OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie"

Transkrypt

1 OPERAT WODNOPRAWNY Temat: P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie Obiekt: Ulica Południowa w km działki nr 224, 223 w obrębie Dłutów i działka nr 50 w obrębie Dłutów Poduchowny Ulica Spadowa w km działka nr 286 w obrębie Dłutów Poduchowny - odwodnienie projektowanych ulic Branża: Inwestor: Melioracyjna Gmina Dłutów ul. Pabianicka Dłutów Umowa nr 6/2009 Data: sierpień 2009r Stanowisko Imię i nazwisko Branża Nr uprawnień Podpis Projektant Marek Pankratz Melioracyjna GP II/460/188/75 Dyrektor Biura Jan Moreń Drogowa 298/89/WŁ

2 Spis treści 1. Wstęp str Materiały wyjściowe.. str Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.. str Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód str Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych.. str Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń str Obowiązek ubiegających się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich... str Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym str Opis ilości i stanu odprowadzanych wód deszczowych str Charakterystyka odbiornika wód deszczowych str Ustalenie wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego.. str Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe i podziemne... str Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach. str Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń. Informacje o zagospodarowaniu osadów ściekowych i zanieczyszczeń rowów. str. 11 str Wnioski końcowe.. str Uzgodnienia - Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów - z WZMiUW w Łodzi, Inspektorat Terenowy w Łodzi - z Urzędem Gminy Dłutów Operat wodnoprawny - ul. Południowa i Spadowa w Dłutowie 2

3 Spis rysunków - Plan Dłutowa - Mapa zlewni cieku z Dłutowa - rzeka Jesionka - Mapa zlewni kanalizacji deszczowej - Plan zagospodarowania - ulica Spadowa w skali 1:500 - Plan zagospodarowania - ulica Południowa w skali 1:500 - Plan zagospodarowania - ulica Południowa i kanalizacji deszczowej w skali 1:500 - Profil podłużny ulicy Południowej w skali 1: 100 / Profil podłużny ulicy Spadowej w skali 1: 100 / Profil podłużny kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej w skali 1: 100 / Mapa do celów projektowych ciek z Dłutowa rzeka Jesionka - Profil podłużny cieku z Dłutowa rzeka Jesionka - Przekrój poprzeczny cieku z Dłutowa - wylot z kanalizacji w skali 1:100 Operat wodnoprawny - ul. Południowa i Spadowa w Dłutowie 3

4 1. Wstęp 1.1 Materiały wyjściowe Do opracowania dokumentacji wykorzystano następujące materiały: - PB przebudowy ulic Południowej i Spadowej - mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1: Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego woj. łódzkie. O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega się Gmina Dłutów pow. pabianicki, 2. Cel i zakres operatu wodnoprawnego Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. nr 239 poz.2019 z póź. zm. z roku 2005) nakłada na jednostki odprowadzające ścieki do wód powierzchniowych oraz do ziemi obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na ich odprowadzenie. Operat wodnoprawny stanowi załącznik do wniosku Inwestora występującego do Starostwa Powiatowego, Wydziału Ochrony Środowiska o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie szczególne - odprowadzenie wód opadowych i wykonanie urządzeń wodnych z pasa ulic Południowej i Spadowej, działkach 223, 224 i 286 oraz nr 50 w obrębie Dłutów i Dłutów Poduchowny pow. pabianicki. Operat zawiera niezbędne dane opisowe i graficzne zgodnie z art. 132 Prawa wodnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych. 3. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków wodnych Urządzenia pomiarowe i znaki wodne nie występują. 4. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania wód lub planowanych do wykonania urządzeń. Projektowana przebudowa ulic Południowej i Spadowej usytuowana jest na działkach nr 50, 223, 224, 286 w obrębie Dłutów i Dłutów Poduchowny. W zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych będą znajdować się następujące działki: nr 223,224,286, 50 Gm.Dłutów - Urząd Gminy Dłutów Operat wodnoprawny - ul. Południowa i Spadowa w Dłutowie 4

5 Nie będzie oddziaływania na inne działki sąsiednie z planowaną inwestycją, gdyż prace prowadzone będą wyłącznie w istniejącym pasie drogowym ulic i w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. Wody z projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzane będą do cieku z Dłutowa dopływu rzek Grabii. 5. Obowiązki ubiegających się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich. Z zawartych uzgodnień z W.Z.M.i U.W. Oddziału Terenowego w Łodzi i Starostwa Powiatowego w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów wynikają obowiązki ubiegającego się. Ponadto na Gminie Dłutów ciążyć będą następujące obowiązki: - zapewnienie ciągłej sprawności działania urządzeń wodnych związanych z użytkowaniem ulic poprzez coroczną konserwację rowów przydrożnych, oczyszczenie z namułu przepustów drogowych oczyszczenia ścieków prefabrykowanych oraz czyszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej. 6. Charakterystyka wód objęta pozwoleniem wodnoprawnym Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Południowej - kanalizacji deszczowej do cieku z Dłutowa nazwa wg Podziału Hydrologicznego Polski - nazwa lokalna rzeki Jesionka Dane hydrologiczne Pow. zlewni 16,87 km 2, opad atmosferyczny dla stacji opadowej Pabianice Kruszów 617 mm Przypływ średni roczny SQ = 0,0317 cpa SQ = 0,0317 x 0,25 x 0,617 x 16,87 = 0,082 m 3 / s Spadek podłużny cieku 207,1-206,1 = 0, I śr = 8,3 Obliczenie napełnienia w cieku z Dłutowa dla następujących danych wg Czetwertyńskiego b=1,6 m Q= 0,082 m 2 / s Operat wodnoprawny - ul. Południowa i Spadowa w Dłutowie 5

6 nachylenie skarp 1:1 Obliczamy wyrażenie: Qn K = I I - spadek cieku 8,3 Qn - 0,082 x 0,03 = 0,0025 0,03 - współczynnik szorstkości 0,0025 K = = 0,0083 napełnienie 0,13 m 0,0025 = 0,03 m 0,09 Opis kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej - budowa odwodnienia powierzchniowego w postaci wpustów ulicznych z osadnikami, podłączonych przez przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej, - budowa kanalizacji deszczowej składającej się ze studni rewizyjnych betonowych o średnicy wewnętrznej 1200mm połączonych za pomocą rur PVC-U o średnicy Ø315, - wykonania separatora lamelowego wraz z osadnikiem na końcu projektowanej kanalizacji, - wykonanie kanału Ø400 PVC-U kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego kanału Ø600 w celu odprowadzenia ścieków opadowych z projektowanego separatora do istniejącego rowu odwadniającego. Opis stanu istniejacego Na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej ulica Południowa posiada nawierzchnię asfaltobetonową, którą zakwalifikowano do odbudowy. Na odcinku tym wody opadowe z jezdni nie były do tej pory odpowiednio zagospodarowane. Opis rozwiązań projektowych Dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych zostały zaprojektowane odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne projektowanej nawierzchni w ulicy Operat wodnoprawny - ul. Południowa i Spadowa w Dłutowie 6

7 Południowej. Wody opadowe z jezdni będą odprowadzone do kratek ulicznych żeliwnych, zlokalizowanych na skraju jezdni. Wpusty uliczne wyposażone będą w studzienki o średnicy Ø500 mm z osadnikami, skąd przykanalikami z tworzywa sztucznego o średnicy Ø200 mm, będą odprowadzone do studni rewizyjnych. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej będzie składać się z sześciu betonowych studni rewizyjnych Ø1200mm z osadnikami. Studzienki połączone będą kanałem wykonanym z rur PVC-U o średnicy Ø315 mm. Kanały prowadzone będą z odpowiednim spadkiem wg rysunku profilu podłużnego rurociągu, rury układać należy na 20cm podsypce z piasku. Z uwagi na przekraczanie rurociągiem pasa drogowego (ulica asfaltowa) konieczne jest wykonanie przecisku sterowanego. Przewidziano przecisk w postaci odcinka rury kanalizacyjnej PEHD Ø315mm pod ul. Główną (rura poprowadzona pomiędzy studzienką S1 a separatorem). Wody opadowe trafiające do projektowanego separatora lamelowego będą oczyszczane z cieczy lekkich (np. benzyna, oleje). Oczyszczone wody opadowe z separatora będą przepływały do istniejącego rowu. Zestawienie długości poszczególnych odcinków kanalizacji. - Długość kanalizacji z rur Ø315mm PVC-U 179,6 m - Długość kanalizacji z rur Ø400mm PVC-U 69,4 m - Długość przykanalików Ø200mm PVC-U 13,0 m - Długość rury przeciskowej Ø315mm PEHD 18,5m Zestawienie wpustów. Nr wpustu w km rzędna wpustu wp ,70 210,12 wp ,95 211,43 wp ,05 212,80 wp ,20 214,21 wp ,20 215,73 wp ,83 Operat wodnoprawny - ul. Południowa i Spadowa w Dłutowie 7

8 Obliczenia zlewni i dobór separatora. Obliczenie ilości spływu wód opadowych. F = 2,11 ha całkowita powierzchnia rozpatrywanej zlewni o współczynniku spływu = 0,5 Dla natężenia deszczu q równego 130 dm3/s*ha, ilość spływu Q wynosi: l l Q = F ψ q = 2,11[ ha] 0,5 130 s ha = 137,15 s dobrano rurociąg DN315 PVC-U dla projektowanej sieci dobrano rurociąg DN400 PVC-U odprowadzający do rowu Obliczenia dla doboru separatora. Wyznaczenie powierzchni szczelnej zlewni: Fzr = F*z = 2,11*0,5 = 1,06 ha Wyznaczenie właściwości retencyjnych zlewni (zlewnia większa niż 1 ha): 1 Współczynnik retencji: ϕ =, przyjęto n=6, (F=2,11 ha) stąd ϕ =0,88 n F Wyznaczenie przepustowości nominalnej dla separatora lamelowego Qnom Fzr*15 = 1,06*15=15,9 l/s Wyznaczenie przepustowości maksymalnej separatora lamelowego Qmax Fzr*ϕ *130=1,08*0,88*130=123,55 l/s Przyjęto separator lamelowy 20/200 np. PSW LAMELA 20/200 Dla danego separatora przyjęto osadnik o pojemności 3,5 m3. Odwodnienie ulicy Południowej powyżej oddziaływania kanalizacji deszczowej na odcinku Wody deszczowe na tym odcinku odprowadzane będą z jezdni i poboczy zgodnie z zaprojektowanym spadkiem do istniejących rowów przydrożnych. Spadki podano na planie zagospodarowania. Do odprowadzenia wód deszczowych wykorzystane będą istniejące przepusty. Operat wodnoprawny - ul. Południowa i Spadowa w Dłutowie 8

9 W km 0+315, oraz projektowany przepust z rur PEHD Ø600 L=9m w km obliczenie odpływu wód deszczowych z tego odcinka o długości 204 m. Wody te będą odprowadzane do istniejącego rowu przydrożnego w ulicy Zielonej. Odpływ wód deszczowych wynosi dla odcinka drogi L=204 m Q = ø x φ x q x F φ - współczynnik opóźnienia odpływu = 1,0 φ - współczynnik spływu = 0,85 dla dróg asfaltowych 0,15 dla pow. nieutwardzonej q - natężenie deszczu dla opadu 100% q 100 l / s /h odpływ dla jezdni 0,102x1x0,85x100= 8,67 l / sek dla poboczy 0,0306x1x0,15x100 = 0,46 l / sek Razem odpływ 9,13 l / sek. Odpływ średni roczny z zlewni drogi. Q śr = 0,0317 x cpa Q śr = 0,0317 x 0,5 x 0,617 x 0,13268 = 0,0013 m 3 / s Odwodnienie ulicy Spadowej Odwodnienie projektowanej ulicy zaprojektowano w oparciu o system spadków poprzecznych i podłużnych dzięki którym woda opadowa poprzez zaprojektowane ścieki przy krawężniku odprowadzane zostanie do istniejącego odwodnienia ulicy Głównej. Od km ulicy Spadowej do ulicy Głównej zaprojektowano ściek prefabrykowany z elementów betonowych 30x60x100. Ilość ścieków deszczowych w ulicy Spadowej oblicza się z powierzchni pasa drogowego szerokości 4,50 m, w tym jezdnia asfaltowa 3,5 m. Długość ulicy m=212m Q = ø x φ x q x F φ - współczynnik opóźnienia odpływu = 1,0 φ - współczynnik spływu φ 1 - dla dróg asfaltowych = 0,85 Operat wodnoprawny - ul. Południowa i Spadowa w Dłutowie 9

10 φ 2 - dla powierzchni nieutwardzonych = 0,15 q - natężenie deszczu - oblicza się dla opadu pojawiającego się raz na rok prawdopodobieństwo p = 100% q = 100 l/s z ha Obliczenie odpływu wód deszczowych Powierzchnia zlewni jezdni 212m x 3,5 m = 742 m 2 Powierzchnia nieutwardzona = 212mx1,5m=318 m 2 Q = Q 1 + Q 2 = 1 x 0,85 x 100 l/s x 0,0742 ha + 1 x 0,15 x 100 l/s x 0,0318 ha 6,3 +0,48 = 6,78 l/s Odpływ śr. roczny ze zlewni drogi Q roczne= 0,0317 x cpa = 0,0317 x 0,5 x 0,64 x 0,106 = 0,001l/s 7. Opis ilości i stanu odprowadzanych ścieków deszczowych 7.1. Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych Prawdopodobnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach deszczowych z jezdni ze względu na znaczny ruch samochodowy mogą wynosić maksymalnie: - zawiesina ogólna 400 g/m 3 - ekstrakt eterowy 100 g/m 3 Parametry ścieków, które mogą być odprowadzane do gruntu i rzeki powinny wynosić: - zawiesina ogólna mg/dm 3 - węglowodory ropopochodne - 15 mg/dm 3 Ewentualne usuwanie zanieczyszczeń powinno wynosić: - zawiesina U = x 100% = 0 75 % węglowodory U = x 100% = 0,85 % 100 Operat wodnoprawny - ul. Południowa i Spadowa w Dłutowie 10

11 Taką efektywność usuwania zanieczyszczeń osiąga się poprzez naturalny odpływ na powierzchni nieutwardzonej poprzez samooczyszczenie ścieków deszczowych oraz osadzanie zawiesiny w osadnikach studzienek i wpustów deszczowych. 8. Charakterystyka odbiornika ścieków Charakterystyka odbiorników wód opadowych została opisana w pkt Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego wodnego. Dyrektor RZGW w Poznaniu nie ustalił warunków korzystania wód z regionu 10. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu powierzchniowe i podziemne Odpływ wód deszczowych nie będzie miał wpływu na wody podziemne, ponieważ ilość wsiąkającej wody się nie zmienia. Ponadto wody gruntowe znajdują się na głębokości 1,80 3,20 m i wody deszczowe nie będą na nie oddziaływać. Wpływ na wody powierzchniowe. Odpływ do cieku z Dłutowa w okresie deszczu nawalnego zwiększy się o 137 l/sek. Podane wielkości odpływu z deszczu nawalnego nie nałożą się na spływ wód powierzchniowych ze zlewni ze względu na różne współczynniki spływu. 11. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach Celem postępowania jest odpływ wód deszczowych z projektowanej drogi, w związku z tym nie występuje rozruch urządzeń ani korzystanie z wód. 12. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza zasięgiem oddziaływania na obszary podlegające ochronie przyrody na podstawie ustawy z dnia r. o ochronie przyrody. Operat wodnoprawny - ul. Południowa i Spadowa w Dłutowie 11

12 13. Informacje o zagospodarowaniu osadów ściekowych i zanieczyszczeń rowów Osady ściekowe oraz szlam pochodzący z oczyszczania rowów i przepustów będą pozyskiwane i zagospodarowane przez specjalistyczne firmy mające stosowne zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności. Osadniki studzienek i wpustów w ulicy Południowej powinna powinny oczyszczać Gminę w Dłutowie. 14. Wnioski końcowe Inwestor czyli Gmina w Dłutowie prosi o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych i wykonanie urządzeń wodnych i w ciągu ulic Południowej i Spadowej. Operat wodnoprawny - ul. Południowa i Spadowa w Dłutowie 12

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RLG 7624/9/2009/2010 Radziejowice 2010.06.21 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU Zleceniodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. Ul. Dąbrowskiego 2, 59 100 Polkowice tel. (076) 846 29 11 Wykonawca: progeo sp. z o.o. progeo sp. z o.o. 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo