1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne"

Transkrypt

1 Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE (deklaracje zgodności CE należy dołączyć do oferty), pochodzić z legalnego źródła i być objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i oprogramowania świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach. Oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, Urządzenie i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Urządzenie musi być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. Do urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu. Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. 1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Lp. Minimalne wymagania 1 Licencje powinny umożliwiać uruchomianie wirtualizacji (pełne wykorzystanie procesorów i pamięci operacyjnej) na wszystkich dostarczonych serwerach opisanych w pkt. 4 2 Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez konieczności instalacji systemu operacyjnego. 3 Warstwa wirtualizacji nie może dla własnych celów alokować więcej niż 200MB pamięci operacyjnej serwera. 4 Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze. Wymagana jest możliwość przydzielenia maszynie wirtualnej większej ilości wirtualnej pamięci operacyjnej, niż jest zainstalowana w serwerze oraz większej ilości przestrzeni dyskowej niż jest fizycznie dostępna.

2 5 Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, SLES 11, SLES 10, SLES9, SLES8, Ubuntu 7.04, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS, FreeBSD,Asianux, Ubuntu 7.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X 6 Rozwiązanie musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji zagnieżdżonej, w szczególności w zakresie możliwości zastosowania trybu XP mode w Windows 7, a także instalacji wszystkich funkcjonalności w tym Hyper-V pakietu Windows Server 2012 na maszynie wirtualnej. 7 Rozwiązanie musi umożliwiać pozyskiwanie danych wydajnościowych o pracujących maszynach wirtualnych przez rozwiązania firm trzecich bezpośrednio z silnika bazy danych co najmniej poprzez ODBC. 8 Rozwiązanie musi zapewniać zdalny i lokalny dostęp administracyjny do wszystkich serwerów poprzez protokół SSH, z możliwością nadawania uprawnień do takiego dostępu nazwanym użytkownikom bez konieczności wykorzystania konta root. 9 Rozwiązanie musi umożliwiać składowanie logów ze wszystkich serwerów i konsoli zarządzającej na serwerze Syslog. Serwer Syslog w dowolnej implementacji musi stanowić integralną część rozwiązania. 10 Rozwiązanie musi umożliwiać integracje z rozwiązaniami antywirusowymi firm trzecich w zakresie skanowania maszyn wirtualnych z poziomu warstwy wirtualizacji. 11 Rozwiązanie musi zapewniać możliwość konfigurowania polityk separacji sieci w warstwie trzeciej tak, aby zapewnić oddzielne grupy wzajemnej komunikacji pomiędzy maszynami wirtualnymi. 12 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia. 13 Kopie zapasowe powinny być składowane z wykorzystaniem technik de-duplikacji danych. 14 Musi istnieć możliwość odtworzenia pojedynczych plików z kopii zapasowej maszyny wirtualnej przez osoby do tego upoważnione bez konieczności nadawania takim osobom bezpośredniego dostępu do głównej konsoli zarządzającej całym środowiskiem. 15 Mechanizm zapewniający kopie zapasowe musi być wyposażony w system cyklicznej kontroli integralności danych. Ponadto musi istnieć możliwość przewrócenia stanu repozytorium kopii zapasowych do punktu w czasie, kiedy wszystkie dane były integralne w przypadku jego awarii. 16 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy z możliwością wskazania konieczności zachowania stanu pamięci pracującej maszyny wirtualnej. 17 Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi. 18 Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 19 Platforma wirtualizacyjna musi umożliwiać zastosowanie w serwerach procesorów

3 o dowolnej ilości rdzeni. 20 Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie jednorodnych wolumenów logicznych o wielkości 64TB. 21 Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania zasobów w czasie pracy maszyny wirtualnej, w szczególności w zakresie ilości procesorów, pamięci operacyjnej i przestrzeni dyskowej, 22 Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający pełną integracje zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii zapasowych z istniejącymi mechanizmami warstwy wirtualizacyjnej 23 Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami oraz pamięciami masowymi niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej 24 Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie technologii 10GbE w tym agregacje połączeń fizycznych do minimalizacji czasu przenoszenia maszyny wirtualnej pomiędzy serwerami. 25 Dla wybranych maszyn wirtualnych musi istnieć rozwiązanie zapewniające nieprzerwaną ich pracą na wypadek awarii lub niedostępności serwera. 26 Rozwiązanie musi zakładać co najmniej 2 niezależne mechanizmy wzajemnej komunikacji między serwerami oraz z serwerem zarządzającym, gwarantujące właściwe działalne mechanizmów wysokiej dostępności na wypadek izolacji sieciowej lub partycjonowania sieci 27 Decyzja o próbie przewrócenia funkcjonalności maszyny wirtualnej w przypadku awarii lub niedostępności serwera powinna być podejmowana automatycznie, jednak musi istnieć możliwość określenia przez administratora czasu, po jakim taka decyzja jest wykonywana 28 Rozwiązanie musi umożliwiać szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. 29 Rozwiązanie musi zapewnić bezpieczeństwo danych mimo poważnego uszkodzenia lub utraty sprzętu, lub oprogramowania. 30 Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego, bezprzerwowego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej wliczając w to zarówno poprawki bezpieczeństwa, jak i podnoszenie jej wersji. 31 Rozwiązanie musi gromadzić i umożliwiać zunifikowaną, graficzną prezentacją informacji o wszystkich aspektach infrastruktury serwerów wirtualnych z uwzględnieniem danych szczegółowych takich jak poziom obciążenia sieci czy ilość IOPS w komunikacji z pamięcią masową. 32 Zgromadzone dane muszą zapewniać ocenę kondycji, wydajności i pojemności dowolnego elementu infrastruktury, wliczając centrum danych, klastry, serwery, podsystemy dyskowe i grupy maszyn wirtualnych. Ocena ta powinna być wartością jednowymiarową wyliczoną na podstawie agregacji zgromadzonych danych szczegółowych. 33 Dostęp do warstwy prezentacji wyników analiz wydajnościowo pojemnościowych musi być możliwy przez dedykowanego klienta oraz przez przeglądarkę internetową. 34 Uprawnienia do warstwy prezentacji wyników muszą dopuszczać rozłączność z uprawnieniami do infrastruktury.

4 35 Rozwiązanie musi precyzyjnie określać na podstawie aktualnej i historycznej dynamiki rozwoju infrastruktury pozostałą pojemność i czas pozostały do przewidywanego wysycenia zasobów. 36 Progi alertowe muszą być generowane dynamicznie na podstawie zebranych danych z infrastruktury i trybie ciągłym korygowane na podstawie aktualnego obciążenia i pozostałej pojemności infrastruktury. 37 Mechanizmy wysokiej dostępności muszą być zapewnione niezależnie od wyboru platformy ich implementacji, tzn. musza działać tak samo dla instalacji komponentów zarządzających na serwerach, wirtualnych i w środowisku mieszanym. 38 Rozwiązanie musi posiadać architekturę active-standby tak, aby w świetle postanowień licencyjnych firm trzecich redundancja była rozumiana, jako rozwiązanie zapasowe, nie aktywne przy normalnej pracy rozwiązania podstawowego. 39 Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie wirtualnych przełączników dystrybuowanych w obrębie projektowanego środowiska wirtualnego 40 Rozwiązanie musi natywnie umożliwiać replikacje wirtualnych systemów operacyjnych pomiędzy rozproszonymi geograficznie platformami wirtualizacyjnymi. 41 Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z 5-letnim wsparciem, świadczonym przez producenta oprogramowania wirtualnego. Wsparcie powinno umożliwiać zgłaszanie problemów 5 dni w tygodniu przez co najmniej 12 godzin na dobę. Zamawiający wymaga instalacji oraz konfiguracji dostarczonego w ramach zamówienia oprogramowania: a) Instalacja i konfiguracja oprogramowania na hostach fizycznych (serwery Blade dostarczonych w ramach zamówienia) serwerów wirtualnych. b) Instalacja zakupionych licencji do wirtualizacji. c) Instalacja konsoli zarządzającej systemu wirtualizacji. d) Dodanie hostów do konsoli zarządzającej. e) Podpięcie do wirtualnych hostów zasobów dyskowych wskazanych przez zamawiającego. f) Przeniesienie maszyn wirtualnych z aktualnego środowiska Zamawiającego VMWare 4.1 do nowego środowiska. g) Testy pracy środowiska i optymalizacja. h) Przeprowadzenie wstępnego szkolenia z obsługi nowych maszyn i środowiska. i) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powdrożeniowej (min. 1 egzemplarz drukowany oraz min. 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym). 2. Macierz dyskowa Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

5 2.1. Założenia projektu: a) rozbudowa posiadanego systemu VNX5300 (numer seryjny CKM ) o licencje, moduły i dodatkową przestrzeń dyskową do składowania danych, b) Instalacja oraz konfiguracja dostarczonych licencji, modułów i przestrzeni dyskowej. L.p. wymagania minimalne 1. Oferowane rozwiązanie musi zostać zintegrowane z obecnie posiadaną macierzą EMC VNX Przestrzeń dyskowa musi współpracować równocześnie z dyskami Flash, SAS, jak i tańszymi dyskami Near Line SAS. 3. Przestrzeń dyskowa musi umożliwiać pracę dysków SAS, Near Line SAS i Flash w jednej półce dyskowej. 4. Rozwiązanie musi obejmować co najmniej: a. 20 dysków 2.5 SAS o pojemności min. 900 GB i prędkości obrotowej min. 10k rpm, b. 15 dysków 3.5 NL-SAS o pojemności min. 3 TB i prędkości obrotowej min. 7,2k rpm, c. 2 dyski 2.5 SSD o pojemności min. 100 GB wykonane w technologii SLC. 5. Wymagana jest obsługa min. 25 dysków 2.5 w półce o wysokości 2U i jednoczesna możliwość obsługi min. 15 dysków 3.5 w obrębie jednej półki o wysokości 3U. 6. W ramach rozwiązania powinny zostać dostarczone 2 półki: a. Pierwsza o pojemności 25 dysków 2.5, b. Druga o pojemności 15 dysków W zestawie powinien znajdować się komplet przewodów do połączenia dostarczonego rozwiązania 8. Upgrade firmware-u i oprogramowania kontrolerów macierzy musi odbywać się bezprzerwowo, z ciągłym dostępem do danych. 9. Rozwiązanie powinno zostać dostarczona z funkcjonalnością pozwalającą na zwiększenie pamięci cache do odczytu i zapisu w oparciu o dyski Flash do pojemności 500GB. W momencie dostawy musi być zapewniona funkcjonalność pozwalająca na zwiększenie pamięci cache do odczytu i zapisu w oparciu o dyski Flash do pojemności 100GB. 10. Macierz dyskowa musi umożliwiać zabezpieczenie danych rezydujących w pamięci cache zapisu przed ich utratą, na wypadek zaniku zasilania, na czas nieograniczony np. mechanizmem kopiującym zawartość pamięci cache zapisu na dyski twarde 11. Każdy dysk musi posiadać dwa porty do komunikacji, po jednym do każdego kontrolera. Połączenia między dyskami, a kontrolerami muszą być wykonane w technologii SAS 6Gbps Okres gwarancji liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Dostarczone rozwiązanie

6 nie może naruszać warunków gwarancji dla macierzy posiadanej przez Zamawiającego. 2. Gwarancja ma być świadczona w trybie 24x7 z 4 godzinnym czasem reakcji. Wymaga się, aby rozwiązanie było dostarczone wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zdalne monitorowanie macierzy przez organizację serwisową producenta. Usługa taka ma być świadczona w ramach oferowanej gwarancji. 3. Dostarczone licencje, moduły i przestrzeń dyskowa muszą stanowić całość w pełni kompatybilną z posiadaną macierzą (oprogramowanie oraz sprzęt) i być serwisowane przez autoryzowany serwis ze wsparciem przez okres min 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Reakcja serwisu na zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej na następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia. 4. Serwis gwarancyjny musi obejmować aktualizację oprogramowania urządzeń oraz wsparcie producenta w zakresie rozwiązywania problemów z eksploatacją. 5. W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). 6. Dostarczone urządzenia i licencje muszą zostać zintegrowane z systemem składowania danych VNX5300 posiadanym przez Zamawiającego o dodatkowe licencje, moduły i przestrzeń dyskową. 7. Serwis gwarancyjny powinien być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta sprzętu, niezależnych od statusu partnerskiego dostawcy. 8. Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu użytkowania sprzętu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transport 9. Wymieniane dyski twarde muszą pozostać u Zamawiającego Usługa instalacji i konfiguracji W zakres zamówienia wchodzi oprócz dostawy wyspecyfikowanych urządzeń, także ich wdrożenie na miejscu u Zamawiającego przez producenta lub certyfikowanego do tego przez producenta partnera: a) Instalacja urządzenia w szafie Rack w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. b) Integracja dostarczonego urządzenia z posiadanym przez Zamawiajacego systemem VNX5300. c) Rekonfiguracja macierzy dyskowej. d) Instalacja zakupionych licencji na urządzeniu. e) Wdrożenie z utworzeniem grup dyskowych. f) Udostępnienie zasobów dyskowych infrastrukturze VMware. g) Testy wydajności, optymalizacja. h) Przeprowadzenie wstępnego szkolenia z obsługi urządzenia. i) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powdrożeniowej (min. 1 egzemplarz drukowany oraz min. 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym).

7 3. System Backup 3.1. Opis konfiguracji: W obecnej chwili Zamawiajacy posiada system Avamar Gen4 7.8TB z licencją na 4TB. Urządzenie zostało zakupione w listopadzie 2012 roku, a wsparcie techniczne oraz gwarancja wygasają w dniu 4 listopada 2014 r. Wszystkie kopie zapasowe składowane są na tym urządzeniu. Projekt przewiduje rozbudowę środowiska backupu: rozbudowa posiadanego przez Zamawiajacego systemu Avamar Gen4 7.8TB o licencję na przechowywanie deduplikatów; rozbudowa posiadanego systemu kopii zapasowych Avamar Gen4 7.8TB o dodatkową przestrzeń dyskową do przechowywania kopii; rozbudowa posiadanego systemu backup o dodatkowe urządzenia do replikacji całej powierzchni przeznaczonej na deduplikaty z posiadanego przez Zamawiajacego systemu Avamar Gen4 7.8TB na dostarczone urządzenia. Replikowane muszą być zarówno deduplikaty składowane na posiadanym przez Zamawiajacego systemie Avamar Gen4 7.8TB jak i deduplikaty składowane na dostarczonym urządzeniu opisanym w punkcie Instalacja oraz konfiguracja dostarczonych urządzeń Dostarczone urządzenia muszą stanowić w pełni kompatybilną całość (oprogramowanie oraz sprzęt) i być serwisowane przez autoryzowany serwis Wszystkie urządzenia oraz licencje wchodzące w skład systemu backup muszą zostać objęte wsparciem oraz gwarancją na okres 5 lat od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru urządzenia Reakcja producenta na zgłoszenie serwisowe musi nastąpić najpóźniej na następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia.

8 3.5. Serwis gwarancyjny musi obejmować aktualizację oprogramowania urządzeń oraz wsparcie producenta w zakresie rozwiązywania problemów z eksploatacją W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych) Dostarczone urządzenia muszą zostać zintegrowane z systemem kopii zapasowych Avamar Gen4 7.8TB posiadanym przez Zamawiajacego o dodatkową przestrzeń dyskową Serwis gwarancyjny powinien być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta sprzętu, niezależnych od statusu partnerskiego dostawcy Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu użytkowania sprzętu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu W zakresie dotyczącym punktu Zamawiający wymaga aby dostarczone zostały licencje umożliwiające składowanie minimum 7 TB deduplikatów na posiadanym przez Urząd systemie Avamar Gen4 7.8TB W zakresie dotyczącym punktu Zamawiajacy wymaga aby dostarczone urządzenie spełniało minimalne wymagania określone w tabeli: Urządzenie Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... L.p. wymagania minimalne 1. Oferowane urządzenie musi posiadać możliwość udostępniania zasobów portami 1 Gbit/s, 10 Gbit/s, porty miedziane oraz optyczne, jak również 8Gbit/s FC. 2. Oferowane urządzenie musi posiadać minimum 4 porty Ethernet 1 Gb (wymagane w urządzeniu) i możliwość obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, de-duplikacja na źródle Oracle 3. Urządzenie musi zapewniać jednoczesny dostęp protokołami: CIF NFS de-duplikacja na źródle Oracle 4. Wymagane jest dostarczenie licencji, pozwalającej na jednoczesną obsługę protokołów CIFS, NFS, de-duplikacja na źródle Oracle do pełnej pojemności urządzenia. 5. Oferowane urządzenie musi mieć możliwość emulacji co najmniej następujących bibliotek taśmowych: StorageTek L180 Adic Scalar i2000 IBM 3500

9 6. Oferowane urządzenie musi mieć możliwość (przyszła rozbudowa) emulacji napędów taśmowych LTO1, LTO2, LTO3, LTO4 7. Oferowane urządzenie musi de-duplikować dane in-line przed zapisem na nośnik dyskowy. Na wewnętrznych dyskach urządzenia nie mogą być zapisywane dane w oryginalnej postaci (niezdeduplikowanej) z jakiegokolwiek fragmentu strumienia danych przychodzącego do urządzenia. 8. Technologia de-duplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych. Oznacza to, że urządzenie musi dzielić otrzymany pojedynczy strumień danych na bloki o różnej długości. 9. Proces de-duplikacji musi odbywać się in-line w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy muszą podlegać tylko unikatowe bloki danych nie znajdujące się jeszcze w systemie dyskowym urządzenia. Dotyczy to każdego fragmentu przychodzących do urządzenia danych. 10. Wszystkie unikatowe bloki przed zapisaniem na dysk muszą być dodatkowo kompresowane. 11. Oferowany produkt musi posiadać obsługę mechanizmów globalnej deduplikacji dla danych otrzymywanych jednocześnie wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, VTL, de-duplikacja na źródle Oracle) przechowywanych w obrębie całego urządzenia. Raz otrzymany i zapisany w urządzeniu fragment danych nie powinien nigdy więcej zostać zapisany bez względu na to, jakim protokołem zostanie ponownie otrzymany. 12. Powyższe oznacza również, że oferowany produkt musi również posiadać obsługę mechanizmów globalnej de-duplikacji pomiędzy wirtualnymi bibliotekami. Blok danych otrzymany i zapisany w wirtualnej bibliotece A, nie powinien nigdy więcej zostać zapisany bez względu do jakiej wirtualnej biblioteki trafi. 13. Oferowane urządzenie musi wspierać, istniejący system kopii zapasowych: Avamar. Dodatkowo musi wspierać HP DataProtector, IBM TSM, Symantec NetBackup, EMC Networker, EMC, Oracle RMAN, IBM BRMS w celu przyszłej rozbudowy lub wymiany. 14. W przypadku współpracy z aplikacją Oracle RMAN, urządzenie musi umożliwiać de-duplikację na źródle (de-duplikację na zabezpieczanej maszynie) i przesłanie nowych, nieznajdujących się jeszcze na urządzeniu bloków poprzez sieć LAN. De-duplikacja danych odbywa się na serwerze posiadającym funkcjonalność serwera RMAN. De-duplikacja w wyżej wymienionym przypadku musi zapewniać by z serwerów do urządzenia były transmitowane poprzez sieć LAN tylko fragmenty danych nie znajdujące się dotychczas na urządzeniu.

10 15. Środowisko kopii zapasowych Zamawiającego działa w oparciu o system AVAMAR. Zamawiający wymaga aby urządzenie pozwalało na zapisywanie kopii zapasowych bezpośrednio z zabezpieczanych aplikacji, baz danych, wirtualnych środowisk do siebie, bez konieczności wcześniejszego zapisu tych danych na zasoby AVAMAR. 16. Jeżeli istniejący system (AVAMAR) tego wymaga, należy dostarczyć licencję umożliwiającą zapis danych na oferowane urządzenie w ilości minimum 5 TB. 17. Przy tworzeniu polityk backupowych, musi być możliwość wybrania proponowanego urządzenia jako miejsca przechowywania backupów bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji w systemie backupowym (AVAMAR). 18. Urządzenie musi zapewniać funkcjonalność pozwalającą na jednoczesny zapis minimum 160 strumieniami i jednocześnie w tym samym czasie odczyt danych minimum 20 strumieniami pochodzących z różnych aplikacji oraz dowolnych protokołów (CIFS, NFS, VTL, OST,) oraz dowolnych interfejsów (FC, LAN) w tym samym czasie. Wymienione wartości strumieni (160 dla zapisu i jednocześnie 20 strumieni dla odczytu) musi mieścić w przedziale oficjalnie rekomendowanym i wspieranym przez producenta urządzenia. Wszystkie zapisywane strumienie muszą podlegać de-duplikacji przed zapisem na dysk (in-line) jak opisano w niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się zaoferowanie kilku urządzeń spełniających opisane wymagania tj. dysponujących łącznie wymaganą powyżej liczbą strumieni rekomendowaną przez producenta. 19. Przestrzeń składowania zde-duplikowanych danych musi być jedna dla wszystkich protokołów dostępowych. 20. Urządzenie nie może zmniejszać swojej wydajności w czasie przybywania kolejnych danych. 21. Dostarczone urządzenie musi posiadać co najmniej 24TB (podstawa liczenia 2) powierzchni netto (po odjęciu przestrzeni wykorzystywanej na zabezpieczenie RAID) przeznaczonej na przechowywanie unikatowych segmentów danych (backupów). 22. Oferowane rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać (w całości lub częściowo) z dodatkowego bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej). 23. Oferowane urządzenie musi umożliwiać replikację danych do drugiego urządzenia. Konfiguracja replikacji powinna być możliwa w trybie jeden do jednego i wiele do jednego. Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Transmitowane mogą być tylko te fragmenty danych (bloki) które nie znajdują się na docelowym urządzeniu. Moduł replikacji musi być zawarty w ramach niniejszej oferty urządzenia 24. W przypadku wykorzystania portów Ethernet do replikacji urządzenie musi umożliwiać przyjmowanie backupów, przyjmowanie strumienia replikacji,

11 wysyłanie strumienia replikacji tymi samymi portami. 25. W przypadku replikacji danych między dwoma urządzeniami kontrolowanej przez systemy Oracle RMAN / Symantec NetBackup muszą być możliwe do uzyskania jednocześnie następujące funkcjonalności: replikacja odbywa się bezpośrednio między dwoma urządzeniami bez udziału serwerów pośredniczących replikacji podlegają tylko te fragmenty danych, które nie znajdują się w docelowym urządzeniu replikacja zarządzana jest tylko z poziomu aplikacji backupowej aplikacja backupowa posiada informację o obydwu kopiach zapasowych znajdujących się w obydwu urządzeniach 26. Narzut na wydajność związany z replikacją nie może zmniejszyć wydajności urządzenia o więcej niż 10%. 27. Zdeduplikowane i skompresowane dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID Każda grupa RAID 6 musi mieć przynajmniej 1 dysk hot-spare automatycznie włączany do grupy RAID w przypadku awarii jednego z dysków produkcyjnych. 29. Oferowane pojedyncze urządzenie musi osiągać zagregowaną wydajność protokołami CIFS, NFS, VTL co najmniej 5 TB/h (dane podawane przez producenta) oraz co najmniej 13 TB/h z wykorzystaniem de-duplikacji na źródle Symantec OST, de-dupliakcja na źródle Oracle (dane podawane przez producenta). Dopuszczalne jest dostarczenie kilku urządzeń posiadających łączną wydajność jak wyspecyfikowano 30. Oferowane urządzenie musi umożliwiać wykonywanie SnapShot ów, czyli możliwość zamrożenia obrazu danych (stanu backupów) w urządzeniu na określoną chwilę. Oferowane urządzenie musi również umożliwiać odtworzenie danych ze Snapshot u. Odtworzenie danych ze Snapshot u nie może wymagać konieczności nadpisania danych produkcyjnych jak również nie może oznaczać przerwy w normalnej pracy urządzenia (przyjmowania backupów / odtwarzania). 31. Urządzenie musi pozwalać na przechowywanie minimum 500 Snapshotów jednocześnie. 32. Urządzenie musi pozwalać na podział na logiczne części. Dane znajdujące się w każdej logicznej części muszą być między sobą de-duplikowane (globalna de-duplikacja między logicznymi częściami urządzenia). 33. Urządzenie musi automatycznie usuwać przeterminowane dane (bloki danych nie należące do backupów o aktualnej retencji)w procesie czyszczenia.

12 34. Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie może uniemożliwiać pracy procesów backupu / odtwarzania danych (zapisu / odczytu danych z zewnątrz do systemu) 35. Musi istnieć możliwość zdefiniowania maksymalnego obciążenia urządzenia procesem usuwania przeterminowanych danych (poziomu obciążenia procesora). W przypadku jeśli jest to niemożliwe wymagane jest dostarczenie urządzenia o pojemności minimum 40TB netto przestrzeni na de-duplikaty. 36. Musi istnieć możliwość zdefiniowania czasu w którym wykonywany jest proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia). W przypadku jeśli jest to niemożliwe wymagane jest dostarczenie urządzenia o pojemności minimum 40TB netto przestrzeni na de-duplikaty. 37. Musi być możliwość by usuwanie przeterminowanych danych (czyszczenie) odbywało się raz na tydzień minimalizując czas w którym backupy / odtworzenia narażone są na spowolnienie. W przypadku jeśli jest to niemożliwe wymagane jest dostarczenie urządzenia o pojemności minimum 40TB netto przestrzeni na de-duplikaty. 38. Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez: Interfejs graficzny dostępny z przeglądarki internetowej Poprzez linię komend (CLI) dostępną z poziomu ssh (secure shell) 39. Oprogramowanie do zarządzania musi rezydować oferowanym na urządzeniu de-duplikacyjnym. 40. Oferowany produkt musi mieć zaimplementowaną funkcjonalność wewnętrznego mechanizmu szyfrowania danych przed zapisaniem na dysk realizowany na poziomie urządzenia długość klucza minimum 256-bit. Ewentualna licencja szyfrowania nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 41. Dostarczone urządzenie musi stanowić całość w pełni kompatybilną (oprogramowanie oraz sprzęt) i być serwisowane przez autoryzowany serwis producenta ze wsparciem na 5 lat. Reakcja producenta na zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej na następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia. 42. Dostarczane urządzenie musi zostać zintegrowane z systemem kopii zapasowych Avamar Zamawiającego o dodatkową przestrzeń dyskową W zakresie dotyczącym punktu UMWK-P wymaga dostarczenia urządzeń umożliwiających replikację wszystkich deduplikatów składowanych zarówno na posiadanym przez Urząd systemie Avamar Gen4 7.8TB. jak i deduplikaty składowane na urządzeniu z zakresu punktu Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia spełniały minimalne wymagania określone w tabelach:

13 Urządzenie 3.1.3A Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... L.p. wymagania minimalne 1. Wymagane jest dostarczenie urządzenia do przechowywania backupów wraz z oprogramowaniem backupowym, w postaci logicznej całości (appliance składający się ze sprzętu i oprogramowania) oraz stanowić kompletny system centralnego backupu z agentami do backupu plików, baz danych, środowisk VMWare/HyperV oraz zawierać medium backupowe w dostarczonym urządzeniu. Oferowane urządzenie musi mieć możliwość replikacji na drugie urządzenie tego samego typu. Oprogramowanie i sprzęt oferowanego rozwiązania musi pochodzić od jednego producenta. 2. W ramach oferty wymagane jest dostarczenie: urządzenia z przestrzenią dyskową zapewniającą przechowywanie zdeduplikowanych danych o łącznej pojemności przynajmniej 7 TB deduplikatów. urządzenie musi posiadać licencje na przechowywanie minimum 7 TB deduplikatów na własnych dyskach. Wszystkie przechowywane na urządzeniu deduplikaty będą replikowane z posiadanego przez Zamawiającego systemu Avamar Gen4 7.8TB. 3. Dostarczony system musi mieć możliwość przechowywania kopi zapasowych na: własnych dyskach wewnętrznych (w ramach dostarczonego urządzenia). 4. Zainstalowany w urządzeniu system centralnego backupu musi być dostarczony z licencją na nielimitowaną liczbę zabezpieczanych serwerów / systemów operacyjnych / baz danych / partycji VMWare / partycji HyperV / laptopów. 5. Urządzenie musi tworzyć centralny system backupu wykonujący kopie zapasowe oraz zapewniać przechowywanie zdeduplikowanych kopii zapasowych. 6. Zabezpieczane serwery muszą być backupowane bezpośrednio do oferowanego urządzenia. 7. Oprogramowanie zainstalowane musi umożliwiać: backup pojedynczych plików całych systemów plików baz danych w trakcie ich normalnej pracy ustawień systemu operacyjnego Windows. całych obrazów maszyn wirtualnych systemu VMWare całych obrazów maszyn wirtualnych systemu HyperV 8. Oprogramowanie backupowe musi mieć funkcjonalność podziału danych (plików, baz danych, obrazów maszyn wirtualnych) na bloki o zmiennej długości. System musi się

14 automatycznie dopasowywać do struktury dokumentu, zapewniając podział na bloki o różnej długości w ramach pojedynczego dokumentu w celu zmaksymalizowania współczynnika deduplikacji. Podział na bloki musi następować bezpośrednio na zabezpieczanym serwerze. 9. Oprogramowanie backupowe musi backupować (przesyłać do serwera backupu) tylko unikalne bloki w skali całego zabezpieczanego środowiska skracając czas backupu, obciążenie procesora i zmniejszając ruch w sieci LAN. Fragment danych których został przesłany z serwera nie może być przesłany nigdy więcej z żadnego innego serwera. 10. Oprogramowanie backupowe nie może odczytywać z systemu dyskowego plików które się nie zmieniły w stosunku do ostatniego backupu. Raz zbackupowany plik nie może być nigdy więcej odczytany, chyba, że zmieni się jego zawartość. 11. Oprogramowanie backupowe musi wykonywać logicznie pełne backupy systemu plików. W wewnętrznej strukturze musi być przechowywana informacja o każdym backupie i należących do niego danych (blokach). Odtworzenie jakiekolwiek systemu musi być pojedynczym procesem. 12. W konsoli oprogramowania backupowego musi być możliwość definiowania ważności danych (backupów) na podstawie kryteriów czasowych (dni, miesiące, lata). Po okresie ważności backupy muszą być automatycznie usunięte. 13. Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie wykluczeń w zdefiniowanych zadaniach wykonywania kopii zapasowych dla wybranych typów plików, np. dla plików z rozszerzeniem mp Niezależnie od dostarczonych urządzeń musi istnieć możliwość (przyszła rozbudowa) zainstalowania analogicznego serwera backupu na platformie VMware ESX (lokalny backup zdalnych ośrodków). Urządzenie podstawowe (będące przedmiotem przetargu) jak również przyszłościowa platforma zainstalowana na VMware w ośrodku zdalnym muszą mieć możliwość replikacji danych. Replikacji powinny podlegać tylko bloki unikalne, nie znajdujące się na docelowym urządzeniu 15. Oferowane urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy poprzez dokładanie analogicznych serwerów do farmy serwerów przy zapewnieniu następującej funkcjonalności: 1. farma serwerów posiada wspólną bazę de-duplkatów rozciągniętą na wszystkie węzły farmy 2. awaria pojedynczego serwera w ramach farmy nie powoduje utraty danych (bazy de-duplikatów) ani też przerwy w pracy systemu backupowego 3. każdy z serwerów powinien mieć zabezpieczenie RAID przechowywanych deduplikatów 4. wszystkie serwery farmy są w stanie jednocześnie przyjmować strumień backupów (de-duplikatów od zabezpieczanych serwerów) / odtwarzać dane 5. farma serwerów musi być rozbudowywalna by być w stanie pomieścić bazę de-dupliaktów o łącznej wielkości minimum 100TB. 6. farma serwerów powinna zarządzana poziomu pojedynczej konsoli i widziana jako pojedyncze logiczne urządzenie 7. dołożenie kolejnego urządzenia/serwera zwiększa zarówno pojemność

15 systemu jak również wydajność 16. Musi istnieć pojedyncza konsola zarządzająca całym środowiskiem backupowym. Konsola powinna mieć możliwość pracy na systemach Windows oraz Linux. 17. Konsola powinna udostępniać raporty dotyczące zajętości przestrzeni przeznaczonej na de-duplikaty. 18. Bloki przesyłane z zabezpieczanych serwerów musza być kompresowane i szyfrowane algorytmem z kluczem minimum 256-bitowym. 19. Musi istnieć możliwość szyfrowania danych na medium dyskowym przechowującym backupy (de-duplikaty). Ewentualna licencja szyfrowania przestrzeni dyskowej powinna być zawarta w ofercie. 20. Wymagana jest autentykacja komunikacji między klientem a serwerem backupu (farmą serwerów) oparta na certyfikatach. 21. Disaster Recovery: Oferowane rozwiązanie musi mieć możliwość replikacji backupowanych danych do drugiego systemu tego samego typu znajdującego się w innym ośrodku. Replikacji powinny podlegać tylko unikalne fragmenty danych które nie znajdują się w zdalnym systemie. Musi być możliwość wyboru danych podlegających replikacji. 22. Oprogramowanie backupowe musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) następujące systemy operacyjne: Windows (także Microsoft Cluster), Linux (Red Hat, SUSE, Debian, CentOS, Ubnutu), Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS X, NetWare, Novell OES 2, FreeBSD. Backup zasobów plików z powyższych systemów musi podlegać de-duplikacji ze zmiennym blokiem na zabezpieczanej maszynie zgodnie z wymaganiami powyżej. 23. Oprogramowanie backupowe musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) backup online następujących baz danych i aplikacji: MS Exchange, MS SQL, Oracle, IBM DB2, Lotus Notes, SharePoint, SAP, Sybase, VMware, HyperV. Backup z powyższych baz danych i aplikacji musi podlegać de-duplikacji ze zmiennym blokiem na zabezpieczanej maszynie zgodnie z wymaganiami powyżej. 24. W przypadku zabezpieczania baz danych i aplikacji musi istnieć możliwość pobierania kopii zapasowej kilkoma strumieniami jednocześnie (minimum 5 jednoczesnych strumieni). 25. W przypadku zabezpieczania systemu Exchange 2013 musi istnieć możliwość backupu całego obrazu bazy danych i jednocześnie odtworzenia pojedynczego maila bez konieczności odtwarzania całej bazy danych. 26. W przypadku zabezpieczania systemu Sharepoint musi istnieć możliwość odtworzenia pojedynczego elementu systemu Sharepoint bez konieczności odtwarzania całego środowiska SharePoint 27. Oprogramowanie backupowe musi pozwalać na odtwarzanie danych poprzez: wybór odtwarzanych danych, odtworzenie danych w jednym kroku. 28. Rozwiązanie backupowe musi wspierać VMware 5.5. Oprogramowanie backupowe musi umożliwiać dla środowisk VMware: a. Backup pojedynczych plików i baz danych z maszyny wirtualnej ze środka maszyny wirtualnej VMware.

16 b. Backup całych maszyn wirtualnych (obrazów, plików vmdk reprezentujących wirtualną maszynę). W trakcie backupu odczytowi z systemu dyskowego mają podlegać tylko zmienione bloki wirtualnych maszyn systemu VMWare (wykorzystanie mechanizmu CBT systemu VMWare) c. Backup tylko wybranych dysków maszyny wirtualnej (wybranych plików vmdk maszyny wirtualnej) d. Wykonywanie backupu jak w punkcie b. i c. nie może wymagać bufora dyskowego na kopię obrazów maszyn wirtualnych (plików vmdk). e. Wykonywanie backupu jak w punkcie b. musi pozwalać na szybkie odtworzenie całych obrazów maszyn wirtualnych pojedynczych dysków maszyny wirtualnej poprzez odtworzenie tylko tych danych (bloków wirtualnej maszyny) które są różne w stosunku do ostatniej kopii zapasowej integracja z mechanizmem CBT dla systemów VMWare. 1. dopuszcza się wykonywanie snapshotów maszyn wirtualnych i użycie ich w trakcie backupu obrazów maszyn writualnych. 2. powyższe metody backupu muszą być wbudowane w system backupu i w pełni automatyczne bez wykorzystania skryptów/dodatkowych komend. 3. powyższe metody backupu maszyn wirtualnych muszą podlegać de-duplikacji ze zmiennym blokiem w momencie odczytu danych zgodnie z wymaganiami powyżej. 29. Musi istnieć możliwość odtworzenia danych z zabezpieczanego serwera / komputera z konsoli systemu backupowego 30. Musi istnieć możliwość odtworzenia: pojedynczego pliku zabezpieczanej bazy danych 31. Dla systemów Windows 2012,Windows 2008 musi istnieć funkcjonalność Bare Metal Recovery automatycznego odtworzenia całego serwera (system operacyjny + ustawienia systemu operacyjnego + dane) w jednym kroku. Funkcjonalność musi być wbudowana w rozwiązanie backupowe. 32. W przypadku odtwarzania danych z interfejsu dostępnego na zabezpieczanym serwerze musi istnieć mechanizm autentyfikacji użytkowników dostępny w dwóch opcjach: wbudowany w system backupowy zintegrowany z usługami katalogowymi w przypadku wykorzystania AD, użytkownicy będący w domenie nie muszą się logować do systemu backupu w przypadku konieczności i. odtworzenia danych ii. przeszukania zwartości swoich backupów iii. wykonania backupu

17 33. Dla odtwarzania danych z interfejsu dostępnego na zabezpieczanym serwerze / laptopie / PC muszą być dostarczone następujące funkcjonalności: wyszukiwanie pliku do odtwarzania po nazwie pliku, fragmencie nazwy pliku 34. Oferowany system backupu musi opcjonalnie posiadać możliwość eksportu danych A zdeduplikowanych na nośniki taśmowe realizowaną poprzez gotowy moduł producenta systemu spełniający następujące wymagania nie wymagający skryptów nie wymagający dodatkowego oprogramowania poza dostarczonym przez producenta zawierający interfejs GUI producenta posiadający pełne wsparcie producenta Opcja eksportu na taśmę nie jest elementem zapytania. 35. System backupu musi mieć możliwość certyfikowanego kasowania danych na dyskach przechowujących backupy. 36. System backupu musi mieć możliwość bezpośredniego raportowania o błędach do serwisu producenta 37. System backupu musi mieć możliwość automatycznej samo-aktualizacji poprzez automatyczne ściąganie nowych wersji od producenta 38. System backupu musi mieć możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania agentów wykonywanej bezpośrednio z serwera backupu. 39. System musi pozwalać na backup serwerów NAS z następującymi funkcjonalnościami: 1. z systemu NAS powinny być wysyłane tylko zmienione pliki. 2. w przypadku odtwarzania, uprawnienia użytkowników również są odtwarzane 3. integracja z protokołem NDMP systemów NAS Dopuszczalne jest użycie dodatkowego, dedykowanego urządzenia wykonującego deduplikację systemu NAS. 40. Oferowany system musi posiadać 5-o letnie wsparcie producenta Urządzenie 3.1.3B Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... L.p. wymagania minimalne 1. Oferowane urządzenie musi posiadać możliwość udostępniania zasobów portami 1 Gbit/s, 10 Gbit/s, porty miedziane oraz optyczne, jak również 8Gbit/s FC. 2. Oferowane urządzenie musi posiadać minimum 4 porty Ethernet 1 Gb (wymagane w urządzeniu) i możliwość obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS, deduplikacja na źródle Oracle

18 3. Urządzenie musi zapewniać jednoczesny dostęp protokołami: CIF NFS de-duplikacja na źródle Oracle 4. Wymagane jest dostarczenie licencji, pozwalającej na jednoczesną obsługę protokołów CIFS, NFS, de-duplikacja na źródle Oracle do pełnej pojemności urządzenia. 5. Oferowane urządzenie musi mieć możliwość emulacji co najmniej następujących bibliotek taśmowych: StorageTek L180 Adic Scalar i2000 IBM Oferowane urządzenie musi mieć możliwość (przyszła rozbudowa) emulacji napędów taśmowych LTO1, LTO2, LTO3, LTO4 7. Oferowane urządzenie musi de-duplikować dane in-line przed zapisem na nośnik dyskowy. Na wewnętrznych dyskach urządzenia nie mogą być zapisywane dane w oryginalnej postaci (niezdeduplikowanej) z jakiegokolwiek fragmentu strumienia danych przychodzącego do urządzenia. 8. Technologia de-duplikacji musi wykorzystywać algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku. Algorytm ten musi samoczynnie i automatycznie dopasowywać się do otrzymywanego strumienia danych. Oznacza to, że urządzenie musi dzielić otrzymany pojedynczy strumień danych na bloki o różnej długości. 9. Proces de-duplikacji musi odbywać się in-line w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy muszą podlegać tylko unikatowe bloki danych nie znajdujące się jeszcze w systemie dyskowym urządzenia. Dotyczy to każdego fragmentu przychodzących do urządzenia danych. 10. Wszystkie unikatowe bloki przed zapisaniem na dysk muszą być dodatkowo kompresowane. 11. Oferowany produkt musi posiadać obsługę mechanizmów globalnej de-duplikacji dla danych otrzymywanych jednocześnie wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, VTL, deduplikacja na źródle Oracle) przechowywanych w obrębie całego urządzenia. Raz otrzymany i zapisany w urządzeniu fragment danych nie powinien nigdy więcej zostać zapisany bez względu na to, jakim protokołem zostanie ponownie otrzymany. 12. Powyższe oznacza również, że oferowany produkt musi również posiadać obsługę mechanizmów globalnej de-duplikacji pomiędzy wirtualnymi bibliotekami. Blok danych otrzymany i zapisany w wirtualnej bibliotece A, nie powinien nigdy więcej zostać zapisany bez względu do jakiej wirtualnej biblioteki trafi. 13. Oferowane urządzenie musi wspierać, istniejący system kopii zapasowych: Avamar. Dodatkowo musi wspierać HP DataProtector, IBM TSM, Symantec NetBackup, EMC Networker, EMC, Oracle RMAN, IBM BRMS, w celu przyszłej rozbudowy lub wymiany. 14. W przypadku współpracy z aplikacją Oracle RMAN, urządzenie musi umożliwiać deduplikację na źródle (de-duplikację na zabezpieczanej maszynie) i przesłanie nowych,

19 nieznajdujących się jeszcze na urządzeniu bloków poprzez sieć LAN. De-duplikacja danych odbywa się na serwerze posiadającym funkcjonalność serwera RMAN. De-duplikacja w wyżej wymienionym przypadku musi zapewniać by z serwerów do urządzenia były transmitowane poprzez sieć LAN tylko fragmenty danych nie znajdujące się dotychczas na urządzeniu. 15. Środowisko kopii zapasowych Zamawiającego działa w oparciu o system AVAMAR. Zamawiający wymaga aby urządzenie pozwalało na zapisywanie kopii zapasowych bezpośrednio z zabezpieczanych aplikacji, baz danych, wirtualnych środowisk do siebie, bez konieczności wcześniejszego zapisu tych danych na zasoby AVAMAR. 16. Jeżeli istniejący system (AVAMAR) tego wymaga, należy dostarczyć licencję umożliwiającą zapis danych na oferowane urządzenie w ilości minimum 5 TB. Wszystkie przechowywane na urządzeniu deduplikaty będą replikowane z urządzenia opisanego w punkcie Przy tworzeniu polityk backupowych, musi być możliwość wybrania proponowanego urządzenia jako miejsca przechowywania backupów bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji w systemie backupowym (AVAMAR). 18. Urządzenie musi zapewniać funkcjonalność pozwalającą na jednoczesny zapis minimum 160 strumieniami i jednocześnie w tym samym czasie odczyt danych minimum 20 strumieniami pochodzących z różnych aplikacji oraz dowolnych protokołów (CIFS, NFS, VTL, OST,) oraz dowolnych interfejsów (FC, LAN) w tym samym czasie. Wymienione wartości strumieni (160 dla zapisu i jednocześnie 20 strumieni dla odczytu) musi mieścić w przedziale oficjalnie rekomendowanym i wspieranym przez producenta urządzenia. Wszystkie zapisywane strumienie muszą podlegać de-duplikacji przed zapisem na dysk (in-line) jak opisano w niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się zaoferowanie kilku urządzeń spełniających opisane wymagania tj. dysponujących łącznie wymaganą powyżej liczbą strumieni rekomendowaną przez producenta. 19. Przestrzeń składowania zde-duplikowanych danych musi być jedna dla wszystkich protokołów dostępowych. 20. Urządzenie nie może zmniejszać swojej wydajności w czasie przybywania kolejnych danych. 21. Dostarczone urządzenie musi posiadać, co najmniej 24TB (podstawa liczenia 2) powierzchni netto (po odjęciu przestrzeni wykorzystywanej na zabezpieczenie RAID) przeznaczonej na przechowywanie unikatowych segmentów danych (backupów). 22. Oferowane rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać (w całości lub częściowo) z dodatkowego bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej). 23. Oferowane urządzenie musi umożliwiać replikację danych do drugiego urządzenia. Konfiguracja replikacji powinna być możliwa w trybie jeden do jednego i wiele do jednego. Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Transmitowane mogą być tylko te fragmenty danych (bloki) które nie znajdują się na docelowym

20 urządzeniu. Moduł replikacji musi być zawarty w ramach niniejszej oferty urządzenia 24. W przypadku wykorzystania portów Ethernet do replikacji urządzenie musi umożliwiać przyjmowanie backupów, przyjmowanie strumienia replikacji, wysyłanie strumienia replikacji tymi samymi portami. 25. W przypadku replikacji danych między dwoma urządzeniami kontrolowanej przez systemy Oracle RMAN / Symantec NetBackup muszą być możliwe do uzyskania jednocześnie następujące funkcjonalności: replikacja odbywa się bezpośrednio między dwoma urządzeniami bez udziału serwerów pośredniczących replikacji podlegają tylko te fragmenty danych, które nie znajdują się w docelowym urządzeniu replikacja zarządzana jest tylko z poziomu aplikacji backupowej aplikacja backupowa posiada informację o obydwu kopiach zapasowych znajdujących się w obydwu urządzeniach 26. Narzut na wydajność związany z replikacją nie może zmniejszyć wydajności urządzenia o więcej niż 10%. 27. Zdeduplikowane i skompresowane dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID Każda grupa RAID 6 musi mieć przynajmniej 1 dysk hot-spare automatycznie włączany do grupy RAID w przypadku awarii jednego z dysków produkcyjnych. 29. Oferowane pojedyncze urządzenie musi osiągać zagregowaną wydajność protokołami CIFS, NFS, VTL co najmniej 5 TB/h (dane podawane przez producenta) oraz co najmniej 13 TB/h z wykorzystaniem de-duplikacji na źródle Symantec OST, dedupliakcja na źródle Oracle (dane podawane przez producenta). Dopuszczalne jest dostarczenie kilku urządzeń posiadających łączną wydajność jak wyspecyfikowano 30. Oferowane urządzenie musi umożliwiać wykonywanie SnapShot ów, czyli możliwość zamrożenia obrazu danych (stanu backupów) w urządzeniu na określoną chwilę. Oferowane urządzenie musi również umożliwiać odtworzenie danych ze Snapshot u. Odtworzenie danych ze Snapshot u nie może wymagać konieczności nadpisania danych produkcyjnych jak również nie może oznaczać przerwy w normalnej pracy urządzenia (przyjmowania backupów / odtwarzania). 31. Urządzenie musi pozwalać na przechowywanie minimum 500 Snapshotów jednocześnie. 32. Urządzenie musi pozwalać na podział na logiczne części. Dane znajdujące się w każdej logicznej części muszą być między sobą de-duplikowane (globalna de-duplikacja między logicznymi częściami urządzenia). 33. Urządzenie musi automatycznie usuwać przeterminowane dane (bloki danych nie należące do backupów o aktualnej retencji)w procesie czyszczenia. 34. Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie może uniemożliwiać pracy procesów backupu / odtwarzania danych (zapisu / odczytu danych z zewnątrz do systemu)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu oraz oprogramowania L.p. Treść wymagania Spełnione [TAK/NIE] 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń i licencji o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego infrastruktury serwerowej w technologii kasetowej (blade), z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Zadanie nr 1 Serwer 2 szt. Właściwości techniczne Obudowa Płyta główna Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

III część SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakup macierzy na potrzeby backupu i elektronicznego archiwum dokumentów wraz z licencjami i wsparciem

III część SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakup macierzy na potrzeby backupu i elektronicznego archiwum dokumentów wraz z licencjami i wsparciem Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup macierzy na potrzeby backupu i elektronicznego archiwum dokumentów wraz z licencjami i wsparciem 1. Przedmiotem zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 SERWERY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 SERWERY Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń i licencji o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r.

DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r. Maciej Jabłoński Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ 1. Wymagania ogólne: Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany we wcześniejszych projektach, wyprodukowany nie wcześniej niż na 6 miesięcy od daty

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/03/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia:dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń danych na potrzeby Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer Lp. Nazwa Minimalne wymagania 1 Obudowa - Typu Rack, wysokość maksymalna 1U; - Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Praktyczne aspekty wydajnego i bezpiecznego przetwarzania danych użytkowników końcowych cross case study. Prowadzący: Tomasz Lendzion ADT Group Sp. z o.o. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kąty Wrocławskie, r.

Kąty Wrocławskie, r. Kąty Wrocławskie, 26.06.2014 r. Gmina Kąty Wrocławskie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: Wdrożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wirtualizacji środowiska serwerowego wraz z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup macierzy dyskowej, przełączników SAN, kart FC, Systemu Backupu Danych oraz serwera.

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup macierzy dyskowej, przełączników SAN, kart FC, Systemu Backupu Danych oraz serwera. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 NIP 631-011-11-51 tel. 32 33-72-222; fax 32 33-72-233 www.prolan.com.pl 1. Zamawiający: Prolan Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 Telefon/fax: 32/ 337 22 22,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH BDG.5.2510.20.2016.MB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia, jest rozbudowa oraz modernizacja obecnej infrastruktury systemu pamięci masowej Zamawiającego, wraz z pakietem

Bardziej szczegółowo