Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku"

Transkrypt

1 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej ul. M. Curie-Skłodowskiej 7a, Białystok Tel/fax: (085) , Kierownik: prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku Białystok, OCENA rozprawy doktorskiej mgr Jana Głodowskiego nt. Ocena kompetencji pracowników telefonicznych centrów obsługi pacjenta (contact centers) wybranych ogólnopolskich centrów medycznych" Dzięki systematycznemu postępowi w nauce, medycyna i rynek medyczny rozwijają się w bardzo szybkim tempie. System ochrony zdrowia zmienia się bardzo dynamicznie, na co wpływa wiele czynników, np. innowacje występujące w medycynie, rosnące oczekiwania i wymagania pacjentów, dynamiczna legislacja, czy rozwój prywatnych podmiotów leczniczych. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż pacjenci oczekują coraz bardziej zróżnicowanych produktów, długi czas oczekiwana na świadczenia w ramach publicznego finansowania, inwestycje prywatnych firm medycznych w nowe segmenty działalności, związane z trendami epidemiologicznymi: radioterapia, leczenie otyłości, leczenie niepłodności, medyczne konsultacji online, udział prywatnych firm medycznych w prywatyzacji uzdrowisk itp. Wydaje się, że w przyszłości można natomiast spodziewać się większej liczby inwestycji w ramach partnerstwa publiczno--prywatnego, dalszej konsolidacji segmentu prywatnej opieki zdrowotnej, uruchamiania nowych placówek przez prywatne firmy medyczne oraz coraz większe zainteresowanie Polaków pakietami ubezpieczeniowymi i abonamentami medycznymi oferowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe jak i centra medyczne. Należy więc przywiązywać coraz większą wagę do standardów jakości świadczonych usług, obsługi pacjenta, profesjonalizacji kontaktu z pacjentem oraz sylwetki pracownika ochrony zdrowia, bo jak twierdzi Jürgen Thorwald, niemiecki pisarz, dziennikarz i historyk...stan i postęp medycyny należy zawsze oceniać z pozycji cierpiącego pacjenta, nigdy zaś z pozycji tego, który nigdy nie cierpiał. W związku z powyższym badania Doktoranta można traktować jako niezwykle cenne i wypełniające istniejącą lukę badawczą w tym zakresie. 1

2 Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska mgr Jana Głodowskiego obejmuje 218 stron maszynopisu, w tym 69 rycin, 9 tabel, 220 pozycji piśmiennictwa oraz 2 załączniki zawierające scenariusze rozmów wykorzystywane w trakcie badania i formularz ankiety profil pracownika call/contact center prywatnych centrów medycznych w Polsce. Układ pracy jest typowy dla rozprawy doktorskiej. Składa się z części teoretycznej oraz części metodologiczno-badawczej. Część teoretyczna to trzy rozdziały, podzielone na kilka podrozdziałów. Rozdział pierwszy pt. Prywatne, ogólnopolskie centra medyczne w Polsce, charakteryzuje rynek prywatnych usług medycznych w Polsce jego wielkość i dynamikę zmian, centrum medyczne, w tym jego zakres i rodzaje oferowanych świadczeń medycznych, organizację, profile i specjalizację centrów medycznych, profil pacjenta prywatnych centrów medycznych oraz liderów rynku (genezę powstania, zakres świadczonych usług medycznych, przyjętą strategię rozwoju). Przybliża także prowadzenie komunikacji z pacjentem jej dostępność, formy i kanały kontaktu, trendy rozwojowe, planowane działania i inwestycje w nadchodzących latach oraz miejsce i wartość rynku prywatnych centrów medycznych w kolejnych latach w Polsce. W drugim rozdziale Doktorant omawia genezę i budowę telefonicznych centrów kontaktu z klientem (pacjentem) w Polsce, rodzaje centrów, wykonywane czynności i kanały kontaktu, charakterystykę działalności operacyjnej (zasady zarządzania centrum obsługi klienta, organizacja pracy jednostki, programy i narzędzia pracy konsultantów najczęściej wykorzystywane w centrach kontaktu, normy jakościowe historia powstania i wdrożenia, jakość i monitorowanie jakości świadczonych usług) oraz charakterystykę, trendy i wykorzystywane technologie Call/contact center w Europie. Trzeci rozdział pt. Ocena kompetencji pracowników telefonicznych centrów kontaktu z klientem (pacjentem) zawiera charakterystykę pracy w call/contact center, omawia profil zawodowy, wykształcenie pracowników i kluczowe kompetencje pracowników call/center w kontakcie z pacjentem. Doktorant stwierdza, że podłożem do napisania pracy była chęć połączenia pracy zawodowej z pasją, jaką są nauki medyczne. Głównymi celami podjętych przez Doktoranta badań była odpowiedź na pytania czy (ewentualnie i jak) rozwój prywatnych centrów medycznych wpływa na zmianę relacji pacjent-instytucja medyczna (kanały kontaktu/komunikacji z pacjentem, dostępność usług), czy możliwe jest określenie profilu zawodowego konsultanta centrów obsługi pacjenta (pożądanych kompetencji, umiejętności, zestawu cech osobowościowych, doświadczenia, innych czynników powodujących świadczenie usługi w sposób bardziej efektywny od innych pracowników), czy istnieją konieczne do spełnienia kryteria i normy pracy konsultantów biur obsługi pacjenta 2

3 czy istnieją jednolite standardy obsługi pacjenta powodujące przekazywanie prawidłowych informacji pacjentom przez pracowników tej samej sieci medycznej czy istnieją istotne różnice w prowadzeniu obsługi i udzielaniu informacji merytorycznych pacjentom polsko- i obcojęzycznym obsługiwanym przez konsultantów centrów obsługi pacjenta czy istnieje możliwość określenia luk kompetencyjnych wśród pracowników/konsultantów biur obsługi pacjenta. Jako hipotezę główną uznał to, że poprzedzający usługę medyczną telefoniczny kontakt pacjenta z centrum medycznym i kompetencje pracowników telefonicznych centrów obsługi pacjenta, mają kluczowy wpływ na wybór przez pacjenta danego podmiotu/przedsiębiorstwa - jako jednostki prowadzącej poradnictwo i leczenie. A za hipotezy poboczne uznał, to że: pacjent (w tym osoby nieposługujące się językiem polskim) ocenia jednostkę udzielającą świadczeń medycznych/podejmuje decyzję o wyboru takiej jednostki w momencie pierwszego z nią kontaktu - na podstawie kontaktu z personelem centrów obsługi pacjenta, personel centrów obsługi pacjenta (call/contact center) poprzez sposób świadczenia pracy, przyczynia się do zwiększenia lojalności pacjentów wobec jednostki udzielającej świadczeń medycznych, personel centrów obsługi pacjenta (call/contact center) przez udzielane informacje, przyczynia się do sprawnej obsługi pacjenta na terenie jednostki udzielającej świadczeń medycznych, pozwala pacjentowi na przygotowanie się do badań diagnostycznych, wizyt specjalistycznych i świadczeń pielęgniarskich, utworzenie scentralizowanych komórek odpowiedzialnych za kontakt z pacjentem, wdrożenie wielolokalizacyjnych projektów obsługi pacjentów i brak jednolitych standardów obsługi mogą powodować przekazywanie pacjentom błędnych informacji przez pracowników tej samej sieci medycznej. Badaniem objętych zostały cztery wybrane ogólnopolskie centra medyczne posiadające swoje placówki na terenie całego kraju: Grupa LUX MED, Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., Polmed Sp. z o.o. i Medicover Sp. z o.o. Kryterium doboru wskazanych sieci były: obecność placówek na terenie największych miast Polski, wielkość danego centrum (w tym wyniki finansowe określające jego obroty), scentralizowana obsługa połączeń (posiadanie call/contact center). Badanie zasadnicze zostało poprzedzone badaniem pilotażowym (autorski kwestionariusz ankietowy złożony z zawierającej 12 pytań jednokrotnego i wielokrotnego 3

4 wyboru - otwartych jak i zamkniętych), którego grupą docelową byli pracownicy telefonicznych centrów obsługi pacjenta - 70 respondentów - kobiet i mężczyzn (ilość ankiet zakończonych poprawnie 67). Uzyskane wyniki pozwoliły na zbudowanie profilu takiego pracownika i stanowiły cenny materiał źródłowy do dalszej analizy i zbudowania obrazu rozmówcy z którym łączy się pacjent w trakcie pierwszego kontaktu z centrum medycznym. Badania zasadnicze typu tajemniczy klient mystery call - służącej do oceny jakości usług pracowników lub pracowników innych firm (np. konkurencji) i polega na odtworzeniu przez badacza na podstawie wcześniej określonego scenariusza roli klienta i podjęciu kontaktu telefonicznego z pracownikami. Grupa badań mystery składa się z: metoda mystery client tajemniczego klienta, pozwalająca na faktyczną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa, metody mystery shopper stosowanej przy ocenie procesów obsługi klienta w ramach działań terenowych, jednostkach handlu i punktów usługowych, metody mystery web (działań wykazujących poziom obsługi klienta za pośrednictwem sieci Internet) i metody mystery call - umożliwiajacej zdobycie rzetelnej informacji nt. poziomu satysfakcji potencjalnego klienta kontaktującego się z biurem obsługi pacjenta oraz zdefiniowanie potencjalnych usprawnień jakościowych i procesowych. W ramach prowadzonych badań wykonano łącznie 500 głosowych połączeń telefonicznych przy użyciu ogólnopolskich numerów dostępowych dedykowanych kontaktowi pacjentów z centrami medycznymi (infolinie medyczne). Z podanej liczby kontaktów zostało przeprowadzonych w języku polskim, zaś 100 w języku angielskim, na podstawie przygotowanych scenariuszy. Do dalszej analizy z 500 przeprowadzonych rozmów przedłożono 381 rozmów w języku polskim i 100 przeprowadzonych w języku angielskim. Łącznie analizie poddano zatem 481 przeprowadzonych rozmów (ok. 96,2% wszystkich rozmów). 19 rozmów wyłączono z dalszej analizy ze względu na przerwanie połączenia, zbyt krótką rozmowę uniemożliwiająca przeprowadzenie przez konsultanta obserwacji i dokonanie oceny lub problemy techniczne. Realizacja badania nie byłaby możliwa bez umowy o współpracy podpisanej pomiędzy zewnętrznym, niezależnym dostawcą usług call/contact center koncernem Bertelsmann Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, oddział Arvato Polska (nie świadczącym usług na rzecz żadnego z badanych podmiotów lub spółek współpracujących z wytypowanymi podmiotami), a Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Koszt badania został pokryty z otrzymanego przez autora grantu. Założeniem badania było wcielenie się konsultantów przeprowadzających rozmowy w rolę pacjentów. Konsultanci w toku prowadzonych rozmów posługiwali się 5. głównymi, autorskimi scenariuszami rozmowy w oparciu o wypracowaną wspólnie z badaczem listą 4

5 problematycznych kwestii zgłaszanych przez pacjentów ogólnopolskich sieci prywatnych centrów medycznych, kwestii związanych z dostępnością konsultacji lekarskich, przygotowania do badań diagnostycznych. Prowadzący rozmowy dążyli do wieloaspektowego zbadania kompetencji swojego rozmówcy. Oceny dokonywali po zakończeniu prowadzonej rozmowy w oparciu o skrypt rozmowy, zapisując uzyskane dane. Podstawą do utworzenia opisanych szczegółowo w dalszej części pracy scenariuszy, wykorzystywanych podczas każdej prowadzonej rozmowy telefonicznej były m.in. wytyczne COPC (Customer Operations Performance Center Inc.) światowej organizacji zajmującej się standaryzacją i certyfikacją prowadzonych działań w ramach oferowania usług call/contact center, jak i wytyczne europejskiej normy EN 15838:2009. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły również na zbadanie poszczególnych aspektów obsługi oraz ich zmierzenie również wg metodyki NPS (Net Promotor Score), czy DSAT (Customer Dissatisfaction). Doktorant wyselekcjonował i zakwalifikował do badania kompetencje, które chciał poddać weryfikacji w trakcie realizowanych badań prowadzonych przez konsultantów call/contact center rozmów symulowanych w oparciu o scenariusze rozmowy, na podstawie badań Małgorzaty Sidor-Rządkowskiej, a metodologię podziału zaczerpnął, za Grzegorzem Filipowiczem (podział na kompetencje: poznawcze, biznesowe, społeczne i osobiste). W wyniku prac nad scenariuszami rozmów, poinformowania o przyjętych wytycznych i podziale metodologicznym badanych kompetencji, ostatecznie do badań zostały zakwalifikowane 10 kompetencji podlegających weryfikacji w toku prowadzonych działań: nastawienie na klienta/orientacja na pacjenta, komunikatywność (komp. społeczne), elastyczność myślenia (komp. poznawcze), podejmowanie decyzji/decyzyjność (komp. osobiste), radzenie sobie ze stresem (komp. osobiste), asertywność, rozwiązywanie problemów (komp. poznawcze), wiedza zawodowa, empatia (komp. osobiste) i języki obce (komp. lingwistyczne/komp. Firmowe). W oparciu o powyższą, zamkniętą listę kompetencja mających podlegać weryfikacji, Doktorant przygotował 23 scenariusze rozmów udzielając konsultantom podstawowych informacji i opisu sytuacji, mający spowodować możliwość porównania wyników. Ilekroć w scenariuszach pojawiły się specjalizacje lekarskie (np. przy próbie umówienia konsultacji specjalistycznej), wybierane były specjalności, które są trudnodostępne, bądź najbardziej popularne wśród pacjentów. Do realizacji badania wybrano konsultantów mających duże doświadczenie w prowadzeniu rozmów z różnego typu klientami w ramach realizacji zadań przy projektach z zakresu różnych branż. Z założenia badania, żadna z tych osób nie pracowała w branży medycznej. 5

6 Metody oraz materiał badań zostały przez Doktoranta przedstawione w sposób jasny, bardzo szczegółowy i nie budzący żadnych zastrzeżeń. Cały ten dział obrazuje ogrom pracy, który Doktorant musiał włożyć podczas wykonywania swojej pracy. Warunki prowadzonego badania oraz użyte środki nie budzą zastrzeżeń i są zgodne z wymogami dla tego typu prac badawczych. Wyniki pracy zostały opracowane bardzo starannie i zebrane w postaci 69 rycin, 9 tabel. W omówieniu badań Doktorant wykazała, że jest dobrze obeznany z fachowym piśmiennictwem.. Uzyskane wyniki pozwoliły Doktorantowi na sformułowanie 10 wniosków, w których wykazał, że telefoniczny kontakt pacjenta z centrum medycznym i kompetencje pracowników centrów obsługi pacjenta (przede wszystkim kompetencja jaką jest komunikatywność/sposób komunikowania się) mają kluczowy wpływ na wybór przez pacjenta danego podmiotu/przedsiębiorstwa jako jednostki prowadzącej poradnictwo i leczenie. Pacjent nie ocenia merytoryki podawanych informacji, a sposób ich przekazywania przez konsultanta w ten sposób percypując jakość jego pracy. Analizy profilu zawodowego konsultanta pozwoliła z kolei na określenie profilu pracownika telefonicznego centrum obsługi pacjenta prywatnego centrum medycznego w Polsce, jako: konsultanta płci żeńskiej, w wieku do 30 roku życia, posiadającego od 2-5 lat doświadczenia w branży call center. Bez wcześniej zdobytego doświadczenia w zakresie obsługi klienta przez telefon, natomiast uczestniczącego w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jak również profesjonalnej rozmowy przez telefon (już po zatrudnieniu w centrum medycznym). Okazało się, że konsultanci w większości posiadali wykształcenie wyższe, jednakże bez medycznego lub pokrewnego kierunku kształcenia i w większości nie przechodzili szkoleń z zakresu języka medycznego, umożliwiających prowadzenie bardziej efektywnego i profesjonalnego kontaktu z pacjentem, co jak słusznie zauważa Doktorant może prowadzić to do nieporozumień i wpływa na jakość udzielanych informacji/zaleceń. Analiza ogłoszeń rekrutacyjnych do centrów kontaktu poszczególnych centrów medycznych nie wskazała na konieczność posiadania przez kandydatów wykształcenia medycznego (lub pokrewnego), a zwracano jedynie uwagę na komunikatywność kandydatów, czy umiejętność formułowania w jasny sposób myśli i wypowiadania zdań. Tu także należy zgodzić się z Doktorantem, że takie podejście w toku uzyskanych wyników badań wydaje się jedynie częściowo zasadne, lecz niewystarczające dla świadczenia pracy na omawianym stanowisku w sposób profesjonalny. Niepokojący jest fakt, 6

7 że motywem podejmowanego zatrudnienia i pracy konsultantów nie była chęć niesienia pomocy innym lub empatia wobec pacjentów, ale zainteresowanie możliwością kontaktu ze współpracownikami (relacje) i elastycznymi godzinami pracy jaki wynika z charakteru pracy. Próba korelacji między poszczególnymi scenariuszami badań okazała się trudna do interpretacji, co jak zauważa doktorant, może być spowodowane dużą liczbą porównań. Doktorant weryfikacji poddał także różnice pomiędzy centrami medycznymi w poziomie kompetencji konsultantów i zaobserwował różnice w rozmowach przeprowadzonych w języku polskim i angielskim oraz w korelacjach znajomości języków z pozostałymi kompetencjami. Słusznie Doktorant zauważa, że uzyskane wyniki są trudne do interpretacji i wymagają dalszych, bardziej izolowanych badań celem obserwacji zależności między poszczególnymi kompetencjami konsultantów. Wszystkie wnioski w pełni znajdują potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach własnych Doktoranta, a tenże wykazał się ostrożnym krytycyzmem we wnioskowaniu. Atutem pracy niewątpliwie jest również wyłonienie postulatów wynikających z uzyskanych wyników, a mających na celu pogłębienie obecnych badan o badania nt. satysfakcji pacjenta wynikającej z kontaktu z pracownikami telefonicznych centrów obsługi pacjenta, porównanie postrzegania wartości, które składają się na satysfakcję pacjenta z wykorzystaniem perspektyw: potencjalnego pacjenta, pacjenta, konsultantów contact center, kierownictwa centrów medycznych (wyższa kadra managerska), ocenę poziomu przygotowania konsultantów centrów obsługi pacjenta do świadczenia pracy (m.in. wykształcenia, rekomendowane kursy i szkolenia), a także porównywanie poziomu poszczególnych kompetencji konsultantów centrów kontaktu w toku przeprowadzenia kolejnego badania, w którym kilku sędziów (asesorów) oceniałoby te same rozmowy, przy użyciu skal ocen zawierających obiektywne wskaźniki posiadania (lub nieposiadania) danej kompetencji. Piśmiennictwo składa się z odpowiednio dobranych pozycji, w tym 139 publikacji zwartych (książkowych), 1 materiał pokonferencyjny, 6 arytykułów z czasopism naukowych, 22 publikacji elektronicznych, raportów, 9 artykułów prasowych i 43 pozycje netograficzne. Z obowiązku recenzenta muszę nadmienić, iż brakuje mi informacji o zgodzie Komisji Bioetycznej oraz wykazu rycin i tabel. Uważam też, że należałoby rozważyć zmniejszenie liczby wniosków, co warto uwzględnić w trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej do publikacji. W pracach naukowych generalnie obowiązuje zasad, że w przypadku opisu tabel - jej tytuł widnieje nad tabela, a w opisie rycin pod rycina. W recenzowanej rozprawie doktorskiej tytuły zarówno tabel, jak i rycin są pod nimi. Doktorant nie ustrzegł się także pewnych niedociągnięć w postaci pojedynczych błędów 7

8 interpunkcyjnych oraz stylistycznych. Warto by także ujednolicić opis piśmiennictwa. Poczynione uwagi w żaden sposób nie umniejszają jednak wysokiej wartości ocenianej rozprawy, a całość pracy dokumentuje umiejętność badawczą Doktoranta. Doktorant wykazał się umiejętnością planowania i realizowania badań naukowych. Na podkreślenie zasługuje oryginalność tematyki badań. Przeprowadzone badania zostały dobrze zaprojektowane i przeprowadzone, a przedstawiona mi do recenzji rozprawa wzbogaca w istotny sposób piśmiennictwo w dziedzinie nauk o zdrowiu. Analiza wyników jest rzetelna, ujęcie tematu rzeczowe, opisy wyników logiczne, omówienie wyczerpujące, opracowanie edytorskie staranne, a całościowy układ pracy przejrzysty. Dokumentacja jest bogata, czytelna, przekonująca i pozwala na dobrą orientację przedstawionych danych, Reasumując, oceniam rozprawę doktorską mgr Jana Głodowskiego, za bardzo cenną, a uzyskane rezultaty mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia badań w dodatkowych obszarach m.in. oceny satysfakcji pacjenta płynącej z kontaktu z konsultantami centrów kontaktu z pacjentem, zbadania innych kanałów kontaktu, badań profilu pracownika medycznego call/contact center. Jak słusznie podkreśla Doktorant powinny powstać zunifikowane standardy bardziej szczegółowo definiujące profil i umiejętności kandydata do pracy w jednostce jaką jest call/contact center, bowiem to konsultant telefoniczny w dalszym ciągu stanowi pierwszą linię frontu i jest reprezentantem instytucji, w której został zatrudniony. Na tej podstawie stwierdzam, że przedłożona mi do oceny praca doktorska Pani mgr Jana Glodowskiego nt. Ocena kompetencji pracowników telefonicznych centrów obsługi pacjenta (contact centers) wybranych ogólnopolskich centrów medycznych spełnia wszystkie wymogi stawiane rozprawom doktorskim, a ze względu na fakt, iż w literaturze przedmiotu brak jest opracowań na powyższy temat, wnioskuję o wyróżnienie pracy. Mam więc zaszczyt przedłożyć Wysokiej Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pozytywną ocenę rozprawy wraz z wnioskiem o dopuszczenie mgr Jana Głodowskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak Prodziekan ds. studenckich Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB Kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB 8

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Recenzja Pracy doktorskiej mgr Agnieszki Strzeleckiej PT. Możliwości wspierania

Bardziej szczegółowo

Skuteczność peloidoterapii, kinezyterapii i pola magnetycznego niskiej częstotliwości w leczeniu objawów dyskopatii lędźwiowej

Skuteczność peloidoterapii, kinezyterapii i pola magnetycznego niskiej częstotliwości w leczeniu objawów dyskopatii lędźwiowej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" ul. Waszyngtona

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

OCENA rozprawy doktorskiej ANNY MARII RECZYŃSKIEJ nt. POSTAWY PIELĘGNIAREK WOBEC ŚMIERCI PACJENTA"

OCENA rozprawy doktorskiej ANNY MARII RECZYŃSKIEJ nt. POSTAWY PIELĘGNIAREK WOBEC ŚMIERCI PACJENTA Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej ul. M. Curie-Skłodowskiej 7a, 15-096 Białystok Tel/fax: (085) 7485528, email: zzom@umwb.edu.pl, Kierownik: prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni X SPOTKANIE EKSPERCKIE System ocen pracowniczych metodą 360 stopni Warszawa, 16.09.2011 Ocena wieloźródłowa od koncepcji do rezultatów badania dr Anna Bugalska Najlepsze praktyki Instytutu Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 lipca 2015. prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański. Recenzja

Gdańsk, 16 lipca 2015. prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański. Recenzja Gdańsk, 16 lipca 2015 prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Preis-Orlikowskiej pt. Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną.

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. Streszczenie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr. hab. Wojciecha Czakona Zdolność absorpcyjna organizacji uczącej się mgr Regina Lenart Praca doktorska podejmuje problematykę

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Najważniejsze kryteria wyboru agencji badawczej w Europie Środkowo-Wschodniej

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Najważniejsze kryteria wyboru agencji badawczej w Europie Środkowo-Wschodniej FREE ARTICLE Najważniejsze kryteria wyboru agencji badawczej w Europie Środkowo-Wschodniej Luty 2009 Podobnie jak kultury społeczne świata różnią się od siebie, tak też jest w przypadku kultury biznesowej

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2020 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak, MBA kierownik projektu Katarzyna Dutkiewicz kontrola finansowa projektu Dariusz Szplit -

Bardziej szczegółowo

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym,

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym, NIE DAJEMY GOTOWYCH ODPOWIEDZI 3 Co decyduje o skuteczności i jakości działań nowoczesnego CALL CENTER? Jak wybrać partnera biznesowego, który dostarczy profesjonalną usługę? 2 4 Ludzie? Procesy? Technologie?

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały nr 393/IV/2015 Rady Naukowej WIM z dnia 18 marca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OCENY SET EVALUATION

OŚRODKI OCENY SET EVALUATION Pomagamy: OŚRODKI OCENY SET EVALUATION I. ZARYS METODOLOGICZNY II. CASE STUDY Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując niebanalny klimat do dokonywania trwałych i odważnych zmian Misja Grupy SET I. ZARYS

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Danuty Trybuch pt. Proces audytu i warunki doskonalenia systemu zarządzania jakością na przykładzie urzędów

Bardziej szczegółowo

EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA

EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA GLOBALNA ORGANIZACJA wiodąca na świecie organizacja inspekcyjna, weryfikacyjna, testująca oraz certyfikująca założona

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii. I. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii. I. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii SUM./nazwa jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji/

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011 Data

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY (16)* Imię Nazwisko (14)* KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (13)* PRACA LICENCJACKA (12)* PROMOTOR KATEDRA/ZAKŁAD (14)*

TYTUŁ PRACY (16)* Imię Nazwisko (14)* KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (13)* PRACA LICENCJACKA (12)* PROMOTOR KATEDRA/ZAKŁAD (14)* KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (13)* Imię Nazwisko (14)* Nr albumu(11)* TYTUŁ PRACY (16)* PRACA LICENCJACKA (12)* PROMOTOR KATEDRA/ZAKŁAD (14)* KRAKÓW 2010 Zasady pisania prac licencjackich

Bardziej szczegółowo

Plan wystąpienia. Rola jakości w życiu konsumentów i klientów. MysteryShopping jako optymalny sposób monitoringu jakości.

Plan wystąpienia. Rola jakości w życiu konsumentów i klientów. MysteryShopping jako optymalny sposób monitoringu jakości. Zastosowanie metody Mystery Shopper w ewaluacji organizacji publicznych i pozarządowych ARKADIUSZ WÓDKOWSKI PTBRiO Plan wystąpienia Rola jakości w życiu konsumentów i klientów MysteryShopping jako optymalny

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

Struktura i treść rozprawy doktorskiej

Struktura i treść rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej mgr JOANNY KOWALSKIEJ zatytułowanej Analiza śladowych ilości lotnych związków organicznych (LZO) w środowisku pracy biurowej z użyciem desorpcji termicznej połączonej z kapilarną

Bardziej szczegółowo

RAPORTY PŁACOWE. Advisory Group TEST Human Resources. Kontakt w sprawie współpracy Dział Analiz i Raportów Płacowych +48 12 350 56 00

RAPORTY PŁACOWE. Advisory Group TEST Human Resources. Kontakt w sprawie współpracy Dział Analiz i Raportów Płacowych +48 12 350 56 00 RAPORTY PŁACOWE Advisory Group TEST Human Resources Kontakt w sprawie współpracy Dział Analiz i Raportów Płacowych +48 12 350 56 00 Czym jest Raport Płacowy? Raport Płacowy to popularne narzędzie wspomagające

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO. Nauka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunku pielęgniarstwo kończy się napisaniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

Slican RecordMAN2 profesjonalne zarządzanie nagrywaniem.

Slican RecordMAN2 profesjonalne zarządzanie nagrywaniem. Slican RecordMAN2 profesjonalne zarządzanie nagrywaniem. Rozmowa telefoniczna, to najczęściej pierwsza forma kontaktu klienta z firmą. Wiele przedsiębiorców i instytucji nagrywa rozmowy telefoniczne w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-11

Procedura WSZJK P-WSZJK-11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-11 OCENA PRACY DYPLOMOWEJ Symbol: P-WSZJK-11 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Którzy dostawcy prywatnych ubezpieczeń i usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie Mikrobiologia

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie Mikrobiologia Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie Mikrobiologia I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w dziedzinie Mikrobiologia oraz w placówkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Dr Aleksander Myszka. Dr Aleksander Myszka

Dr Aleksander Myszka. Dr Aleksander Myszka (1) Nazwa przedmiotu Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4)

Bardziej szczegółowo

1. Cele i wymiar praktyki tłumaczeniowej. 2. Obowiązki studenta podczas praktyki tłumaczeniowej

1. Cele i wymiar praktyki tłumaczeniowej. 2. Obowiązki studenta podczas praktyki tłumaczeniowej Załącznik Nr 3 do Regulaminu praktyk zawodowych studentów PWSZ w Płocku PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH KIERUNEK: FILOLOGIA Specjalność: filologia angielska - grupa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja

Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja 18 listopada 211 r., Warszawa Warsztaty Akademia Praw Pacjenta ewaluacja Cel: Ewaluacja warsztatów przeprowadzonych w ramach szkolenia Akademia Praw Pacjenta oraz ocena znajomości praw pacjenta wśród personelu

Bardziej szczegółowo

Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji uzupełniającej do programu

Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji uzupełniającej do programu Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji uzupełniającej do programu 1. Grupa docelowa programu. Uczestnikami programu Top 500 Innovators Science Management Commercialization,

Bardziej szczegółowo

Miary jakości w Call Center

Miary jakości w Call Center OFERTA SZKOLENIOWA Miary jakości w Call Center TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

TOP 500 Innovators 2015

TOP 500 Innovators 2015 1. Grupa docelowa programu. TOP 500 Innovators 2015 Regulamin rekrutacji do programu Uczestnikami programu TOP 500 Innovators 2014-2015 Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji do programu

Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji do programu Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji do programu 1. Grupa docelowa programu. Beneficjentami programu Top 500 Innovators Science Management Commercialization

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH KRAJOWA REPREZENTACJA DOKTORANTÓW KOMISJA DS. BADAŃ SPOŁECZNYCH I OPINII Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów

Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów wrzesień 2012 Metodologia Metodologia badania CELE BADANIA 1. Ocena zadowolenia klientów z Firmy Zewnętrzny Dział Personalny 2. Ocena współpracy z Firmą Zewnętrzny Dział Personalny

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Troska o klienta Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Troska o klienta Cele strategiczne Troska o klienta Dialog i współpraca w partnerami społecznymi i biznesowymi Poszanowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 lutego 2013 r. Sz.P. Jana Kępska. Tłumacz Doskonały. LIDEXu 2012. III Edycja Nowej Wersji Programu

Warszawa, 15 lutego 2013 r. Sz.P. Jana Kępska. Tłumacz Doskonały. LIDEXu 2012. III Edycja Nowej Wersji Programu Warszawa, 15 lutego 2013 r. Sz.P. Jana Kępska Tłumacz Doskonały LIDEXu 2012 III Edycja Nowej Wersji Programu Warszawa, 15 lutego 2013 r. Szczycimy się tym, że firma LIDEX współpracuje z elitą polskich

Bardziej szczegółowo

HELP DESK / SERVICE DESK

HELP DESK / SERVICE DESK HELP DESK / SERVICE DESK KONTAKT: Grzegorz Lesiak grzegorz.lesiak@4web.pl +48 42 235 10 30 INFORMACJE WSTĘPNE Dział help desk firmy FORWEB powstał w 2004 roku w celu monitorowania sieci, rejestracji zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyjazne Państwo - nowa jakość w obsłudze Podatnika Warszawa, 24.09.2015 Klient w Urzędzie po co?

Bardziej szczegółowo

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zainteresowała Cię nasza oferta? Talent Management mhr Talent Management mhr Talent Management wspiera realizację koncepcji, w której każdy pracownik posiada możliwości, wiedzę i kompetencje potrzebne do wykonywania powierzonych mu zadań

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu SBN Nazwa modułu Badania naukowe w pielęgniarstwie Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Które rodzaje placówek gastronomicznych mają największe perspektywy

Bardziej szczegółowo

Rynek Call/Contact Center w Polsce:

Rynek Call/Contact Center w Polsce: Grzegorz Badura Arkadiusz Sobiczewski Rynek Call/Contact Center w Polsce: Dynamiczny wzrost tego kanału kontaktu z Klientami, przyrost stanowisk większy niż przyrost PKB Około 50.000 pracowników zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE 1 1. Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w Zakładzie Psychologii Klinicznej ul. Chodźki

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Jak wspieramy dyrektorów szkół i nauczycieli w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej w szkołach/placówkach

Jak wspieramy dyrektorów szkół i nauczycieli w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej w szkołach/placówkach CEN SUWAŁKI Jak wspieramy dyrektorów szkół i nauczycieli w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej w szkołach/placówkach Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Jadwiga Mariola Szczypiń Lidia Kłoczko Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Marek Bytnar, Paweł Kraiński Cele pracy utworzenie nowoczesnego systemu CRM dla biura podróży, które oferuje swoje usługi przez Internet zaproponowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA HUMAN PERFORMACE IMPROVEMENT Strona 1 Human Performance Improvement Jak rozwijać organizację podnosząc efektywność pracowników? OPIS SZKOLENIA Human Performance Improvemant (HPI) to koncepcja

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik do uchwały nr 80/2014 r. z dnia 28.05.2014r. II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki II.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Model Matematyczny Call Center

Model Matematyczny Call Center OFERTA SZKOLENIOWA Model Matematyczny Call Center TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ

OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ Gdynia 2013 Gdynia 81-336, ul. Czechosłowacka 3, tel.: 58 690 60 60, perfect@perfectconsulting.pl Warszawa 02-394, ul. Bielska 29/5, tel.: 602 480 631, warszawa@perfectconsulting.pl

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Rynek usług leczenia niepłodności w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju

Rynek usług leczenia niepłodności w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju Rynek usług leczenia niepłodności w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: luty 2015 Format: pdf Cena od: 1300 Sprawdź w raporcie Którzy dostawcy usług leczenia niepłodności znajdują się

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE

MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE Czym jest model kompetencyjny Model kompetencyjny jest to zestaw najważniejszych z punktu widzenia organizacji kompetencji. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku pracy prowadzony dla absolwentów kierunku kosmetologia w ramach projektu KOSMETOLOG zawód XXI wieku. 8-14 listopad 2010

Monitoring rynku pracy prowadzony dla absolwentów kierunku kosmetologia w ramach projektu KOSMETOLOG zawód XXI wieku. 8-14 listopad 2010 Monitoring rynku pracy prowadzony dla absolwentów kierunku kosmetologia w ramach projektu KOSMETOLOG zawód XXI wieku 8-14 listopad 2010 Propozycje pracy Pracodawca: Beautiful skin- Gabinet fotoepilacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwy stanowisk lub nazwy działów oferowanych studentom/absolwentom wraz z liczbą oferowanych miejsc stażowych

PROGRAM STAŻU. Nazwy stanowisk lub nazwy działów oferowanych studentom/absolwentom wraz z liczbą oferowanych miejsc stażowych PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż HP Global Business Center Sp. z o.o. Ul. Świdnicka 40 50-024 Wrocław Polska NIP 101-00 - 00-781 REGON 933 04 85 04 Miejsce odbywania stażu Grunwaldzki Center

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka będzie wartość sprzedaży internetowej w Polsce w 2019 roku? Jakie marki uruchomiły lub planują uruchomić

Bardziej szczegółowo

Prezentacja autorskiego systemu oceny 360 stopni Firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: ocena 360 stopni

Prezentacja autorskiego systemu oceny 360 stopni Firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: ocena 360 stopni Prezentacja autorskiego systemu oceny 360 stopni Firmy Carpenter Consulting IMSA Poland usługa: ocena 360 stopni atuty Carpenter Consulting 8 lat w branży human resources, obecni w 22 krajach jako członek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów oraz naukową,

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów badawczych w obszarze innowacji technicznych

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów badawczych w obszarze innowacji technicznych Prof. dr hab. Michał Trocki Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CBNP Nazwa modułu Badania naukowe w pielęgniarstwie Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo