2.2 Transakcja to dokonywana we własnym albo w cudzym imieniu, na własny albo na cudzy rachunek:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.2 Transakcja to dokonywana we własnym albo w cudzym imieniu, na własny albo na cudzy rachunek:"

Transkrypt

1 Poniższa analiza prawna powstała dzięki programowi Centrum Pro Bono. Centrum zapewnia organizacjom pozarządowym dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez renomowane kancelarie z całej Polski (więcej informacji na Potrzeba przygotowania analizy na temat omawianej ustawy zgłoszona została przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych zrzeszającą ponad 80 fundacji i stowarzyszeń z całej Polski. Ekspertyza została przygotowana pro bono (bezpłatnie) przez Mecenasa Marka Niedużaka z Kancelarii Salans w oparciu w oparciu o przepisy obowiązujące w grudniu 2009 r. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 1. Uwagi ogólne Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu ( Ustawa ) nakłada na szereg podmiotów ( Instytucje Obowiązane ) obowiązki podejmowania określonych działań celem przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, czyli, pisząc potocznie, celem przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Poniżej przedstawiam krótką analizę obowiązków, jakie zostały nałożone na stowarzyszenia, fundacje oraz przedsiębiorców przede wszystkim na skutek uchwalenia ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Nowelizacja ). Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 7 października 2009 roku (Nr 166, poz. 1317) i weszła w życie 21 października 2009 roku. Efektem Nowelizacji są znaczne zmiany w Ustawie. Przede wszystkim rozszerzeniu uległ krąg podmiotów, które Ustawa włącza w system przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Uległa także zmianie nazwa Ustawy, która obecnie brzmi: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 2. Wybrane definicje w Ustawie 2.1 Wartość majątkowa to środki płatnicze, papiery wartościowe, wartości dewizowe (czyli np. dolary, euro itd.), prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości. 2.2 Transakcja to dokonywana we własnym albo w cudzym imieniu, na własny albo na cudzy rachunek: -wpłata i wypłata w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne; 1

2 -kupno i sprzedaż wartości dewizowych; -przeniesienie własności (czyli np. sprzedaż, darowizna) lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw; -zmianę wierzytelności na akcje lub udziały. 2.3 Płatność drogą więcej niż jednej operacji to jedna transakcja, która została podzielona na operacje o mniejszych wartościach z zamiarem uniknięcia przewidzianego Ustawą obowiązku rejestracji, a okoliczności tych operacji wskazują na to, że są one ze sobą powiązane. 2.4 Klient w Ustawie brak jest definicji tego pojęcia. W związku z powyższym, jego rozumienie musi uwzględniać kontekst w jakim występuje oraz opierać się na innych definicjach zawartych w Ustawie. Ustawa wymaga ustalenia i zapisania na podstawie przedstawionych dokumentów danych dotyczących osoby dokonującej transakcji. Ponadto, Ustawa posługuje się pojęciem identyfikacja klientów przy okazji definiowania Środków Bezpieczeństwa Finansowego stosowanych przez Instytucje Obowiązane z uwzględnieniem rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, produktów lub transakcji. Posługując się wykładnią funkcjonalną, na gruncie Ustawy należy przyjąć możliwie szerokie rozumienie terminu klient. Pod tym pojęciem winno się zatem rozumieć każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (lub ich przedstawicieli) będącą stroną jakiejkolwiek transakcji z Instytucją Obowiązaną. Potwierdza to, na przykład, pismo z dnia 8 stycznia 2010 Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej do Katarzyny Sadło, gdzie wyrażając się w imieniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej ( Generalny Inspektor ) stwierdzono, że za klienta fundacji należy uznać podmiot, który uzyskał od fundacji pomoc materialną (finansową lub niefinansową). 2.5 Pranie pieniędzy to zamierzone postępowanie polegające na: -zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań; -ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności; -nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności; -współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych powyżej. 2.6 Beneficjent rzeczywisty to osoba lub osoby fizyczne, które: 2

3 -są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem; albo -są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej (za wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa UE w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego UE albo państwa równoważnego); albo -sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości (z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi); albo -mają wpływ na osobę fizyczną; w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność. 2.7 Analiza i ocena ryzyka celem zastosowania odpowiednich Środków Bezpieczeństwa Finansowego powinna uwzględnić w szczególności następujące kryteria: -ekonomiczne - polegające na ocenie transakcji klienta pod względem celu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; -geograficzne - polegające na dokonywaniu transakcji nieuzasadnionych charakterem działalności gospodarczej zawieranych z podmiotami z państw, w których występuje wysokie zagrożenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; -przedmiotowe - polegające na prowadzeniu przez klienta działalności gospodarczej wysokiego ryzyka z punktu widzenia podatności na pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu; -behawioralne - polegające na nietypowym, w danej sytuacji, zachowaniu klienta. 3. Fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorcy, a zakres podmiotowy obowiązywania Ustawy Zasadniczo Ustawa dotyczy przede wszystkim tych podmiotów, które bezpośrednio przeprowadzają transakcje, takich jak np. banki. Niemniej włącza ona do katalogu Instytucji Obowiązanych także takie podmioty, które wprawdzie bezpośrednio nie przeprowadzają transakcji, ale mogą przyjmować dyspozycje lub zlecenia do przeprowadzania transakcji, uczestniczyć w ich przygotowaniu, lub mieć wiedzę o przeprowadzanych transakcjach. Do tej grupy Instytucji Obowiązanych należą fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorcy. Zgodnie z brzmieniem nadanym przez Nowelizację przepisowi art. 2 pkt 1 Ustawy do Instytucji Obowiązanych zalicza się w szczególności: -fundacje (lit. r); oraz te 3

4 -stowarzyszenia, które jednocześnie: (i) zostały utworzone na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach; (ii) posiadają osobowość prawną; (iii) przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość euro, także w drodze więcej niż jednej operacji (lit. s). Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Prawo o stowarzyszeniach ) osobowość prawną posiadają stowarzyszenia począwszy od chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, które następuje na wniosek komitetu założycielskiego stowarzyszenia, po zbadaniu przez sąd rejestrowy zgodności z przepisami prawa statutu stowarzyszenia oraz spełnienia przez założycieli stowarzyszenia wymagań określonych ustawą. Generalny Inspektor stoi na stanowisku, że Instytucją Obowiązaną jest stowarzyszenie, którego statut przewiduje, że w ramach prowadzonej gospodarki finansowej stowarzyszenia, mogą być przyjmowane dotacje, darowizny lub zapisy, ponieważ rygorom ustawy nie podlegają transakcje związane z gospodarką własną Instytucji Obowiązanych. Co więcej, sądząc po stanowisku z pisma z dnia 8 stycznia 2010 Zastępcy Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej do Katarzyny Sadło, wydaje się, że Generalny Inspektor przystanie na stanowisko, że wpisanie w sposób jednoznaczny i definitywny do statutu stowarzyszenia, które posiada osobowość prawną i zostało utworzone na podstawie Prawa o stowarzyszeniach, że nie przyjmuje ono wpłat gotówkowych w kwocie równej lub przekraczającej euro, umożliwi wyłączenie takiego stowarzyszenia z kręgu Instytucji Obowiązanych. Po Nowelizacji Instytucją Obowiązaną jest również: -każdy przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Ustawa o swobodzie działalności ), który przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość euro, także w drodze więcej niż jednej operacji ( art. 2 pkt 1 lit. t Ustawy). Według definicji zawartej w Ustawie o swobodzie działalności przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, czyli zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową lub poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. W zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej. Tak więc obowiązki wynikające z Ustawy obowiązują wszystkie fundacje. Natomiast jeśli chodzi o stowarzyszenia, to obowiązki te dotyczą tych z nich, które posiadają osobowość prawną, ale tylko w stosunku do transakcji polegających na przyjęciu przez stowarzyszenie płatności w gotówce w wysokości euro lub większej. Przedsiębiorców, podobnie jak stowarzyszenia, Ustawa obejmuje jedynie w zakresie transakcji polegających na przyjęciu płatności w gotówce w wysokości euro lub większej. 4. Na czym polega obowiązek rejestracji transakcji 4

5 Obowiązek rejestracji transakcji polega na odnotowaniu danych dotyczących transakcji w obowiązkowo prowadzonym przez Instytucję Obowiązana rejestrze transakcji. Obowiązek ten dotyczy tych Instytucji Obowiązanych, które przyjmują dyspozycję lub zlecenie klienta do przeprowadzenia transakcji, której wartość przekracza euro. Tworząc taki rejestr Instytucja Obowiązana musi zawrzeć w nim następujące informacje: -datę przeprowadzenia transakcji; -dane identyfikacyjne stron transakcji, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy i które zostały omówione w punkcie 10 poniżej; -kwotę, walutę i rodzaj transakcji; -numery rachunków, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji, w przypadku transakcji z udziałem takich rachunków; -uzasadnienie oraz miejsce, datę i sposób złożenia dyspozycji w przypadku przekazywania informacji o transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 3 Ustawy, to jest w przypadku, gdy transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Opierając się stanowisku z pisma z dnia 8 stycznia 2010 Zastępcy Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej do Katarzyny Sadło trzeba uznać, że zarejestrowanie transakcji dokonanej za pośrednictwem banku powinno nastąpić po przeprowadzeniu transakcji przez bank. Rejestr transakcji Instytucja Obowiązana musi przechowywać przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane. Przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, przechowuje się także dokumenty związane z transakcjami. Tak zarejestrowane dane przesyła się Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej ( Generalny Inspektor ) (art. 12 Ustawy po Nowelizacji). Dane te przesyła się Generalnemu Inspektorowi w terminie: -14 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, co do zasady; albo -niezwłocznie, w sytuacji gdy chodzi o transakcje, której okoliczności wskazują, że może mieć ona związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu i to bez względu na wartość i charakter takiej transakcji. 5. Kiedy zachodzi obowiązek rejestracji transakcji Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 8 ust. 1 Ustawy obowiązek rejestracji zasadniczo obciąża Instytucję Obowiązaną, której wartość przekracza euro. Zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora zawartym w piśmie z dnia 8 stycznia 2010 Zastępcy Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej do Katarzyny Sadło obowiązek ten dotyczy w szczególności fundacji oraz przedsiębiorców i stowarzyszeń (z zastrzeżeniem dotyczącym płatności w gotówce o wartości euro lub wyższej). 5

6 Z kolei jeśli Instytucja Obowiązana, która nie przyjmuje dyspozycji lub zlecenia do przeprowadzenia transakcji wówczas obowiązek rejestracji stosuje się wtedy, gdy instytucja taka, w związku z wykonaniem umowy z klientem, wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinna wiedzieć, że konkretna transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (art. 8 ust. 3a Ustawy po Nowelizacji). Obowiązek ten występuje bez względu na wartość i charakter takiej transakcji. W wypadku przedsiębiorców oraz stowarzyszeń obowiązek rejestracji transakcji występuje jedynie w zakresie transakcji polegających na przyjęciu płatności w gotówce w wysokości euro lub większej. 6. Na czym polegają Środki Bezpieczeństwa Finansowego? Zgodnie z Ustawą w postaci nadanej jej przez Nowelizację (art. 8b ust 1) wszystkie Instytucje Obowiązane muszą wobec swoich klientów stosować środki bezpieczeństwa finansowego ( Środki Bezpieczeństwa Finansowego ). Zakres ich stosowania jest określany na podstawie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, dokonanej w wyniku analizy, z uwzględnieniem w szczególności rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, produktów i transakcji. Środki Bezpieczeństwa Finansowego polegają na: -identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych (co zostanie bardziej szczegółowo omówione w punkcie 9 poniżej); -podejmowaniu czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez instytucję obowiązaną danych dotyczących tożsamości beneficjenta rzeczywistego, w tym ustalaniu struktury własności i zależności klienta; -uzyskiwaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych; -bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem, w tym badaniu przeprowadzanych transakcji w celu zapewnienia, że przeprowadzane transakcje są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie i profilu jego działalności oraz z ryzykiem, a także, w miarę możliwości, badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz bieżącym aktualizowaniu posiadanych dokumentów i informacji. 7. Kiedy stosuje się Środki Bezpieczeństwa Finansowego? Zakres stosowania Środków Bezpieczeństwa Finansowego zależy od oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu dokonanej wyniku analizy z uwzględnieniem w szczególności rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, produktów lub transakcji. Stosuje się je w szczególności: -przy zawieraniu umowy z klientem; -przy przeprowadzaniu transakcji z klientem, z którym instytucja obowiązana nie zawarła uprzednio umowy, której równowartość przekracza euro, bez względu na to czy transakcja jest 6

7 przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane; -gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu bez względu na wartość transakcji, formę organizacyjną oraz rodzaj klienta; -gdy zachodzi wątpliwość czy otrzymane wcześniej dane w zakresie identyfikacji klienta są prawdziwe lub pełne. Odpowiednie Środki Bezpieczeństwa Finansowego są stosowane przez Instytucje Obowiązane w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, które może wynikać z produktów lub transakcji pozwalających na zachowanie anonimowości. 8. Kiedy można odstąpić od Środków Bezpieczeństwa Finansowego? Instytucja Obowiązana może nie stosować Środków Bezpieczeństwa Finansowego (poza bieżącym monitorowaniem stosunków gospodarczych z klientem) w sytuacji, gdy: -klient jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, mającym siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego; Instytucja Obowiązana może także nie stosować Środków Bezpieczeństwa Finansowego w stosunku do: -organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz organów egzekucyjnych; -umów ubezpieczenia na życie, w przypadku gdy składka roczna nie przekracza równowartości euro lub składka jednorazowa nie przekracza równowartości euro; -polis ubezpieczeniowych występujących w powiązaniu z ubezpieczeniem emerytalnym, o ile warunki ubezpieczenia nie zawierają klauzuli o odpłatnym zrzeczeniu się przez ubezpieczonego praw wynikających z polisy oraz o ile polisy te nie mogą być użyte jako zabezpieczenie kredytu lub pożyczki; -pieniądza elektronicznego, w rozumieniu Ustawy z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych, jeżeli maksymalna kwota przechowywana na nośniku nie przekracza: równowartości 150 euro - w przypadku urządzenia, które nie może zostać ponownie naładowane, lub równowartości euro w danym roku kalendarzowym - w przypadku urządzenia, które może zostać ponownie naładowane, chyba że kwota wykupu wynosi co najmniej równowartość euro w danym roku kalendarzowym. W przypadku gdy klient jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym w co najmniej jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie równoważnym, Instytucje Obowiązane, przy uwzględnieniu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, mogą ograniczyć stosowanie Środków Bezpieczeństwa Finansowego: -przy zawieraniu umów oraz gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu bez względu na wartość transakcji, formę organizacyjną oraz rodzaj klienta; 7

8 -jedynie do identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych. W stosunkach z organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego oraz organami egzekucyjnymi oraz w stosunkach z podmiotami świadczącymi usługi finansowe Instytucje Obowiązane gromadzą informacje w celu ustalenia czy klient spełnia warunki określone w przepisach. 9. Co jeśli niemożliwe jest zastosowanie Środków Bezpieczeństwa Finansowego? Jeżeli Instytucja Obowiązana nie może wykonać obowiązków polegających na Środkach Bezpieczeństwa Finansowego wówczas, nie przeprowadza danej transakcji, nie podpisuje danej umowy z klientem lub nawet rozwiązuje zawartą umowę. W uzasadnionych przypadkach, jeśli zachodzi ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, informacje o kliencie wraz z posiadanymi informacjami o planowanej przez niego transakcji Instytucja Obowiązana przekazuje Generalnemu Inspektorowi. 10. Wzmożone Środki Bezpieczeństwa Finansowego Instytucje Obowiązane muszą zastosować wzmożone Środki Bezpieczeństwa Finansowego wobec klienta w tych przypadkach, kiedy na podstawie analizy ryzyka mogą się one wiązać z wyższym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a w szczególności w sytuacji gdy: -klient nie jest obecny; -w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (przy czym instytucje obowiązane mogą przyjmować oświadczenia na piśmie, czy dany klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym). Kiedy klient jest nieobecny dla celów identyfikacji Instytucje Obowiązane stosują co najmniej jeden z następujących środków: -ustalenie tożsamości klienta na podstawie dodatkowych dokumentów lub informacji; -dodatkowa weryfikacja autentyczności przedstawionych dokumentów lub poświadczenia ich zgodności z oryginałem przez notariusza, organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi finansowe; -ustalenie, że pierwsza transakcja została przeprowadzona za pośrednictwem rachunku klienta w podmiocie świadczącym usługi finansowe. W odniesieniu do klienta osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne Instytucje Obowiązane: -wprowadzają wewnętrzne procedury oparte na ocenie ryzyka w celu ustalenia, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne; 8

9 -stosują środki odpowiednie do określonego przez Instytucję Obowiązaną ryzyka w celu ustalenia źródła pochodzenia wprowadzonych do obrotu wartości majątkowych; -prowadzą stała kontrolę prowadzonych transakcji; -zawierają umowę z klientem po uprzedniej zgodzie zarządu, wskazanego członka zarządu lub osoby wyznaczonej przez zarząd lub odpowiedzialnej za działalność Instytucji Obowiązanej. 11. Na czym polega obowiązek identyfikacji klientów? Zgodnie z przepisami Ustawy (art. 9 Ustawy po Nowelizacji) Instytucja Obowiązana zobowiązana jest dokonywać identyfikacji swoich klientów, co jest jednym ze Środków Bezpieczeństwa Finansowego. Obowiązek identyfikacji obejmuje nie tylko klientów, ale wszystkich stron transakcji i obejmuje ustalenie i zapisanie ich nazw (firm) lub imienia i nazwiska oraz adresu, w zakresie, w jakim dane te Instytucja Obowiązana może ustalić przy zachowaniu należytej staranności (art. 9 ust. 2 Ustawy po Nowelizacji). W przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli identyfikacja klienta polega na (art. 9 ust. 1 Ustawy) ustaleniu i zapisaniu: -cech dokumentu stwierdzającego tożsamość (czyli np. seria i numer dowodu osobistego) lub paszportu osoby fizycznej; -imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji; -numeru PESEL w przypadku przedstawienia dowodu osobistego lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu; -imienia, nazwiska oraz adresu osoby, w imieniu lub na rzecz której jest dokonywana transakcja (w przypadku jej ustalenia). W przypadku osób prawnych identyfikacja klienta polega na (art. 9 ust. 1 Ustawy po Nowelizacji) ustaleniu i zapisaniu: -aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu (czyli np. z odpisu z Krajowego rejestru Sądowego), wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres; -aktualnego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do reprezentowania osoby prawnej oraz danych niezbędnych dla identyfikacji tej osoby fizycznej określonych w punkcie powyżej. W przypadku jednostek organizacyjnych mniemających osobowości prawnej identyfikacja klienta polega na (art. 9 ust. 1 Ustawy) ustaleniu i zapisaniu: -aktualnych danych z dokumentu (czyli np. z zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej) wskazującego nazwę, formę organizacyjną, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej; 9

10 -imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę jednostkę. Obowiązek identyfikacji klientów rozciąga się również na pełnomocników klientów, ponieważ pełnomocnik dokonujący jakieś czynności w imieniu swego mocodawcy jest w rozumieniu Ustawy osobą dokonującą transakcji. 12. Kiedy zachodzi obowiązek identyfikacji klientów Identyfikacja klientów jest jednym ze Środków Bezpieczeństwa Finansowego, a zatem zachodzi on wtedy, kiedy pojawia się konieczność ich stosowania. Sytuacje te zostały omówione w punktach 7 i 8 powyżej. 13. Na czym polega weryfikacja tożsamości klientów? Weryfikacja tożsamości klientów polega na sprawdzeniu i potwierdzeniu danych, niezbędnych dla jego identyfikacji. Weryfikacja może być zakończona już po nawiązaniu stosunków gospodarczych, tylko w sytuacji gdy: -jest to konieczne dla zapewnienia dalszego prowadzenia działalności gospodarczej; -występuje niewielkie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustalone na podstawie przeprowadzonej analizy. 14. Kiedy zachodzi obowiązek weryfikacji tożsamości klientów? Weryfikacja tożsamości klientów jest jednym ze Środków Bezpieczeństwa Finansowego, a zatem zachodzi on wtedy, kiedy pojawia się konieczność ich stosowania. Sytuacje te zostały omówione w punktach 7 i 8 powyżej. 15. Na czym polega obowiązek wprowadzenia pisemnej wewnętrznej procedury? Instytucje Obowiązane powinny wprowadzić w formie pisemnej wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Procedura taka powinna w szczególności zawierać określenie: -sposobu wykonania Środków Bezpieczeństwa Finansowego; -rejestracji transakcji; -sposobu analizy i oceny ryzyka; -przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi; -procedury wstrzymania transakcji; 10

11 -sposobu przyjmowania oświadczeń dotyczących tego, czy klient jest osobą zajmująca eksponowane stanowisko polityczne; oraz -sposobu przechowywania informacji. 16. Obowiązek szkolenia pracowników oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej. Instytucje Obowiązane powinny zapewnić udział pracowników, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji obowiązanej, w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków. Instytucje Obowiązane wyznaczają osoby odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków określonych w Ustawie. 17. Obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora i blokada transakcji. Instytucja Obowiązana, która otrzymała dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia transakcji, mająca przeprowadzić transakcję lub posiadająca informacje o zamiarze przeprowadzenia transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa finansowania terroryzmu lub prania pieniędzy, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić na piśmie Generalnego Inspektora, przekazując wszystkie posiadane dane objęte obowiązkiem rejestracji (o których mowa w punkcie 4 powyżej ) wraz ze wskazaniem przesłanek przemawiających za wstrzymaniem transakcji lub blokadą rachunku, oraz wskazać przewidywany termin jej realizacji. Jeżeli Instytucja Obowiązana dokonująca zawiadomienia nie jest instytucją mającą przeprowadzić transakcję, jej zawiadomienie skierowane do Generalnego Inspektora powinno również zawierać wskazanie instytucji, która ma przeprowadzić transakcję. W trakcie 24 godzin od momentu potwierdzenia przez Generalnego Inspektora przyjęcia zawiadomienia, Instytucja Obowiązana nie może wykonać transakcji, której dotyczy zawiadomienie. Generalny Inspektor może w ciągu 24 godzin od daty i godziny wskazanych w swoim potwierdzeniu przyjęcia zawiadomienia przekazać Instytucji Obowiązanej pisemne żądanie wstrzymania tej transakcji lub blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 72 godziny od daty i godziny wskazanych w tym potwierdzeniu. Równocześnie Generalny Inspektor zawiadamia właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przekazuje mu informacje i dokumenty dotyczące wstrzymywanej transakcji lub blokowanego rachunku. Generalny Inspektor może też przekazać Instytucji Obowiązanej pisemne żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku bez uprzedniego otrzymania od niej wyżej opisanego zawiadomienia, jeżeli posiadane informacje wskazują na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. * * * opracowanie - Marek Niedużak 11

Zarządzenie 18/K/2010 Burmistrza Głuszycy

Zarządzenie 18/K/2010 Burmistrza Głuszycy Zarządzenie 18/K/2010 w sprawie: procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

ClickDonate Tomasz Bukowski Spółka Komandytowa ul. Andrzeja Sołtana 3 lok. 51, Warszawa

ClickDonate Tomasz Bukowski Spółka Komandytowa ul. Andrzeja Sołtana 3 lok. 51, Warszawa ClickDonate Tomasz Bukowski Spółka Komandytowa ul. Andrzeja Sołtana 3 lok. 51, 01-494 Warszawa Regulamin przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

., dnia.. r ZARZADZENIE

., dnia.. r ZARZADZENIE ., dnia.. r ZARZADZENIE. W związku z zmianą ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Bardziej szczegółowo

I. Cel Procedury. II. Podstawowe pojęcia

I. Cel Procedury. II. Podstawowe pojęcia PROCEDURA w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Podstawy prawne: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Regulamin przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Regulamin przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1 1. Niniejszy Regulamin określa sposób postępowania Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Domem Inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFOMACJI PRAWNEJ

BIULETYN INFOMACJI PRAWNEJ SOKOŁOWSKI I PARTNERZY A D W O K A C I R A D C Y P R A W N I S P Ó Ł K A P A R T N E R S K A 20-026 LUBLIN, ul. FRYDERYKA CHOPINA 8 lok.5 TEL. 48 81 532 95 54 48 81 470 50 49 48 81 470 50 50 FAX 48 81

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA I. Podstawy prawne II. Cel Instrukcji III. Podstawowe pojęcia, w rozumieniu ww. wymienionych przepisów oraz niniejszej Instrukcji

INSTRUKCJA I. Podstawy prawne II. Cel Instrukcji III. Podstawowe pojęcia, w rozumieniu ww. wymienionych przepisów oraz niniejszej Instrukcji INSTRUKCJA Zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniu terroryzmu dla pracowników RRP, ustalona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy ( PPP ) Praktyczne aspekty dostosowania do nowych regulacji. PRMIA 15 grudnia 2009

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy ( PPP ) Praktyczne aspekty dostosowania do nowych regulacji. PRMIA 15 grudnia 2009 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy ( PPP ) Praktyczne aspekty dostosowania do nowych regulacji PRMIA 15 grudnia 2009 Agenda Wprowadzenie Pojęcie prania brudnych pieniędzy Organizacja systemu PPP w Polsce

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 3 Wykonanie uchwał powierza się Prezesowi Zarządu.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 3 Wykonanie uchwał powierza się Prezesowi Zarządu. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 21/2010 z dn. 23 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 września 2010 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 września 2010 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 września 2010 r. INSTRUKCJA postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu IFMSA-Poland

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu IFMSA-Poland Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu IFMSA-Poland Zatwierdzona w głosowaniu Zarządu Głównego dnia 16 października 2010 r. Spis treści Procedury: PREAMBUŁA 3 PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 sierpnia 2017r. ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2012-01-01. Zmiany aktu:

Rozdział 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2012-01-01. Zmiany aktu: brzmienie od 2012-01-01 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1216) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r.

Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-244-08 Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki biur rachunkowych

Obowiązki biur rachunkowych Kamila Grabowska, Ewa Sławińska Obowiązki biur rachunkowych przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z pakietem aktywnych druków Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR

Bardziej szczegółowo

osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Nazwisko Seria i numer dowodu tożsamosci Adres korespondencyjny

osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Nazwisko Seria i numer dowodu tożsamosci Adres korespondencyjny ubezpieczenia Numer polisy Wniosek o dokonanie zmiany* w ubezpieczeniu na życie Plan Ochronny AXA osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Proszę o zmianę w polisie następujących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 147/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 czerwca 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 147/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 czerwca 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 147/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie: instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział I Zakres instrukcji i podstawy prawne 1. Instrukcja, zwana dalej Instrukcją określa sposób wykonywania środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wybrane problemy prawne

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wybrane problemy prawne Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wybrane problemy prawne Jacek Jurzyk Dyrektor ds. Strategii Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przestępczości Biuro Bezpieczeństwa Centrali PZU

Bardziej szczegółowo

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dz.U.2017.1049 t.j. z dnia 2017.05.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 maja 2017 r. tekst jednolity Wejście w życie: 23 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.10.46.276 2011.07.14 zm. Dz.U.2011.134.779 art. 4 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Dz.U.2010.46.276 2010-10-08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228

Bardziej szczegółowo

Obowiązki biur rachunkowych

Obowiązki biur rachunkowych Kamila Grabowska, Ewa Sławińska Obowiązki biur rachunkowych przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z pakietem aktywnych druków Wydanie II zaktualizowane stan prawny czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 333/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 6 października 2010 r. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1)

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) wersje oczekujące:2016-01-02 Dz.U. 2009 Nr 201 poz. 1540 Art. 106 brzmienie pierwotne (od 2014-04-08) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) z dnia 16 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (tekst jednolity) Rozdział 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012

Warszawa, lipiec 2012 Russell Bedford Poland Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Blue Point Al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa, Poland, T: +48 22 516 26 80 F: +48 22 516 26 82

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 455, z 2015 r. poz. 1223.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 116 poz USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1

Dz.U Nr 116 poz USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1 Dz.U. 2000 Nr 116 poz. 1216 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 299, 615. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Załącznik do uchwały Zarządu Polskiej Fundacji Przeciwko Nepotyzmowi z dnia 26.06.2015. Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Instrukcję opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Kiedy, jaki dokument?

Kiedy, jaki dokument? Nr 129 (1278) 2005-07-08 Kiedy, jaki dokument? 4 lipca 2005 r. ogłoszono nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie składania wniosków o wpis albo zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 2/2013 z dnia 21 listopada 2013r. Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział I Zakres instrukcji i podstawy prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, dotyczące spraw objętych porządkiem obrad XXI ZWZ BRE Banku SA

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, dotyczące spraw objętych porządkiem obrad XXI ZWZ BRE Banku SA Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, dotyczące spraw objętych porządkiem obrad XXI ZWZ BRE Banku SA Zgodnie z zapisem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które w części II. 1.7 zalecają, by na stronie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 299 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Załącznik nr 3 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Oświadczenie. Załącznik nr 3 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Załącznik nr 3. ( imię i nazwisko). ( stanowisko) Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że zapoznałam się z Instrukcją postępowania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 455 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 455 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 455 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 29 czerwca 2015 Jacek Czarnecki Prawnik II Digital Money & Currency Forum, Warszawa Bitcoin a AML Czym jest pranie pieniędzy? Przestępstwo prania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 19 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 19 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Art. 8 ust. 1 Czy odsetki, którymi obciąŝany jest rachunek klienta z tytułów róŝnych produktów kredytowych (Dt rk klienta Ct rk wewnętrzny banku) lub odsetki,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA Klient instytucjonalny (Klienci inni niż osoby fizyczne i spółki cywilne, w szczególności osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i jednostki nieposiadające osobowości prawnej) OŚWIADCZE O STATUSIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WEWNĘTRZNA. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej

PROCEDURA WEWNĘTRZNA. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej Załącznik Nr. do Uchwały Nr /20 ZHP Ch.Kieleckiej z 24.0.20 r. PROCEDURA WEWNĘTRZNA w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Druk nr 380 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku Str. 1/5 Dane spółki: data Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Nazwa spółki: spółki: Numer rejestru KRS: Nr REGON: Nr NIP:... Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U ).

INSTRUKCJA. - art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U ). INSTRUKCJA Przedmiotem niniejszej instrukcji jest określenie obowiązków doradców podatkowych i sposobu ich realizacji wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z 25 czerwca 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z 25 czerwca 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z 25 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

PESEL. E-mail. Telefon stacjonarny

PESEL. E-mail. Telefon stacjonarny ubezpieczenia Numer polisy Wniosek o dokonanie zmian w umowie ubezpieczenia na życie Plan Ochronny AXA* zmiana częstotliwości opłacania składek rezygnacja z indeksacji zawarcie umów dodatkowych wypowiedzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Zarządzenia Nr 10/2004 Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 6 maja 2004r.

Załącznik Nr 1. do Zarządzenia Nr 10/2004 Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 6 maja 2004r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2004 Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 6 maja 2004r. INSTRUKCJA określająca zasady współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych

Bardziej szczegółowo

INIME na żywo. matematyka/ekonomia/kawa. kawiarnia Cudowne lata

INIME na żywo. matematyka/ekonomia/kawa. kawiarnia Cudowne lata INIME na żywo matematyka/ekonomia/kawa kawiarnia Cudowne lata Ewolucja wymiany walut Poznaj specyfikę polskiego rynku kantorów internetowych. Emil Policha i Marcin Mazgaj Kantory internetowe Produkt polski,

Bardziej szczegółowo

&=Kempny. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu".

&=Kempny. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. WÓJT GMINY PAWŁOWICE ul. Zjednoczenia GO 43-250 Pawło'NICE województwo śląskie Zarządzenie Nr OI 120.8.2016 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. Dz.U.03.153.1505 2003-10-12 zm. przen. Dz.U.02.169.1385 art.75 2004-01-01 zm. przen. Dz.U.02.180.1500 art.1 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 72/2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Działając na podstawie: - art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 0050/35/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

ZARZĄDZENIE nr 0050/35/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. ZARZĄDZENIE nr 0050/35/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 06.06.2016r. w sprawie: instrukcji postępowania w przypadkach podejrzenia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Na podstawie art.15a ust.2

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO

OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO Załącznik nr 8 do Manuala dotyczącego obowiązków związanych z EURO-FATCA dla Banków Spółdzielczych z Grupy BPS OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO NAZWA KLIENTA: KRAJ REJESTRACJI KLIENTA: ADRES

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców 1

OŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców 1 Załącznik nr OŚWIADCZENIE CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców 1 stempel nagłówkowy placówki Banku Nazwa Adres siedziby Oświadczenie CZĘŚĆ I REZYDENCJA PODATKOWA 1. Jaki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

INSTRUKCJA postępowania w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Załącznik do zarządzenia nr 10/2013/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku INSTRUKCJA postępowania w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozdział I Podstawy prawne 1. Instrukcję,

Bardziej szczegółowo

Paweł Ołubek. Warszawa, 24 listopada 2016 r.

Paweł Ołubek. Warszawa, 24 listopada 2016 r. Paweł Ołubek Warszawa, 24 listopada 2016 r. Aplet - niewielki program napisany w taki sposób, by mógł zostać osadzony w stronie WWW i wykonany przez przeglądarkę internetową. Aplety są wykorzystywane między

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/68/15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 27/68/15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 27/68/15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa.

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa. Polityka Klasyfikacji Klientów MiFID w DNB Bank Polska S.A 1. Celem niniejszej Polityki jest wprowadzenie zasad klasyfikacji Klientów w DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, którym oferowane są

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 lutego 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO

OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO NAZWA KLIENTA: ADRES SIEDZIBY KLIENTA: ADRES KORESPONDENCYJNY KLIENTA (JEŻELI INNY NIŻ ADRES SIEDZIBY): MODULO: NIP: KRS: REGON: ID KLIENTA: W związku

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradcy Podatkowego...[adres] dalej: Kancelaria

Kancelaria Doradcy Podatkowego...[adres] dalej: Kancelaria Kancelaria Doradcy Podatkowego...[adres] dalej: Kancelaria WZÓR WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR DORADCY PODATKOWEGO ZAPOBIEGAJĄCYCH WPROWADZENIU DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIKANA S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIKANA S.A. Lublin, dnia 1 września 2016 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIKANA S.A. Zarząd spółki pod firmą: WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI ORGANIZACJI:

OBOWIĄZKI ORGANIZACJI: Obowiązki Izabela Małycha, 8.05.2014 OBOWIĄZKI ORGANIZACJI: 1. BIP Podstawa prawna Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR OR /2008 WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2008 r.

ZARZADZENIE NR OR /2008 WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2008 r. ZARZADZENIE NR OR.0152-16/2008 WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji uczestników dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji uczestników dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji uczestników dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Informuję, iż: 1. Środki na objęcie/nabycie Certyfikatów pochodzą ze źródeł legalnych: Tak : działalność

Bardziej szczegółowo

Komunikat GIIF w sprawie rejestracji transakcji wymiany walut

Komunikat GIIF w sprawie rejestracji transakcji wymiany walut Komunikat GIIF w sprawie rejestracji transakcji wymiany walut Każdorazowo do instytucji obowiązanej należy ocena, czy operacje zamiany zlecane przez klienta stanowią elementy składowe jednej transakcji

Bardziej szczegółowo

Transakcje na rynku niepublicznym

Transakcje na rynku niepublicznym Transakcje na rynku niepublicznym 1) ZłoŜenie instrumentów finansowych do depozytu rynku niepublicznego jako transakcja podlega rejestracji. Ustawa jednak nie określa sposobu wyliczenia jej wartości, w

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO

OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania obowiązków wynikających z ustawodawstwa EURO-FATCA w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim OŚWIADCZENIE O STATUSIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO NAZWA KLIENTA:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 708 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 708 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 708 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STATUSIE EUROFATCA / CRS

OŚWIADCZENIE O STATUSIE EUROFATCA / CRS OŚWIADCZENIE O STATUSIE EUROFATCA / CRS Dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (nie obejmuje spółek cywilnych) I. Dane Instytucji Nazwa NIP REGON Kraj rejestracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Art. 8 ust. 1 24/08/2010 r. W którym momencie bank powinien zarejestrować przyznany kredyt o równowartości co najmniej 15 000 euro, w momencie przyznania kredytu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 lutego 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 lutego 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 17/10 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w mieście Szczecinek Na podstawie art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki publicznej Termo2Power Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki publicznej Termo2Power Spółka Akcyjna Ogłoszenie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki publicznej Termo2Power Spółka Akcyjna Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klienta w Dom Maklerski INC S.A.

Polityka klasyfikacji klienta w Dom Maklerski INC S.A. A. Cel polityki Celem Polityki Klasyfikacji Klienta jest zdefiniowanie sposobów klasyfikowania i reklasyfikacji Klientów w zakresie świadczonych na ich rzecz Usług maklerskich. B. Defninicje 1. Określenia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/5 ust. 2 w art. 6 skreślony USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r.

Bardziej szczegółowo