Regulamin wypłaty dodatku relokacyjnego w ramach projektu. Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wypłaty dodatku relokacyjnego w ramach projektu. Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15"

Transkrypt

1 Regulamin wypłaty dodatku relokacyjnego w ramach projektu Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15 W projekcie Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15 7 UP Uczestnikom Projektu przysługuje dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Kwota ta wynosi maksymalnie zł brutto na Uczestnika Projektu, przy czym wysokość dodatku relokacyjnego nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania dodatku. Kwota dodatku relokacyjnego będzie wypłacana w transzach miesięcznych do 15-go każdego miesiąca. Warunki przyznania dodatku relokacyjnego: 1. W momencie zgłoszenia do projektu w miejscowości dotychczasowego zamieszkania przez Uczestnika Projektu nie są dostępne: oferty pracy, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego / stażu odpowiadające jego kwalifikacjom, a Uczestnik Projektu otrzymał przyrzeczenie zatrudnienia od pracodawcy / powierzenia innej pracy zarobkowej od zleceniodawcy, którego przedsiębiorstwo funkcjonuje w innym mieście; 2. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia / innej pracy zarobkowej wynosi min. 50 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie 3 godziny dziennie;

2 3. Będzie pozostawał w zatrudnieniu / wykonywał inną pracę zarobkową w min. ½ wymiaru czasu pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego. 4. Z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym; Po spełnieniu wszystkich ww. warunków Uczestnik Projektu będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie dodatku relokacyjnego oraz oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia / zleceniodawcy o zamiarze powierzenia innej pracy zarobkowej Uczestnikowi Projektu (załącznik nr 1a i 1b do regulaminu). Ocena wniosku nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku wraz z oświadczeniem. O sposobie rozpatrzenia wniosku Uczestnik Projektu zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Uzyskanie dodatku relokacyjnego nastąpi na podstawie Indywidualnego Planu Działania, pozytywnej oceny wniosku, oraz podpisanej umowy między Realizatorem projektu a Uczestnikiem Projektu. Sposób zabezpieczenia środków na zasiedlenie oraz termin i sposób wypłaty zostaną określone w umowie. Po podpisaniu umowy Uczestnicy Projektu powinni przedstawić: 1. Do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy o dodatek relokacyjny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego (jednorazowo):

3 a. oświadczenie Uczestnika Projektu o spełnieniu warunków w związku z przyznaniem dodatku relokacyjnego (załącznik nr 2 do regulaminu); b. kserokopię umowy o pracę / umowy zlecenia zawartej na okres minimum 6 miesięcy, w co najmniej 1/2 wymiaru czasu pracy (potwierdzona za zgodność z oryginałem własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika Projektu) lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające podjęcie zatrudnienia / zleceniodawcy potwierdzające podjęcie innej pracy zarobkowej, ze wskazaniem miejsca wykonywania pracy. c. potwierdzenie podlegania przez Uczestnika Projektu ubezpieczeniom społecznym; 2. Przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty otrzymania pierwszej transzy środków (za każdy miesiąc do 10-go dnia kolejnego miesiąca): a. kserokopię listy płac / rachunku do umowy zlecenia i dowodu odbioru wynagrodzenia przez Uczestnika Projektu (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę / zleceniodawcę); b. potwierdzenie podlegania przez Uczestnika Projektu ubezpieczeniom społecznym; Przedstawienie ww. dokumentów warunkuje wypłatę kolejnej transzy środków. 3. W terminie 7 dni od utraty zatrudnienia / innej pracy zarobkowej należy przedstawić oświadczenie Uczestnika Projektu o utracie zatrudnienia / innej pracy

4 zarobkowej (załącznik nr 3 do regulaminu), natomiast w sytuacji podjęcia kolejnego zatrudnienia / innej pracy zarobkowej lub zmiany miejsca zamieszkania należy przedstawić oświadczenie Uczestnika Projektu o podjęciu kolejnego zatrudnienia / innej pracy zarobkowej lub zmianie miejsca zamieszkania (załącznik nr 4 do regulaminu). Uczestnik projektu zobowiązany jest w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznanie dodatku relokacyjnego, do ostatecznego udokumentowania pozostawania w zatrudnieniu/wykonywania innej pracy zarobkowej przez łączny okres 6 miesięcy. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego. Uczestnik Projektu, który dostał dodatek relokacyjny nie ma obowiązku dokumentowania wydatków poniesionych w związku z przyznaniem środków. Wypłata dodatku relokacyjnego następuje wyłącznie w formie przelewu na osobisty rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Projektu we wniosku o przyznanie dodatku relokacyjnego. O przyznaniu dodatku relokacyjnego decydować będzie kolejność złożonych przez Uczestników Projektu kompletnych wniosków. Dodatek relokacyjny będzie przyznawany do wyczerpania posiadanych środków przeznaczonych na tę formę wsparcia. Uczestnik Projektu jest zobowiązana do poddania się monitoringowi i kontroli przez okres pozostawania w zatrudnieniu / wykonywania innej pracy zarobkowej w celu prawidłowej realizacji projektu oraz prawidłowości przyznanych środków finansowych.

5 W przypadku niespełnienia powyższych warunków kwota środków na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu / wykonywania innej pracy zarobkowej lub podlega zwrotowi w całości. W przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, zakończenia wykonywania innej pracy zarobkowej z winy Uczestnika Projektu kwota środków za zasiedlenie podlega zwrotowi w całości. Termin oraz sposób zwrotu zostanie określony na wezwaniu Realizatora Projektu. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w trakcie realizacji projektu. Organizator zastrzega sobie prawo żądania dokumentów na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego złożonych oświadczeń oraz danych zawartych we wniosku. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

6 Załącznik nr 1a do REGULMINU WYPŁATY DODATKU RELOKACYJNEGO w ramach projektu Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15 (miejscowość, data) WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU RELOKACYJNEGO Zwracam się z prośbą o przyznanie dodatku relokacyjnego w kwocie. zł w ramach projektu Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Wielkopolskiego na lata z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem przeze mnie poza miejscem dotychczasowego zamieszkania /podkreślić właściwe/: a. zatrudnienia, b. innej pracy zarobkowej.

7 DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Nazwisko:... Imiona:... PESEL:... telefon:... adres ... Adres dotychczasowego zamieszkania: Gmina / Dzielnica:... Powiat:... Województwo:... Kod:... Poczta:... Miejscowość:... ul:... nr domu:... nr mieszkania... Adres korespondencyjny: Gmina / Dzielnica:... Powiat:... Województwo:...

8 Kod:... Poczta:... Miejscowość:... ul:... nr domu:... nr mieszkania... Adres zamieszkania po podjęciu zatrudnienia / innej pracy zarobkowej: Gmina / Dzielnica:... Powiat:... Województwo:... Kod:... Poczta:... Miejscowość:... ul:... nr domu:... nr mieszkania... Proszę o przekazanie przyznanego dodatku na mój osobisty rachunek bankowy: (nr rachunku i nazwa banku)

9 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o którym mowa w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego, oświadczam, że: 1. Znana jest mi treść i spełniam warunki określone w regulaminie Regulaminu wypłaty dodatku relokacyjnego w ramach projektu Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15 2. W momencie zgłoszenia do projektu w miejscowości mojego dotychczasowego zamieszkania nie są dostępne: oferty pracy, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego / stażu odpowiadające moim kwalifikacjom zawodowym oraz otrzymałam przyrzeczenie zatrudnienia od pracodawcy / powierzenia innej pracy zarobkowej od zleceniodawcy /podkreślić właściwe/, którego przedsiębiorstwo funkcjonuje w innej miejscowości. 3. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia / wykonywania innej pracy zarobkowej /podkreślić właściwe/ wynosi km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania wynosi godzin minut dziennie. 4. Wysokość wynagrodzenia za wykonywaną pracę w wymiarze etat/u wynosić będzie..... zł/m-c brutto oraz będę podlegał ubezpieczeniom społecznym.

10 5. Zobowiązuję się pozostawać w zatrudnieniu / wykonywać inną pracę zarobkową /podkreślić właściwe/ w min. ½ wymiaru czasu pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego. 6. Średni miesięczny koszt zamieszkania poniesiony przeze mnie w związku z podjęciem zatrudnienia / innej pracy zarobkowej /podkreślić właściwe/ poza miejscem dotychczasowego zamieszkania wynosi. zł miesięcznie. 7. Zobowiązuję do zwrotu całości lub części środków na zasiedlenie w związku z niewywiązaniem się z ww. warunków w terminie przewidzianym w wezwaniu Realizatora Projektu. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRZYZNANIA DODATKU RELOKACYJNEGO

11 Do wniosku należy dołączyć: 1. Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia / zleceniodawcy o zamiarze powierzenia innej pracy zarobkowej Uczestnikowi Projektu (załącznik nr 1b do regulaminu) czytelny podpis Uczestnika Projektu podpis rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika Projektu /jeśli dotyczy/

12 Wypełnia Kierownik Projektu: 1. Data przystąpienia Uczestnika do Projektu:.. 2. Informacja o korzystaniu z form wsparcia w ramach Projektu: Decyzja o przyznaniu/ nie przyznaniu dodatku relokacyjnego:.... (data i podpis Kierownika Projektu) 5. Zatwierdzenie Prezesa Zarządu. (data i podpis Prezesa)

13 Załącznik nr 1b do REGULMINU WYPŁATY DODATKU RELOKACYJNEGO w ramach projektu Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15 (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA / ZLECENIODAWCY O ZAMIARZE POWIERZENIA INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ UCZESTNIKOWI PROJEKTU DANE PRACODAWCY / ZLECENIODAWCY: Nazwa pracodawcy/ zleceniodawcy:

14 Adres siedziby pracodawcy / zleceniodawcy i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: REGON: NIP: telefon:... adres ... Osoba reprezentująca pracodawcę / zleceniodawcę: OŚWIADCZENIE PRACODAWCY / ZLECENIODAWCY: Przedstawiając powyższe informacje oświadczam, że deklaruję /podkreślić właściwe/: a. zatrudnienie, b. innej pracę zarobkową. Panią/Pana:

15 PESEL:... na stanowisku: miejsce wykonywania pracy: na okres minimum:... w wymiarze czasu pracy.. z wynagrodzeniem miesięcznym (brutto) w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia w kwocie:.. zł. Deklaruję również udostępnianie Uczestnikowi Projektu przez okres 6 miesięcy od daty podjęcia zatrudnienia następujących dokumentów: 1) kserokopię listy płac / rachunku do umowy zlecenia i dowodu odbioru wynagrodzenia przez Uczestnika Projektu (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę / zleceniodawcę); 2) potwierdzenie podlegania przez Uczestnika Projektu ubezpieczeniom społecznym;.... pieczątka i podpis pracodawcy / zleceniodawcy

16 Załącznik nr 2 DODATKU RELOKACYJNEGO w ramach projektu Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15 (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W ZWIĄZKU Z PRZYNANIEM DODATKU RELOKACYJNEGO DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Nazwisko:... Imiona:... PESEL:... telefon:... adres ...

17 Adres dotychczasowego zamieszkania: Gmina / Dzielnica:... Powiat:... Województwo:... Kod:... Poczta:... Miejscowość:... ul:... nr domu:... nr mieszkania... Adres zamieszkania po podjęciu zatrudnienia / innej pracy zarobkowej: Gmina / Dzielnica:... Powiat:... Województwo:... Kod:... Poczta:... Miejscowość:... ul:... nr domu:... nr mieszkania...

18 Adres korespondencyjny: Gmina / Dzielnica:... Powiat:... Województwo:... Kod:... Poczta:... Miejscowość:... ul:... nr domu:... nr mieszkania... OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przyznaniem DODATKU RELOKACYJNEGO w kwocie. zł w ramach projektu Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Wielkopolskiego na lata z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem przez mnie poza miejscem dotychczasowego zamieszkania /podkreślić właściwe/: a. zatrudnienia, b. innej pracy zarobkowej, świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o którym mowa w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego, oświadczam, że:

19 1. W momencie zgłoszenia do projektu w miejscowości mojego dotychczasowego zamieszkania nie są dostępne: oferty pracy, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego / stażu odpowiadające moim kwalifikacjom zawodowym oraz otrzymałam przyrzeczenie zatrudnienia od pracodawcy / powierzenia innej pracy zarobkowej od zleceniodawcy /podkreślić właściwe/, którego przedsiębiorstwo funkcjonuje w innej miejscowości. 2. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia / wykonywania innej pracy zarobkowej /podkreślić właściwe/ wynosi km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania wynosi godzin minut dziennie. 3. Wysokość wynagrodzenia za wykonywaną pracę w wymiarze etat/u wynosić będzie..... zł/m-c brutto oraz będę podlegał ubezpieczeniom społecznym. 4. Zobowiązuję się pozostawać w zatrudnieniu / wykonywać inną pracę zarobkową /podkreślić właściwe/ w min. ½ wymiaru czasu pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego. 5. Średni miesięczny koszt zamieszkania poniesiony przeze mnie w związku z podjęciem zatrudnienia / innej pracy zarobkowej /podkreślić właściwe/ poza miejscem dotychczasowego zamieszkania wynosi. zł miesięcznie. 6. Zobowiązuję do zwrotu całości lub części środków na zasiedlenie w związku z niewywiązaniem się z ww. warunków w terminie przewidzianym w wezwaniu Realizatora Projektu.

20 Do oświadczenia należy dołączyć /podkreślić właściwe/: 1. kopię umowy o pracę 2. kopię umowy zlecenia 3. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu 4. zaświadczenie zleceniodawcy o podjęciu innej pracy zarobkowej.... podpis Uczestnika Projektu podpis rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika Projektu /jeśli dotyczy/

21 Załącznik nr 3 do REGULMINU WYPŁATY DODATKU RELOKACYJNEGO w ramach projektu Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15 (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O UTRACIE ZATRUDNIENIA / INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Nazwisko:... Imiona:... PESEL:... telefon:... adres ...

22 Adres dotychczasowego zamieszkania: Gmina / Dzielnica:... Powiat:... Województwo:... Kod:... Poczta:... Miejscowość:... ul:... nr domu:... nr mieszkania... Adres zamieszkania po podjęciu zatrudnienia / innej pracy zarobkowej: Gmina / Dzielnica:... Powiat:... Województwo:... Kod:... Poczta:... Miejscowość:... ul:... nr domu:... nr mieszkania...

23 Adres korespondencyjny: Gmina / Dzielnica:... Powiat:... Województwo:... Kod:... Poczta:... Miejscowość:... ul:... nr domu:... nr mieszkania... OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przyznaniem dodatku relokacyjnego w kwocie. zł w ramach projektu Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem przez mnie poza miejscem dotychczasowego zamieszkania /podkreślić właściwe/: a. zatrudnienia, b. innej pracy zarobkowej, świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o którym mowa

24 w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego, oświadczam, że utraciłam ww. zatrudnienie / inną pracę zarobkową /podkreślić właściwe/. W związku z tym zobowiązuję się do niezwłocznego podjęcia kolejnego zatrudnienia / innej pracy zarobkowej lub w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuję się do zwrotu środków na zasiedlenie w kwocie proporcjonalnej do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu / wykonywania innej pracy zarobkowej w terminie przewidzianym w wezwaniu Realizatora Projektu.... podpis Uczestnika Projektu..... podpis rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika Projektu /jeśli dotyczy/

25 Załącznik nr 4 do REGULMINU WYPŁATY DODATKU RELOKACYJNEGO w ramach projektu Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15 (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O PODJĘCIU KOLEJNEGO ZATRUDNIENIA / INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ LUB ZMIANIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Nazwisko:... Imiona:... PESEL:... telefon:... adres ...

26 Adres dotychczasowego zamieszkania: Gmina / Dzielnica:... Powiat:... Województwo:... Kod:... Poczta:... Miejscowość:... ul:... nr domu:... nr mieszkania... Adres zamieszkania po podjęciu zatrudnienia / innej pracy zarobkowej: Gmina / Dzielnica:... Powiat:... Województwo:... Kod:... Poczta:... Miejscowość:... ul:... nr domu:... nr mieszkania...

27 Adres korespondencyjny: Gmina / Dzielnica:... Powiat:... Województwo:... Kod:... Poczta:... Miejscowość:... ul:... nr domu:... nr mieszkania... OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przyznaniem dodatku relokacyjnego w kwocie. zł w ramach projektu Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem przez mnie poza miejscem dotychczasowego zamieszkania /podkreślić właściwe/: a. zatrudnienia, b. innej pracy zarobkowej, świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o którym mowa w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego, oświadczam, że:

28 1. Od dnia. podjęłam kolejne zatrudnienie / inną pracę zarobkową lub zmieniałam miejsce zamieszkania na adres podany o oświadczeniu /podkreślić właściwe/. 2. W momencie zgłoszenia do projektu w miejscowości mojego dotychczasowego zamieszkania nie są dostępne: oferty pracy, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego / stażu odpowiadające moim kwalifikacjom zawodowym oraz otrzymałam przyrzeczenie zatrudnienia od pracodawcy / powierzenia innej pracy zarobkowej od zleceniodawcy /podkreślić właściwe/, którego przedsiębiorstwo funkcjonuje w innej miejscowości. 3. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania (w momencie zgłoszenia do projektu) do miejsca podjęcia zatrudnienia / wykonywania innej pracy zarobkowej /podkreślić właściwe/ (obecnego) wynosi km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania wynosi godzin minut dziennie. 4. Wysokość wynagrodzenia za wykonywaną pracę w wymiarze etat/u wynosić będzie..... zł/m-c brutto oraz będę podlegał ubezpieczeniom społecznym. 5. Zobowiązuję się pozostawać w zatrudnieniu / wykonywać inną pracę zarobkową /podkreślić właściwe/ w min. ½ wymiaru czasu pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.

29 6. Średni miesięczny koszt zamieszkania poniesiony przeze mnie w związku z podjęciem zatrudnienia / innej pracy zarobkowej /podkreślić właściwe/ poza miejscem dotychczasowego zamieszkania wynosi. zł miesięcznie. 7. Zobowiązuję do zwrotu całości lub części środków na zasiedlenie w związku z niewywiązaniem się z ww. warunków w terminie przewidzianym w wezwaniu Realizatora Projektu. Do oświadczenia należy dołączyć (jedynie w przypadku podjęcia kolejnego zatrudnienia / wykonywania innej pracy zarobkowej) /podkreślić właściwe/: 1. kopię umowy o pracę 2. kopię umowy zlecenia 3. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu 4. zaświadczenie zleceniodawcy o podjęciu innej pracy zarobkowej.... podpis Uczestnika Projektu podpis rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika Projektu /jeśli dotyczy/

Regulamin wypłaty środków na zasiedlenie w ramach projektu. Dziś aktywne - jutro pracujące! nr POWR /15

Regulamin wypłaty środków na zasiedlenie w ramach projektu. Dziś aktywne - jutro pracujące! nr POWR /15 Regulamin wypłaty środków na zasiedlenie w ramach projektu Dziś aktywne - jutro pracujące! nr POWR.01.02.02-32-0031/15 W projekcie Dziś aktywne - jutro pracujące! nr POWR.01.02.02-32-0031/15 4 Uczestniczkom

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypłaty dodatku relokacyjnego w ramach projektu. Od zwolnienia do zatrudnienia RPLU /15

Regulamin wypłaty dodatku relokacyjnego w ramach projektu. Od zwolnienia do zatrudnienia RPLU /15 Regulamin wypłaty dodatku relokacyjnego w ramach projektu Od zwolnienia do zatrudnienia RPLU.10.02.00-06-0024/15 W projekcie Od zwolnienia do zatrudnienia RPLU.10.02.00-06-0024/15 20 Uczestnikom Projektu,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój P U P w S Z T U M I E Z / S w D Z I E R Z G O N I U 82-440 Dzierzgoń, ul. Zawadzkiego 11, tel. (055) 276-22-50, fax: (055) 276-33-74, gdsz@praca.gov.pl Dzierzgoń, dnia... WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia 1

WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia 1 WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia 1 Dzierzgoń, dnia... w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

WNIOSEK o przyznanie BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Urząd Pracy P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W B I E L S K U - B I A Ł E J u l. P a r t y z a n t ó w 5 5 43-300 B i e l s k o - B i a ł a t e l. 3 3 4 9 6 5 1 5 0, f a x 3 3 4 9 6 5 1 5 1 w w w.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia miejscowość, data Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia na podstawie art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. B.Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz tel/fax. (0-29) 752 25 11, e-mail: wapz@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. B.Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz tel/fax. (0-29) 752 25 11, e-mail: wapz@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY ul. B.Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz tel/fax. (0-29) 752 25 11, e-mail: wapz@praca.gov.pl Przasnysz, dn. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O S E K O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

WNIOSEK. o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (I) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie UL. Partyzantów 21, Myszków, tel , fax

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie UL. Partyzantów 21, Myszków, tel , fax Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie UL. Partyzantów 21, 42-300 Myszków, tel. 3135020, 3134379 fax 3134699 www.pupmyszkow.pl e-mail poczta@pupmyszkow.pl Myszków, dnia Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie UL. Partyzantów 21, Myszków, tel , fax

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie UL. Partyzantów 21, Myszków, tel , fax Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie UL. Partyzantów 21, 42-300 Myszków, tel. 3135020, 3134379 fax 3134699 www.pupmyszkow.pl e-mail poczta@pupmyszkow.pl Myszków, dnia Wniosek o przyznanie bonu na zasiedleniedla

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy ul. Sandomierska 6a 37-400 Nisko tel.: 15 841 23 13 fax.: 15 841 28 08 e-mail: poczta@pupnisko.pl www.pupnisko.pl.... (Nr wniosku wypełnia PUP w Nisku)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKÓW RELOKACYJNYCH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKÓW RELOKACYJNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKÓW RELOKACYJNYCH w projekcie Nie bądź NEET realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód

Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód Nr sprawy: DA.5510..2015 dn.. Imię i nazwisko... Adres zamieszkania. Adres do korespondencji. PESEL Nr telefonu... Adres e-mail Nr rachunku bankowego... Powiatowy Urząd Pracy Łódź- Wschód WNIOSEK O PRZYNANIE

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice WNIOSEK. O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia INFORMACJA:

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice WNIOSEK. O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia INFORMACJA: NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Zasady przyznawania bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Zasady przyznawania bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Podstawa prawna: Art. 66n ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r.,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. 1.Nazwisko...Imię... 2.PESEL...Nr dowodu osobistego. 3.Dotychczasowy adres zamieszkania... 4.Adres korespondencyjny... 5.Numer telefonu...

WNIOSEK. 1.Nazwisko...Imię... 2.PESEL...Nr dowodu osobistego. 3.Dotychczasowy adres zamieszkania... 4.Adres korespondencyjny... 5.Numer telefonu... Przemyśl, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia posiadającej ustalony profil pomocy II i w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Projekt Dobry zawód-nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Dobry zawód-nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKÓW RELOKACYJNYCH w projekcie Dobry zawód-nowe perspektywy współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 S ł o w n i k t e r m

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 tel. (71) 3139-035, 3139-630

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 tel. (71) 3139-035, 3139-630 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 tel. (71) 3139-035, 3139-630 Oława, dnia... WNIOSEK o przyznanie Bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dn.. Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu ul. Słowackiego 2 37-500 Jarosław WNIOSEK o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia

WNIOSEK. o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia . (imię i nazwisko). (adres zamieszkania)... (nr telefonu) (adres e-mail). (nr PESEL) Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 Kwota pomocy finansowej w formie bonu na zadanie określone w 1, wynosi zł brutto (słownie: złotych, groszy).

2 Kwota pomocy finansowej w formie bonu na zadanie określone w 1, wynosi zł brutto (słownie: złotych, groszy). Umowa nr / w zakresie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą zawarta w dniu.. r pomiędzy: Powiatem Biłgorajskim reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Tomaszowie Mazowieckim

POWIATOWY URZĄD PRACY w Tomaszowie Mazowieckim Tomaszów Mazowiecki, dnia. POWIATOWY URZĄD PRACY w Tomaszowie Mazowieckim WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA Podstawa prawna: Art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

II. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRZYZNANIA BONU NA ZASIEDLENIE...

II. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRZYZNANIA BONU NA ZASIEDLENIE... Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Piłsudskiego 43, 06-500 Mława tel. (23) 654-39-18, 654-52-85 fax. (23) 654-52-86 ul. Wyspiańskiego 7, 06-500 Mława tel. (23) 655-19-96,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Puławy, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia na zasadach określonych w art. 66n ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Data wpływu wniosku do PUP Piotrków Trybunalski, dnia Kolejny nr w rejestrze WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE DLA BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE DLA BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (I) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie

WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie ... Nowy Dwór Maz.,... (pieczątka PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Podstawa prawna: 1. Art. 66n ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE. w 2015 roku.

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE. w 2015 roku. ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE w 2015 roku. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Bon na zasiedlenie przyznawany jest na podstawie art. 66n Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Mianowice 2 H

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Mianowice 2 H Nr wniosku...... miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Mianowice 2 H WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie bezrobotnemu do 30 roku życia Podstawa prawna: art. 66 n ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2015. Kwota pomocy finansowej w formie bonu na zadanie określone w 1, wynosi: 7400 złotych (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych).

UMOWA Nr./2015. Kwota pomocy finansowej w formie bonu na zadanie określone w 1, wynosi: 7400 złotych (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych). Starosta Tomaszowski w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68 CAZ-I-../ /2015 Tomaszów Lubelski, dnia.2015 r. zawarta dnia..2015 roku pomiędzy: UMOWA Nr./2015 1. Powiatem Tomaszowskim reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ W PROJEKCIE DOBRA PRACA nr POWR /15

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ W PROJEKCIE DOBRA PRACA nr POWR /15 Projekt Dobra praca realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym

Bardziej szczegółowo

Proszę o wydanie bonu na zasiedlenie.

Proszę o wydanie bonu na zasiedlenie. WNIOSEK OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE WNIOSKODAWCA ( osoba bezrobotna posiadająca ustalony I lub II profil pomocy i opracowany Indywidualny Plan Działania, z którego

Bardziej szczegółowo

Płońsk, dnia... DO DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOŃSKU

Płońsk, dnia... DO DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOŃSKU Płońsk, dnia.... DO DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOŃSKU WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA zgodnie z art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice tel./fax (048) 614-66-91 (sekretariat), tel. (048) 614-66-99 (centrala) e-mail: wako@praca.gov.pl; www.pupkozienice.pl Kozienice,

Bardziej szczegółowo

2 Kwota pomocy finansowej w formie bonu na zadanie określone w 1, wynosi. zł (słownie złotych: złotych).

2 Kwota pomocy finansowej w formie bonu na zadanie określone w 1, wynosi. zł (słownie złotych: złotych). UMOWA Nr /BZAS/FP/2016 o przyznanie środków Funduszu Pracy w ramach bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą. zawarta

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA na zasadach określonych w przepisie art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 w ramach projektu Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR.01.02.02-32-0031/15 W projekcie Dziś aktywne - jutro pracujące! nr POWR.01.02.02-32-0031/15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie z dnia 30.09.2014r. REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2016 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2016 ROKU ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2016 ROKU 1 Pomoc w formie bonu na zasiedlenie udzielana jest na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

1. Nazwisko. Imię. 2. PESEL*. 3. Adres zamieszkania... Adres korespondencyjny... 4. Telefon kontaktowy ( ważne) Adres e-mail. 5.

1. Nazwisko. Imię. 2. PESEL*. 3. Adres zamieszkania... Adres korespondencyjny... 4. Telefon kontaktowy ( ważne) Adres e-mail. 5. Data złożenia wniosku. Nr wniosku. Powiatowy Urząd Pracy ul. Nowogrodzka 1 18-400 Łomża Wniosek uprawnionej osoby o sfinansowanie/dofinansowanie studiów podyplomowych Podstawa prawna: art. 42a ust. z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY NR 7/2017 Z DN. 16 STYCZNIA 2017 ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR /15

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR /15 Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR.01.02.02-32-0031/15 W projekcie Dziś aktywne - jutro pracujące! nr POWR.01.02.02-32-0031/15 Uczestnikom Projektu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z dnia 13.02.2015 r. ZASADY REALIZACJI DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW ADRESOWANYCH DO BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wypełnia osoba bezrobotna. 2. Adres zamieszkania i numer telefonu Nr domu nr mieszkania.

Wypełnia osoba bezrobotna. 2. Adres zamieszkania i numer telefonu Nr domu nr mieszkania. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFICACH ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice, tel. 913842934, fax. 913864506 e-mail: szkolenie@pupgryfice.pl ================================================================== WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

data wpływu (wypełnia Urząd Pracy) WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

data wpływu (wypełnia Urząd Pracy) WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia PR.6360..2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE data wpływu (wypełnia Urząd Pracy) WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Podstawa prawna: art. 66k ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity) POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

C. INFORMACJE DOTYCZĄCE REFUNDACJI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY

C. INFORMACJE DOTYCZĄCE REFUNDACJI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ... (pieczęć podmiotu) Olesno, dnia. r. WNIOSEK w sprawie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Mianowice 2 H

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Mianowice 2 H Nr wniosku... miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Mianowice 2 H WNIOSEK o przyznanie bonu szkoleniowego bezrobotnemu do 30 roku życia Podstawa prawna: 1. art. 66k ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój, dn... WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA

Jastrzębie-Zdrój, dn... WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA Załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie przyznawania bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia obowiązującego w PUP w Jastrzębiu-Zdroju. (data wpływu wypełnia Urząd) Jastrzębie-Zdrój, dn.......

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 25 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 25 lipca 2014 roku Zarządzenie Nr 25/2014 w Przemyślu z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie wdrożenia Zasad refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) / osoby zależnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM/OSOBĄ ZALEŻNĄ W RAMACH PROJEKTU Program Aktywizacji Młodych nr POWR

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM/OSOBĄ ZALEŻNĄ W RAMACH PROJEKTU Program Aktywizacji Młodych nr POWR REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM/OSOBĄ ZALEŻNĄ W RAMACH PROJEKTU Program Aktywizacji Młodych nr POWR.01.02.01-30-0002/15 1 Informacje ogólne 1. Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie Będzin, dnia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla Uczestników Projektu Nowe szanse na rynku pracy nr RPLD /16

Regulamin ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla Uczestników Projektu Nowe szanse na rynku pracy nr RPLD /16 Regulamin ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla Uczestników Projektu Nowe szanse na rynku pracy nr RPLD.10.02.02-10-0016/16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu Uczestników

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Płocku

Miejski Urząd Pracy w Płocku Miejski Urząd Pracy w Płocku Centrum Aktywizacji Zawodowej 09-400 Płock, ul. 3 Maja 16 Tel. (24) 367-18-30, Fax. (24) 367-18-31 e-mail: sekretariat@mup.plock.eu PS 660/.../.../2017... /kolejny numer z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dojazdu Uczestników Projektu

Regulamin rozliczania kosztów dojazdu Uczestników Projektu Regulamin rozliczania kosztów dojazdu Uczestników Projektu W projekcie System wsparcia kompetencji zawodowych dla wielkopolskiego rynku pracy uczestnikom projektu, przysługuje zwrot kosztów dojazdu za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE. Pomoc w formie bonu na zasiedlenie udzielana jest na podstawie:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE. Pomoc w formie bonu na zasiedlenie udzielana jest na podstawie: Załącznik do Zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora MUP w Lublinie z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE Pomoc w formie bonu na zasiedlenie udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Budowlanych 1, 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Budowlanych 1, 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Budowlanych 1, 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI tel. (75) 782 4224 do 6 ; fax (75) 782 4227; e-mail: wrlw@.praca.gov.pl REGON: 230882039 NIP: 616-13-87-935 STAROSTA LWÓWECKI ZA POŚREDNICTWEM

Bardziej szczegółowo

... Powiatowy Urząd Pracy ul. Partyzantów 29... 28-500 Kazimierza Wielka PESEL

... Powiatowy Urząd Pracy ul. Partyzantów 29... 28-500 Kazimierza Wielka PESEL ..... Imię i nazwisko (miejscowość, data) Powiatowy Urząd Pracy ul. Partyzantów 29... 28-500 Kazimierza Wielka PESEL... adres zamieszkania nr telefonu... Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dotyczy realizacji projektu Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL) ... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)... dnia... Powiatowy Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59 600 Lwówek Śląski WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że posiada środki finansowe na realizację:

UWAGA!!! Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że posiada środki finansowe na realizację: Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej Centrum Aktywizacji Zawodowej Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna Tel. (81) 752 11 58, Fax. (81) 752 10 31 NIP 713-214-98-95, REGON 431202490 e-mail: lule@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypłaty stypendium. szkoleniowego i stażowego w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR

Regulamin wypłaty stypendium. szkoleniowego i stażowego w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR Regulamin wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego w ramach projektu Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR.01.02.02-32-0031/15 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych

Bardziej szczegółowo

B. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

B. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE. ... (pieczęć podmiotu) Olesno, dnia. r. WNIOSEK w sprawie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2015 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ - DZIECKIEM DO LAT 6

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ - DZIECKIEM DO LAT 6 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ - DZIECKIEM DO LAT 6 w ramach realizacji projektu Z komputerem na Ty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ... pieczęć wnioskodawcy... (nr rej. wniosku) (data wpływu) Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Za kompletny uważa się wniosek wypełniony w każdym punkcie obowiązującego druku wniosku wraz z załącznikami.

Za kompletny uważa się wniosek wypełniony w każdym punkcie obowiązującego druku wniosku wraz z załącznikami. Informacja na temat przyznania bonu na zasiedlenie w ramach projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (III) współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II Kod województwa Kod Sprzedawcy WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r. w sprawie: ustanowienia Regulaminu określającego warunki refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II Kod województwa Kod Sprzedawcy WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe

Bardziej szczegółowo

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania...

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania... Data wpływu wniosku do PUP... kolejny nr w rejestrze... STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ (Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

I - Postanowienia ogólne

I - Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do Regulaminu Regulamin zwrotu kosztów dojazdu REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU W PROJEKCIE PODNOSIMY KOMPETENCJE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa)

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych. 1 Informacje ogólne

Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych. 1 Informacje ogólne Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych 1 Informacje ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu Uczestnikom Projektu Social Media moja szansa na sukces!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów szkoleniowych dla bezrobotnych do 30 roku życia

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów szkoleniowych dla bezrobotnych do 30 roku życia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie z dnia 30.09.2014r. REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów szkoleniowych dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Nr sprawy w PUP Pleszew, dn.. WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Podstawa prawna: art. 66k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWSKA PRACY W FORMIE TELEPRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWSKA PRACY W FORMIE TELEPRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO .... Miejscowość, data. (pieczęć firmowa) Numer rejestru wniosku... Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu Uwaga: WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWSKA PRACY W FORMIE TELEPRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

Procedura zewnętrzna nr MOPS-36

Procedura zewnętrzna nr MOPS-36 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Procedura zewnętrzna nr MOPS-36 Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

W N I O S E K. o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia W N I O S E K Kraków, dnia... o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Podstawa prawna: art. 66k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI/ OSOBAMI ZALEŻNYMI

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI/ OSOBAMI ZALEŻNYMI REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI/ OSOBAMI ZALEŻNYMI 1 INFORMACJE OGÓLNE 1) Niniejszy dokument określa zasady zwrotu kosztów opieki nad dziećmi/ osobami zależnymi Uczestników/-czek projektu Nie

Bardziej szczegółowo

... Bielsk Podlaski, dnia... (pieczęć firmowa) W N I O S E K

... Bielsk Podlaski, dnia... (pieczęć firmowa) W N I O S E K ... Bielsk Podlaski, dnia... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim W N I O S E K o refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: (56) 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: (56) 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: (56) 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl KRYTERIA zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Kielcach Centrum Aktywizacji Zawodowej

Miejski Urząd Pracy w Kielcach Centrum Aktywizacji Zawodowej . (numer w rejestrze Urzędu). (miejscowość i data) Miejski Urząd Pracy w Kielcach Centrum Aktywizacji Zawodowej WNIOSEK o organizowanie prac interwencyjnych na podstawie przepisu art. 51, 56, 59, 61a ustawy

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Wniosek. o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy Plac Wolności 6 43-400 Cieszyn Nr wniosku/data wpływu... Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Podstawa prawna: art. 66k ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem w ramach Projektu Młody aktywny w pracy aktywny w życiu nr projektu: POKL.07.02.

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem w ramach Projektu Młody aktywny w pracy aktywny w życiu nr projektu: POKL.07.02. Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem w ramach Projektu Młody aktywny w pracy aktywny w życiu nr projektu: POKL.07.02.01-04-009/13 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniższym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU P U P w S Z T U M I E Z / S w D Z I E R Z G O N I U 82-440 Dzierzgoń, ul. Gen. A. Zawadzkiego 11, tel. (055) 276-22-50, fax: (055) 276-33-74, gdsz@praca.gov.pl REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl Żywiec, dnia...

Bardziej szczegółowo