na czym polega zasada swobodnej oceny dowodów? Co to jest postanowienie dowodowe? Jaka jest rola domniemań w postępowaniu dowodowym? Co jeszcze oprócz faktów może być przedmiotem dowodu? Co to jest uprawdopodobnienie? Dowód z dokumentu Co to jest dokument? Czy podpis jest koniecznym elementem składowym dokumentu? Co to jest podpis? Jak dzielimy dokumenty? Jakie domniemania prawne łączą się z dokumentami? Jakie ograniczenia dowodowe łączą się z dokumentami? Dowód z zeznań świadków Kto może być świadkiem w procesie cywilnym? Jakie są skutki błędnego przesłuchania danej osoby w ramach dowodu z zeznań świadków zamiast dowodu z przesłuchania stron lub odwrotnie? Kto ma prawo odmowy zeznań? Komu przysługuje prawo odmowy odpowiedzi na zadane pytanie? Dowód z opinii biegłego Kto może być biegłym sądowym? Jaki jest przebieg dowodu z opinii biegłego?

12 16 Spis treści 26. Jaka jest forma opinii biegłego? Czy sąd jest związany opinią biegłego? Co to jest prywatna opinia biegłego? Dowód z oględzin Czego dotyczy dowód z oględzin? Dowód z przesłuchania stron Kto podlega przesłuchaniu w ramach dowodu ze stron? Jaki jest przebieg dowodu z przesłuchania stron? Inne środki dowodowe Jakie inne środki dowodowe można zastosować w postępowaniu cywilnym? Co to jest zabezpieczenie dowodu? ROZDZIAŁ XIV. Orzeczenia sądowe Rodzaje orzeczeń sądowych Jakie są rodzaje orzeczeń sądowych? Wyroki i ich rodzaje Jakie wyróżniamy kategorie wyroków sądowych? Co to są wyroki zwykłe? Co to jest wyrok wstępny? Co to jest wyrok częściowy? Co to jest wyrok końcowy? Co to jest wyrok łączny? Co to jest wyrok uzupełniający? Na czym polegają wyroki kontradyktoryjne i wyroki z uznania? Kiedy i na jakiej podstawie sąd wydaje wyrok zaoczny? Czy można wyrokiem zaocznym oddalić powództwo? Jakim środkiem zaskarżenia można zaskarżyć wyrok zaoczny? Jaki będzie dalszy przebieg procesu po prawidłowym wniesieniu przez pozwanego sprzeciwu od wyroku zaocznego? Według jakich zasad wyrokuje sąd? Jakie są granice wyrokowania (granice kognicji sądu)? Jak przebiega wyrokowanie sądowe? Jak skonstruowany jest wyrok? Czy po ogłoszeniu wyroku można wprowadzić do niego zmiany? Na czym polega rygor natychmiastowej wykonalności? Postanowienia i ich rodzaje Kiedy sąd wydaje postanowienia? Jakie są różnice między wyrokami a postanowieniami? Kiedy sąd ogłasza postanowienia, doręcza postanowienia i sporządza uzasadnienia postanowień? Jakie są rodzaje postanowień sądowych? Nakazy zapłaty Co to są nakazy zapłaty?

13 Spis treści Prawomocność orzeczeń i powaga rzeczy osądzonej Na czym polega prawomocność orzeczeń sądowych? Czy może się uprawomocnić tylko część orzeczenia? Jak strona może udowodnić, że orzeczenie wydane w jej sprawie jest prawomocne? Co to jest prawomocność materialna? Co to jest rozszerzona moc wiążąca wyroku? Co to jest powaga rzeczy osądzonej? ROZDZIAŁ XV. Środki zaskarżenia System środków zaskarżenia Jakie środki zaskarżenia występują w postępowaniu cywilnym? Apelacja Od czego przysługuje apelacja? Jaki jest charakter prawny apelacji? W jakim terminie i do którego sądu wnosi się apelację? Z czego składa się apelacja? Na jakich zarzutach można oprzeć apelację? Na czym polega zarzut naruszenia prawa materialnego? Na czym polega zarzut uchybienia procesowego? Na czym polega zarzut nieważności postępowania? Na czym polega zarzut sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treś cią zebranego w sprawie materiału? Jaki jest obecnie charakter prawny zarzutu niewyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy? Na czym polega wniesienie apelacji na podstawie nowych faktów i dowodów? Jakimi orzeczeniami może zakończyć się postępowanie przed sądem drugiej instancji? Kiedy sąd drugiej instancji oddala apelację? Na czym polega uwzględnienie apelacji? Kiedy następuje odrzucenie apelacji? Kiedy nastąpi umorzenie postępowania apelacyjnego? O co może wnosić skarżący w apelacji? Co może zrobić sąd drugiej instancji, jeżeli napotka poważne zagadnienie prawne? Kiedy orzeczenia sądu drugiej instancji stają się prawomocne i wykonalne? Zażalenie Na jakie orzeczenia przysługuje zażalenie? Na jakie orzeczenia można wnieść zażalenie do Sądu Najwyższego? Jaki jest charakter prawny zażalenia jako środka zaskarżenia? Jaki jest termin do wniesienia zażalenia? Skarga kasacyjna Jaki jest charakter prawny skargi kasacyjnej? Od jakich orzeczeń przysługuje skarga kasacyjna?

14 18 Spis treści 27. W jakich sprawach cywilnych dopuszczalna jest skarga kasacyjna? Na jakich podstawach można oprzeć skargę kasacyjną? Jaki jest termin do wniesienia skargi kasacyjnej? Kiedy następuje odrzucenie skargi kasacyjnej? Co to jest przedsąd? Jakie orzeczenia może wydać Sąd Najwyższy w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej? Skarga na orzeczenie referendarza sądowego Jaki jest charakter prawny skargi na orzeczenie referendarza sądowego? Skarga o wznowienie postępowania Jaki jest charakter prawny skargi o wznowienie postępowania? Od jakich orzeczeń przysługuje skarga o wznowienie postępowania? Na jakich podstawach można oprzeć skargę o wznowienie postępowania? Jaki jest termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania? Który sąd rozpoznaje skargę o wznowienie i jakie może wydać orzeczenie? Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Jaki jest charakter prawny skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego? Jaki jest termin do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, jakie są jej podstawy i co powinno być w niej zawarte? Skarga na przewlekłość postępowania Jaki jest charakter prawny skargi na przewlekłość postępowania? ROZDZIAŁ XVI. Postępowania odrębne Jakie postępowania odrębne występują w procesie cywilnym? Jakie są najważniejsze odrębności postępowania w sprawach małżeńskich? Jakie są najważniejsze odrębności postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami i dziećmi? Jakie są najważniejsze odrębności postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach o ochronę naruszonego posiadania? Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji? Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone? Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki? Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty?

15 Spis treści Czym charakteryzuje się postępowanie w sprawach z zakresu transportu kolejowego? Czym charakteryzuje się postępowanie na kazowe? Jaki jest przebieg postępowania nakazowego? Czym charakteryzuje się postępowanie upominawcze? Czym charakteryzuje się postępowanie uproszczone? Na czym polega europejskie postępowanie nakazowe? Na czym polega europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń? Na czym polega elektroniczne postępowanie upominawcze? Czy postępowania odrębne mogą nakładać się na siebie? Część trzecia POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE ROZDZIAŁ I. Podział postępowania cywilnego na tryby Na czym polega podział postępowania cywilnego na tryby? Kto czuwa nad kierowaniem spraw cywilnych do właściwego trybu postępowania? Jakie są skutki rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy cywilnej w niewłaściwym trybie? Jakie są różnice pomiędzy trybem procesowym a trybem nieprocesowym? 485 ROZDZIAŁ II. Zagadnienia ogólne postępowania nieprocesowego Które przepisy regulują rozpoznawanie spraw w postępowaniu nieprocesowym? Przed jakimi organami toczy się postępowanie nieprocesowe? Kto może być wnioskodawcą oraz uczestnikiem postępowania nieprocesowego? W jakich sprawach sąd może wszcząć postępowanie nieprocesowe z urzędu? Jaka jest właściwość rzeczowa sądów w postępowaniu nieprocesowym? Jaka jest właściwość miejscowa w postępowaniu nieprocesowym? W jakim składzie orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym? W jakich sprawach w postępowaniu nie pro cesowym może orzekać referendarz sądowy? Czy wnioskodawca może cofnąć wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego? Czy w postępowaniu nieprocesowym sąd odbywa rozprawy? Jakimi orzeczeniami sąd rozstrzyga sprawy w postępowaniu nieprocesowym? Czy w postępowaniu nieprocesowym występuje skarga kasacyjna? Czy w postępowaniu nieprocesowym występuje skarga o wznowienie postępowania?

16 20 Spis treści ROZDZIAŁ III. Poszczególne rodzaje spraw rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym Jakie rodzaje spraw sąd rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym? Jaki jest przebieg postępowania o stwierdzenie nabycia spadku? Część czwarta POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE ROZDZIAŁ I. Cel i przesłanki zabezpieczenia Jaki jest cel postępowania zabezpieczającego? Jakie są przesłanki udzielenia zabezpieczenia? ROZDZIAŁ II. Rodzaje zabezpieczenia Jakie są rodzaje zabezpieczenia udzielanego przez sąd? ROZDZIAŁ III. Przebieg postępowania zabezpieczającego W jaki sposób następuje wszczęcie postępowania zabezpiecza jącego? W jakim terminie należy złożyć wniosek o udzielenie zabezpie czenia? Czy postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia może zostać uchylone lub zmienione i czy jest ono zaskarżalne? Kiedy zabezpieczenie upada? Część piąta POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ROZDZIAŁ I. Pojęcie egzekucji i organu egzekucyjnego Co to jest egzekucja? Jakie są rodzaje egzekucji? Jakie organy prowadzą egzekucję? ROZDZIAŁ II. Podstawy egzekucji Co to jest tytuł egzekucyjny? Jak przebiega postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności? Na czym polega europejski tytuł egzekucyjny? W jaki sposób należy wszcząć postępowanie egzekucyjne? Kiedy nastąpi wstrzymanie, zawieszenie i umorzenie egzekucji? Jakie są koszty postępowania egzekucyjnego? Jakie środki zaskarżenia występują w egzekucji? Co to są powództwa przeciwegzekucyjne? Co to jest wyjawienie majątku? Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?

17 Spis treści 21 Część szósta MIĘDZYNARODOWE ORAZ EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE CYWILNE 1. Co to jest międzynarodowe postępowanie cywilne i na jakich zasadach jest oparte? Pojęcie i rodzaje jurysdykcji krajowej Jakie akty prawne regulują postępowanie cywilne na obszarze Unii Europejskiej?

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

Post powanie cywilne

Post powanie cywilne Post powanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach Krzysztof Knoppek Wydanie 3 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Paterak-Kondek Opracowanie techniczne:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXIII Rozdział I. Podstawowe pojęcia... 1 1. Pojęcie postępowania cywilnego... 1 I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne)...

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych 2. Kierunek: administracja 3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I.

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Podstawowe pojęcia ő 1. Pojęcie postępowania cywilnego I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne) ő 2. Funkcje procesu cywilnego

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

postępowanie cywilne Diagramy Joanna Mucha Zamów książkę w księgarni internetowej 2. WYDANIE SERIA AKADEMICKA

postępowanie cywilne Diagramy Joanna Mucha Zamów książkę w księgarni internetowej 2. WYDANIE SERIA AKADEMICKA postępowanie cywilne Diagramy Joanna Mucha Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 2. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 lutego 2016 r. Wydawca Agata Jędrasik Redaktor prowadzący Joanna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 00/0 Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne Punkty ECTS: 0 Kod przedmiotu: 0700-PD-POC40 Język przedmiotu: polski Charakterystyka przedmiotu: Treści

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str.

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str. Podstawowym warunkiem sprawności i efektywności czynności sądowych jest wykonywanie ich metodycznie, a więc planowo i systematycznie oraz racjonalnie i skutecznie - z uwzględnieniem pryncypialnych zadań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowy............................................................. 17 Przedmowa do XI wydania.................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli:

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli: Aplikacje Prawnicze Cywilne Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Spis treści KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) str. 16 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49 Wykaz skrótów................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 ROZDZIAŁ I. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym.....

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm. Wstęp... Wykaz najważniejszych skrótów... XXI Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) (wyciąg)... 1 Artykuł 1. [Sprawy cywilne]... 1 Artykuł 2. [Droga sądowa]...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Rozdział I. System procedury administracyjnej 1 Tabl. 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) 3 Tabl. 2. Podział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Spis treści Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Uwagi wstępne... 3 Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ PIERWSZA TESTY 11 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................... 15 Wstęp......................................................... 17 CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

INFO-SERWIS PRAWNY. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia? WAŻNE! Wrzesień 2014

INFO-SERWIS PRAWNY. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia? WAŻNE! Wrzesień 2014 Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia? Możliwość dochodzenia roszczeń jest ograniczona w czasie. Prawo określa bowiem terminy dla dochodzenia wzajemnych roszczeń stron stosunków cywilnoprawnych, których

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia.

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia. Rozdział 51. Postępowanie uproszczone Art. 468 [Przepisy o postępowaniu zwyczajnym] W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych Przedmowa.... Wykaz skrótów.... XI XIII Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych A. Komentarz tezowy.... Ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29 Wykaz skrótów....................................................... 19 Przedmowa.......................................................... 23 Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wykaz skrótów XIII Wstęp XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

I. Koszty postępowania cywilnego

I. Koszty postępowania cywilnego 1. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) Tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 594) 1 (zm.: Dz.U. 2010, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego

Plan Wykładu. Postępowanie mediacyjne wszczęcie, przebieg, ugoda Postępowanie arbitrażowe przebieg, wszczęcie, wyrok sądu polubownego Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów powstałych między przedsiębiorcami a ich klientami lub kontrahentami na gruncie transakcji e commerce w obrocie krajowym MAGDALENA ROMATOWSKA Plan Wykładu I. Mediacja

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V. Część I. Ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego

Spis treści. Przedmowa... V. Część I. Ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXIX Część I. Ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego Rozdział I. Proces cywilny... 3 1 1. Proces cywilny (postępowanie cywilne)... 4 1 2. Prawo procesowe cywilne...

Bardziej szczegółowo

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r.

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Łukasz Sobiech BiBlioteka Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Autor Łukasz Sobiech Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa do szóstego wydania str. 17 Przedmowa do piątego wydania str. 17 Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Przedmowa do trzeciego wydania str. 18 Przedmowa do drugiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII Rozdział I. Podstawowe pojęcia... 1 1. Pojęcie postępowania cywilnego... 1 I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne)...

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne 12. Obrona pozwanego. Niepodjęcie obrony Obrona pozwanego Przebieg rozprawy

Postępowanie cywilne 12. Obrona pozwanego. Niepodjęcie obrony Obrona pozwanego Przebieg rozprawy Postępowanie cywilne 12 Obrona pozwanego Przebieg rozprawy Obrona pozwanego Uprawnienie, nie obowiązek Realizacja prawa do ochrony sądowej Możliwości obrony Uznanie powództwa Wniosek o oddalenie powództwa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Apelacja. Postępowanie apelacyjne I Apelacja. Modele. Środek odwoławczy

Postępowanie cywilne. Apelacja. Postępowanie apelacyjne I Apelacja. Modele. Środek odwoławczy Postępowanie cywilne Apelacja Apelacja Modele Pełna Ograniczona Polska: pełna z ograniczeniami Środek odwoławczy Dewolutywny Renowacyjny (kontrola merytoryczna) Suspensywny (zasadniczo) Postępowanie apelacyjne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak Sygn. akt II CZ 96/12 POSTANOWIENIE Dnia 26 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XV XIX Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym... 5 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.)

STUDIA PRAWNICZE. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) STUDIA PRAWNICZE Postępowanie cywilne Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Postępowanie cywilne W sprzedaży: A. Zieliński (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 6

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania. Pozew

Wszczęcie postępowania. Pozew Wszczęcie postępowania Pozew Pozew postępowanie procesowe Wniosek postępowanie nieprocesowe, zabezpieczające, egzekucyjne, postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt Skarga postępowanie o uchylenie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... XI XXI Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział I. Ogólne założenia systemu zaskarżania orzeczeń sądowych... 3 1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych w historii polskiego sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca przed sądem Środki odwoławcze. Wpisany przez Michał Koralewski

Przedsiębiorca przed sądem Środki odwoławcze. Wpisany przez Michał Koralewski W przypadku gdy sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu zwyczajnym, od wyroku sądu I instancji przysługuje apelacja, a od niektórych wyroków sądu odwoławczego skarga kasacyjna. W zależności od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r. III CZ 20/15

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r. III CZ 20/15 id: 20397 1. [P]ostępowanie sądowe w przedmiocie zbadania zarzutu niewłaściwości sądu polubownego jest postępowaniem wpadkowym, nie dotyczącym istoty sprawy, a jedynie kwestii wstępnej i incydentalnej.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt IV CNP 85/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne 11. Wytoczenie powództwa. Pozew przypadki szczególne Wszczęcie postępowania Zawieszenie i umorzenie Obrona pozwanego

Postępowanie cywilne 11. Wytoczenie powództwa. Pozew przypadki szczególne Wszczęcie postępowania Zawieszenie i umorzenie Obrona pozwanego Postępowanie cywilne 11 Wszczęcie postępowania Zawieszenie i umorzenie Obrona pozwanego Wytoczenie powództwa Następuje w chwili wniesienia pozwu Pismo procesowe (art. 126 par 1) Konkretyzujące powództwo

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z dnia U S T A W A o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1037. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wykaz skrótów............................................... 13 Wstęp........................................................ 17 ROZDZIAŁ I. Rys historyczny instytucji służących zabezpieczeniu majątku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt IV CZ 38/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 czerwca 2007 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 21/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2014 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) 2. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) 2. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Postępowanie cywilne Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) Postępowanie cywilne W sprzedaży: A. Zieliński

Bardziej szczegółowo

Spis treści VII. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści VII. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie.............................................. Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 282/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 marca 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo