PODSUMOWANIE. do przyjętego Programu ochrony środowiska dla gminy Tułowice na lata z perspektywą na lata ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE. do przyjętego Programu ochrony środowiska dla gminy Tułowice na lata z perspektywą na lata ,"

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE do przyjętego Programu ochrony środowiska dla gminy Tułowice na lata z perspektywą na lata , 1.Przedmiot opracowania W 2013 roku Gmina Tułowice przystąpiła do opracowywania aktualizacji dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla gminy Tułowice na lata z perspektywą na lata Do wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł, ul. Sikorskiego 10, Ustroń. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia programu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Tułowice w zakładce Aktualności i wywieszono na tablicach ogłoszeń. Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235) do Programu ochrony środowiska dla gminy Tułowice na lata z perspektywą na lata należy załączyć pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski, wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu. Podstawa prawna Obowiązek wykonania programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Z art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235), wynika obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. Programu. Zgodnie z art. 48 ust 1 ww. ustawy organ opracowujący projekt programu ochrony środowiska może, po uzgodnieniu z właściwymi organami (Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym) odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla gminy Tułowice na lata z perspektywą na lata została stwierdzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu pismem znak: WOOŚ KM z dnia r.). Przebieg strategicznej oceny oddziaływania polegał na uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu i Opolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu

2 Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata z perspektywą na lata Przedłożone dokumenty zostały zaopiniowane i uzgodnione przez obydwa organy. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia roku znak: NZ MK wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska na lata z perspektywą na lata Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uznał, iż dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice istnieje konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pismo znak: WOOŚ KM z dnia r.). W związku z powyższym pismem z dnia roku wystąpiono do RDOŚ w Opolu w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony środowiska dla Gminy Tułowice. Pismem znak; WOOŚ KM/MD z dnia r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnił zakres prognozy po uwzględnieniu wskazań dotyczących stanu jakości powietrza, wód powierzchniowych, i podziemnych oraz gleb, gospodarkę odpadami i wodno-ściekową, różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, zasoby naturalne, ukształtowanie powierzchni ziemi, krajobraz, scharakteryzowaniu i ocenie istniejącego sposobu zagospodarowania obszaru objętego postanowieniami oraz przedstawieniu tych informacji na załączniku kartograficznym. Wskazania te zostały uwzględnione w projektowanym dokumencie Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Tułowice na lata z perspektywą na lata Przedłożone dokumenty zostały zaopiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Opolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia r. r., znak: WOOŚ MH pozytywnie zaopiniował przedłożoną dokumentację wnosząc uwagi. Uwagi dotyczyły określenia, przeanalizowania i oceny celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu jak również wskazania w jaki sposób cele te zostały uwzględnione w projektowanym dokumencie oraz weryfikacji zapisów rozdziału projektu w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (Dz.U. Dz 2007 roku nr 120 poz. 826 z późn. zm.). Uwagi te zostały uwzględnione. W dokumencie Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla gminy Tułowice przedstawiono cele i kierunki działań zawarte w POŚ dla gminy Tułowice oraz ocenę zgodności celów Programu z zapisami dotyczącymi ochrony środowiska na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Cele i kierunki działań przedstawia tabela nr 1,ocena zgodności celów Programu z zapisami dotyczącymi ochrony środowiska na szczeblu krajowym i wojewódzkim przedstawiona jest w tabeli nr 2 TABELA 1 Cele i kierunki działań zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata z perspektywą na lata Lp Cel Kierunek działań Rozwiązania systemowe 1. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania środowiskowego na terenie Gminy 1. Rozpowszechnianie wiedzy wśród przedsiębiorców środowiskowego systemie zarządzania środowiskowego EMAS lub ISO

3 Tułowice Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego EMAS lub ISO w Urzędzie Gminy Tułowice. 3. Wypełnianie obowiązków w zakresie planowania działań dotyczących środowiska oraz respektowanie wymagań ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym. 4. Sporządzenie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska. 5. Nadzór Wójta nad realizacją zlecanych prac i wydanych zezwoleń oraz rady gminy nad działaniami organu wykonawczego i stanem środowiska. 6. Prowadzenie kontroli stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością. 7. Stałe monitorowanie podejmowanych działań i osiąganych efektów. 2. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tułowice. 3. Zachowanie różnorodności biologicznej na terenie Gminy Tułowice. 1. Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej. 2. Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu ponadgminnym. 3. Udział przedstawicieli Urzędu Gminy w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do informacji o środowisku. 4. Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez wszystkie instytucje publiczne. 5. Kampanie edukacyjno informacyjne oraz nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez Gminę Ochrona zasobów naturalnych 1. Ochrona pomników przyrody. 2. Ochrona pomników przyrody. 3. Ochrona zasobów przyrodniczych w kompleksach leśnych. 4. Rozwój szlaków turystycznych. 5. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy. 4. Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych na terenie Gminy Tułowice. 5. Rekultywacja gleb zdegradowanych oraz przywracanie ich funkcji użytkowej. 1. Prowadzenie kampanii edukacyjno informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 1. Zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku leśnym, rolnym lub rekreacyjnowypoczynkowym. 2. Prowadzenie kampanii edukacyjno informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie właściwych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego Jakość środowiska

4 6. Osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych na terenie Gminy Tułowice. 1. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 2. Prowadzenie monitoringu stanu technicznego bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe w gospodarstwach domowych. 3. Redukcja całkowitego ładunku fosforu w ściekach komunalnych do poziomu 75% - modernizacja oczyszczalni. 4. Konserwacja rowów melioracyjnych. 5. Wsparcie finansowe budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. 6. Prowadzenie kampanii edukacyjno informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie racjonalnej gospodarki nawozami. 7. Utrzymanie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Tułowice 8. Dokonanie oceny rzeczywistego narażenia mieszkańców na ponadnormatywny hałas 9. Ochrona mieszkańców przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 1. Przebudowa i modernizacje dróg gminnych. 2. Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 3. Promocja alternatywnych źródeł energii (opracowanie programu wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii). 4. Stworzenie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego wytyczenie i wykonanie ścieżek rowerowych. 5. Promowanie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz paliw proekologicznych takich jak np. gaz ziemny, olej opałowy. 6. Promowanie działań zmierzających do eliminacji strat ciepła z budynków mieszkalnych (docieplenia, wymiana okien itp.). 7. Prowadzenie kampanii edukacyjno informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości spalania rożnego rodzaju odpadów oraz węgla o słabej kaloryczności i dużym zasiarczeniu w paleniskach domowych 1. Przebudowa i modernizacje dróg gminnych. 2. Przeprowadzenia badań klimatu akustycznego na terenie Gminy Tułowice. 3. Stworzenie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego wytyczenie i wykonanie ścieżek rowerowych. 1. Wprowadzenie zagadnienia pól elektromagnetycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. TABELA 2 Ocena zgodności celów Programu z zapisami dotyczącymi ochrony środowiska na szczeblu krajowym i wojewódzkim. CELE Ocena

5 Lp Program Ochrony Środowiska dla gminy Tułowice na lata z perspektywą na lata Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania środowiskowego na terenie gminy Tułowice 2 Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Tułowice 3. Zachowanie różnorodności biologicznej na terenie gminy Tułowice 4 Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych na terenie gminy Tułowice 5. Rekultywacja gleb zdegradowanych oraz przywracanie ich funkcji użytkowej 6 Osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych na terenie gminy Tułowice 7. Utrzymanie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy TUłowice 8. Dokonanie oceny rzeczywistego narazenia mieszkańców na Polityka Ekologiczna Państwa w latach z perspektywą do roku 2016 Rozwiązania systemowe Upowszechnienie Systemów zarzadzania środowiskowego Zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH Zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona krajobrazu JAKOŚĆ ŚRODOWISKA Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez uporządkowanie gospodarki ściekami komunalnymi oraz Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiegona lata z perspektywą do roku 2019 Edukacja ekologiczna społeczeństwa Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych, ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków roślin i zwierząt, ochrona i przywracanie gatunków i siedlisk zagrożonych. Zwiększanie lesistości z uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności i warunków przyrodniczokrajobrazowych. Rekultywacja terenów z dużym udziałem gleb zdegradowanych Zapewnienie odpowiedniej jakości i ilości wody do spozycia mieszkańcom Uporządkowanie gospodarki ściekowej Kontynuacja działań zmierzających do dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych Monitoring hałasu i ocena stopnia narażenia mieszkańców zgodności Częściowa

6 ponadnormatywny hałas ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe województwa na ponadnormatywny hałas 9. Ochrona mieszkańców przed szkodliwym oddziaływaniem pół elektromagnetycznych 10 Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Tułowice poprzez zwiększenie odzysku surowców wtórnych, rozwój zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów Dokonanie wiarygodnej oceny narażenia społeczeństwa n ponadnormatywne natężenie pól elektromagnetycznych i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam gdzie jest ono największe Wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Monitoring i badanie poziomu pól elektromagnetycznych Zwiększenie udziału odzysku w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych,oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów Zgodnie z uwagami organu opiniującego weryfikacji poddano zapisy rozdziału projektu w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (Dz.U. Dz 2007 roku nr 120 poz. 826 z późn. zm.) wraz z odnośnikiem z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku (Dz.U.z 2012r. poz ). Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu pozytywnie zaopiniował Program Ochrony Środowiska Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata z perspektywą na lata wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata z perspektywą na lata (opinia znak:nz mk z dnia r.). Dokumentacja została poddana konsultacjom społecznym. Ustalenia zawarte w Prognozie Zakres Prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 51 ust. 2 ww. ustawy. Głównym celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków dla środowiska, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zadań przewidzianych w projekcie programu ochrony środowiska.

7 Wskazuje ona na możliwe negatywne skutki i formułuje zalecenia dotyczące ich przeciwdziałania i minimalizacji. W Prognozie skupiono się na obecnym stanie środowiska w gminie, wykorzystując dane z raportów Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i innych dostępnych źródeł. Przeanalizowano możliwy wpływ planowanych zadań na poszczególne elementy środowiska, w tym na obszary Natura 2000, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne oraz na zdrowie ludzi. W prognozie przedstawiono uwarunkowania ochrony środowiska wynikające z dokumentów strategicznych wyższego szczebla. Stwierdzono Programu z celami i kierunkami innych strategii. Wskazano, iż w dokumentach tych dokonano wyjścia naprzeciw przewidywanym do powstania rozwiązaniom prawnym polskim i europejskim. W wyniku analizy i oceny istniejącego stanu środowiska wskazano na istniejące problemy środowiskowe istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. Wskazano, główne problemy ochrony środowiska na terenie gminy. Wykazano, iż odstąpienie od wdrażania zapisów przedmiotowych dokumentów oznaczać będzie odstąpienie od obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska. Brak realizacji Programu przyczyniać się będzie do utrwalania oraz występowania negatywnych zmian w środowisku. W ramach prognozy dokonano analizy i oceny znaczących oddziaływań na środowisko. Oceną objęto przede wszystkim takie elementy środowiska jak: ludzie, zwierzęta, rośliny, różnorodność biologiczna, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne i zabytki. Dokonano oceny zgodności celów Programu z zapisami dotyczącymi ochrony środowiska na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Ocena ta wykazała, że realizacja działań wynikających z Programu będzie miała zdecydowanie pro ekologiczne oddziaływanie na środowisko gminy. Natomiast do wskazanych negatywnych oddziaływań, przewidziano podstawowe środki zapobiegające oraz ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko. Realizacja Programu nie przewiduje skutków czy oddziaływań środowiskowych wymagających przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, w związku z czym nie przewidziano podjęcia działań kompensacyjnych Zgłoszone uwagi i wnioski Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Tułowice zapewnił możliwość udziału społeczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wójt Gminy Tułowice podał do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu Programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się ich treścią i składania uwag i wniosków. W terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski zarówno na piśmie jak i formie ustnej. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tułowice i we wszystkich sołectwach oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tułowice Wyniki postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko Biorąc pod uwagę lokalny charakter możliwych do wystąpienia niekorzystnych oddziaływań na środowisko oraz odległość Gminy Tułowice od granic kraju należy stwierdzić, że realizacja Programu nie będzie skutkowała możliwością wystąpienia oddziaływań transgranicznych, wobec czego dokument ten nie musiał być poddawany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

8 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu. Monitoring realizacji Programu pozwoli na bieżąca analizę o ocenę wpływu na środowisko postanowień Programu, a także kontrolę zgodności założeń Programu z rzeczywistymi działaniami. Ocena realizacji określonych w Programie celów operacyjnych, a w konsekwencji strategicznych w zakresie poszczególnych komponentów będzie odbywać się poprzez wskaźniki, które tym celom przyporządkowano. Monitoring należy prowadzić z uwzględnieniem wypisanych poniżej wskaźników dobranych do odpowiednich celów, określonych w POŚ. Wyznaczone wskaźniki służące do oceny wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata z uwzględnieniem lat : 1. Ilość przedsiębiorstw/jednostek, w których wdrożona system EMAS lub ISO [szt.] 2. Ilość kampanii informacyjno-edukacyjnych zorganizowanych na terenie Gminy [szt.] 3. Nakłady inwestycyjne na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych zorganizowanych na terenie Gminy[zł] 4. Powierzchnia obszarów cennych przyrodniczo chronionych prawnie [ha] 5. Ilość pomników przyrody na terenie Gminy [szt.] 6. Lesistość Gminy [%] 7. Grunty zdewastowane i zdegradowane [ha] 8. Jakość wód powierzchniowych [klasa czystości] 9. Jakość wód podziemnych [klasa czystości] 10. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzane do odbiorników [kg/rok] 11. Wskaźnik redukcji zanieczyszczeń ścieków [%] 12. Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków [%] 13. Substancje, których poziom jest wyższy od wartości dopuszczalnej i przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji 14. Ilość budynków, w których przeprowadzono termomodernizację [szt.] 15. Długość ścieżek rowerowych [km] 16. Ludność obsługiwana przez sieć gazową [km] 17. Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych ogołem [Mg] 18. Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych w formie zmieszanej [Mg] 19. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych i odebranych w formie zmieszanej 20. Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie [Mg] 21. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie [%] 22. Masa odpadów poddanych odzyskowi [Mg] 23. Odsetek masy odpadów poddanych odzyskowi [%] 24. Masa odpadów komunalnych poddanych składowaniu bez przetwarzania [Mg] 25. Odsetek masy odpadów komunalnych poddanych składowaniu bez przetworzenia [%] 26. Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów [Mg] 27. Liczba mieszkańców Gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania i odbierania odpadów komunalnych [ilość os.] 28. Odsetek mieszkańcow Gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania i odbierania odpadów komunalnych [%] 29. Liczba mieszkańców Gminy objętych zorganizowanym systemem selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych [ilość os.]

9 30. Odsetek mieszkańców Gminy objętych zorganizowanym systemem selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych [%] Analiza wskaźników powinna być przeprowadzana raz do roku. Na jej podstawie powinna być weryfikowana intensywność działań Gminy w obszarach ochrony środowiska, których wartość wskaźników nie znajduje się na dostatecznym poziomie. Stopień wdrożenia Programu będzie oceniany na podstawie raportów z jego wykonania. Raporty będą przedkładane Radzie Gminy Tułowice co 2 lata. Cele i kierunki działań powinny być weryfikowane co 4 lata. Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczących okresu, na jaki jest przyjmowany program ochrony środowiska, a także systemu raportowania o stanie realizacji programu ochrony środowiska. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu rozpatrywanych odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych. Przeprowadzona analiza oraz wynikająca z niej ocena zapisów Programu pozwala na stwierdzenie, że realizacja zapisów dokumentu spowoduje poprawę stanu środowiska. Równolegle wpłynie ona na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych, przy jednoczesnym zachowaniu warunków do harmonijnego wzrostu gospodarczego pozwalającego na pokrycie potrzeb gminy i jej mieszkańców. Realizacja zapisów Programu ochrony środowiska przyczyni się do: 1) stworzenia sprawnego systemu zarządzania środowiskiem, 2) poprawy jakości powietrza, 3) poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 4) zapewnienia właściwej jakości wód, w tym zbiorników stanowiących źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną, 5) ograniczenia uciążliwości hałasu 6)objęcia ochroną walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 7)stworzenia systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, 9)monitoringu i zabezpieczeniu ludności przed oddziaływaniem źródeł promieniowania elektromagnetycznego, Program ochrony środowiska dla gminy Tułowice na lata z perspektywą na lata jest opracowaniem, które zawiera wskazówki umożliwiające podjęcie stosownych działań, mających na celu rozwój Gminy Tułowice z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju bazujących na zaspokojeniu potrzeb bez naruszenia spójności otaczającego nas środowiska. Praktyczne wykorzystanie zawartych w Programie informacji przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego, systemu gospodarki odpadami oraz komfortu życia i zdrowia mieszkańców gminy. Tułowice dnia r.

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021 Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska

PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Grajewo, I. Podstawa prawna:

Grajewo, I. Podstawa prawna: Grajewo, 2015.02. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRAJEWO NA LATA 2015 2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019 2022 wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT UZUPEŁNIAJĄCY DO: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata z perspektywą do roku 2023

DOKUMENT UZUPEŁNIAJĄCY DO: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata z perspektywą do roku 2023 DOKUMENT UZUPEŁNIAJĄCY DO: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata 2016 2019 z perspektywą do roku 2023 ŁEBA 2016 Dokument zawiera: I. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE

PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE Gmina Cekcyn PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY CEKCYN NA LATA 2016-2020 Cekcyn, listopad 2016 r. 1. Przedmiot opracowania. Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk Podsumowanie wynikające z art. 55 ust. 3 wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022 ZAŁĄCZNIK 1 do Programu ochrony środowiska Miasta Białogard na lata 2014-2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022 PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - pismo z dnia 16 grudnia 2009 roku znak: PWIS-NS-OZNS-072/231/09.

2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - pismo z dnia 16 grudnia 2009 roku znak: PWIS-NS-OZNS-072/231/09. PODSUMOWANIE przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stryków na lata 2009-2012 z perspektywą na lata

Bardziej szczegółowo

EKODIALOG Maciej Mikulski. ul. Za Siedmioma Górami Zalesie Górne tel.:

EKODIALOG Maciej Mikulski. ul. Za Siedmioma Górami Zalesie Górne tel.: EKODIALOG Maciej Mikulski ul. Za Siedmioma Górami 6 05-540 Zalesie Górne tel.: 604 533 262 e-mail: biuro@ekodialog.pl PODSUMOWNANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WRAZ Z UZASADNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie i podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Uzasadnienie i podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Uzasadnienie i podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 Sierpień 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata (z perspektywą do 2023 roku)

PODSUMOWANIE. Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata (z perspektywą do 2023 roku) PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku) Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek n/dunajcem 2011 Spis treści 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 1. em strategicznym WFOŚiGW w Olsztynie jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA GMINA IŁAWA PODSUMOWANIE PRZEBIEGU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY IŁAWA NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022 www.gmina-ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata 2015-2020 Gdańsk, listopad 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Prohabitat. Grudzień 2016

Prohabitat. Grudzień 2016 2016 Podsumowanie Procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania Na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Prohabitat Grudzień

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY ŁUKTA NA LATA 2016-2026 Grudzień 2016 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

uzasadnienie Strona 1 z 5

uzasadnienie Strona 1 z 5 uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębów geodezyjnych: Bogdałów Kolonia, Krwony i Kuźnica Janiszewska, gmina Brudzew

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ustalone w planie rozwiązania przestrzenne, realizacyjne i techniczne powinny spełniać wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.

Ustalone w planie rozwiązania przestrzenne, realizacyjne i techniczne powinny spełniać wymagania określone w przepisach ochrony środowiska. Podsumowanie do zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek geodezyjnych 503 i 545 oraz działki 614 i części działki 615 w obrębie geodezyjnym Czarlina. Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Strona 1 z 10

PODSUMOWANIE. Strona 1 z 10 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA TERENÓW POZA AGLOMERACJAMI, POŁOŻONYCH W POBLIŻU DRÓG KRAJOWYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, KTÓRYCH EKSPLOATACJA SPOWODOWAŁA NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko www.energoekspert.com.pl Wrzesień, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna i przebieg procedury...

Bardziej szczegółowo

S.A. ATMOTERM. Opracowanie: mgr inż. Marek Rosicki. dr inż. Iwona Rackiewicz

S.A. ATMOTERM. Opracowanie: mgr inż. Marek Rosicki. dr inż. Iwona Rackiewicz Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata 2013-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 Opole 2013 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie MPU-II/4523/81/28/2016/MG Radom, dnia 02.09.2016 r. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO AUGUSTÓW

GMINA MIASTO AUGUSTÓW GMINA MIASTO AUGUSTÓW Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2014-2020. Białystok,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA LATA 2010 2014 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2018

PODSUMOWANIE DO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA LATA 2010 2014 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2018 PODSUMOWANIE DO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA LATA 2010 2014 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2018 Wałbrzych 2011 ul. Niemodlińska 79 pok. 22-23 45-864 Opole tel./fax. 77/454-07-10,

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM Dr hab. Maciej Przewoźniak INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 2 x 400 KV PIŁA KRZEWINA PLEWISKA Poznań 14 czerwca 2016 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 I. WPROWADZENIE Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zapobieganie powstawaniu odpadów (unikanie wytwarzania) Minimalizacja wytwarzanych odpadów Zapobieganie powstawaniu

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami Projektowane zadania w ramach wariantów systemu gospodarki odpadami z założenia zawierają działania zmierzające do poprawy sytuacji

Bardziej szczegółowo

Miejski Obszar Funkcjonalny

Miejski Obszar Funkcjonalny Miejski Obszar Funkcjonalny PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS na lata 2014 2020 z perspektywą do 2030 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

1. Załącznik nr 3 - Ocena oddziaływania na środowisko raport

1. Załącznik nr 3 - Ocena oddziaływania na środowisko raport 1. Załącznik nr 3 - Ocena oddziaływania na środowisko raport PODSUMOWANIE 1 strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Bardziej szczegółowo

2. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko

2. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pogorzela na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kołbaskowo wraz z uzasadnieniem

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kołbaskowo wraz z uzasadnieniem Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kołbaskowo wraz z uzasadnieniem Kołbaskowo, 2015 Zespół autorski: mgr inż. Justyna Siudak

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

informuje Nowogród Bobrzański, dnia 30 sierpnia 2016r. SGW HK

informuje Nowogród Bobrzański, dnia 30 sierpnia 2016r. SGW HK SGW.6220.25.2016.HK Nowogród Bobrzański, dnia 30 sierpnia 2016r. Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogród

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w granicach m. Witkowo

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w granicach m. Witkowo I.26. Droga nr 260 gmina Witkowo. 26 Droga nr 260 gmina Witkowo Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: gnieźnieński Gmina: Witkowo (m. Witkowo) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka 28.03.2017 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA CHEŁM Chełm, 25 stycznia 2016 r Chełm ul. Lubelska 65 OŚ

PREZYDENT MIASTA CHEŁM Chełm, 25 stycznia 2016 r Chełm ul. Lubelska 65 OŚ PREZYDENT MIASTA CHEŁM Chełm, 25 stycznia 2016 r. 22-100 Chełm ul. Lubelska 65 OŚ.6220.2.2016 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

W6JTGMlNY ZBLEWO Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia r.

W6JTGMlNY ZBLEWO Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Zblewo z dnia r. W6JTGMlNY ZBLEWO Zarządzenie Nr 82/2014 w sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania fragmentu wsi BYTONIA w gminie ZBLEWO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przestrzen

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PODSUMOWANIE

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PODSUMOWANIE ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁÓWCZYCE DLA TERENU W MIEJSCOWOŚCI GŁÓWCZYCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PODSUMOWANIE SŁUPSK 2010 mgr inż. arch. Aleksander

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

PODUSMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU DĘBICKO-ROPCZYCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

PODUSMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU DĘBICKO-ROPCZYCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO PODUSMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU DĘBICKO-ROPCZYCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Przyjętej uchwałą nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 22 sierpnia

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA CHEŁM Chełm, 14 sierpnia 2015 r Chełm ul. Lubelska 65 OŚ

PREZYDENT MIASTA CHEŁM Chełm, 14 sierpnia 2015 r Chełm ul. Lubelska 65 OŚ PREZYDENT MIASTA CHEŁM Chełm, 14 sierpnia 2015 r. 22-100 Chełm ul. Lubelska 65 OŚ.6220.19.2015 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia r.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 10.12.2015 r. o przyjęciu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn Na podstawie art. 43 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2010 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2010 ROKU Załącznik do uchwały Nr 20/09 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2009 r., zm. uch. Nr 20/10 z 28.05.10r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Monika Stańczak Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Departament WdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Wyboru Projektów 01

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 22 października 2015 r. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami GMINA ZAWIERCIE Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Mgr inż. Marta Majka IGO Sp. z o.o. Instytut Gospodarowania Odpadami GMINA ZAWIERCIE

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PRZYJĘTEGO PRZEZ RADĘ GMINY PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GODKOWO NA LATA 2012 2032

PODSUMOWANIE DO PRZYJĘTEGO PRZEZ RADĘ GMINY PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GODKOWO NA LATA 2012 2032 PODSUMOWANIE DO PRZYJĘTEGO PRZEZ RADĘ GMINY PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GODKOWO NA LATA 2012 2032 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata 2013-2018 z perspektywą na lata 2019-2020

Raport z konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata 2013-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 Załącznik nr 2 do Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata 2013-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 Raport z konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Warszawa 2014 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ramowy przebieg strategicznej oceny

Bardziej szczegółowo

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz PODSUMOWANIE WRAZ Z UZASADNIENIEM DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu osiedla SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych

Podsumowanie. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru wersji Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 uchwalonego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo