WYMAGANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5"

Transkrypt

1 Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Korzysta ze wskazanych zbiorów informacji, okazując szacunek dla cudzej własności twórczej. Wykonuje operacje przy pomocy myszy (wskazywanie, klikanie, dwukrotne klikanie, wybieranie, przeciąganie). Wymienia zasady prawidłowej organizacji pracy z komputerem dotyczące: czasu pracy, miejsca pracy, pozycji ciała podczas pracy. Objaśnia zasady korzystania z programów i zbiorów dokumentów w szkolnej pracowni komputerowej. Zna i respektuje regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Zna podstawowe zastosowanie pomocy dostępnej w programie komputerowym. Zna podstawowe rodzaje gier komputerowych. dostateczny Dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy. Loguje się na konto w pracowni komputerowej. Wywołuje pomoc do programu korzystając z menu programu. Określa zalety właściwie dobranych gier komputerowych (np. kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności logicznego myślenia). dobry Wywołuje pomoc do programu korzystając z menu programu lub przy pomocy klawisza funkcyjnego. Wyszukuje potrzebne informacje w pomocy do programu (np. korzystając z indeksu haseł). Dostrzega niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z nieodpowiednich gier komputerowych (np. przemoc, okrucieństwo). bardzo dobry Wyszukuje potrzebne informacje w pomocy do programu (np. korzystając z indeksu haseł) i wykorzystuje je podczas pracy z komputerem. Korzysta z właściwie dobranych gier komputerowych. Potrafi uzasadnić ich wybór. 2. ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dopuszczający Wymienia zastosowania komputera w najbliższym środowisku. dostateczny Wymienia miejsca i przykłady zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu. dobry Wskazuje różne dziedziny życia, w których wykorzystywane są komputery. bardzo dobry Wskazuje korzyści wynikające z zastosowania komputerów w życiu codziennym. 1

2 Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5 3. KORZYSTANIE Z USŁUG SYSTEMU OPERACYJNEGO dopuszczający Prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z systemem. Wykorzystuje mysz do uruchamiania programów. Uruchamia programy, korzystając z ikony skrótu na Pulpicie. Zapisuje plik wg wskazówek nauczyciela. Otwiera plik wg wskazówek nauczyciela. Otwiera okno folderu. Zakłada folder. Porusza się po strukturze folderów. Rozróżnia foldery otwarte i zamknięte. Zna pojęcie skrótu klawiszowego. dostateczny Obsługuje okna programów z wykorzystaniem poznanych elementów. Obsługuje okna dialogowe i menu. Uruchamia programy, korzystając z przycisku START. Zapisuje pliki na dysku we wskazanym folderze. Wyszukuje zapisane pliki ze wskazanych folderów. Tworzy nowe foldery i struktury folderów (jednym z poznanych sposobów) na podstawie wzoru. Kopiuje i usuwa pliki, foldery. Opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane pliki, foldery. Wymienia przykładowe skróty klawiszowe. dobry Zmienia rozmiar i położenie okna wg potrzeb. Uruchamia programy za pomocą aplikacji Mój komputer. Przełącza się między uruchomionymi aplikacjami. Tworzy skrót do programu na Pulpicie i zmienia jego nazwę. Dokonuje poprawek w pracy i zapisuje zmiany na dysku ze zmianą lokalizacji. Tworzy strukturę folderów potrzebną do przechowywania swoich komputerowych prac. Zmienia nazwę folderu. Wybiera optymalną metodę do kopiowania i usuwania folderów, plików. Porządkuje pliki według rodzajów, umieszczając je w odpowiednich folderach. Rozpoznaje ikony dysku, folderu i pliku. Stosuje skrót klawiszowy do zapisywania plików. bardzo dobry Prawidłowo reaguje na pojawiające się w programie komunikaty. Przewiduje na podstawie poznanych rozszerzeń i ikony pliku (TXT, BMP, DOC), z jakim rodzajem pliku ma do czynienia. Otwiera plik z utworzonym dokumentem w uruchomionym wcześniej programie. Tworzy nowy folder podczas zapisu pliku. Tworzy nową wersję pliku na dysku za pomocą poleceni ZAPISZ JAKO ze zmianą lokalizacji lub nazwy pliku. Kopiuje i usuwa grupę plików optymalną metodą. Zaznacz grupę plików/folderów z wykorzystaniem klawisza Shift i Ctrl Odzyskuje z Kosza usunięty plik lub folder. Otwiera plik z dokumentem, korzystając ze skrótu klawiszowego. 2

3 Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5 4. TWORZENIE RYSUNKÓW W EDYTORZE GRAFIKI dopuszczający Uruchamia program graficzny wykorzystywany na lekcji z pomocą nauczyciela. Wypełnia kolorem gotowe elementy w edytorze grafiki. Rysuje proste elementy graficzne z zastosowaniem myszki. Rysuje figury geometryczne z wykorzystaniem PRZYBORNIKA. Kopiuje pojedyncze elementy rysunku. Zapisuje prace z pomocą nauczyciela. Nazywa poznany edytor grafiki. Zmienia rozmiar obszaru roboczego poprzez przeciągnięcie krawędzi. dostateczny Wykonuje samodzielnie proste rysunki według określonego wzoru. Operuje kolorem rysowania i tła. Dokonuje poprawek w pracach graficznych. Zmienia rozmiary elementów rysunku. Przekształca fragment rysunku przez symetrię i przez obrót. dobry Wykorzystuje klawisz SHIFT podczas rysowania linii poziomych, pionowych, pod kątem 45 o, kwadratów i kół. Korzysta ze Schowka do kopiowania elementów rysunku. Przekształca elementy rysunku (np. obraca, pochyla, tworzy lustrzane odbicie). Posługuje się poleceniem COFNIJ do zmiany wykonanej pracy. Ustala atrybuty rysunku w edytorze grafiki. Korzysta z LUPY do likwidowania przerw w konturze rysunku. Dołącza napisy do rysunku w edytorze grafiki. Tworzy, uzupełnia i poprawia rysunki za pomocą poznanych narzędzi. Świadomie podejmuje decyzję o zapisywaniu lub rezygnacji z zapisu zmian w pliku na dysku. Zaznacza fragment rysunku, przenosi go i kopiuje w obrębie rysunku. Usuwa fragment rysunku. Komponuje rysunki z gotowych elementów. Wykonuje symetryczne rysunki bardzo dobry Tworzy prace graficzne na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu graficznego. Dokonuje trafnego wyboru koloru, zwracając uwagę na estetykę i walory artystyczne tworzonego obrazu. Pobiera kolor z rysunku. Stosuje opcje: z tłem lub bez tła. Ustala rodzaj, rozmiar, styl i kolor czcionki napisu. Wykonuje kompozycje graficzne w połączeniu z tekstem, wykonuje operacje na fragmentach rysunku (w tym przekształcanie przez symetrię, przekształcanie przez obrót, kopiowanie do innego rysunku). Kopiuje fragment rysunku do innego rysunku, w oddzielnym pliku graficznym. Tworzy własną kompozycję graficzną z gotowych elementów z innego pliku graficznego. Kopiuje fragment rysunku korzystając ze skrótów klawiszowych. Rozpoznaje pliki graficzne na podstawie ich rozszerzeń. 3

4 Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5 5. OPRACOWANIE DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH Z POMOCĄ EDYTORA TEKSTU dopuszczający Uruchamia edytor tekstu wykorzystywany na lekcji. Pisze tekst z zastosowaniem małych i wielkich liter oraz polskich znaków. Wyszukuje usterki w gotowym tekście i wprowadza poprawki. Wybiera czcionkę i ustala jej atrybuty przed napisaniem tekstu. Zapisuje prace we wskazanym folderze. Przegląda dokument korzystając z paska przewijania. Nazywa poznany edytor tekstu. Z pomocą nauczyciela wstawia do dokumentu wybrane obrazki clipart. Umie włączyć podgląd wydruku. Drukuje dokument z pomocą nauczyciela. dostateczny Pisze tekst z zachowaniem zasad poprawnego wpisywania tekstu. Posługuje się poleceniem COFNIJ do zmiany wykonanej operacji. Dokonuje zmian w tekście i zachowuje zmieniony plik na dysku. Zaznacza dowolny fragment tekstu w edytorze tekstowym przy użyciu myszki. Wykonuje operacje na bloku przy pomocy skrótów klawiszowych.: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie Dokonuje podstawowych operacji formatowania tekstu: wyrównywanie tekstu, zmiana rodzaju czcionki i jej kilku atrybutów. Dzieli tekst na akapity. Stosuje pojęcia: edytor tekstów, blok, wiersz, akapit, margines, kursor tekstowy. Wstawia akapit. Umieszcza w dokumencie tekstowym elementy graficzne pochodzące z pliku graficznego otwartego w edytorze grafiki. Wstawia do dokumentu wybrane obrazki clipart. Zmienia marginesy. Drukuje dokument. dobry Formatuje akapit według podanego wzoru. Redaguje i formatuje proste teksty według podanego wzoru (np. list, zaproszenie, opis). Wprowadza poprawki do tekstu. Porusza się po tekście przy użyciu myszy i klawiatury. Porządkuje treść dokumentu używając skrótów klawiszowych. Stosuje pojęcia: redagowanie i formatowanie tekstu, czcionka. Zna zasady tworzenia dokumentu tekstowego (m.in. wstawianie znaków interpunkcyjnych) Rozróżnia różne rodzaje wyrównania tekstu, wskazuje narzędzia do ustalania wyrównania oraz wykorzystuje je w trakcie formatowania dokumentu. Zna rodzaje wciąż akapitu. Ustala w tekście wcięcie pierwszego wiersza akapitu. Wstawia do dokumentu obrazki clipart, ozdobne napisy wordart oraz obrazy zapisane w osobnych plikach graficznych. Zmienia orientację strony. bardzo dobry Redaguje i formatuje tekst na zadany temat z wykorzystaniem różnych narzędzi i funkcji poznanego edytora tekstu, ozdabia je rysunkami. Rozpoznaje plik tekstowy tworzony na zajęciach na podstawie rozszerzenia i ikony pliku. Zaznacza fragmenty tekstu różnymi sposobami. Określa zastosowanie różnego typu wyrównania tekstu. Stosuje różnego rodzaju wyrównania tekstu w akapicie w celu nadania dokumentom przejrzystego wyglądu i formy zgodnej z przeznaczeniem danego dokumentu. 4

5 Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5 Ustala w tekście wcięcie pierwszego wiersza akapitu oraz obustronne wcięcie akapitu. Formatuje wstawione obrazy i ozdobne napisy. Ustala parametry wydruku dokumentu (np. liczbę kopii, ilość stron) 6. PRACA Z PROGRAMEM DO TWORZENIA I PRZEPROWADZANIA POKAZU PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH dopuszczający Wskazuje slajd oraz elementy okna programu umożliwiające przeglądanie slajdów. Uruchamia pokaz gotowej prezentacji multimedialnej\ Wstawia dodatkowe slajdy. Zna pojęcie prezentacja multimedialna. dostateczny Przegląda slajdy prezentacji w widoku normalnym, korzystając z odpowiednich elementów okna programu prezentacyjnego. Steruje pokazem prezentacji za pomocą myszy lub klawiatury, kończy pokaz. Wskazuje i omawia elementy graficzne i tekstowe zawierające informacje związane z treścią oglądanej prezentacji. Wyświetla pokaz prezentacji multimedialnej, wyszukuje na odpowiednich slajdach potrzebne informacje, które wykorzystuje do sformułowania odpowiedzi na pytania. Zna pojęcia: prezentacja multimedialna, slajd, pokaz prezentacji. Zmienia tło prezentacji. Zapisuje zmiany w prezentacji. dobry Omawia poznane elementy okna programu PowerPoint. Sprawnie wyszukuje informacje w prezentacji multimedialnej. Analizuje treści zamieszczone w prezentacji multimedialnej i korzysta z nich w zależności od potrzeb. Właściwie dobiera cechy czcionki napisów, w tym ich kolorystykę. Rozbudowuje prezentację poprzez wstawienie do niej nowych slajdów zapisanych w oddzielnych plikach. bardzo dobry Wyjaśnia funkcję widoku normalnego w programie PowerPoint. Sprawnie przeprowadza pokaz prezentacji. Rozpoznaje pliki z prezentacjami na podstawie ikony pliku i rozszerzenia. Samodzielnie rozbudowuje prezentację. Zapisuje zmienioną prezentację we wskazanym folderze. Wykorzystuje treści zawarte w prezentacji do pogłębienia wiedzy z danej dziedziny. 5

6 Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5 7. OBLICZEŃ I ICH GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE W ARKUSZU KALKULACYJNYM dopuszczający Zna pojęcie arkusz kalkulacyjny, Wskazuje kursor myszy i kursor tekstowy w oknie arkusza. Przegląda zawartość arkusza. Przy pomocy nauczyciela wpisuje proste formuły do arkusza. Wie, czym jest wykres w arkuszu. Zaznacza myszką obszar komórek, formatuje czcionkę w opisach i danych. Wpisuje dane do akrusza. dostateczny Określa podstawowe zastosowania arkusza kalkulacyjnego. Zna pojęcia wiersz, kolumna, komórka, formuła. Porusza się po arkuszu z wykorzystaniem myszki i klawiatury, uaktywnia wybrane komórki. Określa adres komórki. Odczytuje dane z arkusza. Wprowadza proste dane do arkusza. Za pomocą arkusza dodaje. Zmienia dane w arkuszu. Rozpoznaje i nazywa wykres kolumnowy i kołowy. Zaznacza myszką i przy użyciu klawisza Shift obszar komórek, formatuje czcionkę w opisach i danych. Ustala tło komórek arkusza Z pomocą nauczyciela tworzy prosty arkusz kalkulacyjny. dobry Rozpoznaje elementy budowy arkusza kalkulacyjnego: wiersz, kolumnę, komórkę, komórkę aktywną, adres komórki, obszar komórek. Zna przeznaczenie formuły i zasady jej tworzenia. Określa adres obszaru komórek. Wprowadza dane z różnych źródeł do arkusza. Przełącza się między arkuszami za pomocą zakładek. Tworzy proste formuły zawierające adres komórek. Wykonuje proste obliczenia (dodawanie, odejmowanie) Zmienia dane w komórkach uwzględnionych w formule wykorzystywanej w zadaniu, dostrzega, że zmiana danych powoduje automatyczną zmianę zawartości każdej komórki zawierającej formułę z adresami tych komórek. Określa zastosowanie wykresów, dostrzega ich zalety, Wyrównuje zawartość komórek. Zmienia szerokość kolumn, przeciągając ich krawędzie, dostosowuje kolumny do danych. bardzo dobry Zmienia dane w komórkach. Wypełnia komórki serią danych stosując metodę przeciągania (np. liczby porządkowe). Stosuje w formułach funkcje umożliwiającą sumowanie liczb z określonych komórek arkusza. Wprowadza formułę do komórek arkusza poprzez metodę przeciągania oraz przez kopiowanie formuły przez schowek. Wykonuje proste obliczenia (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie). Rozpoznaje pliki arkusza na podstawie ikony pliku i rozszerzenia. Zapisuje arkusz we wskazanym folderze. Wykorzystuje arkusz do rozwiązywania prostych zadań z zakresu przedmiotów szkolnych. Odczytuje dane z wykresów i interpretuje je. Tworzy obramowanie całej tabeli oraz jej wewnętrznych krawędzi, wybiera styl formatowania. Wyróżnia fragmenty tabeli arkusza, różnicując w niej styl czcionki, wyrównanie zawartości komórek i kolor tła. Tworzy prosty arkusz kalkulacyjny i formatuje go. 6

7 Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5 8. KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH I INNYCH ZASOBÓW MULTIMEDIALNYCH dopuszczający Wie, jakie elementy wyróżniają programy o charakterze atlasów. Uruchamia programy edukacyjne. Określa podstawowe zastosowanie programów typu odtwarzacz multimedialny. dostateczny Wyszukuje znaczenia określonych haseł w atlasie komputerowym. Uruchamia programy edukacyjne. Wyszukuje w nich informacje. Rozróżnia podstawowe elementy odtwarzacza multimedialnego, służące do sterowania odtwarzaczem. dobry Wyszukuje znaczenia określonych haseł lub informacji na podany temat w atlasie komputerowym. Posługuje się opcjami programu edukacyjnego przeznaczonego do utrwalania i sprawdzania wiedzy z danej dziedziny. Rozpoznaje wykorzystywane na zajęciach pliki dźwiękowe na podstawie ikony pliku i rozszerzenia nazwy pliku. Otwiera w odtwarzaczu multimedialnym pojedyncze pliki dźwiękowe. bardzo dobry Korzysta z informacji znalezionych w atlasie komputerowym. Wykorzystuje programy edukacyjne do weryfikowania swojej wiedzy (np. rozwiązuje quiz) Otwiera w odtwarzaczu multimedialnym pojedyncze pliki dźwiękowe oraz grupy plików. Steruje odtwarzaniem muzyki z plików dźwiękowych. 9. INTERNET ŹRÓDŁEM INFORMACJI I NARZĘDZIEM KOMUNIKOWANIA SIĘ dopuszczający Zna podstawowe zastosowanie wyszukiwarki internetowej. Z pomocą nauczyciela wyszukuje w Internecie informacje na podany temat za pomocą wybranej wyszukiwarki internetowej. Zna pojęcie portal internetowy. Włącza atlas internetowy. Zna pojęcia: poczta elektroniczna, adres , netykieta. Określa podstawowe zastosowanie poczty elektronicznej. Zakłada wg wskazówek darmowe konto pocztowe, korzystając z wybranego portalu internetowego. dostateczny Wie, co to jest słowo kluczowe. Potrafi określić znaczenie portali internetowych oraz wymienić oferowane przez nie usługi. Zna podstawowe elementy katalogu stron WWW. Posługuje się atlasem dostępnym w Internecie, wyszukując w nim określone hasła, Zna pojęcia: poczta elektroniczna,, adres , konto pocztowe, skrzynka pocztowa. Wskazuje podobieństwa i różnice między pocztą tradycyjną a elektroniczną. Loguje się na konto pocztowe utworzone w portalu internetowym. Rozumie znaczenie Internetu w zakresie komunikacji między ludźmi. 7

8 Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5 Wymienia podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. dobry Precyzyjnie formułuje zapytania (słowa kluczowe) w wyszukiwarce. Samodzielnie wyszukuje w Internecie informacje na podany temat za pomocą wybranej wyszukiwarki internetowej. Rozpoznaje serwisy tematyczne i katalogi stron WWW w portalach internetowych. Wyszukuje strony WWW z informacjami na podany temat za pomocą katalogu WWW, dostępnego w wybranym katalogu internetowym. Wykorzystuje informacje zaczerpnięte z portali internetowych w swoich komputerowych pracach. Zna pojęcia: poczta elektroniczna,, adres , konto pocztowe, skrzynka pocztowa, program pocztowy. Rozróżnia podstawowe elementy okna programu pocztowego dostępnego w wybranym portalu internetowym. Komunikuje się z innymi użytkownikami Internetu za pośrednictwem poczty elektronicznej (odbiera i odczytuje listy elektroniczne, korzystając z programu pocztowego w portalu internetowym.) Zna i respektuje podstawowe zasady netykiety, dotyczące korzystania z poczty elektronicznej. Zna i respektuje podstawowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Internetu. bardzo dobry Precyzyjnie formułuje zapytania (słowa kluczowe) w wyszukiwarce, stosuje zapytania z użyciem cudzysłowu. Wykorzystuje podczas wykonywania różnych zadań informacje znalezione za pomocą wyszukiwarki internetowej. Wyszukuje w serwisach tematycznych wybranych portali internetowych informacje na podany temat. Posługuje się atlasem dostępnym w Internecie, wyszukując w nim określone hasła lub informacje na podany temat. Wykorzystuje informacje zamieszczone w internetowym atlasie do zdobywania i poszerzania wiedzy. Zna pojęcia: poczta elektroniczna,, adres , konto pocztowe, skrzynka pocztowa, program pocztowy, serwer pocztowy. Komunikuje się z innymi użytkownikami Internetu za pośrednictwem poczty elektronicznej (redaguje, wysyła, odbiera i odczytuje listy elektroniczne, korzystając z programu pocztowego w portalu internetowym.) Celujący Spełnia powyższe warunki, zadania wykonuje bezbłędnie. 10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z WYKORZYSTANIEM KOPUTERA Treści z tego działu programowego realizowane są tylko w klasie VI. 8

Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski

Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5 Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski

Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 4 Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM

1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 4 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną 1. TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Ocena niedostateczna nie zna regulaminu pracowni nie wymieni 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski

Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 6 Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Ocena dostateczna :uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra: uczeń Ocena celująca: uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa IV Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ z zajęć komputerowych dla klas V szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu nauczania KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI

STANDARDY WYMAGAŃ z zajęć komputerowych dla klas V szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu nauczania KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI STANDARDY WYMAGAŃ z zajęć komputerowych dla klas V szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu nauczania KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI oraz podręcznika KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI Zakres lekcji Dział lub zagadnienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej (rozdział I) wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł 100% wiedzę i umiejętności określonej w podstawie programowej z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 6 zgodne z programem nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI dla KLASY IV

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI dla KLASY IV DZIAŁ PROGRAMU 1. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA 2. PRACA Z KOMPUTEREM Konieczne K ocena dopuszczająca Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Podręcznik: Informatyka Europejczyka dla klasy 4 Robert Gruszewski Rok szkolny 2015/2016 (Nr dopuszczenia 396/1/2011 lub 260/2010) Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013 opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania: Grażyna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy konieczny Ocenie podlega:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA VI Autor: Grażyna Koba, Wyd. MiGra,

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI. KLASA IVa SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI. KLASA IVa SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI. KLASA IVa SZKOŁA PODSTAWOWA 1 1. Komputer i programy komputerowe. Posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą. który: komputerowej, komputerem, komputerem,

Ocenę dobrą. który: komputerowej, komputerem, komputerem, Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych - klasa IV Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp. Temat lekcji: 1. Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną

Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną 1. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA Ocena dopuszczająca Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach zajęć komputerowych następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Przedmiot zajęcia komputerowe Klasa 4 dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Lp. Temat 1. Zastosowania komputerów konieczne (dopuszczająca) dba o porządek na stanowisku komputerowym przynajmniej trzy komputera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w zakresie wiadomości i umiejętności Podstawowe (oceny: dopuszczający i dostateczny) Opowieść 1.

Wymagania edukacyjne w zakresie wiadomości i umiejętności Podstawowe (oceny: dopuszczający i dostateczny) Opowieść 1. Zestawienie wymagań edukacyjnych z podziałem na jednostki lekcyjne, opracowanych dla zajęć komputerowych realizowanych w klasie V szkoły podstawowej w ramach projektu KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI (plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy V 1 rok szkolny 2015/2016 Klasa Va, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Na lekcjach zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 PODSTAWOWE ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I PROGRAMEM KOMPUTEROWYM Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V Lp. 1. Temat Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa 2. Odbicia lustrzane i obroty obrazu 3. 4. 5. 6. Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. Zajęcia komputerowe. Klasa IV

Kryteria oceniania. Zajęcia komputerowe. Klasa IV 1 Kryteria oceniania Zajęcia komputerowe Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną Klasa IV 2 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym wymienia przynajmniej trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI rok szkolny 2014/2015 dba o porządek na stanowisku komputerowym KOMPUTER I PRACA W SIECI KOMPUTEROWEJ wymienia podstawowe zasady wymienia

Bardziej szczegółowo

Komputer i praca w sieci komputerowej i przestrzega ich

Komputer i praca w sieci komputerowej i przestrzega ich ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy V Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI NA PODSTAWIE PROGRAMU KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI NR DOPUSZCZENIA DKOS-4014-40/02 1. POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM 1.1. Komputer jako narzędzie pracy KLASA VI (W CYKLU 1 GODZ.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem; wymienia przynajmniej dwa przykładowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE. Informatyka klasa V. DKW 4014 56/99 mgr inż. Jerzy Płatek

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE. Informatyka klasa V. DKW 4014 56/99 mgr inż. Jerzy Płatek WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI UCZNIA Informatyka klasa V DKW 4014 56/99 mgr inż. Jerzy Płatek Konieczne K ocena dopuszczająca zorganizować stanowisko pracy zgodnie z poznanymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy piątej

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy piątej z zajęć komputerowych dla klasy piątej Nazwa działu Komputer dla każdego konieczne (dopuszczający) podstawowe (dostateczny) rozszerzające (dobry) dopełniające (bardzo dobry) wykraczające (celujący) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach zajęć komputerowych następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 zgodne z programem nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Komputer i praca w sieci komputerowej dba o porządek na stanowisku komputerowym wymienia podstawowe zasady zachowania się w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM - organizuje własne stanowisko pracy z zachowaniem podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa V 2016/2017 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa V 2016/2017 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa V 2016/2017 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne 1 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 2 Osiągnięcia wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z zajęć komputerowych w klasach 4-6 Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym Uczeń: Komputer i praca w sieci komputerowej dba o porządek

Bardziej szczegółowo

Komputer i praca w sieci komputerowej

Komputer i praca w sieci komputerowej 1 dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania omawia zasady zachowania zasady zachowania się się w pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45 Osi_gni_cia ucznia ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 4 Rok szkolmy 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

POSTAWY UCZNIÓW. Standardy wymagań z projektu KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI. A Uczestnictwo w działaniu (1 pkt)

POSTAWY UCZNIÓW. Standardy wymagań z projektu KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI. A Uczestnictwo w działaniu (1 pkt) STANDARDY WYMAGAŃ z zajęć komputerowych dla klas V szkoły podstawowej opracowane na podstawie programu nauczania KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI oraz podręcznika KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI dla starszych klas szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2014/2015 OPRACOWANIE: KAMILA GRUBY - MIODOŃSKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY IV Komputery i programy Ocena dopuszczająca: uczeń wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem; wymienia przynajmniej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach zajęć komputerowych następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP

W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP r. szk.2014/2015 Waldemar Kurlej Uczeń, który biegle posługuje się komputerem - OCENA 5 Uruchamia wybrany program komputerowy, np. Paint, Word, Logomocja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z komputerem i zasad bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA IV 1. Komputer i programy komputerowe Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze, jest odpowiedzialny za ogólny porządek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY 6 EDUACYJNE Z INFORMATYI DLA LASY 6 1. TECHNIA OMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEA onieczne Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. orzysta

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne na podstawie programu nauczania Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba.

Wymagania na poszczególne oceny szkolne na podstawie programu nauczania Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba. Wymagania na poszczególne oceny szkolne na podstawie programu nauczania Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba. 2.1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. E-book

Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. E-book Część I klasa IV Opowieść 1. Komputer narzędziem pracy 1.1. Poznajemy regulamin szkolnej pracowni komputerowej 1.2. Uruchamiamy komputer 1.3. Stawiamy pierwsze kroki w środowisku Windows, poznajemy Pulpit

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 124 w Warszawie

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 124 w Warszawie Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 124 w Warszawie I. Założenia ogólne. Z uwagi na charakter przedmiotu, do sprawdzenia osiągnięć uczniów najbardziej odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i programy

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy VI 2015/2016 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy VI 2015/2016 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy VI 2015/2016 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne 1 2 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym Osiągnięcia wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne 1. Komputer i programy komputerowe Osiągnięcia wychowawcze przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze, jest odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasie 5

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasie 5 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasie 5 Prowadząca: mgr Małgorzata Handzel 1) Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji może mieć formę odpowiedzi ustnej lub 15

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba

Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba 1 Spis treści Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba I. Komputery i programy Temat 1. Zastosowania komputerów 1. Bez komputera coraz trudniej 2. Komputer pomaga w pracy i nauce 3.

Bardziej szczegółowo