WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PEDAGOGIKA \ EDUKACJA MEDIALNA I INFORMATYCZNA TECHNIKI INFORMACYJNE / TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PEDAGOGIKA \ EDUKACJA MEDIALNA I INFORMATYCZNA TECHNIKI INFORMACYJNE / TECHNOLOGIE INFORMACYJNE"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU KIERUNEK\Specjalność: NAZWA PRZEDMIOTU: PEDAGOGIKA \ EDUKACJA MEDIALNA I INFORMATYCZNA TECHNIKI INFORMACYJNE / TECHNOLOGIE INFORMACYJNE ROK AKADEMICKI: 009/010 SEMESTR: 5 i 6 LICZBA GODZ - studia stacjonarne: LICZBA GODZ - studia niestacjonarne Punkty ECTS: FORMA ZALICZENIA ZO/ZO i ZO/E PROWADZĄCY dr Jacek Jędryczkowski JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZAJĘCIA KMiTI WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza z zakresu TI. CEL PRZEDMIOTU: Nabycie wiadomości z zakresu psychologicznych i pedagogicznych uwarunkowań procesu nauczania-uczenia się z wykorzystaniem multimedialnych technologii informacyjnych. Wiedza o roli nauczyciela, która wiąże się z pozawerbalnym kierowaniem procesami uwagi oraz konieczności odtwarzania efektów tych działań we współczesnych multimediach o przeznaczeniu edukacyjnym. Zrozumienie, iż projektowanie procesu nauczania (e-edukacji) powinno uwzględniać mechanizmy, które oprócz przekazu treści merytorycznych uaktywnią procesy uwagi odbiorców. Optymalne wykorzystanie rozwiązań stymulujących poszczególne procesy uwagi możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy multimedialny program edukacyjny zostanie wyposażony w autonomiczny system diagnozy pedagogicznej (ocena możliwości i preferencji poznawczych uczniów oraz przygotowania merytorycznego). Nabycie umiejętności umożliwiających konstruowanie mediów: indywidualizujących proces nauczania (obraz, dźwięk, film i animacja; zestawy bodźców stymulujących procesy uwagi; czas i tempo pracy; zakres materiału, stopień trudności; diagnozowanie preferencji poznawczych związanych z poszczególnymi systemami reprezentacji; regulacja parametrów przekazu w obrębie preferowanej formy przekazu). LP. PROGRAM WYKŁADÓW semestry Liczba godzin 1. Definicje mediów i multimediów. Konstrukcja i oddziaływanie komunikatu multimedialnego. Procesu uczenia się z zastosowaniem multimediów. Pamięć a proces uczenia się. Systemy reprezentacji, a konstrukcja komunikatów medialnych; przedmiot, rozwój i możliwości wykorzystania mediów (multimediów) w procesie nauczania-uczenia się; zakres i możliwości oddziaływania. Indywidualizacja procesu nauczania-uczenia się mechanizmy dostosowujące: formę przekazu do 6 indywidualnych preferencji poznawczych, natężenie bodźców do indywidualnych możliwości poznawczych, treść przekazu oraz stopień trudności do przygotowania merytorycznego ucznia. Mechanizmy umożliwiające stymulację sensoryczną w przekazie multimedialnym.. Obrazowa forma przekazu (J. Bruner - systemy reprezentacji, a możliwości stymulacji w multimediach): Grafika w multimediach typy plików graficznych; konwersja plików graficznych; przegląd oprogramowania do obróbki grafiki. 3. Teoria Alberta Bandury - dydaktyczne uzasadnienie stosowania animacji; Animacja w multimediach - narzędzia do tworzenia animacji (pliki gif, animacja w prezentacji multimedialnej).. Dźwiękowa (symboliczna wg J.Brunera) forma przekazu: stymulacja różnych form uwagi (uwaga wolicjonalna, przetwarzanie mimowolne, torowanie, przeciwdziałanie habituacji, utrzymanie uwagi) poprzez dźwięki; L.S. Wygotski (Myślenie i mowa); cyfrowy zapis dźwięku; typy plików dźwiękowych; obróbka i konwersja plików dźwiękowych (przegląd oprogramowania); rejestracja dźwięku z różnych źródeł (mikrofon, PC, CD, radio internetowe, wejście liniowe); dźwięk w multimediach (PowerPoint, dokumenty html). 5. Film czynnościowa forma przekazu (J.Bruner, A.Bandura) (1): oddziaływanie komunikatów filmowych; sposoby narracji stosowane w reklamie telewizyjnej (oraz bajkach dla najmłodszych) jako narzędzia służące ubezwłasnowolnieniu odbiorców; Kamera wideo i USB; filmy ekranowe rejestracja; udźwiękawianie filmów; montaż i

2 konwersja plików filmowych; nagrywanie filmów na nośnikach CD i DVD. 6. Internet jako medium edukacyjne: kształcenie na odległość; szanse i zagrożenia. 7. Zasady konstruowania edukacyjnych witryn internetowych: struktura katalogów; struktury nawigacyjne; podstawowe aplikacje. 8. Interfejs multimedialnego programu edukacyjnego: podstawowe pojęcia; rodzaje interfejsów; kompozycja; kolorystyka; lektor, wyniki badań. 9. Film czynnościowa forma przekazu() - filmy i animacje flash owe w na stronie internetowej: Przegląd aplikacji; Realizacja filmów i animacji w formacie flash; odtwarzacze na stronie internetowej; transmisja strumieniowa możliwość rejestracji i konwersji. 10. Tekst i grafika na stronie internetowej: OCR i Fotografia cyfrowa - podstawowe informacje; przegląd aplikacji; wybór aparatu; naświetlanie parametry. Albumy HTML (ochrona własności intelektualnej). 11. Interakcja w obrębie witryny internetowej. Procesy poznawcze, a typy zadań testowych - testy elektroniczne; skrypty na stronie internetowej, uaktywnianie dokumentów i aplikacji z poziomu strony internetowej; ochrona i bezpieczeństwo danych. 1. Multimedialne programy edukacyjne jako przykład integracji podstawowych cech nowych mediów: przegląd oprogramowania: (programy edukacyjne, encyklopedie, słowniki, kursy językowe, gry dydaktyczne, itp.); projektowanie dydaktyczne; porównanie i ocena; prawo autorskie. Przegląd istniejących rozwiązań; Struktura programu (warstwa sterowania, warstwa transferu treści). 13. Realizacja materiału kształcenia w postaci multimedialnego programu edukacyjnego: instrukcja metodyczna (motywacja, nastawienie, stymulacja uwagi wolicjonalnej); uzupełnienie treści przekazu o elementy i rozwiązania: stymulujące uwagę wolicjonalną oraz przetwarzanie mimowolne (zastosowanie skryptów); wprowadzenie treści wypoczynkowych (także powodujących torowanie) oraz przeciwdziałających habituacji; opracowanie rozwiązań umożliwiających komunikację pomiędzy użytkownikami programu; wprowadzenie łącz hipertekstowych do stron o podobnej tematyce (z poziomu poszczególnych modułów programu, aktywne odsyłacze do komunikatorów internetowych, czaty na stronie internetowej); ewaluacja w multimedialnym programie edukacyjnym; opracowanie testów (zadania otwarte i zamknięte; zastosowanie wskazówek służących wydobywaniu w postaci pytań wykorzystujących trzy formy przekazu); opracowanie ikony dysku CD; opracowanie interaktywnego menu dysku CD; opracowanie okładki dysku CD. Literatura podstawowa: 1. De Kerckhove D. (001) Inteligencja otwarta, Mikom, Warszawa.. De Kerckhove D. (001) Powłoka kultury, Mikom, Warszawa. 3. Doliński D. (001) Psychologia reklamy, Wyd. A.R. Aida S.C. Wrocław.. Furmanek M. (red.) (008) Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra. 5. Jędryczkowski J. (005) Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń. 6. Jędryczkowski J (008) Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra. 7. Juszczyk S. (red.) (000) Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem. Impuls, Toruń. 8. Juszczyk S. (00) Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów., Wyd. Adam Marszałek, Toruń. 9. Lewowicki T., Siemieniecki B.(red.) (00) Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna. Wyd. Adam Marszałek, Toruń. 10. Reeves B., Nass C.(000) Media i ludzie, PIW, Warszawa. 11. Siemieniecki B. (red.) (00) Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń. 1. Siemieniecki B. (red.) (00): Edukacja medialna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń. Literatura uzupełniająca: 1. Zimbardo P. G. (1999) Psychologia i życie. Warszawa, PWN. Wawrzak-Chodaczek M. (000) Kształcenie kultury audiowizualnej młodzieży. Wyd. Uniwersytetu

3 Wrocławskiego, Wrocław. 3. Sikorski W. (005) Gesty zamiast słów, Impuls, Kraków.. Papert S. (1996) Burze mózgów. Dzieci i komputery. Warszawa, PWN. 5. Fiske J. (003) Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław, Wyd. Astrum. 6. Goban-Klas T. (001) Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. PWN, Warszawa-Kraków. 7. Hopfinger M. (005) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Warszawa, Oficyna Naukowa. Czasopisma: Edukacja Medialna Pedagogika Mediów LP. PROGRAM ĆWICZEŃ semestry Liczba godzin Prezentacje multimedialne ofline (Microsoft PowerPoint i Open Impress) 1. Multimedia w procesie nauczania uczenia się Proces uczenia się. Systemy reprezentacji, a konstrukcja komunikatów multimedialnych. Przedmiot, rozwój i możliwości wykorzystania mediów w procesie nauczaniauczenia się. Ewolucja mediów, zakres i możliwości oddziaływania. Technologia informacyjna jako czynnik integrujący możliwości współczesnych masmediów. Cechy charakterystyczne nowych mediów (interaktywność, multimedialność, hipertekstowość, komunikacyjność). Definicja prezentacji multimedialnej.. Pliki graficzne Typy i parametry plików graficznych. Konwersja plików graficznych (przegląd aplikacji). Efekt przeźroczystości pliki gif i png. Animowane pliki gif: komponowanie scen animowanych z wielu statycznych rysunków; animacja statycznego obrazu. Edycja gotowych plików gif. 3. Podstawowe narzędzia do obróbki grafiki rastrowej Przegląd oprogramowania (rejestracja, obróbka, efekty specjalne) Edycja grafiki ze stron internetowych. Fotografowanie pulpitu. Kadrowanie. Zmiana rozmiaru. Filtry. Dodawanie tekstu.. Grafika w prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint i OpenImprss Tło, cliparty, autokształty (edycja clpartów). Narzędzia do rysowania. Edycja grafiki. Osadzanie plików graficznych. Tekst w prezentacji multimedialnej. Konstruowanie struktury hipertekstowej. Animacja niestandardowa. Ustawienia akcji. 5. Cyfrowy zapis dźwięku Typy i parametry plików dźwiękowych. Obróbka i konwersja plików dźwiękowych (przegląd oprogramowania). Rejestracja dźwięku z różnych źródeł (mikrofon, PC, CD, radio internetowe, wejście liniowe). 6. Dźwięk w prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint i OpenOffice Imprss Dźwięk z pliku. Dźwięk dograny do pliku prezentacji.

4 Skojarzenie dźwięku z animacją. Skojarzenie dźwięku z kliknięciem obiektu. Skojarzenie dźwięku ze wskazaniem obiektu. Dźwięk w pętli. 7. Realizacja sekwencji interaktywnych w Microsoft Power Point i OpenOffice Imprss Ścieżki ruchu. Wyróżnienia obiektów. Blokada przejścia slajdu. Skojarzenia akcji z kliknięciem na obiekcie. Nieskończona animacja. Wyzwalacze. Osadzanie dźwięku. 8. Pliki filmowe Typy i parametry plików filmowych. Filmowanie kamerą internetową, Przechwytywanie danych z kamery cyfrowej. Rejestracja filmów udostępnianych w serwisach internetowych. Oprogramowanie do filmowania pulpitu. Konwersja plików filmowych. Osadzanie filmów w prezentacji Power Point. Montaż i udźwiękowienie plików filmowych. Morfing Zaawansowane aplikacje do montażu filmów w formacie DVD. Nagrywanie filmów na nośnikach CD i DVD (budowa menu). 6 Multimedialne strony internetowe jako przykład sieciowych prezentacji multimedialnych (komponenty stron internetowych) 9. Grafika jako komponent strony internetowej. Skanowanie i fotografia cyfrowa Skanowanie grafiki. Skanowanie tekstu (OCR). Zasady użytkowania aparatów cyfrowych. Naświetlanie parametry. Generatory albumów HTML. Osadzanie grafiki w dokumentach HTML. 10. Grafika wektorowa Podstawowe narzędzia. Konwersja do postaci rastrowej. 11. Multimedialna witryna edukacyjna Zasady konstruowania. Przegląd aplikacji. Struktura nawigacyjna witryny internetowej. Osadzanie plików graficznych. Skrypty (efekty graficzne) w obrębie dokumentów HTML. Skrypty (interakcje) w obrębie dokumentów HTML. Animowane przyciski. 1. Dźwięk na stronie internetowej Skrypty. Odtwarzacze. Dźwięk jako tło strony internetowej. Programy do komponowania utworów muzycznych. Transmisja strumieniowa możliwość rejestracji i konwersji. 13. Film w na stronie internetowej Pliki avi i mpg w trybie offline. Pliki flash w trybie online. Tworzenie animacji w formacie flash Tworzenie filmów formacie flash Odtwarzacze na stronie internetowej. Transmisja strumieniowa możliwość rejestracji i konwersji. 1. Elektroniczne formy diagnozy pedagogicznej i ewaluacji w obrębie witryny internetowej

5 Możliwości poznawcze. Preferencje poznawcze. Przygotowanie merytoryczne. Typy zadań testowych. Konstruowanie elektronicznych testów i ankiet (integracja arkuszy kalkulacyjnych z dokumentami HTML). Konstruowanie elektronicznych testów i ankiet (aplikacja Hot Potatoes). 15. Protokół FTP Darmowe serwery. Parametry konta FTP. Klient FTP. Transfer plików. 16. Multimedialny program edukacyjny projekt Instrukcja metodyczna (odbiorca, motywacja, nastawienie, stymulacja uwagi wolicjonalnej). Uzupełnienie treści przekazu o elementy i rozwiązania: stymulujące uwagę wolicjonalną oraz przetwarzanie mimowolne. Wprowadzenie treści wypoczynkowych (także powodującym torowanie) oraz przeciwdziałających habituacji. Opracowanie rozwiązań umożliwiających komunikację pomiędzy użytkownikami programu. Skrypty wyświetlające status Gadu-Gadu i Skype. Wprowadzenie łącz hipertekstowych do stron o podobnej tematyce (z poziomu poszczególnych modułów programu). Opracowanie testów (Zadania otwarte i zamknięte. Zastosowanie wskazówek służących wydobywaniu w postaci pytań wykorzystujących trzy formy przekazu). 17. Materiały edukacyjne do wykorzystania offline Przenośna prezentacja multimedialna Microsoft PowerPoint lub witryna internetowa w trybie offline i online. Interaktywne menu dysku CD. Ikona dysku CD. Okładka dysku CD. 18. Jednostka dydaktyczna realizowana z zastosowaniem multimediów - zaliczenie Podstawowe zagadnienia metodyczne. Wystąpienie na forum. Pokaz prezentacji multimedialnej (także strony internetowe). Literatura podstawowa: 1. Anderson A, Jamsa K., Konrad King K. (00) Projektowanie stron internetowych i HTML, Wyd. Nakom Sp. z o.o. Buczyński L. (005) Skanery i skanowanie. Warszawa, Mikom. 3. Busch D.D. (005) Skanowanie cyfrowe. Łódź, Read Me.. Górny T. (00) Microsoft PowerPoint 003 dla każdego, Wyd.Videograf Edukacja. 5. Tim D. (003) Fotografia cyfrowa dla każdego. Warszawa. Wyd. G+J Gruner+Jahr Polska 6. Ołownia M. (006) Komputerowe studio muzyczne w domu, Amistad. 7. Sokół R. (00) MP3 i DivX. Ćwiczenia praktyczne, Helion. 8. Danowski B (003) Komputerowy montaż wideo. Ćwiczenia praktyczne. Gliwice, Helion. 9. Dunn j.r. (003) Cyfrowe wideo - szybciej, lepiej. Łódź, Read Me. 10. Schenk S.S., Long B. (003) Cyfrowe filmy wideo. Gliwice, Helion. Literatura uzupełniająca: 1. Budohoska W., Grudzień K., (197) Wpływ muzyki na efekty uczenia się, Psychologia Wychowawcza, s Jagodzińska M. (1973/197) Rola obrazów wzrokowych w uczeniu się materiału słownego, Psychologia Wychowawcza, s Jędryczkowski J. (005) Prezentacje multimedialne w procesie uczenia się studentów, Wyd. Adam

6 Marszałek, Toruń.. Niemierko B. (1997) Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. Warszawa, WSiP. 5. Strykowski W. (1977) Wstęp do teorii filmu dydaktycznego, Wyd. UAM, Poznań. 6. Wawrzak-Chodaczek M. (000) Kształcenie kultury audiowizualnej młodzieży Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. Czasopisma: Chip PC World Komputer Edukacja Medialna Pedagogika Mediów

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Wielisława Osmańska-Furmanek Jacek Jędryczkowski Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Prezentacje multimedialne jako uniwersalny środek dydaktyczny w pracy nauczycieli różnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość

Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek, Jacek Jędryczkowski Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Zielonej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW KSZTAŁCENIA POPRZEZ ZASTOSOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

REALIZACJA CELÓW KSZTAŁCENIA POPRZEZ ZASTOSOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH Wersja nr 6. Realizacja celów kształcenia menedżerów poprzez zastosowanie prezentacji multimedialnych 1 Jacek Jędryczkowski REALIZACJA CELÓW KSZTAŁCENIA POPRZEZ ZASTOSOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA TECHNOLOGII CYFROWYCH W FORMOWANIU KOMPETENCJI POROZUMIEWANIA SIE W JEZYKACH OBCYCH

FUNKCJA TECHNOLOGII CYFROWYCH W FORMOWANIU KOMPETENCJI POROZUMIEWANIA SIE W JEZYKACH OBCYCH Beata Stelter Wyzsza Szkola Humanistyczna TWP w Szczecinie FUNKCJA TECHNOLOGII CYFROWYCH W FORMOWANIU KOMPETENCJI POROZUMIEWANIA SIE W JEZYKACH OBCYCH Function of Digital Technologies in the formation

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: Innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

Program szkolnego koła informatycznego www.pl

Program szkolnego koła informatycznego www.pl Program szkolnego koła informatycznego www.pl Wstęp Program szkolnego koła www.pl ma na celu ujawnienie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Zakłada się, że uczniowie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Biała tablica (interaktywna) Blog Centralne Biuro Programu etwinning (CSS) Comenius Comenius Partnerskie Projekty Szkół Licencje Creative Commons

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Proces budowy treści szkoleń e-learningowych

Proces budowy treści szkoleń e-learningowych Anna ORCZYKOWSKA Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego aniamaja@neostrada.pl Proces budowy treści szkoleń e-learningowych 1 Wstęp Nauczanie na odległość (distance

Bardziej szczegółowo

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blogi w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz d. stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

Opis innowacji pedagogicznej

Opis innowacji pedagogicznej Opis innowacji pedagogicznej Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa - innowacja realizowana na lekcjach fizyki 1. Tytuł innowacji: Projekt Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa POKL.03.03.04-00-032/10. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel cyfrowi uczniowie

Nowoczesny nauczyciel cyfrowi uczniowie Nowoczesny nauczyciel cyfrowi uczniowie W STRONĘ RÓŻNORODNOŚCI I MOBILNOŚCI Opracował: Janusz Brojek Nowoczesny nauczyciel cyfrowi uczniowie Współczesny świat szybko się zmienia, wymaga stale nowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZANSĄ INNOWACYJNEJ EDUKACJI POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ

SZANSĄ INNOWACYJNEJ EDUKACJI POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ D o b r e p r a k t y k i p e d a g o g i c z n e SZANSĄ INNOWACYJNEJ EDUKACJI POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ D o r o t y P o d g ó r s k ie j-ja c h n ik ŁÓDŹ 2012 Recenzenci: prof. dr hab. Irena Adamek, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Anna Pikała Łódź, Polska pikala@toya.net.pl Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, edukacja kulturalna, przedmioty artystyczne w szkołach

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Gra komputerowa Emergency skuteczny środek dydaktyczny w edukacji dla bezpieczeństwa

Gra komputerowa Emergency skuteczny środek dydaktyczny w edukacji dla bezpieczeństwa Homo Ludens 1/(3) (2011) Gra komputerowa Emergency skuteczny środek dydaktyczny w edukacji dla bezpieczeństwa KAROL KOWALCZUK Uniwersytet w Białymstoku Abstract Emergency computer game effective didactical

Bardziej szczegółowo

Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów

Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów Autor: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI Warszawa, sierpień 2013 Strona2 1. Aktualne trendy dotyczące użytkowania nowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne i przepisy warunkujące wykorzystanie osobistego sprzętu w modelu weź swój sprzęt do szkoły... 4

Podstawy prawne i przepisy warunkujące wykorzystanie osobistego sprzętu w modelu weź swój sprzęt do szkoły... 4 Spis treści Weź swój sprzęt do szkoły!......................................... 3 Podstawy prawne i przepisy warunkujące wykorzystanie osobistego sprzętu w modelu weź swój sprzęt do szkoły.......................................

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo