postępowanie cywilne Diagramy Joanna Mucha Zamów książkę w księgarni internetowej 2. WYDANIE SERIA AKADEMICKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "postępowanie cywilne Diagramy Joanna Mucha Zamów książkę w księgarni internetowej 2. WYDANIE SERIA AKADEMICKA"

Transkrypt

1

2 postępowanie cywilne Diagramy Joanna Mucha Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 2. WYDANIE WARSZAWA 2016

3 Stan prawny na 1 lutego 2016 r. Wydawca Agata Jędrasik Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie redakcyjne Elżbieta Jóźwiak Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krzysztof Drzewiecki Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na POLSKA IZBA KSIĄŻKI Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: wydanie Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel księgarnia internetowa

4 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 13 Rozdział I Zagadnienia wspólne dla wszystkich rodzajów postępowań Pojęcie postępowania cywilnego Postępowanie sądowe i pozasądowe Rodzaje postępowania cywilnego Sądowe postępowanie cywilne Stosunek postępowania rozpoznawczego do egzekucyjnego Postępowanie rozpoznawcze Postępowanie procesowe Sprawa cywilna Przesłanki procesowe Dopuszczalność drogi sądowej Naczelne zasady postępowania cywilnego Zasada kontradyktoryjności Zasada dyspozycyjności Zasada równości Zasada jawności Zasada bezpośredniości Zasada ustności i pisemności Zasada formalizmu procesowego Zasada prawdy Wpływ postępowania karnego na postępowanie cywilne Wpływ postępowania cywilnego na postępowanie karne Wpływ postępowania administracyjnego na postępowanie cywilne Wzajemne relacje między postępowaniem cywilnym a postępowaniem administracyjnym Podmioty postępowania cywilnego Sądy Właściwość sądu Właściwość ustawowa Skutki niewłaściwości sądu Ruchoma właściwość rzeczowa sądu Właściwość kilku sądów 52 5

5 Spis treści 31. Wyłączenie sędziego Postępowanie w przedmiocie wyłączenia sędziego Referendarz sądowy Ławnicy Inne podmioty Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym Udział prokuratora w postępowaniu procesowym Powództwo prokuratora na rzecz oznaczonej osoby Przymioty strony procesowej Zdolność sądowa Skutki braku zdolności sądowej Zdolność procesowa Zdolność procesowa osób fizycznych Skutki braku zdolności procesowej Skutki braku zdolności procesowej c.d Brak organu powołanego do reprezentowania strony (uczestnika) niebędącej osobą fizyczną albo braki w jego składzie Legitymacja procesowa Legitymacja procesowa (2) Legitymacja procesowa (3) Legitymacja procesowa (4) Skutki braku legitymacji procesowej indywidualnej Uzupełnianie legitymacji procesowej grupowej Uzupełnianie braków w zakresie legitymacji procesowej łącznej Zdolność postulacyjna Rodzaje pełnomocnictwa w postępowaniu cywilnym Zakres podmiotowy i przedmiotowy pełnomocnika procesowego Udzielenie, wygaśnięcie i skutki pełnomocnictwa Skutki braku pełnomocnictwa Ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu Przedmiot postępowania cywilnego w poglądach nauki Roszczenie procesowe jako przedmiot postępowania cywilnego Czynności procesowe Czynności procesowe sądu Czynności procesowe stron i uczestników postępowania Czynności procesowe prokuratora Posiedzenia sądu Posiedzenia jawne Rola przewodniczącego w związku z wyznaczeniem i przeprowadzeniem posiedzenia sądu Dokumentowanie przebiegu posiedzenia jawnego Terminy w postępowaniu Przywrócenie terminu Wniosek o przywrócenie terminu Postępowanie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu Pisma w postępowaniu cywilnym 100 6

6 Spis treści 75. Pisma procesowe Ogólne warunki formalne pism procesowych Badanie warunków formalnych pism procesowych Doręczenia w postępowaniu cywilnym Rodzaje doręczeń Doręczenie osobie fizycznej Doręczenie podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną Zasady doręczeń pism sądowych i odpisów pism procesowych Uchybienia w zakresie doręczeń Kurator dla strony nieznanej z miejsca pobytu Doręczenie przez wywieszenie Rodzaje kosztów postępowania Zasady ponoszenia kosztów postępowania Zasady uiszczania opłat sądowych Zwolnienie od kosztów sądowych Zwolnienie od kosztów sądowych na mocy postanowienia sądu 123 Rozdział II Proces Proces Podmioty procesu Zasada dwustronności procesu Brak strony procesowej Strona procesowa Pojęcie strony procesowej Następstwo procesowe Współuczestnictwo w sporze Współuczestnictwo procesowe Współuczestnictwo procesowe materialne Skutki czynności procesowych współuczestników materialnych Interwencja uboczna Wstąpienie interwenienta do postępowania Czynności interwenienta ubocznego i ich skutki Przypozwanie Interwencja główna Właściwość rzeczowa sądu w procesie Właściwość miejscowa sądu w procesie Wartość przedmiotu sporu Badanie wartości przedmiotu sporu przez sąd Skład sądu w procesie Pojęcie powództwa Rodzaje powództw Dochodzenie kilku roszczeń jednym pozwem Pozew jako pismo procesowe wszczynające postępowanie Przebieg postępowania w I instancji Sposoby wytoczenia powództwa 164 7

7 Spis treści 118. Podmiotowa zmiana powództwa Przedmiotowa zmiana powództwa Skutki wytoczenia powództwa Cofnięcie pozwu Etapy wstępnego badania pozwu Przebieg fazy wstępnego badania pozwu Przyczyny odrzucenia pozwu Skutki doręczenia odpisu pozwu pozwanemu Przygotowanie rozprawy Odpowiedź na pozew Pisma przygotowawcze wnoszone w toku sprawy Ustosunkowanie się przez pozwanego do powództwa Uznanie powództwa Zaprzeczenie Zarzuty procesowe Podnoszenie zarzutów procesowych Czas podnoszenia zarzutów procesowych Zarzuty procesowe (2) Powództwo wzajemne Powództwo wzajemne (2) Przebieg rozprawy Skierowanie stron do mediacji Przebieg mediacji sądowej Zawieszenie postępowania Podjęcie zawieszonego postępowania Umorzenie zawieszonego postępowania Przedmiot dowodu Fakty niewymagające dowodu Ustalenie stanu faktycznego w sprawie Przebieg postępowania dowodowego Zasada swobodnej oceny dowodów Środki dowodowe Podział środków dowodowych Dowód z dokumentu Przeprowadzenie dowodu z dokumentu Dowód z zeznań świadków Obowiązki i prawa świadków Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków Stosunek dowodu z dokumentu do dowodu z zeznań świadka i z przesłuchania stron Dowód z opinii biegłego Dowód z oględzin Dowód z przesłuchania stron Inne środki dowodowe Zabezpieczenie dowodów Czynności decyzyjne organu procesowego 212 8

8 Spis treści 163. Wyrok Podział wyroków ze względu na zakres rozstrzygnięcia Wyrok częściowy Wyrok wstępny Wyrok zaoczny Sprzeciw od wyroku zaocznego Uzupełnienie wyroku Rektyfikacja orzeczeń poprzez sprostowanie i wykładnię Rygor natychmiastowej wykonalności Zasady wyrokowania Wydanie wyroku Sentencja wyroku Sposoby zakończenia postępowania Umorzenie postępowania Postanowienia sądu Prawomocność orzeczeń Ugoda w postępowaniu sądowym Postępowanie pojednawcze Środki zaskarżenia Przesłanki dopuszczalności zaskarżania orzeczeń Apelacja Warunki dopuszczalności apelacji Warunki formalne apelacji Zarzuty apelacji Nieważność postępowania Przebieg postępowania przed sądem II instancji Orzeczenia sądu II instancji Zażalenie Przebieg postępowania zażaleniowego Przedmiot zażalenia Skarga kasacyjna Warunki formalne skargi kasacyjnej Warunki dopuszczalności skargi kasacyjnej Przedsąd Podstawy skargi kasacyjnej Przebieg postępowania faza wstępna Rozpoznanie skargi kasacyjnej Orzeczenia Sądu Najwyższego po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Skarga o wznowienie postępowania Podstawy skargi o wznowienie postępowania Warunki formalne skargi o wznowienie postępowania Przebieg postępowania ze skargi o wznowienie postępowania Skarga na czynności referendarza sądowego Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Przesłanki skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 266 9

9 Spis treści Przebieg postępowania ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Postępowania odrębne Postępowanie w sprawach małżeńskich Postępowanie w sprawach małżeńskich (2) Postępowanie w sprawach między rodzicami i dziećmi Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji Postępowania w sprawach z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji Postępowanie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone Europejskie postępowanie nakazowe Europejskie postępowanie w sprawie roszczeń drobnych Postępowanie nakazowe Postępowanie upominawcze Elektroniczne postępowanie upominawcze Postępowanie uproszczone 286 Rozdział III Postępowanie nieprocesowe Zakres przedmiotowy postępowania nieprocesowego Właściwość i skład sądu w postępowaniu nieprocesowym Uczestnicy postępowania nieprocesowego Wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego Przebieg postępowania nieprocesowego Orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym 294 Rozdział IV Postępowanie zabezpieczające Cel i przesłanki postępowania zabezpieczającego Przebieg postępowania zabezpieczającego Rodzaje i sposoby zabezpieczenia Pozycja obowiązanego w postępowaniu zabezpieczającym 301 Rozdział V Postępowanie egzekucyjne Postępowanie egzekucyjne Przesłanki dopuszczalności egzekucji Podstawa egzekucji Rodzaje i sposoby egzekucji Ograniczenia egzekucji Zawieszenie postępowania egzekucyjnego Umorzenie postępowania egzekucyjnego Zaspokojenie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym Powództwa przeciwegzekucyjne Skarga na czynności komornika 315

10 Spis treści Rozdział VI Międzynarodowe postępowanie cywilne Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa postępowania cywilnego Pojęcie i rodzaje jurysdykcji krajowej Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów innych państw Immunitet sądowy i egzekucyjny 320 Rozdział VII Pozasądowe postępowania cywilne Pozasądowe postępowania cywilne Mediacja pozasądowa Postępowanie przed sądem polubownym Przebieg postępowania przed sądem polubownym wg kodeksu postępowania cywilnego Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego Postępowanie przed komisją pojednawczą w sprawach pracowniczych Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych 329 Orzecznictwo 331 Wybór literatury

11

12 Wykaz skrótów WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) k.p. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.) k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) k.p.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) k.r.o. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082) rozporządzenie nr 2201/2003 rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. Urz. UE L 338 z , s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, s. 243, z późn. zm.) rozporządzenie nr 805/2004 rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz. Urz. UE L 143 z , s. 15; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 7, s. 38, z późn. zm.) rozporządzenie nr 1896/2006 rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. UE L 399 z , s. 1, z późn. zm.) rozporządzenie nr 861/2007 rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz. Urz. UE L 199 z , s. 1, z późn. zm.) u.k.s.c. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.) 13

13 Wykaz skrótów Czasopisma i oficjalne publikatory M. Spół. Monitor Spółdzielczy NP Nowe Prawo OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAŁ Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi OSAW Orzecznictwo Sądów Apelacji Wrocławskiej OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich Prok. i Pr.-wkł. Prokuratura i Prawo wkładka PS Przegląd Sądowy St. Pr.-Ek. Studia Prawno -Ekonomiczne Inne EPU SA SN TK WSA elektroniczne postępowanie upominawcze Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny Wojewódzki Sąd Administracyjny 14

14 Rozdział I. Rozdział I Rozdział I ZAGADNIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW POSTĘPOWAŃ 1. Co to jest postępowanie cywilne? 2. Jakie cele przypisuje się postępowaniu cywilnemu? 3. Jakie fazy wyróżnia się w ramach postępowania cywilnego? 4. W jaki sposób dzieli się postępowanie cywilne? 5. Jakie są tryby postępowania cywilnego? 6. Jakie kryteria służą do rozróżnienia postępowania procesowego i nieprocesowego? 7. Co to są postępowania pomocnicze? 8. Jakie są wzajemne relacje postępowania rozpoznawczego i postępowania wykonawczego (egzekucyjnego)? 9. Na jakie postępowania dzieli się postępowanie procesowe? 10. Jakie można wyróżnić postępowania odrębne? 11. Co to jest sprawa cywilna? 12. Jakie kryteria służą rozróżnieniu sprawy cywilnej w znaczeniu materialnym i sprawy cywilnej w znaczeniu formalnym? 13. Co to są przesłanki procesowe? 14. Jakie wyróżnia się rodzaje przesłanek procesowych? 15. Jakie przesłanki procesowe są zaliczane do przesłanek procesowych bezwzględnych? 16. Na czym polega przesłanka dopuszczalności drogi sądowej? 17. Kiedy zachodzi niedopuszczalność drogi sądowej? 18. Jaka jest istota bezwzględnej, a jaka względnej niedopuszczalności drogi sądowej? 19. Co to są naczelne zasady postępowania cywilnego? 20. Jakie wyróżnia się naczelne zasady postępowania cywilnego? 21. Na czym polega zasada kontradyktoryjności? 22. Co oznacza ciężar przytaczania i ciężar udowodnienia? 23. Na kim spoczywają ciężary procesowe w zakresie przytaczania i udowodnienia? 24. Na czym polega zasada dyspozycyjności? 25. Co to są czynności dyspozycyjne? 26. Jakie czynności dyspozycji materialnej podejmuje powód? 27. Jakie czynności dyspozycji materialnej podejmuje pozwany? 28. Czy istnieje czynność dyspozycji materialnej o dwustronnym charakterze? 29. Co jest przedmiotem dyspozycyjności formalnej? 30. Na czym polega zasada równości? 15

15 Rozdział I. Zagadnienia wspólne dla wszystkich rodzajów postępowań Co oznaczają pojęcia równości w znaczeniu formalnym i w znaczeniu rzeczywistym? 32. Jakie konsekwencje może spowodować naruszenie zasady równości? 33. Na czym polega zasada jawności? 34. Co to jest jawność zewnętrzna? 35. Co to jest jawność wewnętrzna? 36. Na czym polega istota zasady bezpośredniości? 37. Czy przepisy kodeksu postępowania cywilnego opierają bezwzględnie postępowanie na zasadzie bezpośredniości? 38. Czy w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego dopuszczalne są odstępstwa od zasady bezpośredniości? 39. Czy postępowanie cywilne przebiega ustnie, czy pisemnie? 40. Jakie skutki wywołuje uchybienie przepisom o ustnej albo pisemnej formie czynności procesowych? 41. Jakie czynności podejmowane są w formie ustnej, a jakie w formie pisemnej? 42. Jakie znaczenie dla przebiegu postępowania i uczestniczących w nim podmiotów ma zasada formalizmu procesowego? 43. W jakiej formie powinny być podejmowane czynności procesowe? 44. W jakim miejscu powinny być podejmowane czynności procesowe? 45. W jakim czasie powinny być podejmowane czynności procesowe? 46. Co stanowi istotę zasady prawdy? 47. Czym różni się zasada prawdy materialnej od zasady prawdy formalnej? 48. Jakie instytucje procesowe przemawiają za zakwalifikowaniem zasady prawdy jako zasady prawdy formalnej w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego? 49. W czym przejawiają się wzajemne relacje między postępowaniem cywilnym a postępowaniem karnym? 50. Czy wyrok sądu karnego wpływa na postępowanie przed sądem cywilnym? 51. Jakie orzeczenia sądu karnego wiążą sąd cywilny? 52. Czy sąd karny jest związany prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego? 53. Czy pomiędzy postępowaniem cywilnym a postępowaniem administracyjnym zachodzą jakieś relacje? 54. Dlaczego sąd cywilny jest związany ostateczną decyzją administracyjną? 55. Kogo należy zaliczyć do podmiotów postępowania? 56. Ile wyróżnia się stopni (rzędów) sądów? 57. Ilu instancyjne jest postępowanie rozpoznawcze? 58. Co oznacza pojęcie właściwości sądu? 59. Z jakich źródeł może wynikać kompetencja określonego sądu do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy? 60. Co to jest umowa prorogacyjna? 61. Czy strony mogą w każdym przypadku zawrzeć umowę o właściwość sądu? 62. Jakie są skutki zawarcia przez strony umowy prorogacyjnej? 63. Czy właściwy z ustawy sąd, do którego powód wniósł pozew mimo umowy prorogacyjnej, jest kompetentny do rozpoznania i rozstrzygnięcia tej sprawy? 64. Co jest istotą właściwości delegacyjnej i w jakich przypadkach zachodzi? 65. Jakie są rodzaje właściwości ustawowej? 66. Na czym polega właściwość rzeczowa? 67. Jakie sądy są rzeczowo właściwe w I instancji?

16 Rozdział I. Zagadnienia wspólne dla wszystkich rodzajów postępowań 68. Na czym polega właściwość miejscowa? 69. Jakie sądy są miejscowo właściwe w I instancji? 70. Na czym polega właściwość funkcyjna (funkcjonalna)? 71. Jakie są skutki wniesienia pozwu do sądu niewłaściwego? 72. Jakie są skutki rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez sąd niewłaściwy z ustawy? 73. Na czym polega tzw. ruchoma właściwość rzeczowa sądu? 74. Z jakich powodów sędzia może zostać wyłączony z udziału w sprawie? 75. W jakim trybie zachodzi wyłączenie sędziego? 76. Jakie są przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy? 77. Jakie są przesłanki wyłączenia sędziego na wniosek strony? 78. Kto orzeka o wyłączeniu sędziego? 79. Jaki charakter ma postanowienie o wyłączeniu sędziego w przypadku wyłączenia z mocy ustawy i w przypadku wyłączenia na wniosek? 80. W jakich sprawach może orzekać referendarz sądowy? 81. Na czym polega rola ławnika w postępowaniu cywilnym? 82. Kto może występować w charakterze ławnika? 83. Na czym polega udział prokuratora w postępowaniu cywilnym? 84. Kiedy prokurator może wziąć udział w postępowaniu cywilnym? 85. W jakich sprawach prokurator jest legitymowany do wytoczenia powództwa (wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania nieprocesowego) na rzecz oznaczonej osoby? 86. Czy osoba, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, jest stroną postępowania? 87. Czy osoba, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, jest związana wyrokiem zapadłym w sprawie z udziałem prokuratora? 88. Jaką pozycję zajmuje prokurator, wstępując do postępowania toczącego się już pomiędzy innymi podmiotami? 89. Jakie podmioty i w jakich sprawach są uprawnione do działania w postępowaniu cywilnym na podobnych zasadach jak prokurator? 90. Jakimi przymiotami powinna charakteryzować się strona (uczestnik postępowania) w postępowaniu cywilnym? 91. Na czym polega zdolność sądowa i kto ją posiada? 92. Jakie są skutki braku zdolności sądowej strony? 93. Czy brak zdolności sądowej strony może zostać naprawiony? 94. Czy postępowanie toczące się z udziałem strony niemającej zdolności sądowej jest ważne? 95. Na czym polega zdolność procesowa i kto ją posiada? 96. Jakie są skutki braku zdolności procesowej strony? 97. Czy brak zdolności procesowej strony może zostać naprawiony? 98. Czy postępowanie toczące się z udziałem strony niemającej zdolności procesowej jest ważne? 99. Na czym polega ograniczenie osoby fizycznej w zdolności do czynności procesowych? 100. Czy sąd może dopuścić do udziału w sprawie stronę nieposiadającą zdolności procesowej? 101. Jakie są skutki braku organu powołanego do reprezentowania strony niebędącej osobą fizyczną albo braków w jego składzie? 102. Co to jest legitymacja procesowa? 103. Jakie wyróżnia się rodzaje legitymacji procesowej? 104. Z czego wynika legitymacja procesowa? 17

17

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2011/2012) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008)

Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) Zagadnienia z postępowania cywilnego (rok akademicki 2007/2008) 1. Pojęcie postępowania cywilnego 2. Pojęcie sprawy cywilnej 3. Normy procesowe charakterystyka 4. Stosunek prawa cywilnego procesowego do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014

UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr. UG - nr UG - nr UG - nr UG - nr 2014 UG - nr 2014 data Temat wykladu grupa Wykładowca sala godzina 2013-1-10 Blok cywilny. Rozprawa a posiedzenie w postępowaniu cywilnym, jej przygotowanie, protokół z jej przebiegu 2013-1-10 Blok cywilny. Pozew, pismo

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz literatury... Przedmowa... XXIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXIII Rozdział I. Podstawowe pojęcia... 1 1. Pojęcie postępowania cywilnego... 1 I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne)...

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ PIERWSZA TESTY 11 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne postępowanie

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji

3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych 2. Kierunek: administracja 3. Typ studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające studia administracji 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I.

Rozdział IV. Zasady i przesłanki postępowania cywilnego ő 23. Pojęcie zasad postępowania cywilnego ő 24. Zasady postępowania cywilnego I. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Podstawowe pojęcia ő 1. Pojęcie postępowania cywilnego I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne) ő 2. Funkcje procesu cywilnego

Bardziej szczegółowo

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie

pełnomocnictwo, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) 19. Powództwo i jego rodzaje (pojęcie, prawo do powództwa; powództwo o świadczenie WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 00/0 Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne Punkty ECTS: 0 Kod przedmiotu: 0700-PD-POC40 Język przedmiotu: polski Charakterystyka przedmiotu: Treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów........................................ 23 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Podstawowe pojęcia postępowania cywilnego oraz podstawowe informacje o sądach rozpoznających

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowy............................................................. 17 Przedmowa do XI wydania.................................................

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMENTARZ Dariusz Zawistowski 2. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Adam

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1

Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 Wykaz skrótów... Przedmowa... XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie sprawy cywilnej... 3 Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Spis treści KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) str. 16 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli:

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli: Aplikacje Prawnicze Cywilne Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Spis treści Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Uwagi wstępne... 3 Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str.

Wykaz skrótów str. 9. Wprowadzenie str. 11. Rozdział pierwszy Postępowanie cywilne w praktyce sądowej str Uwagi ogólne str. Podstawowym warunkiem sprawności i efektywności czynności sądowych jest wykonywanie ich metodycznie, a więc planowo i systematycznie oraz racjonalnie i skutecznie - z uwzględnieniem pryncypialnych zadań

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm. Wstęp... Wykaz najważniejszych skrótów... XXI Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) (wyciąg)... 1 Artykuł 1. [Sprawy cywilne]... 1 Artykuł 2. [Droga sądowa]...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Rozdział I. System procedury administracyjnej 1 Tabl. 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) 3 Tabl. 2. Podział

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem Część I Komentarz praktyczny z orzecznictwem Rozdział 1. Uwagi wstępne Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia 1. Uwagi wstępne 2. Wymagania spełniania warunków przepisanych dla

Bardziej szczegółowo

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r.

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Łukasz Sobiech BiBlioteka Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Autor Łukasz Sobiech Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor

Bardziej szczegółowo

Post powanie cywilne

Post powanie cywilne Post powanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach Krzysztof Knoppek Wydanie 3 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Paterak-Kondek Opracowanie techniczne:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49 Wykaz skrótów................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 ROZDZIAŁ I. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym.....

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXVII Rozdział I. Podstawowe pojęcia... 1 1. Pojęcie postępowania cywilnego... 1 I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOMENTARZ Edyta Gapska Warszawa 2013 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 11 Rozdział 1. Pojęcie kosztów postępowania w sprawach cywilnych 13 Rozdział 2. Koszty sądowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

II. Zadośćuczynienie III. Renta Przebieg postępowania w przedmiocie kompensacji szkody za zdarzenie medyczne Wnioski Roz

II. Zadośćuczynienie III. Renta Przebieg postępowania w przedmiocie kompensacji szkody za zdarzenie medyczne Wnioski Roz Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Rozdział I. Przyczyny wyodrębnienia, źródła i istota dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za zdarzenia medyczne... 1 1. Geneza i cel utworzenia wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... XI XXI Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział I. Ogólne założenia systemu zaskarżania orzeczeń sądowych... 3 1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych w historii polskiego sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Manowska. Kazusy APLIKACJE PRAWNICZE 4. WYDANIE

Małgorzata Manowska. Kazusy APLIKACJE PRAWNICZE 4. WYDANIE Postępowanie cywilne Kazusy Małgorzata Manowska APLIKACJE PRAWNICZE 4. WYDANIE Postępowanie cywilne Kazusy Małgorzata Manowska Zamów książkę w księgarni internetowej APLIKACJE PRAWNICZE 4. WYDANIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów zmiany w ustawie

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów zmiany w ustawie Magdalena Januszewska Anna Kawecka Krzysztof Świtała Krystyna Tymorek Magdalena Wilczek-Karczewska BIBLIOTEKA POMOCY SPOŁECZNEJ Pomoc osobom uprawnionym do alimentów zmiany w ustawie Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE. Praktyczne aspekty formułowania pism procesowych. Katarzyna Janowska Tomasz Szczurowski

PRAWO CYWILNE. Praktyczne aspekty formułowania pism procesowych. Katarzyna Janowska Tomasz Szczurowski PRAWO CYWILNE Praktyczne aspekty formułowania pism procesowych Katarzyna Janowska Tomasz Szczurowski Warszawa 2013 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 13 I. Powództwo Powództwo wzór ogólny 17 1 Powództwo

Bardziej szczegółowo

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych Henryk Pietrzkowski METODYKI 5. WYDANIE Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych Henryk Pietrzkowski Zamów książkę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych Przedmowa.... Wykaz skrótów.... XI XIII Część I. Koszty sądowe w sprawach cywilnych A. Komentarz tezowy.... Ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29

Spis treści. Wykaz skrótów... 19. Przedmowa... 23. Wprowadzenie... 25. Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów... 29 Wykaz skrótów....................................................... 19 Przedmowa.......................................................... 23 Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.)

STUDIA PRAWNICZE. Postępowanie cywilne. Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) STUDIA PRAWNICZE Postępowanie cywilne Elwira Marszałkowska-Krześ (red.) C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Postępowanie cywilne W sprzedaży: A. Zieliński (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 6

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18

Przedmowa do szóstego wydania str. 17. Przedmowa do piątego wydania str. 17. Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa do szóstego wydania str. 17 Przedmowa do piątego wydania str. 17 Przedmowa do czwartego wydania str. 18 Przedmowa do trzeciego wydania str. 18 Przedmowa do drugiego

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XV XIX Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym... 5 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej II roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Bardziej szczegółowo

POST POWANIE CYWILNE

POST POWANIE CYWILNE Kinga Flaga-Gieruszyƒska (red.) POST POWANIE CYWILNE Komentarz praktyczny dla s dziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sàdowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

Skarga i skarga kasacyjna

Skarga i skarga kasacyjna Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Hanna Knysiak-Sudyka KOMENTARZ I ORZECZNICTWO 4. WYDANIE Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Hanna Knysiak-Sudyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V. Część I. Ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego

Spis treści. Przedmowa... V. Część I. Ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXIX Część I. Ogólne zagadnienia teoretyczne procesu cywilnego Rozdział I. Proces cywilny... 3 1 1. Proces cywilny (postępowanie cywilne)... 4 1 2. Prawo procesowe cywilne...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

I. Koszty postępowania cywilnego

I. Koszty postępowania cywilnego 1. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) Tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 594) 1 (zm.: Dz.U. 2010, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej PRAWO KARNE SKARBOWE Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 lipca 2015 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

rozdzielenia kompetencji pomiędzy poszczególnymi sądami danego państwa Zasada ciągłości właściwości sądu

rozdzielenia kompetencji pomiędzy poszczególnymi sądami danego państwa Zasada ciągłości właściwości sądu WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU Właściwość sądu dotyczy rozdzielenia kompetencji pomiędzy poszczególnymi sądami danego państwa, pozwala ustalić jaki sąd powinien daną sprawę cywilną rozpoznać i rozstrzygnąć. Zasada ciągłości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... IX

Spis treści. Przedmowa... IX Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XIII Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 5 1. Zakres instytucji współuczestnictwa... 5 1.1. Aspekt terminologiczny...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................... 15 Wstęp......................................................... 17 CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE (ramowy program wykładu i ćwiczeń 1 ) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak Sygn. akt II CZ 96/12 POSTANOWIENIE Dnia 26 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Apelacja cywilna. Komentarz praktyczny. Część I

Apelacja cywilna. Komentarz praktyczny. Część I Apelacja cywilna Część I Komentarz praktyczny Rozdział 1. Wstęp Rozdział 2. Dopuszczalność apelacji Rozdział 3. Podmioty legitymowane do składania apelacji Rozdział 4. Termin do wniesienia apelacji, zapowiedź

Bardziej szczegółowo