Obowiązki biur rachunkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązki biur rachunkowych"

Transkrypt

1 Kamila Grabowska, Ewa Sławińska Obowiązki biur rachunkowych przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z pakietem aktywnych druków

2 Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna Warszawa, ul. Okopowa 58/72 Dyrektor Centrum Rynku Firm Marzena Nikiel Redakcja merytoryczna Ewa Sławińska Redaktor graficzno-techniczny Edyta Wojtecka Korekta Barbara Redzyńska Adres redakcji Warszawa, ul. Okopowa 58/72 Biuro Reklamy Monika Jukiewicz tel Biuro Obsługi Klienta Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel , faks: strona: Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. Materiałów niezamówionych nie zwracamy, zachowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach.

3

4 Spis treści I. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w biurach rachunkowych... 5 II. Biura rachunkowe w systemie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu... 7 III. Przykładowy wzór procedury wewnętrznej biura rachunkowego IV. Instrukcja wypełniania obowiązków nałożonych na biura rachunkowe ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu V. Tabela obowiązków nałożonych na biura rachunkowe ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu VI. Komunikaty Generalnego Inspektora Informacji Finansowej VII. Wyjaśnienia GIIF w sprawie realizacji obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w formie pytań i odpowiedzi USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 455) USTA WA z dnia 25 czerw ca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 166, poz. 1317) (wy ciąg) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie listy państw równoważnych ROZ PO RZĄ DZE NIE MI NI STRA FI NAN SÓW z dnia 21 wrze śnia 2001 r. w spra wie okre śle nia wzo ru re je stru trans ak cji, spo so bu je go pro wa dze nia oraz try bu do star cza nia da nych z re je stru Ge ne ral ne mu In spek to ro wi In for ma cji Fi nan so wej (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1210; zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 32, poz. 308; z 2003 r. Nr 101, poz. 935) Pakiet aktywnych druków na 1. Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2. Karta transakcji 3. Oświadczenie w sprawie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego 4. Wzór formularza identyfikacyjnego 5. Zawiadomienie o transakcji podejrzanej 6. Oświadczenie pracownika biura o zapoznaniu się z procedurą 7. Struktura zapisu rejestru w formie elektronicznej 8. Struktura i zasady budowy plików w formacie tekstowym 9. Struktura i zasady budowy plików w formacie xml

5 WSTĘP 5 I. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w biurach rachunkowych Biura rachunkowe, czyli podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są zaliczane przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do grona tzw. jednostek obowiązanych. Jako takie, biura rachunkowe mają obowiązek wykonywać liczne obowiązki nałożone przez tę ustawę. Zagrożenia ( ) Niedopełnienie tych obowiązków jest zagrożone sankcjami: karami pieniężnymi, grzywnami, a nawet karami pozbawienia wolności do lat 3. Kara pieniężna nakładana przez GIIF może wynieść do zł, a w przypadku naruszenia obowiązku szkolenia pracowników do zł. Podstawowe obowiązki biur rachunkowych wynikające z ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu to: posiadanie pisemnej wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, bieżąca ocena i analiza ryzyka występowania podejrzanych transakcji, zapewnienie udziału pracowników w szkoleniach nt. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rejestracja podejrzanych transakcji, przekazywanie informacji o podejrzanych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Przygotowana publikacja pomoże prawidłowo wykonać obowiązki nałożone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zawiera ona: Przykładowy wzór procedury wewnętrznej wraz z niezbędnymi załącznikami Instrukcję, jak wypełnić obowiązki nałożone ustawą, aby uniknąć sankcji Wyjaśnienia urzędowe MF nt. przestrzegania przepisów o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Przepisy ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy

6 6 WSTĘP Ponadto na stronie nasi Czytelnicy otrzymają dostęp do pełnego katalogu aktywnych dokumentów w wersji elektronicznej, niezbędnych przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy. Są to: 1) Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) Karta transakcji 3) Struktura zapisu elektronicznego rejestru prowadzonego w formie elektronicznej 4) Oświadczenie w sprawie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego 5) Struktura i zasady budowy plików w formacie tekstowym 6) Struktura i zasady budowy plików w formacie XML 7) Wzór formularza identyfikacyjnego 8) Zawiadomienie o transakcji podejrzanej 9) Oświadczenie pracownika biura o zapoznaniu się z procedurą. Ewa Sławińska redaktor naczelna Monitora księgowego

7 SYSTEM WALKI Z PRANIEM PIENIĘDZY 7 II. Biura rachunkowe w systemie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu Od 22 października 2009 r. do systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zostały włączone podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (dalej ustawy ) są w wielu miejscach nieprecyzyjne i sprawiają poważne kłopoty interpretacyjne właścicielom i osobom zarządzającym biurami rachunkowymi. 1. Rejestrowanie transakcji ponadprogowych Do problematycznych należy między innymi obowiązek określony w art. 8 ust. 1 ustawy, tj. rejestrowania transakcji powyżej 15 tys. euro przez podmioty, które je przeprowadzają. Z literalnej treści przepisów ustawy wynika, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych powinny takie transakcje rejestrować. Faktycznie należy jednak przyjąć, że przepis ten nie dotyczy biur rachunkowych, których standardową działalnością jest księgowanie operacji gospodarczych, a nie ich przeprowadzanie. Należy zatem uznać, iż zarówno biura rachunkowe, jak i indywidualni księgowi nie będą tego obowiązku realizować w praktyce. Księgowi z reguły nie przyjmują bowiem zleceń pieniężnych od klientów. Nie przeprowadzają też w ich imieniu innych transakcji, np. przeniesienia własności lub zamiany wierzytelności na udziały. 2. Rejestrowanie transakcji podejrzanych Nie ma natomiast wątpliwości, że biura rachunkowe muszą rejestrować transakcje podejrzane. W przypadku zarejestrowania transakcji tego rodzaju podmioty mają obowiązek poinformowania o transakcji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Z art. 12 ww. ustawy wynika, że informacje te biura rachunkowe i księgowi powinni przekazać niezwłocznie. Chodzi przy tym o takie transakcje, których okoliczności wskazują, że mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu bez względu na ich wartość. Obowiązek rejestrowania operacji podejrzanych dotyczy tych operacji, które są przeprowadzane przez inny podmiot obowiązany, np. przez bank (księgowy nie jest podmiotem, który przyjmuje dyspozycje lub zlecenie), a o których biuro rachunkowe wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinno wiedzieć w związku z wykonaniem umowy z klientem (art. 8 ust. 3a ustawy). Biuro prowadzące bieżącą obsługę księgową klienta musi zatem analizować wszystkie transakcje, o których wiedzę nabyło w związku z obsługą, ustalić te podejrzane, zarejestrować je i poinformować o nich Generalnego Inspektora. Poza transakcjami podejrzanymi, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 3a ustawy, potencjalny obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora dotyczy także transakcji, które klient biura rachunkowego zamierza przeprowadzić za pośrednictwem innej niż biuro rachunkowe instytucji obowiązanej, a które mogą mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, o których mowa w art. 165a lub art. 299 k.k. (art. 16 ust. 1 ww. ustawy).

8 8 SYSTEM WALKI Z PRANIEM PINIĘDZY 3. Przejściowe zwolnienie z obowiązku rejestracji Biura rachunkowe są zwolnione z obowiązku rejestracji transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy (czyli tzw. transakcji ponadprogowych), oraz przekazywania informacji o nich do Generalnego Inspektora. Zwolnienie obowiązuje do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy. Tak stanowi art. 18 ust. 3 ustawy z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (zwanej dalej ustawą zmieniającą ). I tu pojawia się kolejny problem interpretacyjny. Mianowicie z powołanego art. 18 ust. 3 ustawy zmieniającej wynika, że zwolnienie z obowiązku rejestracji transakcji oraz przekazywania informacji o tych transakcjach do GIIF obejmuje tylko tzw. transakcje ponadprogowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Jak wspomnieliśmy wcześniej, w praktyce biura rachunkowe i tak nie mają obowiązku rejestrowania tych transakcji. Natomiast wspomniany przepis art. 18 ust. 3 ustawy zmieniającej nie zwalnia biur rachunkowych z obowiązku rejestrowania i przekazywania do GIIF informacji o transakcjach podejrzanych, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 3a ustawy. Wynika stąd, że biura rachunkowe nie są zwolnione z obowiązku rejestrowania transakcji podejrzanych oraz przekazywania do GIIF informacji o takich transakcjach. 4. Inne obowiązki biur rachunkowych Na tym nie kończą się obowiązki biur rachunkowych. Do podstawowych zadań księgowych w świetle przepisów znowelizowanej ustawy należy stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, a w szczególności identyfikacji oraz weryfikacji Klienta i beneficjenta rzeczywistego, bieżące monitorowanie przeprowadzanych transakcji, badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych. Środki bezpieczeństwa finansowego stosowane są wyłącznie wobec Klientów, z którymi zawierane są umowy na dostarczanie usług w zakresie rachunkowości i dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 2 6 i art. 76a ust. 2 ustawy o rachunkowości. Ważnym elementem jest także stała bieżąca analiza ryzyka związanego z obsługą Klientów pod kątem wystąpienia niebezpieczeństwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 5. Sankcje za naruszenie przepisów ustawy Ustawa wprowadza sankcje za niewypełnianie obowiązków wynikających z ustawy. Są to sankcje zarówno finansowe (kary pieniężne, grzywny), jak i kary pozbawienia wolności do lat 3. Zagrożenia ( ) Kary pieniężne Biuro rachunkowe może być ukarane karą pieniężną, jeżeli nie dopełnia obowiązku: przeprowadzenia analizy ryzyka w celu zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego,

9 SYSTEM WALKI Z PRANIEM PIENIĘDZY 9 stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przechowywania przez wymagany okres udokumentowanych wyników analizy, zapewnienia udziału pracowników w programie szkoleniowym. Tak stanowi art. 34a ustawy. Karę pieniężną nakłada Generalny Inspektor w drodze decyzji. Wysokość kary zależy od rodzaju i zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności instytucji obowiązanej oraz jej możliwości finansowych. Nie może być ona wyższa niż zł, a w przypadku naruszenia obowiązku szkolenia pracowników nie może przekroczyć zł. Kary pozbawienia wolności Księgowi, którzy nie dopełnią obowiązku: zachowania środków bezpieczeństwa finansowego, zgodnie z procedurą wewnętrzną, lub przechowywania informacji uzyskanych w związku ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, zawiadomienia Generalnego Inspektora o podejrzanej transakcji związanej z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wstrzymania transakcji, wprowadzenia wewnętrznej procedury, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu podlegają karze pozbawienia wolności od 1 miesiąca do lat 3. Jeżeli działają nieumyślnie, podlegają karze grzywny uzależnionej od możliwości zarobkowych. Jeszcze wyższe kary (od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności) są przewidziane za odmowę przekazania informacji do GIIF oraz przekazanie informacji nieprawdziwych lub zatajenie prawdziwych (art. 36 ustawy). Jeżeli w związku z naruszeniem przepisów ustawy instytucja obowiązana wyrządziła znaczną szkodę, musi się liczyć z karą od 6 miesięcy nawet do 8 lat pozbawienia wolności (art. 37 ustawy). Podstawa prawna: art. 8 ust. 1, 3 i 3a, art. 10a, art. 12, art. 16, art. 34a, art. 35 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 455 art. 17 i art. 18 ustawy z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. Nr 166, poz Kamila Grabowska specjalista ds. prawnych Vattax sp. z o.o.

10 10 PRZYKŁADOWY WZÓR PROCEDURY WEWNĘTRZNEJ BIURA RACHUNKOWEGO III. Przykładowy wzór procedury wewnętrznej biura rachunkowego Przedstawiamy przykładowy wzór procedury wewnętrznej biura rachunkowego opracowany przez Kamilę Grabowską, specjalistę ds. prawnych w Vattax sp. z o.o. W treści procedury obowiązki biura rachunkowego oraz samych księgowych zostały ujęte dosyć szeroko i nadają się do zastosowania w zależności od zakresu usług świadczonych Klientom. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż zapoznanie księgowych oraz pracowników biur rachunkowych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powinno następować nie tylko poprzez wdrożenie procedury wewnętrznej, ale przede wszystkim poprzez przeprowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązek taki wynika również z przepisów ustawy. Biorąc pod uwagę zakres i charakter obowiązków dla podmiotów zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, należy stwierdzić, że podmioty te stanowią jeden z elementów systemu walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Z uwagi jednak na charakter usług świadczonych przez księgowych i biura rachunkowe na rzecz ich Klientów należy uznać, iż rozmiar zadań nałożonych na te podmioty nie stawia ich w pierwszoplanowej roli wśród podmiotów obowiązanych. Niemniej rola ta w całym systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest z pewnością bardzo istotna w związku z rodzajem danych finansowych, do których mają dostęp z racji charakteru świadczonych usług. PROCEDURA WEWNĘTRZNA Biura Alfa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązująca na podstawie art. 10a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu I. Podstawy prawne ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 455), zwana dalej Ustawą, art. 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz ze zm.), zwane dalej Rozporządzeniem, rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (DzUrz. UE L 345 z , str. 1), inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

11 PRZYKŁADOWY WZÓR PROCEDURY WEWNĘTRZNEJ BIURA RACHUNKOWEGO 11 II. Cel Procedury Celem niniejszej Procedury jest określenie polityki Biura Alfa w zakresie czynności wykonywanych w ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczących transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy, a w szczególności: przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Ustawy i przepisów wykonawczych do niej, określenia kierunków działania w przypadku pojawienia się wątpliwości co do celu i charakteru transakcji przeprowadzanych z udziałem Klienta, skonkretyzowania zadań, które ma realizować pracownik Biura Alfa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. III. Podstawowe pojęcia w rozumieniu przepisów Ustawy oraz niniejszej Procedury 1) Biuro Alfa podmiot zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy i opracowania niniejszej Procedury jako podmiot prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; 2) księgowy Biura Alfa osoba zatrudniona w Biurze Alfa bez względu na formę zatrudnienia wykonująca czynności w zakresie obsługi księgowej Klientów; 3) Klient podmiot, z którym została zawarta umowa w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; 4) pranie pieniędzy zamierzone postępowanie polegające na: a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań, b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności, c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności, d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w ppkt a) c), również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska; 5) transakcja dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek: a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych,

12 12 PRZYKŁADOWY WZÓR PROCEDURY WEWNĘTRZNEJ BIURA RACHUNKOWEGO c) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego Klienta, d) zamiana wierzytelności na akcje lub udziały; 6) wartości majątkowe środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości; 7) rachunek rachunek bankowy, rachunek prowadzony w instytucji finansowej, rachunek prowadzony w instytucji kredytowej, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, rachunek płatniczy prowadzony przez inny upoważniony podmiot, rachunek papierów wartościowych i rachunek zbiorczy oraz służący do ich obsługi rachunek pieniężny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także rejestr uczestników funduszu i ewidencję uczestników funduszu inwestycyjnego; 8) przeprowadzanie transakcji wykonanie zlecenia lub dyspozycji Klienta przez księgowego Biura Alfa; 9) beneficjent rzeczywisty: a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność, b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego w przypadku osób prawnych, c) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 10) stosunki gospodarcze relacje Biura Alfa z klientem związane z działalnością gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, które w chwili ich nawiązywania rokują długotrwałą współpracę; 11) osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie lub zastępcy ministrów, członkowie parlamentu, sędziowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają

13 PRZYKŁADOWY WZÓR PROCEDURY WEWNĘTRZNEJ BIURA RACHUNKOWEGO 13 zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członkowie trybunałów obrachunkowych, członkowie zarządów banków centralnych, ambasadorowie, chargé d affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych, członkowie organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach, b) małżonkowie osób, o których mowa w lit. a), lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodzice i dzieci osób, o których mowa w lit. a), małżonkowie tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a), w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób; 12) finansowanie terroryzmu czyn zabroniony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.); 13) Generalny Inspektor Generalny Inspektor Informacji Finansowej; 14) podmiot świadczący usługi finansowe instytucja, która posiada siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzi we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwego państwowego organu nadzoru nad takim podmiotem, działalność polegającą na: a) przyjmowaniu depozytów lub innych wartości majątkowych powierzonych pod tytułem zwrotnym, b) udzielaniu kredytów, c) zawieraniu umów leasingu finansowego, d) udzielaniu gwarancji i poręczeń, e) obrocie na własny rachunek lub na rachunek Klienta instrumentami rynku pieniężnego, dewizami, opcjami i terminowymi umowami na instrumenty finansowe typu futures, f) uczestniczeniu w emisji instrumentów finansowych i świadczeniu usług związanych z taką emisją, g) doradztwie dla przedsiębiorców w zakresie struktury kapitałowej, strategii przemysłowej oraz doradztwie dotyczącym łączenia się oraz nabywania przedsiębiorstw, h) pośrednictwie na rynku pieniężnym, i) zarządzaniu portfelem lub doradztwie inwestycyjnym, j) przechowywaniu instrumentów finansowych lub administrowaniu nimi, k) udostępnianiu skrytek sejfowych. IV. Podstawowe przesłanki rejestracji transakcji 1 1. Księgowy Biura Alfa ma obowiązek rejestracji każdej transakcji, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na jej wartość i charakter.

14 14 PRZYKŁADOWY WZÓR PROCEDURY WEWNĘTRZNEJ BIURA RACHUNKOWEGO 2. W przypadku gdy księgowy Biura Alfa nie jest osobą przeprowadzającą transakcję, obowiązek rejestracji występuje także, gdy wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć o takiej transakcji w związku z wykonaniem umowy z Klientem Obowiązek rejestracji transakcji spoczywa na księgowym Biura Alfa wyłącznie wtedy, gdy działa na podstawie dyspozycji lub zlecenia Klienta, z zastrzeżeniem 1 ust Transakcje wymagające rejestracji są to wszelkie transakcje Klienta, spełniające kryteria określone w 1, w tym transakcje przeprowadzone przez księgowego Biura Alfa w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelewu), z wyłączeniem: a) przelewu z rachunku na rachunek lokaty terminowej, które należą do tego samego Klienta w tej samej instytucji obowiązanej, b) przelewu na rachunek z rachunku lokaty terminowej, które należą do tego samego Klienta w tej samej instytucji obowiązanej, c) przelewów przychodzących, z wyjątkiem przelewów przychodzących z zagranicy, d) transakcji związanych z gospodarką własną Biura Alfa, e) transakcji zawieranych na rynku międzybankowym, f) banków zrzeszających banki spółdzielcze, o ile transakcja została zarejestrowana w zrzeszonym banku spółdzielczym, g) transakcji tymczasowego przewłaszczenia na zabezpieczenie wartości majątkowych, wykonanej na czas trwania umowy przewłaszczenia z instytucją obowiązaną, h) przypadków gdy Klient jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, mającym siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego, i) w stosunku do organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz organów egzekucyjnych, j) w stosunku do umów ubezpieczenia na życie, w przypadku gdy składka roczna nie przekracza równowartości 1000 euro lub składka jednorazowa nie przekracza równowartości 2500 euro, k) w stosunku do polis ubezpieczeniowych występujących w powiązaniu z ubezpieczeniem emerytalnym, o ile warunki ubezpieczenia nie zawierają klauzuli o odpłatnym zrzeczeniu się przez ubezpieczonego praw wynikających z polisy oraz o ile polisy te nie mogą być użyte jako zabezpieczenie kredytu lub pożyczki, l) w stosunku do pieniądza elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, pod warunkiem że: maksymalna kwota wartości pieniężnej przechowywanej na instrumencie płatniczym nie przekracza równowartości w walucie polskiej kwoty 250 euro i nie jest możliwe ponowne zasilenie tego instrumentu wartością pieniężną, maksymalna kwota transferu pieniądza elektronicznego nie przekracza równowartości w walucie polskiej kwoty 2500 euro rocznie, chyba że kwota wykupu pieniądza elektronicznego stanowi co najmniej równowartość w walucie polskiej kwoty 1000 euro w danym roku kalendarzowym, ł) w stosunku do transakcji, gdy dostawca usług płatniczych odbiorcy jest w stanie za pomocą indywidualnego numeru referencyjnego monitorować wstecz, do zleceniodawcy, przekaz

15 PRZYKŁADOWY WZÓR PROCEDURY WEWNĘTRZNEJ BIURA RACHUNKOWEGO 15 pieniężny pochodzący od osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej, która zawarła z odbiorcą umowę na dostawę towarów i usług, także gdy kwota transakcji nie przekracza równowartości 1000 euro. 3. Księgowy Biura Alfa dokonujący czynności stanowiącej transakcję, o której mowa w 1 ust. 1 2, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję w rejestrze transakcji zgodnie z przepisami Rozporządzenia. V. Sposób prowadzenia rejestru transakcji 3 1. Rejestr transakcji, o którym mowa powyżej, prowadzi indywidualnie każdy księgowy Biura Alfa prowadzący obsługę Klienta. 2. Dane do rejestru transakcji księgowy Biura Alfa wprowadza niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po zrealizowaniu transakcji. 3. Rejestr transakcji może być prowadzony w formie papierowej lub elektronicznej. V. 1. Zasady prowadzenia rejestru w formie papierowej 4 1. Rejestr prowadzony w formie papierowej ma postać zbroszurowanych i kolejno ponumerowanych kart transakcji, sporządzanych i wypełnianych oddzielnie dla każdej rejestrowanej transakcji. 2. Wzór karty transakcji określa załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. 3. Karty transakcji powinny być wypełniane ręcznie lub maszynowo w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy poprawia się przez: a) skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, b) umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki. V. 2. Zasady prowadzenia rejestru w formie elektronicznej 5 1. Rejestr elektroniczny, tj. prowadzony przy użyciu elektronicznych nośników informacji, składa się z zapisów elektronicznych sporządzanych oddzielnie dla każdej rejestrowanej transakcji. 2. Rejestr elektroniczny powadzony jest w systemie informatycznym, umożliwiającym niezwłoczny odczyt lub wydruk całości lub części zapisanych danych. 3. Błędy w rejestrze są poprawiane za pomocą zapisu korygującego. 4. Dane z rejestru przechowywane są na twardym dysku komputera księgowego Biura Alfa oraz dodatkowo na statycznych nośnikach informacji w postaci płyt CD, na których zapisy archiwizowane są raz w tygodniu przez księgowego Biura Alfa. 5. Strukturę zapisu elektronicznego określa załącznik nr 2 do Procedury. V. 3. Czas przechowywania rejestru transakcji 6 Rejestr transakcji, o których mowa w 2, jest przechowywany przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane.

16 16 PRZYKŁADOWY WZÓR PROCEDURY WEWNĘTRZNEJ BIURA RACHUNKOWEGO VI. Analiza przeprowadzonych transakcji 7 1. Księgowy Biura Alfa zobowiązany jest prowadzić bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji. 2. Analiza, o której mowa w ust. 1, polega na dokonywaniu raz w tygodniu przez księgowego Biura Alfa przeglądu wszystkich przeprowadzonych transakcji Klientów, których obsługę prowadzi, pod kątem wystąpienia przesłanek rejestracji transakcji, o których mowa w 1 ust Wyniki analiz powinny być udokumentowane w formie papierowej i mają postać wydruku tabeli/zestawienia zawierającego wykaz analizowanych transakcji, o których mowa w 1 ust Wyniki analiz przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zostały przeprowadzone. VII. Analiza Klienta 8 1. Księgowy Biura Alfa prowadzi na bieżąco analizę Klientów w celu dokonania oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. 2. Analiza Klientów polega na gromadzeniu informacji i danych o Klientach oraz przeprowadzaniu na ich podstawie klasyfikacji Klientów według kategorii ryzyka. 3. Księgowy Biura Alfa kwalifikuje Klientów do następujących grup ryzyka: 1) kategoria I Klient niskiego ryzyka, 2) kategoria II Klient standardowy, 3) kategoria III Klient wysokiego ryzyka. 4. Kwalifikacja Klientów do poszczególnych grup ryzyka następuje z uwzględnieniem następujących kryteriów: a) rodzaju Klienta, b) formy prawnej Klienta, c) charakteru i celu przeprowadzanych transakcji, d) nietypowych okoliczności towarzyszących transakcji. 5. Do III kategorii Klientów, tj. Klientów wysokiego ryzyka, zalicza się niezależnie od oceny wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej w ust. 4, następujących Klientów: a) Klientów nieobecnych przy zawieraniu umowy z Biurem Alfa lub przy przeprowadzaniu transakcji, jeżeli umowa z Klientem nie została zawarta, b) Klientów będących osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne. 6. Do I kategorii Klientów, tj. Klientów niskiego ryzyka, zalicza się, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej w ust. 4 i 5, następujących Klientów: a) podmioty świadczące usługi finansowe, mające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego, b) organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego oraz organy egzekucyjne,

17 PRZYKŁADOWY WZÓR PROCEDURY WEWNĘTRZNEJ BIURA RACHUNKOWEGO 17 c) Klientów zawierających umowy ubezpieczenia na życie, w przypadku gdy składka roczna nie przekracza równowartości 1000 euro lub składka jednorazowa nie przekracza równowartości 2500 euro, d) Klientów składających polisy ubezpieczeniowe występujące w powiązaniu z ubezpieczeniem emerytalnym, o ile warunki ubezpieczenia nie zawierają klauzuli o odpłatnym zrzeczeniu się przez ubezpieczonego praw wynikających z polisy oraz o ile polisy te nie mogą być użyte jako zabezpieczenie kredytu lub pożyczki, e) Klientów posługujących się pieniądzem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, pod warunkiem że: maksymalna kwota wartości pieniężnej przechowywanej na instrumencie płatniczym nie przekracza równowartości w walucie polskiej kwoty 250 euro i nie jest możliwe ponowne zasilenie tego instrumentu wartością pieniężną, maksymalna kwota transferu pieniądza elektronicznego nie przekracza równowartości w walucie polskiej kwoty 2500 euro rocznie, chyba że kwota wykupu pieniądza elektronicznego stanowi co najmniej równowartość w walucie polskiej kwoty 1000 euro w danym roku kalendarzowym, f) Klientów dokonujących transakcji, gdy dostawca usług płatniczych odbiorcy jest w stanie za pomocą indywidualnego numeru referencyjnego monitorować wstecz, do zleceniodawcy, przekaz pieniężny pochodzący od osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej, która zawarła z odbiorcą umowę na dostawę towarów i usług, także gdy kwota transakcji nie przekracza równowartości 1000 euro. g) Klientów będących spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym w co najmniej jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie równoważnym, h) inne podmioty, których kategorię lub rodzaj prowadzonej działalności określają przepisy wykonawcze do Ustawy. 9 Przy dokonywaniu analizy w celu kwalifikacji Klienta do grupy ryzyka uwzględniane są następujące cechy transakcji: 1) ekonomiczne polegające na ocenie transakcji Klienta pod względem celu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; 2) geograficzne polegające na dokonywaniu transakcji nieuzasadnionych charakterem działalności gospodarczej zawieranych z podmiotami z państw, w których występuje wysokie zagrożenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; 3) przedmiotowe polegające na prowadzeniu przez Klienta działalności gospodarczej wysokiego ryzyka z punktu widzenia podatności na pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu; 4) behawioralne polegające na nietypowym, w danej sytuacji, zachowaniu Klienta. VIII. Zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego Biuro Alfa stosuje wobec swoich Klientów środki bezpieczeństwa finansowego.

18 18 PRZYKŁADOWY WZÓR PROCEDURY WEWNĘTRZNEJ BIURA RACHUNKOWEGO 2. Zakres stosowania środków bezpieczeństwa finansowego jest określany na podstawie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, dokonanej w wyniku analizy transakcji przeprowadzanych przez Klienta z uwzględnieniem kwalifikacji do grup ryzyka zgodnie z 8 oraz analizy z uwzględnieniem innych cech transakcji określonych w 9 Procedury. 11 Środki bezpieczeństwa finansowego polegają na: 1) identyfikacji Klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych; 2) podejmowaniu czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez księgowego Biura Alfa danych dotyczących tożsamości beneficjenta rzeczywistego, w tym ustalaniu struktury własności i zależności Klienta; 3) uzyskiwaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych; 4) bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientem, w tym badaniu przeprowadzanych transakcji w celu zapewnienia, że przeprowadzane transakcje są zgodne z wiedzą Biura Alfa o Kliencie i profilu jego działalności oraz z ryzykiem, a także, w miarę możliwości, badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz bieżącym aktualizowaniu posiadanych dokumentów i informacji Środki bezpieczeństwa finansowego są stosowane przez Biuro Alfa w szczególności w następujących przypadkach: a) przy zawieraniu umowy z Klientem, b) przy przeprowadzaniu transakcji z Klientem, z którym Biuro Alfa nie zawarło uprzednio umowy, której równowartość przekracza euro, bez względu na to czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane, c) gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu bez względu na wartość transakcji, formę organizacyjną oraz rodzaj Klienta, d) gdy zachodzi wątpliwość czy otrzymane wcześniej dane są prawdziwe lub pełne. 2. Brak możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w 10 w stosunku do Klienta skutkuje koniecznością: a) zaniechania podpisania umowy z Klientem lub b) rozwiązania zawartej umowy oraz c) przekazania Generalnemu Inspektorowi według ustalonego wzoru informacji o danym Kliencie wraz z posiadanymi informacjami o planowanej przez niego transakcji, z uwzględnieniem ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

19 PRZYKŁADOWY WZÓR PROCEDURY WEWNĘTRZNEJ BIURA RACHUNKOWEGO 19 VIII.1. Stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego Na podstawie analizy ryzyka Biuro Alfa stosuje wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego wobec Klienta zakwalifikowanego na podstawie 8 do kategorii III oraz w przypadkach, które mogą wiązać się z wyższym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a w szczególności w przypadkach określonych w 8 ust W zakresie stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego Biuro Alfa stosuje w stosunku do Klienta nieobecnego, o którym mowa w 8 ust. 5 lit. a), w celu zmniejszenia ryzyka, co najmniej jeden z następujących środków: 1) ustalenie tożsamości Klienta na podstawie dodatkowych dokumentów lub informacji; 2) dodatkową weryfikację autentyczności przedstawionych dokumentów lub poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez notariusza, organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi finansowe; 3) ustalenie, że pierwsza transakcja została przeprowadzona za pośrednictwem rachunku Klienta w podmiocie świadczącym usługi finansowe. 3. W odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, o których mowa w 8 ust. 5 lit. b), Biuro Alfa: 1) dokonuje ustalenia, czy Klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne; 2) stosuje środki odpowiednie do określonego przez Biuro Alfa ryzyka w celu ustalenia źródła pochodzenia wprowadzanych do obrotu wartości majątkowych; 3) prowadzi stałą kontrolę przeprowadzanych transakcji; 4) zawiera umowę z Klientem po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu, wskazanego Członka Zarządu lub osoby wyznaczonej przez Zarząd lub odpowiedzialnej za działalność Biura Alfa. 4. Przy zawieraniu umowy na świadczenie usług księgowych Biuro Alfa przyjmuje oświadczenia na piśmie, czy dany Klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Wzór wymienionego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury. VIII. 2. Odstąpienie od identyfikacji i weryfikacji Klienta i beneficjenta rzeczywistego Księgowy Biura Alfa, przy uwzględnieniu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, może odstąpić od stosowania przepisów 11 pkt 1 3 w stosunku do Klientów kategorii I, określonych w 8 ust W przypadkach określonych w ust. 1 Biuro Alfa gromadzi informacje w celu ustalenia, czy Klient spełnia warunki określone w tych przepisach stanowiące podstawę do odstąpienia od identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta i beneficjenta rzeczywistego. VIII. 3. Identyfikacja Klienta i innych podmiotów Identyfikacja Klienta, o której mowa w 11 pkt 1, obejmuje: 1) w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli ustalenie i zapisanie: a) cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby,

20 20 PRZYKŁADOWY WZÓR PROCEDURY WEWNĘTRZNEJ BIURA RACHUNKOWEGO b) imienia i nazwiska, c) obywatelstwa, d) adresu osoby dokonującej transakcji, e) numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu; 2) w przypadku osób prawnych zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego (KRS) lub innego dokumentu, wskazującego: a) nazwę (firmę), b) formę organizacyjną osoby prawnej, c) siedzibę i jej adres, d) numer identyfikacji podatkowej, e) imię, nazwisko i numer PESEL osoby reprezentującej tę osobę prawną albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL; 3) w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej zapisanie aktualnych danych z dokumentu wskazującego: a) nazwę, b) formę organizacyjną, c) siedzibę i jej adres, d) numer identyfikacji podatkowej, e) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby reprezentującej tę jednostkę albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL. 2. Identyfikacja, o której mowa w ust. 1, dotyczy także stron transakcji niebędących Klientami i obejmuje ustalenie i zapisanie ich nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz adresu, w zakresie, w jakim dane te księgowy Biura Alfa może ustalić przy zachowaniu należytej staranności. 3. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, o której mowa w 11 pkt 2, obejmuje ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska i adresu oraz dodatkowo innych danych identyfikacyjnych, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim księgowy Biura Alfa może je ustalić przy zachowaniu należytej staranności. VIII. 4. Weryfikacja Klienta i beneficjenta rzeczywistego Weryfikacja Klienta i beneficjenta rzeczywistego polega na sprawdzeniu i potwierdzeniu danych, o których mowa w 15 ust. 1 i 3, i następuje przed zawarciem umowy z Klientem lub przed przeprowadzeniem transakcji. 2. Weryfikacja, o której mowa powyżej w ust. 1, może być zakończona po nawiązaniu stosunków gospodarczych, jedynie jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia dalszego prowadzenia działalności gospodarczej oraz gdy występuje niewielkie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustalone na podstawie przeprowadzonej analizy.

ClickDonate Tomasz Bukowski Spółka Komandytowa ul. Andrzeja Sołtana 3 lok. 51, Warszawa

ClickDonate Tomasz Bukowski Spółka Komandytowa ul. Andrzeja Sołtana 3 lok. 51, Warszawa ClickDonate Tomasz Bukowski Spółka Komandytowa ul. Andrzeja Sołtana 3 lok. 51, 01-494 Warszawa Regulamin przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

., dnia.. r ZARZADZENIE

., dnia.. r ZARZADZENIE ., dnia.. r ZARZADZENIE. W związku z zmianą ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Bardziej szczegółowo

I. Cel Procedury. II. Podstawowe pojęcia

I. Cel Procedury. II. Podstawowe pojęcia PROCEDURA w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Podstawy prawne: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Obowiązki biur rachunkowych

Obowiązki biur rachunkowych Kamila Grabowska, Ewa Sławińska Obowiązki biur rachunkowych przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z pakietem aktywnych druków Wydanie II zaktualizowane stan prawny czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 18/K/2010 Burmistrza Głuszycy

Zarządzenie 18/K/2010 Burmistrza Głuszycy Zarządzenie 18/K/2010 w sprawie: procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U ).

INSTRUKCJA. - art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U ). INSTRUKCJA Przedmiotem niniejszej instrukcji jest określenie obowiązków doradców podatkowych i sposobu ich realizacji wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do

Bardziej szczegółowo

2.2 Transakcja to dokonywana we własnym albo w cudzym imieniu, na własny albo na cudzy rachunek:

2.2 Transakcja to dokonywana we własnym albo w cudzym imieniu, na własny albo na cudzy rachunek: Poniższa analiza prawna powstała dzięki programowi Centrum Pro Bono. Centrum zapewnia organizacjom pozarządowym dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez renomowane kancelarie z całej Polski

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Regulamin przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Regulamin przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1 1. Niniejszy Regulamin określa sposób postępowania Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Domem Inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA I. Podstawy prawne II. Cel Instrukcji III. Podstawowe pojęcia, w rozumieniu ww. wymienionych przepisów oraz niniejszej Instrukcji

INSTRUKCJA I. Podstawy prawne II. Cel Instrukcji III. Podstawowe pojęcia, w rozumieniu ww. wymienionych przepisów oraz niniejszej Instrukcji INSTRUKCJA Zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniu terroryzmu dla pracowników RRP, ustalona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy ( PPP ) Praktyczne aspekty dostosowania do nowych regulacji. PRMIA 15 grudnia 2009

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy ( PPP ) Praktyczne aspekty dostosowania do nowych regulacji. PRMIA 15 grudnia 2009 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy ( PPP ) Praktyczne aspekty dostosowania do nowych regulacji PRMIA 15 grudnia 2009 Agenda Wprowadzenie Pojęcie prania brudnych pieniędzy Organizacja systemu PPP w Polsce

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFOMACJI PRAWNEJ

BIULETYN INFOMACJI PRAWNEJ SOKOŁOWSKI I PARTNERZY A D W O K A C I R A D C Y P R A W N I S P Ó Ł K A P A R T N E R S K A 20-026 LUBLIN, ul. FRYDERYKA CHOPINA 8 lok.5 TEL. 48 81 532 95 54 48 81 470 50 49 48 81 470 50 50 FAX 48 81

Bardziej szczegółowo

osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Nazwisko Seria i numer dowodu tożsamosci Adres korespondencyjny

osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Nazwisko Seria i numer dowodu tożsamosci Adres korespondencyjny ubezpieczenia Numer polisy Wniosek o dokonanie zmiany* w ubezpieczeniu na życie Plan Ochronny AXA osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Proszę o zmianę w polisie następujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012

Warszawa, lipiec 2012 Russell Bedford Poland Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Blue Point Al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa, Poland, T: +48 22 516 26 80 F: +48 22 516 26 82

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych

Bardziej szczegółowo

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu IFMSA-Poland

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu IFMSA-Poland Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu IFMSA-Poland Zatwierdzona w głosowaniu Zarządu Głównego dnia 16 października 2010 r. Spis treści Procedury: PREAMBUŁA 3 PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 147/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 czerwca 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 147/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 czerwca 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 147/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie: instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 3 Wykonanie uchwał powierza się Prezesowi Zarządu.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 3 Wykonanie uchwał powierza się Prezesowi Zarządu. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 21/2010 z dn. 23 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2012-01-01. Zmiany aktu:

Rozdział 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2012-01-01. Zmiany aktu: brzmienie od 2012-01-01 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1216) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (tekst jednolity) Rozdział 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

krótkookresowy (do 1 roku) długookresowy (powyżej 1 roku) odmawiam podania inny

krótkookresowy (do 1 roku) długookresowy (powyżej 1 roku) odmawiam podania inny I. DANE KLIENTA osoba fizyczna osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna Imię i Nazwisko/Nazwa: Obywatelstwo*: Kraj: Miejsce urodzenia: Adres: (*) jeśli dotyczy II. DANE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 455, z 2015 r. poz. 1223.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 116 poz USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1

Dz.U Nr 116 poz USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1 Dz.U. 2000 Nr 116 poz. 1216 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 299, 615. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 333/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 6 października 2010 r. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1)

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) wersje oczekujące:2016-01-02 Dz.U. 2009 Nr 201 poz. 1540 Art. 106 brzmienie pierwotne (od 2014-04-08) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) z dnia 16 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI DORADCY PODATKOWEGO WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY

PRAWA I OBOWIĄZKI DORADCY PODATKOWEGO WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY Rozdział I 1 PRAWA I OBOWIĄZKI DORADCY PODATKOWEGO WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY Jakie obowiązki spoczywają na doradcach podatkowych w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r.

Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-244-08 Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PESEL. E-mail. Telefon stacjonarny

PESEL. E-mail. Telefon stacjonarny ubezpieczenia Numer polisy Wniosek o dokonanie zmian w umowie ubezpieczenia na życie Plan Ochronny AXA* zmiana częstotliwości opłacania składek rezygnacja z indeksacji zawarcie umów dodatkowych wypowiedzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie PRAWO BANKOWE 8. wydanie Stan prawny na 22 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie: Faktoria

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Dz.U.2010.46.276 2010-10-08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 29 czerwca 2015 Jacek Czarnecki Prawnik II Digital Money & Currency Forum, Warszawa Bitcoin a AML Czym jest pranie pieniędzy? Przestępstwo prania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 299 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział I Zakres instrukcji i podstawy prawne 1. Instrukcja, zwana dalej Instrukcją określa sposób wykonywania środków

Bardziej szczegółowo

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.10.46.276 2011.07.14 zm. Dz.U.2011.134.779 art. 4 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wybrane problemy prawne

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wybrane problemy prawne Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wybrane problemy prawne Jacek Jurzyk Dyrektor ds. Strategii Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przestępczości Biuro Bezpieczeństwa Centrali PZU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 26 marca 2012 roku. Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i

Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 26 marca 2012 roku. Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie : wprowadzenia finansowaniu terroryzmu. Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR OR /2008 WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2008 r.

ZARZADZENIE NR OR /2008 WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2008 r. ZARZADZENIE NR OR.0152-16/2008 WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. Nr z dnia r. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. w sprawie

ZARZĄDZENIE. Nr z dnia r. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. w sprawie ZARZĄDZENIE Nr 021.20.2015 z dnia 29.06.2015 r. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie w sprawie ustalenia instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Załącznik do uchwały Zarządu Polskiej Fundacji Przeciwko Nepotyzmowi z dnia 26.06.2015. Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Instrukcję opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA GIIF / STATUS FATCA / STATUS CRS (SPÓŁKA CYWILNA)

ANKIETA GIIF / STATUS FATCA / STATUS CRS (SPÓŁKA CYWILNA) ANKIETA GIIF / STATUS FATCA / STATUS CRS (SPÓŁKA CYWILNA) ID Klienta w Noble Securities S.A. Nazwa Klienta REGON Klienta Imię i nazwisko lub Nazwa Wspólnika 1 PESEL lub nr KRS/nr w innym rejestrze Wspólnika

Bardziej szczegółowo

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Art. 8 ust. 1 Czy odsetki, którymi obciąŝany jest rachunek klienta z tytułów róŝnych produktów kredytowych (Dt rk klienta Ct rk wewnętrzny banku) lub odsetki,

Bardziej szczegółowo

Komunikat GIIF w sprawie rejestracji transakcji wymiany walut

Komunikat GIIF w sprawie rejestracji transakcji wymiany walut Komunikat GIIF w sprawie rejestracji transakcji wymiany walut Każdorazowo do instytucji obowiązanej należy ocena, czy operacje zamiany zlecane przez klienta stanowią elementy składowe jednej transakcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 455 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 455 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 455 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 2/2013 z dnia 21 listopada 2013r. Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział I Zakres instrukcji i podstawy prawne 1.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA Klient instytucjonalny (Klienci inni niż osoby fizyczne i spółki cywilne, w szczególności osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i jednostki nieposiadające osobowości prawnej) OŚWIADCZE O STATUSIE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Załącznik nr 3 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Oświadczenie. Załącznik nr 3 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Załącznik nr 3. ( imię i nazwisko). ( stanowisko) Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że zapoznałam się z Instrukcją postępowania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Śrem, dnia 20 stycznia 2016 roku

Śrem, dnia 20 stycznia 2016 roku OGŁOSZENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DELKO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 lutego 2016 ROKU Śrem, dnia 20 stycznia 2016 roku Niniejszy dokument obejmuje: I. Informację w przedmiocie zwołania

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 lutego 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WEWNĘTRZNA. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej

PROCEDURA WEWNĘTRZNA. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej Załącznik Nr. do Uchwały Nr /20 ZHP Ch.Kieleckiej z 24.0.20 r. PROCEDURA WEWNĘTRZNA w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej

Bardziej szczegółowo

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; Działając w oparciu o art. 399 1 w związku z art. 395 1, 2 i 5, art. 393 pkt 1), art. 402 1 1 i 2 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki pod firmą: TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Druk nr 380 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY CZECHOWICE- DZIEDZICE-BESTWINA WNIOSEK KREDYTOWY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

BANK SPÓŁDZIELCZY CZECHOWICE- DZIEDZICE-BESTWINA WNIOSEK KREDYTOWY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku BANK SPÓŁDZIELCZY CZECHOWICE- DZIEDZICE-BESTWINA WNIOSEK KREDYTOWY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r.

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. PODATKI NR 10 INDEKS 36990X ISBN 9788374403702 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. Kiedy kupujący będzie rozliczał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 19 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 19 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny WNIOSEK KREDYTOWY WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 4 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 4 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 96/2014 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania określającej zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku Str. 1/5 Dane spółki: data Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Nazwa spółki: spółki: Numer rejestru KRS: Nr REGON: Nr NIP:... Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 439/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zarządzenie nr 439/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 grudnia 2015 r. Zarządzenie nr 439/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów wspólnotom mieszkaniowym w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. DOLiS/DEC-673/13 Dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 72/2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Działając na podstawie: - art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. Dz.U.03.153.1505 2003-10-12 zm. przen. Dz.U.02.169.1385 art.75 2004-01-01 zm. przen. Dz.U.02.180.1500 art.1 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/68/15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 27/68/15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 27/68/15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący numer: 40/2015 Wysogotowo, 10 września 2015r.

Raport bieżący numer: 40/2015 Wysogotowo, 10 września 2015r. Raport bieżący numer: 40/2015 Wysogotowo, 10 września 2015r. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Spółki PBG S.A. w upadłości układowej na dzień 07 października 2015 roku oraz projekty uchwał. OGŁOSZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego Organ wydający,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z 25 czerwca 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z 25 czerwca 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z 25 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 101/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 8 lutego 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru NR GOSPODARSTWA / KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru NR GOSPODARSTWA / KRS NIP REGON. e-mail BANK SPÓŁDZIELCZY w Ełku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II Nazwa Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LS TECH-HOMES SA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LS TECH-HOMES SA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LS TECH-HOMES SA Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. K. Korna 7/4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr W.4a do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Cz. II WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r.

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. (Urząd Regulacji Energetyki) Kto powinien posiadać koncesję? Obowiązujący dotychczas art. 32

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI:

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU ODDZIAŁ BANKU DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WNIOSEK KOMPLETNY tak nie DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU STATUS

Bardziej szczegółowo

Transakcje na rynku niepublicznym

Transakcje na rynku niepublicznym Transakcje na rynku niepublicznym 1) ZłoŜenie instrumentów finansowych do depozytu rynku niepublicznego jako transakcja podlega rejestracji. Ustawa jednak nie określa sposobu wyliczenia jej wartości, w

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo