Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r."

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok marca 2014 r.

2 List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa rêce Raport Roczny Grupy TAURON, w którym zamieœciliœmy przegl¹d najwa niejszych wydarzeñ z ycia Grupy oraz wyniki finansowe osi¹gniête w 2013 roku. Ubieg³y rok by³ znacznie trudniejszy dla sektora energetycznego ni rok 2012 ze wzglêdu na wolniejszy wzrost gospodarczy oraz niesprzyjaj¹c¹ sytuacjê rynkow¹. S³absza koniunktura prze³o y³a siê przede wszystkim na niewielki, zaledwie 0,6-proc. wzrost zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ oraz dalszy spadek jej cen. W tej niekorzystnej sytuacji rynkowej wyniki finansowe osi¹gniête przez Grupê TAURON mo na uznaæ za satysfakcjonuj¹ce i lepsze od oczekiwanych. Przychody ze sprzeda y wynios³y ponad 19,1 mld z³. By³y one ni sze ni raportowane za 2012 rok o ponad 20 proc., jednak spadek wynika przede wszystkim ze zmiany modelu handlu energi¹ elektryczn¹ wyprodukowan¹ w ramach Grupy. W 2012 roku wiêkszoœæ energii sprzedawano przez gie³dê, natomiast w 2013 roku nast¹pi³o ograniczenie sprzeda y energii poza Grupê na rzecz sprzeda y dokonywanej bezpoœrednio pomiêdzy spó³kami Grupy, która podlega wy³¹czeniu konsolidacyjnemu. Raportowana EBITDA w 2013 roku wynios³a 3,66 mld z³. Po wy³¹czeniu zdarzeñ jednorazowych, takich jak odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ aktywów wytwórczych i kolorowych certyfikatów oraz rezerwa na brakuj¹ce uprawnienia do emisji CO 2, wartoœæ porównywalna EBITDA wynios³aby ponad 4,2 mld z³, co oznacza oko³o 30 proc. wzrost rok do roku. Raportowany zysk netto ukszta³towa³ siê na poziomie 1,35 mld z³ (spadek o 13,2 proc. rok do roku), natomiast zysk netto oczyszczony ze zdarzeñ jednorazowych osi¹gn¹³ poziom 1,94 mld z³, czyli o 25 proc. wiêcej ni w roku poprzednim. Mimo gorszej kondycji polskiej gospodarki, nasi akcjonariusze, jak co roku, mogli liczyæ na dywidendê. W 2013 roku spó³ka przeznaczy³a na ten cel 350 mln z³, co oznacza dywidendê w wysokoœci 0,20 z³ na jedn¹ akcjê. Dzia³ania, które podejmowaliœmy w 2013 roku, by³y nakierowane przede wszystkim na perspektywiczny wzrost wartoœci Grupy oraz satysfakcjê naszych klientów. Wœród najwa niejszych dzia³añ, maj¹cych na celu wzrost wartoœci firmy, nale y wymieniæ inwestycje w nowe moce wytwórcze, w tym w odnawialnych Ÿród³ach energii, oraz dalsz¹ modernizacjê istniej¹cych aktywów dystrybucyjnych i wytwórczych. Nowe projekty to tak e odpowiedÿ na regulacje zwi¹zane z restrykcyjn¹ polityk¹ klimatyczn¹ Unii Europejskiej oraz koniecznoœæ realizacji ambitnych celów dotycz¹cych redukcji emisji CO 2 i zwiêkszenia udzia³u produkcji energii ze Ÿróde³ odnawialnych. W minionym roku oddaliœmy do eksploatacji farmy wiatrowe Marszewo (82 MW) i Wicko (40 MW), co oznacza, e obecnie w ramach Grupy TAURON funkcjonuj¹ cztery farmy wiatrowe o ³¹cznej mocy 183 MW. Ponadto zakoñczyliœmy budowê dwóch bloków biomasowych w Tychach (40 MW) i Stalowej Woli (20 MW), co razem z oddanym w 2012 r. blokiem o mocy 50 MW w Jaworznie daje ³¹cznie 110 MW mocy opalanych biomas¹. W po³owie 2013 roku oddaliœmy do u ytkowania nowoczesny blok ciep³owniczy w Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a o mocy 50 MW t /86 MW t, którego sprawnoœæ wynosi 91 proc., a emisja dwutlenku wêgla jest ni sza o 25 proc. w porównaniu do parametrów zastêpowanej jednostki. W 2013 r. kontynuowaliœmy równie prace na budowie bloku parowo-gazowego w Stalowej Woli o mocy 450MW e /240 MW t, dodatkowo podjête zosta³y decyzje korporacyjne w sprawie realizacji bliÿniaczej jednostki opalanej gazem w Elektrowni agisza. Program inwestycyjny, który w 2013 roku zamkn¹³ siê kwot¹ ok. 3,8 mld z³, jest zakrojony na szerok¹ skalê, dlatego te priorytetowym elementem jest zapewnienie odpowiedniego i bezpiecznego poziomu finansowania inwestycji rozwojowych. Nasze potrzeby w zakresie finansowania zabezpieczyliœmy, podpisuj¹c z bankami umowy na emisjê obligacji korporacyjnych do wartoœci 6 mld z³, a konserwatywne

3 podejœcie do finansowania d³ugiem oznacza, e wskaÿniki poziomu zad³u enia Grupy pozostaj¹ i pozostan¹ w przysz³oœci na bezpiecznym poziomie. Osi¹gniêcie dobrych wyników finansowych w trudnym otoczeniu makroekonomicznym i rynkowym by³o mo liwe dziêki efektywnemu zarz¹dzaniu i elastycznemu podejœciu do zmieniaj¹cych siê warunków, a tak e skutecznej realizacji strategii. Jednym z jej elementów by³a i jest restrykcyjna polityka dotycz¹ca ograniczania kosztów. Zakoñczony sukcesem plan redukcji kosztów operacyjnych w latach (miliard z³otych oszczêdnoœci) zast¹piliœmy kolejnym na lata , który powinien przynieœæ blisko 900 mln z³ skumulowanych oszczêdnoœci. W samym 2013 roku uda³o siê osi¹gn¹æ 320 mln z³ oszczêdnoœci z tytu³u poprawy efektywnoœci operacyjnej rok to czas dalszego porz¹dkowania struktury Grupy Kapita³owej w celu zapewnienia pe³nej spójnoœci organizacyjno-operacyjnej. Nast¹pi³o po³¹czenie TAURON Polska Energia z PKE Broker, TAURON Obs³uga Klienta z TAURON Obs³uga Klienta GZE, a tak e TAURON Serwis GZE z Przedsiêbiorstwem Us³ug Elektroenergetycznych. W ramach budowy obszaru Ciep³o z TAURON Wytwarzanie zorganizowan¹ czêœæ przedsiêbiorstwa w postaci Zak³adu Wytwarzania Katowice przeniesiono do TAURON Ciep³o. Pod koniec 2013 roku TAURON Polska Energia naby³ 47 proc. pakiet akcji Po³udniowego Koncernu Wêglowego (aktualnie TAURON Wydobycie), co obecnie daje nam 100-proc. kontrolê na t¹ spó³k¹. Dzia³ania skierowane na budowanie i utrzymanie dobrych relacji z klientami by³y skoncentrowane na rozwoju portfela produktów, usprawnianiu kana³ów obs³ugi klienta oraz licznych akcjach promocyjnych i edukacyjnych. Pozwoli³o nam to utrzymaæ pozycjê lidera na coraz bardziej konkurencyjnym rynku sprzeda y energii elektrycznej. Rozbudowa kompetencji w obszarze sprzeda y pomo e Grupie TAURON skutecznie przygotowaæ siê na pe³ne uwolnienie rynku energii. Warto w tym miejscu wspomnieæ tak e o notowaniach akcji TAURON Polska Energia S.A. na warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych. Pozytywn¹ informacj¹ jest w³¹czenie akcji TAURON do RESPECT Index, w sk³ad którego wchodz¹ firmy zarz¹dzane w sposób odpowiedzialny i zrównowa ony, a ich atrakcyjnoœæ inwestycyjna mierzona jest m.in. jakoœci¹ raportowania, poziomem relacji inwestorskich oraz wysokimi standardami w zakresie ³adu korporacyjnego i spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu. Wierzymy, e rok 2014 oka e siê lepszy pod wzglêdem koniunktury gospodarczej ni rok 2013, a otoczenie rynkowe bêdzie bardziej stabilne ni dotychczas.niemniej jednak musimy pamiêtaæ o kolejnych wyzwaniach dla bran y energetycznej nadal czekamy na regulacje prawne dotycz¹ce wsparcia odnawialnych Ÿróde³ energii. Ogromnym wyzwaniem, zw³aszcza dla wyników segmentu Wytwarzanie, bêd¹ ni sze o ok. 20 proc. rok do roku ceny sprzeda y energii elektrycznej. Chcia³bym jednak zapewniæ naszych akcjonariuszy, e Zarz¹d TAURON Polska Energia S.A. do³o y wszelkich starañ, aby nawet na trudnym rynku osi¹gn¹æ jak najlepsze wyniki. W imieniu Zarz¹du chcia³bym podziêkowaæ naszym akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej oraz pracownikom za ich zaanga owanie w realizacjê celów strategicznych i umacnianie pozycji rynkowej Grupy TAURON. Z wyrazami szacunku, Dariusz Lubera Prezes Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A.

4 WYBRANE DANE FINANSOWE 2013 okres od do wtys.z³ 2012 okres od do (dane przekszta³cone) 2013 okres od do wtys.eur 2012 okres od do (dane przekszta³cone) Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapita³owej TAURON Polska Energia S.A. Przychody ze sprzeda y Zysk operacyjny Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto Zysk netto przypadaj¹cy akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej Zysk netto przypadaj¹cy udzia³om niekontroluj¹cym Pozosta³e ca³kowite dochody ( ) (79 930) ¹czne ca³kowite dochody ¹czne ca³kowite dochody przypadaj¹ce akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej ¹czne ca³kowite dochody przypadaj¹ce udzia³om niekontroluj¹cym Zysk na jedn¹ akcjê (w z³otych/eur) (podstawowy i rozwodniony) 0,75 0,84 0,18 0,20 Œredniawa onaliczbaakcji(wsztukach) (podstawowa i rozwodniona) Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci finansowej ( ) (59 155) Zmiana stanu œrodków pieniê nych i ekwiwalentów œrodków pieniê nych, netto ( ) (83 236) Stan na Stan na (dane przekszta³cone) Stan na Stan na (dane przekszta³cone) Aktywa trwa³e Aktywa obrotowe Aktywa trwa³e zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda y Aktywa razem Kapita³ podstawowy Kapita³ w³asny przypadaj¹cy akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej Kapita³ w³asny przypadaj¹cy na udzia³y niekontroluj¹ce Kapita³ w³asny razem Zobowi¹zania d³ugoterminowe Zobowi¹zania krótkoterminowe Zobowi¹zania razem Powy sze dane finansowe za lata 2013 i 2012 zosta³y przeliczone na EUR wed³ug nastêpuj¹cych zasad: poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wed³ug œredniego kursu NBP og³oszonego na dzieñ 31 grudnia 2013 roku 4,1472 PLN/EUR (na dzieñ 31 grudnia 2012 roku 4,0882 PLN/EUR) poszczególne pozycje sprawozdania z ca³kowitych dochodów oraz sprawozdania z przep³ywów pieniê nych wed³ug kursu stanowi¹cego œredni¹ arytmetyczn¹ œrednich kursów NBP og³oszonych na ostatni dzieñ ka dego miesi¹ca roku obrotowego od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 4,2110 PLN/EUR (dla roku obrotowego od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 4,1736 PLN/EUR). 1

5 GRUPA KAPITA OWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. OPINIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA 2013 ROK

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 GRUPA KAPITA OWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZGODNE Z MIÊDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŒCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOÑCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

20 TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2013 roku zgodne z MSSF (w tysi¹cach z³otych) SPIS TREŒCI SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITA ACH W ASNYCH SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEP YWÓW PIENIÊ NYCH Informacje ogólne Sk³ad Grupy Sk³ad Zarz¹du Spó³ki dominuj¹cej Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Kontynuacja dzia³alnoœci Podstawa sporz¹dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oœwiadczenie o zgodnoœci Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Nowe standardy i interpretacje Zmiany stosowanych zasad rachunkowoœci Istotne zasady (polityka) rachunkowoœci Zasady konsolidacji Przeliczanie pozycji wyra onych w walutach obcych Rzeczowe aktywa trwa³e Wartoœæ firmy Aktywa niematerialne Œwiadectwa pochodzenia energii Prawa do emisji gazów cieplarnianych Utrata wartoœci niefinansowych aktywów trwa³ych Koszty finansowania zewnêtrznego Udzia³ we wspólnym przedsiêwziêciu Aktywa finansowe Utrata wartoœci aktywów finansowych Pochodne instrumenty finansowe Rachunkowoœæ zabezpieczeñ Pozosta³e aktywa niefinansowe Zapasy Nale noœci z tytu³u dostaw i us³ug oraz pozosta³e nale noœci Œrodki pieniê ne i ekwiwalenty œrodków pieniê nych Kapita³ podstawowy Kredyty, po yczki i d³u ne papiery wartoœciowe Zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug oraz pozosta³e zobowi¹zania finansowe Rezerwy na œwiadczenia pracownicze Pozosta³e rezerwy Rezerwa z tytu³u obowi¹zku przedstawienia œwiadectw pochodzenia energii Rezerwa na zobowi¹zania z tytu³u emisji gazów Rezerwa z tytu³u bezumownego korzystania z nieruchomoœci pod obiektami energetycznymi Rezerwa na koszty likwidacji zak³adów górniczych Rezerwa na koszty likwidacji szkód górniczych Rezerwa na koszty rekultywacji i demonta u oraz likwidacjê œrodków trwa³ych Pozosta³e zobowi¹zania niefinansowe Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych Leasing Podatki Po³¹czenia jednostek gospodarczych

21 TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2013 roku zgodne z MSSF (w tysi¹cach z³otych) Sprawozdanie z ca³kowitych dochodów Przychody ze sprzeda y Koszt w³asny sprzeda y Wynik netto na akcjê Sprawozdanie z przep³ywów pieniê nych Istotne wartoœci oparte na profesjonalnym os¹dzie i szacunkach Informacje dotycz¹ce segmentów dzia³alnoœci Segmenty operacyjne Geograficzne obszary dzia³alnoœci Przychody i koszty Przychody ze sprzeda y Koszty wed³ug rodzaju Koszty œwiadczeñ pracowniczych Koszty amortyzacji oraz odpisy aktualizuj¹ce Pozosta³e przychody operacyjne Pozosta³e koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Podatek dochodowy Obci¹ enia podatkowe Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej Odroczony podatek dochodowy Rozrachunki z tytu³u podatku dochodowego Rzeczowe aktywa trwa³e Wartoœæ firmy D³ugoterminowe aktywa niematerialne Udzia³y i akcje we wspólnych przedsiêwziêciach Pozosta³e aktywa finansowe Pozosta³e aktywa niefinansowe d³ugoterminowe Krótkoterminowe aktywa niematerialne Zapasy Nale noœci z tytu³u dostaw i us³ug oraz pozosta³e nale noœci Pozosta³e aktywa niefinansowe krótkoterminowe Œrodki pieniê ne i ich ekwiwalenty Aktywa trwa³e zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda y Prawa do emisji dwutlenku wêgla Kapita³ podstawowy i pozosta³e kapita³y Kapita³ podstawowy Prawa akcjonariuszy Kapita³ zapasowy Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wyp³acie dywidendy Kapita³ z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych Udzia³y niekontroluj¹ce Zysk przypadaj¹cy na jedn¹ akcjê Dywidendy wyp³acone i zaproponowane do zap³aty Po³¹czenia jednostek i nabycie udzia³ów niekontroluj¹cych Kredyty, po yczki i d³u ne papiery wartoœciowe Kredyty i po yczki Wyemitowane obligacje Leasing Zobowi¹zania z tytu³u leasingu operacyjnego Zobowi¹zania z tytu³u umów leasingu finansowego

22 TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2013 roku zgodne z MSSF (w tysi¹cach z³otych) 33. Rezerwy na œwiadczenia pracownicze Rezerwy na œwiadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe Rezerwy na œwiadczenia z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy Pozosta³e rezerwy Zmiana stanu pozosta³ych rezerw Opis istotnych tytu³ów rezerw Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomoœci Rezerwa na koszty rekultywacji i demonta u oraz likwidacjê œrodków trwa³ych Rezerwa na spory s¹dowe, roszczenia i pozosta³e rezerwy Rozliczenia miêdzyokresowe Rozliczenia miêdzyokresowe przychodów i dotacje rz¹dowe Bierne rozliczenia miêdzyokresowe krótkoterminowe Pozosta³e zobowi¹zania niefinansowe krótkoterminowe Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych oraz Fundusz Likwidacji Zak³adów Górniczych Zobowi¹zania inwestycyjne Zobowi¹zania warunkowe Zobowi¹zania i aktywa warunkowe zwi¹zane z rozliczeniami podatkowymi Zabezpieczenie sp³aty zobowi¹zañ Informacja o podmiotach powi¹zanych Transakcje ze spó³kami bêd¹cymi pod wspóln¹ kontrol¹ Transakcje z udzia³em spó³ek Skarbu Pañstwa Wynagrodzenie kadry kierowniczej Instrumenty finansowe Wartoœæ bilansowa i wartoœæ godziwa kategorii i klas instrumentów finansowych Hierarchia wartoœci godziwej Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujête w sprawozdaniu z ca³kowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych Opis istotnych pozycji w ramach poszczególnych kategorii instrumentów finansowych Cele i zasady zarz¹dzania ryzykiem finansowym Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe zwi¹zane z nale noœciami z tytu³u dostaw i us³ug oraz pozosta³ymi nale noœciami finansowymi Ryzyko kredytowe zwi¹zane z pozosta³ymi aktywami finansowymi Ryzyko zwi¹zane z p³ynnoœci¹ Ryzyko rynkowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko walutowe Ryzyko cen surowców i towarów Ryzyko rynkowe analiza wra liwoœci Analiza wra liwoœci na ryzyko stopy procentowej Analiza wra liwoœci na ryzyko walutowe Zarz¹dzanie finansami Istotne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z przep³ywów pieniê nych Przep³ywy œrodków pieniê nych z dzia³alnoœci inwestycyjnej Przep³ywy œrodków pieniê nych z dzia³alnoœci finansowej Wynagrodzenie bieg³ego rewidenta lub podmiotu uprawnionego Zdarzenia nastêpuj¹ce po dniu bilansowym

23 TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2013 roku zgodne z MSSF (w tysi¹cach z³otych) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW Dzia³alnoœæ kontynuowana Nota Rok zakoñczony 31 grudnia 2013 Rok zakoñczony 31 grudnia 2012 (dane przekszta³cone) Przychody ze sprzeda y Koszt w³asny sprzeda y 12.2 ( ) ( ) Zysk brutto ze sprzeda y Pozosta³e przychody operacyjne Koszty sprzeda y 12.2 ( ) ( ) Koszty ogólnego zarz¹du 12.2 ( ) ( ) Pozosta³e koszty operacyjne 12.6 ( ) ( ) Zysk operacyjny Przychody finansowe Koszty finansowe 12.8 ( ) ( ) Udzia³ w zysku (stracie) wspólnego przedsiêwziêcia 17 (2 709) (1 734) Zysk brutto Podatek dochodowy 13.1 ( ) ( ) Zysk netto z dzia³alnoœci kontynuowanej Zysk netto za rok obrotowy Pozosta³e ca³kowite dochody podlegaj¹ce przeklasyfikowaniu w wynik finansowy: ( ) Zmiana wartoœci instrumentów zabezpieczaj¹cych ( ) Ró nice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (1 261) (457) Podatek dochodowy 13.1 (6 345) Pozosta³e ca³kowite dochody nie podlegaj¹ce przeklasyfikowaniu w wynik finansowy: ( ) Zyski/(straty) aktuarialne dotycz¹ce rezerw na œwiadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia ( ) Podatek dochodowy 13.1 (4 150) Pozosta³e ca³kowite dochody za rok obrotowy, po uwzglêdnieniu podatku ( ) Ca³kowite dochody za rok obrotowy Zysk przypadaj¹cy: Akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej Udzia³om niekontroluj¹cym Ca³kowity dochód przypadaj¹cy: Akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej Udzia³om niekontroluj¹cym Zysk na jedn¹ akcjê (w z³otych): 28 podstawowy i rozwodniony z zysku za rok obrotowy przypadaj¹cego akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej 0,75 0,84 podstawowy i rozwodniony z zysku z dzia³alnoœci kontynuowanej za rok obrotowy przypadaj¹cego akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej 0,75 0,84 Zasady (polityka) rachunkowoœci oraz dodatkowe noty objaœniaj¹ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi¹ jego integraln¹ czêœæ. 5

24 TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2013 roku zgodne z MSSF (w tysi¹cach z³otych) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Nota Stan na 31 grudnia 2013 Stan na 31 grudnia 2012 (dane przekszta³cone) Stan na 1 stycznia 2012 (dane przekszta³cone) AKTYWA Aktywa trwa³e Rzeczowe aktywa trwa³e Wartoœæ firmy Aktywa niematerialne Udzia³y i akcje we wspólnych przedsiêwziêciach Pozosta³e aktywa finansowe Pozosta³e aktywa niefinansowe Aktywa z tytu³u podatku odroczonego Aktywa obrotowe Aktywa niematerialne Zapasy Nale noœci z tytu³u podatku dochodowego Nale noœci z tytu³u dostaw i us³ug oraz pozosta³e nale noœci Pozosta³e aktywa finansowe Pozosta³e aktywa niefinansowe Œrodki pieniê ne i ich ekwiwalenty Aktywa trwa³e zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda y SUMA AKTYWÓW Zasady (polityka) rachunkowoœci oraz dodatkowe noty objaœniaj¹ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi¹ jego integraln¹ czêœæ. 6

25 TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2013 roku zgodne z MSSF (w tysi¹cach z³otych) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ci¹g dalszy Nota Stan na 31 grudnia 2013 Stan na 31 grudnia 2012 (dane przekszta³cone) Stan na 1 stycznia 2012 (dane przekszta³cone) PASYWA Kapita³ w³asny przypadaj¹cy akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej Kapita³ podstawowy Kapita³ zapasowy Kapita³ z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych 27.5 ( ) ( ) Ró nice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (1 631) (370) 87 Zyski zatrzymane/niepokryte straty 27.4 ( ) ( ) ( ) Udzia³y niekontroluj¹ce Kapita³ w³asny ogó³em Zobowi¹zania d³ugoterminowe Kredyty, po yczki i d³u ne papiery wartoœciowe Zobowi¹zania z tytu³u leasingu finansowego Zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug i pozosta³e zobowi¹zania finansowe Instrumenty pochodne Rezerwy na œwiadczenia pracownicze Pozosta³e rezerwy Rozliczenia miêdzyokresowe i dotacje rz¹dowe Rezerwa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego Zobowi¹zania krótkoterminowe Bie ¹ca czêœæ kredytów, po yczek i d³u nych papierów wartoœciowych Bie ¹ca czêœæ zobowi¹zañ z tytu³u leasingu finansowego Zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug i pozosta³e zobowi¹zania Instrumenty pochodne Rezerwy na œwiadczenia pracownicze Pozosta³e rezerwy Rozliczenia miêdzyokresowe i dotacje rz¹dowe Zobowi¹zania z tytu³u podatku dochodowego Pozosta³e zobowi¹zania niefinansowe Zobowi¹zania razem SUMA PASYWÓW Zasady (polityka) rachunkowoœci oraz dodatkowe noty objaœniaj¹ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi¹ jego integraln¹ czêœæ. 7

26 TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2013 roku zgodne z MSSF (w tysi¹cach z³otych) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITA ACH W ASNYCH Rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2013 roku Nota Kapita³ podstawowy Kapita³ w³asny przypadaj¹cy akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej Kapita³ zapasowy Kapita³ zaktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych Ró nice kursowe zprzeliczenia jednostki zagranicznej Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty Razem Udzia³y niekontroluj¹ce Na dzieñ 1 stycznia 2013 roku (dane przekszta³cone) ( ) (370) ( ) Wynik okresu Inne ca³kowite dochody (1 261) Razem ca³kowite dochody za rok obrotowy (1 261) Podzia³ zysków z lat ubieg³ych ( ) Wyp³ata dywidendy 27.6, 29 ( ) ( ) (8 328) ( ) Odkup udzia³ów niekontroluj¹cych 27.6, (2 083) (2 012) Nabycie udzia³ów niekontroluj¹cych 27.6, (55 772) (35 000) Zmiana udzia³ów niekontroluj¹cych w wyniku po³¹czeñ 27.6, (1 672) Rozliczenie po³¹czenia z PKE Broker Sp. z o.o. (644) (644) (644) Na dzieñ 31 grudnia 2013 roku ( ) (1 631) ( ) Rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2012 roku Nota Kapita³ podstawowy Kapita³ w³asny przypadaj¹cy akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej Kapita³ zapasowy Kapita³ zaktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych Ró nice kursowe zprzeliczenia jednostki zagranicznej Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty Udzia³y niekontroluj¹ce Na dzieñ 1 stycznia 2012 roku (dane przekszta³cone) ( ) Zmiana polityki rachunkowoœci odnoœnie sposobu ujêcia przychodów z tytu³u kolizji energetycznych iciep³owniczych Na dzieñ 1 stycznia 2012 roku (dane przekszta³cone) ( ) Wynik okresu Inne ca³kowite dochody ( ) (457) ( ) ( ) (14 819) ( ) Razem ca³kowite dochody za rok obrotowy ( ) (457) Podzia³ zysków z lat ubieg³ych ( ) Wyp³ata dywidendy 27.6, 29 ( ) ( ) (16 870) ( ) Odkup udzia³ów niekontroluj¹cych (6 510) (5 295) Nabycie udzia³ów niekontroluj¹cych (1 420) (1 235) Zmiana udzia³ów niekontroluj¹cych w wyniku po³¹czeñ 27.6 (3 348) (3 348) Na dzieñ 31 grudnia 2012 roku (dane przekszta³cone) ( ) (370) ( ) Razem Razem kapita³ w³asny Razem kapita³ w³asny Zasady (polityka) rachunkowoœci oraz dodatkowe noty objaœniaj¹ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi¹ jego integraln¹ czêœæ. 8

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENERGA SA

Grupa Kapitałowa ENERGA SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo