WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ oraz FSS ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2015/ Kandydat zakwalifikowany na wyjazd składa odpowiednie dokumenty aplikacyjne obowiązujące w uczelni przyjmującej, zgodnie z trybem i w terminie określonym przez tę uczelnię, do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, które następnie przesyła potwierdzenie nominacji Kandydata oraz jego aplikację do uczelni przyjmującej. 2. Informacje dla Kandydatów oraz odpowiednie dokumenty znajdują się na stronach internetowych uczelni przyjmujących lub są przekazywane przez Biuro ds Współpracy Międzynarodowej. 3. Pobyt na stypendium musi zostać rozpoczęty- i zakończony pomiędzy r. a r. i trwać minimum 3 miesiące (90 dni). Pobyt krótszy dopuszczalny jest tylko w sytuacji gdy pełny, najkrótszy cykl kształcenia w uczelni przyjmującej studenta (np. trymestr) jest krótszy niż 3 miesiące (90 dni). Wymaga to pisemnego potwierdzenia przez uczelnię przyjmującą. 4. Kandydat składa komplet dokumentów wyjazdowych w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej na 2 tygodnie przed obowiązującym terminem wyznaczonym przez uczelnie partnerską do której został zakwalifikowany student.

2 Komplet dokumentów obejmuje: 5. informacje o numerze konta bankowego, na które mają być przelewane raty stypendium, konto może być prowadzone w PLN lub Euro. kandydat musi być właścicielem lub współwłaścicielem konta: podpisany dokument: Porozumienie o programie zajęć" (Learning Agreement); podpisany dokument: Karta potwierdzenia uznania zaliczeń" (Recognition sheet). Dokumenty wymagane przez Uczelnie do której student aplikuje ksero dowodu ubezpieczenia Na podstawie złożonych dokumentów podpisywana jest z każdym Kandydatem (Beneficjentem) umowa finansowa na wyjazd w ramach programu Erasmus+ lub FSS. Umowa powinna zostać podpisana najpóźniej niż na 2 tygodnie (14 dni) przed planowanym terminem wyjazdu. Termin podpisania umowy Kandydat ustala z Biurem ds. Współpracy Międzynarodowej. 6. Stypendium wypłacane jest w sposób określony w umowie. 7. Beneficjent otrzymuje stypendium przyznawane z budżetu programu Erasmus+ lub FSS na realizację wyjazdu. Stypendium to ma charakter dofinansowania i jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, nie zaś pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej. Wysokość stypendium po zatwierdzeniu jest ogłaszana na stronie internetowej Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Głównymi kryteriami branymi pod uwagę przy ustalaniu wysokości stypendium są: a) wysokość miesięcznego stypendium wypłacanego przy wyjazdach do tych samych krajów i miejscowości dla studentów wszystkich jednostek Uczelni musi być taka sama: b) okres pobytu w uczelni partnerskiej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium jest określany z dokładnością do 1 dnia c) miesięczna stawka wypłacanego stypendium nie może być niższa niż Stypendium przyznawane jest na okres wskazany w umowie bilateralnej, w ramach której wyjazd będzie realizowany.

3 9. Studentów wyjeżdżających w pierwszym semestrze roku akademickiego 2015/2016 chcących przedłużyć pobyt za granicą na drugi semestr będzie obowiązywała następująca procedura: - uzyskanie wstępnej zgody na przedłużenie pobytu z uczelni partnerskiej, - uzyskanie zgody z jednostki macierzystej - zgoda może być udzielona tylko na podstawie pisemnego podania studenta i wypełnionego dokumentu.przedłużenie pobytu na II Semestr " / Study Stay Extent ion for the Second Semester ", - uzyskanie zgody Dziekana, - aprobata ze strony Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie pobytu przez wszystkie strony Uniwersytet Pedagogiczny wystąpi z oficjalną prośbą do uczelni partnerskiej o przyjęcie studenta na kolejny semestr i przesłanie Listu Akceptacyjnego oraz podanie dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia semestru letniego. Okres studiów zrealizowanych w ramach programu Erasmus+ lub FSS w uczelni partnerskiej (przyjmującej) jest traktowany jako równoważny z okresem studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym. 10. Zakwalifikowany na wyjazd Kandydat zobowiązuje się do zrealizowania programu studiów uzgodnionego przed wyjazdem w Porozumieniu o programie zajęć" (Learning Agreement - LA). O jakichkolwiek zmianach w Porozumieniu o programie zajęć" (Learning Agreement - LA) Beneficjent musi bezzwłocznie powiadomić Uczelnię. Jeżeli Uczelnia wyrazi zgodę na proponowane zmiany, wprowadzona zostanie odpowiednia pisemna poprawka do Porozumienia o programie zajęć" (Learning Agreement LA). 11. Beneficjent zobowiązuje się dostarczyć Uniwersytetowi Pedagogicznemu w terminie do 2 tygodni (14 dni) od daty zakończenia pobytu określonej w umowie wspomnianej w punkcie B.5. następujące dokumenty: - zaświadczenie z uczelni partnerskiej potwierdzające okres studiów w uczelni partnerskiej (z datami rozpoczęcia i zakończenia) oraz, że zaplanowany program studiów został zrealizowany w czasie określonym w umowie wspomnianej w punkcie B.5., - informację o zaliczonych przedmiotach, zdanych egzaminach i uzyskanych ocenach: - wykaz zaliczeń" (Transcript of Records - TR). - ankietę Stypendysty Erasmusa według wzoru i w formie wymaganej przez Uczelnię.

4 12. Na podstawie dostarczonego..wykazu zaliczeń" Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia Beneficjentowi zaliczenia okresu studiów/ przedmiotów/ egzaminów, jako równoważnego z okresem studiów/ przedmiotami/ egzaminami w Uniwersytecie Pedagogicznym. Uczelnia może odmówić zaliczenia w przypadku, kiedy Beneficjent osiągnie niezadowalające wyniki lub nie spełni warunków określonych pomiędzy stronami, jako niezbędne do otrzymania zaliczenia. Niezadowalające osiągnięcia Beneficjenta mogą stanowić podstawę żądania przez Uczelnię zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium. W przypadku zaistnienia przyczyny niezależnej od Beneficjenta, określonej jako..siła wyższa" (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem), uczelnia może odstąpić od żądania zwrotu lub zmniejszyć jego wysokość. Przypadek taki wymaga decyzji w formie pisemnej z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Uczelnia bezzwłocznie poinformuje Beneficjenta o decyzji podjętej przez Narodową Agencję. 13. Rozliczenie przyznanego stypendium następuje na podstawie złożonych przez Beneficjenta dokumentów i potwierdzonego przez uczelnię partnerską okresu studiów. 14. W przypadku niedostarczenia przez Beneficjenta wymaganych dokumentów, o których mowa w punkcie B.12. lub w przypadku niespełnienia przez Beneficjenta innych postanowień umowy wspomnianej w punkcie 5.. Uczelnia ma prawo do wypowiedzenia umowy z Beneficjentem. 15. W przypadku pozostawania w dyspozycji Uczelni wolnych środków finansowych Beneficjent może otrzymać dodatkowe środki - proporcjonalnie do rzeczywistej długości pobytu (jednakowa kwota dla wszystkich Beneficjentów pomnożona przez ilość rzeczywistych miesięcy), przy zachowaniu górnych limitów wskazanych w tabeli w punkcie 5. W wypadku, gdy okres pobytu w uczelni przyjmującej jest krótszy niż określony w umowie wspomnianej w punkcie 5. Beneficjent może zostać zobowiązany do zwrócenia części stypendium. 16. Beneficjent zobowiązuje się (za wyjątkiem przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Beneficjenta, o których mowa powyżej, w punkcie 13.) do: zwrotu na żądanie Uczelni części lub całości otrzymanego stypendium w przypadku anulowania umowy przez Uczelnię. Wysokość ewentualnego zwrotu określa Uczelnia. W niektórych przypadkach konieczna może być akceptacja Narodowej Agencji. 17. Beneficjent podpisując umowę wspomnianą w punkcie 5. oświadcza, że nie otrzymał żadnego innego stypendium na pokrycie tych samych kosztów związanych z tym wyjazdem w ramach

5 innych programów wspólnotowych lub w ramach innych inicjatyw Komisji Europejskiej. Beneficjent oświadcza także, że został poinformowany o obowiązku uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE i konieczności ubezpieczenia się (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków i/lub odpowiedzialności cywilnej) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Beneficjent oświadcza również, że zapoznał się z formalnościami związanymi z legalizacją pobytu w kraju docelowym. 18. Konto bankowe, wskazane przez Beneficjenta jako rachunek, na który ma być przelewane stypendium, powinno pozostawać aktualne i otwarte co najmniej do 15 października 2016 r. o zmianie konta Beneficjent powinien informować we właściwy sposób Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej. Beneficjent powinien także przekazać do Biura swój adres poczty elektronicznej, regularnie sprawdzać korespondencję oraz informować Biuro o wszelkich zmianach. 19. Ewentualne odstępstwa od Zasad rekrutacji i realizacji wyjazdów możliwe są tylko w wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach. Odstępstwa te nie mogą naruszać interesów indywidualnych beneficjentów programu Erasmus i muszą być podyktowane dbałością o ich dobro oraz dążeniem do realizacji możliwie największej liczby wyjazdów stypendialnych. Odstępstwa te nie mogą naruszać nadrzędnych wobec Zasad rekrutacji i realizacji wyjazdów reguł określonych w Karcie Uczelni Erasmusa oraz umowie z Narodową Agencją Programu Erasmus+ wraz z odpowiednimi załącznikami.

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM STYPENDYSTY

VADEMECUM STYPENDYSTY VADEMECUM STYPENDYSTY czyli wszelkie formalności przed, w trakcie i po powrocie ze stypendium (dotyczy wyjazdów koordynowanych przez Biuro Programów Zagranicznych - BPZ) WPROWADZENIE Dla ułatwienia podajemy

Bardziej szczegółowo

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: Rekrutacja studentów na praktyki zagraniczne W roku akademickim 2010/2011 Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: - Podanie do Prorektora ds. Dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu...

Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu... Program Unii Europejskiej Erasmus+ Mobilność KA1 Wyjazd na praktyki zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 Umowa nr P/00... zawarta w dniu... Politechnika Lubelska PL LUBLIN03 Adres: ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Posiadacz rachunku bankowego (jeżeli inny niż Uczestnik):... Nazwa banku:... Numer SWIFT banku:... IBAN pełen numer rachunku...

Posiadacz rachunku bankowego (jeżeli inny niż Uczestnik):... Nazwa banku:... Numer SWIFT banku:... IBAN pełen numer rachunku... Politechnika Lubelska PL LUBLIN03 Adres: ul. Nadbystrzycka 38D 20-618 Lublin dalej zwana Uczelnią, reprezentowana do celów podpisania niniejszej Umowy przez Panią Profesor Marzennę R. Dudzińską, Prorektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r. INFORMACJE DLA STUDENTÓW aktualizacja: 7 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Jak wziąć udział w programie?... 4 Mobilność... 4 Udział w innych projektach prowadzonych przez uczelnię... 6 Zajęcia prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje 506-508 ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel.:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. I. Zasady rekrutacji studentów do wyjazdów zagranicznych na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga!

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga! Przed wyjazdem 1. Rejestracja w uczelni zagranicznej Na stronie internetowej uczelni, do której się wybierasz, sprawdź: terminy składania i rodzaj dokumentów / formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZA GRANICĄ. w ramach programu Erasmus. Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego

STUDIA ZA GRANICĄ. w ramach programu Erasmus. Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego STUDIA ZA GRANICĄ w ramach programu Erasmus Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego Jelenia Góra 2008 Spis treści: Ogólne informacje o programie Erasmus Kto moŝe wziąć udział w programie? Dokąd

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie NA STUDIA/PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU Erasmus + 2014/2015 Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych Wrocław 14 kwietnia 2015r. 1/19 Rekrutacja etap II Studenci zakwalifikowani przez koordynatorów wydziałowych: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI ROK AKADEMICKI 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI ROK AKADEMICKI 2014/2015 Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Program Erasmus Plus STA Staff Mobility for Teaching Assignments Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ZASADY REKRUTACJI ROK AKADEMICKI 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS, CEMS, MPPD, PIM i umowy bilateralne 2013/2014

ERASMUS, CEMS, MPPD, PIM i umowy bilateralne 2013/2014 ERASMUS, CEMS, MPPD, PIM i umowy bilateralne 2013/2014 Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd 6 marca 2013 r. Osoby kontaktowe - CPM Studenci programu ERASMUS, studenci CEMS i

Bardziej szczegółowo

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 Spis treści: 1. Erasmus: informacje ogólne....7 2. Co to jest ECTS?...9 3. Rekrutacja.... 11 4. Zasady zaliczania studiów...15 5. Wyjazd a) jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015 Praktyki zagraniczne I. Zasady ogólne 1) Praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo