PRZETWORNIK NAPIÊCIA I PR DU STA EGO Z INTERFEJSEM RS-485 TYPU P12H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETWORNIK NAPIÊCIA I PR DU STA EGO Z INTERFEJSEM RS-485 TYPU P12H"

Transkrypt

1 PRZETWORNIK NAPIÊCIA I PR DU STA EGO Z INTERFEJSEM RS-485 TYPU P12H INSTRUKCJA OBS UGI 1

2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE ZESTAW PRZETWORNIKA WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA INSTALOWANIE OBS UGA INTERFEJS RS DANE TECHNICZNE ZANIM ZOSTANIE ZG OSZONA AWARIA PRZYK ADY PROGRAMOWANIA PRZETWORNIKÓW P12H KOD WYKONAÑ

3 1. ZASTSOWANIE Przetwornik programowalny typu P12H jest przeznaczony do przetwarzania napiêcia i pr¹du sta³ego na standardowy sygna³ sta³opr¹dowy lub sta³onapiêciowy. Sygna³ wyjœciowy jest odizolowany galwanicznie od sygna³u wejœciowego oraz zasilania. Przetwornik ma pole odczytowe LCD 2 x 8 (w P12H-2). Przetwornik P12H jest zaprogramowany fabrycznie wed³ug kodu wykonañ. Istnieje mo liwoœæ zmiany parametrów przez u ytkownika za pomoc¹ klawiatury w wykonaniu P12H-2, przez RS-485 lub przez programator PD14. Programator PD14 1) s³u y do programowania rodziny przetworników P11 i P12. Przetwornik P12H realizuje funkcje: przetwarzania wielkoœci mierzonej na dowolny sygna³ wyjœciowy w oparciu o indywidualn¹ liniow¹ charakterystykê; przeliczania sygna³u wejœciowego na wskazanie w oparciu o indywidualn¹ charakterystykê wieloodcinkow¹ (maksymalnie 20 odcinków); sygnalizacji przekroczenia nastawionych wartoœci alarmowych; rejestracji sygna³u wejœciowego w zaprogramowanych odcinkach czasu; arytmetyczne: potêgowanie, pierwiastkowanie lub odwrotnoœæ wyniku; programowania rozdzielczoœci wskazañ (w P12H-2) podgl¹du nastawionych wartoœci parametrów; pamiêci wartoœci maksymalnych i minimalnych; programowania czasu uœredniania pomiaru; wyœwietlania jednostki wg tablicy 1; obs³ugi interfejsu RS-485 w protokole MODBUS, zarówno w trybie ASCII jak i RTU; blokady wprowadzania parametrów za pomoc¹ has³a. 1) Uwaga: Programator PD14 nale y zamawiaæ oddzielnie. 3

4 a) b) P12 H P12 H 500,0 1,2 V Gniazdo RS-485 Gniazdo RS-485 Gniazdo programatora Gniazdo programatora PD11 4 RS-485 PD11 4 RS-485 Rys.1 Wygl¹d przetwornika: a) P12H-1, b) P12H-2 2. ZESTAW PRZETWORNIKA W sk³ad zestawu wchodz¹: przetwornik P12H...1szt. instrukcja obs³ugi...1szt. karta gwarancyjna...1szt. wtyk z zaciskami œrubowymi lub samozaciskowymi...4szt. zaœlepka gniazda programatora...2szt. 4

5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA Symbole umieszczone w instrukcji oznaczaj¹: szczególnie wa ne, nale y zapoznaæ siê przed pod³¹czeniem przetwornika. Nieprzestrzeganie uwag oznaczonych tym symbolem mo e spowodowaæ uszkodzenie przetwornika. nale y zwróciæ uwagê, gdy przetwornik pracuje niezgodnie z oczekiwaniami. W zakresie bezpieczeñstwa u ytkowania przetwornik odpowiada wymaganiom normy PN-EN Uwagi dotycz¹ce bezpieczeñstwa: Instalacji i pod³¹czeñ przetwornika powinien dokonywaæ wykwalifikowany personel. Nale y wzi¹æ pod uwagê wszystkie dostêpne wymogi ochrony. Przed w³¹czeniem zasilania nale y sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czeñ elektrycznych. Nie pod³¹czaæ przetwornika do sieci poprzez autotransformator. Przed zdjêciem obudowy przetwornika nale y wy³¹czyæ jego zasilanie. Zdjêcie obudowy przetwornika w trakcie trwania umowy gwarancyjnej powoduje jej uniewa nienie. Gniazdo programatora s³u y wy³¹cznie do pod³¹czenia programatora PD14 lub PD11. Gniazdo RS-485 s³u y wy³¹cznie do pod³¹czenia urz¹dzeñ pracuj¹cych z protoko³em MODBUS. W nieu ywanych gniazdach przetwornika (programatora i RS-485) umieœciæ zaœlepki. 5

6 4. INSTALOWANIE 4.1 Sposób mocowania Przetworniki P12H mocuje siê na wsporniku szynowym 35 mm wg PN-EN (DIN EN ). Obudowa przetwornika jest wykonana z samogasn¹cego tworzywa sztucznego. Wymiary obudowy 45 x 120 x 100 mm. Przetwornik ma listwy zaciskowe, œrubowe lub na zamówienie samozaciskowe, które umo liwiaj¹ przy³¹czenie przewodów zewnêtrznych o przekroju do 2,5 mm 2. Rysunek gabarytowy i sposób mocowania przedstawiono na rys P12H ,7 93 PD11 4 RS zamek 100 Rys.2. Rysunek gabarytowy i sposób mocowania 6

7 4.2 Schematy pod³¹czeñ zewnêtrznych Po³¹czenia elektryczne nale y wykonaæ zgodnie z rys. 3. a) Sposób po³¹czenia sygna³ów wejœciowych zasilanie wyjœcia alarmowe A1 A2 wyjœcie analogowe P12H Sygna³y wejœciowe B A RS-485 wejœcie napiêciowe: 100 V i 600 V wejœcie pr¹dowe: 1 A i 5 A 7

8 b) Sposób po³¹czenia interfejsu RS-485 Przetwornik P12 A B GND gniazdo RS komputer IBM PC Przetwornik P12 gniazdo RS A B USB PD10 USB komputer IBM PC z kartą RS-485 Przetwornik P12 gniazdo RS B A GND DB9 6 7 Rys. 3. Po³¹czenia zewnêtrzne przetwornika P12H Z uwagi na zak³ócenia elektromagnetyczne zaleca siê zastosowanie, do pod³¹czenia sygna³ów wejœciowych oraz sygna³ów wyjœciowych, przewodów ekranowanych. Zasilanie nale y pod³¹czyæ przewodem dwu y³owym, o odpowiedniej œrednicy przewodów zapewniaj¹cej jego zabezpieczenie za pomoc¹ bezpiecznika instalacyjnego. 8

9 5. OBS UGA Po pod³¹czeniu sygna³ów zewnêtrznych i w³¹czeniu zasilania, co sygnalizuje zaœwiecona dioda, przetwornik wyœwietla typ i aktualn¹ wersjê programu. Po oko³o trzech sekundach przetwornik automatycznie przechodzi do trybu pracy, w P12H ver 1.00 którym dokonuje pomiaru i przetworzenia na analogowy sygna³ wyjœciowy. Wyœwietla wartoœæ mierzon¹, jednostkê wartoœci mierzonej lub ustawion¹ przez u ytkownika oraz znaczniki za³¹czonych alarmów. Przetwornik automatycznie wygasza nieznacz¹ce zera. W³¹czenie rejestracji jest ,2 V sygnalizowane na wyœwietlaczu (znak M oznacza w³¹czenie rejestracji, znak E oznacza pust¹ pamiêæ, natomiast znak F oznacza pe³n¹ pamiêæ). Po zape³nieniu siê pamiêci przetwornik automatycznie wy³¹cza rejestracjê. Funkcje przycisków: Znacznik rejestracji M - rejestracja w³¹czona E - pusta pamiêæ F - pe³na pamiêæ Sygnalizacja alarmów 1 - w³¹czony alarm w³¹czony alarm 2 1,2 - w³¹czony alarm 1 i 2 Przycisk zwiêkszania wartoœci Przycisk zmniejszania wartoœci P12H E 500,0 1,2 V Dioda LED Wynik Jednostka Przycisk rezygnacji Przycisk akceptacji Z³¹cze programatora PD11 4 RS-485 Z³¹cze RS-485 Rys. 4. Opis p³yty czo³owej przetwornika P12H. 9

10 - przycisk akceptacji - wejœcie w tryb programowania (przytrzymanie przez oko³o trzy sekundy), - wejœcie w tryb zmiany wartoœci parametru, - zaakceptowanie zmienionej wartoœci parametru. - przycisk zwiêkszania wartoœci - wyœwietlenie wartoœci maksymalnej, - poruszanie siê po menu podgl¹du lub matrycy programowania, - zmiana wartoœci wybranego parametru - zwiêkszanie wartoœci. - przycisk zmniejszania wartoœci - wyœwietlanie wartoœci minimalnej, - poruszanie siê po menu podgl¹du lub matrycy programowania, - zmiana wartoœci wybranego parametru - zmniejszanie wartoœci. - przycisk rezygnacji - wejœcie do menu podgl¹du parametrów (przytrzymanie przez oko³o 3 sekundy), - wyjœcie z menu podgl¹du lub matrycy programowania, - rezygnacja ze zmiany parametru. Naciœniêcie przycisków i przytrzymanie oko³o trzy sekundy powoduje kasowanie sygnalizacji alarmów i/lub wyjœæ alarmowych. Operacja ta dzia³a wy³¹cznie przy w³¹czonej funkcji podtrzymania. Naciœniêcie przycisków powoduje kasowanie wartoœci maksymal- Naciœniêcie przycisków nej. powoduje kasowanie wartoœci minimalnej. Naciœniêcie i przytrzymanie przez oko³o trzy sekundy przycisku powoduje wejœcie do trybu programowania. Tryb programowania jest zabezpieczony kodem bezpieczeñstwa. Security

11 Naciœniêcie i przytrzymanie przez oko³o trzy sekundy przycisku powoduje wejœcie do menu podgl¹du. Po menu podgl¹du nale y poruszaæ siê za pomoc¹ przycisków i. W menu tym dostêpne s¹ tylko do odczytu wszystkie programowalne parametry przetwornika za wyj¹tkiem parametrów serwisowych. Wyjœcie z menu podgl¹du odbywa siê za pomoc¹ przycisku. W menu podgl¹du jest mo liwe przegl¹danie zarejestrowanych wartoœci. View Mem Enter powoduje wejœcie do menu przegl¹dania zarejestro- Wciœniêcie przycisku wanych wartoœci. 15:18:02 502,4 Górny wiersz informuje o czasie zarejestrowania próbki. Natomiast w dolnym wierszu pokazana jest wartoœæ zarejestrowanej próbki. Poruszanie siê po zarejestrowanych wartoœciach nastêpuje za pomoc¹ przycisków i. Przytrzymanie jednego z tych przycisków na czas d³u szy ni ok. 2 sek. spowoduje przyspieszenie przegl¹dania. Wciœniêcie przycisku powoduje wyœwietlenie napisu Pos/Size i pokazanie numeru próbki oraz ca³kowit¹ iloœæ zajêtej pamiêci. Pos/Size 20/749 Wyjœcie z przegl¹dania zarejestrowanych wartoœci odbywa siê przyciskiem. 11

12 poruszanie siê po podgl¹dzie Menu podgl¹du Kasowanie wartoœci minimalnej Kasowanie sygnalizacji i/lub wyjœæ alarmowych Kasowanie wartoœci maksymalnej 3sek. 3sek. 3sek. Pomiar Wprowadzenie has³a Wyœwietlenie napisu: Security Error Wyœwietlenie wartoœci minimalnej Wyœwietlenie wartoœci maksymalnej Rys. 5. Algorytm oobs³ugi przetwornika P12H. - wejœcie do zmian parametru -wyjœciezmatrycy Matryca programowania poruszanie siê po matrycy poprawne SprawdŸ has³o niepoprawne 12

13 Algorytm obs³ugi przetwornika przedstawiono na Rys. 5. Security Error Niepoprawnie wprowadzony kod bezpieczeñstwa. Over. Hi 1,2 V Przekroczenie górnego zakresu pomiarowego. Over. Lo 1,2 V Przekroczenie dolnego zakresu pomiarowego. Char. In Error B³êdne wprowadzenie parametrów charakterystyki indywidualnej. W takim przypadku nast¹pi wy³¹czenie charakterystyki indywidualnej. Parametry wejœciowe nale y wprowadzaæ rosn¹co: Xn In < Xn + 1 In Pojawienie siê na wyœwietlaczu ni ej wymienionych symboli i napisów oznacza: Mo liwa jest zmiana parametrów przetwornika: - z klawiatury przetwornika (w P12H-2) - p przez programator PD14 i komputer klasy PC - p przez RS p Zmiana parametrów przetwornika P12H z klawiatury Naciœniêcie przycisku napisu: przez oko³o trzy sekundy powoduje wyœwietlenie Security

14 Wpisanie poprawnego kodu powoduje wejœcie do trybu programowania. Poni sze rysunki przedstawiaj¹ sposób programowania: Przyk³adowy wygl¹d wyœwietlacza w trybie pomiaru 500,0 1,2 V 3s Security Security OK Wejœcie w tryb programowania Jeœli poprawny kod Security Error Jeœli b³êdny kod Wygl¹d wyœwietlacza z pierwszym parametrem Input 100V Zmiana wielkoœci wybranego parametru Input... Interval Poruszanie siê po matrycy programowania Przyk³ady zmiany wartoœci wybranego parametru (parametr - symbol) D_P Char. in Off ,0 000,00 00,000 0,0000 Auto no. point 5 X1 In Y5 LCD Zmiana wartoœci wybranego parametru Ind Off 14

15 Cnt 0,1 Cnt +0000,1 Zmiana migaj¹cej pozycji X1 LCD 0,1 X1 LCD +0000,1 Zmiana migaj¹cego przecinka Przyk³ad zmiany wartoœci wybranego parametru bez zmiany punktu dziesiêtnego (parametr liczbowy) Cnt +0000,5 Zmiana migaj¹cej pozycji Cnt +0000,5 Zmiana migaj¹cej pozycji Cnt +0000,5 Zmiana + lub - Cnt 0,5 Wygaszenie nieznacz¹cych zer i znaku + Przyk³ad zmiany wartoœci wybranego parametru ze zmian¹ punktu zerowego (parametr liczbowy) X1 LCD +0000,1 X1 LCD +0000,5 X1 LCD +0000,5 X1 LCD +0000,5 X1 LCD 0,0005 Zmiana migaj¹cej pozycji Zmiana migaj¹cej pozycji Zmiana migaj¹cej pozycji Zmiana + lub - Dopasowanie punktu dziesiêtnego Rys. 6. Matryca przejœæ w trybie programowania 15

16 16 x max 8xmax 5.2. Zmiana parametrów przetwornika P12H przez programator PD14 Sposób pod³¹czenia przetwornika P12H przez programator PD14 do komputera PC pokazano na rys. 7. Programator jest po³¹czony z jednej strony do portu USB komputera PC a z drugiej strony wtykiem typu RJ12 z przetwornikiem P12H. P12P P12U USB PD14 RJ 12 PD14 RS-485 Programator PD14 Rys.7. Sposób pod³¹czenia przetwornika P12H przez programator PD14 do komputera PC W tablicy 1 przedstawiono programowalne parametry przetwornika. Programowanie parametrów jest mo liwe po uprzednim wprowadzeniu has³a. 16

17 Parametry programowalne przetwornika P12H Tablica 1 Symbol na wyœwietlaczu Opis parametrów Zakres zmian Input 100 V Function Off Typ wejœcia 100 V 600 V 1 A 5 A Funkcje matematyczne: Przekszta³cenie wyniku przez funkcje matematyczne nastêpuje przed charakterystyk¹ indywidualn¹ Off - funkcje matematyczne wy³¹czone Sqr - potêgowanie (wynik) 2 Sqrt - pierwiastkowanie wynik Exp - odwrotnoœæ wyniku 1 wynik Parametry wejœcia D_P 0000,0 Cnt 0,1 Ustawienie punktu dziesiêtnego. Ustawienie dzia³a zarówno przy wy³¹czonej jak i w³¹czonej charakterystyce indywidualnej. Wprowadzenie punktu dziesiêtnego uniemo liwiaj¹cego wyœwietlenie siedmiu znaków ( + lub -, 5 znaków na wynik, znak przecinka) na wyœwietlaczu spowoduje wyœwietlenie przekroczenia dolnego lub górnego. Czas uœredniania pomiaru Mo liwoœæ nastaw: Auto - automatyczny dobór punktu dziesiêtnego s Wpisanie 0 powoduje wy³¹czenie pomiaru i zatrzymanie pracy przetwornika. Na wyœwietlaczu wyœwietlany jest aktualny czas. Unit V Wybór jednostki Mo liwoœæ nastaw: V, A, V, mv, kv, MV, A, ma, ka, MA, mw, W, kw, MW, var, kvar, Mvar, VA, kva, MVA, C, F, K, Hz, khz, MHz, mah, Ah, kah, Wh, kwh, MWh, m/s, m, mm, cm, m, km, m 2, m 3, m 2 /s, m 2 /min, m 2 /h, m 3 /s, m 3 /min, m 3 /h, l, l/s, l/min, l/h, l/m 2, l/ m 3, kg/s, kg/min, kg/h, ms, s, h, mn, N, kn, Pa, hpa, kpa, MPa, mmhg, bar, rad, m,, k, M, G, %,, turns rps, rpm, rph, m/h, km/h. 17

18 cd. Tablicy 1 Symbol na wyœwietlaczu Opis parametrów akres zmian Char. In On no. point 3 Iloœæ punktów charakterystyki indywidualnej. Mo liwoœæ nastaw: cd. Parametry wejœcia X1 In 0,0000 Y1 In 0,0000 X2 In 5,0000 Y2 In 100,00 X3 In 10,000 Y3 In 50,000 Parametry indywidualnej charakterystyki wejœcia. Na podstawie podanych przez u ytkownika wspó³rzêdnych punktów przetwornik wyznacza (z uk³adu równañ) wspó³czynniki charakterystyki indywidualnej a i b. Yn LCD = a Xn In + b Yn+1LCD=a Xn+1In+b gdzie: Xn In - wartoœæ mierzona Yn LCD - oczekiwana wartoœæ na wyœwietlaczu. Rys 9. przedstawia sposób dzia³ania charakterystyki indywidualnej. Mo liwoœæ nastaw: Parametry wejœciowe nale y wpisaæ rosn¹co (Xn In < Xn+1 In) Poprawne wpisanie parametrów charakterystyki indywidualnej powoduje wyœwietlenie napisu Char. In Ok natomiast wadliwe wpisanie parametrów charakterystyki indywidualnej powoduje wyœwietlenie napisu Char. In Error oraz wy³¹czenie charakterystyki indywidualnej. Char. In On Wy³¹czenie lub w³¹czenie indywidualnej liniowej charakterystyki u ytkownika - ( charakterystyka indywidualna wejœcia ). Rys 9a On - charakterystyka w³¹czona, Off - charakterystyka wy³¹czona. Gdy charakterystyka jest wy³¹czona to przetwornik dzia³a z maksymalnym zakresem zale nym od typu wejœcia. 18

19 cd. Tablicy 1 Low Al1 0,0 Low Al2 200,0 Dolny próg alarmowy High Al1 20,0 High Al2 300,0 Górny próg alarmowy Parametry alarmu 1 i alarmu 2 Type Al1 Normal Type Al2 On Typ alarmu Rys.8 przedstawia typ alarmów. Normal - normalny, On - w³¹czony, Off - wy³¹czony. Hand on - rêczny w³¹czony; do czasu zmiany typu alarmu wyjœcie alarmowe zostaje na sta³e za³¹czone, Hand off - rêczny wy³¹czony; do czasu zmiany typu alarmu wyjœcie alarmowe zostaje na sta³e wy³¹czone. Delay Al1 0,0 Delay Al2 5,0 OpóŸnienie zadzia³ania alarmu. Parametr okreœlany w sekundach tzn. nale y podaæ za ile sekund ma nast¹piæ zadzia³anie alarmu od jego wyst¹pienia. Zadzia³anie alarmu nastêpuje po uœrednieniu pomiaru. Wy³¹czenie alarmu nastêpuje bez opóÿnienia. 0, ,9 Wprowadzenie 0,0 powoduje zadzia³anie w momencie wyst¹pienia alarmu.. 19

20 cd. Tablicy 1 Symbol na wyœwietlaczu Opis parametrów Zakres zmian cd. Parametry alarmu 1 i alarmu 2 Hold Al1 Off Hold Al2 Relay Podtrzymanie sygnalizacji alarmu. W sytuacji, gdy funkcja podtrzymania jest za³¹czona po ust¹pieniu stanu alarmowego sygnalizacja na wyœwietlaczu i/lub stan styków siê nie zmienia. Sygnalizacja alarmu jest do momentu wy³¹czenia jej za pomoc¹ kombinacji przycisków i. Off - podtrzymanie wy³¹czone, LCD - podtrzymanie sygnalizacji alarmu na wyœwietlaczu, Relay - podtrzymanie przekaÿnika alarmu, LCD+Rel - podtrzymanie sygnalizacji na wyœwietlaczu i przekaÿnika alarmu. Char.Out Off Wy³¹czenie lub w³¹czenie indywidualnej liniowej charakterystyki u ytkownika - ( charakterystyka indywidualna wyjœcia analogowego ). Rys 9b. On - charakterystyka w³¹czona, Off - charakterystyka wy³¹czona. Gdy charakterystyka jest wy³¹czona to przetwornik dzia³a Parametry wyjœcia X1 LCD 0,0 Y1 Out. 0,0 X2 LCD 0,0 Y2 Out. 0,0 Parametry indywidualnej charakterystyki wyjœcia analogowego. Na podstawie podanych przez u ytkownika wspó³rzêdnych dwóch punktów przetwornik wyznacza (z uk³adu równañ) wspó³czynniki charakterystyki indywidualnej a i b. Y1 Out = a X1 LCD + b Y2 Out = a X2 LCD + b gdzie: X1 LCD i X2 LCD - wartoœæ wyœwietlana, Y1 Out i Y2 Out - oczekiwana wartoœæ na wyjœciu analogowym Rys.9. przedstawia graficzne zobrazowanie objaœniaj¹ce ideê charakterystyki indywidualnej. Mo liwoœæ nastaw: Dostêpne gdy w³¹czona jest ch-ka ind 20

21 Table 1 (continuation) Prêdkoœæ transmisji interfejsu RS b/s 4800 b/s 9600 b/s cd. Parametry wyjœcia Rodzaj transmisji przez interfejs RS-485 Off - interfejs wy³¹czony ASCII 8N1 ASCII 7E1 ASCII 7O1 RTU 8N2 RTU 8E1 RTU 8O1 RTU 8N1 Adres urz¹dzenia Pomiary fabryczne Pomiary fabryczne s¹ przedstawione w tablicy 2. Wciœniêcie przycisku powoduje wpisanie parametrów fabrycznych. Wprowadzenie nowego has³a Parametry serwisowe Test wyœwietlaczy. Test polega na kolejnym zapalaniu segmentów wyœwietlacza LCD pierwszej linii, nastêpnie ca³ej linii. Analogicznie test jest wykonywany dla drugiej linii. Wciœniêcie przycisku powoduje w³¹czenie testu. Wciœniêcie przycisku koñczy test. Ustawianie czasu bie ¹cego. Format czasu: hh:mm:ss 00:00: :59:00 21

22 Symbol na wyœwietlaczu Opis parametrów W³¹czenie lub wy³¹czenie rejestracji. W chwili w³¹czenia rejestracji przetwornik kasuje poprzednie zapamiêtane wartoœci. Zakres zmian cd. Tablicy 1 On - rejestracja w³¹czona Off - rejestracja wy³¹czona Parametry rejestracji Godzina rozpoczêcia rejestracji. Format czasu: hh:mm:ss Data rozpoczêcia rejestracji. Format daty: dd.mm.yy Jest to parametr informacyjny. Nie s³u y do okreœlenia daty, od której ma siê zacz¹æ rejestracja lecz tylko informowaæ kiedy rozpoczêto rejestracjê. Interwa³ czasowy rejestracji. Okreœla odcinek czasu co ile ma byæ zapamiêtywany wynik. 00:00: :59: :00: :59:59 22

23 a) Normal (High Al > Low Al) b) Normal (High Al > Low Al) c) Off d) On Rys. 8. Typy alarmów: a), b) normal ny c) wy³¹czony d) w³¹czony. 23

24 a) wielkoœæ wyœwietlana Y3 LCD i Y4 LCD Y5 LCD Y2 LCD Y1 LCD X1 In X2 In X3 In X4 In X5 In wielkoœæ mierzona wartoœæ X1 In na wejœciu przetwornika => wartoœæ Y1 LCD na wyœwietlaczu. wartoœæ X5 In na wejœciu przetwornika => wartoœæ Y5 LCD na wyœwietlaczu pozosta³e punkty ch-ki s¹ wyliczane. b) wielkoœæ na wyjœciu analogowym dowolne nachylenie charakterystyki Y2 Out Y1 Out dowolne przesuniêcie charakterystyki X1 LCD X2 LCD wielkoœæ wyœwietlana wartoœæ X1 LCD na wyœwietlaczu => wartoœæ Y1 Out na wyjœciu analogowym wartoœæ X2 LCD na wyœwietlaczu => wartoœæ Y2 Out na wyjœciu analogowym pozosta³e punkty ch-ki s¹ wyliczane. Rys.9. Charakterystyka indywidualna: a) wyœwietlacza, b) wyjœcia analogowego. 24

25 Uwaga! W przypadku w³¹czenia indywidualnej charakterystyki wejœcia wynik na wyœwietlaczu jest przekszta³cany liniowo zgodnie z wprowadzonymi parametrami Xn In i Yn LCD 1). Parametry Xn In nale y wprowadzaæ rosn¹co. W przypadku w³¹czenia indywidualnej charakterystyki wyjœcia analogowego wynik pomiarów jest przekszta³cany liniowo zgodnie z wprowadzonymi parametrami X1,2 LCD i Y1,2 Out. Przetwornik kontroluje na bie ¹co wartoœæ aktualnie wprowadzanego parametru. W przypadku, kiedy wprowadzona wartoœæ przekroczy górny lub dolny zakres zmian podany w tablicy 1 przetwornik nie dokona zapisu parametru. W przypadku zmiany Typu wejœcia nastêpuje jednoczesna zmiana jednostki i punktu dziesiêtnego optymalnie dla danego wejœcia. Wy³¹czenie rejestracji nastêpuje w przypadkach: wy³¹czenie rejestracji z matrycy programowania, zmiana typu wejœcia, ustawienia Cnt=0 oraz przy ponownym w³¹czenie przetwornika do sieci. Parametry standardowe przetwornika P12H Tablica 2 Opis parametru Input Function Wartoœæ standardowa 600 V Off D_P Cnt 0.1 Unit Char. In no.point V Off Off X 1 In,Y 1 LCD... X 21 In,Y 21 LCD 0 Low Al1, Low Al2-600 High Al1, High Al2 600 Type Al1, Type Al2 Off DelayAl1, DelayAl2 0 Hold Al1, Hold Al2 Off 1) n - liczba punktów charakterystyki indywidualnej 25

26 Parametry standardowe przetwornika P12H cd. Tablicy 2 Opis parametru Wartoœæ standardowa Char. Out Off X1 LCD, Y1 Out, X2 LCD, Y2 Out 0 Baud 9600 Mode RTU 8N2 Address 1 Security 0 Time 00:00:00 Memory Off StartMem 00:00:00 DateMem Interval 00:15:00 6. INTERFEJS RS-485 Cyfrowe programowalne przetworniki P12 maj¹ ³¹cze szeregowe w standardzie RS-485 do komunikacji w systemach komputerowych oraz z innymi urz¹dzeniami pe³ni¹cymi funkcjê Master. Na ³¹czu szeregowym zosta³ zaimplementowany asynchroniczny znakowy protokó³ komunikacyjny MODBUS. Protokó³ transmisji opisuje sposoby wymiany informacji pomiêdzy urz¹dzeniami poprzez ³¹cze szeregowe Sposób pod³¹czenia interfejsu szeregowego Standard RS-485 pozwala na bezpoœrednie po³¹czenie do 32 urz¹dzeñ na pojedynczym ³¹czu szeregowym o d³ugoœci do 1200 m. Do po³¹czenia wiêkszej 26

27 iloœci urz¹dzeñ konieczne jest stosowanie dodatkowych uk³adów poœrednicz¹coseparuj¹cych. Wyprowadzenie linii interfejsu podano w instrukcji obs³ugi przetwornika. Do uzyskania prawid³owej transmisji konieczne jest pod³¹czenie linii A i B równolegle z ich odpowiednikami w innych urz¹dzeniach. Po³¹czenie nale y wykonaæ przewodem ekranowanym. Ekran nale y pod³¹czyæ do zacisku ochronnego w pojedynczym punkcie. Linia GND s³u y do dodatkowego zabezpieczenia linii interfejsu przy d³ugich po³¹czeniach. Sygna³y GND nale y po³¹czyæ miêdzy urz¹dzeniami i w jednym punkcie do zacisku ochronnego (nie jest to konieczne dla prawid³owej pracy interfejsu). Do uzyskania po³¹czenia z komputerem klasy IBM PC niezbêdny jest konwerter USB na RS-485 typu PD10 (produkcji LUMEL S.A.) lub karta interfejsu RS-485. Sposób po³¹czenia przetworników P12 przez konwerter typu PD10 przedstawiono na rys. 3. Oznaczenie linii transmisyjnych dla karty w komputerze PC zale y od producenta karty Opis implementacji protoko³u MODBUS Zaimplementowany protokó³ jest zgodny ze specyfikacj¹ PI-MBUS-300 Rev G firmy Modicon. Zestawienie parametrów ³¹cza szeregowego przetworników w protokole MOD- BUS: adres przetwornika prêdkoœæ transmisji 2400, 4800, 9600 bit/s tryby pracy ASCII, RTU jednostka informacyjna ASCII: 8N1, 7E1, 7O1, RTU: 8N2, 8E1, 8O1, 8N1 maksymalny czas odpowiedzi 300 ms Konfiguracja parametrów ³¹cza szeregowego jest opisana w dalszej czêœci instrukcji. Polega ona na ustaleniu prêdkoœci transmisji (parametr Baud), adresu urz¹dzenia (parametr Address), oraz typu jednostki informacyjnej (parametr Mode). Uwaga: Ka dy przetwornik pod³¹czony do sieci komunikacyjnej musi: mieæ unikalny adres, ró ny od adresów innych urz¹dzeñ po³¹czonych w sieci, identyczn¹ prêdkoœæ transmisji i typ jednostki informacyjnej. 27

28 6.3. Opis funkcji protoko³u MODBUS W przetwornikach serii P12 zaimplementowane zosta³y nastêpuj¹ce funkcje protoko³u MODBUS: Opis funkcji Tablica 3 Kod Znaczenie 03 (03 h) odczyt n-rejestrów 06 (06 h) zapis pojedynczego rejestru 16 (10 h) zapis n-rejestrów 17 (11 h) identyfikacja urz¹dzenia slave Odczyt n-rejestrów (kod 03 h) Funkcja niedostêpna w trybie rozg³oszeniowym. Przyk³ad: odczyt 2 rejestrów zaczynaj¹æ od rejestru o adresie 1 DBDh (7613). ¹danie: Funkcja Adres rejestru Adres rejestru Hi Lo Hi D BD 00 Adres urządzenia Liczba rejestrów Liczba rejestrów Lo 02 Suma kontrolna CRC OdpowiedŸ: Adres urządzenia Funkcja Liczba bajtów F Wartość z rejestru 1DBD (7613) Wartość z rejestru 1DBE (7614) Suma kontrolna CRC 42 8B Zapis wartoœci do rejestru (kod 06h) Funkcja jest dostêpna w trybie rozg³oszeniowym. Przyk³ad: zapis rejestru o adresie 1DBDh (7613) ¹danie: Funkcja Adres rejestru Hi Adres rejestru Lo D BD 3F Adres urządzenia OdpowiedŸ: Funkcja Adres rejestru Hi Adres rejestru Lo D BD 3F Adres urządzenia Wartość dla rejestru 1DBD (7613) Wartość dla rejestru 1DBD (7613) Suma kontrolna CRC 85 AD Suma kontrolna CRC 85 AD 28

29 Zapis do n-rejestrów (kod 10h) Funkcja jest dostêpna w trybie rozg³oszeniowym. Przyk³ad: Zapis 2 rejestrów zaczynaj¹c od rejestru o adresie 1DBDh (7613). ¹danie: Adres urządzenia Adres rejestru Liczba rejestru Hi Lo Hi Lo D BD Funkcja Liczba bajtów Wartość dla rejestru 1DBD (7613) 3F Wartość dla rejestru 1DBE (7614) Suma kontrolna CRC OdpowiedŸ: Adres urządzenia Funkcja Adres rejestru Hi Register rejestru Lo Number of rejestrów Hi Number of rejestrów Lo Suma kontrolna (CRC) D BD D7 80 Raport identyfikuj¹cy urz¹dzenie (kod 11h) ¹danie: Adres urządzenia Funkcja Suma kontrolna (CRC) C0 2C OdpowiedŸ: Adres urządzenia Funkcja Liczba bajtów Identyfikator urządzenia Stan urządzenia Pole zależne od typu urządzenia Suma kontrolna X X FF XXXXXX 29

30 Adres urz¹dzenia Funkcja nr funkcji 0x11, Liczba bajtów 0x08, Identyfikator urz¹dzenia 0x71 - P12H 0x72 - P12S 0x74 - P12U 0x73 - P12O 0x79 - P12P Stan urz¹dzenia Pole zale ne od typu urz¹dzenia: zale y od ustawionej wartoœci, 0xFF XXXXXX nazwa urz¹dzenia - przekazywana jest jako znak ASCII i okreœla typ przetwornika: H - 0x48, 48 X X X X X S - 0x53, 53 X X X X X U - 0x55, 55 X X X X X O - 0x4F, 4F X X X X X P - 0x50, 50 X X X X X wyjœcie analogowe - pole zale ne od typu wyjœcia analogowego, - 0x00 - wyjœcie analogowe napiêciowe, X 00 X X X X - 0x01 - wyjœcie analogowe pr¹dowe, X 01 X X X X nr wersji oprogramowania Suma kontrolna - werja oprogramowania zaimplementowanego w przetworniku XX 4-bajtowa zmienna typu float - 2 bajty w przypadku pracy w trybie RTU - 1 bajt w przypadku pracy w trybie ASCII 30

31 Przyk³ad: Praca w trybie RTU, np.: Mode = TRU 8N2 (wartoœæ 0x02 w przypadku odczytu/ zapisu przez interfejs) Przertwornik P12H Wykonanie z wyjœciem analogowym napiêciowym: 00 Nr wersji oprogramowania: 1.00 Ustawiony adres urz¹dzenia: Address=0x01 Dla takiego przetwornika ramka ma nastêpuj¹c¹ postaæ: Adres Urządzenia Funkcja Liczba bajtów Identyfikator urządzenia Stan urządzenia Pole zależne od typu urządzenia Suma kontrolna (CRC) FF F FE 1B 6.4. Mapa rejestrów P12 Przetwornik P12 Tablica 4 Zakres Typ wartoœci Opis adresów float (32 bits) Wartoœæ umieszczona jest w dwóch kolejnych rejestrach 16 bitowych. Rejestry zawieraj¹ te same dane co rejestry 32 bitowe z obszaru Rejestry s¹ tylko do odczytu float (32 bits) Wartoœæ umieszczona jest w dwóch kolejnych rejestrach 16 bitowych. Rejestry zawieraj¹ te same dane co rejestry 32 bitowe z obszaru Rejestry mog¹ byæ odczytywane i zapisywane float (32 bits) Wartoœæ umieszczona jest w rejestrze 32 bitowym. Rejestry s¹ tylko do odczytu float (32 bits) Wartoœæ umieszczona jest w rejestrze 32 bitowym. Rejestry mog¹ byæ odczytywane i zapisywane. 31

32 6.5. Rejestry do zapisu i odczytu Przetwornik P12H Tablica 5 Wartoœæ jest umieszczana w dwóch rejestrach 16-bito-wych. Rejestry te zawieraj¹ te same dane co rejestry 32-bitowe z Wartoœæ jest umieszczona Zapis (z)/odczyt (o) Symbol Zakres Opis Identyfikator o Input z/o Identyfikator urz¹dzenia Wartoœæ 0 x 71 h Identyfikator Typ wejœcia Wartoœæ 0 Pomiar napiêcia V 1 Pomiar napiêcia V 2 Pomiar pr¹du A 3 Pomiar pr¹du A Nie wystêpuje 1) Nie wystêpuje 1) Nie wystêpuje 1) Nie wystêpuje 1) Nie wystêpuje 1) Nie wystêpuje 1) Nie wystêpuje 1) Nie wystêpuje 1) Nie wystêpuje 1) Nie wystêpuje 1) Nie wystêpuje 1) D_P z/o Punkt dziesiêtny Wartoœæ Automatyczny przecinek 32

33 Cnt z/o Czas pomiaru Function w/r Funkcje arytmetyczne Nie wystêpuje 1) Nie wystêpuje 1) Low AL1 High AL1 Type AL1 Nie wystêpuje 1) Nie wystêpuje 1) Nie wystêpuje 1) z/o z/o z/o Wartoœæ 0 wy³¹czone 1 potêgowanie 2 pierwiastkowanie 3 odwrotnoœæ cd. Tablica 3 Dolny próg alarmu 1 Górny próg alarmu 1 Typ alarmu 1 Wartoœæ 0 Normalny 1 W³¹czony 2 Wy³¹czony 3 Rêczny w³¹czony 4 Rêczny wy³¹czony Delay AL1 z/o Opóźnienie alarmu 1 Delay AL1 z/o Podtrzymanie sygnalizacji alarmu 1 Wartoœæ 0 Podtrzymanie wy³¹czone 1 Sygnalizacja na LCD 2 Podtrzymanie przekaźnika 3 Sygnalizacja na LCD oraz podtrzymanie przekaźnika Nie wystêpuje 1) Aby skasowaæ podtrzymanie alarmu nale y wy³¹czyæ podtrzymanie (wartoœæ 0) a nastêpnie powróciæ do poprzednio nastawionej wartoœci Low AL2 z/o Dolny próg alarmu High AL2 z/o Górny próg alarmu 2 33

34 Type AL2 z/o Typ alarmu Delay AL2 z/o Opóźnienie alarmu Nie wystêpuje 1) Nie wystêpuje 1) cd. Tablicy Hold AL2 z/o Podtrzymanie sygnalizacji alarmu Nie wystêpuje 1) Wartoœæ 0 Normalny 1 W³¹czony 2 Wy³¹czony 3 Rêczny w³¹czony 4 Rêczny wy³¹czony Wartoœæ 0 Podtrzymanie wy³¹czone 1 Sygnalizacja na LCD 2 Podtrzymanie przekaźnika 3 Sygnalizacja na LCD oraz podtrzymanie przekaźnika Aby skasowaæ podtrzymanie alarmu nale y wy³¹czyæ podtrzymanie (wartoœæ 0) a nastêpnie powróciæ do poprzednio nastawionej wartoœci Char.Out z/o Charakterystyka wyjœcia analogowego Wartoœæ 0 Charakterystyka wy³¹czona 1 Charakterystyka w³¹czona X1 LCD z/o Dolna wartoœæ wyœwietlana Y1 Out z/o Dolna wartoœæ wyjœcia analogowego X2 LCD z/o Górna wartoœæ wyœwietlana Y2 Out z/o Górna wartoœæ wyjœcia analogowego Time z/o Aktualny czas Unit z/o ) Wybór jednostki 34

35 Memory z/o Rejestracja mierzonej wielkoœci Wartoœæ 0 Rejestracja wy³¹czona 1 Rejestracja w³¹czona Interval z/o ,5959 Przedzia³ czasowy rejestracji year z/o Rok rozpoczêcia rejestracji month z/o Miesi¹c rozpoczêcia rejestracji day z/o Dzieñ rozpoczêcia rejestracji Del.Min z/o Kasowanie wartoœci minimalnej Nie wystêpuje 1) Parametry: Rok, Miesi¹c, Dzieñ s¹ parametrami informacyjnymi. Nie s³u ¹ do okreœlenia daty, od której ma siê zacz¹æ rejestracja lecz tylko informowaæ, kiedy rozpoczêto rejestracjê Start mem. z/o Czas rozpoczêcia rejestracji Parametr ten wystêpuje z czterema miejscami po przecinku w formacie gg, mmss, gdzie: gg - oznacza godziny, mm - oznacza minuty, ss - oznacza sekundy. W przypadku wprowadzenia b³êdnego czasu przetwornik automatycznie go skoryguje. Wartoœæ 0 Brak operacji 1 Kasowanie wartoœci minimalnej Del.Max z/o Kasowanie wartoœci maksymalnej Rok zapamiêtanej wartoœci Miesi¹c zapamiêtanej wartoœci cd. Tablicy 3 Wartoœæ 0 Brak operacji 1 Kasowanie wartoœci maksym. z/o Rok zapamiêtanej wartoœci w pamiêci z/o Miesi¹c zapamiêtanej wartoœci w pamiêci 35

36 Dzieñ zapamiêtanej wartoœci Czas zapamiêtanej wartoœci Index zapamiêtanej wartoœci cd. Tablicy 3 z/o Dzieñ zapamiêtanej wartoœci w pamiêci z/o Czas zapamiêtanej wartoœci w pamiêci Parametr ten wystêpuje z czterema miejscami po przecinku w formacie gg,mmss, gdzie: gg - oznacza godziny, mm - oznacza minuty, ss - oznacza sekundy. W przypadku wprowadzenia b³êdnego czasu przetwornik automatycznie go skoryguje. z/o Numer zapamiêtanej wartoœci w pamiêci Status z/o Status operacji na buforze Wartoœæ 0 Brak operacji 1 Wyszukiwanie wg daty i czasu (rejestry nr i ) 2 Wyszukiwanie wg czasu (rejestry nr 7663 i 7326) 3 Wyszukiwanie wg indeksu (rejestry nr 7664 i 7328) 4 Za³aduj nastêpne wartoœci do bufora (rejestry nr i ) 5 Za³aduj poprzednie wartoœci do bufora (rejestry i ) 6 Idź do pierwszej zapamiêtanej wartoœci w pamiêci 7 Idź do ostatniej zapamiêtanej wartoœci w pamiêci 36

37 cd. Tablicy Numer zapamiêtanej wartoœci o Numer zapamiêtanej wartoœci w pamiêci, umieszczonej w pierwszym rejestrze bufora Wartoœæ 0 Pamiêæ jest pusta Numer zapamiêtanej wartoœci Iloœæ zapisanych rejestrów o Iloœæ zapisanych rejestrów bufora Wartoœæ 0 Pamiêæ jest pusta Iloœæ zapisanych rejestrów Rok o Rok dla wartoœci w pierwszym rejestrze Miesi¹c o Miesi¹c dla wartoœci w pierwszym rejestrze Dzieñ o Dzieñ dla wartoœci w pierwszym rejestrze Czas o Czas dla wartoœci w pierwszym rejestrze Bufor o Parametr ten wystêpuje z czterema miejscami po przecinku w formacie gg,mmss, gdzie: gg - oznacza godziny, mm - oznacza minuty, ss - oznacza sekundy. Zapamiêtane wartoœci, odczytane z pamiêci 20 rejestrów, zawieraj¹cych 20 zapamiêtanych wartoœci no.point z/o Iloœæ punktów charakterystyki indywidualnej Char. In z/o Charakterystyka indywidualna Wartoœæ 0 Charakterystyka wy³¹czona 1 Charakterystyka w³¹czona X1 In z/o Y1 LCD z/o X2 In z/o Y2 LCD z/o X3 In z/o Y3 LCD z/o Parametry charakterystyki indywidualnej 37

38 Table 3 (kontynuacja) X4 In z/o Y4 LCD z/o X5In z/o Y5 LCD z/o X6In z/o Y6 LCD z/o X7 In z/o Y7 LCD z/o X8 In z/o Y8 LCD z/o X9 In z/o Y9 LCD z/o X10 In z/o Y10 LCD z/o X11 In z/o Y11 LCD z/o X12 In z/o Y12 LCD z/o X13 In z/o Y13 LCD z/o X14 In z/o Y14 LCD z/o X15In z/o Y15 LCD z/o X16 In z/o Y16 LCD z/o X17 In z/o Y17 LCD z/o X18In z/o Y18 LCD z/o X19 In z/o Y19 LCD z/o X20 In z/o Y20 LCD z/o X21 In z/o Y21 LCD z/o Parametry charakterystyki indywidualnej 1) W przypadku rejestrów nie wystêpuj¹cych w danej serii przetworników ich wartoœæ wynosi 1E+20 2) Wartoœci jednostek 38

39 Table 4 Kod Jednostka Kod Jednostka Kod Jednostka Kod Jednostka 0 V 1 A 2 V 3 mv 4 kv 5 MV 6 A 7 ma 8 ka 9 MA 10 mw 11 W 12 kw 13 MW 14 var 15 kvar 16 Mvar 17 VA 18 kva 19 MVA 20 C 21 F 22 K 23 Hz 24 khz 25 MHz 26 mah 27 Ah 28 kah 29 Wh 30 kwh 31 MWh 32 m/s 33 m 34 mm 35 cm 36 m 37 km 38 m 2 39 m 3 40 m 2 /s 41 m 2 /min 42 m 2 /h 43 m 3 /s 44 m 3 /min 45 m 3 /h 46 l 47 l/s 48 l/min 49 l/h 50 l/m 2 51 l/m 3 52 kg/s 53 kg/min 54 kg/h 55 ms 56 s 57 h 58 mn 59 N 60 kn 61 Pa 62 hpa 63 kpa 64 MPa 65 mmhg 66 bar 67 rad 68 mohm 69 Ohm 70 kohm 71 MOhm 72 GOhm 73 % turns 76 rps 77 rpm 78 rph 79 m/h 80 km/h 39

40 6.6. Rejestry tylko do odczytu Przetwornik P12H Tablica 5 Wartoœæ jest umieszczona w dwóch kolejnych rejestrach 16 bitowych. Rejestry te zawieraj¹ te same dane co rejestry 32 bitowe z obszaru Wartoœæ jest umieszczona w rejestrach 32-bitowych Zapis (z)/odczyt (o) Nazwa Jednostka Nazwa wielkoœci Identyfikator o - Sta³a identyfikuj¹ca urz¹dzenie 0x71 - P12H 0x72 - P12S 0x74 - P12U 0x73 - P12O 0x79 - P12P Status r Wysterowanie r % Min r Max r Wartoœæ mierzona r - Status jest rejestrem opisuj¹cym aktualny stan przetwornika Jest to rejestr okreœlaj¹cy wysterowanie wyjœcia analogowego Wartoœæ minimalna aktualnie mierzonej wartoœci Wartoœæ maksymalna aktualnie mierzonej wartoœci Aktualnie mierzona wartoœæ Nie wystêpuje 1) Godzina r gg, mmss Aktualny czas Nie wystêpuje 1) Nie wystêpuje 1) 1) W przypadku rejestrów nie wystêpuj¹cych w danej serii przetworników ich wartoœæ wynosi 1E+20 Uwaga! W momencie przekroczenia zakresu górnego lub dolnego parametry wartoœæ wyœwietlana, minimum, maksimum ustawiane s¹ na wartoœæ 1E

41 Dla parametru Cnt=0 (wy³¹czenie pomiaru oraz wygaszenie wyœwietlacza) parametry minimum, maksimum oraz wartoœæ wyœwietlana ustawiane s¹ na wartoœæ 1E+20. Opis rejestru status Rejestracja wyników pomiarów w pamiêci B³¹d kompensacji rezystancji przewodów Rodzaj wyjœcia (napiêciowe, pr¹dowe) Tryb pracy i jednostka informa- Prêdkoœæ transmisji Pozycja kropki dziesiêtnej Sygnalizacja górnego przekroczenia zakresu Sygnalizacja dolnego przekroczenia Stan przekaÿnika (alarmu) 2 Stan przekaÿnika (alarmu) 1 Ch-ka indywidualna lub jej brak X X X X X X X X X X X X X X X X bits MSB LSB Bit-15 Rejestracja wyników pomiarów w pamiêci 0 - zapis do pamiêci wy³¹czony 1 - zapis do pamiêci w³¹czony Bit-14 B³¹d kompensacji rezystancji przewodów 0 - brak b³êdu 1 - signalizacja b³êdu kompensacji Uwaga! Bit ten jest ustawiany tylko w przetworniku P12U. Dla innych typów wykonañ przetworników P12 wartoœæ tego bitu jest dowolna. 41

42 Bit-13 Rodzaj wyjœcia (napiêciowe, pr¹dowe) 0 - napiêciowe 1 - pr¹dowe Bit Tryb pracy i jednostka informacyjna interfejs wy³¹czony 001-8N1 - ASCII 010-7E1 - ASCII ASCII 100-8N2 - RTU 101-8E1 - RTU 110-8O1 - RTU 111-8N1 - RTU Bit Prêdkoœæ transmisji bit/s bit/s bit/s Bit Pozycja kropki dziesiêtnej lack automatyczny przecinek Bit-4 Sygnalizacja górnego przekroczenia zakresu 0 - praca normalna 1 - przekroczenie zakresu Bit-3 Sygnalizacja dolnego przekroczenia zakresu 0 - praca normalna 1 - przekroczenie zakresu Bit-2 Stan przekaÿnika (alarmu) wy³¹czony 1 - za³¹czony 42

43 Bit-1 Stan przekaÿnika (alarmu) wy³¹czony 1 - za³¹czony Bit-0 Charakterystyka indywidualna 0 - charakterystyka indywidualna wy³¹czona 1 - charakterystyka indywidualna w³¹czona 7. DANE TECHNICZNE WEJŒCIA: napiêcie V rezystancja wejœciowa > 4,2 M V rezystancja wejœciowa > 4,2 M pr¹d A rezystancja wejœciowa = 10 m 10% A rezystancja wejœciowa = 10 m 10% WYJŒCIA: analogowe izolowane galwaniczne o rozdzielczoœci 0,025% zakresu: programowalne pr¹dowe 0/ ma rezystancja obci¹ enia 500 programowalne napiêciowe V rezystancja obci¹ enia 500 przekaÿnikowe: 2 przekaÿniki styki beznapiêciowe obci¹ alnoœæ maksymalna: - napiêciowa 250 V a.c., 150 V d.c., - pr¹dowa 5 A 30 V d.c., 250 V a.c., - obci¹ enie rezystancyjne 1250 VA, 150 W, programowalne progi alarmowe, trzy typy alarmów, histereza okreœlana za pomoc¹ dolnego i górnego progu alarmowego, sygnalizacja zadzia³ania alarmów na wyœwietlaczu LCD. cyfrowe: interfejs RS-485, protokó³ transmisji MODBUS, ASCII 8N1, 7E1, 7O1, RTU 8N2, 8E1, 8O1, 8N1, 43

44 prêdkoœæ transmisji 2400, 4800, 9600 bauds, maksymalny czas odpowiedzi na remkê zapytania 300 ms. Parametry komunikacyjne gniazda programatora: interfejs UART - bity danych 8 - parzystoœæ brak - bit stopu 1 prêdkoœæ 9600 bit/s sterowanie przep³ywem brak Parametry pamiêci: pamiêæ przetwornika (rejestracji) 750 próbek min interwa³ rejestracji 1 s Klasa dok³adnoœci 0,2 minimalny podzakres: 4 razy mniejszy od pe³nego zakresu B³¹d dodatkowy od zmian temperatury otoczenia (0.1% zakresu/10k) Conversion time: P12H-1 < 200 ms P12H-2 min. 200 ms (czas uœredniania pomiaru min 100 ms + czas odpowiedzi wyjœcia 100 ms) Znamionowe warunki u ytkowania: napiêcie zasilania zale ne od kodu wykonania czêstotliwoœæ napiêcia zasilania a.c V a.c./d.c V a.c./d.c / Hz temperatura otoczenia C temperatura przechowywania C wilgotnoœæ wzglêdna powietrza < 95% (niedopuszczalna kondensacja pary wodnej)

45 czas wstêpnego nagrzewania przetwornika 10 min pozycja pracy dowolna Przeci¹ alnoœæ d³ugotrwa³a 20% Przeci¹ alnoœæ krótkotrwa³a (3s): wejœcie napiêciowe 2 Un (< 1000 V) wejœcie pr¹dowe 3 In Pole odczytowe wyœwietlacz LCD 2 x 8 zakres wskazañ: Obs³uga (w P12H-2) cztery przyciski: Zapewniony stopieñ ochrony przez obudowê IP 40 Wymiary 45 x 120 x 100 mm Masa Mocowanie Moc pobierana < 300 g na wsporniku szynowym 35 mm < 4 VA Odpornoœæ na zaniki zasilania wg PN-EN Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna: odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne wg PN-EN emisja zak³óceñ elektromagnetycznych wg PN-EN Wymagania bezpieczeñstwa wed³ug normy PN-EN : kategoria instalacji III stopieñ zanieczyszczenia 2 maksymalne napiêcie pracy wzglêdem ziemi 600 V d.c. 45

46 8. ZANIM ZOSTANIE ZG OSZONA AWARIA W przypadku nieprawid³owych objawów prosimy o zapoznanie siê z poni sz¹ tablic¹.. OBJAWY 1. Dioda przetwornika nie œwieci. Na wyœwietlaczu brak jest jakichkolwiek wskazañ. 2. Na wyœwietlaczu wyœwietlany jest czas (np. 12:34:43) oraz napis LUMEL naprzemiennie z napisem P12H. 3. Na wyœwietlaczu wyœwietlane s¹ napisy Over.Hi lub Over.Lo. 4. Na wyjœciu przetwornika pojawia siê sygna³ niezgodny z naszymi oczekiwaniami. 5. Brak mo liwoœci wejœcia do trybu programowania. Wyœwietlany jest napis Security Error. 6. Brak pewnoœci czy wszystkie pola znakowe wyœwietlacza s¹ sprawne. POSTÊPOWANIE Sprawdziæ pod³¹czenie kabla sieciowego. Wprowadzono liczbê pomiarów Cnt = 0. Przetwornik pracuje w trybie SLEEP. Sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czenia sygna³u wejœciowego. Patrz instrukcja obs³ugi. Sprawdziæ równie ustawienia parametrów D_P oraz Char. In. Nale y sprawdziæ czy rezystancja obci¹ enia wyjœcia analogowego jest zgodna z danymi technicznymi. SprawdŸ czy nie jest w³¹czona charakterystyka indywidualna. W razie koniecznoœci dokonaæ zmiany parametrów charakterystyki indywidualnej lub wprowadziæ parametry fabryczne Par. fact. Tryb programowania jest zabezpieczony has³em. W razie gdy u ytkownik zapomni jakie wprowadzi³ has³o powinien skontaktowaæ siê telefonicznie z najbli szym serwisem. Wejœæ do matrycy programowania i w³¹czyæ test wyœwietlacza. Pola znakowe s¹ zapalane kolejno w pierwszym wierszu a do zapalenia siê ostatniego pola. Nastêpnie zapalany jest ca³y wiersz. Czynnoœæ ta powtarzana jest dla drugiego wiersza. Je eli jest inaczej zg³osiæ usterkê w najbli szym serwisie. 46

47 7. Podczas poruszania siê po trybie programowania na wyœwietlaczu pojawiaj¹ siê wartoœci parametrów niezgodne z zakresem zmian podanych w tablicy Na wyœwietlaczu pojawia siê wynik niezgodny z naszymi oczekiwaniami. 9. W trybie programowania nie s¹ wyœwietlane symbole parametrów X1 In, X2 In, Y1 LCD, Y2 LCD itd. 10. Mimo przekroczenia progu alarmowego przekaÿnik alarmowy nie w³¹cza siê oraz brak jest sygnalizacji na wyœwietlaczu. 11. Mimo wy³¹czenia siê przekaÿnika, na wyœwietlaczu nadal sygnalizowane jest wyst¹pienie alarmu. Mimo ust¹pienia sygnalizacji alarmu na wyœwietlaczu, przekaÿnik jest nadal za³¹czony. 12. Przy za³¹czonym parametrze podtrzymania sygnalizacji alarmu brak mo liwoœci skasowania sygnalizacji z wyœwietlacza lub wy³¹czenia przekaÿnika za pomoc¹ kombinacji przycisków. 13. Mimo, i alarm nadal trwa skasowana sygnalizacja alarmu z wyœwietlacza nie wyœwietla siê na nowo lub/i przekaÿnik pozostaje wy³¹czony. Wejœæ do matrycy programowania i zaakceptowaæ parametr Par. fact. Przetwornik wprowadzi wartoœci zgodnie z tablic¹ 2. Sprawdziæ czy nie jest w³¹czona indywidualna charakterystyka. W razie potrzeby wejœæ do matrycy programowania i zaakceptowaæ parametr Par. fact. Przetwornik wprowadzi parametry zgodnie z tablic¹ 2. W przypadku wy³¹czonej indywidualnej charakterystyki wymienione symbole s¹ omijane. Sprawdziæ wprowadzone do przetwornika opóÿnienie zadzia³ania alarmu. Ewentualnie skorygowaæ parametry DelayAl1, DelayAl2. Sprawdziæ czy jest w³¹czone podtrzymanie sygnalizacji alarmów lub przekaÿnika. Parametr Hold Al1, Hold Al2. W razie potrzeby wy³¹czyæ. Alarm nadal trwa. Kasowana sygnalizacja alarmu z wyœwietlacza jest natychmiast wyœwietlana na nowo. Kasowany przekaÿnik jest natychmiast powtórnie za³¹czany. Sprawdziæ czy nie wprowadzono opóÿnienia zadzia³ania alarmu. Parametr DelayAl1, DelayAl2. 47

48 14. Przetwornik zamiast wyœwietlaæ wynik pomiarowy wyœwietla symbol parametru oraz jego wartoœci¹. 15. Wprowadzono opóÿnienie zadzia³ania alarmu, np. 30 sekund, jednak alarm po tym czasie nie zadzia³a³. 16. Przetwornik nie nawi¹zuje komunikacji z komputerem poprzez interfejs RS Przetwornik nie nawi¹zuje komunikacji z komputerem poprzez programator PD14. Przetwornik pracuje w trybie podgl¹du lub matrycy programowania. Nacisn¹æ przycisk rezygnacji. Trwaj¹cy stan alarmowy by³ krótszy od zaprogramowanego tzn. w czasie trwania alarmu wyst¹pi³ stan ust¹pienia alarmu. W takim przypadku przetwornik zaczyna odliczaæ czas od pocz¹tku. Sprawdziæ czy poprawnie zosta³y pod³¹czone przewody interfejsu (A, B, GND). Nastêpnie sprawdziæ w matrycy programowania ustawienia interfejsu (Mode, Baud, Address). Parametry te musz¹ byæ takie same jak w u ywanym oprogramowaniu. SprawdŸ czy programator PD14 zosta³ poprawnie pod³¹czony. SprawdŸ czy w u ywanym oprogramowaniu zosta³ wybrany w³aœciwy port komunikacyjny. Programator pracuje tylko z jednym gniazdem przetwornika. 9. PRZYK ADY PROGRAMOWANIAPRZETWORNIKÓW P12H Przyk³ad 1 Programowanie charakterystyki indywidualnej. Chcemy zaprogramowaæ aby wartoœci 15 V odpowiada³a wartoœæ 10 na wyœwietlaczu, wartoœci 20 V odpowiada³a wartoœæ 50 na wyœwietlaczu, wartoœci 30 V odpowiada³a wartoœæ 200 na wyœwietlaczu, wartoœci 100 V odpowiada³a wartoœæ 200 na wyœwietlaczu, wartoœci 120 V odpowiada³a wartoœæ 170 na wyœwietlaczu, natomiast wartoœci 200 V wartoœæ 80 (6 punktów charakterystyki indywidualnej) nale y: wejœæ do trybu programowania i wybraæ parametr D_P odpowiedzialny za punkt dziesiêtny. Ustawiæ punkt dziesiêtny na wybraæ parametr Char. In i nacisn¹æ przycisk wybraæ parametr no.point i wprowadziæ wartoœæ 6 wybraæ parametr X1 IN i wprowadziæ wartoœæ 15 48

49 wybraæ parametr Y1 LCD i wprowadziæ wartoœæ 10 wybraæ parametr X2 IN i wprowadziæ wartoœæ 20 wybraæ parametr Y2 LCD i wprowadziæ wartoœæ 50 wybraæ parametr X3 IN i wprowadziæ wartoœæ 30 wybraæ parametr Y3 LCD i wprowadziæ wartoœæ 200 wybraæ parametr X4 IN i wprowadziæ wartoœæ 100 wybraæ parametr Y4 LCD i wprowadziæ wartoœæ 200 wybraæ parametr X5 IN i wprowadziæ wartoœæ 120 wybraæ parametr Y5 LCD i wprowadziæ wartoœæ 170 wybraæ parametr X6 IN i wprowadziæ wartoœæ 200 wybraæ parametr Y6 LCD i wprowadziæ wartoœæ 80 wybraæ parametr Char. In i w³¹czyæ indywidualn¹ charakterystykê On Przyk³ad 2 Programowanie alarmu z histerez¹. Je eli chcemy zaprogramowaæ dzia³anie alarmu 1 tak, aby przy wartoœci 500,0 V alarm zosta³ za³¹czony, natomiast przy wartoœci 50,0 V wy³¹czony, a alarmu 2 tak, aby przy wartoœci 300,0 V alarm zosta³ wy³¹czony a przy wartoœci - 400,0 V za³¹czony nale y: wejœæ do trybu programowania wybraæ parametr Low Al1 i wprowadziæ wartoœæ 500,0 przejœæ na parametr High Al1 i wprowadziæ wartoœæ 50,0 przejœæ na parametr Type Al1 i wybraæ funkcjê oznaczon¹ jako Normal wybraæ parametr Low Al2 i wprowadziæ wartoœæ 300,0 przejœæ na parametr High Al2 i wprowadziæ wartoœæ -400,0 przejœæ na parametr Type Al2 i wybraæ funkcjê Normal Przyk³ad 3 Programowanie alarmu w zadanym przedziale z opóÿnieniem. Je eli chcemy aby alarm1 by³ za³¹czony w przedziale od 100 V do 300 V i zadzia³a³ dopiero po 10,0 sekundach nale y: wejœæ do trybu programowania i wybraæ parametr Low Al1 i wprowadziæ wartoœæ 100 przejœæ na parametr High Al1 i wprowadziæ wartoœæ 300 przejœæ na parametr Type Al1 i wybraæ funkcjê On przejœæ na parametr DelayAl1 i wprowadziæ wartoœæ 10,0 W przypadku trwania stanu alarmowego przez czas d³u szy ni 10,0 sekund przetwornik za³¹czy przekaÿnik alarmowy lub/i zasygnalizuje to na wyœwietlaczu. 49

50 Przyk³ad 4 Programowanie wyjœcia analogowego. Je eli chcemy zaprogramowaæ aby wyœwietlanej wartoœci 10,0 V odpowiada³a wartoœæ 4,00 ma na wyjœciu analogowym, natomiast wartoœci 500,0 V wartoœæ 20,00 ma nale y: wejœæ do trybu programowania i wybraæ parametr Char. Out i w³¹czyæ indywidualn¹ charakterystykê On wybraæ parametr X1 LCD i wprowadziæ wartoœæ 10,0 przejœæ na parametr Y1 OUT i wprowadziæ wartoœæ 4,00 przejœæ na parametr X2 LCD i wprowadziæ wartoœæ 500,0 przejœæ na parametr Y2 OUT i wprowadziæ wartoœæ 20,00 50

51 10. KOD WYKONAÑ Przetwornik napiêcia i pr¹du sta³ego P12H z interfejsem RS-485 Tablica 6. X XX X X X XX X Rodzaj przetwornika: bez wyœwietlacza... 1 z wyœwietlaczem... 2 Sygna³ wejœciowy*: pomiar napiêcia V...00 pomiar napiêcia V...01 pomiar pr¹du A...02 pomiar pr¹du A...03 Sygna³ wyjœciowy: napiêcie V...1 pr¹d ma...2 pr¹d ma...3 pr¹d ma...4 Zasilanie: V a.c./d.c V a.c./d.c....2 Rodzaj zacisków: gniazdo-wtyk œrubowe...0 na zamówienie***...x Wykonanie: standardowe specjalne**...xx Próby odbiorcze: bez dodatkowych wymagañ...0 z atestami Kontroli Jakoœci...1 wg uzgodnieñ z odbiorc¹**...x * Przetwornik ma wejœcie uniwersalne. Przy zamówieniu nale y podaæ kod sygna³u wejœciowego, jaki ma byæ zaprogramowany. ** Po uzgodnieniu z producentem. *** Mo liwe wykonanie z gniazdami samozaciskowymi. 51

52 Przetwornik zachowuje swoj¹ klasê do 4-krotnego zmniejszenia zakresu podstawowego sygna³u wejœciowego. W przetworniku P12H-1 oprócz zakresu podstawowego nale y podaæ w uwagach wymagany podzakres. W przypadku gdy podany podzakres jest mniejszy ni zakres podstawowy dzielony przez 4 nale y zaznaczyæ sygna³ wejœciowy na zamówienie XX. Przyk³ad zamówienia na zakres podstawowy: kod P12H oznacza przetwornik P12H z wyœwietlaczem, zaprogramowany fabrycznie na zakres wejœciowy A, z wyjœciem analogowym pr¹dowym ma, na napiêcie zasilaj¹ce V a.c./d.c., z zaciskami typu gniazdo - wtyk œrubowymi, wykonanie standardowe, bez dodatkowych wymagañ. Przyk³ad zamówienia na podzakres pomiarowy: kod P12H zakres A oznacza przetwornik P12H bez wyœwietlacza, pracuj¹cy na sygnale wejœciowym A zaprogramowany fabrycznie na zakres wejœciowy A, z wyjœciem analogowym napiêciowym V, na napiêcie zasilaj¹ce V a.c./d.c., z zaciskami typu gniazdo - wtyk œrubowymi, wykonanie standardowe, bez dodatkowych wymagañ. * W przypadku wykonania specjalnego lub uzyskania bardziej szczegó³owych informacji technicznych prosimy o kontakt z In ynierami produktu tel lub z Dzia³em Rozwoju * W przypadku uszkodzenia przetwornika nale y skontaktowaæ siê z najbli szym serwisem lub z Dzia³em Serwisu Lumelu tel Uwaga: Programator PD14 nale y zamówiæ oddzielnie. 2 n - liczba punktów charakterystyki indywidualnej 52

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK SYGNA ÓW STANDARDOWYCH Z INTERFEJSEM RS-485 TYPU P12S

PRZETWORNIK SYGNA ÓW STANDARDOWYCH Z INTERFEJSEM RS-485 TYPU P12S PRZETWORNIK SYGNA ÓW STANDARDOWYCH Z INTERFEJSEM RS-485 TYPU P12S INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 4 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY, NAPIÊCIA I PR DU STA EGO Z INTERFEJSEM RS-485 TYPU P12U INSTRUKCJA OBS UGI

PRZETWORNIK TEMPERATURY, NAPIÊCIA I PR DU STA EGO Z INTERFEJSEM RS-485 TYPU P12U INSTRUKCJA OBS UGI PRZETWORNIK TEMPERATURY, NAPIÊCIA I PR DU STA EGO Z INTERFEJSEM RS-485 TYPU P12U INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE...3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA...4 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P11T

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P11T PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P11T INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. Zastosowanie... 3 2. Zestaw przetwornika... 4 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...

Bardziej szczegółowo

MIERNIK TABLICOWY. Typu N15Z. Instrukcja obs³ugi

MIERNIK TABLICOWY. Typu N15Z. Instrukcja obs³ugi MIERNIK TABLICOWY Typu N15Z Instrukcja obs³ugi Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 5 4. INSTALOWANIE... 6 5. OBS UGA... 8 6.

Bardziej szczegółowo

MIERNIK TABLICOWY. Typu N15. Instrukcja obs³ugi

MIERNIK TABLICOWY. Typu N15. Instrukcja obs³ugi MIERNIK TABLICOWY Typu N15 Instrukcja obs³ugi Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. INSTALOWANIE... 6 5. OBS UGA... 9 6.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P20

PRZETWORNIK TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P20 PRZETWORNIK TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P20 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 5 4. MONTA... 6 4.1. Sposób

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P

PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P P33P - przetwornik mocy czynnej 3-fazowej 3-przewodowej w sieci obci¹ onej niesymetrycznie P33B - przetwornik mocy biernej 3-fazowej 3-przewodowej w sieci obci¹ onej niesymetrycznie

Bardziej szczegółowo

MODU 2-KANA OWY WEJή ANALOGOWYCH. Typu SM1 INSTRUKCJA OBS UGI

MODU 2-KANA OWY WEJŒÆ ANALOGOWYCH. Typu SM1 INSTRUKCJA OBS UGI MODU 2-KANA OWY WEJŒÆ ANALOGOWYCH Typu SM1 INSTRUKCJA OBS UGI Spis treœci 1. Zastosowanie...4 2. Zestaw modu³u...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...5 4. Instalowanie...6 4.1. Sposób

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK OBROTÓW Z INTERFEJSEM RS-485. Typu P12O INSTRUKCJA OBS UGI

PRZETWORNIK OBROTÓW Z INTERFEJSEM RS-485. Typu P12O INSTRUKCJA OBS UGI PRZETWORNIK OBROTÓW Z INTERFEJSEM RS-485 Typu P12O INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE...3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA...4 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA...5 4. INSTALOWANIE...6

Bardziej szczegółowo

RL-24 SIMEXR. regulatora uniwersalnego INSTRUKCJA OBS UGI. Producent: V 1.0.

RL-24 SIMEXR. regulatora uniwersalnego INSTRUKCJA OBS UGI. Producent: V 1.0. SIMEXR INSTRUKCJA OBS UGI regulatora uniwersalnego RL-4 SIMEXR Producent: SIMEX Sp. z o.o., ul. Wielopole 7, 8-556 Gdañsk, tel.: (-58) 76-7-77 ; fax: 76-7-7 http://www.simex.com.pl, e-mail: info@simex.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR Typu PD11

PROGRAMATOR Typu PD11 PROGRAMATOR Typu PD11 INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PROGRAMATORA... 3 3. WYMAGANIA... 3 4. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 5. PO CZENIE PROGRAMATORA Z PRZETWORNIKIEM...

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

MODU 4-KANA OWY WEJŒÆ ANALOGOWYCH. Typu SM2. Instrukcja obs³ugi

MODU 4-KANA OWY WEJŒÆ ANALOGOWYCH. Typu SM2. Instrukcja obs³ugi MODU 4-KANA OWY WEJŒÆ ANALOGOWYCH Typu SM2 Instrukcja obs³ugi 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW MODU U... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. INSTALOWANIE... 7 4.1.

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 1

INSTRUKCJA OBS UGI 1 MIERNIK CYFROWO - ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA3 Z INTERFEJSEM RS-485 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 A1 A2 NA3 A3 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 MIERNIK

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA...5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA...6 4. MONTAŻ...7 4.1. Sposób mocowania...7

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CYFROWO-ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA5 INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK CYFROWO-ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA5 INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK CYFROWO-ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA5 INSTRUKCJA OBS UGI 2 MIERNIK CYFROWO-ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA5 INSTRUKCJA OBS UGI Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TYPU P21Z INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZETWORNIK TYPU P21Z INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK programowalny napiêcia i pr du przemiennego oraz czêstotliwoœci TYPU P21Z INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA...5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA...6 4.

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU

EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu EA12,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PARAMETRÓW SIECI JEDNOFAZOWEJ Z INTERFEJSEM RS-485 TYPU P12P INSTRUKCJA OBS UGI

PRZETWORNIK PARAMETRÓW SIECI JEDNOFAZOWEJ Z INTERFEJSEM RS-485 TYPU P12P INSTRUKCJA OBS UGI PRZETWORNIK PARAMETRÓW SIECI JEDNOFAZOWEJ Z INTERFEJSEM RS-485 TYPU P12P INSTRUKCJA OBS UGI Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE...3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA...6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA...6

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

Zasilacz 24V DC. Uk³ad pomiarowy do sprawdzania poprawnoœci dzia³ania SSR-33 4 Opis pinów z³¹cza obiektowego. Zasilanie

Zasilacz 24V DC. Uk³ad pomiarowy do sprawdzania poprawnoœci dzia³ania SSR-33 4 Opis pinów z³¹cza obiektowego. Zasilanie PDA KARTA PROGRAOWANIA SSR33 Nr Strona 1 1 KARTA PROGRAOWANIA umo liwia wykonanie ustawieñ konfiguracyjnych, oraz sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania stacyjki. estaw przyrz¹dów do uruchomienia stacyjki asilacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax 0-22 607-99-50 E-mail: info@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY CYFROWY MIERNIK TABLICOWY. Typu N11 INSTRUKCJA OBS UGI

PROGRAMOWALNY CYFROWY MIERNIK TABLICOWY. Typu N11 INSTRUKCJA OBS UGI PROGRAMOWALNY CYFROWY MIERNIK TABLICOWY Typu N11 INSTRUKCJA OBS UGI 2 PROGRAMOWALNY CYFROWY MIERNIK TABLICOWY Typu N11 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO

Bardziej szczegółowo

MODU 2-KANA OWY WEJή BINARNYCH LUB LICZNIKOWYCH Typu SM3

MODU 2-KANA OWY WEJŒÆ BINARNYCH LUB LICZNIKOWYCH Typu SM3 MODU 2-KANA OWY WEJŒÆ BINARNYCH LUB LICZNIKOWYCH Typu SM3 Instrukcja obs³ugi 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW MODU U... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. INSTALOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

TABLICA POMIAROWA Z WIELOKOLOROWYMI BARGRAFAMI Typu DB2

TABLICA POMIAROWA Z WIELOKOLOROWYMI BARGRAFAMI Typu DB2 TABLICA POMIAROWA Z WIELOKOLOROWYMI BARGRAFAMI Typu DB2 Instrukcja obs³ugi 1 2 Tablica pomiarowa z wielokolorowymi bargrafami Typu DB2 SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. TABLICA ZESTAW... 5 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Wyœwietlacze cyfrowe Typu DN1, DN2, DN3

Wyœwietlacze cyfrowe Typu DN1, DN2, DN3 Wyœwietlacze cyfrowe Typu DN1, DN2, DN3 Instrukcja obs³ugi Wyœwietlacze cyfrowe Typu DN1, DN2, DN3 SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW WYŒWIETLACZA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY CYFROWY MIERNIK TABLICOWY. Typu N11 INSTRUKCJA OBS UGI

PROGRAMOWALNY CYFROWY MIERNIK TABLICOWY. Typu N11 INSTRUKCJA OBS UGI PROGRAMOWALNY CYFROWY MIERNIK TABLICOWY Typu N11 INSTRUKCJA OBS UGI PROGRAMOWALNY CYFROWY MIERNIK TABLICOWY Typu N11 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŚCI 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

DWUKANA OWY MIERNIK CYFROWO-ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA6 INSTRUKCJA OBS UGI

DWUKANA OWY MIERNIK CYFROWO-ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA6 INSTRUKCJA OBS UGI DWUKANA OWY MIERNIK CYFROWO-ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA6 INSTRUKCJA OBS UGI 2 DWUKANA OWY MIERNIK CYFROWO-ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA6 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI 1.

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY CYFROWY MIERNIK TABLICOWY Typu N11O

PROGRAMOWALNY CYFROWY MIERNIK TABLICOWY Typu N11O PROGRAMOWALNY CYFROWY MIERNIK TABLICOWY Typu N11O INSTRUKCJA OBS UGI PROGRAMOWALNY CYFROWY MIERNIK TABLICOWY Typu N11O SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY CYFROWY MIERNIK TABLICOWY Typu N12O

PROGRAMOWALNY CYFROWY MIERNIK TABLICOWY Typu N12O PROGRAMOWALNY CYFROWY MIERNIK TABLICOWY Typu N12O Instrukcja obs³ugi 1 2 PROGRAMOWALNY CYFROWY MIERNIK TABLICOWY Typu N12O Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR MODEL 123 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 000, fax 032/ 205 33 77 e-mail: introl@introl.pl,

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania

3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania Spis treści 1. Zastosowanie...3 2. Zestaw przetwornika...4 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania...4 4. Instalowanie...4 5. Obsługa...6 6. Interfejs RS-485...20 7. Dane techniczne...29 8.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6

PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 SPIS TREŒCI 1. Zastosowanie... 3 2. Zestaw przekaÿnika... 3 3. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P14W

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P14W PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P14W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania.. 8 3. Monta... 9 4. Pod³¹czenie... 10 5. Obs³uga...

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY Typu RE53. Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY Typu RE53. Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY Typu RE53 Instrukcja obs³ugi 1 LUBUSKIE ZAK ADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL Spó³ka Akcyjna ul. Sulechowska 1 65-950 Zielona Góra REGULATOR TEMPERATURY TYPU RE53 instrukcja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji PARAMETRY TECHNICZNE Parametry zasilania napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ 50Hz wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji 2,8kV 60s Parametry uk³adu pomiarowego znamionowe napiêcie baterii 220V=

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA ELEKTRONICZNEGO ZAMKA SZYFROWEGO

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA ELEKTRONICZNEGO ZAMKA SZYFROWEGO INSTRUKCJA U YTKOWNIKA ELEKTRONICZNEGO ZAMKA SZYFROWEGO SDK-K OFF ON 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9 TEST KEY R ZAK AD MONTA U URZ DZEÑ ELEKTRONICZNYCH "OLKO" ul. Pomorska 141/143 71-812 Szczecin tel. +48 (091) 46-91-992

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36)

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36) Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36) Kompaktowy licznik sumuj¹cy i licznik czasu z du ym wyœwietlaczem, odporny na wodê i oleje (IP66G/NEMA4) Ma³a obudowa z du ym, wyraÿnym wyœwietlaczem: - dla modeli

Bardziej szczegółowo

TES-1317 INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY RTD. Wydanie listopad 2003

TES-1317 INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY RTD. Wydanie listopad 2003 INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY RTD TES-37 Wydanie listopad 003 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska tel. (8) 337 60 59, 337 60 96, fax (8) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl,

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TEMPERATURY

REGULATORY TEMPERATURY REGULATORY TEMPERATURY 133 Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Impulsowo-pr¹dowy przetwornik z zintegrowanym wyœwietlaczem LC. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie i wyœwietlacz

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CYFROWY Z BARGRAFEM TYPU NA2

MIERNIK CYFROWY Z BARGRAFEM TYPU NA2 MIERNIK CYFROWY Z BARGRAFEM TYPU NA2 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 4 3. MONTA... 5 4. POD CZENIE... 6 5. OBS UGA... 9 6. PROGRAMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK TABLICOWY TYPU N30H

CYFROWY MIERNIK TABLICOWY TYPU N30H CYFROWY MIERNIK TABLICOWY TYPU N30H INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. PRZEZNACZENIE I BUDOWA MIERNIKA...5 2. ZESTAW MIERNIKA...6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA...7 4. MONTA...7

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232. Typu PD12. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-232 Typu PD12 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY CYFROWY WSKAŹNIK TABLICOWY Typu N12B

PROGRAMOWALNY CYFROWY WSKAŹNIK TABLICOWY Typu N12B PROGRAMOWALNY CYFROWY WSKAŹNIK TABLICOWY Typu N12B Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...6 3. MONTAŻ...6 4. PODŁĄCZENIE...7 5. OBSŁUGA...7

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI PRZETWORNIK UNIWERSALNY AR592 AR 592/1 AR 592/2 APAR - BIURO HANDLOWE

INSTRUKCJA OBS UGI PRZETWORNIK UNIWERSALNY AR592 AR 592/1 AR 592/2 APAR - BIURO HANDLOWE APAR - BIURO HANDLOWE 05-090 Raszyn, ul Ga³czyñskiego 6 Tel. 22 853-48-56, 22 853-49-30, 22 101-27-31 E-mail: automatyka@apar.pl Internet: www.apar.pl INSTRUKCJA OBS UGI AR 592/1 AR 592/2 PRZETWORNIK UNIWERSALNY

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KARTA PRODUKTU 000, 000, 000 Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KOMUNIKACJA konwersji zapewnia doskona³¹ ochronê pod³¹czonym - Sieciowa Karta

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z PROTOKO EM MODBUS. Typu PD21. 106 x 94 x 58 mm INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z PROTOKO EM MODBUS. Typu PD21. 106 x 94 x 58 mm INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z PROTOKO EM MODBUS Typu PD21 106 x 94 x 58 mm INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW KONCENTRATORA... 6 3. OPIS KONSTRUKCJI I INSTALOWANIE... 6 4. OPIS FUNKCJI

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów SIMEXR Dwukierunkowy programowany licznik impulsów 79 INSTRUKCJA OBS UGI Przed rozpoczêciem u ytkowania urz¹dzenia nale y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ Firma SIMEX zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 Instrukcja obs³ugi 1 2 TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW LICZNIKA... 5 3. KONSTRUKCJA LICZNIKA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) 13 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na p³ycie przy pomocy 2 wkrêtów M3. W sk³ad przekaÿnika interfejsowego PIR15 2P wchodz¹: - przekaÿnik elektromagnetyczny R15

Bardziej szczegółowo

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna.  1. kat iii. Ethernet. c kat iii piec ze eńs ieczeń Bezpieczeństwo elektr yczne Ḵ - MIERNIK SyNCHRONIzACJI Przejrzysta wizualizacja parametrów (różnica częstotliwości, napięć i przesunięcia fazowego) na kolorowym wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy Typu DZ2, DZ3

Zegar cyfrowy Typu DZ2, DZ3 Zegar cyfrowy Typu DZ2, DZ3 Instrukcja obsługi Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW ZEGARA... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 5 4. Opis konstrukcji i instalowanie... 6 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS REGULATORA PERFEKT

OPIS REGULATORA PERFEKT Dla kot³ów z podajnikiem firmy ZÊBIEC ZAK AD PRODUKCJI URZ DZEÑ ELEKTRONICZNYCH ELSTER s.c. www.elster.w.com.pl e-mail: elster@post.pl tel. 061/ 43 77 690 fax 061/ 43 67 690 I. OPIS KLAWISZY I SYMBOLI

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO MHS-5 Modu³ do pod³¹czenia gniazda 7-pinowego Modu³ MHS-5 przeznaczony jest do pod³¹czenia gniazda elektrycznej instalacji haka samochodowego. Wspó³pracuje on z samochodami,

Bardziej szczegółowo

Sterownik Radiowy Instrukcja obs³ugi i programowania

Sterownik Radiowy Instrukcja obs³ugi i programowania Sterownik Radiowy Instrukcja obs³ugi i programowania ver 3.1 W sk³ad proponowanego przez nas sterowania radiowego wchodzi nadajnik z 99 numerowym wyœwietlaczem oraz odbiornik z mo liwoœci¹ pod³¹czenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŒCI TYPU P18

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŒCI TYPU P18 PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŒCI TYPU P18 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 5 3. MONTAŻ... 5 3.1. Sposób mocowania... 5 3.2. Połączenia elektryczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 2KT 320E2/A

INSTRUKCJA OBS UGI 2KT 320E2/A APAR - BIURO HANDLOWE 2-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (-22) 853-48-56, 853-49-3, 67-98-95 Fax (-22) 67-99-5 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

KONWERTER RS-485/CAN. Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER RS-485/CAN. Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER RS-485/CAN Typu PD7 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER RS-485/CAN Typu PD7 SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 6 3. WYGL D KONWERTERA... 6 4. INSTALOWANIE... 7 4.1. Po³¹czenia

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY TYPU RE21

REGULATOR TEMPERATURY TYPU RE21 REGULATOR TEMPERATURY TYPU RE21 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw regulatora... 5 3. Przygotowanie regulatora do pracy... 6 3.1. Bezpieczeñstwo... 6 3.2. Instalowanie regulatora...

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 TYPU PD10 INSTRUKCJA OBSŁUGI

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 TYPU PD10 INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 TYPU PD10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 6 3.1. Instalowanie konwertera... 6 3.2. Opis wyprowadzeñ

Bardziej szczegółowo

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011)

Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Ogólne przeznaczenie i możliwości interfejsu sieciowego przepływomierza UniEMP-05 z protokołem MODBUS. (05.2011) Interfejs sieciowy umożliwia przyłączenie jednego lub więcej przepływomierzy do wspólnej

Bardziej szczegółowo