OPIS SYSTEMU WDRAŻANIA RPO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS SYSTEMU WDRAŻANIA RPO"

Transkrypt

1 Załącznik 5. Modelowy system wdrażania RPO P ROCES P RZEDMIOT OPIS SYSTEMU WDRAŻANIA RPO Zgodnie z przyjętym w metodologii modelem, podczas tworzenia opisu systemu wdrażania należy korzystać z pięciu wymiarów modelowania: A. Wymiar instytucjonalny na bazie specyfiki programu, dostępny zasobów, a przede wszystkim przeprowadzony analiz określamy najbardziej odpowiedni wariant systemu, a w nim instytucje, które mają należeć do systemu wdrażania. B. Wymiar podmiotowy w każdej instytucji wyznaczymy strukturę organizacyjną wydziały / oddziały odpowiedzialne za wdrażanie programu. C. Wymiar przedmiotowy dzielimy czynności na grupy: planowania (jednorazowe podczas tworzenia programu), zarządzania programem (dotyczące ogólnie programu) oraz wdrażania poszczególny. D. Wymiar procesowy dzielimy czynności zgodnie z poszczególnymi kluczowymi procesami na instytucje i oddziały / wydziały. E. Wymiar przestrzenny analizujemy zależności pomiędzy instytucjami / wydziałami / oddziałami w postaci zależności poziomy (współpraca) i pionowy (podległość nadrzędność). W wyniku tak przeprowadzonej analizy systemu wdrażania, wzorcowa zawartość rozdziału RPO, dotycząca systemu wdrażania, będzie mogła składać się z następujący podrozdziałów: uwarunkowania i cele systemu wdrażania programu, a także możliwe rozwiązania z krótką oceną i wyborem najlepszego wariantu w kontekście skuteczności, efektywności i przejrzystości; prezentacja wybranego wariantu: instytucji zaangażowany we wdrażanie programu wraz z krótką arakterystyką i podziałem na ogólne jednostki organizacyjne (ogólną funkcyjną strukturą organizacyjną); przedstawienie procesów zaodzący podczas wdrażania programu wraz z krótką arakterystyką; szczegółowe przedstawienie podziału czynności ze względu na przedmiot (planowanie, program, projekt), proces (zarządzanie, kontraktowanie, kontrola itd.) oraz instytucje. Najlepiej jest to przedstawić w formie macierzy: INSTYTUCJA A INSTYTUCJA B P ROCES P LANOWANIE czynność czynność czynność 5 P ROGRAM OPERACYJNY czynność czynność P ROJEKTY czynność P ROCES weryfikacja przyjętego systemu w kontekście celów, które ma spełniać.

2 Modele systemów instytucjonalny W dostępny analiza dotyczący RPO przedstawiono trzy wstępne warianty systemu instytucjonalnego, które następnie oceniono analizą silny i słaby stron: Wariant I: Podział Merytoryczny: IZ: departament ds. zarządzania RPO UM zarządzanie i koordynacja działań IP i IW; nie wdraża samodzielnie Działań. IP: departamenty merytoryczne UM wdraża cały priorytet (gdy posiada wyjątkowe cey: szczególne umiejętności, wiedzę, doświadczenie, kontakty itp. odnośnie beneficjentów i ). IW: departamenty merytoryczne UM wdraża mniej niż priorytet lub jedno (kilka) działań z różny priorytetów (wtedy i tylko wtedy, gdy posiada wyjątkowe cey: szczególne umiejętności, wiedzę, doświadczenie, kontakty itp. odnośnie beneficjentów i ). Kontraktowanie: każda IP/IW samodzielnie. Finanse i audyt: scentralizowane, umiejscowione w departamencie finansowym UM. Wariant II: Wydzielenie na zewnątrz: IZ: departament ds. zarządzania RPO UM zarządzanie i koordynacja działań IP i IW. Może wdrażać pewne Działania / Priorytety nie zlecone na zewnątrz. IP: instytucje nie zlokalizowane w UM wdraża cały priorytet (gdy posiada wyjątkowe cey: szczególne umiejętności, wiedzę, doświadczenie, kontakty itp. odnośnie beneficjentów i ). IW: instytucje nie zlokalizowane w UM wdraża mniej niż priorytet lub jedno (kilka) działań z różny priorytetów (wtedy i tylko wtedy, gdy posiada wyjątkowe cey: szczególne umiejętności, wiedzę, doświadczenie, kontakty itp. odnośnie beneficjentów i ). Kontraktowanie: jedną z form może być np. grant globalny (jako najbardziej efektywne rozwiązanie). Wariant III: Wszystko w IZ: IZ: departament ds. zarządzania RPO UM zarządzanie oraz samodzielne wdrażanie wszystki Priorytetów / Działań. IP: nie występuje. IW: nie występuje. Kontraktowanie: samodzielne. Finanse i audyt: umiejscowione w IZ (w części dotyczącej funduszy strukturalny). Analiza wariantów, wskazuje na przewagę wariantu III Wszystko w IZ. W tym wariancie widać znaczną przewagę silny stron nad słabymi. Należy zaznaczyć, że w przypadku niektóry regionów bardziej skuteczne (nawet kosztem zmniejszonej efektywności) będzie skorzystanie z wariantu II. Dlatego dalsze analizy były prowadzone w oparciu o wariant III i opcjonalnie wariant II. Sprowadzało się to do przedstawiania IZ z możliwością wydzielenia niektóry funkcji na zewnątrz do IP/IW. W rozwiązaniu modelowym wydzielono IP zajmującą się priorytetami dotyczącymi przedsiębiorczości i innowacji. niniejszy modelowy system instytucjonalny, struktury organizacyjne oraz analizy zaczerpnięto z ekspertyzy: Pylak K., Klimczak T., Gurbiel K., Badania wspierające plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracji samorządowej zmierzającego do zapewnienia właściwej RPO -, badania wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, WYG International sp. z o.o., Warszawa, lipiec. J.w.

3 Modelowa struktura organizacyjna przedstawia się następująco: Zespół Zarządzania Zespół Ewaluacyjny Jednostka Plan ewaluacji E waluacja ex-ante ex-post *) inne Upubliczni a-nie Ocena i Ewaluacja Zbieranie dany do oceny Zespół Monitoringu RPO z wdrażani a Zespół Informacji Plan komunika cji Informacja nt. działań R PO Promocja S prawozda -nia Informacja i Promocja Zespół Kontroli Podręczni k procedur finansowy Prognoza wydatków Otrzymani e roczny limitów wydatków Przepływy Wnioski o płatność Płatności dla BK S ystemy księgowe Windykacj Plan kontroli Zespół Finansowy Kontrole systemowe S ystemy księgowe Opinie Kontrola i Audyt Kontrola na miejscu Zmiany w umowa S ystemy księgowe Wykaz zakończonyc Przekazy h działań *) wanie IC informacji R aport do końcowy certyfikacji C ertyfikacja Kryteria wyboru *) Dokument y dla BK Kontraktowanie Wzory sprawozd ań Priorytetu I Konkursy Ocena wybór Umowy własne duże projektu o nieprawi - dłowościa Kryteria wyboru *) Dokument y dla BK Kontraktowanie Wzory sprawozd ań Priorytetu II Konkursy Ocena wybór Umowy własne duże projektu o nieprawi - dłowościa Kryteria wyboru *) Dokument y dla BK Kontraktowanie Wzory sprawozd ań Priorytetu III Konkursy Ocena wybór Umowy własne duże projektu o nieprawi - dłowościa *) dotyczy jedynie Rysunek. Modelowa struktura zespołów IZ, IP i IW RPO na lata -. Dyrektor Zd Zastępca Dyrektora Zz zarządzanie S tanowis ko ds. obsługi sekretaria tu Zes pół Zarządzania Z Zes pół Ewaluacyjny Kierownik S tanowisko zespołu ds. ewaluacji Ek Ew Ocena i Ewaluacja E Zes pół Monitoringu RPO S tanowisko ds. monitoringu R PO Mk Monitorowanie M Zes pół Informacji i Promocji Kierownik Zespołu Ik S tanowisko ds. informacji i promocji Ip Informacja i Promocja I Zes pół Kontroli Kierownik Zespołu S tanowisk o ds. kontroli Kk Kp Kontrola i Audyt K Kierownik Zespołu Pk Priorytetu(ów) Opiekun Projektów Po P S tanowisko ds. własny i duży Pw Zes pół F Finans owy Kierownik S tanowisk S tanowisko Zespołu o ds. ds. zamówień płatności publiczny Fk Fz Fp Przepływy Finansowe Rysunek. Modelowa struktura pracowników (stanowisk) IZ, IP i IW RPO na lata -. Źródło: Pylak K., Klimczak T., Gurbiel K., Badania wspierające plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracji samorządowej zmierzającego do zapewnienia właściwej RPO -, badania wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, WYG International sp. z o.o., Warszawa, lipiec, s. -.

4 gdzie: każdą instytucję (wymiar instytucjonalny) przedstawiono w podziale na zespoły (wymiar podmiotowy), natomiast każdy zespół podzielono na czynności planowania, związane z zarządzaniem RPO oraz z zarządzaniem samymi projektami (wymiar przedmiotowy). Planowan ie R PO poszczególne kluczowe procesy (wymiar procesowy) przedstawiono w postaci różny zabarwień pól czynności zespołów: kontraktowanie przepływy finansowe certyfikacja kontrola i audyt ocena i ewaluacja monitoring informacja i promocja zarządzanie czynności związane z dowolnym procesem, ale wykonywane poza IZ/IP/IW (w innym departamencie instytucji, np. stanowisko ds. zamówień publiczny lub wykonywanie płatności na rzecz Beneficjentów). zależności pomiędzy zespołami (wymiar przestrzenny) przedstawiono w postaci dwó rodzajów strzałek: zależność równorzędna zależność hierariczna (wskazuje niższą podległość, kierunek przekazywania dany wyjściowy) stanowiska te mogą być finansowane z PT w części, w jakiej wykonują pracę na rzecz wdrażania RPO. Mogą one zostać stworzone również w IZ/IP/IW jedynie na potrzeby wdrażania RPO i wtedy w całości być finansowane z PT. Decyzja w tej sprawie należy do kierownictwa instytucji.

5 Dolnośląskie DW Kujawsko-Pomorskie CB Lubelskie LU Lubuskie FZ Łódzkie EL Małopolskie KR Mazowieckie WA Opolskie OP Podkarpackie RZ Podlaskie BI Pomorskie GD Śląskie SK Świętokrzyskie TK Warmińsko-mazurskie Analizy przeprowadzone w cytowanej ekspertyzie dowodzą, że pewne prognozy odnośnie funkcjonowania systemu wdrażania RPO w okresie - są przewidywalne. Weryfikacja trendu alokacji do liczby pracowników sprawdziła się, dzięki czemu wstępnie określono liczbę pracowników w regiona. Następnie zatrudnienie zweryfikowano szczegółową analizą procesów, struktur i profili pracowników oraz w dalszej kolejności oszacowaniem konieczny zasobów, niezbędny do efektywnego i skutecznego wdrażania. Oszacowanie zrealizowano na bazie analizy czasów czynności w rama ZPORR i przetransponowano do procesów planowany w rama RPO. Tabela. Rozmieszczenie zasobów ludzki w modelowy instytucja systemu wdrażania RPO dla poszczególny województw. Liczba pracowników D W CB LU FZ EL KR W A OP RZ BI GD SK TK NO PO ZS Liczba pracowników z wykresu trendu alokacji (do weryfikacji) 5 Liczba w roku Liczba priorytetu przedsiębiorczości Liczba wszystki priorytetów 5 Liczba priorytetów przedsiębiorczości realizowany przez IP Instytucja Zarządzająca Liczba pracowników stały (dyrektorzy, sekretarka, 5 kierownicy) Liczba Opiekunów Projektów Liczba stanowisk ds. płatności Liczba stanowisk ds. kontroli Razem liczba pracowników IZ Instytucja Pośrednicząca Liczba pracowników stały (dyrektorzy, sekretarka, kierownicy) Liczba Opiekunów Projektów Liczba stanowisk ds. płatności 5 5 Liczba stanowisk ds. kontroli Razem liczba pracowników IP Razem liczba pracowników IZ i IP Źródło: Pylak K., Klimczak T., Gurbiel K., Badania wspierające op. cit. s.. 5 Otrzymane zatrudnienie w regiona odniesiono do obecnego poziomu zatrudnienia docelowe zatrudnienie w regionie obecne zatrudnienie w DW CB LU FZ EL KR WA OP RZ BI GDregionie SK TK NO PO ZS 5

6 Rysunek. Luki pomiędzy obecnym a pożądanym stanem zatrudnienia w regiona (na podstawie analizy zależności między alokacją a liczbą pracowników metodą wieloczynnikową). Źródło: Pylak K., Klimczak T., Gurbiel K., Badania wspierające op. cit. s.. Ta ostatnia analiza pokazuje, jak bardzo regiony różnią się pod względem zasobów kadrowy w kontekście przygotowania do wdrażania RPO.

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Audyt Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności;

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych

Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych Czy Twój projekt przyniósł oczekiwane korzyści? Krajowa Jednostka Oceny Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P)

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Załącznik nr 2 do RSI WK-P 2014-2020 System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do roku 2020

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo