Warszawa, lipiec 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, lipiec 2012"

Transkrypt

1 Russell Bedford Poland Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Blue Point Al. Stanów Zjednoczonych 61A Warszawa, Poland, T: F: E: W: Memorandum wskazujące obowiązki spółki kapitałowej jako instytucji obowiązanej na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Warszawa, lipiec 2012 Russell Bedford Poland Sp. z o.o. adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: , NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: ,00 PLN. Russell Bedford Poland jest członkiem Russell Bedford International, międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych, posiadającej ponad 230 biur w 85 krajach na świecie. Biura w Polsce: Warszawa Poznań Katowice Gdynia

2 I. Założenia Niniejsze Memorandum ma na celu zobrazowanie obowiązków spółki kapitałowej jako instytucji obowiązanej na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przypadku braku regulacji prawnych w danym zakresie bądź też z uwagi na niejasne regulacje prawne w danym zakresie, Russell Bedford dokonywało prawnie dopuszczalnych interpretacji przepisów prawnych, stanowiących tym samym opinię Russell Bedford, o wdrożeniu których finalnie każdorazowo zdecyduje klient, biorąc pod uwagę ryzyka wskazane przez Russell Bedford. Zastrzegamy, że z powodu występującej często niejasności przepisów prawa oraz ich różnej interpretacji w praktyce przez władze państwowe, nie można wykluczyć, że w sprawie niektórych zagadnień organ administracji państwowej może zająć stanowisko odmienne od zaprezentowanego. Podkreślić należy, że stanowisko to może być bardziej lub mniej korzystne od zaprezentowanego. Przedmiotowe Memorandum zostało sporządzone według stanu prawnego obowiązującego na dzień sporządzenia. II. Komentarz Zgodnie z ustaleniami poniżej przesyłamy informacje dotyczące obowiązków Spółki związanych z otrzymywaniem płatności od kontrahentów w gotówce. Na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa), instytucje obowiązane, które wymienione zostały w ustawie mają obowiązek zachowania należytej staranności przy dokonywanych transakcjach z uwzględnieniem ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Innymi słowy instytucje obowiązane, czyli osoby upoważnione występujące w ich imieniu powinny stosować wobec swoich kontrahentów środki bezpieczeństwa finansowego. Nowelizacja ustawy z dnia 22 października 2009 r. rozszerzyła katalog instytucji obowiązanych o : przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przyjmujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość euro, również gdy należność za określony towar jest dokonywana w drodze więcej niż jednej operacji. 2/6

3 Jednak przepisy wynikające ze zmiany ustawy weszły w życie z dniem 22 kwietnia 2010 r. pozwalając tym samym na dostosowanie się owym instytucją do nowo obowiązujących przepisów. Z dniem 22 kwietnia 2010 r. przedsiębiorca będący spółką kapitałową spełniający przesłanki uznania go za instytucję obowiązaną ma obowiązek: 1. wprowadzić w formie pisemnej wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 2. wyznaczyć z pośród członków zarządu osobę odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy, 3. wyznaczyć osobę wykonującą obowiązki wynikające z ustawy (koordynatora), 4. zapewnić osobie wykonującej obowiązki wynikające z ustawy udziału w programach szkoleniowych, 5. prowadzić bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji i sporządzać raz na określony (w procedurze) czas informację o wynikach analizy, 6. prowadzić rejestr transakcji w formie papierowej lub elektronicznej: której równowartość jest równa lub przekracza euro (tzw. progowych), również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji, bez względu na wartość i charakter transakcję, jeśli okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (tzw. podejrzane), 7. przechowywać wyniki analizy i rejestr transakcji progowych i podejrzanych przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zostały przeprowadzone, w przypadku likwidacji, połączenia, podziału oraz przekształcenia instytucji obowiązanej do przechowywania dokumentacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 8. przekazywać GIIF informacje o zarejestrowanych transakcjach w postaci papierowej lub elektronicznej: dokonać rejestracji Spółki jako instytucji obowiązanej, przekazywać raz w miesiącu do 15 następnego miesiąca rejestr transakcji progowych (w postaci wypełnionych kart), przekazywać niezwłocznie informację o transakcja podejrzanych, 9. przekazywać GIIF na pisemne żądanie informację i potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji objętych przepisami ustawy. Nowelizacja ustawy, wprowadziła obowiązek dla instytucji obowiązanych związany z koniecznością odbycia szkolenia w zakresie obowiązków z tytułu przeciwdziałania 3/6

4 praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez osobę wskazana w instytucji obowiązanej jako odpowiedzialna za realizowanie obowiązków określonych w ustawie. Przepisy ustawy nie wskazują jednak częstotliwości konieczności przeprowadzania/ odbycia owego szkolenia. Nie istnieją również przepisy, które wykazywałby konkretne ramy czasowe tego obowiązku. Aby jednak ułatwić odbycie przedmiotowych szkoleń przez osoby do tego zobowiązane, na stronie internetowej GIIF został udostępniony kurs e- learningowy pt. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kurs dostępny jest pod następującym adresem: Natomiast w przypadku obowiązku rejestracji transakcji, instytucja obowiązana stosuje się do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Informacja o wzorach rejestru i danych dotyczących sposobu ich wypełniania dostępna jest pod następującym adresem: Dla prowadzenia rejestru przy użyciu elektronicznych nośników informacji konieczne jest posiadanie systemu informatycznego wykorzystującego strukturę zapisu elektronicznego w formacie tekstowym określonym w załączniku do ww rozporządzenia. GIIF rekomenduje, że najprostszym sposobem przesłania danych instytucję obowiązaną zarejestrowaną w SI*GIIF jest zaszyfrowanie i podpisanie elektronicznie danych, a następnie przesłanie tych danych - przy pomocy narzędzi dostępnych nieodpłatnie na stronach: https://www.giif.mofnet.gov.pl/giif/. więcej informacji z których można skorzystać przesyłając dane w formie elektronicznej znajduje sie np. na stronie: news 4/6

5 Rejestr w formie papierowej jest prowadzony w postaci zbroszurowanych i kolejno ponumerowanych kart transakcji sporządzonych i wypełnionych oddzielnie dla każdej rejestrowanej transakcji. Wskazać należy, że wprowadzając nowelizację ustawy ustawodawca wskazał obowiązek nowelizacji również rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Jednak do chwili obecnej nie zostało to zrealizowane. Projekty wskazują na obowiązek przekazywania danych i informacji do GIIF drogą elektroniczną. Za nieprzestrzeganie obowiązków instytucji obowiązanej wskazanych w ustawie przedsiębiorca (Spółka) a także osoba wskazana jako odpowiedzialna za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy ponosi określone konsekwencje. Instytucja obowiązana podlega karze pieniężnej w wysokości nie większej niż ,00 zł a przy ustaleniu jej wysokości uwzględniany jest rodzaj i zakres naruszenia obowiązków ustawowych. Ponadto, osoba działająca w imieniu instytucji obowiązanej podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności w zależności od rodzaju i zakresu naruszenia obowiązków ustawowych. Kontrola wypełniania przez instytucję obowiązaną obowiązków wskazanych w ustawie sprawowana jest przez GIIF. Kontrolę tę mogą również realizować m. in. organy kontroli skarbowej (zgodnie z zasadami wskazanymi w odrębnych przepisach np. ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej - Dz. U. z 2011, nr 41, poz.214). Organy kontroli skarbowej (UKS) wyniki kontroli przekazują GIIF, który zgodnie z ustawą nakłada kary pieniężne oraz przekazuje zawiadomienie do prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osobę wskazana jako odpowiedzialna za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy. *** Przedmiotowa praca była zrealizowana z właściwą starannością zawodową, w oparciu o dostarczone informacje. Jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu danych, które nie zostały nam przekazane i mogłyby mieć istotny wpływ dla sprawy, Państwa powinnością jest ich ujawnienie w celu dokonania ich analizy i zaktualizowania naszej opinii. Nasza porada została oparta na takim rozumieniu regulacji jakie obowiązuje w dacie jej wydania. Pragniemy dodatkowo zwrócić uwagę na fakt, iż nie możemy wykluczyć, iż organy państwa zajmą stanowisko odmienne od zaprezentowanego w naszej opinii. 5/6

6 6/6

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.10.46.276 2011.07.14 zm. Dz.U.2011.134.779 art. 4 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Dz.U.2010.46.276 2010-10-08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. Dz.U.03.153.1505 2003-10-12 zm. przen. Dz.U.02.169.1385 art.75 2004-01-01 zm. przen. Dz.U.02.180.1500 art.1 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości

Bardziej szczegółowo

Ustawa o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy i finansowaniu terroryzmu

Ustawa o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy i finansowaniu terroryzmu Katarzyna Sadło Ustawa o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy i finansowaniu terroryzmu obowi¹zki organizacji pozarz¹dowych Stan prawny na wrzesień 2011 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu

Bardziej szczegółowo

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Art. 8 ust. 1 24/08/2010 r. W którym momencie bank powinien zarejestrować przyznany kredyt o równowartości co najmniej 15 000 euro, w momencie przyznania kredytu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA z dnia 12 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

(DZ. U. 2000 R. NR 116 POZ. 1216 ze zm. stan prawny na 1.02.2008 r.)

(DZ. U. 2000 R. NR 116 POZ. 1216 ze zm. stan prawny na 1.02.2008 r.) ZAŁĄCZNIK NR 1 WYCIĄG Z USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2000 R. O PRZECIWDZIAŁANIU WPROWADZANIU DO OBROTU FINAN- SOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIE- LEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O PRZECIW-

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1. Dz.U.02.169.1385 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Opracowano na podstawie: Dz. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A. Bankowość Komercyjna i Klientów Globalnych

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A. Bankowość Komercyjna i Klientów Globalnych Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A. Bankowość Komercyjna i Klientów Globalnych obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych.

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-36-11 Druk nr 4217 cz. I Warszawa, 17 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania, na Rynkach

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo