PROCEDURA WEWNĘTRZNA. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA WEWNĘTRZNA. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej"

Transkrypt

1 Załącznik Nr. do Uchwały Nr /20 ZHP Ch.Kieleckiej z r. PROCEDURA WEWNĘTRZNA w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej Podstawa prawna Art. 0 a ustawy z dnia 6 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 53, poz. 505 ze zm.). 2 Cele procedury ZHP Chorągiew Kielecka stosuje niniejszą procedurę w celu zapewnienia podczas wykonywania czynności gospodarczych przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 53, poz. 505 ze zm.), zwanej dalej ustawą. 3 Słownik pojęć Użyte w niniejszej procedurze pojęcia, oznaczają:. Pranie pieniędzy czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm), a także zamierzone postępowanie polegające na: a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań, b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności, c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,

2 d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit. a-c - również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska. 2. Finansowanie terroryzmu czyn określony w art. 65a ustawy z dnia 6 czerwca 997 r. -Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm). 3. Transakcja dokonywane we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek : a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 78/2006, zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych, c) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta, d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały. 4. Rachunku - rozumie się przez to rachunek bankowy, rachunek prowadzony w instytucji finansowej, rachunek prowadzony w instytucji kredytowej, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej, rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny służący do jego obsługi, rejestr uczestników funduszu, ewidencję uczestników funduszu inwestycyjnego 5. Wartości majątkowe środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości. 6. Rejestracja transakcji czynność dokonywana przez stowarzyszenie w stosunku do transakcji, której równowartość przekracza euro oraz transakcji, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. 7. Środki bezpieczeństwa finansowego środki stosowane przez stowarzyszenie wobec beneficjentów, darczyńców, współpracujących, których zakres stosowania jest określany na podstawie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 8. Beneficjent rzeczywisty rozumie się przez to: a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność, b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych, 2

3 c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 9. Identyfikacja beneficjenta, darczyńcy, współpracującego czynność dokonywana na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych. 0. Współpracujący osoba, która wyraża chęć współpracy ze Stowarzyszeniem, lecz nie wyraża chęci być jego członkiem zgodnie ze statutem stowarzyszenia.. Weryfikacja czynność polegająca na sprawdzeniu i potwierdzeniu danych uzyskanych w toku identyfikacji, następująca przed zawarciem umowy z beneficjentem, darczyńcą, współpracującym lub przed przeprowadzeniem transakcji. 2. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się przez to osoby fizyczne: a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach, b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób - mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Wstrzymanie transakcji czasowe ograniczenie dysponowania i korzystania z wartości majątkowych, polegające na uniemożliwieniu przeprowadzenia określonej transakcji przez notariusza. 4. Blokada rachunku czasowe uniemożliwienie dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku, w tym również przez notariusza. 5. Zamrażanie zapobieganie przenoszeniu, zmianie, wykorzystaniu wartości majątkowych lub przeprowadzaniu transakcji w jakikolwiek sposób, który może spowodować zmianę ich wielkości, wartości, miejsca, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub jakąkolwiek inną zmianę, która może umożliwić korzystanie z wartości majątkowych. 3

4 6. Ustawa - ustawa z dnia 6 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 53, poz. 505 ze zm.). 7. GIIF organ informacji finansowej, właściwy w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 8. Stowarzyszenie jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach zarejestrowana w KRS 4 Rejestracja transakcji. Stowarzyszenie ma obowiązek rejestracji transakcji, której równowartość przekracza euro. 2. Obowiązek wskazany w pkt., dotyczy także transakcji, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji. 3. Przy ustalaniu równowartości w euro, o której mowa w ustawie, stosuje się średni kurs NBP, obowiązujący w dniu dokonywania transakcji. 4. Stowarzyszenie ma obowiązek rejestracji bez względu na jej wartość i charakter jeżeli okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Obowiązek taki stosuje się także, gdy Stowarzyszenie wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinno wiedzieć o takiej transakcji. 5. Stowarzyszenie prowadzi rejestr transakcji, o którym mowa w art. 8 ust. i 3 ustawy. Rejestr transakcji jest przechowywany przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane. 6. Rejestr prowadzony jest w systemie informatycznym. 7. Stowarzyszenie może wyznaczyć do prowadzenia rejestru jednego ze swoich członków. 8. Dane do rejestru wprowadza się bezzwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po przeprowadzeniu transakcji. 5 Analiza transakcji. Stowarzyszenie prowadzi bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji. 2. Analiza obejmuje osobę beneficjenta, darczyńcy, współpracującego, stosunki gospodarcze oraz charakter dokonywanej transakcji. 3. Analiza dokonywana jest w oparciu o kryteria oceny ryzyka i wspomagana typologiami transakcji. 4. W przypadku, gdy analiza przeprowadzanej transakcji doprowadzi do wniosku, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, zastosowanie mają postanowienia 0 i 2 niniejszej procedury. 5. Charakterystyka kryteriów oceny ryzyka stanowi załącznik nr do niniejszej procedury. 6. Wykaz typologii transakcji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 4

5 7. Wyniki analiz są dokumentowane na formularzu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej procedury, w formie papierowej lub elektronicznej, co 3 miesiące. 8. Stowarzyszenie przechowuje wyniki analiz przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zostały przeprowadzone. 6 Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. Stowarzyszenie stosuje wobec swoich beneficjentów, darczyńców, współpracujących środki bezpieczeństwa finansowego. 2. Zakres stosowania środków bezpieczeństwa finansowego jest określany w oparciu o ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 3. Oceny ryzyka dokonuje się w wyniku analizy transakcji, z uwzględnieniem rodzaju beneficjenta, darczyńcy współpracującego, przedmiotów dokonywanej czynności gospodarczej lub charakteru transakcji. 4. Podstawowe środki bezpieczeństwa finansowego stosowane przez Stowarzyszenie polegają na: a) identyfikacji beneficjenta, darczyńcy, współpracującego i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych; b)podejmowaniu czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez instytucję obowiązaną danych dotyczących tożsamości beneficjenta rzeczywistego, w tym ustalaniu struktury własności i zależności beneficjenta, darczyńcy, współpracującego; c) uzyskiwaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez beneficjenta, darczyńcę, współpracującego charakteru stosunków gospodarczych; d) bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z beneficjentem, darczyńcą, współpracującym, w tym badaniu przeprowadzanych transakcji w celu zapewnienia, że przeprowadzane transakcje są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o beneficjencie, darczyńcy, współpracującym i profilu jego działalności oraz z ryzykiem, a także, w miarę możliwości, badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz bieżącym aktualizowaniu posiadanych dokumentów i informacji. 5. Środki bezpieczeństwa finansowego są stosowane w szczególności: a) przy przyjęciu dokumentów i wyznaczeniu terminu dokonania czynności gospodarczej; b) przy przeprowadzaniu transakcji z beneficjentem, darczyńcą, współpracującym, której równowartość przekracza euro, bez względu na to czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane; c) gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu bez względu na wartość transakcji, formę organizacyjną oraz rodzaj beneficjenta, darczyńcy, współpracującego; d) gdy zachodzi wątpliwość czy otrzymane wcześniej dane, o których mowa w art. 9 ustawy są prawdziwe lub pełne. 5

6 6. W przypadku, gdy Stowarzyszenie nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, wskazanych w pkt 4. lit. a) c), nie przeprowadza transakcji oraz przekazuje do GIIF informacje o danym kliencie wraz z posiadanymi informacjami o planowanej przez niego transakcji. 7. Stowarzyszenie może odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, określonych w art. 8b ust. 3 pkt 3 ustawy, jedynie w przypadkach określonych w art. 9 d ustawy. 8. Stowarzyszenie stosuje na podstawie analizy ryzyka, wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego wobec beneficjenta, darczyńcy, współpracującego w przypadkach, które mogą wiązać się z wyższym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 9. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego stosuje się w szczególności do przypadków: gdy beneficjent, darczyńca, współpracujący jest nieobecny oraz w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. 7 Identyfikacja beneficjenta, darczyńcy, współpracującego. Stowarzyszenie dokonuje identyfikacji beneficjenta, darczyńcy, współpracującego. 2. Identyfikacja obejmuje : a) w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu; b) w przypadku osób prawnych - zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę osobę prawną; c) w przypadku jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - zapisanie aktualnych danych z dokumentu wskazującego nazwę, formę organizacyjną, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę jednostkę. 3. Identyfikacja, dotyczy także stron transakcji nie będących beneficjentami, darczyńcami, współpracującymi i obejmuje ustalenie i zapisanie ich nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz adresu, w zakresie, w jakim dane te instytucja obowiązana może ustalić przy zachowaniu należytej staranności. 4. Identyfikacja, beneficjenta rzeczywistego obejmuje ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska i adresu oraz dodatkowo innych danych identyfikacyjnych, o których mowa w ust. pkt, w zakresie, w jakim instytucja obowiązana może je ustalić. 5. W przypadku gdy beneficjent, darczyńca, współpracujący nie jest obecny, dla celów identyfikacji Stowarzyszenie stosuje, w celu zmniejszenia ryzyka, co najmniej jeden z następujących środków: 6

7 a) ustalenie tożsamości beneficjenta, darczyńcy, współpracującego na podstawie dodatkowych dokumentów lub informacji; b) dodatkową weryfikację autentyczności przedstawionych dokumentów lub poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez notariusza, organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi finansowe; 8 Weryfikacja tożsamości beneficjenta, darczyńcy, współpracującego. Dokonując weryfikacji tożsamości beneficjenta, darczyńcy, współpracującego Stowarzyszenie sprawdza i potwierdza dane określone w Weryfikacja następuje przed dokonaniem czynności gospodarczej. 9 Postępowanie w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. W odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, Stowarzyszenie: a) wprowadza procedury oparte na ocenie ryzyka w celu ustalenia, czy beneficjent darczyńca, współpracujący jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne; b) stosuje środki odpowiednie do określonego w procedurze ryzyka w celu ustalenia źródła pochodzenia wprowadzanych do obrotu wartości majątkowych; c) prowadzi stałą kontrolę przeprowadzanych transakcji. 2. Stowarzyszenie może przyjmować oświadczenia na piśmie, czy dany beneficjent, darczyńca, współpracujący jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Oświadczenie może znaleźć się w treści umowy cywilnoprawnej sporządzonego przez Stowarzyszenie. 3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury. 4. Oświadczenia są przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 994 r. o rachunkowości. 0 Przekazywanie informacji o transakcjach. Stowarzyszenie przekazuje GIIF informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z art. 8 ust. i 3 ustawy. Przekazanie to polega na przesłaniu lub dostarczeniu danych z rejestru transakcji, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy, także z wykorzystaniem informatycznych nośników danych. 2. Informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z art. 8 ust., 3 i 3a ustawy powinny zawierać w szczególności następujące dane: a) datę przeprowadzenia transakcji; 7

8 b) dane identyfikacyjne stron transakcji, o których mowa w art. 9 ust. i 2 ustawy; c) kwotę, walutę i rodzaj transakcji; d) numery rachunków, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji, w przypadku transakcji z udziałem takich rachunków, o ile informacje te są w posiadaniu Stowarzyszenia; e) uzasadnienie oraz miejsce, datę i sposób złożenia dyspozycji w przypadku przekazywania informacji o transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy. 3. Informacje o zarejestrowanych transakcjach, których równowartość przekracza euro, są przekazywane do GIIF w terminie 4 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. 4. Informacje o zarejestrowanych transakcjach, których okoliczności wskazują, że mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, są przekazywane do GIIF niezwłocznie. Udostępnianie informacji o transakcjach. Stowarzyszenie udostępnia niezwłocznie informacje dotyczące transakcji objętych przepisami ustawy na pisemne żądanie GIIF. 2. Udostępnienie polega w szczególności na przekazaniu informacji o stronach transakcji, zawartości dokumentów, przekazaniu ich potwierdzonych kopii lub udostępnieniu odpowiednich dokumentów do wglądu upoważnionym pracownikom jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, w celu sporządzenia notatek bądź kopii. Powyższe informacje są przekazywane GIIF nieodpłatnie. 3. GIIF może żądać przekazania informacji, o których mowa w pkt., w formie elektronicznej. 2 Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku. Stowarzyszenie, które otrzymało dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia transakcji, mający przeprowadzić transakcję lub posiadający informacje o zamiarze przeprowadzenia transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić na piśmie Generalnego Inspektora, przekazując wszystkie posiadane dane określone w art. 2 ust. oraz art. 2a ustawy wraz ze wskazaniem przesłanek przemawiających za wstrzymaniem transakcji lub blokadą rachunku, oraz wskazać przewidywany termin jej realizacji. Zawiadomienia dokonuje się faksem lub drogą 8

9 elektroniczną. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury. 2. W przypadku gdy Stowarzyszenie dokonujące zawiadomienia nie jest instytucją mającą przeprowadzić transakcję, zawiadomienie zawiera również wskazanie instytucji, która ma przeprowadzić transakcję. 3. Po otrzymaniu zawiadomienia Generalny Inspektor dokonuje niezwłocznego potwierdzenia jego przyjęcia, w formie pisemnej, podając datę i godzinę przyjęcia zawiadomienia. 4. Do czasu otrzymania żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, nie dłużej niż 24 godziny, od momentu potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, instytucja obowiązana nie wykonuje transakcji, której dotyczy zawiadomienie. 5. GIIF może w ciągu 24 godzin od daty i godziny wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zawiadomienia przekazać Stowarzyszeniu pisemne żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 72 godziny od daty i godziny wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zawiadomienia. 6. Jeżeli po upływie 24 godzin, Stowarzyszenie nie otrzyma żądania o którym mowa wyżej, może przeprowadzić transakcję. 7. Jeżeli zawiadomienia, o którym mowa w pkt., nie można dokonać przed wykonaniem albo podczas wykonywania dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji, Stowarzyszenie przekazuje informację o transakcji niezwłocznie po jej przeprowadzeniu, podając przyczyny braku wcześniejszego zawiadomienia. 8. Generalny Inspektor może przekazać Stowarzyszeniu pisemne żądanie wstrzymania transakcji bez uprzedniego otrzymania od niej zawiadomienia, o którym mowa w art. 6 ust. ustawy, jeżeli posiadane informacje wskazują na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. W tym przypadku Generalny Inspektor może żądać wstrzymania transakcji na okres nie dłuższy niż 72 godziny od momentu otrzymania przez instytucję obowiązaną- notariusza tego zawiadomienia. 9. Do liczenia terminów, o których mowa w 2 niniejszej procedury, nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. 0. Stowarzyszenie, na żądanie zlecającego transakcję może poinformować go o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rachunku i wskazać organ, który tego zażądał. 3 Zamrażanie wartości majątkowych. Stowarzyszenie dokonuje zamrożenia wartości majątkowych w postaci depozytu gotówkowego i/lub weksli, z zachowaniem należytej staranności. 2. Zamrożenia dokonuje się na podstawie: 9

10 a) prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom oraz b) przepisów wydanych przez Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych określających, w drodze rozporządzenia, listę osób, grup lub podmiotów, w stosunku do których dokonuje się zamrożenia, z uwzględnieniem konieczności wykonania zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub wiążących uchwał organizacji międzynarodowych, oraz mając na uwadze konieczność zwalczania terroryzmu i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. 3. Instytucja obowiązana, dokonując zamrożenia, przekazuje wszystkie posiadane dane związane z zamrożeniem wartości majątkowych GIIF, w formie elektronicznej lub papierowej. 4 Poddanie się kontroli. Stowarzyszenie poddaje się kontroli upoważnionego pracownika GIIF, zwanego dalej kontrolerem, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia. Kontrolę w odniesieniu do Stowarzyszenia, realizować może także Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego. 2. Zakres kontroli obejmuje wypełnianie przez Stowarzyszenie obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 3. Na żądanie kontrolera Stowarzyszenie jest zobowiązany do przedkładania wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. 4. Stowarzyszenie zapewnia kontrolerowi warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznie przedstawia do kontroli żądane dokumenty i materiały oraz terminowo udziela wyjaśnień. 5. Wyniki przeprowadzonej kontroli dyrektor jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, przedstawia Stowarzyszeniu w protokole pokontrolnym w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli. 6. Przed przedstawieniem protokołu pokontrolnego dyrektor jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, może zwrócić się do Stowarzyszenia o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień na piśmie w zakresie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości. 7. Protokół pokontrolny zawiera ustalenia stanu faktycznego, ocenę kontrolowanej działalności, w tym ewentualnie stwierdzone nieprawidłowości i wskazanie osób za nie odpowiedzialnych, oraz wnioski i zalecenia pokontrolne. 8. Stowarzyszenie ma prawo zgłoszenia do GIIF umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym. 9. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do GIIF w terminie 4 dni od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego. 0. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń GIIF przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń.. Stowarzyszenie przesyła do dyrektora jednostki, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, w terminie wskazanym w protokole pokontrolnym, informację o sposobie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, ze wskazaniem przewidywanego terminu ich wykonania. 0

11 2. W toku kontroli, kontrolerzy mają prawo do: a) wstępu do obiektów i pomieszczeń instytucji obowiązanej w obecności kontrolowanego; b) wglądu do dokumentów i innych materiałów dowodowych, objętych zakresem kontroli oraz uzyskiwania ich potwierdzonych kopii; c) żądania od pracowników i wolontariuszy instytucji obowiązanej ustnych i pisemnych wyjaśnień, w zakresie prowadzonej kontroli; d) swobodnego poruszania się po terenie Stowarzyszenia, a ponadto nie podlegają kontroli osobistej. 5 Postanowienia końcowe. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Procedurze, w tym powiadomienia Generalnego Inspektora, objęte są tajemnicą służbową. 2. Ujawnianie osobom nieuprawnionym, w tym także stronom transakcji faktu poinformowania Generalnego Inspektora o transakcjach, których okoliczności wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z prania pieniędzy, albo o rachunkach podmiotów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają związek z popełnieniem aktów terrorystycznych oraz transakcjach dokonywanych przez te podmioty, jest zabronione. Zakaz ten ma charakter generalny i nie jest ograniczony czasowo. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 4. Załączniki do procedury stanowią jej integralną część. 5. Stowarzyszenie zapewnia pracownikom i wolontariuszom Stowarzyszenia, wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, udział w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków. Procedura została sporządzona w dniu 24 stycznia 20 i wchodzi w życie z dniem sporządzenia. Zarząd ZHP Chorągwi Kieleckiej Załączniki szt. 5.

12 Załącznik nr Do procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w ZHP Chorągwi Kieleckiej OCENA RYZYKA Przy analizie transakcji dokonywanych w ZHP Chorągwi Kieleckiej, członkowie organizacji biorą pod uwagę następujące kryteria : Kryterium ekonomiczne polega na badaniu zachowań beneficjenta, darczyńcy, współpracującego, dla których trudno jest znaleźć uzasadnienie ekonomiczne. Częstokroć działania takie nie tylko nie przynoszą zysku, ale nawet mogą przynosić straty. Wśród katalogu takich zachowań można wymienić przykładowo : - niezrozumiałe pod względem ekonomicznym decyzje beneficjenta, darczyńcy, współpracującego. - korzystanie ze Stowarzyszenia nie mającej związku z siedzibą firmy. - dokonywanie transakcji, która nie koresponduje z rozmiarami prowadzonej działalności gospodarczej. - obrót udziałami lub akcjami nie znajdujący uzasadnienia w rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. - obrót udziałami lub akcjami w najmniej korzystnym okresie, jeżeli chodzi o wysokość ich oprocentowania, bez uzasadnionego powodu. - zlecanie transakcji niezgodnych z dotychczasowym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. - dokonanie zapłaty za przedmiot transakcji gotówką w znacznej wysokości. - dokonywanie transakcji w łatwo rozpoznawalnym interesie osób trzecich. - sprzedaż lub zakup nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowego, papierów wartościowych za cenę zdecydowanie zawyżoną lub zaniżoną. - zawarcie umowy pożyczki na wyjątkowo niekorzystnych warunkach dla jednej ze stron. - sprzedaż papierów wartościowych w najmniej korzystnym okresie, jeżeli chodzi o wysokość ich oprocentowania, bez uzasadnionego powodu. Kryterium geograficzne odnosi się do nieuzasadnionych charakterem działalności gospodarczej transakcji zawieranych z krajami z tzw. strefy ryzyka. Do krajów takich zaliczyć można : - kraje produkujące narkotyki np. Kolumbia, kraje tzw. złotego trójkąta i złotego półksiężyca (Birma, Laos, Tajlandia, Afganistan, Pakistan, Iran). - kraje przerzutu narkotyków tzw. kraje tranzytowe np. Turcja, kraje bałkańskie. - kraje w których obowiązuje bezwzględna tajemnica bankowa tzw. raje (oazy) podatkowe, np. : Panama, Kajmany, Bahama, Wyspy Dziewicze, Gibraltar, Lichtenstein, Luksemburg, tzw. wyspy kanałowe etc. - kraje rozwijające się, potrzebujące inwestycji w twardej walucie. - kraje, w których obserwuje się istotne zagrożenie systemu bankowego, w szczególności kraje powstałe po rozpadzie ZSRR. - kraje wspierające działalność terrorystyczną np. : Libia, Sudan, Syria, Iran, Afganistan. 2

13 Kryterium przedmiotowe - kryterium działalność gospodarczej wysokiego ryzyka z punktu widzenia możliwości prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zaliczyć do niej można np. : - firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi. - kantory wymiany walut. - firmy zagraniczne z siedzibą w rajach podatkowych. - firmy zajmujące się handlem łatwo zbywalnymi towarami, w szczególności alkoholem, papierosami, elektroniką użytkową, paliwami, materiałami opałowymi, złomem itp. - firmy prowadzące ożywioną działalność importowo/eksportową, a co z tym związane transferujące za granicę bądź otrzymujące z zagranicy wysokie przelewy. - biura podróży. - firmy zajmujące się szeroko rozumianymi usługami doradczymi (consultingowymi), których faktyczna wartość jest praktycznie niemożliwa do oceny. - firmy zajmujące się handlem biżuterią i metalami szlachetnymi. - działalność gospodarczą związaną z obrotem gotówkowym np. restauracje, bary, punkty handlu detalicznego, myjnie samochodowe, sklepy całodobowe. - pośrednicy w handlu dziełami sztuki i antykami. - lombardy. - podmioty ustawowo zwolnione z podatku dochodowego. - pośrednicy w handlu nieruchomościami. Kryterium behawioralne polegające na nietypowym, w danej sytuacji zachowaniu beneficjenta, darczyńcy, współpracującego, znajduje swoje uszczegółowienie w typologiach transakcji stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej procedury. Zarząd ZHP Chorągwi Kieleckiej 3

14 Załącznik nr 2 Do procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w ZHP Chorągwi Kieleckiej TYPOLOGIE TRANSAKCJI Przez typologie rozumie się zestawienie okoliczności towarzyszących transakcji, które mogą wskazywać że przeprowadzana transakcja ma związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Poniższe typologie mają zastosowanie przy ocenie ryzyka oraz bieżącej analizie przeprowadzanych transakcji : - dziwne zachowanie beneficjenta, darczyńcy, współpracującego (klient przejawia oznaki zdenerwowania, strachu), - wysokie transakcje dokonywane przez osoby których wygląd poddaje w wątpliwość dysponowanie dużymi zasobami pieniężnymi, - beneficjent, darczyńca, współpracujący dokonuje transakcji w towarzystwie osób podejrzanych, - wydawanie poleceń przez osoby trzecie, - wręczenie gotówki w Stowarzyszeniu przez osoby trzecie, - częste dokonywanie transakcji kilka transakcji tego samego typu w ciągu jednego dnia, - niezwykły sposób transportowania pieniędzy - banknoty w reklamówce, - nieracjonalny wybór przez beneficjenta, darczyńcę, współpracującego Stowarzyszenia, położonego daleko od jego miejsca zamieszkania lub siedziby, - nietypowe żądania beneficjenta, darczyńcy, współpracującego przedstawiane przy zlecaniu lub realizacji transakcji, - odmowa beneficjenta, darczyńcy, współpracującego przedstawienia dokumentów identyfikacyjnych, - przekazywanie przez beneficjenta, darczyńcę, współpracującego wymaganych informacji z opóźnieniem, - podawanie przez beneficjenta, darczyńcę, współpracującego danych niezgodnych z prawdą lub takich, których sprawdzenie nastręcza trudności ze względu na jego koszty albo z innych powodów, - przedstawianie przez beneficjenta, darczyńcę, współpracującego dokumentów budzących podejrzenia co do ich autentyczności, - rezygnacja z dokonania transakcji w przypadku okazania przez Stowarzyszenie zainteresowania szczegółami transakcji. - więzi kapitałowe, organizacyjne lub personalnie pomiędzy stronami transakcji, - sprzedawanie lub kupowanie specyficznych rodzajów środków trwałych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, - rodzaj środka trwałego, będącego przedmiotem obrotu, nie jest charakterystyczny dla zakresu działalności gospodarczej, prowadzonej przez kupującego, - wartość transakcji znacznie odbiega od ceny rynkowej środka trwałego, będącego jej przedmiotem, - powtarzające się w krótkim okresie czasu transakcje kupna i sprzedaży tego samego środka trwałego, - brak uzasadnienia ekonomicznego kupna lub sprzedaży środka trwałego, dokonywanie zapłat 4

15 Załącznik nr 3 Do procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w ZHP Chorągwi Kieleckiej WYNIKI ANALIZ Stosownie do postanowień art. 8a ust. ustawy z dnia 6 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 53, poz. 505 ze zm.), w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej reprezentowanego przez..., w okresie od dnia... do dnia... bieżącej analizie poddano łącznie. (podać ogólną liczbę) transakcji. W toku bieżącej analizy nie stwierdzono transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.* Zarząd ZHP Chorągwi Kieleckiej W przypadku wystąpienia transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu stwierdzonych w wyniku analizy, należy podać należy podać sygnatury akt poszczególnych spraw i daty ich sporządzenia, daty i sygnatury zawiadomień do GIIF. 5

16 Załącznik nr 4 Do procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w ZHP Chorągwi Kieleckiej OŚWIADCZENIE Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, oświadczam że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 pkt f ustawy z dnia 6 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 53, poz. 505 ze zm.).** Podpis składającego oświadczenie * niepotrzebne skreślić ** Art. 2 pkt f ustawy z dnia 6 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 53, poz. 505 ze zm.) : Ilekroć w ustawie jest mowa o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby fizyczne: Dz.U a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach, b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób - mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 6

17 Załącznik nr 5 Do procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w ZHP Chorągwi Kieleckiej ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 6 ust. ustawy z dnia 6 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 53, poz. 505, ze zm.) Dane zawiadamiającego:... Telefon/faks. Informacje o mającej nastąpić transakcji : Rodzaj. Wartość Data realizacji.. Inne. Opis okoliczności uzasadniających podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:.. Dane o osobach fizycznych, prawnych lub jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zaangażowanych w ww. działania : ).. 2).. 3).. Dodatkowe informacje będące w posiadaniu notariusza:.. Informacje o załącznikach : Podpis zawiadamiającego członka zarządu 7

ClickDonate Tomasz Bukowski Spółka Komandytowa ul. Andrzeja Sołtana 3 lok. 51, Warszawa

ClickDonate Tomasz Bukowski Spółka Komandytowa ul. Andrzeja Sołtana 3 lok. 51, Warszawa ClickDonate Tomasz Bukowski Spółka Komandytowa ul. Andrzeja Sołtana 3 lok. 51, 01-494 Warszawa Regulamin przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

., dnia.. r ZARZADZENIE

., dnia.. r ZARZADZENIE ., dnia.. r ZARZADZENIE. W związku z zmianą ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 18/K/2010 Burmistrza Głuszycy

Zarządzenie 18/K/2010 Burmistrza Głuszycy Zarządzenie 18/K/2010 w sprawie: procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Regulamin przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Regulamin przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1 1. Niniejszy Regulamin określa sposób postępowania Ventus Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Domem Inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

I. Cel Procedury. II. Podstawowe pojęcia

I. Cel Procedury. II. Podstawowe pojęcia PROCEDURA w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Podstawy prawne: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy ( PPP ) Praktyczne aspekty dostosowania do nowych regulacji. PRMIA 15 grudnia 2009

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy ( PPP ) Praktyczne aspekty dostosowania do nowych regulacji. PRMIA 15 grudnia 2009 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy ( PPP ) Praktyczne aspekty dostosowania do nowych regulacji PRMIA 15 grudnia 2009 Agenda Wprowadzenie Pojęcie prania brudnych pieniędzy Organizacja systemu PPP w Polsce

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIII (60) Nr 2 LUTY 2012 Spis treści Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 94/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

2.2 Transakcja to dokonywana we własnym albo w cudzym imieniu, na własny albo na cudzy rachunek:

2.2 Transakcja to dokonywana we własnym albo w cudzym imieniu, na własny albo na cudzy rachunek: Poniższa analiza prawna powstała dzięki programowi Centrum Pro Bono. Centrum zapewnia organizacjom pozarządowym dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez renomowane kancelarie z całej Polski

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 3 Wykonanie uchwał powierza się Prezesowi Zarządu.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 3 Wykonanie uchwał powierza się Prezesowi Zarządu. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 21/2010 z dn. 23 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Załącznik do uchwały Zarządu Polskiej Fundacji Przeciwko Nepotyzmowi z dnia 26.06.2015. Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Instrukcję opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA I. Podstawy prawne II. Cel Instrukcji III. Podstawowe pojęcia, w rozumieniu ww. wymienionych przepisów oraz niniejszej Instrukcji

INSTRUKCJA I. Podstawy prawne II. Cel Instrukcji III. Podstawowe pojęcia, w rozumieniu ww. wymienionych przepisów oraz niniejszej Instrukcji INSTRUKCJA Zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniu terroryzmu dla pracowników RRP, ustalona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 września 2010 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 września 2010 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 17 września 2010 r. INSTRUKCJA postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu IFMSA-Poland

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu IFMSA-Poland Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu IFMSA-Poland Zatwierdzona w głosowaniu Zarządu Głównego dnia 16 października 2010 r. Spis treści Procedury: PREAMBUŁA 3 PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA GIIF / STATUS FATCA / STATUS CRS (SPÓŁKA CYWILNA)

ANKIETA GIIF / STATUS FATCA / STATUS CRS (SPÓŁKA CYWILNA) ANKIETA GIIF / STATUS FATCA / STATUS CRS (SPÓŁKA CYWILNA) ID Klienta w Noble Securities S.A. Nazwa Klienta REGON Klienta Imię i nazwisko lub Nazwa Wspólnika 1 PESEL lub nr KRS/nr w innym rejestrze Wspólnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział I Zakres instrukcji i podstawy prawne 1. Instrukcja, zwana dalej Instrukcją określa sposób wykonywania środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 147/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 czerwca 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 147/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 czerwca 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 147/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie: instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych

Bardziej szczegółowo

osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Nazwisko Seria i numer dowodu tożsamosci Adres korespondencyjny

osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Nazwisko Seria i numer dowodu tożsamosci Adres korespondencyjny ubezpieczenia Numer polisy Wniosek o dokonanie zmiany* w ubezpieczeniu na życie Plan Ochronny AXA osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Proszę o zmianę w polisie następujących

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFOMACJI PRAWNEJ

BIULETYN INFOMACJI PRAWNEJ SOKOŁOWSKI I PARTNERZY A D W O K A C I R A D C Y P R A W N I S P Ó Ł K A P A R T N E R S K A 20-026 LUBLIN, ul. FRYDERYKA CHOPINA 8 lok.5 TEL. 48 81 532 95 54 48 81 470 50 49 48 81 470 50 50 FAX 48 81

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 sierpnia 2017r. ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U ).

INSTRUKCJA. - art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U ). INSTRUKCJA Przedmiotem niniejszej instrukcji jest określenie obowiązków doradców podatkowych i sposobu ich realizacji wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do

Bardziej szczegółowo

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego uaktualnienia danych w przypadku jakiejkolwiek zmiany.

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego uaktualnienia danych w przypadku jakiejkolwiek zmiany. ANKIETA GIIF /STATUS FATCA / STATUS CRS (OSOBA PRAWNA/JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ/ OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) ID Klienta w Noble Securities S.A. Imię

Bardziej szczegółowo

krótkookresowy (do 1 roku) długookresowy (powyżej 1 roku) odmawiam podania inny

krótkookresowy (do 1 roku) długookresowy (powyżej 1 roku) odmawiam podania inny I. DANE KLIENTA osoba fizyczna osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna Imię i Nazwisko/Nazwa: Obywatelstwo*: Kraj: Miejsce urodzenia: Adres: (*) jeśli dotyczy II. DANE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 2/2013 z dnia 21 listopada 2013r. Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział I Zakres instrukcji i podstawy prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 26 marca 2012 roku. Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i

Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 26 marca 2012 roku. Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie : wprowadzenia finansowaniu terroryzmu. Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji uczestników dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji uczestników dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji uczestników dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Informuję, iż: 1. Środki na objęcie/nabycie Certyfikatów pochodzą ze źródeł legalnych: Tak : działalność

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 23 LISTOP ADA 2016 r.

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 23 LISTOP ADA 2016 r. Zarządzenie Nr 74/2016 z dnia 23 LISTOP ADA 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" Na podstawie art. 15a ust.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 lutego 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 17/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 333/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 6 października 2010 r. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r.

Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-244-08 Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012

Warszawa, lipiec 2012 Russell Bedford Poland Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Blue Point Al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa, Poland, T: +48 22 516 26 80 F: +48 22 516 26 82

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 4 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 4 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 96/2014 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania określającej zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 19 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 19 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Załącznik nr 3 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Oświadczenie. Załącznik nr 3 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Załącznik nr 3. ( imię i nazwisko). ( stanowisko) Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że zapoznałam się z Instrukcją postępowania w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 72/2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Działając na podstawie: - art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

PESEL. E-mail. Telefon stacjonarny

PESEL. E-mail. Telefon stacjonarny ubezpieczenia Numer polisy Wniosek o dokonanie zmian w umowie ubezpieczenia na życie Plan Ochronny AXA* zmiana częstotliwości opłacania składek rezygnacja z indeksacji zawarcie umów dodatkowych wypowiedzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dz.U.2017.1049 t.j. z dnia 2017.05.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 maja 2017 r. tekst jednolity Wejście w życie: 23 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. Dz.U.03.153.1505 2003-10-12 zm. przen. Dz.U.02.169.1385 art.75 2004-01-01 zm. przen. Dz.U.02.180.1500 art.1 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2012-01-01. Zmiany aktu:

Rozdział 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2012-01-01. Zmiany aktu: brzmienie od 2012-01-01 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1216) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Dz.U.2010.46.276 2010-10-08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228

Bardziej szczegółowo

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu

Bardziej szczegółowo

Numer Subrejestru źródłowego Numer zlecenia Data zlecenia. Zamiana Jednostek Uczestnictwa na istniejący Subrejestr

Numer Subrejestru źródłowego Numer zlecenia Data zlecenia. Zamiana Jednostek Uczestnictwa na istniejący Subrejestr ZLECENIE W TRYBIE AWARYJNYM 3 7 Numer Subrejestru źródłowego Numer zlecenia Data zlecenia Typ uczestnictwa: Osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych Wspólny Subrejestr Małżeński (WSM) Os.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.10.46.276 2011.07.14 zm. Dz.U.2011.134.779 art. 4 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1)

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) wersje oczekujące:2016-01-02 Dz.U. 2009 Nr 201 poz. 1540 Art. 106 brzmienie pierwotne (od 2014-04-08) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) z dnia 16 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wybrane problemy prawne

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wybrane problemy prawne Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wybrane problemy prawne Jacek Jurzyk Dyrektor ds. Strategii Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przestępczości Biuro Bezpieczeństwa Centrali PZU

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych. Przez przeniesienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (tekst jednolity) Rozdział 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 lutego 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 lutego 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 17/10 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w mieście Szczecinek Na podstawie art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

Organami, które najczęściej mogą zainicjować kontrolę w placówce, są:

Organami, które najczęściej mogą zainicjować kontrolę w placówce, są: Zewnętrzne organy kontrolne są prawnie umocowane do przeprowadzania kontroli. W każdym czasie w placówce partnerskiej może pojawić się kontrola zewnętrzna, która nie zawsze zapowiada swoje przybycie. Organami,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 116 poz USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1

Dz.U Nr 116 poz USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1 Dz.U. 2000 Nr 116 poz. 1216 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 299, 615. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z 25 czerwca 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z 25 czerwca 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z 25 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku Str. 1/5 Dane spółki: data Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Nazwa spółki: spółki: Numer rejestru KRS: Nr REGON: Nr NIP:... Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 455, z 2015 r. poz. 1223.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 0050/35/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

ZARZĄDZENIE nr 0050/35/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. ZARZĄDZENIE nr 0050/35/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 06.06.2016r. w sprawie: instrukcji postępowania w przypadkach podejrzenia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Na podstawie art.15a ust.2

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r.

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA Klient instytucjonalny (Klienci inni niż osoby fizyczne i spółki cywilne, w szczególności osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i jednostki nieposiadające osobowości prawnej) OŚWIADCZE O STATUSIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje]

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje] REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL 1 [Definicje] 1. Regulamin niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Kantoru Internetowego edolar.pl; 2. Operator przedsiębiorca będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Komunikat GIIF w sprawie rejestracji transakcji wymiany walut

Komunikat GIIF w sprawie rejestracji transakcji wymiany walut Komunikat GIIF w sprawie rejestracji transakcji wymiany walut Każdorazowo do instytucji obowiązanej należy ocena, czy operacje zamiany zlecane przez klienta stanowią elementy składowe jednej transakcji

Bardziej szczegółowo

&=Kempny. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu".

&=Kempny. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. WÓJT GMINY PAWŁOWICE ul. Zjednoczenia GO 43-250 Pawło'NICE województwo śląskie Zarządzenie Nr OI 120.8.2016 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania

Bardziej szczegółowo

Obowiązki biur rachunkowych

Obowiązki biur rachunkowych Kamila Grabowska, Ewa Sławińska Obowiązki biur rachunkowych przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z pakietem aktywnych druków Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR OR /2008 WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2008 r.

ZARZADZENIE NR OR /2008 WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2008 r. ZARZADZENIE NR OR.0152-16/2008 WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/265/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 31 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/265/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 31 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR VII/265/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE w sprawie wprowadzenia Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Na podstawie 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 299 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO

OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO Załącznik nr 8 do Manuala dotyczącego obowiązków związanych z EURO-FATCA dla Banków Spółdzielczych z Grupy BPS OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO NAZWA KLIENTA: KRAJ REJESTRACJI KLIENTA: ADRES

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

INSTRUKCJA postępowania w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Załącznik do zarządzenia nr 10/2013/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku INSTRUKCJA postępowania w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozdział I Podstawy prawne 1. Instrukcję,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. Nr z dnia r. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. w sprawie

ZARZĄDZENIE. Nr z dnia r. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. w sprawie ZARZĄDZENIE Nr 021.20.2015 z dnia 29.06.2015 r. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie w sprawie ustalenia instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 301(150)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 301(150)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 301(150)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawach przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych

Bardziej szczegółowo

Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 29 czerwca 2015 Jacek Czarnecki Prawnik II Digital Money & Currency Forum, Warszawa Bitcoin a AML Czym jest pranie pieniędzy? Przestępstwo prania

Bardziej szczegółowo

krótkookresowy (do 1 roku) długookresowy (powyżej 1 roku) odmawiam podania inny

krótkookresowy (do 1 roku) długookresowy (powyżej 1 roku) odmawiam podania inny [wersja z 4.07.07] I. DANE KLIENTA osoba fizyczna osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna Imię i Nazwisko/Nazwa: Obywatelstwo*: Kraj: Miejsce urodzenia: Adres: Regon*: KRS*: NIP*: PESEL lub data

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STATUSIE EUROFATCA / CRS

OŚWIADCZENIE O STATUSIE EUROFATCA / CRS OŚWIADCZENIE O STATUSIE EUROFATCA / CRS Dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (nie obejmuje spółek cywilnych) I. Dane Instytucji Nazwa NIP REGON Kraj rejestracji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW SATURN TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZY UTWORZONYCH I

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW SATURN TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZY UTWORZONYCH I PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW SATURN TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZY UTWORZONYCH I ZARZĄDZANYCH PRZEZ SATURN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI DORADCY PODATKOWEGO WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY

PRAWA I OBOWIĄZKI DORADCY PODATKOWEGO WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY Rozdział I 1 PRAWA I OBOWIĄZKI DORADCY PODATKOWEGO WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY Jakie obowiązki spoczywają na doradcach podatkowych w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO

OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO NAZWA KLIENTA: ADRES SIEDZIBY KLIENTA: ADRES KORESPONDENCYJNY KLIENTA (JEŻELI INNY NIŻ ADRES SIEDZIBY): MODULO: NIP: KRS: REGON: ID KLIENTA: W związku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział I. Zakres instrukcji i podstawy prawne 1 1. Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 455 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 455 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 455 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/68/15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 27/68/15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 27/68/15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ekantor.pl. Regulamin Ekantor.pl v.1 1

Regulamin Ekantor.pl. Regulamin Ekantor.pl v.1 1 Regulamin Ekantor.pl Niniejszy Regulamin Ekantor.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników z Serwisu Ekantor.pl od dnia 02 kwietnia 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO

OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO OŚWIADCZENIE CRS KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO NAZWA KLIENTA: KRAJ REJESTRACJI KLIENTA: ADRES SIEDZIBY KLIENTA: ADRES KORESPONDENCYJNY KLIENTA (JEŻELI INNY NIŻ ADRES SIEDZIBY): MODULO: NIP: KRS: REGON: ID

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 46 4098 Poz. 276 276 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Obowiązki biur rachunkowych

Obowiązki biur rachunkowych Kamila Grabowska, Ewa Sławińska Obowiązki biur rachunkowych przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z pakietem aktywnych druków Wydanie II zaktualizowane stan prawny czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 439/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zarządzenie nr 439/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 grudnia 2015 r. Zarządzenie nr 439/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Art. 8 ust. 1 Czy odsetki, którymi obciąŝany jest rachunek klienta z tytułów róŝnych produktów kredytowych (Dt rk klienta Ct rk wewnętrzny banku) lub odsetki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Zarządzenia Nr 10/2004 Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 6 maja 2004r.

Załącznik Nr 1. do Zarządzenia Nr 10/2004 Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 6 maja 2004r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2004 Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 6 maja 2004r. INSTRUKCJA określająca zasady współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo