REGULAMIN wyjazdów studentów i pracowników w Programie ERASMUS PLUS w Akademii Ignatianum w Krakowie. Biuro Współpracy Międzynarodowej. I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN wyjazdów studentów i pracowników w Programie ERASMUS PLUS w Akademii Ignatianum w Krakowie. Biuro Współpracy Międzynarodowej. I."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 1/2014/2015 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 października 2014 r. REGULAMIN wyjazdów studentów i pracowników w Programie ERASMUS PLUS w Akademii Ignatianum w Krakowie Biuro Współpracy Międzynarodowej I. Informacje 1 1. Program Erasmus Plus (zwany dalej Programem) jest programem współpracy międzynarodowej w ramach UE. Program Akcja KA1 - przeznaczony jest dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. 2. Celem Programu jest wspieranie edukacji i szkoleń oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych w całej Europie. 3. Szczegółowe informacje na temat wszystkich komponentów Programu są dostępne na stronach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE): oraz II. Postanowienia ogólne 2 1. W Programie mogą wziąć udział studenci (również absolwenci) oraz pracownicy Akademii Ignatianum w Krakowie, zwanej dalej Ignatianum. 2. Program obejmuje wyjazdy zagraniczne studentów (również absolwentów) oraz pracowników Ignatianum. 3. Wyjazdy studentów na studia oraz wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych muszą być poprzedzone podpisaniem umów bilateralnych (dwustronnych) pomiędzy Ignatianum a uczelnią przyjmującą. 4. Wyjazdy studentów oraz pracowników Ignatianum mogą być rozpoczęte 1 czerwca i muszą być zakończone 30 września danego roku akademickiego. 5. Stypendium przyznawane w ramach Programu stanowi formę dofinansowania i nie pokrywa całkowitych kosztów wymiany (wyjazdu), jedynie pokrywa różnicę pomiędzy kosztami utrzymania w Polsce, a krajem pobytu studenta/pracownika. 6. Odpowiedzialnym za Biuro Współpracy Międzynarodowej jest Prorektor ds. Nauki i Programów Kształcenia Ignatianum. III. Wyjazdy studentów Ignatianum 3 Program oferuje studentom następujące możliwości udziału w międzynarodowej wymianie: 1. SMS wyjazdy studentów na studia (podjęcie w uczelni przyjmującej studiów stacjonarnych). 2. SMP wyjazdy studentów/absolwentów na praktykę (praca w pełnym wymiarze godzin uzgodnionych z instytucją przyjmującą). 1

2 Najważniejsze reguły wymiany w ramach Programu, które powinny być ściśle przestrzegane przez wszystkie uczestniczące w nim strony. a. uczestnictwo w wymianie studenckiej, w ramach jednej kategorii, nie może być dłuższe niż jeden, ten sam rok akademicki, b. student wyjeżdżający na studia, może również ubiegać się o wyjazd na praktykę, c. student wyjeżdżający do zagranicznej uczelni na określony czas, aby realizować tam część swoich studiów nie przestaje być studentem macierzystej uczelni z przysługującymi mu prawami i obowiązkami (również ciągłość wypłat krajowych stypendiów), d. student (z aktywnym statusem studenta) wyjeżdżający do zagranicznej instytucji na określony czas, aby realizować tam praktykę związaną z kierunkiem studiów nie przestaje być studentem macierzystej uczelni z przysługującymi mu prawami i obowiązkami (również ciągłość wypłat krajowych stypendiów), e. absolwent (brak statusu studenta podczas trwania wyjazdu) wyjeżdżający do zagranicznej instytucji na określony czas, aby realizować tam praktykę związaną z kierunkiem studiów, z chwilą obrony przestaje być studentem macierzystej uczelni i nie przysługują mu prawa studenckie również ciągłość wypłat krajowych stypendiów, f. minimalny okres pobytu studenta za granicą, w przypadku wyjazdu na studia, wynosi 3 miesiące, a maksymalny 1 ten sam rok akademicki (maksymalny pobyt można rozpocząć wyłącznie w I semestrze danego roku akademickiego), g. minimalny okres pobytu studenta za granicą, w przypadku wyjazdu na praktyki, wynosi 2 miesiące, a maksymalny 1 ten sam rok akademicki (maksymalny pobyt można rozpocząć wyłącznie w I semestrze danego roku akademickiego), h. uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od przyjeżdżających w ramach Programu studentów żadnych opłat za naukę (wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy itp.), i. studenci zakwalifikowani do wyjazdu w ramach Programu są zwolnieni z opłat za studia (opłata semestralna administracyjna/czesne), w danym semestrze, na podstawie imiennej listy uczestników wymiany składanej do Rektoratu przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus +, j. studenci zakwalifikowani do wyjazdu na studia, w ramach Programu, są zwolnieni z opłat za nadwyżkę punktów ECTS (w danym roku akademickim) na podstawie właściwego Zarządzenia Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, k. od uczelni macierzystej -Ignatianum- student otrzymuje stypendium ze środków Komisji Europejskiej, które nie stanowi pełnego finansowania kosztów pobytu za granicą, a jedynie ma pokrywać różnicę pomiędzy kosztami utrzymania za granicą i podobnymi kosztami ponoszonymi w kraju ojczystym, l. wysokość oraz wypłata stypendium gwarantowana jest na pierwotnie ustalony czas wyjazdu, m. wypłata stypendium nie jest gwarantowana na przedłużenie pierwotnie ustalonego czasu wyjazdu. 4 Student, ubiegający się o stypendium w ramach Programu, musi spełniać następujące warunki: a. być studentem Ignatianum studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, b. być studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, c. posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata, o uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt przynależności do społeczności akademickiej uczelni macierzystej, d. posiadać status studenta w czasie rekrutacji na wyjazdy na studia oraz wyjazdy na praktykę, e. posiadać status studenta w trakcie realizacji wyjazdu na studia, f. posiadać średnią ważoną ocen z ostatniego zamkniętego semestru studiów przynajmniej 4.0, g. mieć ukończony I rok studiów, I stopnia lub I rok studiów magisterskich jednolitych, 2

3 h. nie przebywać na urlopie dziekańskim lub studenckim oraz nie korzystać z przerwy w studiach w chwili rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie (posiadać aktywny status studenta), i. terminowo (zgodnie z Regulaminem studiów) uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy wymagane programem studiów, obowiązujące do czasu przystąpienia do Programu oraz nie zalegać z opłatami względem Ignatianum Zakwalifikowanie studenta w ramach Programu odbywa się na drodze rekrutacji. 2. Rekrutacja kandydatów do wyjazdów na studia odbywa się na początku roku kalendarzowego. 3. Rekrutacja kandydatów do wyjazdów na praktykę może odbywać się kilka razy w ciągu roku akademickiego. 4. Pierwszeństwo w wyjazdach na studia oraz wyjazdach na praktykę mają studenci wyjeżdżający po raz pierwszy. 5. Pierwszeństwo w wyjazdach na praktykę, przed absolwentami, mają studenci z czynnym statusem studenta. 6. W wyznaczonym przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus + terminie rekrutacji, student ubiegający się o wyjazd na studia składa osobiście dokumenty: a. wypełnione Podanie studenta o wyjazd zagraniczny z uzupełnioną i poświadczoną przez właściwy Sekretariat/Dziekanat Wydziału średnią ważoną ocen za ostatni zamknięty semestr studiów, b. zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub zaświadczenie lektora Ignatianum o poziomie znajomości języka obcego (minimum poziom B2 według CEFR, nie starsze niż rok), w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni zagranicznej, c. list motywacyjny, d. zaświadczenia potwierdzające działalność na rzecz Ignatianum (opcjonalnie). 7. Dokumenty nie mogą być wysyłane pocztą. 8. W wyznaczonym, przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus +, terminie rekrutacji student ubiegający się o wyjazd na praktykę składa osobiście dokumenty: a. wypełnione Podanie studenta o wyjazd zagraniczny z uzupełnioną i poświadczoną przez właściwy Sekretariat/Dziekanat Wydziału średnią ważoną ocen za ostatni zamknięty semestr studiów, b. zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub zaświadczenie lektora Ignatianum o poziomie znajomości języka obcego (minimum poziom B2 według CEFR, nie starsze niż rok), który będzie językiem roboczym w miejscu odbywania praktyki zagranicznej, c. list motywacyjny, d. list intencyjny, przygotowany na papierze formowym instytucji przyjmującej na praktykę, opatrzony wymaganymi podpisami i pieczęciami, e. zaświadczenia potwierdzające działalność na rzecz Ignatianum (opcjonalnie). 9. Dokumenty nie mogą być wysyłane pocztą. 10. O zakwalifikowaniu studenta do udziału w Programie decyduje Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna (zwana dalej UKK) na posiedzeniu. 11. UKK składa się z Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus +, Wydziałowego/ych Koordynatora/ów Programu Erasmus + oraz pracownika/ów Wydziału/ów powołanego/ych przez Dziekana/ów Wydziału/ów na pisemną prośbę Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus +, 12. UKK podejmuje decyzję o nominacji studenta do udziału w Programie w wyniku głosowania (decyzja jednogłośna) w oparciu o Zasady kwalifikacji studentów do wyjazdów na studia i praktykę w Programie Erasmus Plus stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 13. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus + informuje studentów drogą mailową o wynikach rekrutacji. 14. Z przebiegu obrad zostaje sporządzony protokół. 3

4 15. W wyjątkowych sytuacjach student ubiegający się o wyjazd na studia może zmienić semestr/trymestr (zimowy na letni), który deklarował w Podaniu studenta o wyjazd zagraniczny. Aby to zrobić należy złożyć: a. podanie do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus + zawierające prośbę o zmianę semestru/trymestru (z dokładnymi datami rozpoczęcia i zakończenia semestru/trymestru), b. podanie do Kierownika Studiów Doktoranckich (w przypadku studentów III stopnia) zawierające prośbę o zmianę semestru/trymestru (z dokładnymi datami rozpoczęcia i zakończenia semestru/trymestru), c. pisemną zgodę na zmianę semestru/trymestru z uczelni przyjmującej, d. ustalony, z Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus +, Learning Agreement na zmieniony semestr/trymestr. 16. W wyjątkowych sytuacjach student ubiegający się o wyjazd na praktykę może zmienić miesiąc/miesiące wyjazdu, który deklarował w Podaniu studenta o wyjazd zagraniczny. Aby to zrobić należy poinformować drogą mailową Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus Od decyzji UKK przysługuje, za pośrednictwem Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus +, odwołanie do Rektora Ignatianum w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 18. Podstawą do odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia zasad i trybu rekrutacji. 19. Ostateczną decyzję w przypadku odwołania podejmuje Rektor Ignatianum Student wyjeżdżający w ramach Programu ma obowiązek wypełnić, uzgodnione i podpisane przez właściwego Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus + oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus + : a. w przypadku wyjazdu na studia - Porozumienie o programie zajęć Learning Agreement b. w przypadku wyjazdu na praktykę - Porozumienie o programie praktyk Training Agreement przed wyjazdem na studia/praktykę. 2. Aby student mógł zrealizować przedmioty ustalone w Learning Agreement dokument ten musi być również zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą przed wyjazdem studenta. 3. Aby student mógł zrealizować program praktyk ustalony w Training Agreement dokument ten musi być również zaakceptowany przez instytucję przyjmującą przed wyjazdem studenta. 4. W trakcie wyjazdu student wyjeżdżający na studia powinien zdobyć minimum 30 punktów ECTS (na semestr) lub indywidualnie ustalić ilość wymaganych do zaliczenia semestru punktów z właściwym Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus Wszystkie zmiany wprowadzane do Learning Agreement wymagają pisemnej akceptacji na formularzu Changes to the original Learning Agreement wszystkich trzech stron (student, Ignatianum, uczelnia przyjmująca). 6. Wszystkie zmiany wprowadzane do Training Agreement wymagają pisemnej akceptacji wszystkich trzech stron (student, Ignatianum, instytucja przyjmująca). 7. Przed wprowadzeniem zmian do Learning Agreement lub Training Agreement student uzgadnia zmiany z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus + drogą mailową. 8. Wprowadzanie ewentualnych zmian do ustalonego wcześniej Learning Agreement / Training Agreement powinno być zakończone w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do uczelni/instytucji przyjmującej. 7 W celu sfinalizowania wyjazdu, student zobowiązany jest do: a. zapoznania się z instrukcjami Programu obowiązującymi w uczelni/instytucji przyjmującej, b. wypełnienia formularza aplikacyjnego uczelni/instytucji przyjmującej, 4

5 c. uregulowania spraw związanych z ubezpieczeniem, leczeniem za granicą, przekraczaniem granicy oraz legalizacją pobytu, d. zorganizowania sobie zakwaterowania na czas pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej, e. podejścia do testu on-line sprawdzającego poziom znajomości języka obcego, f. podpisania umowy dwustronnej student -Ignatianum regulującej prawa i obowiązki obu stron Miesięczna stawka stypendium Programu grantu, określana jest na podstawie sztywnych stawek określonych dla poszczególnych grup krajów. 2. Kraje biorące udział w Programie dzielone są na trzy grupy w zależności od kosztów utrzymania. 3. Lista co roku aktualizowana przez Komisję Europejską znajduje się na stronie oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus Studentowi nominowanemu przez UKK do wyjazdu na studia, który w semestrze poprzedzającym wyjazd, posiadał uprawnienia do otrzymywania stypendium socjalnego i pobierał to stypendium, przysługuje dodatkowe stypendium Programu w wysokości 200 euro/miesiąc. 5. Studentowi, któremu zostało przyznane dodatkowe stypendium, o którym mowa w 8, pkt 4, całość stypendium jest wypłacana w walucie PLN z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (zwanego dalej PO WER). 6. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się (na pisemny wniosek) o dodatkowe stypendium z budżetu PO WER. Zasady wnioskowania o dodatkowe fundusze z tytułu niepełnosprawności określa Narodowa Agencja Programu Erasmus Studentowi, któremu zostało przyznane dodatkowe stypendium z tytułu niepełnosprawności, o którym mowa w 8, pkt 6, całość stypendium jest wypłacana w walucie PLN z budżetu PO WER. 8. Po podpisaniu przez studenta umowy z Ignatianum, wypłata stypendium Programu następuje w formie przelewu, na wskazane przez studenta konto bankowe w dwóch ratach: a. pierwsza rata w wysokości 70% przyznanego stypendium Programu zostanie wypłacona uczestnikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyjazdu, b. druga rata w wysokości 30% przyznanego stypendium Programu, po powrocie i dopełnieniu wszelkich formalności związanych z zaliczeniem wyjazdu, 9. Dodatkowe stypendium Programu, o którym mowa w 8, pkt 4 zostanie przelane na konto studenta, po otrzymaniu przez Ignatianum grantu na ten cel z Narodowej Agencji Programu Erasmus Rozliczenie stypendium Programu, o którym mowa w 8, pkt 6 jest rozliczeniem kosztów rzeczywistych poniesionych przez studenta w trakcie wyjazdu i udokumentowanych dowodami finansowymi. 11. Dokument Zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz wyjazdów studentów na praktykę w Programie Erasmus Plus stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 12. Wszelkie opóźnienia w płatnościach na rzecz studentów wyjeżdżających na studia/praktykę mogą mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadku braku środków finansowych lub sytuacji wynikających z opóźnień w przelewie transzy z Narodowej Agencji Programu Erasmus + na konto Ignatianum Studenci rozpoczynający wyjazd w semestrze zimowym mogą ubiegać się o przedłużenie stypendium na okres 1 semestru. 2. Przedłużenie nie może wykroczyć poza dany rok akademicki, tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim danego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku akademickiego. 5

6 3. Student, ubiegający się o przedłużenie stypendium, musi przedłożyć w Ignatianum następujące dokumenty: a. podanie do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus + zawierające prośbę o przedłużenie stypendium (z dokładnym datami przedłużenia), b. podanie do Kierownika Studiów Doktoranckich (w przypadku studentów III stopnia) zawierające prośbę o przedłużenie stypendium (z dokładnymi datami przedłużenia), c. pisemną zgodę na przedłużenie stypendium z uczelni/instytucji przyjmującej, d. ustalony, z Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus +, Learning Agreement na kolejny semestr lub Training Agreement na kolejny miesiąc/miesiące, e. opinię pracy Promotora (w przypadku III roku I stopnia i II roku II stopnia studiów oraz V roku studiów jednolitych). 4. Decyzję o przedłużeniu stypendium podejmuje Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus Student po otrzymaniu zgody na przedłużenie stypendium zachowuje status studenta Erasmusa i zobowiązany jest do podpisania aneksu do podpisanej przed wyjazdem umowy z Ignatianum. 6. Stypendium Programu grant - na uzgodnione przedłużenie stypendium nie jest gwarantowane. 7. Student może przedłużyć stypendium bez otrzymania stypendium Programu wyjazd z tzw. grantem zerowym Student, który rezygnuje z wyjazdu w ramach Programu, powinien jak najszybciej pisemnie poinformować o tym Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus +, właściwy dla siebie Sekretariat/Dziekanat Wydziału, a także uczelnię/instytucję przyjmującą, do której została wysłana aplikacja, przedstawiając udokumentowane powody rezygnacji. 2. Naruszenie powyższego wymogu ze strony studenta powoduje utratę możliwości ponownego ubiegania się o stypendium przez okres roku. 3. Wszelkie naruszenie przepisów dotyczących Programu, podanie nieprawdziwych informacji, zatajenie istotnych informacji, działanie zmierzające do blokowania sprawnego działania Programu może spowodować zawieszenie możliwości działu w Programie przez okres roku. 4. W przypadku skrócenia wyjazdu studenta, w stosunku do deklarowanej długości pobytu w umowie z Ignatianum, student musi zwrócić tę część stypendium Programu grantu, która pokrywa czas niezrealizowanego wyjazdu (pobyt studenta w uczelni/instytucji przyjmującej jest wyliczany na podstawie faktycznie potwierdzonych dni pobytu). 5. Ostateczne wyliczenie czasu pobytu studenta na stypendium następuje na podstawie wystawionego przez uczelnie/instytucję przyjmująca potwierdzenia pobytu. 6. Sposób zwrotu stypendium za czas niezrealizowanego wyjazdu określa Ignatianum Po realizacji wyjazdu student wyjeżdżający na studia ma obowiązek dostarczyć Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus +, bez zbędnej zwłoki, następujące dokumenty: a. Wykaz zaliczeń ( Transcript of Records lub Recogniotion outcomes ), wykaz wszystkich realizowanych przedmiotów z ocenami, liczbą zrealizowanych godzin oraz ilością punktów ECTS w czasie pobytu na stypendium, b. zaświadczenie z uczelni przyjmującej potwierdzające okres pobytu studenta w uczelni przyjmującej. 2. Obowiązkiem studenta jest również wypełnienie on-line Ankiety Stypendysty Erasmusa oraz ponowne podejście do testu on-line sprawdzającego poziom znajomości języka obcego. 6

7 3. Wypełnienie on-line Ankiety Stypendysty Erasmusa jest konieczne do rozliczenia wyjazdu i wypłacenia drugiej raty stypendium. 4. Po realizacji wyjazdu student wyjeżdżający na praktykę ma obowiązek dostarczyć Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus +, bez zbędnej zwłoki, następujące dokumenty: a. Transcript of Work zaświadczenie mówiące o zrealizowaniu wszystkich założeń programowych praktyki z jej oceną, wystawione przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej. b. zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające okres pobytu studenta na praktyce, c. sprawozdanie opisowe z pobytu na praktyce. 5. Obowiązkiem studenta jest również wypełnienie on-line Ankiety Stypendysty Erasmusa oraz ponowne podejście do testu on-line sprawdzającego poziom znajomości języka obcego. 6. Wypełnienie on-line Ankiety Stypendysty Erasmusa jest konieczne do rozliczenia wyjazdu i wypłacenia drugiej raty stypendium Na podstawie dostarczonego Wykazu zaliczeń Ignatianum zobowiązuje się zapewnić studentowi zaliczenie okresu studiów zrealizowanego przez studenta na uczelni przyjmującej. 2. Przedmioty zaliczone przez studenta w uczelni przyjmującej przepisywane są studentowi na jego wniosek kierowany do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus +, na podstawie kryteriów: nazwa przedmiotu, liczba punktów ECTS, liczba zrealizowanych godzin, rodzaj zajęć, ocena. 3. Ignatianum może odmówić zaliczenia na podstawie Wykazu zaliczeń w przypadku, kiedy student nie osiągnie zadowalających wyników lub nie spełni warunków określonych między stronami w umowie, jako niezbędne do otrzymania zaliczenia semestru/roku. 4. Uzupełnienie ewentualnych różnic programowych w przypadku, gdy nie jest możliwe zaliczenie przez studenta przedmiotów obowiązkowych w Ignatianum w danym semestrze/roku ze względu na brak ich odpowiedników/zamienników wśród przedmiotów zaliczonych w uczelni przyjmującej, odbywać się będzie na podstawie Regulaminu studiów na właściwym dla studenta Wydziale. 5. Spełnienie wymogów i potwierdzenie uznania odbytych na uczelni przyjmującej studenta części studiów, a tym samym zaliczenie okresu wyjazdu zatwierdza ostatecznie Prodziekan właściwego Wydziału, na podstawie przepisów wewnętrznych Wydziału. 6. Praktyka realizowana przez studenta podczas wyjazdu na praktykę może być obowiązkowa lub nieobowiązkowa (z punktu widzenia programu kształcenia). 7. Praktyka na pisemny wniosek studenta może zostać, w całości lub części, uznana jako praktyka obowiązkowa. Decyzję w tej sprawie podejmuje Wydziałowy Koordynator Praktyk w porozumieniu z Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus +. IV. Wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych Ignatianum 13 Program oferuje pracownikom Ignatianum następujące możliwości udziału w międzynarodowej wymianie: a. Wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich, w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych STA ( Teaching Assignments ), b. wyjazdy do zagranicznych uczelni w celach szkoleniowych: udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod pracy STT ( Staff Training Mobility ). 7

8 1. Kwalifikacja kandydatów na wyjazdy opiera się na informacjach zawartych w Zasadach kwalifikacji pracowników do wyjazdów w Programie Erasmus Plus stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 2. Kandydatury pracowników, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy oraz zgłoszenia kadry młodszej stażem traktowane są priorytetowo. 3. Pierwszeństwo w wyjazdach w celach szkoleniowych mają pracownicy administracyjni Ignatianum. 4. Rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, nie później niż do dnia 30 września danego roku akademickiego. 5. Minimalny okres pobytu pracownika na stypendium wynosi 2 dni, a maksymalny 5 dni w ramach tego samego roku akademickiego, nie później niż do dnia 30 września. 6. O zakwalifikowaniu pracownika do udziału w Programie decyduje Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna (zwana dalej UKK) na posiedzeniu, 7. UKK składa się z Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus +, Wydziałowego/ych Koordynatora/ów Programu Erasmus + oraz pracownika/ów Wydziału/ów powołanego/ych przez Dziekana/ów Wydziału/ów na pisemną prośbę Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus UKK podejmuje decyzję o nominacji pracownika do udziału w Programie w wyniku głosowania (decyzja jednogłośna) w oparciu o Zasady kwalifikacji pracowników do wyjazdu w Programie Erasmus Plus. 9. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus + informuje pracowników drogą mailową o wynikach rekrutacji. 10. Z przebiegu obrad zostaje sporządzony protokół. 11. Od decyzji UKK przysługuje, za pośrednictwem Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus +, odwołanie do Rektora Ignatianum w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 12. Podstawą do odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia zasad i trybu rekrutacji. 13. Ostateczną decyzję w przypadku odwołania podejmuje Rektor Ignatianum Stypendium wypłacane z budżetu Programu pozwala na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem za granicą. 2. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd z Programu grantu, określana jest na podstawie sztywnych stawek określonych dla poszczególnych grup krajów. 3. Kraje biorące udział w Programie dzielone są na cztery grupy, w zależności od kosztów utrzymania. Lista, co roku aktualizowana przez Komisję Europejską znajduje się na stronie oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus Wypłata stypendium Programu następuje w formie przelewu, na wskazane przez pracownika konto bankowe (rachunek w walucie EURO) w jednej racie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wyjazdu. 5. Rzeczywiste koszty podróży mogą być pokryte z Programu, na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione koszty (kalkulator odległości), tylko w przypadku gdy, pozwala na to dofinansowanie przyznane Ignatianum na mobilność pracowników przez Komisję Europejską. 6. Wszelkie opóźnienia w płatnościach na rzecz pracowników wyjeżdżających w ramach Programu mogą mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadku braku środków finansowych lub sytuacji wynikających z opóźnień w przelewie transzy z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na konto Ignatianum. 7. Zasady wykorzystania i rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na wyjazdy pracowników w Programie Erasmus Plus stanowią załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 8

9 16 1. Po omówieniu zastępstw w Ignatianum z Dziekanem właściwego Wydziału, nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi Ignatianum ma podpisane umowy na wymianę kadry naukowodydaktycznej, w ramach Programu, w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) dla tamtejszych studentów (wykładów, seminariów, warsztatów). 2. Przed wyjazdem pracownik musi również wypełnić wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego i złożyć go w Dziale Kadr Ignatianum. 3. Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od 2 dni do 5 dni. 4. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. 5. Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany ustalić Indywidualny program nauczania ( Individual Teaching Programme ), który musi zatwierdzić Uczelniany Koordynator Programu Erasmus + oraz uczelnia przyjmująca. 6. Przed wyjazdem pracownik powinien wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 7. W celu sfinalizowania wyjazdu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do podpisania umowy dwustronnej z Ignatianum, regulującej prawa i obowiązki obu stron. 8. Po powrocie ze stypendium nauczyciel akademicki ma obowiązek dostarczyć Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus + zaświadczenie z uczelni przyjmującej potwierdzające okres pobytu pracownika w uczelni przyjmującej oraz potwierdzenie liczby godzin przeprowadzonych zajęć. 9. Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest wypełnienie on-line Ankiety Stypendysty Erasmusa. 10. Obowiązkiem pracownika jest również wypełnienie on-line Ankiety Stypendysty Erasmusa. 11. Wypełnienie on-line Ankiety Stypendysty Erasmusa jest konieczne do rozliczenia wyjazdu. W przypadku nie wypełnienia Ankiety Stypendysty Erasmusa w terminie do dnia 30 września danego roku, Ignatianum ma prawo ubiegać się o zwrot całości wypłaconego pracownikowi stypendium Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni (zwani dalej pracownikami) mogą wyjechać do uczelni partnerskich lub innych instytucji akademickich, placówek badawczych, inny organizacji za granicą w celach szkoleniowych (STT). 2. Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 2 dni do 5 dni. 3. Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest Indywidualny plan pracy ( Individual Work Plan ) przygotowany przez pracownika. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus + i uczelnię/instytucję zagraniczną oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (pracownika, Ignatianum, uczelnie/instytucje przyjmującą). 4. Przed wyjazdem pracownik musi wypełnić wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego i złożyć go w Dziale Kadr Ignatianum. 5. Przed wyjazdem pracownik powinien wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 6. W celu sfinalizowania wyjazdu pracownik zobowiązany jest do podpisania umowy dwustronnej z Ignatianum regulującej prawa i obowiązki obu stron. 7. Po powrocie ze stypendium pracownik ma obowiązek dostarczyć Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus + zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające okres pobytu pracownika na stypendium oraz potwierdzenie zrealizowania planu pracy. 8. Obowiązkiem pracownika jest również wypełnienie on-line Ankiety Stypendysty Erasmusa. 9. Wypełnienie on-line Ankiety Stypendysty Erasmusa jest konieczne do rozliczenia wyjazdu. W przypadku nie wypełnienia Ankiety Stypendysty Erasmusa w terminie do dnia 30 września danego roku, Ignatianum ma prawo ubiegać się o zwrot całości wypłaconego pracownikowi stypendium. 9

10 V. Postanowienia końcowe 18 Wszystkie sytuacje nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane indywidualnie przez Rektora Ignatianum. 19 Nadzór nad postanowieniami niniejszego Regulaminu sprawuje Rektor Ignatianum Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Programu Erasmus Plus sprawuje Uczelniany Koordynator Programu Erasmus Uczelniany Koordynator Programu Erasmus + przeprowadza rekrutację studentów i pracowników, organizuje spotkania informacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu w ramach Programu, a także odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji, która obejmuje: a. tzw. Umowy Bilateralne umowy dwustronne (partnerskie) zawarte między Ignatianum, a uczelniami partnerskimi, b. protokoły z posiedzeń UKK, c. dokumenty rekrutacyjne studentów oraz pracowników, d. dokumenty dotyczące przebiegu i zakończenia mobilności studentów i pracowników. 21 Regulamin wyjazdów studentów i pracowników w Programie Erasmus Plus w Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzony został Zarządzeniem nr 1/2014/2015 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 października 2014 roku. 22 Regulamin wyjazdów studentów i pracowników w Programie Erasmus Plus w Akademii Ignatianum w Krakowie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r. i obowiązuje do odwołania. Załączniki do Regulaminu wyjazdów studentów i pracowników w Programie Erasmus Plus w Akademii Ignatianum w Krakowie: Załącznik nr 1 - Zasady kwalifikacji studentów do wyjazdów na studia i praktykę w Programie Erasmus Plus. Załącznik nr 2 - Zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz wyjazdów studentów na praktykę w Programie Erasmus Plus. Załącznik nr 3 - Zasady kwalifikacji pracowników do wyjazdów w Programie Erasmus Plus. Załącznik nr 4 - Zasady wykorzystania i rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na wyjazdy pracowników w Programie Erasmus Plus. 10

REGULAMIN wyjazdów studentów i pracowników w Programie ERASMUS PLUS w Akademii Ignatianum w Krakowie. Dział Międzynarodowych Programów Edukacyjnych.

REGULAMIN wyjazdów studentów i pracowników w Programie ERASMUS PLUS w Akademii Ignatianum w Krakowie. Dział Międzynarodowych Programów Edukacyjnych. REGULAMIN wyjazdów studentów i pracowników w Programie ERASMUS PLUS w Akademii Ignatianum w Krakowie Dział Międzynarodowych Programów Edukacyjnych. I. Informacje 1 1. Program Erasmus Plus (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1 1. Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe (zwany dalej Programem) jest programem współpracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1 1. Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe (zwany dalej Programem ) jest sektorem Programu

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2014 Rektora UPWr z dnia 14 marca 2014r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. 1. Stypendium Erasmus STA (wyjazd kadry naukowo-dydaktycznej)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyjazdów studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne

REGULAMIN wyjazdów studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne REGULAMIN wyjazdów studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1 1. Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe (zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 Rektora UPWr z dnia 16 stycznia 2015 r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ Wrocław, dnia 16 czerwca 2014 r. REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ odbywa się

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia zgodny z Zarządzeniem nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Egz. pojedynczy REGULAMIN realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady realizacji Programu Erasmus+ określają

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS Załącznik do zarządzenia Rektora WSISiZ nr 398A/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów, nauczycieli akademickich i pracowników WSISiZ w programie ERASMUS PLUS. REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/ /2021)

Program ERASMUS+ (2015/ /2021) Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2016/2017 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) KA103_2016 OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Programu ERASMUS+ 1. Wymiana

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji

Informacje ogólne. 2 Ogólne kryteria rekrutacji Załącznik 2 do ZARZĄDZENIA Nr 46/2013 REKTORA PWSZ w PŁOCKU z dnia 12.09.2013 r ZASADY UBIEGANIA SIĘ, PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW SMS PROGRAMU LLP ERASMUS MOBILNOŚĆ-SZKOŁY WYŻSZE DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2014

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2014 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2014 Regulamin wyjazdów studentów Uczelni na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasad przyjazdów studentów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. Zakres procedury Procedura opisuje sposób rekrutacji studentów i pracowników ubiegających się o wyjazd na wymianę, oraz kwalifikowania studentów i pracowników przyjezdnych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1

ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2011/12 ZASADY I WARUNKI WYJAZDÓW 1 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Skład i zadania instytutowej komisji rekrutacyjnej

Skład i zadania instytutowej komisji rekrutacyjnej INSTYTUT POLITOLOGII WNHIS UKSW PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ Wyjazdy studentów w celu odbycia praktyk w instytucji zagranicznej Projekt typu KA103/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1 Skład

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyjazdów studentów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne

REGULAMIN wyjazdów studentów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015/2016 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 października 2015 r. REGULAMIN wyjazdów studentów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZASADY. 2. Zasady wyjazdu, rozliczenia wyjazdu są także określone przez przepisy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kartę Erasmusa.

ZASADY. 2. Zasady wyjazdu, rozliczenia wyjazdu są także określone przez przepisy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kartę Erasmusa. ZASADY wymiany studentów Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ w ramach programu ERASMUS PLUS na rok akademicki 2016/17 i lata kolejne 1 1. Niniejsze zasady określają procedury rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne PROGRAM ERASMUS Spotkanie informacyjne 30.11.2010 KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE ERASMUS: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS Uchwała nr 95/2013 Senatu UMB z 30.09.2013 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMB nr 40/2016 z 29.04.2016 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+ Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr

Bardziej szczegółowo

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć;

d) pracownicy uczelni, którzy znają język obcy właściwy dla prowadzonych przez nich za granicą zajęć; KOMUNIKAT Nr 7 z dnia 8.12.2015 roku Prorektor ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach 2016/2017,

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU.

UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU. UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU Zasady ogólne 1. Erasmus jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej dla

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W BEIT BERL COLLEGE (IZRAEL) W RAMACH PROGRAMU ERASMUS ZASADY

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+

I. Ogólne warunki uczestnictwa studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w programie Erasmus+ Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni realizowanych przez Wyższą Szkołą Humanistyczno Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu w ramach programu ERASMUS++

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie trybu kwalifikowania i kierowania pracowników Politechniki Lubelskiej na wyjazdy za granicę w ramach programu

Bardziej szczegółowo

1. Zasady odnoszą się do Programu Erasmus+, wymiana z krajami programu na rok akademicki 2016/17.

1. Zasady odnoszą się do Programu Erasmus+, wymiana z krajami programu na rok akademicki 2016/17. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ z krajami programu (KA103) 2016/2017 (czas trwania projektu 1.06.2016-30.09.2017) 1. Zasady odnoszą

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/14

ZARZĄDZENIE NR 42/14 ZARZĄDZENIE NR 42/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 22 października 2014r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12 Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus w roku akademickim 2011/12 I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika

Bardziej szczegółowo

potwierdzenia na piśmie. WSHE w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do

potwierdzenia na piśmie. WSHE w Zamościu dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do Załącznik do Zarządzenia Nr 120/2009/2010 Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu z dnia 1.10.2009 r. Regulamin wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB Nr 2/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

Zarządzenie Dziekana WNB Nr 2/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. Zarządzenie Dziekana WNB Nr 2/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+ Na podstawie Uchwały Senatu UWr Nr 109/2011

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej,

Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, Zasady realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej (dalej WSA w Bielsku-Białej)

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników. Rok akademicki 2015/2016 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2015/2016 prowadzenia zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2014. Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie nr 7/2014. Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku Zarządzenie nr 7/2014 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia REGULAMINU PROGRAMU ERASMUS PLUS w WYŻSZEJ SZKOLE NAUK HUMANISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Prof. dr hab. Józef Zając ERASMUS PROGRAMME

Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Prof. dr hab. Józef Zając ERASMUS PROGRAMME Pismo okólne nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie zasad realizacji wyjazdów pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Pula miesięcy do wykorzystania 12 miesięcy do wykorzystania na każdym poziomie studiów. Miesiące spędzone na wymianie w ramach programu LLP Erasmus również zaliczają

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS WYJAZDY NA PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji

Bardziej szczegółowo

I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne

I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne Uczelniane zasady alokacji środków na wyjazdy stypendialne studentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 obowiązujące od dnia 1.06.2017 r. I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYJAZDY ZAGRANICZNE STUDENTÓW KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS

INSTRUKCJA WYJAZDY ZAGRANICZNE STUDENTÓW KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS INSTRUKCJA WYJAZDY ZAGRANICZNE STUDENTÓW KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS 1. ZAKRES INSTRUKCJI Zakres instrukcji obejmuje postępowanie związane z kwalifikacją

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu LLP Erasmus

Regulamin programu LLP Erasmus Regulamin programu LLP Erasmus TYTUŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Regulamin programu LLP Erasmus, zwany dalej Regulaminem, reguluje kwestie uczestnictwa w programie międzynarodowej wymiany studentów

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014

Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 Serdecznie zachęcamy studentów PB do wyjazdów w ramach zagranicznych praktyk ERASMUS 2013/2014 w skrócie: - praktyka może trwać 3 miesiące; - student musi być oficjalnie zakwalifikowanym na kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie/Erasmus w roku akademickim 2009/10

Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie/Erasmus w roku akademickim 2009/10 Zielona Góra, 30.03.2009 Zasady realizacji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie/Erasmus w roku akademickim 2009/10 I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS)

Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS) Zasady realizacji wyjazdów na studia (SMS) 1. Przed wyjazdem za granicę student zobowiązany jest dostarczyć do Koordynatora Uczelnianego: -Application Form- kopię dokumentów aplikacyjnych wysłanych do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zasad wymiany studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników w ramach programu LLP/Erasmus realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych (STA) i nie-dydaktycznych (STT) w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. 1. Stypendium Erasmus STA (wyjazd

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU 1 Zasady ogólne 1. Program Erasmus jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

3. Wyjazd na stypendium zagraniczne przysługuje studentowi tylko raz w trakcie toku studiów, niezależnie od uczelni, na której podjął naukę.

3. Wyjazd na stypendium zagraniczne przysługuje studentowi tylko raz w trakcie toku studiów, niezależnie od uczelni, na której podjął naukę. ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW ZAGRANICZNYCH PROGRAMU ERASMUS W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UJ od roku akademickiego 2010/2011 Dokument dotyczący zasad rekrutacji studentów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE REALIZACJI PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

ZASADY OGÓLNE REALIZACJI PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 ZASADY OGÓLNE REALIZACJI PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 I. ZASADY OGÓLNE Nadzór nad realizacją Programu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACYJNA

PROCEDURA REKRUTACYJNA Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ SMS. Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci

1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci Zasady realizacji wyjazdów na praktyki 1. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci i absolwenci mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą i

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów zagranicznych studentów w ramach umów o wymianie akademickiej podpisanych przez Collegium Civitas.

Regulamin wyjazdów zagranicznych studentów w ramach umów o wymianie akademickiej podpisanych przez Collegium Civitas. Regulamin wyjazdów zagranicznych studentów w ramach umów o wymianie akademickiej podpisanych przez Collegium Civitas. 1 Skróty i pojęcia używane w niniejszym Regulaminie CC Collegium Civitas; NA Narodowa

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. WYJAZDY STUDENTÓW

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. WYJAZDY STUDENTÓW Załącznik do protokołu Uczelnianej Komisji Programu Erasmus+ z 08.09.2017 roku Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Uczelniana Komisja Programu Erasmus+, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) Rok akademicki 2016/2017

Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) Rok akademicki 2016/2017 Zasady realizacji Programu Erasmus Plus (Erasmus+) w zakresie wyjazdów pracowników do krajów programu (KA103) MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Pracownicy uczelni mają możliwość wyjazdu w celu: Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU ERASMUS W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE

ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU ERASMUS W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU ERASMUS W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE SPIS TREŚCI: WSTĘP I. PROGRAM ERASMUS - ZASADY OGÓLNE 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KEY ACTION 103 HIGHER EDUCATION UWM W OLSZTYNIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KEY ACTION 103 HIGHER EDUCATION UWM W OLSZTYNIE POSTANOWIENIA OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KEY ACTION 103 HIGHER EDUCATION UWM W OLSZTYNIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wymiana studentów i pracowników UWM musi być poprzedzona podpisaniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-10/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr R-10/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr R-10/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie trybu kwalifikowania i kierowania studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Politechniki Lubelskiej na

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo