Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku"

Transkrypt

1 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej ul. M. Curie-Skłodowskiej 7a, Białystok Tel/fax: (085) , Kierownik: prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku Białystok, OCENA rozprawy doktorskiej mgr Jana Głodowskiego nt. Ocena kompetencji pracowników telefonicznych centrów obsługi pacjenta (contact centers) wybranych ogólnopolskich centrów medycznych" Dzięki systematycznemu postępowi w nauce, medycyna i rynek medyczny rozwijają się w bardzo szybkim tempie. System ochrony zdrowia zmienia się bardzo dynamicznie, na co wpływa wiele czynników, np. innowacje występujące w medycynie, rosnące oczekiwania i wymagania pacjentów, dynamiczna legislacja, czy rozwój prywatnych podmiotów leczniczych. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż pacjenci oczekują coraz bardziej zróżnicowanych produktów, długi czas oczekiwana na świadczenia w ramach publicznego finansowania, inwestycje prywatnych firm medycznych w nowe segmenty działalności, związane z trendami epidemiologicznymi: radioterapia, leczenie otyłości, leczenie niepłodności, medyczne konsultacji online, udział prywatnych firm medycznych w prywatyzacji uzdrowisk itp. Wydaje się, że w przyszłości można natomiast spodziewać się większej liczby inwestycji w ramach partnerstwa publiczno--prywatnego, dalszej konsolidacji segmentu prywatnej opieki zdrowotnej, uruchamiania nowych placówek przez prywatne firmy medyczne oraz coraz większe zainteresowanie Polaków pakietami ubezpieczeniowymi i abonamentami medycznymi oferowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe jak i centra medyczne. Należy więc przywiązywać coraz większą wagę do standardów jakości świadczonych usług, obsługi pacjenta, profesjonalizacji kontaktu z pacjentem oraz sylwetki pracownika ochrony zdrowia, bo jak twierdzi Jürgen Thorwald, niemiecki pisarz, dziennikarz i historyk...stan i postęp medycyny należy zawsze oceniać z pozycji cierpiącego pacjenta, nigdy zaś z pozycji tego, który nigdy nie cierpiał. W związku z powyższym badania Doktoranta można traktować jako niezwykle cenne i wypełniające istniejącą lukę badawczą w tym zakresie. 1

2 Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska mgr Jana Głodowskiego obejmuje 218 stron maszynopisu, w tym 69 rycin, 9 tabel, 220 pozycji piśmiennictwa oraz 2 załączniki zawierające scenariusze rozmów wykorzystywane w trakcie badania i formularz ankiety profil pracownika call/contact center prywatnych centrów medycznych w Polsce. Układ pracy jest typowy dla rozprawy doktorskiej. Składa się z części teoretycznej oraz części metodologiczno-badawczej. Część teoretyczna to trzy rozdziały, podzielone na kilka podrozdziałów. Rozdział pierwszy pt. Prywatne, ogólnopolskie centra medyczne w Polsce, charakteryzuje rynek prywatnych usług medycznych w Polsce jego wielkość i dynamikę zmian, centrum medyczne, w tym jego zakres i rodzaje oferowanych świadczeń medycznych, organizację, profile i specjalizację centrów medycznych, profil pacjenta prywatnych centrów medycznych oraz liderów rynku (genezę powstania, zakres świadczonych usług medycznych, przyjętą strategię rozwoju). Przybliża także prowadzenie komunikacji z pacjentem jej dostępność, formy i kanały kontaktu, trendy rozwojowe, planowane działania i inwestycje w nadchodzących latach oraz miejsce i wartość rynku prywatnych centrów medycznych w kolejnych latach w Polsce. W drugim rozdziale Doktorant omawia genezę i budowę telefonicznych centrów kontaktu z klientem (pacjentem) w Polsce, rodzaje centrów, wykonywane czynności i kanały kontaktu, charakterystykę działalności operacyjnej (zasady zarządzania centrum obsługi klienta, organizacja pracy jednostki, programy i narzędzia pracy konsultantów najczęściej wykorzystywane w centrach kontaktu, normy jakościowe historia powstania i wdrożenia, jakość i monitorowanie jakości świadczonych usług) oraz charakterystykę, trendy i wykorzystywane technologie Call/contact center w Europie. Trzeci rozdział pt. Ocena kompetencji pracowników telefonicznych centrów kontaktu z klientem (pacjentem) zawiera charakterystykę pracy w call/contact center, omawia profil zawodowy, wykształcenie pracowników i kluczowe kompetencje pracowników call/center w kontakcie z pacjentem. Doktorant stwierdza, że podłożem do napisania pracy była chęć połączenia pracy zawodowej z pasją, jaką są nauki medyczne. Głównymi celami podjętych przez Doktoranta badań była odpowiedź na pytania czy (ewentualnie i jak) rozwój prywatnych centrów medycznych wpływa na zmianę relacji pacjent-instytucja medyczna (kanały kontaktu/komunikacji z pacjentem, dostępność usług), czy możliwe jest określenie profilu zawodowego konsultanta centrów obsługi pacjenta (pożądanych kompetencji, umiejętności, zestawu cech osobowościowych, doświadczenia, innych czynników powodujących świadczenie usługi w sposób bardziej efektywny od innych pracowników), czy istnieją konieczne do spełnienia kryteria i normy pracy konsultantów biur obsługi pacjenta 2

3 czy istnieją jednolite standardy obsługi pacjenta powodujące przekazywanie prawidłowych informacji pacjentom przez pracowników tej samej sieci medycznej czy istnieją istotne różnice w prowadzeniu obsługi i udzielaniu informacji merytorycznych pacjentom polsko- i obcojęzycznym obsługiwanym przez konsultantów centrów obsługi pacjenta czy istnieje możliwość określenia luk kompetencyjnych wśród pracowników/konsultantów biur obsługi pacjenta. Jako hipotezę główną uznał to, że poprzedzający usługę medyczną telefoniczny kontakt pacjenta z centrum medycznym i kompetencje pracowników telefonicznych centrów obsługi pacjenta, mają kluczowy wpływ na wybór przez pacjenta danego podmiotu/przedsiębiorstwa - jako jednostki prowadzącej poradnictwo i leczenie. A za hipotezy poboczne uznał, to że: pacjent (w tym osoby nieposługujące się językiem polskim) ocenia jednostkę udzielającą świadczeń medycznych/podejmuje decyzję o wyboru takiej jednostki w momencie pierwszego z nią kontaktu - na podstawie kontaktu z personelem centrów obsługi pacjenta, personel centrów obsługi pacjenta (call/contact center) poprzez sposób świadczenia pracy, przyczynia się do zwiększenia lojalności pacjentów wobec jednostki udzielającej świadczeń medycznych, personel centrów obsługi pacjenta (call/contact center) przez udzielane informacje, przyczynia się do sprawnej obsługi pacjenta na terenie jednostki udzielającej świadczeń medycznych, pozwala pacjentowi na przygotowanie się do badań diagnostycznych, wizyt specjalistycznych i świadczeń pielęgniarskich, utworzenie scentralizowanych komórek odpowiedzialnych za kontakt z pacjentem, wdrożenie wielolokalizacyjnych projektów obsługi pacjentów i brak jednolitych standardów obsługi mogą powodować przekazywanie pacjentom błędnych informacji przez pracowników tej samej sieci medycznej. Badaniem objętych zostały cztery wybrane ogólnopolskie centra medyczne posiadające swoje placówki na terenie całego kraju: Grupa LUX MED, Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., Polmed Sp. z o.o. i Medicover Sp. z o.o. Kryterium doboru wskazanych sieci były: obecność placówek na terenie największych miast Polski, wielkość danego centrum (w tym wyniki finansowe określające jego obroty), scentralizowana obsługa połączeń (posiadanie call/contact center). Badanie zasadnicze zostało poprzedzone badaniem pilotażowym (autorski kwestionariusz ankietowy złożony z zawierającej 12 pytań jednokrotnego i wielokrotnego 3

4 wyboru - otwartych jak i zamkniętych), którego grupą docelową byli pracownicy telefonicznych centrów obsługi pacjenta - 70 respondentów - kobiet i mężczyzn (ilość ankiet zakończonych poprawnie 67). Uzyskane wyniki pozwoliły na zbudowanie profilu takiego pracownika i stanowiły cenny materiał źródłowy do dalszej analizy i zbudowania obrazu rozmówcy z którym łączy się pacjent w trakcie pierwszego kontaktu z centrum medycznym. Badania zasadnicze typu tajemniczy klient mystery call - służącej do oceny jakości usług pracowników lub pracowników innych firm (np. konkurencji) i polega na odtworzeniu przez badacza na podstawie wcześniej określonego scenariusza roli klienta i podjęciu kontaktu telefonicznego z pracownikami. Grupa badań mystery składa się z: metoda mystery client tajemniczego klienta, pozwalająca na faktyczną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa, metody mystery shopper stosowanej przy ocenie procesów obsługi klienta w ramach działań terenowych, jednostkach handlu i punktów usługowych, metody mystery web (działań wykazujących poziom obsługi klienta za pośrednictwem sieci Internet) i metody mystery call - umożliwiajacej zdobycie rzetelnej informacji nt. poziomu satysfakcji potencjalnego klienta kontaktującego się z biurem obsługi pacjenta oraz zdefiniowanie potencjalnych usprawnień jakościowych i procesowych. W ramach prowadzonych badań wykonano łącznie 500 głosowych połączeń telefonicznych przy użyciu ogólnopolskich numerów dostępowych dedykowanych kontaktowi pacjentów z centrami medycznymi (infolinie medyczne). Z podanej liczby kontaktów zostało przeprowadzonych w języku polskim, zaś 100 w języku angielskim, na podstawie przygotowanych scenariuszy. Do dalszej analizy z 500 przeprowadzonych rozmów przedłożono 381 rozmów w języku polskim i 100 przeprowadzonych w języku angielskim. Łącznie analizie poddano zatem 481 przeprowadzonych rozmów (ok. 96,2% wszystkich rozmów). 19 rozmów wyłączono z dalszej analizy ze względu na przerwanie połączenia, zbyt krótką rozmowę uniemożliwiająca przeprowadzenie przez konsultanta obserwacji i dokonanie oceny lub problemy techniczne. Realizacja badania nie byłaby możliwa bez umowy o współpracy podpisanej pomiędzy zewnętrznym, niezależnym dostawcą usług call/contact center koncernem Bertelsmann Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, oddział Arvato Polska (nie świadczącym usług na rzecz żadnego z badanych podmiotów lub spółek współpracujących z wytypowanymi podmiotami), a Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Koszt badania został pokryty z otrzymanego przez autora grantu. Założeniem badania było wcielenie się konsultantów przeprowadzających rozmowy w rolę pacjentów. Konsultanci w toku prowadzonych rozmów posługiwali się 5. głównymi, autorskimi scenariuszami rozmowy w oparciu o wypracowaną wspólnie z badaczem listą 4

5 problematycznych kwestii zgłaszanych przez pacjentów ogólnopolskich sieci prywatnych centrów medycznych, kwestii związanych z dostępnością konsultacji lekarskich, przygotowania do badań diagnostycznych. Prowadzący rozmowy dążyli do wieloaspektowego zbadania kompetencji swojego rozmówcy. Oceny dokonywali po zakończeniu prowadzonej rozmowy w oparciu o skrypt rozmowy, zapisując uzyskane dane. Podstawą do utworzenia opisanych szczegółowo w dalszej części pracy scenariuszy, wykorzystywanych podczas każdej prowadzonej rozmowy telefonicznej były m.in. wytyczne COPC (Customer Operations Performance Center Inc.) światowej organizacji zajmującej się standaryzacją i certyfikacją prowadzonych działań w ramach oferowania usług call/contact center, jak i wytyczne europejskiej normy EN 15838:2009. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły również na zbadanie poszczególnych aspektów obsługi oraz ich zmierzenie również wg metodyki NPS (Net Promotor Score), czy DSAT (Customer Dissatisfaction). Doktorant wyselekcjonował i zakwalifikował do badania kompetencje, które chciał poddać weryfikacji w trakcie realizowanych badań prowadzonych przez konsultantów call/contact center rozmów symulowanych w oparciu o scenariusze rozmowy, na podstawie badań Małgorzaty Sidor-Rządkowskiej, a metodologię podziału zaczerpnął, za Grzegorzem Filipowiczem (podział na kompetencje: poznawcze, biznesowe, społeczne i osobiste). W wyniku prac nad scenariuszami rozmów, poinformowania o przyjętych wytycznych i podziale metodologicznym badanych kompetencji, ostatecznie do badań zostały zakwalifikowane 10 kompetencji podlegających weryfikacji w toku prowadzonych działań: nastawienie na klienta/orientacja na pacjenta, komunikatywność (komp. społeczne), elastyczność myślenia (komp. poznawcze), podejmowanie decyzji/decyzyjność (komp. osobiste), radzenie sobie ze stresem (komp. osobiste), asertywność, rozwiązywanie problemów (komp. poznawcze), wiedza zawodowa, empatia (komp. osobiste) i języki obce (komp. lingwistyczne/komp. Firmowe). W oparciu o powyższą, zamkniętą listę kompetencja mających podlegać weryfikacji, Doktorant przygotował 23 scenariusze rozmów udzielając konsultantom podstawowych informacji i opisu sytuacji, mający spowodować możliwość porównania wyników. Ilekroć w scenariuszach pojawiły się specjalizacje lekarskie (np. przy próbie umówienia konsultacji specjalistycznej), wybierane były specjalności, które są trudnodostępne, bądź najbardziej popularne wśród pacjentów. Do realizacji badania wybrano konsultantów mających duże doświadczenie w prowadzeniu rozmów z różnego typu klientami w ramach realizacji zadań przy projektach z zakresu różnych branż. Z założenia badania, żadna z tych osób nie pracowała w branży medycznej. 5

6 Metody oraz materiał badań zostały przez Doktoranta przedstawione w sposób jasny, bardzo szczegółowy i nie budzący żadnych zastrzeżeń. Cały ten dział obrazuje ogrom pracy, który Doktorant musiał włożyć podczas wykonywania swojej pracy. Warunki prowadzonego badania oraz użyte środki nie budzą zastrzeżeń i są zgodne z wymogami dla tego typu prac badawczych. Wyniki pracy zostały opracowane bardzo starannie i zebrane w postaci 69 rycin, 9 tabel. W omówieniu badań Doktorant wykazała, że jest dobrze obeznany z fachowym piśmiennictwem.. Uzyskane wyniki pozwoliły Doktorantowi na sformułowanie 10 wniosków, w których wykazał, że telefoniczny kontakt pacjenta z centrum medycznym i kompetencje pracowników centrów obsługi pacjenta (przede wszystkim kompetencja jaką jest komunikatywność/sposób komunikowania się) mają kluczowy wpływ na wybór przez pacjenta danego podmiotu/przedsiębiorstwa jako jednostki prowadzącej poradnictwo i leczenie. Pacjent nie ocenia merytoryki podawanych informacji, a sposób ich przekazywania przez konsultanta w ten sposób percypując jakość jego pracy. Analizy profilu zawodowego konsultanta pozwoliła z kolei na określenie profilu pracownika telefonicznego centrum obsługi pacjenta prywatnego centrum medycznego w Polsce, jako: konsultanta płci żeńskiej, w wieku do 30 roku życia, posiadającego od 2-5 lat doświadczenia w branży call center. Bez wcześniej zdobytego doświadczenia w zakresie obsługi klienta przez telefon, natomiast uczestniczącego w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jak również profesjonalnej rozmowy przez telefon (już po zatrudnieniu w centrum medycznym). Okazało się, że konsultanci w większości posiadali wykształcenie wyższe, jednakże bez medycznego lub pokrewnego kierunku kształcenia i w większości nie przechodzili szkoleń z zakresu języka medycznego, umożliwiających prowadzenie bardziej efektywnego i profesjonalnego kontaktu z pacjentem, co jak słusznie zauważa Doktorant może prowadzić to do nieporozumień i wpływa na jakość udzielanych informacji/zaleceń. Analiza ogłoszeń rekrutacyjnych do centrów kontaktu poszczególnych centrów medycznych nie wskazała na konieczność posiadania przez kandydatów wykształcenia medycznego (lub pokrewnego), a zwracano jedynie uwagę na komunikatywność kandydatów, czy umiejętność formułowania w jasny sposób myśli i wypowiadania zdań. Tu także należy zgodzić się z Doktorantem, że takie podejście w toku uzyskanych wyników badań wydaje się jedynie częściowo zasadne, lecz niewystarczające dla świadczenia pracy na omawianym stanowisku w sposób profesjonalny. Niepokojący jest fakt, 6

7 że motywem podejmowanego zatrudnienia i pracy konsultantów nie była chęć niesienia pomocy innym lub empatia wobec pacjentów, ale zainteresowanie możliwością kontaktu ze współpracownikami (relacje) i elastycznymi godzinami pracy jaki wynika z charakteru pracy. Próba korelacji między poszczególnymi scenariuszami badań okazała się trudna do interpretacji, co jak zauważa doktorant, może być spowodowane dużą liczbą porównań. Doktorant weryfikacji poddał także różnice pomiędzy centrami medycznymi w poziomie kompetencji konsultantów i zaobserwował różnice w rozmowach przeprowadzonych w języku polskim i angielskim oraz w korelacjach znajomości języków z pozostałymi kompetencjami. Słusznie Doktorant zauważa, że uzyskane wyniki są trudne do interpretacji i wymagają dalszych, bardziej izolowanych badań celem obserwacji zależności między poszczególnymi kompetencjami konsultantów. Wszystkie wnioski w pełni znajdują potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach własnych Doktoranta, a tenże wykazał się ostrożnym krytycyzmem we wnioskowaniu. Atutem pracy niewątpliwie jest również wyłonienie postulatów wynikających z uzyskanych wyników, a mających na celu pogłębienie obecnych badan o badania nt. satysfakcji pacjenta wynikającej z kontaktu z pracownikami telefonicznych centrów obsługi pacjenta, porównanie postrzegania wartości, które składają się na satysfakcję pacjenta z wykorzystaniem perspektyw: potencjalnego pacjenta, pacjenta, konsultantów contact center, kierownictwa centrów medycznych (wyższa kadra managerska), ocenę poziomu przygotowania konsultantów centrów obsługi pacjenta do świadczenia pracy (m.in. wykształcenia, rekomendowane kursy i szkolenia), a także porównywanie poziomu poszczególnych kompetencji konsultantów centrów kontaktu w toku przeprowadzenia kolejnego badania, w którym kilku sędziów (asesorów) oceniałoby te same rozmowy, przy użyciu skal ocen zawierających obiektywne wskaźniki posiadania (lub nieposiadania) danej kompetencji. Piśmiennictwo składa się z odpowiednio dobranych pozycji, w tym 139 publikacji zwartych (książkowych), 1 materiał pokonferencyjny, 6 arytykułów z czasopism naukowych, 22 publikacji elektronicznych, raportów, 9 artykułów prasowych i 43 pozycje netograficzne. Z obowiązku recenzenta muszę nadmienić, iż brakuje mi informacji o zgodzie Komisji Bioetycznej oraz wykazu rycin i tabel. Uważam też, że należałoby rozważyć zmniejszenie liczby wniosków, co warto uwzględnić w trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej do publikacji. W pracach naukowych generalnie obowiązuje zasad, że w przypadku opisu tabel - jej tytuł widnieje nad tabela, a w opisie rycin pod rycina. W recenzowanej rozprawie doktorskiej tytuły zarówno tabel, jak i rycin są pod nimi. Doktorant nie ustrzegł się także pewnych niedociągnięć w postaci pojedynczych błędów 7

8 interpunkcyjnych oraz stylistycznych. Warto by także ujednolicić opis piśmiennictwa. Poczynione uwagi w żaden sposób nie umniejszają jednak wysokiej wartości ocenianej rozprawy, a całość pracy dokumentuje umiejętność badawczą Doktoranta. Doktorant wykazał się umiejętnością planowania i realizowania badań naukowych. Na podkreślenie zasługuje oryginalność tematyki badań. Przeprowadzone badania zostały dobrze zaprojektowane i przeprowadzone, a przedstawiona mi do recenzji rozprawa wzbogaca w istotny sposób piśmiennictwo w dziedzinie nauk o zdrowiu. Analiza wyników jest rzetelna, ujęcie tematu rzeczowe, opisy wyników logiczne, omówienie wyczerpujące, opracowanie edytorskie staranne, a całościowy układ pracy przejrzysty. Dokumentacja jest bogata, czytelna, przekonująca i pozwala na dobrą orientację przedstawionych danych, Reasumując, oceniam rozprawę doktorską mgr Jana Głodowskiego, za bardzo cenną, a uzyskane rezultaty mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia badań w dodatkowych obszarach m.in. oceny satysfakcji pacjenta płynącej z kontaktu z konsultantami centrów kontaktu z pacjentem, zbadania innych kanałów kontaktu, badań profilu pracownika medycznego call/contact center. Jak słusznie podkreśla Doktorant powinny powstać zunifikowane standardy bardziej szczegółowo definiujące profil i umiejętności kandydata do pracy w jednostce jaką jest call/contact center, bowiem to konsultant telefoniczny w dalszym ciągu stanowi pierwszą linię frontu i jest reprezentantem instytucji, w której został zatrudniony. Na tej podstawie stwierdzam, że przedłożona mi do oceny praca doktorska Pani mgr Jana Glodowskiego nt. Ocena kompetencji pracowników telefonicznych centrów obsługi pacjenta (contact centers) wybranych ogólnopolskich centrów medycznych spełnia wszystkie wymogi stawiane rozprawom doktorskim, a ze względu na fakt, iż w literaturze przedmiotu brak jest opracowań na powyższy temat, wnioskuję o wyróżnienie pracy. Mam więc zaszczyt przedłożyć Wysokiej Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pozytywną ocenę rozprawy wraz z wnioskiem o dopuszczenie mgr Jana Głodowskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak Prodziekan ds. studenckich Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB Kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB 8

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej ul. M. Curie-Skłodowskiej 7a, 15-096 Białystok Tel/fax: (085) 7485528, email: zzom@umwb.edu.pl, Kierownik: prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Lublin, dnia 20 września 2016r. dr hab. n. med. Jolanta Masiak Kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii Uniwersytet Medyczny w Lublinie Głuska 2 20-439 Lublin RECENZJA

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej autorstwa Pani mgr Agnieszki Strzeleckiej pt. Możliwości wspierania satysfakcji pacjentów przez zastosowanie systemów

Recenzja rozprawy doktorskiej autorstwa Pani mgr Agnieszki Strzeleckiej pt. Możliwości wspierania satysfakcji pacjentów przez zastosowanie systemów Dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK Kielce, 12.11.2013r. Recenzja rozprawy doktorskiej autorstwa Pani mgr Agnieszki Strzeleckiej pt. Możliwości wspierania satysfakcji pacjentów przez zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Recenzja Pracy doktorskiej mgr Agnieszki Strzeleckiej PT. Możliwości wspierania

Bardziej szczegółowo

OCENA rozprawy doktorskiej mgr Tadeusza Wadasa nt. Postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci "

OCENA rozprawy doktorskiej mgr Tadeusza Wadasa nt. Postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej ul. M. Curie-Skłodowskiej 7a, 15-096 Białystok Tel/fax: (085) 7485528, email: zzom@umwb.edu.pl, Kierownik: prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku. OCENA rozprawy doktorskiej mgr Anny Michalik

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku. OCENA rozprawy doktorskiej mgr Anny Michalik Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej ul. M. Curie-Skłodowskiej 7a, 15-096 Białystok Tel/fax: (085) 7485528, email: zzom@umwb.edu.pl, Kierownik: prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Skuteczność peloidoterapii, kinezyterapii i pola magnetycznego niskiej częstotliwości w leczeniu objawów dyskopatii lędźwiowej

Skuteczność peloidoterapii, kinezyterapii i pola magnetycznego niskiej częstotliwości w leczeniu objawów dyskopatii lędźwiowej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" ul. Waszyngtona

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" ul. Waszyngtona

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej Szczecin, 20.04. 2015 Prof. Dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Artura Jastrzębowskiego pt. Zakres i znaczenie współcześnie

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

OCENA rozprawy doktorskiej ANNY MARII RECZYŃSKIEJ nt. POSTAWY PIELĘGNIAREK WOBEC ŚMIERCI PACJENTA"

OCENA rozprawy doktorskiej ANNY MARII RECZYŃSKIEJ nt. POSTAWY PIELĘGNIAREK WOBEC ŚMIERCI PACJENTA Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej ul. M. Curie-Skłodowskiej 7a, 15-096 Białystok Tel/fax: (085) 7485528, email: zzom@umwb.edu.pl, Kierownik: prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w Polsce obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. Prezentacja raportu INFARMY, GCP i Polcro.

Badania kliniczne w Polsce obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. Prezentacja raportu INFARMY, GCP i Polcro. Badania kliniczne w Polsce obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. Prezentacja raportu INFARMY, GCP i Polcro. Raport przygotowany przez na zlecenie trzech organizacji 31 maja 2016 r. Geneza raportu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER

ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER Jako firma szkoleniowo doradcza prowadzimy projekty z zakresu Assessment i Development Center u naszych Klientów. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem. Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni X SPOTKANIE EKSPERCKIE System ocen pracowniczych metodą 360 stopni Warszawa, 16.09.2011 Ocena wieloźródłowa od koncepcji do rezultatów badania dr Anna Bugalska Najlepsze praktyki Instytutu Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2020 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego

Bardziej szczegółowo

ROSENBERG, Wielkopolska: Doradca ds. Techniczno-Handlowych

ROSENBERG, Wielkopolska: Doradca ds. Techniczno-Handlowych Firma to precyzyjny mechanizm, w którym - do prawidłowego funkcjonowania - niezbędne jest poprawne działanie wszystkich elementów składowych. Nasza Firma to My. Nieskomplikowana struktura i proste zasady

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT CENTRE JAKO METODA SELEKCJI PERSPEKTYWA HR. Beata Preis-Hryniewicz Piotr Chojnacki

ASSESSMENT CENTRE JAKO METODA SELEKCJI PERSPEKTYWA HR. Beata Preis-Hryniewicz Piotr Chojnacki ASSESSMENT CENTRE JAKO METODA SELEKCJI PERSPEKTYWA HR Beata Preis-Hryniewicz Piotr Chojnacki O HAYS NAJLEPSZA FIRMA REKRUTACYJ NA W LATACH 2012 2013 2014 239 BIUR LATA DOŚWIADCZENIA W REKRUTACJI SPECJALISTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym W związku z rozwojem koncepcji zrównoważonego rolnictwa (sustainable agriculture) zespół Gamma Consulting przeprowadził diagnozę

Bardziej szczegółowo

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Którzy dostawcy prywatnych ubezpieczeń i usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Wodzisław Śląski, 2016 r. 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE Realizując projekt pn. Ku nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Recenzja mgr Anny ŚLIWIŃSKIEJ Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego wytwarzania metanolu i energii elektrycznej

Recenzja mgr Anny ŚLIWIŃSKIEJ Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego wytwarzania metanolu i energii elektrycznej Dr hab. inż. Jolanta Biegańska, prof. nzw. w Pol. Śl. Gliwice, 25.07.2013 Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną.

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. Streszczenie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr. hab. Wojciecha Czakona Zdolność absorpcyjna organizacji uczącej się mgr Regina Lenart Praca doktorska podejmuje problematykę

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jak wygląda konkurencja na tym rynku? Jakie trendy mają wpływ

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe w położnictwie

Badania naukowe w położnictwie Kod A.BN S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) Nazwa I n f o r m a c j e o g ó l n e Badania naukowe w położnictwie Rodzaj Obowiązkowy 2016/2017-2017/2018 Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii z\ Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław ul. Borowska 211a, 50-566 Wrocław Kierownik: dr hab. nauk med. Marzenna Bartoszewicz tel/fax (71)

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek produktów dla dzieci w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2019 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego z segmentów

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym,

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym, NIE DAJEMY GOTOWYCH ODPOWIEDZI 3 Co decyduje o skuteczności i jakości działań nowoczesnego CALL CENTER? Jak wybrać partnera biznesowego, który dostarczy profesjonalną usługę? 2 4 Ludzie? Procesy? Technologie?

Bardziej szczegółowo

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU dotycząca programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu z dnia 03 czerwca 2013 roku PIWet. Wałcz 3217 wersja I Standardy zarządzania zasobami ludzkimi PROCEDURA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosława Belowska

mgr Jarosława Belowska mgr Jarosława Belowska BADANIA NAUKOWE W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ - OCENA WPŁYWU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WIEDZĘ I POSTAWY PIELĘGNIAREK WOBEC PRAKTYKI ZAWODOWEJ OPARTEJ NA DOWODACH NAUKOWYCH Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. pt Ocena jakości życia nosicielek mutacji genu BRCA1 po profilaktycznej operacji narządu rodnego

OCENA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. pt Ocena jakości życia nosicielek mutacji genu BRCA1 po profilaktycznej operacji narządu rodnego UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Zakład Genetyki Klinicznej ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin tel./fax. 81 448 6110 Kierownik: dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM Lublin, dnia 23.01.2017 r. OCENA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2016/ /2018) (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2016/ /2018) (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (2016/2017-2017/2018) (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

JAK MIERZYĆ SATYSFAKCJĘ PACJENTÓW?

JAK MIERZYĆ SATYSFAKCJĘ PACJENTÓW? JAK MIERZYĆ SATYSFAKCJĘ PACJENTÓW? Violetta Matecka Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznań Po co to robimy? Identyfikacja kryteriów odgrywających kluczową rolę w ocenie usługi medycznej przez

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA

EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA GLOBALNA ORGANIZACJA wiodąca na świecie organizacja inspekcyjna, weryfikacyjna, testująca oraz certyfikująca założona

Bardziej szczegółowo

planuje i przeprowadza badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa oraz badania oceniające system opieki zdrowotnej i potrzeby

planuje i przeprowadza badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa oraz badania oceniające system opieki zdrowotnej i potrzeby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Badania naukowe w pielęgniarstwie Kod przedmiotu IP. NS/BNwP Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwy stanowisk lub nazwy działów oferowanych studentom/absolwentom wraz z liczbą oferowanych miejsc stażowych

PROGRAM STAŻU. Nazwy stanowisk lub nazwy działów oferowanych studentom/absolwentom wraz z liczbą oferowanych miejsc stażowych PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż HP Global Business Center Sp. z o.o. Ul. Świdnicka 40 50-024 Wrocław Polska NIP 101-00 - 00-781 REGON 933 04 85 04 Miejsce odbywania stażu Grunwaldzki Center

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S Wpływ Grupy Millennium na Interesariuszy.. Identyfikacja Interesariuszy wysoki średni niski G-a Grupy Interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Marki własne detalistów w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Marki własne detalistów w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: październik 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jak duży jest rynek marek własnych w Polsce? Jakie trendy mają wpływ na ten rynek? Kto jest liderem

Bardziej szczegółowo

Młodszy Specjalista ds. Marketing Automation

Młodszy Specjalista ds. Marketing Automation producentem systemu SALESmanago, jednej z największych na świecie platform klasy marketing automation, z której korzysta ponad 3500 firm w 40 krajach. Zespół SALESmanago tworzą najwyższej klasy specjaliści

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki za rok 2016

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki za rok 2016 Melania Butrym Warszawa, 01.02.2017r. Centrum Onkologii - Instytut im. Mari Skłodowskiej - Curie ul. Wawelska 15B 608067910 melabutrym@op.pl Fax 225709109 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii. I. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii. I. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii SUM./nazwa jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji/

Bardziej szczegółowo

Dr hab. med. Cezary Piwkowski Poznań, Recenzja. pracy naukowej na stopień doktora nauk medycznych mgr Kingi Gryglickiej p.t.

Dr hab. med. Cezary Piwkowski Poznań, Recenzja. pracy naukowej na stopień doktora nauk medycznych mgr Kingi Gryglickiej p.t. Dr hab. med. Cezary Piwkowski Poznań, 10.11.2017 Klinika Torakochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Recenzja pracy naukowej na stopień doktora nauk medycznych mgr Kingi Gryglickiej p.t. "Gotowość

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja

Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja 18 listopada 211 r., Warszawa Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja Cel: Ewaluacja warsztatów przeprowadzonych w ramach szkolenia Akademia Praw Pacjenta oraz ocena znajomości praw pacjenta wśród personelu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka Cel badania Celem badania było dokonanie analizy potencjału

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość detalicznego rynku odzieży i obuwia w Polsce? Które kanały dystrybucji dominują

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 lipca 2015. prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański. Recenzja

Gdańsk, 16 lipca 2015. prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański. Recenzja Gdańsk, 16 lipca 2015 prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Preis-Orlikowskiej pt. Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały nr 393/IV/2015 Rady Naukowej WIM z dnia 18 marca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 419/2013/2014 z dnia 24 września 2014r. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 WIEDZA Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie ponadlicealnym) Zaawansowana wiedza z fizyki, chemii; wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. rok akad. 2017/2018. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE. Zakład Zdrowia Publicznego

Liczba godzin. rok akad. 2017/2018. KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu ZDROWIE PUBLICZNE. Zakład Zdrowia Publicznego rok akad. 2017/2018 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Rynek usług leczenia niepłodności w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju

Rynek usług leczenia niepłodności w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju Rynek usług leczenia niepłodności w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: luty 2015 Format: pdf Cena od: 1300 Sprawdź w raporcie Którzy dostawcy usług leczenia niepłodności znajdują się

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak, MBA kierownik projektu Katarzyna Dutkiewicz kontrola finansowa projektu Dariusz Szplit -

Bardziej szczegółowo

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation 3rd International Recruitment Congress 2015 Od początku istnienia celem SAZ jest

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA

PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OŚWIĘCIMIU INSTYTUT PIELĘGNIARSTW PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODOWA ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 1. Zajęcia praktyczne studenci

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

1.1. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii

1.1. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE 2016/2017 1. Wydział: Wydział Psychologii 1.1. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii 1.2 Kierunek/specjalność

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anety Kaczyńskiej pt. Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anety Kaczyńskiej pt. Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty Wrocław, dnia 22.05.2016 Dr hab. Paweł Kowalik, prof. UE Kat. Finansów Publicznych i Międzynarodowych Instytut Zarządzania Finansami Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Rajchelt pt. Zasobowe czynniki potencjału konkurencyjnego a wyniki ekonomiczne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 23 października 2016 Metodologia i metoda naukowa 1 Metodologia Metodologia nauka o metodach nauki

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów

Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów wrzesień 2012 Metodologia Metodologia badania CELE BADANIA 1. Ocena zadowolenia klientów z Firmy Zewnętrzny Dział Personalny 2. Ocena współpracy z Firmą Zewnętrzny Dział Personalny

Bardziej szczegółowo

Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji do programu

Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji do programu Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji do programu 1. Grupa docelowa programu. Beneficjentami programu Top 500 Innovators Science Management Commercialization

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO. Nauka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunku pielęgniarstwo kończy się napisaniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik do uchwały nr 80/2014 r. z dnia 28.05.2014r. II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki II.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. Dariusz Wasilewski. Instytut Wiedza i Zdrowie

BENCHMARKING. Dariusz Wasilewski. Instytut Wiedza i Zdrowie BENCHMARKING Dariusz Wasilewski Instytut Wiedza i Zdrowie PROSTO DO CELU... A co z efektami?: WZROSTOWI wydatków na zdrowie NIE towarzyszy wzrost zadowolenia z funkcjonowania Systemu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo