Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej. za 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej. za 2014 rok"

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2014 rok marca r.

2 List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa rêce Raport Roczny Grupy Kapita³owej TAURON, w którym prezentujemy wyniki finansowe i najwa niejsze wydarzenia 2014 roku. Ubieg³y rok obfitowa³ w wydarzenia istotne zarówno dla ca³ego rynku, jak i dotycz¹ce bezpoœrednio Grupy TAURON. W 2014 r. mieliœmy do czynienia z niesprzyjaj¹c¹ sytuacj¹ rynkow¹ w sektorze energetycznym. Odzwierciedla to spadek produkcji energii elektrycznej w Polsce o 3,7 proc., przy czym w przypadku Ÿróde³ wytwórczych opartych o wêgiel kamienny spadek produkcji przekroczy³ 5 proc. Niezadowalaj¹cy by³ równie poziom krajowego zu ycia energii, które wzros³o zaledwie o 0,5 proc. Miniony rok przyniós³ jednak znacz¹c¹ poprawê w zakresie rynkowych cen energii, które ustabilizowa³y siê na poziomie ok. 180 z³/mwh. Niezale nie od sytuacji rynkowej, Grupa TAURON wypracowuje solidne wyniki finansowe konsekwentnie realizuj¹c za³o enia strategii korporacyjnej. W ubieg³ym roku przychody Grupy wynios³y 18,4 mld z³, a EBITDA osi¹gnê³a poziom 3,6 mld z³ i by³a porównywalna do osi¹gniêtej w 2013 r. Na uwagê zas³uguje wzrost mar y EBITDA do ok. 20 proc. Kluczowe znaczenie mia³y Obszary Dystrybucja i Sprzeda, które ³¹cznie wygenerowa³y 76 proc. EBITDA Grupy. Do istotnych zdarzeñ pozytywnie wp³ywaj¹cych na osi¹gniête wyniki nale y w szczególnoœci zaliczyæ przychody z tytu³u Operacyjnej Rezerwy Mocy, oszczêdnoœci zwi¹zane z realizowanym programem poprawy efektywnoœci oraz minimalne koszty dotycz¹ce emisji CO 2. Z drugiej strony, wynik finansowy obni y³o miêdzy innymi przywrócenie obowi¹zku umarzania czerwonych i ó³tych certyfikatów, ni sze wolumeny i ceny sprzeda y energii oraz zdarzenia jednorazowe. Zysk netto przypadaj¹cy akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej wyniós³ w 2014 r. blisko 1,2 mld z³ i by³ o 9,7 proc. ni szy ni rok wczeœniej. Chcia³bym podkreœliæ, e spó³ka konsekwentnie dzieli siê zyskiem z akcjonariuszami. W 2014 r. przeznaczyliœmy na wyp³atê dywidendy 333 mln z³, co odpowiada 25 proc. zysku Grupy osi¹gniêtego w 2013 r. Maj¹c na uwadze zmienn¹ sytuacjê rynkow¹, w czerwcu 2014 r. dokonaliœmy aktualizacji strategii korporacyjnej. Jej fundamenty pozostaj¹ niezmienne, dostosowaliœmy natomiast za³o enia strategii do polityki energetycznej Unii Europejskiej i ambitnych celów dotycz¹cych emisji CO 2,którawdu ym stopniu bêdzie determinowaæ kszta³t naszego rynku energii. Zaktualizowana strategia zak³ada miêdzy innymi wzrost mocy wytwórczych w wyniku uruchomienia wysokosprawnych bloków energetycznych w ró nych technologiach o ³¹cznej mocy 2,2 GW. Wa nymi obszarami wzrostu bêd¹ równie Obszary Dystrybucja i Sprzeda. ¹czne nak³ady inwestycyjne Grupy TAURON w latach wynios¹ ok. 37 mld z³. Jedn¹ z flagowych inwestycji jest budowa bloku wêglowego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Umowa z wykonawc¹ konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa zosta³a podpisana w kwietniu 2014 r. Realizujemy równie istotne inwestycje w pozosta³ych obszarach m.in. kontynuujemy budowê bloku parowo-gazowego w Elektrociep³owni Stalowa Wola i bloku kogeneracyjnego w Tychach. W Obszarze Wydobycie trwaj¹ prace przy budowie poziomu 800 m w Zak³adzie Górniczym Janina oraz szybu Grzegorz w Zak³adzie Górniczym Sobieski. TAURON z powodzeniem pozyskuje œrodki ze Ÿróde³ zewnêtrznych na sfinansowanie inwestycji. Zakoñczona nadsubskrypcj¹ ubieg³oroczna emisja obligacji zapewni³a Grupie 1,75 mld z³, a du e zainteresowanie inwestorów pozwoli³o nam uzyskaæ atrakcyjne oprocentowanie. Pozyskaliœmy równie kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokoœci ok. 300 mln z³ oraz wyemitowaliœmy

3 piêtnastoletnie obligacje na rynku niemieckim. WskaŸniki zad³u enia Grupy utrzymuj¹ siê na bezpiecznym poziomie, co znajduje odzwierciedlenie w ratingach nadanych przez Fitch. Równolegle prowadziliœmy wiele innych inicjatyw korporacyjnych. Podpisaliœmy z ArcelorMittal umowê joint venture spó³ki TAMEH Holding, która bêdzie realizowa³a zadania w obszarze energetyki przemys³owej. Kontynuowaliœmy prace, których celem jest zmniejszenie udzia³u akcjonariuszy mniejszoœciowych w spó³kach zale nych. Obecnie niemal we wszystkich spó³kach zale nych mamy prawie 100 proc. udzia³ w kapitale. Prowadziliœmy aktywne dzia³ania skierowane na budowanie i utrzymanie dobrych relacji z klientami poprzez rozwój portfela produktów, usprawnienie kana³ów obs³ugi klienta oraz liczne akcje promocyjne i edukacyjne. W 2015 r. spodziewamy siê poprawy koniunktury gospodarczej. Prognozy wskazuj¹, e w kolejnych kwarta³ach wzrost PKB bêdzie przekracza³ 3 proc., a koniunktura gospodarcza to najwa niejszy element determinuj¹cy zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹. Na tej podstawie oczekujemy wzrostu wolumenów w Obszarach Wytwarzanie, Ciep³o i Wydobycie. Przed nami jednak równie wyzwania, w tym wy sze koszty zakupu uprawnieñ do emisji, ni sze przychody z tytu³u operacyjnej rezerwy mocy oraz obni enie zwrotu z kapita³u w Obszarze Dystrybucja. Chcia³bym zapewniæ naszych akcjonariuszy, e Zarz¹d TAURON Polska Energia S.A. do³o y wszelkich starañ, aby na wymagaj¹cym rynku osi¹gn¹æ jak najlepsze wyniki. Warto wspomnieæ, e w tym roku minie pi¹ta rocznica naszej obecnoœci na GPW wierzê, e bêdzie to udany rok dla naszych akcjonariuszy. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym krótko podsumowaæ nasze dzia³ania skierowane do inwestorów. W ubieg³ym roku odbyliœmy ok. 200 spotkañ z inwestorami finansowymi, a analitycy wydali 33 rekomendacje, z których 12 zaleca³o kupno akcji spó³ki. Ponadto zrealizowaliœmy szereg inicjatyw dedykowanych inwestorom indywidualnym, w tym Dzieñ Inwestora Indywidualnego. Jakoœæ polityki informacyjnej zosta³a doceniona miêdzy innymi przez kapitu³ê konkursu The Best Annual Report, która przyzna³a spó³ce nagrodê g³ówn¹ za raport roczny oraz wyró nienie za raport roczny w internecie. W imieniu Zarz¹du pragnê podziêkowaæ naszym akcjonariuszom, Cz³onkom Rady Nadzorczej oraz pracownikom za ich zaanga owanie w realizacjê celów strategicznych Grupy TAURON. Z wyrazami szacunku, Dariusz Lubera Prezes Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A.

4 WYBRANE DANE FINANSOWE 2014 okres od do wtys.z³ 2013 okres od do okres od do wtys.eur 2013 okres od do Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapita³owej TAURON Polska Energia S.A. Przychody ze sprzeda y Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk netto Zysk netto przypadaj¹cy akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej Zysk netto przypadaj¹cy udzia³om niekontroluj¹cym Pozosta³e ca³kowite dochody ( ) (69 316) ¹czne ca³kowite dochody ¹czne ca³kowite dochody przypadaj¹ce akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej ¹czne ca³kowite dochody przypadaj¹ce udzia³om niekontroluj¹cym Zysk na jedn¹ akcjê (w z³otych/eur) (podstawowy i rozwodniony) 0,67 0,75 0,16 0,18 Œredniawa onaliczbaakcji(wsztukach) (podstawowa i rozwodniona) Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci operacyjnej Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) Przep³ywy pieniê ne netto z dzia³alnoœci finansowej ( ) (59 155) Zwiêkszenie/(zmniejszenie) netto stanu œrodków pieniê nych i ich ekwiwalentów ( ) (83 236) Stan na Stan na Stan na Stan na Aktywa trwa³e Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapita³ podstawowy Kapita³ w³asny przypadaj¹cy akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej Kapita³ w³asny przypadaj¹cy na udzia³y niekontroluj¹ce Kapita³ w³asny razem Zobowi¹zania d³ugoterminowe Zobowi¹zania krótkoterminowe Zobowi¹zania razem Powy sze dane finansowe za lata 2014 i 2013 zosta³y przeliczone na EUR wed³ug nastêpuj¹cych zasad: poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wed³ug œredniego kursu NBP og³oszonego na dzieñ 31 grudnia 2014 roku 4,2623 PLN/EUR (na dzieñ 31 grudnia 2013 roku 4,1472 PLN/EUR) poszczególne pozycje sprawozdania z ca³kowitych dochodów oraz sprawozdania z przep³ywów pieniê nych wed³ug kursu stanowi¹cego œredni¹ arytmetyczn¹ œrednich kursów NBP og³oszonych na ostatni dzieñ ka dego miesi¹ca roku obrotowego od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 4,1893 PLN/EUR (dla roku obrotowego od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 4,2110 PLN/EUR). 1

5 GRUPA KAPITA OWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. OPINIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA 2014 ROK

6 GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

7 Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY I. INFORMACJE OGÓLNE Dane identyfikujące badaną Spółkę Dominującą Struktura Grupy Kapitałowej Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa Spółki Dominującej... 8 II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ... 9 III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dokumentacja konsolidacyjna Kompletność i poprawność sporządzenia dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IV. UWAGI KOŃCOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY 2014 Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 2

8 Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Al. Jana Pawła II Warszawa Polska Tel.: , Fax.: OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. (zwanej dalej Grupą Kapitałową ), w której jednostką dominującą jest TAURON Polska Energia S.A (zwana dalej Spółką Dominująca ) z siedzibą w Katowicach, przy ulicy ks. Piotra Ściegiennego 3. Na sprawozdanie to składają się: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd Spółki Dominującej. Zarząd Spółki Dominującej oraz członkowie jej Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego z przyjętymi przez Grupę Kapitałową zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę Dominującą oraz jednostki zależne zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, KRS , NIP: , REGON:

9 Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Spółkę Dominującą oraz jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Artur Maziarka Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie nr ewid W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr ewidencyjnym 73: Artur Maziarka Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Warszawa, 10 marca 2015 roku 4

10 Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Dominującą Spółka Dominująca działa pod firmą TAURON Polska Energia S.A. (dalej Spółka Dominująca ). Siedzibą Spółki Dominującej są Katowice, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3. Spółka Dominująca prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej. Spółka Dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod numerem KRS Spółka Dominująca działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Kapitał zakładowy Spółki Dominującej według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił tys. zł i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 5 zł każda. W skład Zarządu Spółki Dominującej na dzień wydania opinii wchodzili: Dariusz Lubera Prezes Zarządu, Aleksander Grad Wiceprezes Zarządu, Katarzyna Rozenfeld Wiceprezes Zarządu, Stanisław Tokarski Wiceprezes Zarządu, Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu. W badanym okresie oraz do dnia wydania opinii wystąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki Dominującej: w dniu 17 marca 2014 roku odwołano Panią Joannę Schmid oraz Pana Dariusza Stolarczyka z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki i ich mandat wygasł w tym samym dniu, w dniu 17 marca 2014 roku Rada Nadzorcza powołała Panią Katarzynę Rozenfeld oraz Pana Stanisława Tokarskiego na stanowiska Wiceprezesów Zarządu. 2. Struktura Grupy Kapitałowej Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2014 roku objęte zostały następujące spółki: a) Spółka Dominująca TAURON Polska Energia S.A, Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Spółki Dominującej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. W wyniku przeprowadzonego badania wydaliśmy w dniu 10 marca 2015 roku opinię bez zastrzeżeń. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 5

11 Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. b) Spółki objęte konsolidacją metodą pełną: Udział Nazwa Spółki w kapitale (w %) TAURON Wytwarzanie S.A 100% TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. TAURON Dystrybucja S.A. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. TAURON Czech Energy s.r.o. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. TAURON Ciepło Sp. z o.o. TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. w likwidacji TAURON Wydobycie S.A. TAURON Sweden Energy AB (publ) TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o. TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. 100% 99,71% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego i rodzaj wydanej opinii Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opinia bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opinia bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opinia bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opinia bez zastrzeżeń COTAX AUDIT s.r.o - Do dnia wydania niniejszego raportu nie sporządzono opinii z badania Jednostki Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opinia bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opinia ze zwróceniem uwagi Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opinia bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opinia z zastrzeżeniem Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opinia bez zastrzeżeń Dzień bilansowy konsolidowanej jednostki 31 grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia grudnia % Nie podlega badaniu z 2014 rok 31 grudnia ,71% 99,71% 100% Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opinia bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opinia bez zastrzeżeń Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opinia bez zastrzeżeń 31 grudnia grudnia grudnia 2014 Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 6

12 Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. c) Spółki objęte konsolidacją metodą praw własności: Nazwa Spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. TAMEH HOLDING Sp. z o.o. TAMEH POLSKA Sp. z o.o. TAMEH Czech s.r.o Udział w kapitale (w %) Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego i rodzaj wydanej opinii 50% Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opinia bez zastrzeżeń 50% Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. opinia ze zwróceniem uwagi Dzień bilansowy konsolidowanej jednostki 31 grudnia grudnia % Nie wydano 31 marca % Nie podlega badaniu z 2014 rok 31 grudnia % Do dnia wydania niniejszego raportu nie sporządzono opinii z badania Jednostki. 31 grudnia 2014 W roku obrotowym skład badanej Grupy Kapitałowej oraz jednostek konsolidowanych, dla których Spółka Dominująca przygotowała badane sprawozdania skonsolidowane, nie uległ istotnie zmianie. 3. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Działalność Grupy Kapitałowej w 2013 roku zamknęła się zyskiem netto w wysokości tys. zł. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.. Biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń. Walne Zgromadzenie zatwierdzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 odbyło się w dniu 15 maja 2014 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 zostało złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22 maja 2014 roku. 4. Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 7 maja 2013 roku, zawartej pomiędzy Spółką Dominującą a firmą Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Artura Maziarki (nr ewidencyjny 90108) w siedzibie Spółki Dominującej w dniach od 16 lutego do 20 lutego 2015 roku oraz poza siedzibą Spółki Dominującej do dnia wydania niniejszej opinii. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 7

13 Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie potwierdzają, iż są uprawnieni do badania sprawozdań finansowych oraz spełniają warunki określone w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z późniejszymi zmianami) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej. 5. Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa Spółki Dominującej Nie wystąpiły ograniczenia zakresu naszego badania. Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostępniono żądane dokumenty i dane, jak również udzielono wyczerpujących informacji i wyjaśnień, co między innymi zostało potwierdzone pisemnym oświadczeniem Zarządu Spółki Dominującej z dnia 10 marca 2015 roku. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 8

14 Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Poniżej zaprezentowane są podstawowe wielkości ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz wskaźniki finansowe opisujące wynik finansowy Grupy Kapitałowej, jej sytuację finansową i majątkową w porównaniu do analogicznych wielkości za rok ubiegły. Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej ( ) ( ) Wynik na działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Podstawowe dane finansowe pochodzące z skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (w tys. zł) Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Aktywa obrotowe * * Suma aktywów Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania krótkoterminowe (w tym krótkoterminowe rezerwy * i rozliczenia międzyokresowe bierne) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania Wskaźniki rentowności i efektywności rentowność sprzedaży 10% 10% rentowność netto kapitału własnego 7% 8% wskaźnik rotacji majątku 0,53 0,59 wskaźnik rotacji należności w dniach wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach wskaźnik rotacji zapasów w dniach Płynność/Kapitał obrotowy netto stopa zadłużenia 48% 45% stopień pokrycia majątku kapitałem własnym 52% 55% kapitał obrotowy netto (w tys. zł) ( ) wskaźnik płynności 1,07 0,91 wskaźnik podwyższonej płynności 0,96 0,81 *aktywa obrotowe obejmują aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży *zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Analiza powyższych wielkości i wskaźników wskazuje na wystąpienie w roku 2014 następujących tendencji: utrzymanie wskaźnika rentowności sprzedaży na tym samym poziomie i spadek wskaźnika rentowności netto kapitału własnego, spadek wskaźnika rotacji majątku, Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 9

15 Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. skrócenie okresów rotacji należności, zobowiązań i zapasów, wzrost wskaźnika stopy zadłużenia oraz spadek wskaźnika pokrycia majątku kapitałem własnym, wzrost kapitału obrotowego, wzrost wskaźników płynności. III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 1. Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku i obejmuje: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Badanie objęło okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i polegało głównie na: badaniu prawidłowości i rzetelności przygotowanego przez Zarząd Spółki Dominującej skonsolidowanego sprawozdania finansowego, badaniu dokumentacji konsolidacyjnej, ocenie prawidłowości zastosowanych w trakcie konsolidacji metod i procedur konsolidacyjnych. 2. Dokumentacja konsolidacyjna Spółka Dominująca przedstawiła dokumentację konsolidacyjną obejmującą: 1) sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych dostosowane do zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy konsolidacji, 2) sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych przeliczane na walutę polską, 3) wszelkie korekty i wyłączenia dokonywane w celu konsolidacji, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 4) obliczenie udziałów niekontrolujących, 5) obliczenia różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych, wyrażonych w walutach obcych. Konsolidacja sprawozdań Grupy Kapitałowej, w odniesieniu do jednostek zależnych, została przeprowadzona metodą pełną przez sumowanie w pełnej wysokości wszystkich odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych Spółki Dominującej i jednostek zależnych objętych konsolidacją. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 10

16 Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. W odniesieniu do jednostek współzależnych zastosowano metodę praw własności. Wartość udziału Spółki Dominującej w jednostkach współzależnych skorygowano o przypadające na rzecz Spółki Dominującej zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego jednostek współzależnych, które nastąpiły w ciągu okresu objętego konsolidacją. Spółka Dominująca sporządzająca sprawozdanie skonsolidowane nie stosowała istotnych uproszczeń i odstępstw od przyjętych zasad konsolidacji w stosunku do kontrolowanych jednostek. 3. Kompletność i poprawność sporządzenia dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółka Dominująca potwierdziła kontynuację działalności przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Istotne zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały opisane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Spółka Dominująca sporządziła dodatkowe informacje i objaśnienia w postaci not tabelarycznych do poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz opisów słownych zgodnie z zasadami zawartymi w MSSF. Zarząd Spółki Dominującej sporządził i załączył do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym Sprawozdanie z działalności zawiera informacje wymagane przez art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). Dokonaliśmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim informacji, których bezpośrednim źródłem jest zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 11

17 Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. IV. UWAGI KOŃCOWE Oświadczenia Zarządu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz kluczowy biegły rewident otrzymali od Zarządu Spółki Dominującej pisemne oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, iż Grupa Kapitałowa przestrzegała przepisów prawa. Artur Maziarka Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie nr ewid W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr ewidencyjnym 73: Artur Maziarka Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Warszawa, 10 marca 2015 roku Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 12

18 GRUPA KAPITA OWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZGODNE Z MIÊDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŒCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOÑCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

19 GrupaKapita³owaTAURONPolskaEnergiaS.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2014 roku zgodne z MSSF (w tysi¹cach z³otych) SPIS TREŒCI SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITA ACH W ASNYCH SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEP YWÓW PIENIÊ NYCH WPROWADZENIE Informacje ogólne dotycz¹ce Grupy Kapita³owej TAURON Polska Energia S.A. oraz jej jednostki dominuj¹cej Sk³ad Grupy TAURON STWIERDZENIE ZGODNOŒCI Z MSSF Oœwiadczenie o zgodnoœci Kontynuacja dzia³alnoœci Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji PODSUMOWANIE ZASTOSOWANYCH ISTOTNYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŒCI Istotne wartoœci oparte na profesjonalnym os¹dzie i szacunkach Nowe standardy i interpretacje Zmiany stosowanych zasad rachunkowoœci Istotne zasady (polityka) rachunkowoœci Zasady konsolidacji Przeliczanie pozycji wyra onych w walutach obcych Rzeczowe aktywa trwa³e Wartoœæ firmy Aktywa niematerialne Œwiadectwa pochodzenia energii Prawa do emisji gazów cieplarnianych Utrata wartoœci niefinansowych aktywów trwa³ych Koszty finansowania zewnêtrznego Udzia³ we wspólnym przedsiêwziêciu Aktywa finansowe Utrata wartoœci aktywów finansowych Pochodne instrumenty finansowe Rachunkowoœæ zabezpieczeñ Pozosta³e aktywa niefinansowe Zapasy Nale noœci z tytu³u dostaw i us³ug oraz pozosta³e nale noœci Œrodki pieniê ne i ekwiwalenty œrodków pieniê nych Kapita³ podstawowy Kredyty, po yczki i d³u ne papiery wartoœciowe Zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug oraz pozosta³e zobowi¹zania finansowe Rezerwy na œwiadczenia pracownicze Pozosta³e rezerwy Rezerwa z tytu³u obowi¹zku przedstawienia œwiadectw pochodzenia energii Rezerwa na zobowi¹zania z tytu³u emisji gazów Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomoœci pod obiektami energetycznymi Rezerwa na koszty likwidacji zak³adów górniczych Rezerwa na koszty rekultywacji i demonta u oraz likwidacjê œrodków trwa³ych Pozosta³e zobowi¹zania niefinansowe Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych Leasing Podatki Po³¹czenia jednostek gospodarczych

20 GrupaKapita³owaTAURONPolskaEnergiaS.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakoñczony dnia 31 grudnia 2014 roku zgodne z MSSF (w tysi¹cach z³otych) Sprawozdanie z ca³kowitych dochodów Przychody ze sprzeda y Koszt dzia³alnoœci operacyjnej Wynik netto na akcjê Sprawozdanie z przep³ywów pieniê nych NOTY OBJAŒNIAJ CE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Informacje dotycz¹ce segmentów dzia³alnoœci Segmenty operacyjne Geograficzne obszary dzia³alnoœci Przychody ze sprzeda y Koszt sprzedanych towarów, produktów, materia³ów i us³ug Koszty wed³ug rodzaju Koszty œwiadczeñ pracowniczych Koszty amortyzacji oraz odpisy aktualizuj¹ce Pozosta³e przychody operacyjne Pozosta³e koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Podatek dochodowy Obci¹ enia podatkowe Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej Odroczony podatek dochodowy Rozrachunki z tytu³u podatku dochodowego Rzeczowe aktywa trwa³e Wartoœæ firmy D³ugoterminowe aktywa niematerialne Udzia³y i akcje we wspólnych przedsiêwziêciach Pozosta³e aktywa finansowe Pozosta³e aktywa niefinansowe d³ugoterminowe Krótkoterminowe aktywa niematerialne Zapasy Nale noœci z tytu³u dostaw i us³ug oraz pozosta³e nale noœci Pozosta³e aktywa niefinansowe krótkoterminowe Œrodki pieniê ne i ich ekwiwalenty Aktywa trwa³e i grupa do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda y Prawa do emisji dwutlenku wêgla Kapita³ podstawowy i pozosta³e kapita³y Kapita³ podstawowy Prawa akcjonariuszy Kapita³ zapasowy Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wyp³acie dywidendy Kapita³ z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczaj¹cych Udzia³y niekontroluj¹ce Zysk przypadaj¹cy na jedn¹ akcjê Dywidendy wyp³acone i zaproponowane do zap³aty Nabycie udzia³ów niekontroluj¹cych i zmiany reorganizacyjne Kredyty, po yczki i d³u ne papiery wartoœciowe Kredyty i po yczki Wyemitowane obligacje Leasing Zobowi¹zania z tytu³u leasingu operacyjnego Zobowi¹zania z tytu³u umów leasingu finansowego

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z MSSF...

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z MSSF... Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy zakończony dnia roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok) ORANGEPL - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 9 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2006 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA CIECH Spółka Akcyjna SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

(rok) Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. w walucie zł. (pełna nazwa emitenta)

(rok) Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. w walucie zł. (pełna nazwa emitenta) VISTULA GROUP skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. WARSZAWA, UL. KRUCZA 6/14

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. WARSZAWA, UL. KRUCZA 6/14 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. WARSZAWA, UL. KRUCZA 6/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2006 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo