UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm. 1 ), art. 84 i art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. Określa się program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu. 2. W strefie objętej Programem naruszone zostały standardy jakości środowiska, a mianowicie dopuszczalne poziomy dla pyłu zawieszonego PM10 i benzenu oraz poziomy docelowe dla arsenu w pyle zawieszonym PM10 i ozonu. Wielkości przekroczeń oraz źródła wprowadzania pyłu zawieszonego PM10, benzenu i arsenu do powietrza zostały wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Wielkości przekroczeń ozonu oraz źródła wprowadzania prekursorów ozonu do powietrza zostały wskazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Podstawowe kierunki działań niezbędnych do przywracania standardów jakości środowiska: 1) poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 i benzenu oraz docelowego dla arsenu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887 i Nr 271, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227 i Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz.322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 122, poz. 659, Nr 152, poz. 897 i Nr 178, poz i Nr 224, poz oraz z 2012 r. Poz. 460 i Poz. 951.

2 wraz z wykazem podmiotów, do których skierowane są obowiązki ustalone w programie określa załącznik nr 3 do uchwały; 2) poziomów docelowych dla ozonu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań wraz z wykazem podmiotów, do których skierowane są obowiązki ustalone w programie określa załącznik nr 4 do uchwały. 4. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich przekroczeń poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń załącznik nr 5 określa Plan działań krótkoterminowych dla pyłu zawieszonego PM10, a załącznik nr 6 określa Plan działań krótkoterminowych dla ozonu. 5. Obowiązki organów i podmiotów zlokalizowanych na terenie strefy objętej Programem określa złącznik nr 7 do uchwały. 6. Zobowiązuje się wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i gmin do przedkładania sprawozdań z realizacji Programu do właściwych starostów w terminie do dnia 31 marca: 1) w sposób określony w załączniku nr 8 do uchwały w przypadku realizacji działań w zakresie pyłu zawieszonego PM10, benzenu i arsenu; 2) w sposób określony w załączniku nr 9 do uchwały w przypadku realizacji działań w zakresie ozonu. 7. Zobowiązuje się starostów powiatów do przedkładania sprawozdań z realizacji Programu do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dołączając sprawozdania z gmin w terminie do 30 kwietnia: 1) w sposób określony w załączniku nr 8 do uchwały w przypadku realizacji działań w zakresie pyłu zawieszonego PM10, benzenu i arsenu; 2) w sposób określony w załączniku nr 9 do uchwały w przypadku realizacji działań w zakresie ozonu. 8. Wyznacza się Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do monitorowania realizacji Programu. 9. Termin realizacji Programu ustala się na dzień 31 grudnia 2020 roku.

3 Pomorskiego. 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko- 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4 1. Przedmiot regulacji UZASADNIENIE Sejmik województwa jest zobowiązany do określenia w drodze uchwały Programu ochrony powietrza. Program ochrony powietrza tworzy się dla stref, w których przekroczone są poziomy docelowe lub dopuszczalne substancji w powietrzu. Strefę, zgodnie z art. 87 ust. 2, stanowi: aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niŝ 250 tysięcy, miasto o liczbie mieszkańców większej niŝ 100 tysięcy oraz pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców większej niŝ 100 tysięcy oraz aglomeracji. Obszary, nazwy i kody stref określone są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914). Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przekazał Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Roczną ocenę jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim za rok , w którym wskazał na konieczność opracowania programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu. 2. Podstawa prawna: Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.), art. 84 oraz art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 ze zm.), sejmik województwa jest organem właściwym do określenia w drodze uchwały programu ochrony powietrza. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi) Na podstawie art. 47 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo z dnia 27 sierpnia 2012 r., znak: WOO KB) uzgodnił konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu ochrony powietrza dla strefy

5 kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu. W myśl art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), zarząd województwa zapewnia moŝliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz ze zm.). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 14 września 2012 roku podał do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym, tablicach ogłoszeń wszystkich urzędów miast i starostw powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informację o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla strefy kujawskopomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu. Do publicznej wiadomości podana została informacja o: a) przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu i o jego przedmiocie, b) moŝliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłoŝona do wglądu, c) moŝliwości składania uwag i wniosków, d) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania, e) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; oraz o sposobie, w jaki mogą być wnoszone uwagi i wnioski, tj.: a) w formie pisemnej, b) ustnej do protokołu, c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 1 października 2012 roku podał do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń wszystkich urzędów miast i starostw

6 powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informację o konsultacjach społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla strefy kujawskopomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu. W ramach opiniowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej wpłynęło 46 opinii od starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów, w tym jedna opinia negatywna od Burmistrza Tucholi. 16 opinii zawierało róŝnego rodzaju uwagi i wnioski, które dotyczyły głównie terminów składania sprawozdań z realizacji Programu. Wykonawca Programu wyjaśnił i poprawił zapisy dotyczące realizacji sprawozdań. Projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej otrzymał równieŝ pozytywną opinię od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 26 listopada 2012 r., znak: WOO KJ oraz od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy pismem z dnia 22 listopada 2012 r., znak: NNZ Ze strony społeczeństwa nie wpłynęły uwagi i opinie do projektu programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu. 4. Uzasadnienie merytoryczne: Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) program winien być określony w drodze uchwały przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Program ochrony powietrza stanowi akt prawa miejscowego. W Programie ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej, na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu powietrza atmosferycznego oraz szeregu analiz, wskazano na przyczyny powstawania przekroczeń substancji w powietrzu w strefie oraz wskazano odpowiednio dobrane działania naprawcze krótko i długoterminowe, eliminujące przyczyny zanieczyszczeń, a tym samym zmierzające do osiągnięcia poziomów nie powodujących przekroczeń stęŝeń dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu. Ma to bezpośrednie przełoŝenie na poprawę stanu środowiska, w którym Ŝyją mieszkańcy województwa, w tym zmniejszenie negatywnego wpływu na ich stan zdrowia.

7 Przewidywany termin pełnej realizacji programu określono na dzień 31 grudnia 2020 r. 5. Ocena skutków regulacji: Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowego dla arsenu i ozonu, słuŝyć będzie osiągnięciu celów załoŝonych w polityce ekologicznej państwa i wdraŝaniu działań naprawczych oraz kierunków postępowania celem przywrócenia naruszonych standardów jakości środowiska poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowego dla arsenu i ozonu w strefie kujawsko-pomorskiej. Program jest zgodny z załoŝeniami dokumentów strategicznych o charakterze krajowym i regionalnym, do których naleŝą: Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju; Narodowa Strategia Spójności ; II Polityka ekologiczna państwa; Polityka ekologiczna państwa w latach z perspektywą do roku 2016; Polityka energetyczna Polski do roku 2030; Strategia rozwoju energetyki odnawialnej; Krajowy program zwiększania lesistości (aktualizacja 2003 r.); Strategia Rozwoju Transportu na lata ; Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata ; Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko -pomorskiego na lata z perspektywą na lata ; Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego (2003 r.).

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024 UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dz.U.2005.267.2259 ze zm. do 2009.219.1706-1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2005.267.2259 Dz.U.2008.225.1487

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji KPOŚK w woj. warmińsko-mazurskim wyznaczanie aglomeracji, metodyka, problemy

Stan realizacji KPOŚK w woj. warmińsko-mazurskim wyznaczanie aglomeracji, metodyka, problemy Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan realizacji KPOŚK w woj. warmińsko-mazurskim wyznaczanie aglomeracji, metodyka, problemy W celu realizacji zadań w zakresie wyposażenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

- 1 - Opracowano na podstawie: UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej i dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Dostęp do informacji publicznej i dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie Dostęp do informacji publicznej i dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie I. INFORMACJA PUBLICZNA Co to jest informacja publiczna? Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo