Zarządzenie nr 7/2014. Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 7/2014. Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 7/2014 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia REGULAMINU PROGRAMU ERASMUS PLUS w WYŻSZEJ SZKOLE NAUK HUMANISTYCZNYCH i DZIENNIKARSTWA w POZNANIU na rok 2014/2015 zarządzam: 1 Wprowadzam jako obowiązujący Regulaminu Programu Erasmus Plus, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik nr 1 do zarządzenia REGULAMIN PROGRAMU ERASMUS PLUS w WYŻSZEJ SZKOLE NAUK HUMANISTYCZNYCH i DZIENNIKARSTWA w POZNANIU na rok 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady: a. rekrutacji studentów w ramach stypendiów Erasmus PLUS (dalej jako Program); b. ustalania wysokości stypendiów; c. kwalifikacji nauczycieli akademickich i pracowników na wyjazdy w Programie. 2. Wszelkie stypendia przyznawane w ramach Programu mają charakter uzupełniający i są przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji (uczelni) zagranicznej, tj. stypendium ma za zadanie przede wszystkim pokryć różnicę w kosztach utrzymania pomiędzy Polską a krajem goszczącym. 1

2 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (dalej jako Uczelnia). 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a. Uczelnianym Koordynatorze - Koordynatorze ECTS rozumie się przez to Pełnomocnika Rektora ds. ECTS/Erasmus; b. kierunkach studiów i przedmiotach podobnych rozumie się przez to kierunki studiów i przedmioty, w ramach których student uzyskuje podobne efekty kształcenia; 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się w kolejności: a. postanowienia umowy zawartej pomiędzy Uczelnią a Narodową Agencją Programu Erasmus+; b. Kartę Erasmus Uczelni; c. Komunikaty Narodowej Agencji Programu Erasmus+; d. przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ ; e. Regulamin Studiów Uczelni. II. Zasady rekrutacji studentów w roku akademickim 2014/2015 1) Postanowienia wstępne 1. Program dla studentów obejmuje dwie formy stypendiów zagranicznych: studia lub praktyki. 2. Studia lub praktyki traktowane są jako część programu studiów realizowanych w ramach kształcenia studenta w Uczelni. Osoby wyjeżdżające zachowują status studenta i wszelkie związane z tym prawa, w tym uprawnienia do otrzymywania pomocy materialnej przyznanej przez Uczelnię. Dzięki systemowi punktowemu ECTS (European Credit Transfer System) rozliczane są nakładu pracy stypendysty po powrocie do Uczelni. 3. W roku akademickim 2014/2015 stypendium przyznawane jest na okres minimum 2 miesięcy przy wyjeździe na praktyki. 4. Student ubiegający się o stypendium powinien z pełną świadomością i w porozumieniu z Uczelnianym Koordynatorem wybrać partnerską uczelnię zagraniczną, która oferuje kierunki studiów i przedmioty m.in. zgodne z tymi, które student realizuje w Uczelni w swoim cyklu kształcenia. 5. Wybór semestru zimowego lub letniego zostaje pozostawiony do decyzji studenta, po konsultacji z Koordynatorem ECTS. 6. Studenci wyjeżdżający na studia lub praktyki wymianę mogą starać się o zwolnienie z czesnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Decyzję o zwolnieniu po rozpatrzeniu wniosku studenta podejmuje Kanclerz Uczelni. 7. Stypendia dostępne są dla studentów kształcących się na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich: stacjonarnych i niestacjonarnych. Kandydat ubiegający się o stypendium w ramach Programu powinien spełniać następujące podstawowe kryteria formalne: a. posiadać obywatelstwo kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie albo posiadać oficjalny status uchodźcy, albo prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polski; b. pozostawać oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów uprawniającym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub doktora w UE; c. pozostawać w momencie wyjazdu studentem, co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia (nie dotyczy wyjazdu na praktykę). 2

3 d. w momencie wyjazdu oraz w okresie stypendium Programu nie przebywać na urlopie dziekańskim; e. nie posiadać zaległości finansowych wobec Uczelni; f. wypełnić formularz aplikacyjny, dostępny na stronie internetowej Uczelni, a następnie złożyć go (w wersji papierowej lub elektronicznie) w wyznaczonym terminie Uczelnianemu Koordynatorowi. 2) Zasady Rekrutacji 1. Kandydaci na studia lub praktyki w ramach Programu zwani będą dalej Kandydatami. 2. Rekrutacja Kandydatów jest przeprowadzana w oparciu o umowy bilateralne zawarte pomiędzy Uczelnią a uczelniami partnerskimi za granicą w ramach programu Erasmus (wykaz umów bilateralnych w roku akademickim 2014/2015 dostępny jest na stronie internetowej Uczelni). 3. Szczegółowe zasady realizacji wyjazdów studentów są określane każdorazowo w aneksie do umowy określonej w Pkt-cie 2 powyżej. 4. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji studentów na studia lub praktyki w ramach Programu jest Uczelniany Koordynator, kierujący również działaniami Komisji Kwalifikacyjnej. 5. Dokumenty rekrutacyjne powinny zostać złożone do Uczelnianego Koordynatora najpóźniej w terminie do dnia: a. 15 maja 2014 jeżeli wniosek dotyczy stypendium w semestrze zimowym i letnim lub tylko zimowym; b. 31 października 2014 jeżeli wniosek dotyczy stypendium w semestrze letnim, z zastrzeżeniem, że w tym terminie dostępne będą wyłącznie miejsca w semestrze letnim niewykorzystanie w pierwszym naborze. 6. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są przez cały rok akademicki. 7. Dodatkowa rekrutacja Kandydatów w terminach innych niż określone w Pkt-cie 5. powyżej jest możliwa pod warunkiem niewykorzystania wszystkich miejsc w ramach danej umowy, o której mowa w Pkt-cie 2. powyżej lub rezygnacji osoby wcześniej zakwalifikowanej. 8. Uczelniany Koordynator wyznacza termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej. 9. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą: a. Dziekan lub prodziekan Wydziału Humanistycznego, b. Uczelniany Koordynator; c. lektorzy języków obcych. 10. O terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej wszyscy zainteresowani studenci zostaną poinformowani drogą mailową i telefoniczną. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w ciągu 3 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej. 11. Rekrutacja studentów na stypendia Programu odbywa się według następujących kryteriów: a. wyniki w nauce; b. znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni przyjmującej studenta; c. zewnętrzne certyfikaty językowe; d. zewnętrzne zaświadczenia o aktywności studenta; e. udział studenta w życiu organizacji studenckich; f. inne (wg przedstawionych przez studenta dokumentów): i. zgodność rodzaju praktyki lub studiów w ramach stypendium z kierunkiem studiów realizowanych na Uczelni; ii. motywacja udziału w Programie wyrażona w liście motywacyjnym. 12. Ponadto Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza z każdym Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w szczególności sprawdza umiejętności językowe Kandydata, biorąc pod 3

4 uwagę czy znajomość ta umożliwi udział Kandydata w zajęciach prowadzonych w stosownym języku obcym. 13. Uczelniany Koordynator zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni listy Kandydatów zakwalifikowanych do stypendium w Programie oraz listy rezerwowej. 14. Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia list na stronie internetowej. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do dziekana właściwego dla danego kierunku studiów. 15. Odwołanie jest rozstrzygane w ciągu 14 dni od dnia złożenia. 16. Protokoły z posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnych znajduje się w szkolnej dokumentacji Programu. 17. Student zakwalifikowany na wyjazd stypendialny w ramach programu Erasmus jest zobowiązany podpisać umowę z Uczelnią. 18. Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien pisemnie poinformować o tym Uczelnianego Koordynatora najpóźniej na 30 dni przed dniem upływu terminu do złożenia aplikacji w zagranicznej uczelni partnerskiej. 19. Naruszenie terminu określonego w punkcie 18 lub brak stosownej informacji ze strony Kandydata skutkuje wykluczeniem możliwości ponownego ubiegania się o stypendium w Programie za pośrednictwem Uczelni oraz poinformowaniem właściwego dziekana, chyba że zaistniały okoliczności od Kandydata niezależne (zdarzenia losowe). III. Studia 1. Wysokość stypendium dla studiów w Programie jest zatwierdzana przez Uczelnianego Koordynatora 2. W terminie nie późniejszym niż 3 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu studenci zakwalifikowani do studiów w ramach Programu zobowiązani są do zawarcia umowy z Uczelnia, która stanowi podstawę oraz warunek przekazania stypendium Programu. 3. Stypendium przyznawane jest na okres pobytu w uczelni partnerskiej, obliczane z dokładnością do 0,5 miesiąca, przy czym: a. od 1 do 7 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0 miesiąca; b. od 8 do 24 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,5 miesiąca; c. od 25 do 31 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 1 pełny miesiąc. 4. Stawki miesięczne stypendium są uzależnione od kraju docelowego. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w "Przewodniku programu Erasmus+" polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła następujące miesięczne stawki stypendiów: a. Grupa 1. Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 Euro; b. Grupa 2. Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400 Euro; c. Grupa 3. Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300 Euro. 5. Stypendium jest wypłacane po zawarciu umowy, o której mowa w Pkt-cie 2. powyżej. 6. Sposób wypłaty stypendium określa student składając tzw. Oświadczenie dot. formy wypłaty stypendium. 7. Ostateczna wysokość stypendium jest ustalana po powrocie studenta, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uczelnię partnerską. W sytuacji, gdy okres pobytu podany w zaświadczeniu jest krótszy niż wskazany w umowie, której mowa w Pkt-cie 2. powyżej, wysokość stypendium może ulec zmniejszeniu. 8. Wypłacenie stypendium będzie następowało: 4

5 a. w 2 ratach (w przypadku wyjazdu na jeden semestr): I rata- 80% stypendium przed wyjazdem za granicę, II rata 20% stypendium po rozliczeniu się z wymaganych dokumentów; 9. Okres pobytu za granicą jest obliczany na podstawie dokumentu tzw. Confirmation (Potwierdzenie okresu pobytu) wydawanego przez uczelnię partnerską. Pobyt studenta w uczelni partnerskiej w celu zrealizowania części studiów nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr lub semestr) i nie może być dłuższy niż 1 rok akademicki. 10. Studenci, którzy wyjeżdżają na jeden semestr mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu na następny semestr. W tym celu należy: a. uzyskać zgodę Uczelni - możliwość przedłużenia wyjazdu uzależniona jest od posiadania przez Uczelnię wystarczających środków finansowych na pokrycie wypłaty stypendium za okres przedłużenia student może też podjąć decyzję o przedłużeniu pobytu bez stypendium; b. uzyskać zgodę Uczelnianego Koordynatora; c. uzyskać zgodę Kierownika właściwej Katedry; d. uzyskać zgodę uczelni partnerskiej; e. sporządzić Learning Agreement na II semestr; ustalić zasady zaliczenia obu semestrów (Learning Agreement czyli Porozumienie o programie zajęć, jest to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot, porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta.) 11. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania studenta o przedłużenie okresu nauki za granicą, podpisywany jest aneks do umowy przedłużający pobyt oraz określający wysokość przyznanego dofinansowania. Uwaga! Przedłużenie samowolne, bez uzyskania zgody Dziekana i Koordynatora uczelnianego oraz poinformowania Biura nie będą, w żadnym wypadku akceptowane. IV. Praktyki 1) Zasady realizacji wyjazdów studentów na zagraniczne praktyki 1. Praktyka może być zrealizowana w jednym z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy; Islandia, Lichtenstein, Norwegia; Turcja. 2. Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej oraz polskich placówkach dyplomatycznych. 3. Pobyt studenta na praktyce w instytucji przyjmującej nie może być krótszy niż 2 miesiące i musi zostać zrealizowany do dnia 30 września 2015 r. 4. Stypendium Programu przyznaje się w celu odbycia obowiązkowej lub nieobowiązkowej praktyki związanej z kierunkiem kształcenia studenta. 5. Każdy student zakwalifikowany do stypendium w postaci praktyki, o ile jest ona obowiązkowa, powinien mieć zagwarantowane zaliczenie praktyki zrealizowanej w instytucji przyjmującej i uznanie jej za równoważną z praktyką w Polsce. 6. Student nie może jednocześnie postawać na stypendium Programu w formie studiów oraz praktyki. 5

6 7. Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w Narodowej Agencji ERASMUS+ o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych. 2) Organizacja wyjazdów studentów na praktyki zagraniczne 1. Warunkiem udziału studenta zakwalifikowanego do odbywania praktyk w ramach Programu będzie zawarcie pisemnej umowy z Uczelnią. 2. Dla każdego studenta wyjeżdżającego w Programie zostanie uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program praktyki, w formie dokumentu Porozumienie o programie praktyki" (Training Agreement), podpisany przez trzy strony: Uczelnię, instytucję przyjmującą oraz studenta. 3. Wszystkie zmiany wprowadzane do Porozumienia o programie praktyki" przez którąkolwiek ze stron wymagają potwierdzenia na piśmie. Zaleca się, aby wprowadzenie ewentualnych zmian było zakończone w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do instytucji przyjmującej. Jeżeli praktyka nie jest obowiązkowa, fakt jej realizacji odnotowany zostanie suplemencie do dyplomu. 4. Wypłata stypendiów krajowych (socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w instytucji przyjmującej. Po powrocie z zagranicy student będzie uprawniony do ubiegania się o stypendia krajowe. 5. Po powrocie z instytucji przyjmującej student jest zobowiązany złożyć sprawozdanie z praktyki oraz wypełnić ankiety stypendysty Erasmusa według wzoru i w formie wymaganej przez Dział Współpracy Międzynarodowej Uczelni i Narodową Agencję ERASMUS+. 6. Instytucja, w której student odbywa praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus. Wyjazdy na praktyki są organizowane bezpośrednio przez Uczelnianego Koordynatora. 7. Studenci samodzielnie znajdują sobie miejsce odbywania praktyki, a uczelniany koordynator pomaga zorganizować wyjazd i dopełnić wszystkich formalności. 8. Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych, które odnoszą się do przyznanego stypendium, mają zastosowanie także w przypadku studentów, którzy spełniając wszystkie kryteria formalne i jakościowe, uczestniczą w wyjeździe, ale nie otrzymują stypendium (student Erasmusa bez stypendium). 3) Uznawanie praktyki zrealizowanej za granicą Rozliczenie okresu praktyki zrealizowanej za granicą odbywa się na podstawie uzgodnionego z Dziekanem wydziału lub Opiekunem Praktyk i podpisanego przed wyjazdem Porozumienia o programie praktyki". Praktyki obowiązkowe zostaną zaliczone. Praktyki nieobowiązkowe będą uwzględnione w suplemencie do dyplomu 4) Stypendium Programu 1. Na czas pobytu za granicą studenci otrzymują stypendium w Programie. 2. Wysokość stypendium jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża student. Miesięczne stawki stypendiów na wyjazdy studentów w ramach praktyk Programu: a. Grupa 1. Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 600 Euro b. Grupa 2. Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 500 Euro c. Grupa 3. Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 400 Euro 5) Opłaty za studia w Uczelni w okresie stypendium 6

7 Zaleca się odbywanie praktyk w okresie wakacyjnym. O ile praktyki odbywane będą w innym terminie warunki odpłatności czesnego uzgadniane będą indywidualnie z każdym wyjeżdżającym studentem. V. Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich i pracowników na wyjazdy w Programie. 1) Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w Programie. 1. Na wyjazdy w ramach Programu mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie nauczyciele akademiccy, którzy: a. są pracownikami Uczelni, podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna. b. prowadzą zajęcia dydaktyczne w Uczelni. 2. Wyjazdy w ramach Programu mają na celu prowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej dla studentów tej uczelni. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. Zaleca się aby pobyt trwał 5 dni roboczych. Krótsze pobyty są dopuszczalne w uzasadnionych wypadkach. Maksymalny czas trwania wyjazdu to 6 tygodni. 3. Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana tylko i wyłącznie pomiędzy uczelniami, z którymi Uczelnia posiada podpisaną umowę dwustronną przewidującą wymianę nauczycieli akademickich. 4. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 30 września 2015 r. 5. Podstawą kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd jest ocena,,indywidualnego programu nauczania (Individual Teaching Programme), zaakceptowanego przez Rektora Uczelni, który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. Oceny dokonują Rektor Uczelni, Prorektor ds. Nauki, Kierownik właściwej Katedry. 6. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy nauczycieli akademickich spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy i pracownicy etatowi Uczelni. 7. Proces kwalifikacyjny ma miejsce dwa razy w roku. Formularz zgłoszeniowy,,individual Teaching Programme składa się do Uczelnianego Koordynatora w terminie: a. do dnia 1 grudnia 2014 r. lub b. do dnia 28 lutego 2015 r. - jednakże aplikacje złożone w terminie będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku niewykorzystania przyznanych Uczelni środków finansowych na wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w pierwszym terminie. 8. Komisja Kwalifikacyjna zbiera się w terminie 2 tygodni od zakończenia składania formularzy zgłoszeniowych (o terminie tym zainteresowani poinformowani zostaną drogą mailową i telefoniczną). Wyniki prac Komisji Kwalifikacyjnej zostaną przedstawione zainteresowanym w dniu, w którym obradować będzie Komisja. 9. Od decyzji Komisji zainteresowanym przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie składa się do Prorektora ds. Nauki. 7

8 10. Ilość dostępnych miejsc oraz wysokość przyznawanych stypendiów uzależniona jest od ustaleń zawartych w umowach bilateralnych zawartych pomiędzy Uczelnią a poszczególnymi uczelniami partnerskimi oraz od wysokości grantu przyznawanego uczelni corocznie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w Polsce. 2) Zasady kwalifikacji pracowników na wyjazdy w celach szkoleniowych w Programie. 1. Na wyjazdy w celach szkoleniowych w ramach Programu mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie pracownicy Uczelni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. 2. Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w Uczelni. 3. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest ocena,,indywidualnego programu szkolenia/ Indywidualnego planu pracy (Individual Work Programme), zaakceptowany przez Uczelnianego Koordynatora w porozumieniu z Kanclerzem Uczelni, który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. 4. Oceny dokonują Rektor Uczelni, Prorektor ds. Nauki. 5. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy i pracownicy etatowi Uczelni. 6. Proces kwalifikacyjny ma miejsce dwa razy w roku. Formularz zgłoszeniowy,,individual Work Programme" składa się do Uczelnianego Koordynatora w terminie: a. do dnia 1 grudnia 2014 r. lub b. do dnia 28 lutego 2015 r. - jednakże aplikacje złożone w terminie będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku niewykorzystania przyznanych Uczelni środków finansowych na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych w pierwszym terminie. 7. Komisja Kwalifikacyjna zbiera się w terminie 2 tygodni od zakończenia składania formularzy zgłoszeniowych (o terminie tym zainteresowani poinformowani zostaną drogą mailową i telefoniczną). Wyniki prac Komisji Kwalifikacyjnej zostaną przedstawione zainteresowanym w dniu, w którym obradować będzie Komisja. 8. Od decyzji Komisji zainteresowanym przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie składa się do Prorektora ds. Nauki. 9. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 30 września 2015 r. 10. Pobyt pracownika przy wyjazdach szkoleniowych powinien trwać od 1 do 6 tygodni. Jeden tydzień rozumiany jest jako 5 dni roboczych. Krótsze pobyty są dopuszczalne jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach. Decyzję o zaistnieniu uzasadnionego przypadku podejmuje Uczelniany Koordynator w porozumieniu z Kanclerz Uczelni. 11. Ilość dostępnych miejsc oraz wysokość przyznawanych stypendiów uzależniona jest od ustaleń zawartych w umowach bilateralnych zawartych pomiędzy Uczelnią a poszczególnymi uczelniami partnerskimi oraz od wysokości grantu przyznawanego uczelni corocznie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w Polsce. 8

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY REKRUTACJI i REALIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA)

1) Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA) Zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus + w roku akademickim 2017/2018 Akcja 1. Mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym, mobilność z krajami programu

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKNCJONOWANIA PROGRAMU Erasmus + W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN FUNKNCJONOWANIA PROGRAMU Erasmus + W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ REGULAMIN FUNKNCJONOWANIA PROGRAMU Erasmus + W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w roku akademickim 2017/2018 Od roku akademickiego 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne

I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne Uczelniane zasady alokacji środków na wyjazdy stypendialne studentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 obowiązujące od dnia 1.06.2017 r. I. Wyjazdy studentów wsparcie indywidualne

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/14

ZARZĄDZENIE NR 42/14 ZARZĄDZENIE NR 42/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 22 października 2014r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 I Zasady ogólne 1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I. Zasady finansowania wyjazdów studentów wsparcie indywidualne

I. Zasady finansowania wyjazdów studentów wsparcie indywidualne Uczelniane zasady przyznawania środków finansowych na wyjazdy stypendialne studentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 obowiązujące od dnia 1.06.2018 do 30.09.2019 r. I. Zasady finansowania

Bardziej szczegółowo

2. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na studia wynosi ,00EUR.

2. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na studia wynosi ,00EUR. Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017 z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy 2016-1-PL01-KA103-023752

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

STUDENTÓW NA PRAKTYKI ROK AKADEMICKI

STUDENTÓW NA PRAKTYKI ROK AKADEMICKI ERASMUS+ PO WER (Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) WYJAZDY STUDENTÓW NA PRAKTYKI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r.

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r. ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia 01.09.2017 r. Dotyczy: Zasady finansowania wyjazdów pracowników Uczelni w celach szkoleniowych lub prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI PRAKTYK (SMP) W ZAGRANICZNYCH FIRMACH/INSTYTUCJACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ PRAKTYKI 2019/2020

ERASMUS+ PRAKTYKI 2019/2020 ERASMUS+ PRAKTYKI 2019/2020 Gdzie można realizować praktykę? 2 w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja), w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach,

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2014/2015 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1. Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM

ZASADY REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM ZASADY REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 1. Dokument dotyczy zasad rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Prof. dr hab. Józef Zając ERASMUS PROGRAMME

Ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Prof. dr hab. Józef Zając ERASMUS PROGRAMME Pismo okólne nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie zasad realizacji wyjazdów pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w ramach

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018

Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 (Staff Mobility for Teaching Assignments STA KA103) 1. Wymiana nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W BEIT BERL COLLEGE (IZRAEL) W RAMACH PROGRAMU ERASMUS ZASADY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1 1. Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe (zwany dalej Programem) jest programem współpracy

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Informacje ogólne Wyjazdy Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014 Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Charakter praktyki Praktyka powinna być związana z kierunkiem

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

STUDENTÓW NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI

STUDENTÓW NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ PO WER (Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Słowenia, Turcja, Węgry. Załącznik do zarządzenia nr33/18 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Słowenia, Turcja, Węgry. Załącznik do zarządzenia nr33/18 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2018 r. Załącznik do zarządzenia nr33/18 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2018 r. Zasady finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w ramach

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS+

I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS+ REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS+ I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS+ 1. Do uczestnictwa w programie LLP Erasmus+ kwalifikują się studenci,

Bardziej szczegółowo

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro.

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro. Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+(K103) oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI PRAKTYK (SMP) W ZAGRANICZNYCH FIRMACH/INSTYTUCJACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE,

REGULAMIN WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE, Załącznik do uchwały nr 163 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.09.2017 r. REGULAMIN WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE, Akcja 1

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Programu ERASMUS+ 1. Wymiana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne PROGRAM ERASMUS Spotkanie informacyjne 30.11.2010 KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE ERASMUS: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS Uchwała nr 95/2013 Senatu UMB z 30.09.2013 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju

Bardziej szczegółowo

2. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. /-/ Rektor doc. dr Edward Hościłowicz

2. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. /-/ Rektor doc. dr Edward Hościłowicz ZARZĄDZENIE nr RK.021.19.2017 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad finansowania wyjazdów studentów i pracowników Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 3/2017 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE nr 3/2017 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE nr 3/2017 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę:

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę: ZARZĄDZENIE NR 38/15 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. WYJAZDY STUDENTÓW

Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. WYJAZDY STUDENTÓW Załącznik do protokołu Uczelnianej Komisji Programu Erasmus+ z 08.09.2017 roku Uczelniane zasady finansowania Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Uczelniana Komisja Programu Erasmus+, na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Pobyt na stypendium musi zostać rozpoczęty - i zakończony pomiędzy r. a r. i trwać minimum 3 miesiące (90 dni).

Pobyt na stypendium musi zostać rozpoczęty - i zakończony pomiędzy r. a r. i trwać minimum 3 miesiące (90 dni). Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr RR/D.0201-1/2017 Prorektora ds. Rozwoju ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

XIV. Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej BWA.

XIV. Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej BWA. ZASADY WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ (STAFF FOR TEACHING ASSIGNMENTS STA) w roku akademickim 2015/2016 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMB nr 40/2016 z 29.04.2016 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WYJAZD NA PRAKTYKĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY REALIZACJI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I. ZASADY OGÓLNE

WYJAZD NA PRAKTYKĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY REALIZACJI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I. ZASADY OGÓLNE WYJAZD NA PRAKTYKĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY REALIZACJI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I. ZASADY OGÓLNE 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich

Bardziej szczegółowo