Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r."

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok marca 2014 r.

2 List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa rêce Raport Roczny Grupy TAURON, w którym zamieœciliœmy przegl¹d najwa niejszych wydarzeñ z ycia Grupy oraz wyniki finansowe osi¹gniête w 2013 roku. Ubieg³y rok by³ znacznie trudniejszy dla sektora energetycznego ni rok 2012 ze wzglêdu na wolniejszy wzrost gospodarczy oraz niesprzyjaj¹c¹ sytuacjê rynkow¹. S³absza koniunktura prze³o y³a siê przede wszystkim na niewielki, zaledwie 0,6-proc. wzrost zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ oraz dalszy spadek jej cen. W tej niekorzystnej sytuacji rynkowej wyniki finansowe osi¹gniête przez Grupê TAURON mo na uznaæ za satysfakcjonuj¹ce i lepsze od oczekiwanych. Przychody ze sprzeda y wynios³y ponad 19,1 mld z³. By³y one ni sze ni raportowane za 2012 rok o ponad 20 proc., jednak spadek wynika przede wszystkim ze zmiany modelu handlu energi¹ elektryczn¹ wyprodukowan¹ w ramach Grupy. W 2012 roku wiêkszoœæ energii sprzedawano przez gie³dê, natomiast w 2013 roku nast¹pi³o ograniczenie sprzeda y energii poza Grupê na rzecz sprzeda y dokonywanej bezpoœrednio pomiêdzy spó³kami Grupy, która podlega wy³¹czeniu konsolidacyjnemu. Raportowana EBITDA w 2013 roku wynios³a 3,66 mld z³. Po wy³¹czeniu zdarzeñ jednorazowych, takich jak odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ aktywów wytwórczych i kolorowych certyfikatów oraz rezerwa na brakuj¹ce uprawnienia do emisji CO 2, wartoœæ porównywalna EBITDA wynios³aby ponad 4,2 mld z³, co oznacza oko³o 30 proc. wzrost rok do roku. Raportowany zysk netto ukszta³towa³ siê na poziomie 1,35 mld z³ (spadek o 13,2 proc. rok do roku), natomiast zysk netto oczyszczony ze zdarzeñ jednorazowych osi¹gn¹³ poziom 1,94 mld z³, czyli o 25 proc. wiêcej ni w roku poprzednim. Mimo gorszej kondycji polskiej gospodarki, nasi akcjonariusze, jak co roku, mogli liczyæ na dywidendê. W 2013 roku spó³ka przeznaczy³a na ten cel 350 mln z³, co oznacza dywidendê w wysokoœci 0,20 z³ na jedn¹ akcjê. Dzia³ania, które podejmowaliœmy w 2013 roku, by³y nakierowane przede wszystkim na perspektywiczny wzrost wartoœci Grupy oraz satysfakcjê naszych klientów. Wœród najwa niejszych dzia³añ, maj¹cych na celu wzrost wartoœci firmy, nale y wymieniæ inwestycje w nowe moce wytwórcze, w tym w odnawialnych Ÿród³ach energii, oraz dalsz¹ modernizacjê istniej¹cych aktywów dystrybucyjnych i wytwórczych. Nowe projekty to tak e odpowiedÿ na regulacje zwi¹zane z restrykcyjn¹ polityk¹ klimatyczn¹ Unii Europejskiej oraz koniecznoœæ realizacji ambitnych celów dotycz¹cych redukcji emisji CO 2 i zwiêkszenia udzia³u produkcji energii ze Ÿróde³ odnawialnych. W minionym roku oddaliœmy do eksploatacji farmy wiatrowe Marszewo (82 MW) i Wicko (40 MW), co oznacza, e obecnie w ramach Grupy TAURON funkcjonuj¹ cztery farmy wiatrowe o ³¹cznej mocy 183 MW. Ponadto zakoñczyliœmy budowê dwóch bloków biomasowych w Tychach (40 MW) i Stalowej Woli (20 MW), co razem z oddanym w 2012 r. blokiem o mocy 50 MW w Jaworznie daje ³¹cznie 110 MW mocy opalanych biomas¹. W po³owie 2013 roku oddaliœmy do u ytkowania nowoczesny blok ciep³owniczy w Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a o mocy 50 MW t /86 MW t, którego sprawnoœæ wynosi 91 proc., a emisja dwutlenku wêgla jest ni sza o 25 proc. w porównaniu do parametrów zastêpowanej jednostki. W 2013 r. kontynuowaliœmy równie prace na budowie bloku parowo-gazowego w Stalowej Woli o mocy 450MW e /240 MW t, dodatkowo podjête zosta³y decyzje korporacyjne w sprawie realizacji bliÿniaczej jednostki opalanej gazem w Elektrowni agisza. Program inwestycyjny, który w 2013 roku zamkn¹³ siê kwot¹ ok. 3,8 mld z³, jest zakrojony na szerok¹ skalê, dlatego te priorytetowym elementem jest zapewnienie odpowiedniego i bezpiecznego poziomu finansowania inwestycji rozwojowych. Nasze potrzeby w zakresie finansowania zabezpieczyliœmy, podpisuj¹c z bankami umowy na emisjê obligacji korporacyjnych do wartoœci 6 mld z³, a konserwatywne

3 podejœcie do finansowania d³ugiem oznacza, e wskaÿniki poziomu zad³u enia Grupy pozostaj¹ i pozostan¹ w przysz³oœci na bezpiecznym poziomie. Osi¹gniêcie dobrych wyników finansowych w trudnym otoczeniu makroekonomicznym i rynkowym by³o mo liwe dziêki efektywnemu zarz¹dzaniu i elastycznemu podejœciu do zmieniaj¹cych siê warunków, a tak e skutecznej realizacji strategii. Jednym z jej elementów by³a i jest restrykcyjna polityka dotycz¹ca ograniczania kosztów. Zakoñczony sukcesem plan redukcji kosztów operacyjnych w latach (miliard z³otych oszczêdnoœci) zast¹piliœmy kolejnym na lata , który powinien przynieœæ blisko 900 mln z³ skumulowanych oszczêdnoœci. W samym 2013 roku uda³o siê osi¹gn¹æ 320 mln z³ oszczêdnoœci z tytu³u poprawy efektywnoœci operacyjnej rok to czas dalszego porz¹dkowania struktury Grupy Kapita³owej w celu zapewnienia pe³nej spójnoœci organizacyjno-operacyjnej. Nast¹pi³o po³¹czenie TAURON Polska Energia z PKE Broker, TAURON Obs³uga Klienta z TAURON Obs³uga Klienta GZE, a tak e TAURON Serwis GZE z Przedsiêbiorstwem Us³ug Elektroenergetycznych. W ramach budowy obszaru Ciep³o z TAURON Wytwarzanie zorganizowan¹ czêœæ przedsiêbiorstwa w postaci Zak³adu Wytwarzania Katowice przeniesiono do TAURON Ciep³o. Pod koniec 2013 roku TAURON Polska Energia naby³ 47 proc. pakiet akcji Po³udniowego Koncernu Wêglowego (aktualnie TAURON Wydobycie), co obecnie daje nam 100-proc. kontrolê na t¹ spó³k¹. Dzia³ania skierowane na budowanie i utrzymanie dobrych relacji z klientami by³y skoncentrowane na rozwoju portfela produktów, usprawnianiu kana³ów obs³ugi klienta oraz licznych akcjach promocyjnych i edukacyjnych. Pozwoli³o nam to utrzymaæ pozycjê lidera na coraz bardziej konkurencyjnym rynku sprzeda y energii elektrycznej. Rozbudowa kompetencji w obszarze sprzeda y pomo e Grupie TAURON skutecznie przygotowaæ siê na pe³ne uwolnienie rynku energii. Warto w tym miejscu wspomnieæ tak e o notowaniach akcji TAURON Polska Energia S.A. na warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych. Pozytywn¹ informacj¹ jest w³¹czenie akcji TAURON do RESPECT Index, w sk³ad którego wchodz¹ firmy zarz¹dzane w sposób odpowiedzialny i zrównowa ony, a ich atrakcyjnoœæ inwestycyjna mierzona jest m.in. jakoœci¹ raportowania, poziomem relacji inwestorskich oraz wysokimi standardami w zakresie ³adu korporacyjnego i spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu. Wierzymy, e rok 2014 oka e siê lepszy pod wzglêdem koniunktury gospodarczej ni rok 2013, a otoczenie rynkowe bêdzie bardziej stabilne ni dotychczas.niemniej jednak musimy pamiêtaæ o kolejnych wyzwaniach dla bran y energetycznej nadal czekamy na regulacje prawne dotycz¹ce wsparcia odnawialnych Ÿróde³ energii. Ogromnym wyzwaniem, zw³aszcza dla wyników segmentu Wytwarzanie, bêd¹ ni sze o ok. 20 proc. rok do roku ceny sprzeda y energii elektrycznej. Chcia³bym jednak zapewniæ naszych akcjonariuszy, e Zarz¹d TAURON Polska Energia S.A. do³o y wszelkich starañ, aby nawet na trudnym rynku osi¹gn¹æ jak najlepsze wyniki. W imieniu Zarz¹du chcia³bym podziêkowaæ naszym akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej oraz pracownikom za ich zaanga owanie w realizacjê celów strategicznych i umacnianie pozycji rynkowej Grupy TAURON. Z wyrazami szacunku, Dariusz Lubera Prezes Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A.

4 WYBRANE DANE FINANSOWE 2013 okres od do wtys.z³ 2012 okres od do (dane przekszta³cone) 2013 okres od do wtys.eur 2012 okres od do (dane przekszta³cone) Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapita³owej TAURON Polska Energia S.A. Przychody ze sprzeda y Zysk operacyjny Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto Zysk netto przypadaj¹cy akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej Zysk netto przypadaj¹cy udzia³om niekontroluj¹cym Pozosta³e ca³kowite dochody ( ) (79 930) ¹czne ca³kowite dochody ¹czne ca³kowite dochody przypadaj¹ce akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej ¹czne ca³kowite dochody przypadaj¹ce udzia³om niekontroluj¹cym Zysk na jedn¹ akcjê (w z³otych/eur) (podstawowy i rozwodniony) 0,75 0,84 0,18 0,20 Œredniawa onaliczbaakcji(wsztukach) (podstawowa i rozwodniona) Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci finansowej ( ) (59 155) Zmiana stanu œrodków pieniê nych i ekwiwalentów œrodków pieniê nych, netto ( ) (83 236) Stan na Stan na (dane przekszta³cone) Stan na Stan na (dane przekszta³cone) Aktywa trwa³e Aktywa obrotowe Aktywa trwa³e zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda y Aktywa razem Kapita³ podstawowy Kapita³ w³asny przypadaj¹cy akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej Kapita³ w³asny przypadaj¹cy na udzia³y niekontroluj¹ce Kapita³ w³asny razem Zobowi¹zania d³ugoterminowe Zobowi¹zania krótkoterminowe Zobowi¹zania razem Powy sze dane finansowe za lata 2013 i 2012 zosta³y przeliczone na EUR wed³ug nastêpuj¹cych zasad: poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wed³ug œredniego kursu NBP og³oszonego na dzieñ 31 grudnia 2013 roku 4,1472 PLN/EUR (na dzieñ 31 grudnia 2012 roku 4,0882 PLN/EUR) poszczególne pozycje sprawozdania z ca³kowitych dochodów oraz sprawozdania z przep³ywów pieniê nych wed³ug kursu stanowi¹cego œredni¹ arytmetyczn¹ œrednich kursów NBP og³oszonych na ostatni dzieñ ka dego miesi¹ca roku obrotowego od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 4,2110 PLN/EUR (dla roku obrotowego od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 4,1736 PLN/EUR). 1

5 GRUPA KAPITA OWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. OPINIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA 2013 ROK

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 GRUPA KAPITA OWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZGODNE Z MIÊDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŒCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOÑCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

20 TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2013 roku zgodne z MSSF (w tysi¹cach z³otych) SPIS TREŒCI SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITA ACH W ASNYCH SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEP YWÓW PIENIÊ NYCH Informacje ogólne Sk³ad Grupy Sk³ad Zarz¹du Spó³ki dominuj¹cej Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Kontynuacja dzia³alnoœci Podstawa sporz¹dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oœwiadczenie o zgodnoœci Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Nowe standardy i interpretacje Zmiany stosowanych zasad rachunkowoœci Istotne zasady (polityka) rachunkowoœci Zasady konsolidacji Przeliczanie pozycji wyra onych w walutach obcych Rzeczowe aktywa trwa³e Wartoœæ firmy Aktywa niematerialne Œwiadectwa pochodzenia energii Prawa do emisji gazów cieplarnianych Utrata wartoœci niefinansowych aktywów trwa³ych Koszty finansowania zewnêtrznego Udzia³ we wspólnym przedsiêwziêciu Aktywa finansowe Utrata wartoœci aktywów finansowych Pochodne instrumenty finansowe Rachunkowoœæ zabezpieczeñ Pozosta³e aktywa niefinansowe Zapasy Nale noœci z tytu³u dostaw i us³ug oraz pozosta³e nale noœci Œrodki pieniê ne i ekwiwalenty œrodków pieniê nych Kapita³ podstawowy Kredyty, po yczki i d³u ne papiery wartoœciowe Zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug oraz pozosta³e zobowi¹zania finansowe Rezerwy na œwiadczenia pracownicze Pozosta³e rezerwy Rezerwa z tytu³u obowi¹zku przedstawienia œwiadectw pochodzenia energii Rezerwa na zobowi¹zania z tytu³u emisji gazów Rezerwa z tytu³u bezumownego korzystania z nieruchomoœci pod obiektami energetycznymi Rezerwa na koszty likwidacji zak³adów górniczych Rezerwa na koszty likwidacji szkód górniczych Rezerwa na koszty rekultywacji i demonta u oraz likwidacjê œrodków trwa³ych Pozosta³e zobowi¹zania niefinansowe Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych Leasing Podatki Po³¹czenia jednostek gospodarczych

21 TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2013 roku zgodne z MSSF (w tysi¹cach z³otych) Sprawozdanie z ca³kowitych dochodów Przychody ze sprzeda y Koszt w³asny sprzeda y Wynik netto na akcjê Sprawozdanie z przep³ywów pieniê nych Istotne wartoœci oparte na profesjonalnym os¹dzie i szacunkach Informacje dotycz¹ce segmentów dzia³alnoœci Segmenty operacyjne Geograficzne obszary dzia³alnoœci Przychody i koszty Przychody ze sprzeda y Koszty wed³ug rodzaju Koszty œwiadczeñ pracowniczych Koszty amortyzacji oraz odpisy aktualizuj¹ce Pozosta³e przychody operacyjne Pozosta³e koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Podatek dochodowy Obci¹ enia podatkowe Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej Odroczony podatek dochodowy Rozrachunki z tytu³u podatku dochodowego Rzeczowe aktywa trwa³e Wartoœæ firmy D³ugoterminowe aktywa niematerialne Udzia³y i akcje we wspólnych przedsiêwziêciach Pozosta³e aktywa finansowe Pozosta³e aktywa niefinansowe d³ugoterminowe Krótkoterminowe aktywa niematerialne Zapasy Nale noœci z tytu³u dostaw i us³ug oraz pozosta³e nale noœci Pozosta³e aktywa niefinansowe krótkoterminowe Œrodki pieniê ne i ich ekwiwalenty Aktywa trwa³e zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda y Prawa do emisji dwutlenku wêgla Kapita³ podstawowy i pozosta³e kapita³y Kapita³ podstawowy Prawa akcjonariuszy Kapita³ zapasowy Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wyp³acie dywidendy Kapita³ z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych Udzia³y niekontroluj¹ce Zysk przypadaj¹cy na jedn¹ akcjê Dywidendy wyp³acone i zaproponowane do zap³aty Po³¹czenia jednostek i nabycie udzia³ów niekontroluj¹cych Kredyty, po yczki i d³u ne papiery wartoœciowe Kredyty i po yczki Wyemitowane obligacje Leasing Zobowi¹zania z tytu³u leasingu operacyjnego Zobowi¹zania z tytu³u umów leasingu finansowego

22 TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2013 roku zgodne z MSSF (w tysi¹cach z³otych) 33. Rezerwy na œwiadczenia pracownicze Rezerwy na œwiadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe Rezerwy na œwiadczenia z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy Pozosta³e rezerwy Zmiana stanu pozosta³ych rezerw Opis istotnych tytu³ów rezerw Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomoœci Rezerwa na koszty rekultywacji i demonta u oraz likwidacjê œrodków trwa³ych Rezerwa na spory s¹dowe, roszczenia i pozosta³e rezerwy Rozliczenia miêdzyokresowe Rozliczenia miêdzyokresowe przychodów i dotacje rz¹dowe Bierne rozliczenia miêdzyokresowe krótkoterminowe Pozosta³e zobowi¹zania niefinansowe krótkoterminowe Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych oraz Fundusz Likwidacji Zak³adów Górniczych Zobowi¹zania inwestycyjne Zobowi¹zania warunkowe Zobowi¹zania i aktywa warunkowe zwi¹zane z rozliczeniami podatkowymi Zabezpieczenie sp³aty zobowi¹zañ Informacja o podmiotach powi¹zanych Transakcje ze spó³kami bêd¹cymi pod wspóln¹ kontrol¹ Transakcje z udzia³em spó³ek Skarbu Pañstwa Wynagrodzenie kadry kierowniczej Instrumenty finansowe Wartoœæ bilansowa i wartoœæ godziwa kategorii i klas instrumentów finansowych Hierarchia wartoœci godziwej Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujête w sprawozdaniu z ca³kowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych Opis istotnych pozycji w ramach poszczególnych kategorii instrumentów finansowych Cele i zasady zarz¹dzania ryzykiem finansowym Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe zwi¹zane z nale noœciami z tytu³u dostaw i us³ug oraz pozosta³ymi nale noœciami finansowymi Ryzyko kredytowe zwi¹zane z pozosta³ymi aktywami finansowymi Ryzyko zwi¹zane z p³ynnoœci¹ Ryzyko rynkowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko walutowe Ryzyko cen surowców i towarów Ryzyko rynkowe analiza wra liwoœci Analiza wra liwoœci na ryzyko stopy procentowej Analiza wra liwoœci na ryzyko walutowe Zarz¹dzanie finansami Istotne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z przep³ywów pieniê nych Przep³ywy œrodków pieniê nych z dzia³alnoœci inwestycyjnej Przep³ywy œrodków pieniê nych z dzia³alnoœci finansowej Wynagrodzenie bieg³ego rewidenta lub podmiotu uprawnionego Zdarzenia nastêpuj¹ce po dniu bilansowym

23 TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2013 roku zgodne z MSSF (w tysi¹cach z³otych) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW Dzia³alnoœæ kontynuowana Nota Rok zakoñczony 31 grudnia 2013 Rok zakoñczony 31 grudnia 2012 (dane przekszta³cone) Przychody ze sprzeda y Koszt w³asny sprzeda y 12.2 ( ) ( ) Zysk brutto ze sprzeda y Pozosta³e przychody operacyjne Koszty sprzeda y 12.2 ( ) ( ) Koszty ogólnego zarz¹du 12.2 ( ) ( ) Pozosta³e koszty operacyjne 12.6 ( ) ( ) Zysk operacyjny Przychody finansowe Koszty finansowe 12.8 ( ) ( ) Udzia³ w zysku (stracie) wspólnego przedsiêwziêcia 17 (2 709) (1 734) Zysk brutto Podatek dochodowy 13.1 ( ) ( ) Zysk netto z dzia³alnoœci kontynuowanej Zysk netto za rok obrotowy Pozosta³e ca³kowite dochody podlegaj¹ce przeklasyfikowaniu w wynik finansowy: ( ) Zmiana wartoœci instrumentów zabezpieczaj¹cych ( ) Ró nice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (1 261) (457) Podatek dochodowy 13.1 (6 345) Pozosta³e ca³kowite dochody nie podlegaj¹ce przeklasyfikowaniu w wynik finansowy: ( ) Zyski/(straty) aktuarialne dotycz¹ce rezerw na œwiadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia ( ) Podatek dochodowy 13.1 (4 150) Pozosta³e ca³kowite dochody za rok obrotowy, po uwzglêdnieniu podatku ( ) Ca³kowite dochody za rok obrotowy Zysk przypadaj¹cy: Akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej Udzia³om niekontroluj¹cym Ca³kowity dochód przypadaj¹cy: Akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej Udzia³om niekontroluj¹cym Zysk na jedn¹ akcjê (w z³otych): 28 podstawowy i rozwodniony z zysku za rok obrotowy przypadaj¹cego akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej 0,75 0,84 podstawowy i rozwodniony z zysku z dzia³alnoœci kontynuowanej za rok obrotowy przypadaj¹cego akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej 0,75 0,84 Zasady (polityka) rachunkowoœci oraz dodatkowe noty objaœniaj¹ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi¹ jego integraln¹ czêœæ. 5

24 TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2013 roku zgodne z MSSF (w tysi¹cach z³otych) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Nota Stan na 31 grudnia 2013 Stan na 31 grudnia 2012 (dane przekszta³cone) Stan na 1 stycznia 2012 (dane przekszta³cone) AKTYWA Aktywa trwa³e Rzeczowe aktywa trwa³e Wartoœæ firmy Aktywa niematerialne Udzia³y i akcje we wspólnych przedsiêwziêciach Pozosta³e aktywa finansowe Pozosta³e aktywa niefinansowe Aktywa z tytu³u podatku odroczonego Aktywa obrotowe Aktywa niematerialne Zapasy Nale noœci z tytu³u podatku dochodowego Nale noœci z tytu³u dostaw i us³ug oraz pozosta³e nale noœci Pozosta³e aktywa finansowe Pozosta³e aktywa niefinansowe Œrodki pieniê ne i ich ekwiwalenty Aktywa trwa³e zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda y SUMA AKTYWÓW Zasady (polityka) rachunkowoœci oraz dodatkowe noty objaœniaj¹ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi¹ jego integraln¹ czêœæ. 6

25 TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2013 roku zgodne z MSSF (w tysi¹cach z³otych) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ci¹g dalszy Nota Stan na 31 grudnia 2013 Stan na 31 grudnia 2012 (dane przekszta³cone) Stan na 1 stycznia 2012 (dane przekszta³cone) PASYWA Kapita³ w³asny przypadaj¹cy akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej Kapita³ podstawowy Kapita³ zapasowy Kapita³ z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych 27.5 ( ) ( ) Ró nice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (1 631) (370) 87 Zyski zatrzymane/niepokryte straty 27.4 ( ) ( ) ( ) Udzia³y niekontroluj¹ce Kapita³ w³asny ogó³em Zobowi¹zania d³ugoterminowe Kredyty, po yczki i d³u ne papiery wartoœciowe Zobowi¹zania z tytu³u leasingu finansowego Zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug i pozosta³e zobowi¹zania finansowe Instrumenty pochodne Rezerwy na œwiadczenia pracownicze Pozosta³e rezerwy Rozliczenia miêdzyokresowe i dotacje rz¹dowe Rezerwa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego Zobowi¹zania krótkoterminowe Bie ¹ca czêœæ kredytów, po yczek i d³u nych papierów wartoœciowych Bie ¹ca czêœæ zobowi¹zañ z tytu³u leasingu finansowego Zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug i pozosta³e zobowi¹zania Instrumenty pochodne Rezerwy na œwiadczenia pracownicze Pozosta³e rezerwy Rozliczenia miêdzyokresowe i dotacje rz¹dowe Zobowi¹zania z tytu³u podatku dochodowego Pozosta³e zobowi¹zania niefinansowe Zobowi¹zania razem SUMA PASYWÓW Zasady (polityka) rachunkowoœci oraz dodatkowe noty objaœniaj¹ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi¹ jego integraln¹ czêœæ. 7

26 TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2013 roku zgodne z MSSF (w tysi¹cach z³otych) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITA ACH W ASNYCH Rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2013 roku Nota Kapita³ podstawowy Kapita³ w³asny przypadaj¹cy akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej Kapita³ zapasowy Kapita³ zaktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych Ró nice kursowe zprzeliczenia jednostki zagranicznej Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty Razem Udzia³y niekontroluj¹ce Na dzieñ 1 stycznia 2013 roku (dane przekszta³cone) ( ) (370) ( ) Wynik okresu Inne ca³kowite dochody (1 261) Razem ca³kowite dochody za rok obrotowy (1 261) Podzia³ zysków z lat ubieg³ych ( ) Wyp³ata dywidendy 27.6, 29 ( ) ( ) (8 328) ( ) Odkup udzia³ów niekontroluj¹cych 27.6, (2 083) (2 012) Nabycie udzia³ów niekontroluj¹cych 27.6, (55 772) (35 000) Zmiana udzia³ów niekontroluj¹cych w wyniku po³¹czeñ 27.6, (1 672) Rozliczenie po³¹czenia z PKE Broker Sp. z o.o. (644) (644) (644) Na dzieñ 31 grudnia 2013 roku ( ) (1 631) ( ) Rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2012 roku Nota Kapita³ podstawowy Kapita³ w³asny przypadaj¹cy akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej Kapita³ zapasowy Kapita³ zaktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych Ró nice kursowe zprzeliczenia jednostki zagranicznej Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty Udzia³y niekontroluj¹ce Na dzieñ 1 stycznia 2012 roku (dane przekszta³cone) ( ) Zmiana polityki rachunkowoœci odnoœnie sposobu ujêcia przychodów z tytu³u kolizji energetycznych iciep³owniczych Na dzieñ 1 stycznia 2012 roku (dane przekszta³cone) ( ) Wynik okresu Inne ca³kowite dochody ( ) (457) ( ) ( ) (14 819) ( ) Razem ca³kowite dochody za rok obrotowy ( ) (457) Podzia³ zysków z lat ubieg³ych ( ) Wyp³ata dywidendy 27.6, 29 ( ) ( ) (16 870) ( ) Odkup udzia³ów niekontroluj¹cych (6 510) (5 295) Nabycie udzia³ów niekontroluj¹cych (1 420) (1 235) Zmiana udzia³ów niekontroluj¹cych w wyniku po³¹czeñ 27.6 (3 348) (3 348) Na dzieñ 31 grudnia 2012 roku (dane przekszta³cone) ( ) (370) ( ) Razem Razem kapita³ w³asny Razem kapita³ w³asny Zasady (polityka) rachunkowoœci oraz dodatkowe noty objaœniaj¹ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi¹ jego integraln¹ czêœæ. 8

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓ ROCZNY GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA I PÓ ROCZE 2014 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓ ROCZNY GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA I PÓ ROCZE 2014 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓ ROCZNY GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA I PÓ ROCZE 2014 ROKU KATOWICE, 21 SIERPNIA 2014 R. WYBRANE DANE FINANSOWE 2014 okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej. za 2015 rok. 15 9 marca 2016 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej. za 2015 rok. 15 9 marca 2016 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2015 rok 15 9 marca 2016 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, W imieniu Zarz¹du TAURON

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny. za 2013 rok. marca 2014 r.

Jednostkowy raport roczny. za 2013 rok. marca 2014 r. Jednostkowy raport roczny TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 18 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa rêce Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

zdanie finansowe jednostk

zdanie finansowe jednostk Sprawo wozdan zdanie finansowe jednostk tki i pn. Fundacja na rzecz wspier z siedzib¹ w Gdañsku za rok 2004. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 Grupa Kapita łowa TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku 12 marca

Bardziej szczegółowo

30. Sprawozdania Finansowe

30. Sprawozdania Finansowe 30. Sprawozdania Finansowe F-1 30.1 Raport z przegl¹du Œródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za pierwszy kwarta³ 2010 r. F-2 F-3 30.2 Œródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej. za 2014 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej. za 2014 rok Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2014 rok 15 12 marca 2014 2015 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny TAURON Polska Energia S.A. za 2014 rok. 12 marca 2015 r.

Jednostkowy raport roczny TAURON Polska Energia S.A. za 2014 rok. 12 marca 2015 r. Jednostkowy raport roczny TAURON Polska Energia S.A. za 2014 rok 12 marca 2015 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa rêce Raport Roczny TAURON

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. SPIS TREŚCI

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. SPIS TREŚCI Grupa Kapita łowa TAURON Polska Energia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITA OWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

GRUPA KAPITA OWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. GRUPA KAPITA OWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z P ATNOŒCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA ROK ZAKOÑCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU WPROWADZENIE 1. Podstawa sporz¹dzenia Podstaw¹

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał /

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / SUWARY skorygowany QSr 3/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STELMET SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE ZA OKRES OD DO Zielona Góra, 28 lutego 2017

GRUPA KAPITAŁOWA STELMET SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE ZA OKRES OD DO Zielona Góra, 28 lutego 2017 GRUPA KAPITAŁOWA STELMET SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.10.2016 DO 31.12.2016 Zielona Góra, 28 lutego 2017 SPIS TREŒCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy zakończony dnia roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZGODNE Z MIÊDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŒCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOÑCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU SPIS TREŒCI SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STELMET SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE ZA OKRES OD DO Zielona Góra, 28 sierpnia 2017

GRUPA KAPITAŁOWA STELMET SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE ZA OKRES OD DO Zielona Góra, 28 sierpnia 2017 GRUPA KAPITAŁOWA STELMET SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.10.2016 DO 30.06.2017 Zielona Góra, 28 sierpnia 2017 SPIS TREŒCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STELMET SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE ZA OKRES OD DO Zielona Góra, 22 czerwca 2017

GRUPA KAPITAŁOWA STELMET SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE ZA OKRES OD DO Zielona Góra, 22 czerwca 2017 GRUPA KAPITAŁOWA STELMET SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.10.2016 DO 31.03.2017 Zielona Góra, 22 czerwca 2017 SPIS TREŒCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej. za 2016 rok. 15 marca 2017 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej. za 2016 rok. 15 marca 2017 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2016 rok 15 marca 2017 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, W imieniu Zarz¹du TAURON Polska

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 1 1. Opis Grupy Kapitałowej IZNS SA. Nazwa jednostki dominującej: IZNS Iława Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji ZA CZNK NR 2 Plan wykaz oraz zasady ewidencji Ewa Waliñska, Agnieszka Czajor SPS TREŒC 1. Przyk³adowy plan wykaz syntetycznych i analitycznych... 2301 A. Konta zespo³u 0 Aktywa trwa³e... 2302 a. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po

prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po prawozdanie jednostkowe jest za cznikiem do sprawozdania po Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia VIII dowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701 Kapita zak adowy 13.202.000,00 PLN (wp acony w ca o 1)

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU KATOWICE, 22 SIERPNIA 2013 R. w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 2013 okres od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny TAURON Polska Energia S.A. za 2016 rok. 15 marca 2017 r.

Jednostkowy raport roczny TAURON Polska Energia S.A. za 2016 rok. 15 marca 2017 r. Jednostkowy raport roczny TAURON Polska Energia S.A. za 2016 rok 15 marca 2017 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, W imieniu Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. mam przyjemnoœæ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REMAK S.A. SA-R 2011 - Wprowadzenie Załącznik 3 WPROWADZENIE

REMAK S.A. SA-R 2011 - Wprowadzenie Załącznik 3 WPROWADZENIE WPROWADZENIE 1) Nazwa (firma) i siedziba emitenta, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru, podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 12 paÿdziernika 2011 r. Nr 1892 SPRAWOZDANIA FINANSOWE:

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 12 paÿdziernika 2011 r. Nr 1892 SPRAWOZDANIA FINANSOWE: MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 paÿdziernika 2011 r. Nr 1892 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 10384 PRZEDSIÊBIORSTWA DROGOWO-MOSTOWEGO MIÊDZYRZEC PODLASKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 20 marca 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ za okres rozpoczęty 1 lipca 2014 r. a zakończony 30 września 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 lipca 2013 r. a

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Jozefa Lompy SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW ORAZ INFORMACJA DODATKOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACiÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. J. LOMPY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 ŚRODA WIELKOPOLSKA, Marzec 2012 1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-RS 2011 ( zgodnie z

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za okres 3 miesięcy dnia roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo