KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies edukacja techniczno-informatyczna stacjonarne / pierwszego stopnia inżynierskie ogólnoakademicki Kod przedmio tu TTS Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Zakład Edukacji Techniczno- Informatycznej I. Formy zajęć, liczba godzin Semestr Wykład Ćwicz. Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie V 0 zaliczeni zaliczenie e na ocenę na ocenę Forma zaliczenia punktów ECTS C1 3 5 II. Cel przedmiotu: Nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu projektowania i implementowania witryn internetowych z wykorzystaniem najnowszych metod, standardów i technologii, zgodnych z zaleceniami konsorcjum W3C. III. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Wymagane zaliczenie przedmiotu Podstawy informatyki i systemów informatycznych. Wiedza EK1 EK EK4 Umiejętności EK3 IV. Oczekiwane efekty kształcenia: Zna technologie tworzenia serwisów internetowych i aplikacji klient-serwer, związane z nimi międzynarodowe standardy sieciowe i kierunki ich rozwoju. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia oprogramowania komputerowego, w tym serwisów internetowych. Ma świadomość potrzeby dostosowania budowy, funkcjonalności i interfejsu systemów informatycznych do możliwości użytkowników niepełnosprawnych. Potrafi samodzielnie uczyć się, a w procesie edukacyjnym i działalności inżynierskiej korzystać z platformy nauczania zdalnego e-learning, poczty

2 EK5 EK EK7 elektronicznej oraz źródeł informacji fachowej dostępnych w sieci Internet. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych inżynierskiego zadania programistycznego. Potrafi zaprojektować i zaimplementować serwis internetowy, zgodnie z międzynarodowymi standardami sieciowymi, przy użyciu statycznych i dynamicznych technologii sieciowych; umie skonfigurować środowisko do rozwijania, uruchamiania i wdrażania systemów tego typu. Potrafi przeprowadzić testy opracowanego rozwiązania programistycznego oraz opisać i zinterpretować ich wyniki. Wyk1 Wyk Wyk3 Wyk4 Wyk5 Wyk Wyk7 V. Treści programowe: Forma zajęć: wykład Wprowadzenie do technologii internetowych. Globalna sieć Internet i kierunki jej rozwoju. Działalność konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C). Kluczowe standardy sieciowe i ich zastosowanie. Ewolucja metod tworzenia witryn internetowych. Technologie po stronie klienta (ang. client side) i po stronie serwera (ang. server side) porównanie. Język HTML i XHTML. Nowoczesne języki zapisu informacji strukturalnej. Język (X)HTML i CSS nowe metody tworzenia układów stron WWW. Składnia języka (X)HTML: budowa dokumentu, definiowanie struktury tekstu, osadzanie grafiki, hiperłącza, tabele i formularze. Zalecane konwencje programistyczne. Kaskadowe arkusze stylów CSS. Motywacja korzyści płynące z zastosowania CSS. Definicja kaskadowych arkuszy stylów. Różne rodzaje stylów i ich zastosowanie: style zewnętrzne, wewnętrzne i bezpośrednie. Budowa stylu: selektory proste, grupowe, uniwersalne, potomne, selektory atrybutów, identyfikatorów i klas. Pseudoklasy i pseudoelementy. Hierarchia stylów, kaskadowość i dziedziczenie. Wykorzystanie arkuszy stylów do formatowania tekstu, list, obramowania, tła i układu przestrzennego strony. Praktyczne zadania webmasterskie. Strona w układzie kolumnowym, menu rozwijane, zakładki. Język JavaScript jako przykład technologii po stronie klienta. Składnia i podstawowe konstrukcje języka. Obiektowy model dokumentu DOM. Dołączanie skryptów JavaScript do pliku (X)HTML. Obiekty, funkcje, obsługa zdarzeń. Walidacja danych wprowadzanych przez użytkownika za pomocą funkcji JavaScript. Metody projektowania i publikowania serwisu internetowego. Określanie celów, założeń i grupy odbiorców witryny. Projektowanie struktury serwisu, schematu nawigacji i układu graficznego. Testowanie witryny w różnych przeglądarkach internetowych. Wybór usług hostingowych. Optymalizacja i pozycjonowanie strony. Bezpieczeństwo danych w sieci Internet Rodzaje zagrożeń i metody ochrony przed nimi. Typowe scenariusze ataków na systemy informatyczne. Metody godzin 8

3 uwierzytelniania i zarządzania uprawnieniami. Wyk8 Powtórzenie wiadomości. Test zaliczeniowy. Suma godzin Forma zajęć: laboratorium Lab1 Lab Lab3 Lab4 Lab5 Lab Lab7 Budowa dokumentu (X)HTML. Prolog XML, definicja typu dokumentu DTD. Główne sekcje dokumentu. Nauka wybranego edytora programistycznego, obsługującego składnię języka HTML/XHTML/CSS. Testowanie działania strony internetowej w różnych przeglądarkach. Przeprowadzanie walidacji strony za pomocą usług W3C. Definiowanie hierarchicznej struktury dokumentu (X)HTML. Znaczniki budujące strukturę hierarchiczną dokumentu. Osadzanie grafiki. Odsyłacze hipertekstowe. Definiowanie tabel. Tworzenie formularzy. Formatowanie wyglądu strony za pomocą arkuszy stylów CSS. Wykorzystanie stylów zewnętrznych, wewnętrznych i bezpośrednich (lokalnych). Kaskadowa zależność i dziedziczenie stylów. Obszary blokowe. Wykorzystanie selektorów: prostych, grupowych, uniwersalnych, potomnych, selektorów atrybutów, identyfikatorów i klas. Korzystanie z pseudoklas. Formatowanie: tekstu, list, obramowania, tła, tabel i formularzy. Praktyczne zadania webmastera. Wykonanie stylu strony w układzie kolumnowym z wykorzystaniem wyłącznie obszarów blokowych, bez rozmieszczanie elementów za pomocą tabel. Wielopoziomowe menu rozwijane. Strona z zakładkami. Integrowanie elementów stron internetowych. Utworzenie złożonego układu stron (X)HTML + CSS z wykorzystaniem takich komponentów, jak: układ kolumnowy, menu rozwijane, zakładki, obrazy graficzne, odsyłacze hipertekstowe, tabele i formularze. Programowanie zachowania stron za pomocą języka JavaScript. Obiekty, funkcje, obsługa zdarzeń. Odwołanie do obiektów modelu dokumentu DOM. Dynamiczna zmiana stylu i zawartości elementów strony. Walidacja danych wprowadzanych przez użytkownika w formularzach. Projekt serwisu internetowego na wybrany temat. Określenie celów, założeń i grupy odbiorców serwisu WWW na wybrany temat. Projekt struktury serwisu, schematu nawigacji i układu graficznego. Implementacja struktury (X)HTML i stylów CSS. Testowanie witryny pod kątem zgodności ze standardami sieciowymi oraz prawidłowości wyświetlania w różnych przeglądarkach internetowych. godzin Lab8 Uzupełnienie zaliczeń, wystawienie ocen końcowych. Suma godzin laboratorium 8 N1 VI. Narzędzia dydaktyczne: Prezentacja multimedialna wygłaszana przez prowadzącego przy użyciu komputera przenośnego i rzutnika komputerowego.

4 N N3 N4 F1 F F3 P1 P System e-learning publikowanie materiałów dydaktycznych i ogłoszeń, gromadzenie i ocenianie prac studenckich, udostępnianie próbnych testów elektronicznych, sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników kursu. Warsztaty praktyczne pokaz metod projektowania i programowania serwisów internetowych (na żywo), ćwiczenia wykonywane przez studentów zgodnie z instruktażem, bieżące asystowanie uczestnikom przez prowadzącego zajęcia. Indywidualne konsultacje podczas zajęć dotyczące rozwiązań projektowych i programistycznych, a także metod testowania aplikacji internetowych. VII. Sposoby oceny (F formująca, P podsumowująca) Ćwiczeniowe listy zadań zbiory stosunkowo prostych zadań, zazwyczaj możliwych do rozwiązania podczas pojedynczych zajęć dydaktycznych, obejmujących godziny lekcyjne. Za rozwiązanie każdej listy zadań prowadzący zajęcia przyznaje studentowi ocenę F1 punktację, zależną od zakresu, jakości, samodzielności i tempa wykonanej pracy. Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeniowej listy zadań student wysyła pakiet z rozwiązaniem do systemu e-learning (metoda utrwalenia pracy studenta i zabezpieczenia przed utratą danych). Reprezentatywny przykład ćwiczeniowej listy zadań jest przedstawiony w załączniku do niniejszej karty. Projektowe listy zadań zestawy poleceń trudniejszych i bardziej złożonych od list ćwiczeniowych. Ich rozwiązania są opracowywane przez studentów częściowo podczas zajęć dydaktycznych, częściowo zaś poza nimi. Student podczas zajęć prezentuje prowadzącemu rozwiązanie listy zadań, a następnie wysyła pakiet z rozwiązaniem do systemu e-learning. Za rozwiązanie listy zadań prowadzący zajęcia przyznaje studentowi ocenę F punktację, zależną od zakresu, jakości, samodzielności i terminowości wykonanej pracy. Reprezentatywny przykład projektowej listy zadań jest przedstawiony w załączniku do niniejszej karty. Test pisemny (zalecane wykorzystanie systemu nauczania zdalnego e-learning) sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu wykładu. Z testu przyznawana jest ocena pozytywna, jeżeli student zdobędzie przynajmniej 50% maksymalnej liczby punktów. Reprezentatywny przykład elektronicznego zestawu testowego jest przedstawiony w załączniku do niniejszej karty. Ocena końcowa z laboratorium wyznaczana jest na podstawie sumy ocen uzyskanych przez studenta ze wszystkich list zadań ćwiczeniowych (F1) i projektowych (F). Ocena pozytywna P1 przyznawana jest studentowi, który pozytywnie zaliczył wszystkie listy zadań i zdobył łącznie przynajmniej 50% sumy wszystkich punktów możliwych do uzyskania w ramach ocen F1 i F. Ocena końcowa z wykładu P jest obliczana na podstawie 0% oceny F3 z testu zaliczeniowego oraz 40% oceny końcowej P1 z laboratorium. Ocena końcowa P jest pozytywna wówczas, gdy obie oceny składowe z testu zaliczeniowego i laboratorium są pozytywne. VIII. Forma aktywności Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego wykład. Samodzielna nauka, studiowanie literatury, przygotowanie do testu zaliczeniowego z wykładu. Obciążenie pracą studenta Łączna i średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

5 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego laboratorium. Samodzielne instalowanie i konfigurowanie środowiska programistycznego na prywatnym komputerze studenta. Przygotowanie list zadań ćwiczeniowych i projektowych. SUMA 15 SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU IX. Literatura podstawowa i uzupełniająca Literatura podstawowa: 1. Danowski B., Tworzenie stron WWW w praktyce. Helion, Gliwice Danowski B., Wstęp do CSS 3 i HTML 5. Helion, Gliwice MacDonald M., HTML 5. Nieoficjalny podręcznik. Helion, Gliwice Meyer E.A., CSS według Erica Meyera: sztuka projektowania stron WWW. Helion, Gliwice Meyer E.A., CSS według Erica Meyera: kolejna odsłona. Helion, Gliwice 005. Literatura uzupełniająca: 1. Cole E., Krutz R.L., Conley J., Bezpieczeństwo sieci. Biblia. Helion, Gliwice Danowski B., Makaruk M., Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak to się robi. Helion, Gliwice Lis M., JavaScript. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice Wandschneider M., PHP i MySQL. Tworzenie aplikacji WWW. Helion, Gliwice Wyke-Smith C., CSS. Witryny internetowe szyte na miarę. Helion, Gliwice 013. York R., CSS. Gotowe rozwiązania. Helion, Gliwice Zeldman J., Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe. Helion, Gliwice

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Program szkolnego koła informatycznego www.pl

Program szkolnego koła informatycznego www.pl Program szkolnego koła informatycznego www.pl Wstęp Program szkolnego koła www.pl ma na celu ujawnienie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Zakłada się, że uczniowie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość

Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek, Jacek Jędryczkowski Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Administrator stron internetowych (351401)

Administrator stron internetowych (351401) Administrator stron internetowych (351401) Technicy sieci internetowych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn.

Bardziej szczegółowo

Pracownik pozycjonowania stron internetowych (351403)

Pracownik pozycjonowania stron internetowych (351403) Pracownik pozycjonowania stron internetowych (351403) Technicy i inny średni personel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel cyfrowi uczniowie

Nowoczesny nauczyciel cyfrowi uczniowie Nowoczesny nauczyciel cyfrowi uczniowie W STRONĘ RÓŻNORODNOŚCI I MOBILNOŚCI Opracował: Janusz Brojek Nowoczesny nauczyciel cyfrowi uczniowie Współczesny świat szybko się zmienia, wymaga stale nowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych Ocena zgodności z międzynarodowym standardem WCAG 2.0 oraz polskimi regulacjami prawnymi. Raport Fundacji Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU WIEDZY JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PROCES KSZTAŁCENIA W SZKOLE WYŻSZEJ

PLATFORMA TRANSFERU WIEDZY JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PROCES KSZTAŁCENIA W SZKOLE WYŻSZEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 541 STUDIA INFORMATICA NR 23 2009 GRZEGORZ SZYMAŃSKI MIRELLA BARAŃSKA-FISCHER Politechnika Łódzka PLATFORMA TRANSFERU WIEDZY JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PROCES

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: Innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo